дома » ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան » ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ: 11. ԸՆՏԱՆԻՔ FAMILY ֆամիլի
Словари

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ: 11. ԸՆՏԱՆԻՔ FAMILY ֆամիլի

ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ PART ONE

11. ԸՆՏԱՆԻՔ FAMILY ֆամիլի

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF) 11. ԸՆՏԱՆԻՔ FAMILY ֆամիլի  ( էջ 28-29).

Արագ ծանոթացման համար:

ԱՌԱՋԻՆՄԱՍ PART ONE

11. ԸՆՏԱՆԻՔ FAMILY ֆամիլի

Фаберлик Армения: Бизнес для Студентов

 Դուք ամուսնացած եք:
Ես ամուսնացած եմ:
Ես ամուսնացած չեմ:
 Are you married?
I’m married.
I’m single.
 ա: յու: մարիդ
այըմ մարիդ
այըմ սինգըլ
 Դուք ընտանիք ուն6ք:
Ձեի ընտանիքը մ6ծ Է, թ6 փոքր:
Ես ամուրի եմ:
 Have you got a family?
Is your family large or small?
I’m a bachelor.
 հավ յու: գոթ ը ֆամիլի
իզ յո: ֆամիլի լա:ջ օ: սմո:լ
այըմ ը բաչըլը
 Երեխաներ ուն6ք :
Ես որդի ունեմ:
Ես երկու դուստր ունեմ:
Ես չորս երեխա ունեմ:
 Have you got children?
I’ve a son.
I’ve two daughters.
I’ve got four children.
 հավ յու: գոթ չիլդրըն
այըվ ը սան
այըվ թու: դո:թըրզ
այըվ գոթ ֆո: չիլդրըն
 Ես երեխաներ չունեմ:
Ես եղբայր ունեմ:
 I do not have children.
I’ve got a brother,
 այ դու նոթ հավ չիլդրըն
այըվ գոթ ը բրադը
 քույր
հայր
մայր
 sister
father,
mother
 սիսթը
ֆա:դը
մադը
 Ծանոթացեք իմ ընտանիքին:
Սա իմ կինն է (ամուսինն) է:որդին
դուստրը
 Come and meet my family.
This is my wife (husband),son
daughter
 քամ ընդ մխթ մայ ֆամիլի
դիս իզ մայ ուայֆ (հազբընդ)սան
դո:թը
 Ձեր տունը (բնակարանը) շատ
հարմարավետ ու գեղեցիկ է:
Դա լիովին կնոջս շնորհիվ է:
 Your house (flat) is very cosy and
beautiful.
I must give all the credit to my
wife.
 յո: հաուս (ֆլաթ) իզ վերի
քոուզի ընդ բյու:թիֆուլ
այ մասթ գիվ օ:լ դը քրեդիթ
թը մայ ուայֆ
 Այո, տղամարդիկ տուն են կառուցում,
իսկ օջախը կինն է ստեղծում:
 Yes, it’s men who make houses,
you know, but it’s women who
make homes
 յես, իթս մեն հու: մէյք հաուսիզ,
յու: նոու, բաթ իթս ուիմին հու:
մէյք հոումզ

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE
ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ

Comments

  1. January:

    Tip top stfuf. I’ll expect more now.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика