дома » ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան » ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ: 8. ՇԱԲԱԹՎԱ ՕՐԵՐ DAYS OF THE WEEK
Словари

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ: 8. ՇԱԲԱԹՎԱ ՕՐԵՐ DAYS OF THE WEEK

ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ PART ONE

8. ՇԱԲԱԹՎԱ ՕՐԵՐ   DAYS OF THE WEEK

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF) 8. ՇԱԲԱԹՎԱ ՕՐԵՐ DAYS OF THE WEEK  ( էջ 25-27).

Արագ ծանոթացման համար:

ԱՌԱՋԻՆՄԱՍ PART ONE

Фаберлик Армения: Бизнес для Студентов

8. ՇԱԲԱԹՎԱ ՕՐԵՐ   DAYS OF THE WEEK   դէյզըվդըուխք

 երկուշաբթի
երեքշաբթի
չորեքշաբթի
հինգշաբթի
ուրբաթ
շաբաթ
կիրակի
Այսօր ինչ օր է:
Այսօր չորեքշաբթի է:
 Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
What day is it today?
Today is Wednesday.
 ման դի
թյոսզդի
ուենզդի
թը:զդի
ֆրայդի
սաթը:դի
սանդի
ուոթ դէյ իզ իթ թը դէյ
թԸԴէյ ԻԳ ուենզդի
 երեկ չէ, առաջին օրը
վաղը չէ, մյուս օրը
այսօր ՝
վաղը
երեկ
օր (մի քանի օրից)
շաբաթ (երկու շաբաթից)
այս շաբաթ
անցյալ շաբաթ
մյուս շաբաթ
Երեկ երեքշաբթի էր:
Վաղը հինգշաբթի է:
Կարող ենք հանդիպել ուրբաթ ժամը
12-ին:
Եկեք հանդիպենք երկուշաբթի, եթե
դեմ չեք:
Երկուշաբթի օրերին ես զբաղված եմ
լինում:
Երբ կարող ենք հանդիպել հարցը
մանրամասնորեն քննարկելու համար:
Երեքշաբթին հարմար է:
Շատ լավ: Ես ուրախ կլինեմ հանդի-
պել ձեզ երեքշաբթի օրը: Ցտեսություն:
 the day before yesterday
the day after tomorrow
today
tomorrow
yesterday
day (in some days)
week (in two weeks)
this week
last week
next week
Yesterday was Tuesday.
Tomorrow will be Thursday.
Could we meet on Friday at 12?
Let’s make it Monday, if you
don’t mind.
I’m busy on Mondays.
When can we meet to discuss the
matter in detail?
What about Tuesday?
All right. I’ll be glad to meet you
on Tuesday. Good-bye!
 ԴԸ դէյ ԲԻֆ: յեսթը:դի՛
դը դէյ ա:ֆթը թըմորոու
թըդէյ
թըմորոու
յեսթը:դի
դէյ (ին սամ դէյզ)
ուխք. (ին թու: ուխքս)
դիս ուխք
լա:սթ ուխք
նեքսթ ուխք
յեսթը:դէյ ուոզ թյու:զդի
թըմորոու ուիլ բի թը:զդի
քուդ ուի: մխթ օն ֆրայդի ըթ
թուէլվ
լեթս մէյք իթ մանդի, իֆ յու:
դոունթ մայնդ
ւսյըմ բիզի օն մանդէյզ
ուէն քան ուի: մխթ թը դիսքաս
դը մաթը ին դխթէյլ
ուոթ ըբաութ թյու:զդի
օ:լ րայթ. այըլ բի գլադ թը
մխթ յու: օն թյու:զդխ գուդ-բայ
 Եկեք հանդիպենք երկու օրից:
Վաղը և մյուս օրը ես շատ ծանրաբեռնված
եմ:
Կտեսնվենք հինգշաբթի:
 Let’s meet in Ի/Л days’ time.
I’ve got a crowded programme
tomorrow and the day after.
See you <pn Thursday,
 լեթս մխթ ին թու: դէյզ թայմ
ւսյըվ գոթ ը քրաուդիդ փրոգրամ
թըմորոու ընդ դը դէյ ա:ֆթը
սի: յու: օն թը:զդի

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE
ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика