дома » ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան » ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ: 3. ԾԱԳՈՒՄ, ԱԶԳՈՒԹՅՈՒՆ ORIGIN and NATIONALITY
Словари

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ: 3. ԾԱԳՈՒՄ, ԱԶԳՈՒԹՅՈՒՆ ORIGIN and NATIONALITY

ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ PART ONE 3. ԾԱԳՈՒՄ, ԱԶԳՈՒԹՅՈՒՆ   ORIGIN and NATIONALITY օրիջին ընդ նաշընալիթի Ներբեռնել լավ որակով ( PDF) 3. ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ GETTING ACQUAINTED ( էջ 13-15). Արագ ծանոթացման համար: ԱՌԱՋԻՆՄԱՍ PART ONE 3. ԾԱԳՈՒՄ, ԱԶԳՈՒԹՅՈՒՆ   ORIGIN and NATIONALITY օրիջին ընդ նաշընալիթի

Դուքորտեղի՞ցեք: Where do you come from? ուէըդույու: քամֆրոմ
Ես Հայաստանից եմ: I’m from Armenia. այմֆրոմա:մինիը
Ամերիկայից America ըմերիքը
Անգլիայից England ինգլընդ
Ո՞րն է ձեր ծննդավայրը: Where were you born? ուէըուը: յու: բհ:ն
Ես ծնվել եմ Երևանում: I was born in Yerevan. այ ուոզ բո:ն ին յերըվըն
ՆյուՏորքում New York նյու: յո:ք
Լոնդոնում London Լանդըն
Ես տեղացի եմ: I’m a native. այմ ը նէյթիվ
Ես օտարերկրացի եմ: I’m a foreigner. այմ ը ֆորինը
Ի՞նչ ազգության եք պատկանում դուք: What nationality are you? ուոթ նաշընալիթի ա: յու:
Ես հայ եմ: I’m Armenian. այմ ա:մինիըն
ամերիկացի American Ըմերիքըն
անգլիացի English Ինգլիշ
Որտե՞ղ եք մեծացել: Where were you brought up? ուէը ուը: յու: բրոթ ափ
Ես մեծացել եմ Հայւսստանում: I was brought up in Armenia. այ ուոզ բրոթ ափ ին ա:մինիը
Միացյալ նահանգներում the United States դի յունայթիդ սթէյթս
Մեծ Բրիտանիայում Great Britain գրէյթ բրիթըն
Ես բավականին լավ գիտեմ ֆրանսերեն: I’m quite at home in French. այմ քուայթ ըթ հոում ին ֆրենչ
Կարծում եմ, թարգմանչի կարիք չունենք: I think, we don’t need an interpreter. այ թինք, ուի: դոունթ 1փ:դ ըն ինթը:փրիթը
Դուք առաջադիմել եք հայերենում: Your Armenian has improved. յոր ա:մինիը նհազ իմփրու:վդ
Ես անգլերեն միայն մ իքանի բառ գիտեմ: I can speak only few words of English այ քան սփխք օունլի ըֆյու: ուը:դզ ըվ ինգլիշ
Մեզ թարգմանիչ է հարկավոր: We need an interpreter. ուի: նի:դ ըն ինթը:փրիթը
Ես վատ եմ խոսում իսպաներեն: I speak poor Spanish. այ սփխք փուը սփանիշ
Քանի՞ օտար լեզու գիտեք: How many foreign languages doyou speak? հաու մենի ֆորինլան գուիջիզ դույու: սփխք
Միայն իտալերեն, այն էլ’ ոչ այնքան լավ: Only Italian and not very well. օունլի իթալիըն ընդ նոթ վերի ուէլ
Պատրաստվո՞ւմ եք սովորել հայերեն:(անգլերեն) Are you going to have a go of Armenian.(English) ա: յու: գոուին թը հավ ը գոուըվւ ամինիըն(ինգլիշ)
Ինչպես կարելի է ասել դա անգլերեն: How do you say that in English. հաու դու յու:  սէյ դաթ ին ինգլիշ
Ինչպե՞ս է դա թարգմանվում: How can that be translated? հաու քան դաթ բի թրանսլէյթիդ
Ես չեմ կարող բացատրել այս բառի նշանակությունը, քանի որ անգլերեն չգիտեմ: I can’t explain what this wordmeans as I don’t know English. այ քանթ իքսփլէյն ուոթ դիս ուը:դմխնզ ազ այ դոունթ նոու ինգլիշ
Շատ լավ եք խոսում անգլերեն: Your English is very good. յար ինգլիշ իզ վերի զուդ
Որտեղ եք սովորել: Where did you learn it? ուէը դիդ յու: լը:ն իթ
Մասնակցել եմ դասընթացների: I had some classes and I get alot of practice when I travel. այ հադ սամ քլասիզ ընդ այ գեթ ը լոթ ըվ փրաքթիս ուե նայ թրավըլ

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ

,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика