дома » ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան » ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ: ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ ԵՎ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ: INSPECTIONT and TEST.
Словари

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ: ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ ԵՎ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ: INSPECTIONT and TEST.

ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ

ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ ԵՎ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ: INSPECTIONT and TEST. ինսփեքշըն ընդ թեսթ:

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF)  ՎՃԱՐՈՒՄ, ԴՐԱՄ: PAYMENT, MONEY. փէյմընթ, մանի: (էջ 159-162).

Արագ ծանոթացման համար:

ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ

ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ ԵՎ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ: INSPECTIONT and TEST. ինսփեքշըն ընդ թեսթ:

 Մենք շնորհակալ կլինենք, եթե տեղեկացնեք
մեզ. ե՞րբ ապրանքը
պատրաստ կլինի տեսչական ստուգման:
Փորձարկման * արդյունքները (տըվ-
յալները) գոհացուցիչ չեն:
Մենք առաջարկեցինք հրաժարվել
ստուգումից:
Մենք դեմ ենք տեսչական ստուգումից
հրաժարվելուց:
 We shall be pleased if you will
notify us of the date the goods are
ready for inspection.
The test data are not satisfactory.
We proposed to waive the
inspection.
We object to waiving inspection.
 ուի շել բի Փլի:զդ իֆ յու ուիլ
նոութիֆայ աս ըվ դը դէյթ դը
գուդզ ա: րեդի ֆոր ինսփեքշըն
դը թեսթ դաթը ա: Նոթ
սաթիսֆաքթըրի
ուի փրըփոռւզդ թը ուէյվ դի
ինսփեքշը
ուի ըբջեքթ թը ուէյվինգ ինսփեքշըն
 Սարքավորման վերջնական փորձարկումներն
ու շահագործման ընդունումը
կատարվելու է մեր երկրում:
Նրանք հրաժարվեցին տեսչական
ստուգման իրավունքից:
Փորձարկում կատարվե՞լ է:
Դեռ ոչ: Փորձարկումը կկատարվի
ամենաուշը երկուշաբթի օրը:
Մենք կուզենայինք ունենալ սարքավորման
փորձարկման տվյալների
պատճենը:
Ես լսել եմ առաջին փորձարկման
արդյունքների մասին:
Ես պահանջում եմ, որ երկրորդ փորձարկումը
կատարվի:
ճոկտեմբերի առաջին շաբաթում
մենք սպասում ենք ձեր մասնագետների
Երևան ժամանելուն, ապրանքը
ստուգելու և ուղարկման թույլտվության
փաստաթուղթը ստորագրելու
համար:
 Final tests and’aeceptanсe of the
equipment for putting it into
operation are to be made in our
country.
The right of inspection was
waived.
Has a test been carried out?
Not yet. It’ll be carried out on
Monday at the latest.
We’d like to have duplicate
copies of test data for the
equipment.
I’ve heard about the results of the
first test.
I insist on the second test being
carried out.
We expect your specialists to
arrive in Yerevan in the first week
of October to inspect the goods
and sign the Release Note for
shipment.
 ֆայնըլ թեսթս ընդ ըքսեփթընս ըվ
դի իքվիփմընթ ֆո: փութինգ իթ
ինթու օփըրէյշըն ա: թը բի մէյդ
ին աուը քանթրի
դը րայթ ըվ ինսփեքշըն ուոզ ուէյվդ
հազ ը թեսթ բխն քարիդ աութ
նոթ յեթ. իթըլ բի քարիդ աութ օն
մանդի ըթ դը լէյթըսթ
ուիըդ լայք թը հավ դյուփլիքիթ
քոփիզ ըվ թեսթ դաթը ֆո: դի
իքվիփմընթ
այըվ հը:դ ըբաութ դը րիզալթս ըվ
դը ֆը:սթ թեսթ
այ ինսիսթ օն դը սեքընդ թեսթ
բխնգ քարիդ աութ
ուի իքսփեքթ յո: սփեշըլիսթս թու
ըրւպվ ին յերեվըն ին դը ֆը:սթ ուխք
ըվ օքթոբը թու ինսփեքթ դը գուդզ
ընդ սայն դը րիլխզ նոութ ֆո:
շիփմընթ
 Եթե մենք պատշաճ կերպով փորձարկած
չլինեինք այս գործիքները,
ապա այժմ չէինք առաջարկի դրանք
մեր պատվիրատուներին:
Դրանք ենթարկվել են մի շարք խըս-
տապահանջ փորձարկումների և բավարար
են:
ճիմա Նրանք ուղղում են թերությունները,
իսկ վաղը ևս մեկ փորձարկում
կկատարվի:
Մենք եկել ենք այն եզրակացությանը,
որ մեր տեսչությունը պետք
է Ներկա լինի երկրորդ փորձարկմա-
նը:
Մենք ստիպված ենք պահանջել, որ
դուք ևս մեկ փորձարկում կատարեք:
Մենք դժգոհ ենք առաջին փորձարկման
արդյունքներից:
Փորձարկված սարքավորումը զերծ էր
թերություններից:
 If we hadn’t tested them properly
we wouldn’t offer these tools to
our customers now.
They have been put through
a number of really rigorous tests
and proved satisfactory.
They are correcting defects now
and tomorrow another test will be
made.
We have come to the conclusion
that our inspection should be
present at the second test.
We have to insist that you should
make another test.
We are dissatisfied with the
results of the first test.
The equipment tested was free
from defects.
 իֆ ուի հադընթ թեսթիդ դեմ փրո-
փը:լի ուի վուդընթ օֆը դխզ թու:լզ
թու աուը քասթըմըրզ նաու
դէյ հավ բխն փութ թրու ը նամբը
ըվ րիըլի րիգըրըս թեսթս ընդ
փրու:վդ սաթիսֆաքթըրի
դէյ ա: քըրեքթին դիֆեքթս նաու
ընդ թըմորոու ընադը թեսթ ուիլ բի
մէյդ
ուի հավ քամ թու դը քընքլուժըն
դաթ աուը ինսփեքշըն շուդ բի
փրեզնթ ըթ դը սեքընդ թեսթ **
ուի հավ թու ինսիսթ դաթ յու շուդ
մէյք ընադը թեսթ
ուի ա: դիսսաթիսֆայդ ուիդ դը
րիզալթս ըվ դը ֆը:սթ թեսթ
դի իքվիփմընթ թեսթիդ ուոզ ֆրի:
ըվ դիֆեքթս
 Մենք հավատացած ենք, np սարքավորումը
ստուգելու և փորձարկելու
համար ձեզ անհրաժեշտ կլինի մնալ
Երևանում առնվազն 15 օր:
Քանի որ սա մեր փորձնական պատվերն
է լինելու, կցանկանայինք, որ
մեր տեսուչները ներկա գտնվեին
փորձարկումներին:
Մենք նախօրոք կուղարկենք փորձարկումը
պատրաստ լինելու ծանուցումը:
Ստուգման և փորձարկման արդյունքների
վերաբերյալ որևէ լրացուցիչ
տեղեկության կարիք ունե՞ք:
Նախ և առաջ ես ուզում եմ պարզել
ստուգման և փորձարկման հարցը:
Փորձարկման այս մեթոդի հետևանքով
մեքենամիացքը շուտ է մաշվում:
Սարքավորման առաջին փորձարկումը
կատարվում է արտադրող գործարանում:
Ապրանքը ուշադրությամբ քննվեց
գնորդների կողմից:
 We believe you will need to
spend at least 15 days in Yerevan
inspecting and testing the
equipment.
Since this is going to be our trial
order, we’d like our inspectors to
be present at the tests.
We’ll send our Notification of
Readiness for the Test well in
advance.
Do you need any further
information about the results of
the inspection and test.
I want to clarify the question of
inspection and tests first.
This method of testing results in
rapid wear of the unit.
The first test of the equipment is
made at the manufacturing
works.
The goods were carefully
examined by the buyers.
 ուի բիլի:վ յու ուիլ նխդ թը
սփենդ ըթ լխսթ ֆիֆթխն դէյզ ին
յերըվըն ինսփեքթինգ ընդ թեսթին
դի իքվիփմընթ
սինս դիս իզ գոուին թը բի աուը
թրւսյըլ օ:դը, ուիըդ լայք աուը
ինսփեքթըրզ թը բի փրեզընթ ըթ դը
թեսթս
ուիըլ սենդ աուը նոութիֆիքէյշըն
ըվ րեդինիս ֆո: դը թեսթ ուել ին
ըդվանս
դու յու նխդ էնի ֆը:դը ինֆը:մէյշըն
ըբաութ դը րիզալթս ըվ դի
ինսփեքշըն ընդ թեսթ
այ ուոնթ թը քլարիֆայ դը քվեսչըն
ըվ ինսփեքշըն ընդ թեսթս ֆը:սթ
դիս մեթըդ ըվ թեսթին րիզալթս ին
րափիդ ուէը ըվ դի յունիթ
դը ֆը:սթ թեսթ ըվ դի իքվիփմընթ
իզ մէյդ ըթ դը մանյուֆաքչըրի
ուը:քս
դը գուդզ ուէը քէըֆուլի իգզամինդ
բայ դը բայըրզ

 

Реклама

Реклама

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ

Армянский — Английский Разговорник

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика