дома » ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ » ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ — ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ
ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ-ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ — ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ — ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Գլխավոր էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ-ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ 
Рефераты. Редкие книги.

ա բա , -յի — (տ ղա մա ր դու վ ե ր նա զգեստ)
ա բ բա , -յի — (կաթոլիկ վա ն քի վ ա ն ա հայր)
ա բ բ ա հա յր , — հոր, -եր
ա բ բա յո ւթ յո ւն
ա բ ե թ — (դյուրավառ նյութ, ղավ)
ա բ ե ղա , -յի — (կուսակրոն քա հա նա )
ա բ ե ղ ա ձ ա գ — (արտույտ)
ա բ խ ա զ , -ներ — (ա նդրկովկա սյա ն ժո ղովուրդ)
ա բ խ ա զ ե ր ե ն
Ա բ խ ա զ իա , -յի (ինքնա վա ր մա ր զ
Վրաստանում)
ա գ ա հ — (ընչասեր, ա չքա ծա կ)
ա գ ա հ ո ր ե ն
ա գ ա հ ո ւ թ յո ւն
ա գ ա ր ա կ — (հողային կա լվա ծ ք իր շինություններով)
ա գ ի — (պոչ)
ա գ ե վ ա զ — (կենգուրու (ագի
(պոչ)+ա+վազ (վազել), ի+ա>ե,
ե+վ>եվ)
ա գ և ո ր — պոչավոր (ագի(պոչ)+ավոր ),
ի+ա>ե, ե+վ>և)
ա գ ո ւց ե լ — (հագցնել)
ա դ ա մ ա մ ո ւ թ — (մթնշաղ, ա յգաբա ց)
ա դ ա մ ա ն դ — (թա նկա գին շողշողուն
քա ր )
ա դ ա մ ա ն դ ա զ ա ր դ — (ադա-
մանդ+ա+զ+արդ)
ա դ ա մ ա ն դ ա կ ո ւ ռ — (ադա-
մանդ+ա+կուռ), ա դա մա ն դ ի ց
սա ր ք վա ծ զա ր դա ր վա ծ
ա դ ա մ ո ր դ ի — (մարդ, մա հ կա նա ց ո ւ
(Ադամ+որդի)
ա զ ա տ ա բ ա ղ ձ — (ազատ+ա+բաղձ)
ա զ բ ե ս տ — (հրակայուն հա ն քա տ ե սա կ )
ա զ գ — (ժողովուրդ, տոհմ, ցեղ)
ա զ գ ա հ ա լա ծ — (ազգ+ա+հալած)
ա զ գ ա տ յա ց — (ազգ+ատյաց, ա տ ե լ
բայից)
ա զ գ ո ւ ր ա ց — (ազգ+ուրաց, ուրանալ
բայից)
ա զ գ օ գ ո ւտ — (ազգ+օգուտ)
ա զ դ ե ց ի կ — (ազդ(ել)+եց+իկ)
ա զ դ ր , -եր — (սրունք)
ա զ դ ր ո ս կ ր , -եր — (ազդր+ոսկ(ո)ր
ա զ ն ի վ — (ա ռա քինի, ա ն խ ա ր դա խ )
ա զ ն վ ա բ ա ր ո — (ազն(ի)վ+ա+բարո
ա զ ն ի վ բա ր ք (վա ր քո ւբա ր ք) ունեցող)
ա զ ն վ ա կ ի ր թ — (ի>ը) (ազն(ի)վ
+ա+կիրթ կրթված)
ա ժ դ ա հ ա , — ի — հսկւս, վ ի թխ ա ր ի
ա լ ի ք — կոհակ, ծալք, մա զ
ա լ ե զ ա ր դ — (ալի(ք)+ա+զ+արդ),
(ի+ա>ե)
ա լ ե ծ ո ւփ — (ալի(ք)+ա+ծուփ՜ ծփ ա լ
բայից)
ա լե հ ո ւյզ — (ալի(ք)+ա+հույզ հուզել
բայից)
ա լե կ ո ծ ե լ — (ալի(ք)+ա (ի+ա>ե)+կոծել՜
ծեծել ծփալ)
ա լյա կ — (ալի(ք)+ակ, ի+ակ>յակ)
ա լկոհ ոլ, ա յի ն — (ոգելից խ մի չք օղի)
ալյո ւմի ն, -ե — (մետաղ)
ա լյո ւր — (ա ղա ցա ծ հա ցա հա տ ի կ )
ա լ ր ա թ ա թ ա խ — (ալյուրի մեջ թ ա թ ա խ ված),
(J ո ւ > ը)
ա լ ր ա ղ ա ց — (ալյուր ա ղա ցող)

405 ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ — ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

ա լ ր ա շ ա ղ ա խ — (ալյուրով շա ղ ա խ ված),
(յու>ը)
ա լյուրոտ, ֊ել — (ալյուրով թա թա խ վա ծ)
ալոճ, — ն ի — (սզնի ծա ռի պտուղը)
ա լո ջ — (էգ ուլ)
ա լև որ, -ներ — [ (ալի(ք)+ավոր),
(ի+ա>ե, ե+վ>և) սպ իտ ա կ մա զ
ունեցող ծերունի]
ա խ ո յա ն , -ներ — (հա կառա կորդ)
ա խ ո ր ժ ա լ ո ւ ր — ա խ ո ր ժ (դուրե-
կան)+ա+լուր)
ա խ տ — (հիվանդություն)
ա խ տ ա լ լ ո ւ կ — (ա խ տ ի ց տ ա ն ջ վա ծ
(ախտ+ա+լլուկ’ լլկել տանջել)
ա խ տ ա հ ա ր ե լ — (հիվանդութ յան ենթարկել)
(ախտ+ա+հար+ե լ)
ա խ տ ա հ ա ր ո ւ յց — (ա խ տ հա րուցող
ա ռա ջացնող)
ա խ տ ո ր ո շ ո ւ մ — (հիվանդությունը
որոշելը)
ա ծ ա ն ց յա լ — (հավելյալ, ածանց+յալ)
ա ծ խ ա հ ա ն ք — (ած(ու)խ+ա+հանք)
ա կ ա ղ ձ ո ւ ն — (լեցուն, լիքը)
ա կ ա ն ա զ ե ր ծ ո ւ մ — (ական(արկ)+ա+
զերծում, ա կա ն նե ր ը հանելը վերացնելը)
ա կ ա ն ա կ ի տ — (վճիտ, շողշողուն),
(ական (ակն բառի գ րա բա ր յա ն
սեռ. հոլովաձևը)+ա+կիտ’ կիտել)
ա կ ա ն ո ր ս — ա կա ն (արկ) ո ր սա ց ո ղ
(ական+որս)
ա կ ա ն ջ օ ղ , — եր(ականջ+օղ)
ա կ ա ց ի ա — (ծառի տեսակ)
ա կ ն — (աչք)
ա կ նա բ ո ւյժ , — ներ
ա կ ն ա բ ո ւ ժ ա ր ա ն — (ույ>ու)
ա կ ն ա խ տ ի ղ — (աչք խ տ ղտ ա ց ն ո ղ )
ա կ ն ա խ տ ի տ
ա կ ն ա կ ա պ ի ճ — (ակն+ա+կապիճ
(փոս, բույն), ա չքի փոս, բույն)
ա կ ն ա ծ ա ն ք — (պ ա տ կա ռա ն ք (ակն+ած
(ածել՛ լցնել. թափել)+անք)
ա կ ն ա հ ա ճ ո — (ակն+ա+հաճո հաճելի),
ա չքին հաճելի
ա կ ն ա պ ի շ — (աչքերը հա ռա ծ պլշած),
ակն+ա+պիշ պլշած)
ա կ ն բ ա խ — (աչքի զարնող, բա խ ող)
(ակն+բախ բա խ ե լ խփել)
ա կ ն դ ե տ — (աչքերը մի կողմ դա ր ձ րա
ծ դիտելով) (ակն+դետ’ դիտել)
ա կ ն ե ր և — աչքին պ ա ր զ ե րևա ց ո ղ
(ակն+երև երևացող)
ա կ ն թ ա ր թ — աչքի կոպերը թարթելու
ժա մա նա կա մ ի ջ ո ց ը (ակն+թարթ)
ա կ ն կա լե լ — հուսալ, սպ ա սել
(ակն+կալել բռնել)
ա կ ն հ ա յտ — (բա ցա հա յտ (ակն+հայտ
հայտնի)
ա կ ո ր դ ե ո ն — (ե րա ժշտ ա կա ն գործիք)
ա կ վ ա ր ի ո ւ մ — (ձկներ պահելու փ ո ք րիկ
ա վա զա ն )
ա հ ա գ ի ն — (մեծ, վիթխարի)
ա հ ա զ ա ր հ ո ւ ր — (ահից երկյուղից
զարհուրած), (ահ+ա+զարհուր)
ա հ ա ս ա ր ս ո ւ ռ — (ահից սարսռացող),
(ահ+ա+սար(ռ>ր)+սուռ)
ա հ յա կ — (ձախ)
ա հ ռ ե լի — (ահ ազդող, մեծ)
ա հ ո ւդ ո ղ — (երկյուղ վախ)
(ահ+ու+դող)
ա ղ ա թ թ ո ւ
ա ղ ա թ թ վ ի — (ու+(ի)>վ(ի)
ա ղ ա խ ի ն , ֊խ ն ի — (ծառա սպասուհի)
ա ղ ա ն դ , — ն ե ր — (կրոնական ուսմունք)
ա ղ ա ն դ ե ր , -ներ — (մրգեղեն, ք ա ղ ց ր ե ղեն,
թեթև ուտելիք)
ա ղ ա ն ձ — (բոված ցորեն)
ա ղա չ ե լ — (խնդրել, թա խա նձել)
ա ղ ա վ ա ղ ե լ — (փոփոխել, խաթարել,
փչացնել)
ա ղ ա վ ն յա կ — (աղավնի+ակ; ի+ակ
=յակ)
ա ղ ա վ ն ո ր ս — (ա ղա վն (ի)+որս)
ա ղ բ — (կեղտ)
ա ղ բ ա ր կ ղ
ա ղ բ ա ն ո ց
ա ղ բ ա կ ո ւ յտ

406

ա ղ բ յո ւր , ի -ներ
ա ղ բ յո ւր ա կ
ա ղ բ յո ւր — հուշարձան
ա ղ ե խ ա ր շ — (աղի (ք)+ա+խարշ,
(ի+ա>ե), ա ղ ի ք խ ա ր շո ղ’ կիզող’
կսկծեցնող)
ա ղ ե կ ե զ — [ա ղիքները կիզող այրող,
(աղի (ք)+ա+կեզ, ի+ա>ե)]
ա ղ ե ս տ ա մ ո ք ս ա յի ն
ա ղ ի ո ղ ո ր մ — (դառն ու ողորմելի,
սրտաճմլիկ), (աղի+ա+ողորմ)
ա ղ ճ ա տ ե լ — (աղավաղել, նենգա փ ո-
խել)
ա ղ յուս, -ա կ
ա ղ ո թ ք
ա ղ ո թ ա տ ե ղ (ի)
ա ղ ո տ (թույլ, նվազ, ոչ պարզ) ա ղ ո տ
ա նա լ
ա ղ ջ ա մ ո ւղ ջ — (մթնշաղ, կ ի սա խ ա վա ր )
ա ղ ջ ի կ , -ներ
ա ղ տ — (կեղտ)
ա ղ տ ե ղ ո ւթ յո ւն
ա ղ տ ո տ ե լ
ա ղ ո ւ հ ա ց
ա ղ ք ա տ — (չքավոր, չունևոր)
ա ղ ք ա տ ա ն ա լ
ա ղ քա տ ո ւ թ յո ւ ն
ա ճ ա պ ա ր ե լ — (շտապել)
ա ճ ա պ ա ր ա ն ք
ա ճ պ ա ր ա ր — (ձեռնածու)
ա ճ յո ւն — (շիրիմ, դիակ)
ա ճ յո ւ ն ա ս ա փ ո ր
ա ճ ո ւր դ — (հրա պ ա րա կա յին վա ճա ռ ք)
ա մ ա յի — (անբնակ, դա տ ա րկ)
ա մ ա յա ն ա լ — (ին սղվել է)
ա մա յո ւթ յո ւն —
Ա մա նո ր — [Նոր տարի, (ամ (տա-
րի)+ա+նոր)
ա մ ա ն ո ր յա
ա մ բ ա ս տ ա ն ե լ — (մեղադրել)
ա մ բ ա ս տ ա ն յա լ
ա մ բ ա ր ի շ տ — (կռվասեր, դա ժա ն)
ա մ բ ա ր տ ա վ ա ն — (ին քնա հա վա ն )
ա մ բա ր ձ ի չ , -ձչի ( վեր բա րձրա ցնող)
ա մ բա րտ ա կ (պատնեշ, պ ա տ վա ր
(շրի))
ա մ բ ի ո ն
ա մ բ ո խ — (մա րդկա նց խ ուռն բա զմություն)
ա մ բ ո խ ա վ ա ր — (խռովություն հա րուցող)
ա մ բ ո ղ ջ , ո վ ի ն — (ւսմբ+ողջ, (ամբ-ը
հնագույն ա ծա ն ց է)
ա մ ե հ ի — (կա տ ա ղի, անզուսպ)
ա մ ե ն ա զ ո ր — (ա մ ե նա կա ր ո ղ
(ամեն+ա+զոր՜ զ ո ր ե ղ ուժեղ)
ա մ ե ն ինչ
ա մ ե ն ո ւր (եք) — (ամեն տ ե ղ ,
(ամեն+ուր+եք)
ա մ ե ն և ի ն — (բոլորովին, բնավ)
ա մ ե ն օ ր յա — (ամեն օրվա , ամեն օր
կա տ ա ր վ ո ղ )
ա մ ե ո բա , -յի — (միաբջիջ կենդանի)
ա մ ո թ խ ա ծ — (ամոթ զգա ցո ղ)
ա մ ո ք ե լ — (բուժել, սփոփել)
ա մ ո ք ի չ — (ա պ ա քի նող , սփոփիչ)
ա մ պ
ա մ պ ա գ ո ռ գ ո ռ — (ամպի նման գ ո ռա ցող)
ա մ պ ա մ ա ծ — (ա մպ ով ծա ծկվա ծ)
ա մ պ հ ո վ ա ն ի , — նու /ւսմպ+հով+անի)
ա մ պ շ ո ղ — (ա մպ ա ծա ծկ , ա մպ ե ր ո վ շողացող)
ա մ պ ր ո պ — (կայծակ ու որոտ)
ա մ ս ե ա մ ի ս — (ըստ ամիսների, ա ստ ի ճա
նա բա ր )
ա մ փ ո փ — (սեղմ, հա վա ք)
ա մ փ ո փ ա գ ի ր
ա մ փ ոփ ե լ, ա մ փ ո փ ո ղ
ա մ փ ո փ ի չ
ա մ ր ա կ ո ւռ — (ամուր կռա ծ կ ոփ ա ծ ծե ծած)
ա յբ ո ւբ ե ն — (այբ+ու+բեն, աի և բի
անունները)
ա յբ բ ե ն ա կ ա ն
ա յբ բ ե ն ա ր ա ն

407

ա յգ ե բ ա ց — (այգին բացելը ) (ւսյ-
գի+ա+բաց, ի+ա>ե)
ա յ գ ա բ ա ց — լուսաբաց (այգ (վա ղ
առավոտ)+ա+բաց)
ա յգ ե էտ — (այգին էտելը կտրելը),
(ի+ա>ե)
ա յգ ե կ ո ւթ — (այգու բ ե րքը հա վա ք ե —
ա). (ի+ա>ե)
ա յգ ե վ ե տ — (ա յգիներով հարուստ) այ-
գի+ա+վետ, ի+ա>ե)
ա յդ օ ր ի ն ա կ — (այդ կարգի, այդ+օրի-
նակ)
ա յժ մ — (հիմա (այ(ս)+ժ(ա)մ)
ա յժ մ յա ն — (այժմ+յան), այս ժ ա մ ա նա կին
հատուկ
ա յժ մ ե ա կ ա ն — [ա ր դ իա կա ն (յա>ե)]
ա յժ մ և ե թ //ա յժ մև ե թ
ա յլա յլվ ել — (այլ+այլ+վ+ել), շփոթվել
ա յլա տ ա ր ր — (այլ+ա+տարր), այլ
տ ա ր բ եր տ ա րր երի ց’ մա ս ն ի կ ն ե րից
բա ղ կա ցա ծ ,
ա յլև ա յլ — (զա նա զա ն, տ ե սա կ — տ ե սակ)
ա յլև ս — (այլ+ևս)
ա յծ ե ղ ջ յո ւր — ((ւսյծ+եղջյուր), ա յծքա ղ )
ա յծ ե ն ա կ ա ճ — (այծ+են+ա+կաճ թա —
դիք), այծի մա զ ից թ ա ղ ի ք հա գուստ)
ա յծ յա մ — (վայրի այծ)
ա յ ծ ք ա ղ — (քարայծ, վիթ)
ա յն ին չ — (այն+ինչ)
ա յս օ ր և ե թ II ա յս օ ր և ե թ
ա յ ր վ ա ծ ք — (այրվելը վնասվելը)
(այր+ված+ք)
ա յտ ո ս կ ր , -եր — (այտ (թուշ)+ոսկ(ո)ր)
ա յտ ո ւց , ֊ել — (ուռուցք, բշտիկ)
ա յր ո ւձ ի — ձիու — (այր (տղա-
մարդ)+ձի), հեծելա զոր
ա յր ո ւ ց ք — (այրոց, այրուք)
ա յցելու, ֊ի — (այցի գնա ցող, հա ճա խորդ)
ա յց ե տ ո մ ս — (այց (ի)+ա+տոմս),
(ի+ա>ե)
ա ն ա գ ո ր ո ւյն — (ան+ա+գոր (գորով =
սեր)+ույն, անգութ, դա ժա ն)
ա ն ա խ ո ր ժ — (ա ն+ ա խ որժ (ել)), ա ն դուր,
տհաճ, անվայելուչ)
ա ն ա կ ն կ ա լ -[ան+ակն (աչք)+կալ
(կա-լել բռնել), անսպասելի,
հա նկա րծ]
ա ն ա ղ ա ր տ — [ան+աղարտ), չա ղա րտ —
ված, չեղծված, մաքուր]
ա ն ա մ ո ք — [(ան+ամոք), ոչ ամոքելի,
ա նսփ ոփ ]
ա ն ա խ ո ր ժ — [(ան+ախորժ (ել), ա ն դուր,
տհա ճ, անվայելուչ]
ա ն ա ն ց — (չանցնող, չվերջացող)
ա ն ա ն ո ւ խ — (դաղձ)
ա ն ա չա ռ — [ան+աչ (ք)+առ (առնել),
ա նկողմնա կա լ, ա րդա րա մ իտ )
ա ն ա պ ա կ ա ն — (չա պ ա կա նվա ծ, ա ն բիծ,
մաքուր)
ա ն ա ռա ր կ ե լի , -ո րեն — ( ոչ առարկելի
ա ն ժխտ ելի, անվիճելի)
ա ն ա ռ ի կ — (ան+առ+իկ), ամուր, ա նգրավելի,
ա նմատչելի )
ա ն ա ս նա բ ո ւյժ , ֊ներ
ա ն ա ս ն ա բ ո ւ ժ ա կ ա ն (ույ>ու)
ա նա ս նա բ ո ւյծ , ֊ներ
ա ն ա ս ն ա բ ո ւ ծ ա կ ա ն (ույ>ու)
ա ն ա ր գ ա ն ք — (ա նա րգ (ստոր)+անք),
(նա խ ա տ ի ն ք, վ ի րա վո րա նք)
ա ն բ ա ս ի ր — (ան+բասիր (ա նա րգա նք),
ա նպ ա րսա վ ելի, ա նա րա տ )
ա ն բ ա ր բ ա ռ — (ան+բառ+բառ, 1ին ռ>ր,
անխոս, անձայն)
ա ն բ ա ր ե խ ի ղ ճ — (ան+բարի+ա+խիղճ,
ի+ա>ե)
ա ն բ ա ր ե խ ղ ճ ո ր ե ն — (ի>ը)
ա ն բ ա ր ե կ ի ր թ — կրթություն (ան+բա-
րի+ա+կիրթ, ի+ա>ե), ա ն դա ստ իա
— Րակ
ա ն բ ա ր ե հ ա մ բ ո ւ յր — (ան+բա-
րի+ա+համբույր, ի+ա>ե), ա ն հա ճելի,
ոչ սիրելի)

408

ա ն բ ա ր յա ց ա կ ա մ , -որեն, ֊ութ յուն —
(ան+բարյաց (բարի բառի հոգն.
սեռական)+սւ+կամ կամենալ, ոչ
բա ր եկա մա կա ն տ րա մա դ ր վա ծ )
ա ն բ եր ր ի , -ութ յուն — (ոչ բերրի, ա նա ր գա
վա նդ )
ա ն բ ի ծ — (բիծ կեղտ չունեցող, ա ն ա րատ,
ազնիվ)
ա ն գ ա մ
ա ն գ ա յթ — (ան+գայթ գայթել սա յթա քել)
ա նսա յթա ք)
ա ն գ ո ւ թ — (ան+գութ (խիղճ), ա նխ իղճ )
ա ն գ թ ո ր ե ն — (ու>ը)
ա ն գ ո ր ծ ո ւ ն յա — (ան+գործ+ուն+յա)
ա ն գ ո ր ծ ո ւն ե ո ւ թ յո ւն — (յա>ե)
ա ն դ ա դ ա ր
ա ն դ ա դ ր ո ւ մ — (ան+դադ (ա) ր+ում)
ա ն դ ա մա լո ւյծ , նե ր -(ան-
դամ+ա+լույծ լուծարել), հա շմա
նդա մ) անդամալուծություն —
(ույ>ու)
ա ն դ ա ր ձ — (ան+դարձ), ա նդառնալի)
ա ն դ ո ր ր — (խա ղա ղ, հանգիստ)
ա ն դ ր ա վ ա ր տ ի ք — (ա նդր+ ա + վա րտ իք
= փ ոխա ն), շալվար, տ ա բա տ )
ա նդրդվելի — (ան — դրդ (վ) ել+ի),
որ չի կարելի դրդել խ ա խ տ ե լ,
անկոտրում, համառ)
ա ն դ ր բ և ե ռ ա յի ն — (անդր
(դուրս)+բևեռ+ային), բևեռից այն
կողմ ընկա ծ տ ա րա ծքը )
ա ն դ ր ի , ֊դրու — (արձան)
ա ն դ ր ի ա գ ո ր ծ — (ա րձանա գործ)
ա ն դ ր օ վ կ ի ա ն ո ս յա ն — (օվկիա նոսից
այն կողմ գտ ն վ ո ղ եղող)
ա ն ե ծ ք — (նզովք, չարամաղթություն)
անիծել, անիծյա լ — (ե>ի)
ա ն ե ղ ծ — (ան+եղծ (ել), չեղծված, չվնա
սված, ա նխ ա թա ր )
ա ն ե ր կ բա , -յելի — (ան+երկ (ու)+բա (յ),
ա ն կ ա ս կ ա ծ
ա ն ե ր և ո ւյթ — (ան+երև (ալ)+ույթ),
չերևա ցող
ա ն ե ր և ո ւթ ա ն ա լ — (ույ>ու)
ա ն զ գ ո ւյշ — (ոչ զգուշավոր)
ա ն զ գ ո ւ շ ա բ ա ր — (ույ>ու)
ա ն զ գ ո ւշ ո ր ե ն — (ույ>ու)
ա ն զ գ ո ւշ ո ւթ յո ւն — (ույ>ու)
ա ն զ ի ջ ո ւ մ -(ա ռա ն ց զիջելու, համառ)
ա ն զ ո ր , ֊ութ յուն — (զորությունից ուժից
զուրկ, թույլ, տկար)
ա ն է ա կ ա ն — (ան+է+ական), ոչ էական,
անէ’ գոյություն չունեցող
ա ն էա նա լ ֊ա ն հ ետ ա նա լ, վերա նա լ
ա ն ը մ բ ռ ն ե լի — ա նհա սկա նա լի
ա ն ը ն դ դ ի մ ա դ ր ե լ ի — (ան+ընդ+դիմ
(դեմ) +ա+դ(ի)ր+ելի), որին դի-
մադրել չի կարելի չի կա րող
ա ն ը ն դ հ ա տ — (ան+ընդ+հատ հատել’
կտրել), (չընդհատվող, անդա-
դար)
ա ն ը ն դ մ ե ջ — (ան+ընդ+մեջ) չընդմիջվող,
շարո ւնա կա կա ն
ա ն ը ն դ ո ւ ն ա կ — (ան+ընդ+ունակ կա-
րող), ոչ ընդունակ, անկարող,
ա ն ձ ի ր ք
ա ն ը ն թ ե ռ ն ե լի — (ան+ընթեռնելի ընթերցել),
չընթ երցվող չկարդաց-
վող
ա ն ը ն կ ճ ե լի — (չընկճվող չվհատվող,
ա նպ ա րտ ելի)
ա ն ը ս տ գ յո ւտ — (ան+ըստ+գյուտ գտ
(ա) սել), անթերի, կա տ ա րյա լ
ա ն թ ա ր թ -(ան+թարթ), ա ռա նց ա չքե րը
թարթելու
ա ն թ ա ց ո ւպ — (ան (ու)թ (թևի
տակ)+ա+ցուպ (= փայտ, ձող, հենակ)
ա ն թ ա ք ո ւ յց — (ան+թաք
(թաքնվել)+ույց ) չթա քցրա ծ
ա ն խ ա բ — (ան+խաբ (խաբել բայի ա ր մա
տ ն է), չխա բ (վ) ող, ճ շմա ր իտ ,
ա զ ն ի վ
ա ն խ ա փ ա ն — (առանց խա փ ա նո ւմի ,
ա նա րգելք)
ա ն խ ի ղ ճ — (անգութ)
ա ն խ ղ ճ ո ր ե ն — (ի>ը)
ա ն խ ղ ճ ո ւ թ յո ւ ն — (ի>ը)

409

ա ն խ ո ն ջ — (ւսն+խոնջ’ խ ո ն ջա ն ք’
հոգնություն), ա ռա ն ց հոգնության,
չհոգնող
ա ն հ ա գ — (ան+հագ), չհագեցող, ա ն կուշտ
ա ն հ ա գ ո ւ ր դ — (ան+հագ (=հագենալ
կշտանալ)+ուրդ ), անհագ,
չկշտ ա ցող
ա ն հ ե թ ե թ — (անճոռնի, ա նիմա ստ , ա ն միտ)
ա ն հ յո ւր ը ն կա լ — (ան+հյուր+ընկալ’
ընկալող’ ընդունող), անհյուրւս-
սեր, անհրապույր
ա ն հ ո ղ դ ո ղ դ — (չտա տ ա նվող, աներեր)
ա ն ձ ա մ բ — (անձ (ն) բառի գ ո ր ծ իա կա ն
հոլովաձևը)
ա ն ձ ե ռ ն մ խ ե լի ■ (ան+ձեռն+մխելի),
որին չի կարելի ձեռք տալ’ դ իպ չել,
ա ն խ ա խ տ ե լի
ա ն ձ ե ռ ո ց ի կ — (թուղթ կամ լաթ ձ ե ռ ք ե րը,
բերանը սրբելու համար)
ա ն ձ ի ն ք — ( անձ բառի գ րա բա ր յա ն
հոգնա կին = անձեր)
ա ն ձ ր և ո ր դ — (անձրև+որդ (=ճիճու)
ա ն մ ի ջ ա պ ե ս ■ (ան+միջ
(մեջ)+ա+պես), իսկույն ևեթ
ա ն ն կ ո ւն — (ան+նկուն (ընկճված),
չընկճվող, ա նպ ա րտ ե լի
ա ն շն ո ր հ ք, ո ւթ յո ւն — (ան+շնորհ+ք),
շնորհքից զուրկ, ա պ իկա ր
ա ն շ ն ո ր հա կա լ — (ա պ ե րա խ տ )
ա ն շշ ո ւկ — (ան+շշուկ), ա ռա նց շշուկի,
ձայնի
ա ն շ ո ւք ■ (ան+շուք), շուք’ շքեղություն
չունեցող, ա նպ ա ճույճ
ա ն ո դ — (դրական լի ցքո վ էլեկտրոդ)
ա ն ո թ — (խորունկ աման, սպ ա սք)
ա ն ո թ ի — քա ղ ց ա ծ
ա ն ո ղ ո ք -(ան+ողոք, ողոքել’ մ ե ղմա ց նել,
գութը շարժել, խղճալ), դա ժան,
անգութ
ա ն պ ա ճ ո ւ յճ — (առանց պ ա ճ ուճա նքի,
զա ր դա րա ն քի , համեստ)
ա ն պ ա յմ ա ն — (առանց պ ա յմանի, ա ն կասկած,
ա նպ ա տ ճա ռ )
ա ն պ ա տ ե հ — (ոչ պ ա տ եհ, ոչ պ ա տ շա ճ ,
ա նհա րմա ր, անտեղի)
ա ն պ ա տ շ ա ճ — (ոչ վայելուչ, ոչ հա րմար)
ա ն պ ա ր կ ե շ տ — (անհամեստ, անամոթ,
անվայելուչ)
ա ն պ ա ր փ ա կ — (չպ ա րփ ա կ վա ծ
չշրջա փ ակվա ծ, ա ն սա հ մա նա փակ)
ա ն պ ե տ ք — (ոչ պ ետ քա կա ն , ոչ պ իտ ա նի,
վատ, փչացած)
ա ն ջ ր դ ի — (անջուր, չոռոգվող’ չջրվող)
ա ն ջ ր պ ե տ ■ (երկու ա ռա ր կա ն եր ի
միջև ընկա ծ պ ա տ պա տ նեշ, միջնորմ)
ա ն ս ա յթ ա ք — (չսա յթա քող չսխալվող,
վարժ, սահուն, անշեղ)
ա ն ս պ ա ռ — (չսպառվող’ չվերջացող,
շատ, ա ռա տ )
ա ն ս տ ո ւ յգ — (ոչ ճիշտ, ոչ հա վա ստ ի,
չստուգված)
ա ն ս տ ո ւ գ ո ւթ յո ւն — (ույ>ու)
ա ն ս ք ո ղ — (չսքողված, ք ո ղ չունեցող,
ա ռա ն ց թաքցնելու, բա ցա հա յտ )
ա ն ս փ ո փ — (սփ ոփ ա ն ք մխ իթա րու —
թյուն չունեցող, չփ ա րա տ վ ող )
ա ն վ ր դ ո վ — (չվրդովված, ա ռա նց
վրդովմունքի, չհուզված, խ ա ղա ղ )
ա ն տ ա ր ա կ ո ւ յս — (առանց տ ա ր ա կուսանքի,
անկասկա ծելի, հա վաստի)
ա նտ ա րա կ ուս ելի —
(ույ>ու)
ա ն տ ե ղ յա կ — (տեղեկություն չունեցող)
ա նտ ե ր ո ւն չ — (անտեր, խ նա մ ո ղ հոգա
ց ո ղ չունեցող)
ա ն ց ա գ ի ր , գրի, գ ր ե ր — անցաթուղթ,
թղթեր, /թուղթ, որ տրվում է որևէ
տ ե ղ մտնելու’ գնալու համար)
ա ն ց կա ց ն ե լ — (տանել տ ե ղա փ ոխ ել,
մտցնել, ապրել)
ա ն ց յա լ — (նախկին, հին, նա խորդ, ա ն ցած)

410

ա ն ց ո ր դ — (անցնող, ճա մփ որդ) ա ն ց վոր
ա ն ց ո ւ դ ա ր ձ — (գնալ-գալը, երթևեկություն,
իրադարձություն)
ա ն ց ո ւ ղ ի — (անցնելու ուղի՜ ճա նա պարհ,
անցում)
ա ն ո ւղ ղա կ ի , ո ր ե ն — (ոչ ուղղակի,
կողմնակի), (ան+ուղ(ի)ղ+ակի),
(ին սղվել է)
ա ն ո ւղ ղ ե լի — (որ չի կարելի ուղղել
շտկել)
ա ն ո ւր ջ — (երազ, տեսիլք)
ա ն ր ջ ա ն ք — (ու>ը), (երա զա նք)
ա ն րջե լ — (ու>ը), երա գել
ա ն փ ո ւյթ — (անհոգ, թա փ թփ վա ծ )
ա ն փ ո ւ թ ո ր ե ն — (ույ>ու) ա նփ ո ւթ ություն
(ույ>ու)
ա ն փ ո ւտ — (չփտող)
ա ն քա կ տ ե լ ի — (չքակվող, չլուծարվող,
ա նխզելի)
ա ն ք թ ի թ — (աչքը չքթթող, անթարթ,
ա կնդետ , ակնապիշ)
ա ն ք ն ի ն — (քննության չենթարկվող,
չքննվող)
ա ն ք ն ն ե լի — (ի>ը)
ա ն ք ն ն ա դ ա տ — (ի>ը)
ա ն ք ն ո ւթ յո ւն — (անքուն լինելը)
ա ն օ գ ո ւտ — (օգուտ չբերող, իզուր)
ա ն օ գ ն ա կ ա ն — (օգ նա կա ն օ գ ն ո ղ չունեցող)
ա ն օ դ — (օդ չունեցող չպարունակող)
ա ն օ թ և ւս ն — (անտուն, ա ռա նց
օթևանի)
ա ն օ ր ե ն — (օրենքը չճա նա չող ոտ նա —
հարող, ա նիրավ, դա ժա ն)
ա ն օ ր ի ն ո ւթ յո ւն — (ե>ի)
ա ն օ ր ի ն ա կ , -ելի, ֊ա կ ա ն — (օրինակը
նմանը չունեցող, ա ն հա մ ե մա տ ե լի)
ա շ խ ա տ ա վ ա ր ձ , ֊եր — (ա շխ ա տ
(ել)+ա+վարձ)
ա շխ ա ր հ , ա շ խ ա ր հ ա բ ա ր — (աշ-
խարհ+ա+բար)
ա շ խ ա ր հ ա գ ր ա գ ե տ , -ներ — (ա շխ ա ր հագրութ
յան մա սնա գետ )
ա շ խ ա ր հ ա զ ո ր , ֊ա յին (ժողովրդա կա ն
զորք)
ա շ խ ա ր հ ա կ ա լ — (ա շխ ա ր հի տեր,
նվա ճ ո ղ տիրող, բռնակալ)
ա շ խ ա ր հ ա հ ռ չ ա կ — (ա շխ ա ր հո վ մեկ
հռչակված, հա նրա ճա նա չ, նշա նավոր)
ա շ խ ա ր հ ա յա ց ք , ա յի ն (աշխարհ+հա-
յա ց ք, մեկ հ-ն հա պ ա վվ ե լ է),
(կյանքի, հա սա րա կութ յա ն մասին
ունեցա ծ հա յա ց քն եր ի տեսա֊
կետների ամբողջությունը)
ա շ խ ա ի հ ը մ բ ռ ն ո ւ մ — (աշխւսրհ+ըմբըռ-
նում իմացություն)
ա շ խ ա ր հ ը ն կ ա լ ո ւ մ — (աշխւսրհ+ընկա-
լում)
ա շ խ ա ր հ ի կ — (ժողովրդական, ոչ կրոնական)
ա շ խ ե տ — (կա րմրա դեղնա վուն (ձի),
բոցագույն)
ա շ խ ո ւ յժ — (առույգ, կայտառ)
ա շ խ ո ւ ժ ա ց ո ւ մ — (ույ>ու)
ա շխ ո ւժ ո ւթ յո ւն — (ույ>ու)
ա չա լո ւր ջ — (զգոն, ուշադիր)
ա չա լր ջ ո ր ե ն — (ու>ը)
ա չա լր ջ ո ւթ յո ւն — (ու>ը)
ա չ ք ո ւ ն ք II ա չ ք ո ւ ն ք — (աչքեր և հոնքեր,
երես, դեմք)
ա պ ա բ ա խ տ — (դժբա խտ )
ա պ ա զ գ ա յ ի ն — (հակազգային)
ա պ ա թ ա ր ց — (կ ետ ա դ րա կա ն նշան՜(՞))
ա պ ա կ ա ն ե լ — (կեղտոտել, պղծել)
ա պ ա շ ա վ ա ն ք — (ա փ սոսա նք, զղջում)
ա պ ա շ խ ա ր ա ն ք — (մեղքը քա վե լու
սա հ մա ն վա ծ տույժ, չարչա րանքի
վերացում)
ա պ ա շ խ ա ր ե լ — (մեղքը քավել, զղջալ)
ա պ ա շ խ ա ր ո ւ թ յո ւ ն
ա պ ա շ ն ո ր հ — (շնորհքից ձ իրքից
զուրկ, ա նկարող, ա նպ ետ ք)
ա պ ա ռ ա ժ — (քա րա ժա յռ, ժայռ)
ա պ ա վ ե ն — (հենարան, պ ա շտ պ ա ն)

411

ա պ ա վ ի ն ե լ — (ե>ի), (մեկի հ ո վա նա վ ո րության
տ ա կ մտնել)
ա պ ա ր — (հա նքա տ ե սա կ )
ա պ ա ր դ յո ւ ն — (արդյունք չտվող, ա ն օ գուտ),
(ապ+արդյուն(ք))
ա պ ա ց ո ւ յց — (անհերքելի փ ա ստ
փաստարկ), (ապ+ա+ցույց)
ա պ ա ց ո ւց ե լ — (ույ>ու), (հա ստ ա — տել)
ա պ ա ք ի ն վ ե լ — (առողջանալ)
ա պ ե ր ա խ տ , -ութ յուն — (ապ+երախտ),
ե րա խ տ ի ք ը լավությունը մ ո ռա ցող
ա պ ե ր ա ս ա ն — (անսանձ)
ա պ ե ր ջ ա ն ի կ — (ապ+երջանիկ, դժ բա
խտ )
ա պ ի կ ա ր — (անշնորհք, անկա րող)
ա պ ո ւ խ տ
ա պ խ տ ա ծ — (ու>ը)
ա պ ո ւշ
ա պ շե լ — (ապ+(ու) շ (ուշք)+ել), (զա ր մանալ,
քա րա նա լ՜ ապուշ, ա պ շած)
ա պ ս պ ր ե լ -(պ ա տ վիրե լ, լուր ուղա ր կել,
տեղեկացնել)
ա պ ս տ ա մ բ ե լ
ա պ օ ր ի ն ի -(ա պ + օր ին (օրեն (ք)+ի),
(անօրեն, օ ր ե ն քի ն հա կա ռա կ ,
ա ն օր ինա կա ն )
ա ջ ա կ ի ց — (աջ+ա+կից՜ կցել), օգնող,
ձե ռք մեկնող
ա ջա կ ց ե լ — (ին սղվել է)
ա ջա կ ց ո ւթ յո ւն — (ին սղվել է)
ա ռ ա գ ա ս տ
ա ռ ա ձ գ ա կ ա ն — (առ+ա+ձգ (ձիգ՜
ձգել)+ական), ճկուն, թ եքվ ո ղ
ա ռ ա յժ մ -(առ+այ (այս)+ժմ (ժամ),
(հիմա, առ այսօր)
ա ռ ա ն ձ ի ն — (առ+անձ (ն)+ին)
ա ռ ա ն ձ ն ա զ ր ո ւ յց — (ին սղվել է)
ա ռ ա ն ձ ն ա խ ց ի կ — (ին սղվել է, ու>ը)
ա ռ ա ն ձ ն ա տ ո ւ ն — (ին սղվել է)
ա ռ ա ն ց — (առ+անց)
ա ռ ա ն ց ք , -ային
ա ռ ա ն ց ք ա կ ա լ
ա ռ ա պ ա ր — (քա ր քա ր ոտ )
ա ռ ա ջ ի ն — (առ+աջ+ին)
ա ռ ա ջ ն ե կ — (ի ն սղվել է)
ա ռ ա ջ ն ո ր դ — (ի ն սղվել է)
ա ռ ա ջ ը ն թ ա ց
ա ռ ա ս ա ն — (թոկ, պ ա րա ն)
ա ռ ա տ ա ձ ե ռ ն — (առատ+ա+ձեռն)
ա ռ ա ր կա , ֊յի
ա ռ ա ր կ ա յո ր ե ն
ա ռ ա ր կ ա յա կ ա ն
ա ռ ա ք յա լ — (առա քեա լ, եալ>յալ) (ուղա
րկվա ծ, նվիրյալ)
ա ռ ե ղ ծ վ ա ծ — (առ+եղծ (եղծել փչաց-
նել)+ված) չբա ցա հա յտ վա ծ բան,
հանելուկ
ա ռ ե րե ս , -ում — (առ+երես (դեմք)
առէջ(ք) — (առ+էջ+ք), թերթ, տերև
ա ռ ը ն թ ե ր — (առ+ընթեր ընթացող),
(կից, մոտ, կողքին)
ա ռ ի ն ք ն ե լ — (իրեն ձգել, գրավել),
(առ+ինքն+ել)
ա ռ հ ա վ ա տ չ յա — (առ+հավատ+(ի)
չ+յա), (երա շխ իք, գ րա վա կա ն)
ա ռ ձ ե ռ ն — (ձեռքի տ ա կ գտ նվող )
ա ռ յո ւ ծ
ա ռ ն չվ ե լ — (առ+(ի) նչ+վ+ել), (կապակցվել)
ա ռ ո ղ ջ — (առ+ողջ)
ա ռ ո ք -փ ա ռ ո ք
ա ռ և ա ն գ ե լ — (հափշտակել, փ ա խ ցնել)
ա ռ օ ր յա — (առ+օր+յա), (ամենօրյա,
սովորական)
ա ռ օ ր ե ա կ ա ն — ( յա>ե)
ա ս ա ց վ ա ծ ք — (աս (ասել)+աց+ված+ք)
ա ս պ ն ջ ա կ ա ն — (ասպ+(ի) նջ (գրաբ.
ածանց)+ական), հյուրընկալ
ա ս վ ե ,
ա ս վ յա — (բրդյա)
ա ս տ ա ն դ ա կ ա ն — ( ա ստ (այս-
տեղ)+անդ (այնտեղ)+ական), թա փ
ա ռա կա ն
ա ստ ղ , -ա յին
ա ս տ ղ ա բ ա շ խ ո ւ թ յո ւ ն
ա ս տ ղ ա բ ո ւյլ — (ա ստ ղերի խումբ)

412

ա ս տ ղ ա զ ա ր դ — (ա ստ ղե ր ո վ զա ր դա ր ված)
ա ս տ ղ ա լ ո ւ յս — (աստղի լույս)
ա ս տ ղ ա լ ո ւ յց — (ա ստ ղա վա ռ )
ա սֆ ա լտ , ա ս ֆ ա լտ ա պ ա տ — (ասֆալտ
ո վ պ ա տ վա ծ)
ա վ ա գ , -ութ յուն
ա վ ա ն դ ա պ ա հ — (ավանդ+ա+պահ)
ա վ ա ր ա ռ ո ւ — (ավար+առ+ու)
ա վ ե լո ր դ — (ավել+որդ)
ա վ ետ ե լ — (բարի լուր հաղորդել)
ա վ ի ա ց ի ա
ա վ ի ա գ ի ծ — գծեր
ա վ իա ո ւղ ի , -ներ
ա վ ի ա չ վ ե ր թ
ա վ ս տ րա լի ա ց ի , -ցոլ
ա վ ս տ ր ա լե ր ե ն
ա վ ս տ ր ա լո ւհ ի
ա վտ ո , -յի
ա վ տ ո դ ո ղ ե ր
ա վ տ ո մ ե ք ե ն ա
ա տ ա ղ ձ — (փայտ, հիմք, նյութ)
ա տ ա ղ ձ ա գ ո ր ծ , -ներ — (հյուսն)
ա տ ա մ նա բ ո ւյժ , ֊ներ
ա տ ա մ ն ա բ ո ւ ժ ա ր ա ն — ( ույ>ու)
ա տ յա ն — (դա տ ա րա ն)
ա տ ե ն ա կ ա լ — ( յա>ե)
ա տ ր ո ւ շա ն — (ատր կրակ, կ րա կա տուն)
ա ր ա գ
ա ր ա գ ա ս լա ց
ա ր ա գ ը ն թ ա ց
ա ր ա գ ո տ ն — (արագ+ոտն ոտք)
ա ր ա մ բ ի — (այր տ ղա մա ր դ բառի
գործ. հոլ. արամբ+ի), (ամուսին
ունեցող կին)
ա ր բ ե նա լ — (հագենալ, հարբել)
ա ր բ շի ռ — (շվայտ, շռայլ, արբած)
ա ր բ ո ւ ն ք — (չափահասություն)
ա ր գ ա հ ա տ ե լ — (արհամարհել, գա ր շել)
ա ր գ ա հ ա տ ա ն ք — (ա ր հա մա րհա ն ք,
նաև’ գութ)
ա ր գ ա ս ի ք — ա րդյունք
ա ր գ ա ս ա վ ո ր — (բեղմնավոր)
ա ր գ ե լ ք — (խոչընդոտ)
ա ր գ ե լա կ ել
ա ր դ — այժմ
ա ր դ ի — (ժա մա նա կա կ ի ց)
ա ր դ ի ա կ ա ն
ա ր դ ա ր
ա ր դ ա ր ա դ ա տ
ա ր դ ա ր և — (արդար+և)
ա ր դ յո ք
ա ր դ յո ւ ն ք
ա ր դ յո ւն ա բ ե ր ո ւ թ յո ւն
ա ր դ յո ւն ա հ ա ն ե լ
ա ր դ ո ւ զ ա ր դ — (արդ (ձև)+ու+զ+արդ)
ա ր դ ո ւ կ — (արդ (ձև)+ուկ)
ա ր թ ո ւն
ա ր թ ն ա ն ա լ — (արթ+(ու) ն+ան+ալ, ուն
սղվել է)
ա ր թ մ ն ի
ա ր ժ ա ն ի ք
ա ր ժ ե թ ո ւղ թ , թ ղ թ ի
ա ր ի — (քաջ, խ ի զա խ )
ա ր ի ա նա լ
ա ր ի ա կ ա մ
ա ր ի ա ս ի ր տ
ա ր խ ա լ ո ւ ղ — (հագուստ)
ա ր խ ա ի կ — հին
ա ր ծ ա թ ա զ օ ծ ե լ — (արծաթ+ա+զ+օծ
(օծել՜ պատել)+ել)
ա ր ծ ա ր ծ ե լ — (բորբոքել, շոշափել)
ա ր ծ ի վ
ա ր ծ վ ա բ ո ւ յն (ի ն սղվել է)
ա ր ծ վ ե ն ի
ա ր ծ ն ե լ — (էմալով պատել)
ա ր ծ ն ա պ ա կ ի
ա ր ծ ն ա պ ա տ ե լ
ա ր կ ղ , -եր
ա ր հ ա մա ր հ ե լ — (ըստ Հ. Հարությունյանի’
կա զ մ վա ծ է արհ ա ր մա տ ի
կրկնությամբ)
ա ր հ ա մ ա ր հ ա ն ք • (բանի տ ե ղ չդնելը,
գա ր շա ն ք)
ա ր հ ա վ ի ր ք — (աղետ, չարիք)

413

ա ր ձ ա գ ա ն ք ե լ
ա ր ձ ա կ
ա ր ձա կ ե լ
ա ր ձ ա կ ո ւ ր դ
ա ր ձ ա ն
ա ր ճ ի ճ
ա ր ճ ճ ա գ ո ւ յն — (ի>ը)
ա ր յո ւն
ա ր յո ւ ն ա թ ա թ ա խ
ա ր յո ւ նա հ ե ղ ձ (արյան մեջ խ ե ղ դ վա ծ )
ա ր յո ւն ռ ո ւշտ • ա ր նա խ ո ւմ
ա ր յո ւն — ք ր տ ի ն ք
ա ր ն ա ն ե ր կ — (յուն սղվել է)
ա ր ն ա շ ա ղ ա խ — (յուն սղվել է)
ա ր ջ
ա ր ջ ա ո ր ս
ա ր ջ ո ր ս
ա ր ջ ա ռ (2-3 տ. հորթ)
ա ր տ ա գ ա ղ թ
ա ր տ ա կ ա ր գ
ա ր տ ա ռ ո ց — (արտ+առ+ոց) ա ր տ ա կա
ր գ
ա ր տ ա ս ո ւ ք — (արցունք)
ա ր տ ա ս վ ա բ ե ր — (ա րտ ա ս
(ուք)+ա+բեր, ուն ա ից առւսջ-
փ ոխ վ ե լ է վի)
ա ր տ ա ս վ ա թ ո ր
ա ր տ ո ս ր — (արևմտհ.՜ ա րտ ա սո ւք)
ա ր տ ա ք ո ւ ս տ — (ա րտ ա ք (ին)+ուստ)
ա ր տ և ա ն ո ւն ք , -ներ — (թարթիչներ)
ա ր տ ո ւ յտ
ա ր ց ո ւ ն ք
ա ր ց ո ւ ն քա բ ե ր
ա ր ց ո ւ ն ք ո տ վ ա ծ
ա ր ո ւ և էգ II ա ր ո ւէ գ
ա ր փ ի — (արև, ա րեգա կ)
ա ր փ ի ա գ ե ղ — (արևի նման գեղեցիկ)
ա ր փ ի ա զ օ ծ — (արփի+ա+զ+օծ) (արևի
շող ե ր ո վ օ ծ վ ա ծ ողողվա ծ)
ա ր ք ա յա զ ն — (թա գա վո րի ժա ռա ն գ
որդի)
ա ր քա յո ր դ ի
ա ր ք ո ւ ն ի ք
ա րև
ա ր և ա գ ա լ — (արևի գալը բացվելը,
ա րևա ծա գ)
ա ր և ա զ օ ծ — (արև+ա+գ+օծ(օծել)
ա ր և ա ծ ա գ
ա ր և ա յր ո ւ ք — (արևի այրվելուց ա ռա ջա
ցա ծ մաշկի սևություն)
ա ր և ա ռ -(ա րև+ ա ռ’ առնել)
ա ր և ա վ ա ռ — (արև+ա+վառ), ա րև ով
վա ռ վա ծ ողողված)
ա փ ե ղ ց փ ե ղ
ա փ ս ե , -ներ
ա փ ս ո ս , -ա ն ք
ա քա ց ի , -ցու — (ոտ քի հարված)
ա ք ի լլ ե ս յա ն
ա ք ս ո ր — (բռնի կ երպ ով բնա կա վա յր ից
վտ ա ր ում ուրիշ տեղ)
ա ք ս ո ր ա կ ա ն
ա ք ս ո ր յա լ
ա ք ց ա ն , -ներ
ա ք ք ա դ ե ր են
ա ֆ ղա ն , ֊երեն

Բ
բ ա բ ա խ ե լ
բ ա բ ա խ յո ւ ն
բ ա դ ր ի ջ ա ն
բ ա զ ր ի ք (ճա ղա շա ր ք)
բ ա զ ո ւ կ
բ ա զ կ ա թ ո ռ — (ուն սղվել է)
բ ա զ կ ա տ ա ր ա ծ — (ուն սղվել է)
բ ա զ կ ո ս կ ր — (ուն սղվել է)
բ ա զ ո ւ մ
բ ա զ մ ա թ ի վ — (ուն սղվել է)
բ ա զ մ ա տ ա ր ր — (ուն սղվել է)
բ ա զ մ ա փ ո ր ձ — (ուն սղվել է)
բ ա ժ ի ն
բ ա ժ ն ե տ ե ր — (բաժ(ի)ն+ա+տեր)
բ ա ժ ն ե տ ո մ ս
բ ա լ լա դ
բ ա խ տ

414

բախտախնդիր — (ա ր կա ծա խ նդիր ,
խա բ ե բա )
բախտակից
բախտորոշ — (վճռական)
բախտակ — (ձկան տեսակ)
բաղարջ — (չթթված խ մորից թ խ վա ծ
հաց, կլոճ)
բաղդատել — (համեմատել) բաղձանք — (իղձ, ցանկություն)
բաղձալի — (ցանկալի, կարոտալի)
բաճկոն, -ակ — (պ ա տ մուճա ն, վ ե րա ր կու,
ժիլետ)
բամբ — (հաստ, թա վ (ձայն))
բամբասել — (բամ+բաս+ել, բայ (= խ ո սել)
բայի I և II դե մքե րը գ րա բա րում)
բամբասանք — (բամ+բաս+անք) բամբիշ — (թագուհի, իշխանուհի)
բամբիռ — (երաժշ. գործիք)
բամիա, -յի — (բանջար, բույս)
բամփել — (խփել) բանադրել — (նզովել, (բան+ա+դր
(դիր՛ դնել)+ել) բանսարկու — (զրպարտիչ), (բանս
(խոսք)+արկ (արկանել նե-
տել)+ու), (խ ոսքերը իրար գցող’
խառնակիչ)
բանասաց — (բան+ասաց՛ ասացող,
պ ա տ մ ող)
բանալի, -լու
բանդագուշանք — (ցնորք, ք ա ռ ա ցա
ն ք)
բաշխել
բառ, -ային
բառ առ բառ
բառացի
բառագիրք
բառգիրք
բառգրքույկ
բառնալ
բարձել — (ռն>րձ) բարձիթողի — (անուշադրության
մա տ նվա ծ )
բարձիչ, -ձչի
բ ա ր բա ր ո ս , ֊ութ յուն
բ ա ր գ ա վ ա ճ ե լ
բ ա ր ի
բ ա ր ե խ ա ռ ն — (բարի+ա+խառն,
ի+ա>ե), (մեղմ)
բ ա ր ե խ ղ ճ ո ր ե ն — (բարի+ա+խ(ի)ղճ
+որեն, ի+ա>ե)
բ ա ր ե կ ա ր գ — (բարի+ա+կարգ,
ի+ա>ե)(նորոգ, շեն)
բ ա ր ե կ ե ն դ ա ն — (բարի+ա+կենդ՜ (կենդ
կեալ’ ա պ րե լ արմատից)+ան),
(ի+ա>ե)
բ ա ր ե կ ի ր թ — ((բարի+ա+կիրթ),
(ի+ա>ե)
բ ա ր ե հ ա մ բ ո ւյր — (բար (ի)+ահամբույր,
ի+ա>ե, սիրալիր)
բա ր եպ ա տ ե հ — (բար (ի)+ա+պատեհ,
ի+ա>ե)
բ ա ր ե վա յե լո ւչ — (բար (ի)+ա+վա-
յել+ուչ, ի+ա>ե, ե+վ>եվ)
բա ր ե հ ն չ յո ւն (ած.) — (բար (ի)+ա+հնչ-
յուն, ի+ա>ե)
բ ա ր օ ր ո ւ թ յո ւ ն — (բար (ի)+օր+ություն),
(ին սղվել է)
բ ա ր ձ ր
բ ա ր ձ ր ա բ ե ր ձ
բ ա ր ձ ր ո ւղ ե շ — (բարձր+ուղեշ (ճյուղ),
(բարձր ճյուղերով)
բ ա ր ձ ո ւ ն ք — (բարձր+ունք, ր-ն սղվել,
ընկել Է)
բ ա ց
բ ա ց ա ր ձ ա կ
բ ա ց բ ե ր ա ն
բ ա ց ե ի բ ա ց
բ ա ց ս ի ր տ
բ ա ց ո ր ո շ — (բաց+որոշ՜հայտնի)
բ ա ց ո ւ խ ո ւփ
բ ա ց օ թ յա — (բաց տեղ), (բաց+օթ
(օթևան)+յա)
բ ա ց կ ա ր մ ի ր — (բաց կանաչ, դեղին,
կա պ ույտ և այլն)
բ ե ղ
բ ե ղ ա վ ո ր
բ ե ղ -մ ո ր ո ւք

415

բ ե կ բ ե կ ո ւն — (բեկ+բեկ+ուն), (կտըրտ-
ված, թրթռացող)
բ ե ր ա ն ք ս ի վ ա յր — (բեան+ք+ս+ի+վայր)
բ ե ր ն ե բ ե ր ա ն
բ ե ր դ
բ ե ր դ ա կ ա լ — (բերդ (ամրոց)+կւսլ (կա-
լել բռնել), բ ե ր դա պ ա հ
բ ե ր դ ա ք ա ղ ա ք
բ ե ր կ ր ա ն ք — (հրճվանք)
բ ե ր ր ի — (արգավանդ), (բեր(բերք)+րի)
(րի ա ն ծա նո թ ա ծա ն ց է)
բ ե ր ր ի ո ւթ յո ւն
բ ե ր ր ի ա նա լ
բ ե ր ք ա տ ո ւ — (բերք+ա+տու տվող),
(բերրի)
բ զ կտ ե լ — (բզ (ի) կ+տ+ել, պ ա տ ա ռ ո տել)
բ զ զա լ, բ զ զ ո ց
բ ժ շկ ե լ — (բժ(ի) շկ+ել, ի>ը)
բ ի ր տ — (կոպիտ)
բ ի րտ ա ն ա լ
բ ի րտ ո ւթ յո ւն
բ ի ս կ վ ի թ
բ ի ֆ շտ ե ք ս
բ լբ լթա լ — (եռալ)
բխ ե լ, բ խ ե ց ն ե լ
բ խ կ ա լ
բ ղ ջ ա խ ո հ — (անառակ)
բ յո ւ զ ա ն դ ա ց ի
բյուջե, -ի
բ յուր — (շատ, տ ա ս ը հա զա ր)
բ յո ւ րա վ ո ր
բ յո ւրա ն ո ւն
բ յո ւ րա կ ն — (բյուր+ակն ակունք)
բ յո ւր ե ղ
բ ն օ ր ր ա ն (բ(ու)ն+օր(ո)ր+ան), (ծննդավայր,
հայրենիք)
բ ո կ ո տ ն — (ոտաբոբիկ)
բ ո կ ո տ ի կ — (ոտնանան)
բ ո ղբ ո ջ , -ել — (ծիլ, շիվ)
բ ո ղ կ բջիջ բ ջ ջա յի ն — (ի>ը)
բորբոքել — (թեժացնել, գրգռել)
բոցկլտալ — (բոց+կլտ (կլտ բա զ մա —
պ ա տ ա կա ն ածանց)+ալ)
բռնարարք — (բռնաբարելը, բռնի
ա րա ր ք) :
բռունցք — (բռ (բուռն)+ունց+ք)
բրդել
բրդուճ
բրթել — (հրել) բուդդայական — (բուդդա (յ)+ական)
բուխարի, ֊րու — (պ ա տ ի վա ռա րա ն) բույլ — (ա ստ ղերի խումբ)
բույր — (հոտ, բուրմունք)
բուրավետ — ( ույ>ու)
բուրմունք — ( ույ>ու) բուռն — (ուժգին, հախուռն)
բուք
բքախեղդ — ( ու>ը)
բքահեղձ — (բքից խ եղ դ վա ծ ) բուրգ
բրգաձև — ( ու>ը) բուրդ
բրդաթել — ( ու>ը)
բրդատու — ( ու>ը) բևեկն — (ծառի խեժ)
բևեռ
բևեռախույզ — (բևեռը խ ուզա րկող)
բևեռախույս — (բևեռից խ ուսա փ ող )
Գ
գ ա գ ա թ
գ ա գ ա թ (ն) ա ժ ո ղ ո վ
գ ա գ ա թ ն ա կ ե տ
գ ա զ օ ջ ա խ — (գա զ+ օջա խ)
գ ա հ ա վ ո ր ա կ — (գահ+ավոր+ակ, մեծ
բազմոց)
գ ա հ ը ն կ ե ց — (գահից ընկած)
գա ղ թ , -ել
գ ա ղ թ ա կ ա ն
գ ա ղ թ օ ջ ա խ • (գադթ+օջախ)
գ ա ղ ջ — (գոլ, քի չ տ ա ք)

416

գաղտնիք
գաճաճ — (կարճ)
գամփռ
գայթակղել — (հրապուրել)
գայթել — (սայթաքել)
գայիսոն — (գա վազա ն) գայլիկոն — (ծակիչ գործիք) գանակոծել — (գան (գ)+ա+կոծել
(խփել, ծեծել), (գլխին խփել) գանգոսկր — (գանգ+ոսկ (ո) ր)
գաջ, գաջել — (շինանյութ)
գավաթ — (բաժակ)
գավիթ — (նա խա սրա հ)
գարշելի, գարշանք — (զզվա նք)
գգվել, գգվանք — (փ ա ղա քշա ն ք)
գդալ
գդակ — (գլխարկ) գեղասահք — (գեղ (գեղեցիկ)+ա+սահ
(սահել)+ք)
գեղարդ — (նիզակ, տեգ)
գեղարդակիր
գեղարդավոր
գեղգեղանք — (գեղ+գեղ+անք), դայլայլ
գեղձ
գեղջուկ — (գյուղացի)
գեղջկուհի — (գեղջ+(ու) կ+ուհի, գյուղա
ցու կին)
գեղուղեշ — (գեղ (գեղեցիկ)+ուղեշ’
ճյուղ)
գեներալ — գնդապետ
գեներալ — մայոր
գեներալ — լեյտենանտ
գեներալիսիմուս
գես — (մազ, վարս, ծամ)
գիսակ -(գ ի ս (գես)+ակ, ե>ի) գիսավոր — (գիս (գես)+ավոր)
գետ, -ի
գետափ
գետեզր
գետնամած — (գետ (ի) ն+ա+մած՝
կպած) (գետնին կպած)
գ ե ր ե վ ա ր ե լ — (գեր (ի)+ա+վար+ել),
ի+ա>ե, ե+վ>եվ), (գերի տանել)
գ զ վ ռ տ ո ւ ք — (կռիվ, ծեծկռտուք)
գ թ ա լ — (գ (ու) թ+ալ, ու>ը) (խղճալ)
գ թ ա ռ ա տ
գ թ ա ս ի ր տ , գ թ ա ս ր տ ո ւթ յո ւն
գ ժ դ մ ն ե լ — (խոժոռվել)
գ ժ տ վ ե լ — (կռվել, խռովել)
գ ի ն ա ր բ ո ւկ — (բույս)
գ ի ն ա ր բ ո ւ ք — (գին (ի)+արբ (ել)+ուք),
(կերուխում, խ րա խ ճա ն ք )
գ ի ն ե վ ա ճ ա ռ — (գին (ի)+ա+վաճառ,
ի+ա>ե, ե+վ>եվ)
գ ի ն ե վ ե տ — (գին (ի)+ավետ, ի+ա>ե,
գի նի ո վ ա ռատ)
գ ի շա ն գ ղ — (գիշատիչ թռչուն)
գ ի շե ր — ցերեկ
գ ի շ ե ր օ թ ի կ — (գիշեր+օթ+իկ), (դպրոց,
ո րտ եղ և օթև ա ն ում են ե ր եխ ա ն ե րը)
գ ի պ ս
ԳԻՐԳ ֊ (փափուկ)
գ ր գա մ ո լ — (փափուկ կ յա նք սիրող)
գ ի ր թ — (կտրուկ, միա նգա մից)
գ ի ր կ ը ն դ խ ա ռ ն (գիրկ+ընդ+խառն),
(գր կա խ ա ռնվա ծ)
գ լո ւխ , գ լխ ա վ ո ր
գ լ խ ա հ ա կ — (գլխ+ա+հակ (հակած),
գլուխ ը հա կա ծ՛ կա խա ծ)
գ լ ո ւխ գ ո ր ծ ո ց — (գլուխ+գործ+ոց) գ ո ր ծերի
գլուխ ը գ լխ ա վ ո ր ը ա մ ե նա լավը)
գ լ ո ւխ կ ո ն ծ ի — (գլուխ+կոնծ+ի), (թավալգլոր
տալ)
գ խ տ ո ր — (բույս)
գ ծ ո ւ ծ — (ժլատ, մա նրա խ նդիր )
գ մ բ ե թ
գ մ բ ե թ ա ր դ — (գմբեթ+արդ (ձև)), գ մ բե թաձև)
գ յո ւղ ե գ յո ւղ
գ յո ւ ղ ի ց գ յո ւղ
գ ն ա հ ա տ ե լ
գ ն ա պ ի տ ա կ
գ ն ա ց ք

417

գոգ, -ա վ ո ր
գ ո գ ն ո ց
գոլորշի, -շու
գ ո լո ր շ (ի)անալ
գ ո լո ր շա ց ո ւմ
գ ո ղ ե գ ո ղ
գ ո ղ ո ն — (գող+ոն, գո ղա ց վա ծ ը )
գ ո ղ տ ր ի կ — (գողտր+իկ, դուրեկան)
գ ո ճ ի — (խոզի ձագ, խոճկոր)
գ ո մ ա ղ բ — (գոմ+աղբ (կեղտ))
գ ո մ ե շ , -ներ
գոյ, — ա նա լ
գ ո յա մ ա ր տ
գ ո յա տ և ե լ
գ ո յո ւթ յո ւն
գ ո շ — (անմորուս)
գո չյո ւն
գ ո ռ գ ո ռ ա լ
գ ո ռ գ ո ռ ո ց — (գոռ+գոռ+ոց)
գո ռո ւմ -գ ո չյո ւն
գ ո ռ ո ւմ -գ ո չո ւն
գոս, ա նա լ — չոր, չորանալ
գովել, գ ո վ վ ե լ
գ ո վ ա զ դ — (գով+ազդ)
գ ո վ ե ր գ — (գով+երգ)
գ ո վ ք — (գով+ք)
գ ոտ և ո ր ե լ — (գոտ (ի)+ավոր+ել,
(ի+ա>ե, ե+վ>և)
գո րծ, -ել
գ ո ր ծա դ ո ւլ, -ներ — (գործ+ա+դուլ,
ղուլ’ դադար՝ հա նգիստ )
գ ո ր ծ ա ծ ե լ — (գործ+ած+ել)
գ ո ր ծ ա ր ա ր
գ ո ր ծա ր կ ե լ • (գործ+արկ+ել), (գործի
գցել ա շխ ա տ եցնե լ)
գ ո ր ծ ա ր ք
գ ո ր ծ ը ն թ ա ց
գ ո ր ծ ը ն կ ե ր
գ ո ր ծ ո ւղ ո ւմ — (գործ+ուղ (ի)+ում)
գ ո ր ծ ո ւն ե ո ւթ յո ւն — (գործ+ուն+(յա>ե)
ե+ություն)
գ ո ր ծ ո ւն յա — (գործ+ուն+յա), (եռանդուն)
գ ո ր շ — (մուգ, մռայլ)
գորշավուն
գորշուկ
գորով — (սեր)
գորովագութ — (գթառատ)
գորովալից
գորտնկիթ — (գորտ (ն)+կիթ, գորտ ի
ձու) գորտնուկ
գջլել — (խլել) գռեհիկ — (կոպիտ)
գռմռալ
գռփել — (կողոպտել)
գ վ վ ո ց գտածո — (գտ (գտնել բայից)+ածո)
գրաբար
գրավատուն, -տներ
գրավել, գրավվել
գրբաց — (գիր բացող, գուշակություն
անող) գրգիռ
գրգռել
գրգռվածություն
գրիչ գրչակոթ — (գ(ի)ր+(ի)չ+ա+կոթ) գրչատուփ
գրոշ — (մանր դրամ)
գրոսմայստեր
գրտնակ, -ել
գրքույկ
գցել (նետել)
գուաշ
գուղձ — (հողի կոշտ կտոր) գույժ — (բութ, վա տ լուր)
գուժել — ( ույ>ու)
գուժկան — ( ույ>ու)
գույն
գույնզգույն — (գույն+զ+գույն), (երփներանգ)
գունային — (ույ>ու) գունավոր — (ույ>ու)
գունատ — (ույ>ու) գույք
գույքահարկ
գուպար — (մպրւո)

418

գուրզ — (զենք)
գուցե, գուցեև
դ
դագանակ — (մահակ) դադար — (դա (ր)+դար ա ր մա տ ն եր ից ,
դար ն շա նա կում է կանգ) դադարել — (դա (ր)+դար+ել, կանգնել)
դալուկ — (գունատ) դալկահար — (ուն սղվել է)
դալկադեմ — (դւսլ(ու)կ+ւս+դեմ)
դակել — (ծակել)
դակիչ
դահիճ, ֊ճի
դահլիճ
դահուկ
դահուկավազք
դահուկորդ
դաղձ
դամբարան
դայակ
դայլայլ — (գ եղգե ղա նք) դանդաղընթաց — (ղանդադ+ընթաց
ընթացող)
դաշինք
դաշնագիր — (ին սղվել է) դաշնակից — (ին սղվել է)
դաշույն
դաշունահարել — (ույ>ու) դաշունաձև — (ույ>ու)
դաշունանման — (ույ>ու) դաջել — (դրոշմել, տպել)
դաջվածք
դառը, դառն
դառնաղի
դառնակսկիծ
դառնահայաց
դաս
դասամիջոց
դասընթաց — (դաս+ընթաց)
դ ա ս ը ն կ ե ր — (դաս+ընկեր)
դ ա ս տ ի ա ր ա կ
դ ա վ ա ճ ա ն , -ներ
դ ա տ , -ել
դ ա տ ա խ ա զ
դ ա տ ա պ ա ր տ յա լ
դ ա տ ա վ ճ ի ռ
դ ա ր ա ն — (թաքստոց)
դ ա ր ա ն ա կ ա լ ե լ — (թաքնվել)
դ ա ր ա վ ա ն դ — (բարձր տեղ)
դ ա ր բ ի ն
դ ա ր բ ն ո ց — (ի>ը)
դ ա ր բ ն ո ւթ յո ւն — (ի>ը)
դ ա ր դ — (վիշտ)
դ ա ր դ ո տ , -ել
դ ա ր ե դ ա ր — (դար = 100 տարի)
դ ա ր ձ
դ ա ր ձ դ ա ր ձ ի կ — (ոլոր — մոլոր)
դ ա ր ձ յա լ
դ ա ր ձ վ ա ծ ք
դ ա ր չ ի ն
դ ա ր չ ն ա գ ո ւ յն — (ին սղվել է)
դ ա ր պ ա ս
դ ա ր պ ա ս ա պ ա հ
դ ա փ ն ի
դ ա փ ն ե պ ս ա կ — (ի+ա>ե)
դ ա փ ն ե վ ա ր դ — (դափն (ի)+ա+վարդ,
ի+ա>ե)
դ դ ո ւ մ
դ դ մ ա պ ո ւ ր — (ին սղվել է)
դ ե գ ե ր ե լ — (թափառել)
դ ե ղձ , -ենի
դ ե ղ ձ ա ն ի կ
դ ե ղ ն ա խ տ — (դեղ (ի) ն+ախտ), (հիվանդություն)
դ ե ղ ն ո ւց — (ին սղվել է)
դ ե ղ ո ր ա յք
դ ե մ ա ռ դ ե մ — (դեմառդեմ)
դ ե մ դ ի մ ա ց
դ ե մ հ ա ն դ ի մ ա ն
դ ե մ ո ւդ ե մ
դ ե ռ ա տ ի — (նորահւսս)
դ ե ռ ա փ թ ի թ — (նոր փ թ թա ծ ծա ղկա ծ)
դ ե ռ և ս — (դեռ+ևս)

419

դերձակ — (կար անոդ)
դերձան — (կարի թել) դժբախտ
դժգույն
դժգունել — (ույ>ու)
դժխեմ — (դաժան, չար)
դժկամ — (դժգոհ, չկամենալով)
դժնդակ — (դժվարին, դաժան) դժոխք
դժոխային
դժպատեհ — (ա նպ ա տ եհ, անվայել) դի, դիակ
դիակիզարան — (դի+ա+կիզ (կեզ՜ կիզել
այրել բայից)+արան} (ի>ե)
դիզենտերիա — (հիվանդություն) դիմակազերծ — (դիմ (դեմ
(ք))+ակ+ա+զերծ’ ազատ), (ե>ի) դիմահարդար — (ե>ի)
դիտմամբ
դիրիժոր — (նվա գա վա ր)
դիրտ — (նստ վա ծք) դիցուք թե — (ա սենք թե)
դհոլ — (զուռնա, դհոլ ու զուռնա)
դղյակ — (պալատ, ա պ ա րա ն ք) դղրդյուն
դմբդմբոց
դյութել — (գրավել, հրապուրել)
դյութական
դյութիչ
դյույմ — (չափ) դյուրին — (հեշտ)
դյուրագրգիռ
դյուրակիր
դյուրըմբռնելի
դյուցազն — (դյուց (դյուց՝ աստ-
ված)+ազն (ազն տոհմ, ցեղ),
(սա տ կա ծն եր ից սերված, հսկա) դիցուհի — (դից (դյուց, յու>ի)+ուհի) դնգստել — (ծեծել) դշխո, -յի
դշխուհի — (թագուհի) դոլար
դողդոջյուն — (գոյ.)
դ ո ղ դ ո ջ ո ւն — (ած.)
դ ո ղ է ր ո ց ք — (դող+էր (էրել այրել բւս-
յից)+ոց+ք), (տենդ)
դ ո շա բ
դ ոփ յո ւն , դ ոփ ե լ
դ ռ ն ա պ ա ն , -ներ
դ ռ ն ե դ ո ւռ
դ ր ա խ տ , ֊ա յին
դ րա ծ ո , -յի — (կա մա կա տ ա ր )
դ ր ա մ օ ժ ի տ — (դրամ+օժիտ)
դ ր ա ն ի կ — (արքունի պ ա շտ ոնյա , պ ա —
լա տ ա կա ն) (դրան դուռն բառի
գրաբ. սեռ. հոլովաձևը)+իկ)
դ ր ա ս ա ն գ — (ծա ղկա շղթա )
դրդե լ, դ ր դ ի չ
դ ր մ բ ո ց — (բայց թրմփոց)
դ ր վա գ , դ ր վ ա գ ա զ ա ր դ
դ ր վ ա տ ա ն ք — (գովա սա նք)
դ ր ո ւյթ — (տեսակետ)
դ ր ո ւ յք — (հաստիք)
դ ր ո ւ յք ա չա փ
դ ո ւյզն , դո ւյզ ն -ի ն չ — (քիչ, փոքր-ինչ)
դույզն իսկ
դ ո ւր ս բ ե ր ո ւմ -(բա յց դուրս բերել)
դ ո ւ ք ս — (ա վա տ ա տ ե ր իշխա ն) դքսուհի
դև — (սա տ ա նա , գերբն, էակ)
դ ի վ ա հ ա ր — (ե>ի)
դ ի վ ա յի ն — (ե>ի)
դ ի վ ո տ ե լ — (ե>ի)
Ե
ե դ ե մ — (դրա խտ ա վա յր)
ե զ ո պ ո ս յա ն — (ա յլա բա նա կա ն լեզու)
ե թ ե ր — (օդի վերին շերտը)
ե լո ւզ ա կ — (ա վա զա կ)
ե լո ւմ ո ւտ
Ելևէջ — (ել+և+էջ (իջնել բայից)
ե կ վ ո ր — (եկող)
ե ղ բա յր
ե ղ բ ո ր ո ր դ ի
եղ եգ(ն)

420

ե ղ ե գ ն ա ծ ա ծ կ
ե ղ ե գ ն ո ւտ
ե ղ ե ռ ն — (կոտորած, ջարդ, ոճիր)
ե ղ ե ր ա կ ա ն — (ռ>ր նի ւսնկմամբ)
ե ղ ե ր ե ր գ — (ողբագին երգ)
ե ղ ի ն ջ
եղ ծ ե լ — (աղավաղել, ա պ ա կա նել)
ե ղ կ ե լի — (գարշելի, ողորմելի)
ե ղ յա մ — (սա ռած ցող)
եղջերու, -ի
ե ղ ջ ե ր վա բ ո ւյծ , -ներ — (ու+ա>վ)
ե ղ ջ յո ւր
ե ղ ջ ե ր ա վ ո ր — (յու>ե)
ե ղ ր և ա ն ի — (յասաման)
ե ղ և ն ի
ե ն թ ա մ ն ա
ե ռա կ ց ե լ • (եռ (եր (եք)+ա+կ (ի)ց+ել)
ե ռ ո տ ա ն ի — (եռ (եր (եք)+ոտ+անի )
ե ռ ո ւզ ե ռ
ե վ ր ո պ ա ց ի
ե ր ա ժ շտ ա խ ո ւմ բ , խ մ բ ե ր
ե ր ա խ — (բերան)
ե ր ա խ ա կ ա լ — (սրի բռնակ)
ե ր ա խ ա յր ի ք — (առաջին ստ ե ղ ծա գ ո ր ծությունը)
ե ր ա խ տ ի ք — (լավություն, վա ստ ա կ)
ե ր ա խ տ ա գ ե տ
ե ր ա խ տ ա գ ի տ ո ւ թ յո ւ ն — (ե>ի)
ե ր ա շ խ ի ք — (նա խա պ ա յմա ն)
ե ր ա շտ — (չորային եղանակ)
ե ր ա շ տ ա հ ա վ
երբ
ե ր բ ե մ ն (ի)
ե ր բ ե ք
երբևէ — (երբ+և+է (Է կա, լինել բայից)
ե ր բև ի ց ե — (երբ+Լւ+իցե)
երգ, ել, իչ
ե ր գ ա ս ա ց — (երգ+ասաց’ ասող’ երգող)
ե ր գ ե ց ի կ
ե ր գ ի ծ ա ն ք — (ծաղր)
ե ր գ ի ծ ա բ ա ն
ե ր դ ի կ
եր դո ւմ, ե ր դվ ե լ
երդմնազանց — (երդ (ու)+ա+զ+անց),
(երդումը դրժող)
երդվյալ
երես առ երես
երեսնիվայր
երեսսրբիչ
երեսուն — (երե (ք)+սուն)
երեք հարյուր
երեքհարյուրական
երեքսենյականոց
երեքշաբթի
երթ, -ալ — (գնալ, չվել)
երթուղի — (երթ+ուղի) երթևեկություն — (երթ+և+եկ(գալ)+ու-
. թյուն) երիզորդ — (ճիճու)
երինջ — (արջառ) երկաթուղի
երկարակյաց — (երկար+ա+կյաց
(կյաց՛ կ յա նք բառի սեռ. հոլովա —
ձևը), երկա ր տ ա րի ներ ապրող) երկարաճիտ — (երկարավիզ)
երկար — բա րա կ երկդիմի — (երկ (ու)+դիմի (դեմք բա ռից),
երկերեսա նի
երկընտրանք — (երկ+ընտրանք, տ ա րա
կ ուսա նք) երկկենցաղ — (երկ+կենցաղ)
երկկողմ, անի
երկրորդ -(երկ(ու)+րորդ)
երկվորյակ — (զուգածին), (երկ
(ու)+վոր+յակ)
երկուստեք
երկփեղկ
երկփողանի
երկյուղ, -ել — (վախ, ահ)
երկյուղածություն
երկինք
երկնաբերձ — (ին սղվել Է) երկնակարկառ — (երկն (եր-
կինք)+ա+կարկառ (կա րկա ռա ծ’
պ ա ր զ վա ծ )
երկնահաս

421

ե ր կ ն ա ռ ա ք — (երկինք ա ռ ա ք վ ա ծ ուղա
րկվա ծ)
ե ր կ ն ա հ ո ւպ — (երկնքին հպ վա ծ,
բարձր)
ե ր կ նա ս ո ւյզ — (երկնքի մեջ սուզված)
ե ր կ նա ք ե ր (ծ ) — (երկինք քեր(ծ)ող,
շա տ բարձր)
եր կչոտ , -ութ յուն — (վա խ կոտ )
ե ր կ պ ա ռ ա կ ո ւթ յո ւն — (բայց պ ա ռակտվել)
(ա ն հա մ ե րա շխ ո ւ —
թյուն)
ե ր կ ր ա պ ա հ , -ներ
ե ր կ ր ե ե ր կ ի ր
ե ր կ ր ի ց ե ր կ ի ր
ե ր կ ր պ ա գ ո ւ — (պաշտող, սիրեկան)
ե ր կ ր պ ա գ ե լ
ե ր ր ո ր դ — (եր (եք)+րորդ)
ե ր փ ն ե ր ա ն գ — (երփն (գույն)+երանգ),
գույնզգույն)
ե րև ո ւյթ
ե ր և ո ւթ ա կ ա ն — (ույ>ու)
եփ ել — թ ա փ ե լ
Զ
զ ա մ բ ի կ (էգ ձի)
զա մ բ յո ւղ
զա յբ ո ւյթ
զ ա ն ց ա ն ք — (թեթև հա ն ցա ն ք)
զ ա ռ ա մ յա լ — (շատ ծ երա ցա ծ)
զ ա ռ ա ն ց ա ն ք — (ցնդաբանություն)
զ ա ռ ի թ ա փ
զ ա ռ ի վ ա յր — (դեպի ցա ծ թ եքվա ծ)
զ ա վ թ ել — (գրավել)
զ ա վ թ ո ւ մ
զ ա ր դ
զ ա ր դ ա ն ա խ շ
զ ա ր դ ա ր ա ն ք
զա ր թ ն ե լ
զ ա ր թ ո ն ք
զա ր թ ո ւց ի չ
զ ա ր հ ո ւ ր ա ն ք
զ ա ր տ ո ւ ղ ի — (զ+արտ+ուղի), ուդուց
դուրս, կողմնւսկի
զ բ ո ս ա կ ա ռ ք , -եր
զ գ ա լ
զ գ ա յա ց ո ւ ն ց
զ գ ա յո ւ ն
զ գ ա ց մ ո ւ ն ք
զ գ ա ց ո ւ մ
զ գ ո ն , -ութ յուն (աչալուրջ)
զ գ ո ւյշ
զ գ ո ւ շա ն ա լ — (ույ>ու)
զ գ ո ւշ ո ւթ յո ւն — (ույ>ու) զգուշորեն
(ույ>ու)
զ ե խ , ֊ութ յուն — (ցոփ, շվայտ)
զ ե ղ ծ ա ր ա ր
զ ե ղ ծ ե լ — (կեղծել)
զեղչ, ֊ել — (կրճատ, ել)
զ ե ղ ո ւ մ — (հորդում, պոռթկում)
զ ե ռ ո ւն — (միջատ, սողուն)
զ ե ր ծ — (ա զա տ , անմասն)
զ ե փ յո ւռ — (մեղմ քա մ ի)
զ զ վ ա ն ք
զ ի գ զ ա գ
զիջել
զիջում, զ ի ջ մ ա ն
զ ղ ջա լ — (ափսոսալ)
զ ղ ջ ո ւմ
զ մա յլի չ
զ մ ռ ս ե լ (դրոշմել, կնքել)
զ մ ո ւռ ս
զ մ ր ո ւխ տ , -ե, -յա — (կանաչ գույնի
քա ր )
զ ն գ զ ն գ ո ց
զ ն ն ե լ — (բայց մանրազնին)
զ ո դ ե լ — (կպցնել, միացնել)
զ ո րա ս յո ւն , ս յա ն
զ ո ր ա վ ի գ — (պ ա շտ պ ա ն)
զ ո ր ա վ ո ր
զ ո ր օ ր ի ն ա կ
զ ո քա ն չ
զ վա ր թ , Զ վա ր թ
զ վ ա ր ճ ա լ ի (ք)
զ ր ա դ ա շ տ ա կ ա ն
զ ր պ ա ր տ ա ն ք — (անհիմն մ եղա դ րա ն ք)

422

զրուցընկեր — (ույ>ու) զուգել-զարդսւրել
զուգերգ — (զու(յ)գ+երգ) զույգ, զուգընկեր
զուգակցել — (իրար հետ կա պակցել) զույգ-զույգ
զօր-գիշեր
զօրուգիշեր II զօր ու գիշեր
է
էակ — (շնչավոր ա րա րա ծ անձ) էգ, իգական
էգուց
էսօր-էգուց
էլ եկտրաապարատ
էլ եկտրաէներգիա
էլեկտրասյուն, -եր
էլ — (այլևս)
էլիպսաձև — (ձվարդաձև) էլևատոր — (ամբարձիչ)
էպիգրամ — (ծա ղրա կա ն ոտ ա նա վոր)
էջ առ էջ
էջուկես
էստրադա, ՜յի
էսքիզ — (ուրվագիծ) էտել — (կտրել ճյուղերը) էտյուդ — (ճեպանկար)
էքսկուրսիա, -յի
էքսչեմպիոն
Ը
ըղձանք — (բա ղձա նք)
ըմբիշ
ըմբշամարտ
ըմբոշխնել — (վայելել)
ըմբոստ — (անհնա զա նդ)
ըմբռնել — (չըմբռնել)
ը մ պ ա ն ա կ — (բաժակ)
ը մ պ ե լ ի ք — (խմիչք)
ը ն դ ա մ ե ն ը — (ընդ+ամենը)
ը ն դ ա ռ ա ջ — (ընդ+առաջ)
ը ն դ ա ր ձ ա կ — (ընդ+արձակ)
ը ն դ ա ր մ ա ն ա լ — (թմրել)
(ընդ+արմ+ան+ալ), արմ ա ր մա տ
ո վ է նա և զա ր մա նա լ բայը’
զ+արմ+ան+ալ)
ը ն դ գ ր կ ե լ — (պարունակել)(ընդ+գրկ
(գիրկ)+ել)
ը ն դ գ ծ ե լ — (ընդ+գ(ի)ծ+ել)
ը ն դ դ ե մ — (ընդ+դեմ)
ը ն դ դ ի մ ո ւթ յո ւն — (ե>ի)
ը ն դ դ ի մ ա կ ա ց — (ե>ի)
ը ն դ ե լո ւզ ե լ — (շարել, հագցնել)
ը ն դ ե ղ ե ն
ը ն դ ե ր ք — (երկրի խ որ քը)
ը ն դ հ ա կ ա ռ ա կ ն (կը)
ը ն դ հ ա ն ո ւ ր — (ընդ+հանուր)
ը ն դ հ ա տ , -ել — (ընդ+հատ+ել)
ը ն դ հ ա ր վ ե լ — (ընդ+հար+վ+ել, բ ա խ վել)
ը ն դ հ ա տ ա կ յա — (ընդ+հատակ+յա,
գա ղտ նի )
ը ն դ հ ո ւպ — (կիպ, շա տ մոտիկ),
(ընդ+հուպ հպվել)
ը ն դ մ ի ջ ե լ
ը ն դ ո ծ ի ն , -ներ — (մի ը նտ ա ն ի քի ա ն դամներ)
ը ն դ ո ր ո ւմ
ը ն դ ս մ ի ն
ը ն դ վ զ ե լ — (ըմբոստանալ)
ը ն դ ո ւ ն ա կ — (ընդ+ունակ կարող)
ը ն դո ւն ե լ, կ ը ն դ ո ւն ի
ը ն դ օ ր ի ն ա կ ե լ, -ի — (ընդ+օրինակ+ել)
ը ն թ ա ն ա լ
ը ն թ ա ց ի կ
ը ն թ ա ց ք
ը ն թ ե ռ ն ե լի — (ընթերցել կա ր դա լ բա յից)
ը ն թ ր ի ք — (ճաշ)
ը ն կա լո ւչ — (միկրոֆոն լսափող)

423

ը ն կ ր կ ե լ — (նահանջել) (ըն (դ)+կրկ
(կրունկ)+ել)
ը ն կ ե ց ի կ — (լքված եր եխ ա )
ը ն կ ղ մ ե լ — (խորասուզել)
ը ն կ ճ ե լ — (ծնկի բերել)
ը ն կ ն ե լ — (չընկնել)
ը ն կ ո ւյզ
ը ն կ ո ւզ ե ն ի — ( ույ>ու)
ը ն կո ղ մ ս ւն ե լ — (կողքի վրա ընկնել’
թիկնել)
ը ն ձ ե ռ ե լ — (տրամադրել, ձե ռքի տ ա կ
լինել, (ըն(դ)+ձեռ(ն)+ել)
ը ն ձ յո ւղ — (շիվ)
ը ն ձ ո ւ ղ տ — (ընձ (ինձ)+ուղտ)
ը ն չա ս ե ր — (ինչք ո ւն ե ց վա ծ ք սիրող)
ը ն չ ա ց ք — (բեղ)
ը ն չա քա ղ ց , ֊ներ — (ագահ, անկուշտ)
ը ն տ ա ն ի ք — (ըն(դ)+տանիք)
ը ն տ ա ն ե կ ա ն — (ի+ա>ե)
ը նտ ր ե լ
ը ն տ ր ա ր շ ա վ
ը ս տ ա մ ե նա յն ի
ը ս տ ա յդ մ
ը ս տ ա ր ժ ա ն վ ո ւ յն
ը ս տ ե րև ո ւյթ ի ն
ը ս տ ի ս
ը ս տ պ ա տ շ ա ճ ի
Թ
թ ա գ ա վ ո ր
թ ա գ ա ժ ա ռ ա ն գ
թ ա գ ը ն կ ե ց — (թւսգ+ընկեց ընկնել)
թ ա լ կ ա ն ա լ — (ուշաթափվել, թոշնել)
թ ա խ ա ն ձ ա ն ք — (ա ղա չա նք)
թ ա խ ի ծ
թ ա խ ծ ե լ — (տխրել) (ին սղվել է)
թ ա խ ծ ո տ , -ո ւթ յո ւն — (ին սղվել է)
թ ա խ տ
թ ա կ ա ր դ — (որոգայթ, ծուղակ)
թ ա ղ ի ք — (բրդե հա ստ կտոր)
թ ա ղ կ ե լ — (խճճել, խ տ ա նա լ)
թամբ
թանգարան
թանկ
թանկագին — (թանկ+ա+գին)
թանկարժեք — (թանկ+արժեք) թավալգլոր — (գալարվելով) (թա-
վալ+գլոր)
թավշյա — (թավ (ի)շ+յա)
թատերգակ
թարախ
թարթել
թարփ — (կողով, ուռկան)
թափանցիկ
թափթփուկ — (թափ+թ (ա) փ+ուկ)
թեզանիք — (երկար թևք, թևնոց)
թեկուզ — (թե+կուզ (ուզենալ)
թեկուզև — (թե+կուզ (ուզենալ)+և)
թեյ
թեյատուփ
թեյարան
թեպետ
թեպետև — (թեպետ+և) թերապևտ
թերմացք — (կերածի մնացորդ)
թեև — (թե+և)
թե չէ թթխմոր — (թթ(ու)+խմոր)
թիակ — (թի+ակ)
թիկնոց
թիկնօթոց — (թիկն+օթոց)
թլփատել
թխկթխկացնել
թխկի, -կու
թխպամած — (թ (ու)խպ+ա+մած) թխսկան — (թ (ու)խս+կան) թխվածք
թղթակից, -կցի — (թ (ու)ղթ+ա+կից),
ու>ը)
թղթապանակ — (ու>ը) թմբիր — (թմրություն)
թմբլիկ
թմբկահարել — (թմբ (ու)կ+ա+հար+ել)
թմբկաթաղանթ — (ուն սղվել է) թյուր — (սխալ)

424

թ յո ւր ի մ ա ց ո ւթ յո ւն
թ ն դ յո ւն (գոյ.)
թ ն ջ ո ւկ
թ ո թ ո վ ա ն ք
թ ո հ ո ւբ ո հ — (իրարանցում)
(թոհ+ու+բոհ)
թ ովել, թ ո վ վ ե լ — (հրապուրել)
թ ո ք ա խ տ , ֊ա վ ո ր — (թոք+ախտ)
թ պ ր տ ա լ — (ցնցումներ գործել)
թռչել, թ ռ չ ո ւն
թ ռի չք, ֊ա յին
թ ռ չ կ ոտ ե լ — (թռ+չ+կուո+ել)
թ ռ վ ռա լ
թ ռ ո ւց ի կ
թ ռ ո ւ ց կ ա ժ ո ղ ո վ — (ին սղվել է)
թ ր թ ն ջ ո ւկ — (ավելուկ)
թ ր թ ռա լ, թ ր թ ի ռ — (թիռ+թիռ+ալ, 1 ին
ռ>ր)
թ ր թ ո ւր
թ ր ծ վ ա ծ (ք)
թ ր մ փ ո ց
թրջել
թ ր ջ ո ց
թ ո ւխ
թ ո ւխ պ , ֊ի, -եր
թ ո ւ խ ս
թ ուղթ , թ ղ թ ի
թ ո ւյն
թ ո ւ ն ո տ — (ույ>ու)
թ ո ւյր — (գույն)
թ ո ւփ
թ փ ո ւտ — (ու>ը)
թ և թ ի կ ո ւն ք
թ և ու թ ի կ ո ւն ք
թև թ և ի
Ժ
ժա հ ր, -ոտ — (թարախ)
ժ ա մ ա ռ ժ ա մ
ժ ա մ ա ս ա ց ո ւ թ յո ւ ն — (ժամ+ւսս+աց+ու-
թյուն)
ժ ա մ օ ր հ ն ե ք — (ժամ+օրհն+եք)
ժ ա յթ ք ե լ — (դուրս մղվել ուժգին)
ժ ա յռ ա կ ո փ
ժ ա ն դ ա ր մ — (ոստիկան)
ժ ա ն ի ք — (շնատամ)
ժ ա ն յա կ
ժ ա ն ե կ ա զ ա ր դ — (յա>ե)
ժ ա ն տ ա խ տ — (ժա նտ + ա խտ հ ի վա ն դություն)
ժ ա ռ ա ն գ ո ր դ • (ժառանգ+որդ)
ժ ե ռ ո տ — (ժայռոտ)
ժ խ տ ա կ ա ն
ժ խ ո ր — (աղմուկ)
ժ յո ւր ի — (մրցույթային հա նձնա ժողով)
ժ ո ղ ո վ ա ծ ո ւ, -ի — (ժողով(ել)+ածու)
ժ ո ղ ո վ ո ւր դ , -վ ր դի
ժ պ ի ր հ — (անամոթ)
ժ ր ա ջ ա ն (ա շխա տ ա սեր)(ժր(ժիր աշ-
խույժ)+ա+ջան)
ժ ո ւժ կա լ (զուսպ, սա կա վա պ ետ )
Ի
Իբր
ի բ րև — (իբր+ս.)
ի բ րև թ ե
ի գ ա կ ա ն — (իգ (էգ)+ւսկւսն)
ի դ եա լ, ա կ ա ն
ի դ ե պ
ի դ ե րև ելնել — (ապարդյուն անցնել)
ի զ ո ւ ր — (ի+զուր)
ի ծ ն ե
ի հ ա ր կ ե — (ի+հարկ+ե(բաց. հոլ.)
ի հ ե ճ ո ւկ ս — (հակառակ)
ի ղ ձ
ի մի ջի ա յլո ց //ի մ ի ջ իա յլո ց
ի մ ո վ ս ա ն ն — (իմ կա ր ո ղա ցա ծ ի չափ)
ի ն ե ր ք ո
ինը, ի ն ն
ի ն ն ա մ յա
ի ն ն ե ր ո ր դ
ի ն ն հա ր յո ւր — (ինը հարյուր)

425

իննսունինը
ինժենեի
ինչ-որ — (մարդ)
ինչ-որ — (ասաց այն, ինչ որ գիտեր)
ինչ որ է
ինչևէ — (ինչ+և+է’ ինչը և կա)
ինչևիցե — (ինչ+և+իցե) ինքնաբուխ — (ինքն+ա+բուխ բխել)
ինքնաեռ — (ինքն+ա+եռ եռալ)
ինքնաթիռ, -ներ (ինքն+ա+թիռ թռչել) ինքնալույց — (ինքն+ւս+լույց լուցել’
վառել) ինքնամփոփ — (ինքն+ամփոփ, ինքն
իր մեջ ա մփ ոփ վա ծ )
ինքնըստինքյան —
(ինքն+ըստ+ինք+յան, ինքնին)
ինքն իրեն — (ասել) (դեր.) ինքնիրեն — (խորհել) (մկբ.) ինքնուսույց — (ինքն+ուսույց ուսուցա
նել բայից) ինֆլյացիա — (արժեզրկում)
իշայծյամ — (կենդանի) իշիաս — (նստ անյա րդի ցավ) իշխանորդի, -դու
իջնել — (էջ+ն+ել, է>ի)
իջվածք
ի սկզբանե
իսկ և իսկ
իսկույնևեթ = (իսկույն ևեթ)
իսպառ — (ամբողջովին)(ի+սպառ, մինչև
սպառվելը)
ի սպաս դնել
ի սրտե
ի վեր
Ի Վերջո
ի տես
իրավազոր — (իրավ+ա+զոր’զորու-
թյուն բառից) իրավամբ — (իրավ բառի գործ, հոլովը,
ն>մ)
իրոք որ
Ի ցույց
Լ
լա խ տ
լա յն ա ր ձ ա կ — (լայն+արձակ)
լա յն ե զ ր — (լայն+եզր)
լա ջ վ ա ր դ — (կապույտ)
լա ց ա կ ո ւ մ ա ծ — (լաց+ու+կում+ած)
լա ց ո ւ կ ո ծ — (լաց+ու+կոծ կոծել’ ողբալ)
լե գ եոն, -ներ
լ ե զ վ ա ո ճ ա կ ա ն
լ ե ղ ա ճ ա ք
լե ռ նա գ ո գ , -եր
լե ռ նա շ ղ թ ա , ֊յի
լե ր կ — (բուսազուրկ)
լեփ լե ց ո ւն — (լիքը լցված)
լի ա թ ո ք
լի ի ր ա վ — (լի+իրավ)
լիրբ
լի ց ք, ա վ ո ր ե լ
լլկ ա ն ք
լլկել — (տանջել)
լխ կ ե լ
լծ ո ր դ
լղ պ ո ր — (ձվից նոր դուրս եկած,
վտիտ, կեղտ ոտ )
լյա ր դ , ֊ա յին
լո ր ձ ո ւն ք — (փսլինք, շողիք) —
(լորձ+ունք)
լպ իր շ, -ութ յուն — (անամոթ)
լպ ր ծ ո ւն — (սայթաքուն)
լ ռ ա կ յա ց — (լռ(լոտ)+ա+կյաց կենալ’
մնալ բայից)
լռ ե լյա յն — (լուռ, անձայն)
լ վ ա ց ք
լ ր ա վ ճ ա ր — (ու>ը)
լր ա տ ո ւ — (լր(լուր)+ւս+տու տ ա լ բա յից)
լ ր ա տ վ ա կ ա ն
լր բա նա լ
լր ջ ա խ ո հ — (լրջ(լուրջ)+սւ+խոհ)
լր ջ մ իտ — (լրջ(լուրջ)+միտ)
լ ց ա կ ա յա ն

426

լո ւյս ը ն ծ ա յո ւմ — (բայց լույս ընծայել)
լո ւռ ո ւմ ո ւն ջ //լուռ ու մունջ
լ ո ւ ս ա տ տ ի կ — (լույս տ վ ո ղ բզեզ)
լո ւսա վ ւթ ի թ — (լուս(լույս)+ւս+փթիթ
փթթել բայից)
լո ւս ն ե ղ ջ յո ւր
լո ւս ն կ ա — (լուս (ի)ն+կա)
լո ւս ն յա կ
լո ւր թ — (բաց կապույտ)
լո ւրջ
լո ւց կ ի
լքել
լ ք վ ա ծ — (անտեր թողնված)
Խ
խ ա բ ե բ ա , ՜յի, -յություն
խ ա բ ե լ
խ ա բ ե ո ւթ յո ւ ն
խ ա բ կ ա ն ք — (խաբելը, պ ա տ րա ն ք)
խ ա բ ո ւ ս ի կ
խ ա թ ա ր ե լ — (խանգարել, խ ա խ տ ե լ)
խ ա ժ ա մ ո ւ ժ — (խա ռ նա մբ ոխ )
խ ա խ տ ե լ , — տ ո ւմ
խ ա խ ո ւ տ — (երերուն, ա ն հա ստ ա տ )
խ ա ղ ա թ ո ւ ղ թ
խ ա ղ ը ն կ ե ր — (խաղ+ընկեր)
խ ա յ ծ — (հրապուրելու միջոց)
խ ա ն դ ա ղ ա տ ա ն ք — (քնքշա նք, սեր,
գորով)
խ ա ն ձ ա ր ո ւ ր — (բարուր, փ ա թա թա ն)
խ ա չ ե ղ բ ա յր — (խաչ+եղբայր)
խ ա ռ ն ի խ ո ւ ռ ն — (խառն+ի+խուռն)
խ ա ռ ն ի ճ ա ղ ա ն ջ — (խառն, անկարգ)
խ ա ռ ն ո ւ ր դ — (խառն+ուրդ)
խ ա վ ա ր չ տ ի ն — (շատ մութ)
խ ա վ ա ր ծ ի լ — (խոտաբույս)
խ ա վ ա ր տ — (խ ա վ ունեցող)
խ ա վ ի ա ր (ձկնկիթ )
խ ա ր դ ա խ
խ ա ր դ ա վ ա ն ք
խ ա ր ի ս խ
խ ա ր խ ա փ ե լ
խ ա ր խ ո ւ լ
խ ա ր տ յա շ — (շիկահեր, դեղձան)
խ ա ր տ ո ւ ք
խ ա ր ո ւ յկ — (կրակ)
խ ա փ շ ի կ , ֊ներ (սևամորթ, նեգր)
խ ե լա գ ա ր , խ ե լա ռ
խ ե լա կ ո ր ո ւյս — (խելքը կորցրած)
խ ե ղ ա ն դ ա մ
խ ե ղ դ ե լ
խ ե ղ դ ո ւ կ
խ ե ղ ճ
խ ղ ճ ո ւ կ — (խ(ե)ղճ+ուկ)
խ ե ղ կ ա տ ա կ
խ ժ դ ժ ո ւ թ յո ւ ն — (խռովություն)
խ լ ր տ ա լ
խ լո ւր դ
խ խ ո ւ ն ջ
խ ծ բ ծ ա ն ք — (զ րպ ա րտ ա ն ք)
խ ղ ճ մ տ ա ն ք — (խղճ (խիղճ)+մտ (միտ
(ք)+անք)
խ ճ ո ւղ ի , ֊ղու — (խճ (խիճ)+ուղի)
խ ճ ճ ե լ
խ ճ ո ղ ե լ
խ մ ի չ ք
խ նա յե լ
խ ն դ ր ա ռ ո ւ
խ ն դ ր ա ր կ ո ւ
խ ն կ ա ր կ ե լ — (խնկի հոտ տարածել)
խ ն կ ա ր կ ո ւ — (խունկ ծխող, ե ր կրպ ա գու)
խ ն ջ ո ւ յք ֊ (քեֆ)
խշշոց
խ ո ժ ո ռ , -ել — (մռայլ)
խ ո խ ո ջ յո ւ ն — (գոյ.)
խ ո խ ո ջ ո ւ ն — (ած.)
խ ո կ ա լ — (խորհել, մտածել)
խ ո հ ո ւ ն
խ ո ղ խ ո ղ ե լ — (սրով կտրատել),
(խող+խող+ել)
խ ո ճ կ ո ր — (խոզի ձագ)
խ ո յա ն ա լ — (խոյի նման թավւով առաջ
սլանալ)
խ ո յը ն թ ա ց — (խոյ+ընթաց ընթացող)

427

խ ո նա ր հ , -ա րա ր
խ ո չ ը ն դ ո տ , ֊ել — (խոչ (ար-
գելք)+ընդ+ոտ ոտք)
խ ո ռ ո չ — (փչակ, ճեղք)
խ ո պ ո պ ի կ — (ոլորած մա զ եր ի փ ո քր
փունջ)
խ ո պ ո պ ի ք — (շատ խ ոպ ոպ նե ր)
խ ո ս ն ա կ
խ ո ս ք ա շ ա ր
խ ո տ հ ա ր ք — (խոտ քա ղ ե լո ւ տեղը ժ ա մանակը)
խ ո ր ա զ ն ի ն — (խորը զննող)
խ ո ր ա ք ն ի ն — (խորը քննող)
խ ո ր դ ո ւբ ո ր դ , -ութ յուն —
(խորդ+ու+բորդ)
խ ո ր թ , ֊ա նա լ
խ ո ր ի ն
խ ո ր հ ե լ — (մտածել)
խ ո ր հ ր դ ա ր ա ն — (խորհ+(ու) րդ+արան)
խ ռ մ փ ո ց
խ ռ ո վ ա հ ո ւ յզ
խ ռ ո վ (վ )ե լ
խ ռ չ ա կ — (կոկորդ)
խ ռ պ ո տ
խ ռ ռ ա լ
խ ս տ ա կ յա ց — (խստ(խիստ)+ա+կյաց
կենալ’ ա պրել բայից)
խ տ ղ տ ա ն ք
խ ր ա խ ճ ա ն ք — (կերուխում, քեֆ)
խ ր ա խ ո ւ յս
խ ր ա խ ո ւ ս ե լ — (ույ>ու)
խ ր թ ի ն (խճճված, բարդ)
խ ր խ ի ն ջ
խ ր խ ն ջ ա լ — (ի>ը)
խ ր ձ ե լ — (խ(ու)րձ+ել, ու>ը)
խ ր տ վ ի լա կ — (պ ա ճ ո ւճա պ ա տ ա ն ք)
խ ց կ ե լ — (խց (խուց)+(իկ)կ+ել)
խ ո ւ ճ ո ւ ճ — (գանգուր)
խ ո ւ յս տ ա լ
խ ո ւ ս ա փ ե լ
խ ո ւ ռ ն ե ր ա մ — (խուռն+երամ)
խ ո ւ ռ ն ը ն թ ա ց — (խուռն ընթա ցքով)
խ ո ւտ ո ւտ
խ ո ւր ձ , խ ր ձ ի , խ ր ձ ե ր
ծ
ծագել
ծալծլել — (ծալ+ծ (ա)լ+ել)
ծախս
ծախք
ծածկ, -ել, -ույթ
ծածուկ — (թաքուն)
ծակոտիկ
ծակոտիք
ծակոտկեն
ծաղկազարդ — (ծաղ(ի)կ+ա+զարդ)
ծաղկաշղթա
ծաղկատար — (սպիներ ունեցող) ծաղկափթիթ
ծաղկեպսակ — (ծաղկ (ծա-
ղիկ)+ա+պսակ, ի+ա>ե) դա փ ն ե պ
սա կի նմանությամբ)
ծաղկեփունջ — (ի (կ)+ա>ե)
ծայրաստիճան
ծայր աստիճանի
ծայրեիծայր
ծայրեծայր
ծայրից ծայր
ծանրքաշային
ծառս լինել — (հետևի ոտ քե ր ի վրա
կանգնել)
ծեգը ծեգին
ծեծկռտուք
ծերպ — (ճեղք, ա րա ն ք)
ծեքծեքուն — (կոտ րա տ վող) ծիծաղկոտ
ծխախեղդ — (ծ(ու)խ+ա+խեղդ)
ծխամորճ — (ծ(ու)խ+ա+մորճ, ոստ) ծխնելույզ
ծխնի — (դարձահեղույս)
ծծմայր — (ծ (ի)ծ+մայր)
ծղրիդ — (միջատ, որ ծ ղրտ ոց է հա նում)
ծղրտալ — (սուր ձայն ճիչ հանել)
ծնծղա — (երաժշտ. գործիք)
ծնունդ
ծննդկան — (ու>ը)

428

ծննդյան ■ (ու>ը) ծովախ եղդ
ծովահայաց ■ (ծով+ա+հայաց, ծովին
նայող) ծործոր — (նեղ ձորակ)
ծպտյալ — (կ ե րպ ա րա նա փ ոխ վա ծ )
ծպտուն — (թույլ ձայն)
ծռմռել
ծռտի֊պռտի
ծունր դնել
ծուռթաթ
ծուռվիզ
ծուռումուռ
ծփանք
Կ
կաթնահունց — (կաթն+ա+հունց),
(կլա կա թ ով հուն ցվա ծ շա ղ ա խ ված)
կաթոգին — (մեծ սիրով)
կաթսա
կակաո, ֊յի
կահկարասի //կահկարասի
կահույք
կաղամբ
կաղանդ
կաղկանձ, ֊ել
կաճառ
կամա-ակամա
կամաց-կամաց
կայծկլտալ — (կայծ+կլտ ( կլտ’ (բազ
մա պ ա տ կա կա ն ածանց)+ալ)
կայսր, -ի, ֊կայսեր
կանանց — (կին բառի հոգն, (կանայք)
սեռականը)
կանացի
կանխորոշել — (նա խ ա պ ե ս որոշել) կաշեվաճառ — (կաշի+ա+վաճառ,
ի+ա>ե) կաշկանդել — (արգելակել)
կ ա պ ա ր ճ — (նետերի աման)
կ ա պ ե լ լա — (երգչախումբ)
կ ա ռ ա փ — (գլուխ)
կ ա ռ ա փ ն ա ր ա ն — (մա ր դկա ն ց գ լխ ա տելու
տեղ)
կա ո չել
կ ա ս կ ա դ յո ր
կ ա ս կ ա ծ
կ ա ռ ք
կ ա ր գ ա խ ո ս
կ ա ր գ ա դ ր ե լ — (կարգ+ա+դրել՜ դնել)
կ ա ր գ ի ն — սա րքին
կ ա ր պ ե տ
կ ա ս -կա ր մ ի ր
կ ա տ ա կ ե ր գ ո ւ, -ի
կ ա ր բ ի դ
կա ր ե կ ց ե լ — (վշտակցել)
կ ա ր ե վ ե ր — (կարի ծանր վերք) կա-
րի+ա+վեր (ք))
կ ա ր կա չ յո ւն — (գոյ.)
կ ա ր կա չ ո ւն — (ած.)
կ ա ր կա ռ ե լ — (ձեռքը մեկնել’ երկարել)
կ ա ր կ ի ն
կ ա ր ճ օ ր յա — (կարճ+օր+յա)
կ ա ր ոտ յա լ — (կարոտ+յալ)
կ ա փ կ ա փ ե լ
կ ա փ կ ա փ յո ւ ն
կա ո ւչո ւկ
կ ա փ ո ւյր — (կափարիչ, փ ա կա ն)
կ ե ղ ծ ա մ — (կեղծ ծամ, պարիկ,
կեղծ+ծամ)
կ ե ղ ծ ի ք
կ ե ղտ , -ոտ
կ ե ղ տ ա կ ո ր ո ւ յս
կ ե ն դ ա ն ի
կ ե ն ս ա թ ր թ ի ռ — (կենս (կյանք)+ա+թր
(թիռ)+թիռ)
կ ե ն ս ա հ ո ր դ
կ ե ն տ ր ո ն ա խ ո ւ յզ — (կենտրոն ձգտող)
կ ե ն տ ր ո ն ա խ ո ւ յս — (կենտրոնից խ ուսափող)
կ ե սգ ի շեր , ֊վա
կ ե ս օր , ֊վա — (կես+օր)
կ ե ր կ ե ր ո ւն — (խզված, ն վա ղ ձայն)

429

կերոն — (մեծ մոմ, ջահ)
կեցվածք
կեցցե — (կենալ՜ ա պ րե լ բայից = ապ-
ոհ) կթղա — (փ ոքրիկ բա ժա կ)
կիզանուտ — (կեզ կիզել բայից)
կիթառ
կիսաքաղց
կիրակնօրյա
կիրառել — (գործածել, օ գտ ա գ ո ր ծ ե լ)
կիրարկել
կիրթ, կրթել
ԿԻՐՔ, կրքոտ
Կւլել — (կլանել, կուլ տալ) կխտար — (եղնիկ, քա րա յծ )
կծիկ
կծծի ■ (ժլատ) կծկել, կծկվել
կկոցել
կղզյակ
կճեպ, կճպել
կճղակ
կճմթել — (կսմթել)
կճուճ
կմախք
կնատյաց — (կն(կին)+ատ(ատել)+յաց)
կնիք
կնճիթ
կնճիռ
կնտնտոց
կնունք, կնքել
կշտամբանք — (նա խ ա տ ի ն ք) կոթառ — (պատյան, որի մեջ մտցնում
են էլ. լամպ) կոթող — (ճարտ. հոյաշեն կա ռուցվա
ծք)
կոխկռտել II կոխկրտել
կոծկել — (քողա րկել’ թա քց ն ե լ ծա ծ կել)
կողպեք
կողոսկր — (կող+ոսկ(ո)ր)
կողք կողքի
կոճգամ — (կոճ+գամ’ մեխ) կոճկել — (կոճ+(ա)կ+ել)
կ ո ճ ղ
կ ո ճ ղ ե զ
կ ո ն ծ ե լ
կ ո ն ք
կ ո ո պ ե ր ա տ ի վ
կո չեց յա լ
կ ո ր ն թ ա ր դ — (կորաձև), (կոր+նթ(նթ
ենթից կամ ընդից է ա ռա ջա —
ցել)+արդ)
կ ո փ վ ա ծ ք
կ պ ր ա ձ յո ւթ — (կուպր+ա+ձյութ, ու>ը)
կ ռ ա ն — (երկաթը ծեծելու մուրճ)
կ ռ թ կ ռ թ ո ց
կռինչ
կ ռ նչա լ
կ ռ թ ն ե լ — (հենվել)
կ ռ կ ռա լ
կռ ճիկ , ֊ա վ ո ր
կ ռ ճ ո ն — (կերի մնացորդ)
կ ռ ն ա կ — (կ (ու)ռն+ակ)
կ ռ նչյո ւն ( գ ո յ)
կ ռ փ ա մ ա ր տ — (բ ռնցքա մա րտ )
կ ս կ ի ծ — (կս(կիծ)+կիծ, 1 ին ծ>ս)
կս մ թ ե լ — (նաև կճմթել)
կ տ տ ա ն ք — (տ ա նջա նք)
կ տ ր ի ճ ■ (քաջ)
կտ ր ի չ — (հատիչ)
կ տ ց ա ր — (թռչուն)
կ ր իա , ՜յի
կր թ ել — (կրթ (կիրթ)+ել, ի>ը)
կ ր թ ա թ ո շա կ — (ի>ը)
Կոծել
կ ր ծ կա լ — (կրծ(կուրծք)+կալ), (ու>ը)
կ ր ծ ո ս կ ր
կ ր կ ն ո ւս ո ւյց — (կրկ(ի)ն+ուսույց)
կ ր կ ն օ ր ի ն ա կ
կ ր ն կ ա կ ո խ — (ու>ը)
կ ր ճտ ա ց ն ե լ
կ ր տ ս ե ր — (տ ա ր ի քո վ փոքր)
կ ց կտ ո ւր — (կց (կից)+կտուր’ կտրել))
կ ո ւժ ու կ ո ւլա
Կ ուղբ — (ջրշուն)
կ ույս
կ ո ւ ս ա կ ա ն — (ույ>ու)

430

կ ո ւյրի կ ո ւյր
կ ո ւռ ք
կ ո ւր ծ ք
կ ր ծ ք ի — (ու>ը)
կքել — (կռանալ)
Հ
հ ա գ ա գ — (շունչ)
հ ա գ ա ծ — կ ա պ ա ծ
հա գ ց ն ե լ
հ ա գ ո ւ ր դ տ ա լ
հ ա զ ի վ հ ա զ
հ ա զ վ ա գ յո ւտ
հ ա լո ւմ ա շ
հ ա խ ճ ա պ ա կ ի , ֊կու — (հա խ ճ (հա+խճ
(խիճ)+ապակի)
հ ա խ ո ւ ռ ն
հ ա կ ա դ ա ր ձ
հ ա կ ա օ դ ա յի ն
հ ա կ ր ն դ դ ե մ
հ ա կ ի ն թ — (երկնագույն քա ր)
հ ա կ ո տ ն յա — [իրար հակառակ,
(հակ+ոտն (ոտք)+յա]
հ ա ղ ա ր ջ
հա ղ թ , -ել
Հ ա ղ պ ա տ
հ ա ղ ո ր դ ա կ ց ե լ
հ ա ճ ա խ ո ր դ
հ ա ճ ո յա խ ո ս ե լ
հ ա մ ա զ ո ր — (համ+ա+գոր'(հ) զորություն)
հ ա մ ա խ ո հ
հ ա մա հ ն չ յո ւն
հա մա հ ո ւն չ
հ ա մ ա յն ք
հա մ ա ր ձ ա կ , -վել — (համ+արձւսկ)
հ ա մ բ ա ր ձ վ ե լ — (վեր՜ եր կին ք բա ր ձ րա նալ,
վերանալ)
հա մ բ ե ր ե լ
հա մ բ ո ւյր
հա մ բ ո ւր ե լ — (ույ>ու)
հ ա մ ե ն ա յն դ ե պ ս // հ ա մ ե ն ա յն դ ե պ ս
հ ա մ ը ն թ ա ց , -ութ յո ւն — (համ+ընթաց
ընթա նա լ բայից)
հա մ ը ն կ ն ե լ — (համ+ընկնել)
հ ա մ հ ա ր զ — (թ իկնապահ)
հ ա մ ր ա ք ա յլ — (համր(լոտ)+ա+քայլ)
հա մ ո ւյթ — (խումբ)
հ ա մ ո ւյր — (վիթ, ջեյրան)
հա յ-ռ ո ւս ե ր ե ն
հ ա յա հ ա լա ծ — (հայ+ա+հալած հա լա ծել)
հ ա յա տ յա ց — (հայ+ատյաց ատել)
հ ա յա ց ք
հա յելի, -լու
հա յե ց ո ղ ո ւթ յո ւն
հ ա յթ ա յթ ե լ — (ճարել, հասցնել)
հա յհո յե լ • (հայ+հոյ+ել)
հ ա յր ե ն ա դ ա ր ձ
հ ա յց ո ր դ (հ ա յց — (հայցել խնդ-
րել)+որդ)
հ ա ն ա պ ա զ ո ր դ — (միշտ, մշտապես)
հ ա ն ա պ ա զ օ ր յա — (ամենօրյա)
հա ն գ չ ե լ
հ ա ն գ ո ւյց
հա ն դ գ ն ե լ — (համարձակվել)
հ ա ն դ ո ւ գ ն — (հա մարձա կ)
հա ն դ ե ր ձ , ֊ա ն ք — (հագուստ)
հա ն դ ե ր ձ յա լ — (անդրշիրիմյան)
հ ա ն դ ի պ ա կ ա ց — (հանդեպ+ա+կաց,
ի>ե)
հ ա ն ր ա հ ա վ ա ք — (հան(ու)ր+ա+հւս-
վա ք)
հ ա ն ր ա կ ա ռ ք
հ ա ն ր ա ք վ ե
հ ա ն ր օ գ ո ւտ — (հանր (հսւնուր)+օգուտ)
հ ա ն կ ա ր ծ — (հ (ի>հ)ան+կարծ կա րծել)
հ ա ն կ ա ր ծ ա կ ի ի գա լ
հ ա ն ց ա ն ք
հ ա ն ց ա գ ո ր ծ
հ ա շ մ ա ն դ ա մ
հ ա շ վ ե կ շ ի ռ
հ ա շ վ ե հ ա ր դ ա ր
հ ա պ շ տ ա պ — (հա պ + շտ ա պ (ել)

431

հ ա ջ ո ր դ
հ ա ռ ա չ ա ն ք
հ ա ս ա ր ա կ ա ծ , -ա յին
հ ա ս տ ի ք
հ ա ս ց ե
հա ս ո ւյթ
հ ա վ ա կ ն ո տ — (իր մասին մեծ հա մա րում
ունեցող)
հ ա վ ա կ ն ո ր դ — (թեկնածու, ձգտ ող)
հ ա վ ա տ ա ր մ ա գ ի ր
հա վ ե լյա լ — (հ(ի>հ) ավել+յալ)
հ ա տ ը ն տ ի ր — (հատ+ընտիր)
հ ա տ ո ր յա կ
հ ա տ ո ւ կ ե ն տ — (նաև՜ հա տ ու կենտ)
հա րա վ , ֊ա յին
հ ա ր ա վ ա ր և մ տ յա ն
հ ա ր ա վ -ա ր և մ ո ւտ ք
հա ր բե լ, -բա ծ
հ ա ր բ ո ւխ
հ ա ր դ — (ծղոտ)
Հ ա ր դ ա գ ո ղ ի ճ ա ն ա պ ա ր հ
հ ա ր դա ր ե լ — (հ+արդ+ար+ել)
հ ա ր թ
հ ա ր թ ա կ — (հարթ+ակ)
հ ա ր ձա կ վ ե լ
հա յր ո ւր տ ա ս ն ի ն ը
հա ր յո ւը յա կ
հ ա ր — հ ա վ ի տ յա ն
հ ա ր ց ա խ ո ւ յս — (հարց+ա+խույս խ ո ւսափել)
հ ա ր ց ո ւփ ո ր ձ — (հարց+ու+փորձ)
հ ա ց թ ո ւխ
հ ա փ շտ ա կ ե լ — (խլել)
հ ե զ ա հ ա յա ց
հելլեն, -ա կա ն , ֊ա ց ի — (հույն)
հ ե ծ ե ծ ա ն ք
հ ե ծյա լ
հ ե ծ կ լտ ա ն ք , -տ ո ց — (հեծ+կլտ (բազմ.
ած.)+անք)
հ ե կ ե կա լ
հ ե ղ գ — (ծույլ)
հե ղ ե ղ , -ել
հ ե ղ ե ղ ա տ
հեղհեղուկ — (անկայուն)
հեղձուկ
հ ե ղ ձ ո ւց ի չ — (խեղդող, հեղձ+ուց
(ույց)+իչ)
հ ե ղ ո ւյս — (մեխ, բոլտ)
հ ետ մ ի ջ օ ր ե , ֊ի — (հետ+միջ
(մեջ)+օր+ե)
հ ե յ- վ ա խ հեռագրասյուն, -եր
հեռու-հեռավոր
հեռու հեռվից
հետախույզ
հետախուզել — (ույ>ու) հետայսու
հետաքննություն
հետզհետե — (հետ+զ+հետ+ե)
հետիոտն, ոտքով գնացող —
(հետ+ի+ոտն) հերթապահ — (հերթ+ա+պահ պահել)
հերկել
հերձել — (դիակը կտրատել)
հերյուն — (ծակելու գործիք, բիզ)
հերյուրանք — (անհիմն մ ե ղա դ րա ն ք)
հերքել — (ժխտել) հեքիաթասաց — (հեքիաթ+աս+աց) հիասքանչ — (հի+ա+սքանչ)
հիացմունք
հինավուրց — (հին+ավուր օր+ց)
հիպնոս
հիրավի — (հ+իրավ+ի) հիրիկ — (ծաղկաբույս)
հլուհնազանդ
հղկել — (հարթեցնել), (հղկ (հիղկ)+ել
հղկաթուղթ
հղփանալ — (շփանալ, երես առնել)
հմայիչ
հմայք
հյութ
հյուլե — (մասնիկ, տարր) հյուղ — (խրճիթ, տնակ)
հյուսել
հյուսվածք
հյուսք
հյուսիսարևելյան

432

հ յո ւս ի ս -ա ր և ե լք
հ յո ւր ը ն կա լ, ֊ութ յուն — (հյուր+ընկալ)
հ ն գ օ ր յա — (հնգ(հինգ)+օր+յա)
հ ն էա բա ն , -ութ յուն — (հն (Ւփն)+Է
(էակ)+ա+բան)
հ ն օ ր յա
հ ն ձա ն , -ներ
հ ն ձ վ ո ր
հ ն ո տ ի ք
հ նչյուն — (գոյ.)
հ ն չո ւն — (ած.)
հ ո գա բ ա ր ձ ո ւ, ֊ի — (հոգ
(ս)+ա+բարձ+ու), (խնա մա կա լ)
հ ո գ ի
հ ո գ ե ա ռ — (ի>ե)
հո գ ե բ ո ւյժ , -ի, ֊ներ — (ի+ա>ե)
հ ո գ ե վ ա ր ք — հոգ (հոգի)+ա+վարք,
ի+ա>ե), հոգին ա վա նդելու պ ա հը)
հ ո գ ե վ ի ճ ա կ — (հոգ(հոգի)+ա+վիճակ,
ի + ԼԱ>ե)
հ ո գ և ո ր — (հոգ(ի)+ավոր, ի+ա>ե,
ե+վ>և)
հ ո գ ս
հ ո դ
հ ո դ ա կ ա պ
հ ո ն ո ր ա ր
հ ո վ ե կ — (հով (զով)+եկ)
Հ ո վ հա ն ն ե ս
հ ո վ վ ե ր գ ո ւթ յո ւն — (հովվ (հովի
վ)+երգ+ություն)
հ ո տ ն կ ա յս — (ոտքի կանգնած),
հ (ի>հ)+ոտն+կայս (կանգնել)
հ ո ր դ
հ ո ր դ ա բ ո ւխ
հ ո ր դ ա ռ ա տ
հ ո ր դ ո ր ե լ — (քաջալերել, տրա մադրել)
հ ո ր թ
հ ո ր թ ա պ ա հ
հ ո ր թ ա ր ա ծ
հ ո ր ձ ա ն ք — (ջրի ա րա գ հոսք)
հ ո րջ որ ջե լ — (անվանել, կոչել)
հ ռ հ ռա լ
հ ռ չա կ
հ ռ չա կ ա վ ո ր
հ ռ չա կ ա գ ի ր
հ տ պ ի տ — (խ ե ղկա տ ա կ , անճոռնի)
հ րա հ ր ե լ — (հրել բոթել ա րմա տ ից )
հ ր ա ձ գ ա ր ա ն
հ ր ա կ ն ա տ
հ ր ա տ ո չ ո ր
հ ր ա ց ա յտ
հ ր ա պ ո ւ յր
հ ր ա պ ո ւ ր ա ն ք — (ույ>ու)
հր եա , ֊յի
հ ր ձ ի գ — (հր(հուր)+ձիգ ձգել)
հ ր ճ վ ա ն ք
հ ո ւղ ա ր կ ա վ ո ր ո ւ թ յո ւն — (հ(ի>հ)+ուղ
(ուղի)+արկ+ավոր+ություն)
հ ո ւյզ
հ ո ւզ վ ե լ — (ույ>ու)
հ ո ւյժ — (շատ, սաստիկ)
հույլ — (ծույլ, դա ն դա ղա շա րժ , գեր)
հ ույն
հ ո ւն ա ր ե ն — (ույ>ու)
հ ո ւյս
հ ո ւ ս ա հ ա տ — (ույ>ու)
հ ո ւ ս ա խ ա բ վ ե լ — (ույ>ու)
հ ո ւպ տ ա լ
հ ո ւռ թ ի — (բերրի, փ արթամ)
հ ո ւռ ութ (ք) — (կախարդություն)
հ ո ւր ի -փ ե ր ի
հ ո ւր -հա վ ի տ յա ն
հ ո ւր -հ ր ե ղ ե ն
հ ո ւր -կ րա կ
հևա լ
հ և ա ս պ ա ռ
հև իհև — (շնչակտուր), հև+ի+հԼւ)
հ օ գ ո ւտ — (հ (ի>հ+օգուտ)
հ օ դ ս ցն դել — (ի>հ+օդ+ս ցնդել = օդի
մեջ ցնդել վերանալ)
Ձ
ձա գ , -ուկ
ձ ա գ ա ր
ձ ա խ ո ր դ — (անհաջող, ա ննպ ա ստ )

433

ծա ղ կ ե լ — (ծեծել)
ձ գ ա ն — (ձգ(ձիգ)+ւսն)
ձ ի գ
ձգել — (ի>ը)
ձ գ ձ գ ե լ — (ձգ(ձիգ)+ձգ (ձիգ)+ել)
ձ գտ ե լ
ձ ե թ -օ ճ ա ռ ի կ ո մ բ ի ն ա տ
ձ ե ռ ա կ ե ր տ — (ձեռ+ա+կերտ)
ձ ե ռ ն ե ր ե ց — (ձեռն+եր+եց)
ձ ե ռ ք բերել
ձ ե ռ ք բ ե ր ո ւմ
ձ ե ռ ք բ ե ր ո վ ի — (ձեռ+բեր (բերել)+ովի)
ձ ե ռ ք ի ց ձ ե ռ ք
ձ ե ռ ք ձ ե ռ ք ի
ձ ե ռ ք ս ե ղ մ ո ւմ — (բայց ձե ռք սեղմել)
ձ ե ր բա կա լե լ — (բանտարկել), (ձերբ
(ծեռ(ք) բառի գործ.
հոլ.)+ա+կալ+ել)
ձ ե տ • (պոչ)
ձ կ ն կ ի թ — (ձկն(ձուկն)+կիթ(կթել)
ձյութ
ձյուն, ձ յա ն
ձ յո ւ ն ա խ ե ղ դ
ձ յո ւ ն ա ծ ա ծ կ
ձ յո ւնա մ ր ր ի կ
ձ ն ծ ա ղ ի կ — (ձ (ձյու)ն+ծաղիկ)
ձ ո ր ը ն թ ա ց — (ձոր+ընթաց)
ձ ո ր ն ի վ ա ր
ձ ո ր ձ — (ցնցոտի)
ձ վ ա ծ ե ղ — (ծու+ած+եղ (յուղ),
ու+(ա)>վ(ա))
ձ վա ձ և — (ձու+ա+ձև, ու+(ա>վ(ա))
ծրի, ՜ա բ ա ր
ձ ր իա կ ե ր
ձույլ
ձ ո ւլա ր ա ն — (ույ>ու)
ձո ւլա ծ ո , ՜յի — (ույ>ու)
ձ ո ւ լ վ ա ծ ք
ձ ո ւղ պ — (ձկնկիթ, խ ա վիա ր )
ձև
ձ և վ ա ծ ք
ձ և ա վ ո ր
Ղ
ղ ե կ ա ս ա հ ն ա կ
ղ ժ ժ ո ց
ղ ո ղ ա ն ջ
ղ ո ղա ն ջ յո ւն ■ (գոյ.)
ղ ո ղ ա ն ջ ո ւն — (ած.)
ղ ո ւն ղ ո ւն ո ց
ճ
ճ ա ճա ն չ — (շող, ճա ռա գա յթ )
ճ ա հ ի ճ
ճ ա հ ճ ո ւտ — (ճահ(ի)ճ+ուտ)
ճ ա մ պ ր ո ւկ — (պայուսակ)
ճա մ փ ա , ՜յի
ճ ա մ փ ո ր դ , ՜ա կ ա ն
ճա յթ յո ւն • (գոյ.)
ճ ա ն ա պ ա ր հ
ճ ա ն ա պ ա ր հ ո ր դ
ճա ն կ ռ (ո )տ ե լ
ճ ա ռ ա ս ա ց
ճ ա ր ճա տ ե լ
ճ ա ր ճ ա տ յո ւ ն • (գոյ.)
ճ ա ր մ ա ն դ — (կեռ, որ մտ նելով օղի մեջ’
կցում է մի իրը մյուսին)
ճ ա ր պ ա գ ե ղ ձ
ճա քե լ, ճ ա ք ճ ք ե լ
ճ գ նե լ
ճ գ ն ա կ յա ց
ճ գ ն ա ժ ա մ — (լարված դրություն)
ճ գ նա վ ո ր , ՜ա կ ա ն (ճգ(ճիգ)+ն+ավոր)
ճ ե ղ ք ե լ
ճ ե ն ա պ ա կ յա
ճ ե պ ա զ ր ո ւյց
ճ ե պ ը ն թ ա ց — (ճեպ+ընթաց)
ճ ե փ ճ ե ր մ ա կ
ճ ի գ ու ջ ա ն ք — (նաև ճիգուջանք)
ճ ի տ ք
ճլորթի, թ ու — (ճոճք)
ճ կ ո ւյթ
ճ ղ ճ ի մ ■ (չնչին, փ ոքր ոգ ի)

434

ճ ղ փ ա լ
ճմռել
ճմռթ ե լ — (տրորել)
ճ շգ ր իտ , ճ շգ րտ ե լ
ճյուղ
ճ ո խ — (առատ, շքեղ)
ճ ո ղ ոպ ր ե լ — (ծլկել, փախչել)
ճ ո ղփ յո ւն
ճռինչ
ճ ռ ճ ռա լ
ճռ նչա լ
ճ ռ նչյուն — (գոյ.)
ճ ռ ն չո ւն — (ած.)
ճ ռ ռա լ
ճ ռ վ ո ղ յո ւն — (գոյ.)
ճ տ ք ա վ ո ր — (ճ(ի)տ+ք+ավոր)
ճ ր ա գ
ճ ր ա գ ա լ ո ւ յց — (ճրագ վառելու ժ ա մ ա նակը,
(ճրւսգ+ա+լույց, լուցել
վառել)
ճ ր ա գ ա կ ա լ
ճ ր ա գ վ ա ռ ո ց
ճ ր ա գ ո ւ — (ճարպ)
ճ ք ճ ք ա ն
Մ
մ ա գ ա ղ ա թ — (հորթի մ շա կ վա ծ կաշի)
մա գ լց ե լ — (կառչելով բարձրանալ)
մ ա դ ո ն ն ա — (տիրամայր)
մ ա զ ա պ ո ւ ր ծ — (մի կերպ մա զ ից պ ր ծա
ծ փ ո ր ձա ն ք ի ց ա զա տ վա ծ )
մ ա զ մ ո ր ո ւ ք
մ ա թ ե մ ա տ ի կ ա
մ ա խ ա ղ — (տոպրակ, պարկ)
մ ա ծ ո ւ ն
մ ա ծ ն ա բ ր դ ո շ
մ ա ծ ո ւ ց ի կ
մ ա կ ա բ ո ւ յծ — (ձրիակեր, պորտաբույծ)
մ ա կ ա ղ ե լ — (ոչխարների մի տ ե ղ հա վա
քվ ելը պառկելու)
մ ա կ ա ն ա խ ա ղ
մ ա կ ա ն ո ր դ
մա կ ե ր և ո ւյթ — (մակ+երև+ույթ)
մ ա կ ը ն թ ա ց ո ւ թ յո ւն — (մւսկ+ընթաց+ու-
թյուն)
մա կ ն ի շ — (պիտակ, մարկա)
մ ա կ ո ւյկ
մ ա հ ա գ ո ւ յժ — (բոթ)
մ ա հ ա ս ա ր ս ո ւ ռ
մ ա հ ի ճ — (անկողին)
մ ա հ ճ ա կ ա լ
մ ա ղ թ ա ն ք — (օրհնություն)
մա ղ ձ , -ոտ — (դառնություն, թույն)
մ ա ղ ձ ա թ ա խ ի ծ
մ ա մ ռ ա պ ա տ
մ ա յթ ե զ ր
մ ա յր ց ա մ ա ք , ֊ա յին
մ ա ն ա ն ե խ — (խոտաբույս, համեմունք)
մ ա ն ե կ — (պ տ ուտ ա կա ներ, պ նդ օղա կ)
մ ա ն ե կ ե ն
մ ա ն ի ա — (մտագարություն)
մ ա ն կ ա բ ո ւ յժ — (ման(ու)կ+բույժ)
մ ա ն կա բ ո ւժ ո ւթ յո ւն
մ ա ն յա կ — (վզնոց, վզի զարդ)
մ ա ն ր ա զ ն ի ն
մ ա ն ր գ յո ւ ղ ա ց ի ա կ ա ն
մանրէ, ֊իկ (մանր էակ)
մ ա ն ր ա կ ր կ ի տ
մ ա ն ր ո ւ ք — (մանր+ուք)
մ ա շ վ ա ծ ք
մ ա ռ ա խ ո ւ ղ
մ ա ռ ա խ լա պ ա տ — (ուն սղվել է ղ>լ)
մ ա ս ա մ բ
մ ա ս ա ռ մ ա ս
մ ա ս -մա ս
մ ա ս շտ ա բ — (չափանիշ, չափ)
մ ա տ ղ ա շ
մ ա տ յա ն
մ ա տ ռ վ ա կ — (գինի մատուցող)
մ ա ր ա գ
մ ա ր գ ա գ ե տ ի ն
մ ա ր գա ր ե , -ի, -ութ յո ւն
մ ա ր գ ա ր ի տ
մ ա ր գ ա ր տ ա զ ա ր դ — (մար-
գար(ի)տ+ա+զ+ւսրդ)

435

մ ա ր դ ա հ ա ճ ո
մ ա ր դ ա խ ո ւ յս — (մա րդկա նցից խուսւս-
փող)
մ ա ր դ ա տ յա ց
Մ ա ր թա
Ս ա ր ի ա մ
մ ա ր մա ջ — (մոլուցք, տենչ)
մ ա ր մա ր ի ո ն — (մարմար+իոն)
մ ա ր մ ե լա դ — (մրգանուշ)
մ ա ր տ կ ո ց
մ ա քա ռ ե լ — (պայքարել)
մ ա ք ս ա վ ճ ա ր — (մաքս
(տուրք)+ա+վճար)
մ ա ք ս ա տ ո ւ ն
մ գ ա նա լ — (մգ (մուգ)+ան+ալ)
մ գ լա հ ո տ
մ գ լա ծ
մ գ լո տ
մգլել — (բորբոսնել)
մ գ դա կ ե լ — (շուլալել, խոշոր կարել)
մ ե գ — (մշուշ)
մ ե դա լի ո ն — (կլոր կամ սրտ ա ձև զա ր դ
պ ա րա նոցի)
մ ե խ մ ա թ
մ ե լա մ ա ղ ձ ո տ
Մեծ Արջի հ ա մ ա ս տ ե ղ ո ւթ յո ւն
մ ե թ ո դ մ ի ա վ ո ր ո ւմ
մ ե ծ ա տ ո ւ ն , -ներ
մ ե ծ մ ա ս ա մ բ
մեկէլը — (մյուսը)
մ ե կ ը ն դ մ ե ջ — (մեկ+ընդ+մեջ)
մ ե կ ը ն դ մ ի շտ — (մեկ+ընդ+միշտ)
մե կ-մ ե կ
մ ե կև կ ե ս
մ ե հ յա ն — (հեթա նոսա կա ն տ ա ճա ր)
մ ե ղա դ ր յա լ
մ ե ղ կ — ( փ ափուկ, ցոփ)
մ ե ղ կ ա ն ա լ — (թուլանալ, ցոփ կ յա նք
վարել)
մ ե ղ մա հ ն չ յո ւն — (մեղմ+ա+հնչյուն)
մ ե ղ մ ո ր ե ն -(մեղմ+որեն (ածանց)
մ ե ղ մ օ ր ո ր — (մեղմ+օրոր)
մ ե ղ ս ա կ ի ց — (հանցակից) (մեղ+ս
(ք>ս)+ա+կից)
մեղվաբույծ
մեղվաբուծություն — (ույ>ու) մեղրածոր — (մեղր ծորող)
Մեղրածոր(մեղրի ձոր կիրճ)
մեղք
մենակյաց — (մենակ ապրող),
(մեն+ա+կյաց)
մեն-մենակ
մենաշնորհ — (բա ցառիկ ա րտ ո ն ո ւթյուն)
մեջտեղ
մեջք մեջքի
մետաքս, -յա
մերթընդմերթ — (մերթ+ընդ+մերթ)
մերձակայք — (մոտ ակա յք)
(մերձ+ա+կա+յ+ք)
մերսում
մթագնել, մթագնած
մթամած — (մթնած, խա վա րա ծ ),
(մթ(մութ)+ա+մած կպա ծ’ խ իտ ‘
Կից) մթնոլորտ
մթնշաղ — (կ իսա խ ա վա ր, մթ (ն)ով շա ղ
ա խ վա ծ խ ա ո ն վա ծ ) մժղուկ
միայն — (մի+այն) միայն թե
միամյա
միանգամայն
միանգամից
միանձնյա
մի առ մի
Միավորված ազգերի կազմակերպություն
միատարր — (մի+ա+տարր)
միացյալ
միգապատ — (մշուշով պ ա տ վա ծ միզ
(մեգ)+ա+պատ)
միգամած, -ություն — [մա ռա խ լա պ
ա տ , միզ (մեգ՜
մշուշ)+ա+մած(կպած]
միգուցե
մի՞թե
միլիարդ, -ավոր

436

միլիոն, -ա վ ո ր
մ ի մ իա յն — (մի+մի+այն)
մ ի մ յա ն ց — (միմյւսնք բառի գրաբ. սեռ.
հոլով)
մ ի ն չ դ ե ռ — (մինչ+դեռ)
մինչև ա ն գ ա մ
մինչև ի ս կ
մ ի ջա ն կ յա լ
Միջին Ասիա
մ ի ջ ի ն ա ս ի ա կ ա ն
մ ի ջ ն ա բ ե ր դ — (միջ
(մեջ)+(ի)ն+ւս+բերդ)
մ ի ջ ն ո ր դ ե լ
մ ի ջ ն ո ր մ — (միշ(մեջ)+(ի)ն+որմ՜ պա տ )
միջև — (միջ(մեջ)+և)
մի ջօր ե , -կա ն — (կեսօր, միջ
(մեջ)+օր+ե)
մ ի ս -մ ե նա կ
մ ի և ն ո ւյն — (մի+և+նույն)
մ ի ք ա ն ի
մ ի օ ր ի նա կ , -ութ յուն
մ խ ի թ ա ր ա ն ք — (սփ ոփա նք)
մ խ ր ճ վ ե լ — (խրվել, խցկվել)
մ կ ո ւն դ — (նիզակ, գեղարդ)
մ ղ ե ղ — (փոշենման հարդ)
մ ղ կտ ա լ — (կսկծագին լալ)
մ ղ ձա վ ա ն ջ , -ա յին — (ծանր ճնշող
երազ)
մյուս
մ շա կ ո ւյթ
մ շա կ ո ւթ ա յի ն — (ույ>ու)
մ շ տ ա զ վ ա ր թ — (մշտ
(միշտ)+ա+զվարթ)
մ շտ ա փ թ ի թ
մ շտ ն ջ ե ն ա կ ա ն — (հա վերժա կա ն)
մ ո լո ւց ք — (կատաղություն)
մ ո նտ յո ր
մ ո տ ա կ ա յք
մ ոտ ո ց ի կ լ
մորթ ի, ֊թու
մ ո ր թ ա զ ե ր ծ անել
մո րթ ել
մ ռ թ մ ռ թ ա լ — (մռթ+մռթ (բնաձայն.)+ալ)
մ ռ մ ռա լ — (մռմռոց հանել)
մռ նչա լ
մռ նչյո ւն
մ ս ո ւ ր — մ ա ն կ ա պ ա ր տ ե զ
մ տ ա ց ա ծ ի ն — (անիրական, հնարովի,
մտ(միտ(ք)+աց+ա+ծին)
մ տ ե ր մ ո ր ե ն — (մտեր(ի)մ+որեն)
մ ր ա հ ո ն — (սև հոնքերով,
մ(ու)ր+ա+հոն)
մ ր ի կ • (ցորենի հիվանդություն)
մ ր ի կ ա ս ն կ ե ր
մ ր մ ն ջ յո ւն
մ ր մ ն ջա լ
մ ր մ ո ւռ
մ ր մ ռա լ — (ցավել)
մ ր ջ յո ւն
մ ր ր ի կ — (փոթորիկ)
մ ր ր կ ա թ ո ւխ պ
մ ր ր կ ա ծ ո ւփ — (մրր
(մրուր)+(ի)կ+ա+ծուփ)
մ ր ց ա ն ա կ — (մրց(մուրց)+անակ)
մ ր ց ա վ ա զ ք — (մրց (մուրց
բռունցք)+ա+վազ+ք)
մ ր ց ո ւյթ — (մրց(մուրց)+ույթ)
մ ո ւգ
մ ո ւգ կ ա պ ո ւ յտ
մ ո ւ թ ա ք ա — (երկար գ լա նա ձև բարձ)
մ ո ւճ ա կ — (ոտ նամա ն, չուստ)
մ ո ւմ իա — (զմռսա ծ դիակ)
մ ո ւյթ — (հենասյուն)
մ ո ւս ա լե ռ ց ի — (բայց Մուսա լեռ)
մ ո ւր հա կ — (պ ա րտ ա թուղթ )
3
յո դ
յոթ, -ա կա ն
յո թ ա ն ա ս ո ւ ն ի ն ն ե ր ո ր դ
յո թ ն յա կ
յո թ ն օ ր յա
յո ւ ղ ա զ տ ի չ
յո ւ ղ ո տ
յո ւրա յի ն , -ներ

437

յո ւր ա քա ն չ յո ւր ո ք
յո ւր ո վ ի — (յուր(իր)+ովի)
յո ւ ր ո վ ս ա ն ն — (իր ուժերի չափով)
յո ւ ր օ ր ի ն ա կ
Ն
ն ա բ ա թ շ ա ք ա ր
ն ա ժ ի շ տ
Նաիրի — (Նաիրյան)
ն ա խ ա ն ձ , -ո տ
ն ա խ ա ն ց յա լ
ն ա խ ա տ ի ն ք — (կշտ ա մ բա ն ք)
ն ա խ ե ր գ ա ն ք — (նախ+երգ+անք)
ն ա խ ը ն թ ա ց — (նւսխ+ընթաց ը նթա նա լ
գնալ)
ն ա խ ը ն տ ր ե լ — (նախ+ընտրել)
ն ա խ կ ի ն
ն ա խ ճ ի ր — (կոտորած, ջարդ)
նա խ շ , -ել
ն ա խ շ ա զ ա ր դ , -ել
ն ա խ շ ք ա ր — (ներկարար)
ն ա խ ք ա ն — (նախ+քան)
ն ա խ օ ր ե — (նախ+օր+ե)
ն ա խ օ ր յա կ — (նախ+օր+յակ)
ն ա խ օ ր ո ք — (նախ+օր+ոք(գրաբ. գործ.
հոլովաձևը)
նա յել
ն ա յ վ ա ծ ք
ն ա ն ի ր — (դա տ ա րկ, ա նի մա ստ )
Ն ա պ ո լե ո ն
ն ա վ ա կ ա տ ի ք — (եկեղեց. ն ա խ ա տ ո ն ա կան
օր)
Ն ա վ ա ս ա ր դ — (Նոր տարի)
ն ա վ թ ա ճ ր ա գ
ն ա տ յո ւր մ ո ր տ — (մեռած բնություն)
Նար-Դոս
ն ա ր դ ո ս — (ծաղիկ)
նա ր ի ն ջ
նա ր ն ջ ի — (ի>ը)
ն ե ղ վ ա ծ ք — (նեղ+վածք)
ն ե ղ ս ի ր տ
ն ե յտ ր ո ն
ն ե ո նա յի ն
ն ե տ ա ձ ի գ — (նետ+ա+ձիգ)
ն ե տ ը ն կ ե ց — (նետ+ընկ+եց)
ն ե րա ռ ե լ
ն ե րա ռ յա լ
ն ե ր բ ա ն — (ոտ քի տ ա կ ի մասը)
ն ե ր բ ո ղ — (գովերգ)
ն ե ր գ ա ղ թ
ն ե ր ծ ծ ե լ
ն ե ր կ ա պ ն ա կ — (ներկ+ա+պնակ
աման)
ն ե ր հ ա կ — (հակադիր)
ն ե ր ո ղ ո ւթ յո ւն
ն ե ր ք ն ա կ — (դոշակ)
ն ե ր ք ո ւս տ
ն ե տ ա ղ ե ղ
ն ե ց ո ւկ — (հենարան)
ն ի գ
ն ի նջ
ննջել
ն ի ր հ — (քուն, նինջ)
նիրհել
ն զ ո վ ք — (անեծք)
ն զ ո վ յա լ
Նժդեհ, ն ժ դ ե հ — (պ ա նդուխտ )
ն ժ ո ւյգ
ն ի ս տ ո ւ կ ա ց
ն կ ո ւն — (ընկճված, տկար)
ն մ ա ն օ ր ի ն ա կ
ն յա ր դ , -ային, ֊ա յնա նա լ
նյութ, -ա կ ա ն
Նյու Յորք, (բա յց ‘ ն յո ւյո ր ք ց ի )
ն շա վա կ ե լ — (նախատել, ծաղրել)
ն շ դ ա ր ե ն ի — (ծառ)
ն շխ ա ր , ֊ներ
ն շ խ ա ր ք — (սրբա զա ն մասունք)
ն շտ ա ր — (վիրա բ ուժա կա ն դանակ)
նշույլ — (լույսի շող, հետ ք)
ն ո խ ա զ — (արու այծ)
ն ո ղ կա լ — (զզվել)
Նոյ Ն ա հ ա պ ե տ
ն ո յյա ն II ն ո յա ն
ն ո ր ա տ ի — (դեռահաս)

438

ն ո ր ա փ թ ի թ — (նոր փ թ թա ծ ծա ղկա ծ)
ն ո ր ը ն ծ ա
ն ո ր ը ն տ ի ր — (նոր ընտ րվա ծ’ ձ ե ռ նա դ ր ված)
ն ռ նա կ ա ձ ի գ , ֊ի, -ներ
նռնենի, -նու
ն ս տ ա կ յա ց
ն ս տ ա ց ո ւյց
ն ս տ վ ա ծ ք
ն վա գ , -ել
ն վ ա գ ա կ ց ո ւթ յո ւն
ն վ ա գ ա ծ ո ւ թ յո ւ ն
ն վ ե ր
ն վ ի ր ա տ վ ո ւթ յո ւն — (ե>ի)
ն ո ւր բ
ն ր բ ա գ ե ղ — (ու>ը)
ն ր բա կ ի ր թ — (նրբ (նուրբ)+ա+կիրթ)
ն ր բա հ յո ւս
ն ր բ ա ն ց ք — (ու>ը)
ն ր բ ե ր ա ն գ — (ու>ը)
ն ո ւյն ի ս կ — (նույն+իսկ)
ն ո ւյն չա փ
ն ո ւյնպ ե ս
ն ո ւյն քա ն
ն ո ւյն օ ր ի ն ա կ
շ
շ ա բ ա թ օ ր յա կ — (շաբաթ+օր+յակ)
շ ա գ ա ն ա կ ա գ ո ւ յն
Շահ-Աբաս
շա հ ա գ ր գ ռ ե լ
շա հ ո ւյթ
շա հ ո ւթ ա բ ե ր — (ույ>ու)
շ ա ղ ա խ , -ել — (ջրափ խառնուրդ)
շ ա ղ ա կ ր ա տ , -ութ յուն — (շա տ ա խ ոս)
շա ղ ա փ , -ել — (ծակելու գործիք)
շ ա ղ գ ա մ
շ ա ղ կ ա պ
շ ա ղ փ ա ղ փ ե լ — (շաղակրատել)
շ ա մ ա ն դ ա ղ — (մառախ ուղ)
շա մ բ — (եղեգնաբույս)
շ ա մ բ ո ւտ — (ճահճուտ)
շ ա մ պ ա յն
շա մ փ ո ւ ր
շա մ փ ր ե լ — (ուն սղվել է)
շ ա ն թ
շ ա ն թ ա ռ ա ք — (շանթեր ա ռ ա ք ո ղ ա ր ձակող)
շա ն թ ա ր գ ե լ — (շանթ+արգել)
շ ա ն թ ա ր ձ ա կ
շա չ յո ւն — (գոյ.)
շա չ ո ւն — (ած.)
շա ռ ա վ ի ղ , -վ ղ ի
շա ռ ա չ յո ւն — (գոյ.)
շ ա ռ ա չ ո ւն — (ած.)
շ ա ռ լա տ ա ն — (խաբեբա)
շ ա ր մ ա ղ — (մաղ, նուրբ, սպ իտ ակ)
շ ա ր ք ա ց ա ն
շա փ յո ւղ ա , -յի — (կանաչ կամ կա պույտ
թա նկա գ ի ն քա ր )
շ ե ղ ա չ ք
շ ե ղ օ ձ ի ք — (շեղ+օձիք)
շ ե ղ բ — (դա նակի կտ ր ող մասը)
շ ե ղ ջ — (դեզ, կույտ)
շ ե մ ք
շ ե րտ -շ ե րտ
շ ե ք — (ոտ քերի ա րա նքը)
2ԻԲ
շիթ -շի թ
շ ի լա փ լա վ
շի ճ ո ւկ
շիջել — (մարել), (շիջ (շեջ)+ել)
շ ի մ պ ա ն զ ե
շ ի ն ծ ո ւ — (կեղծ)
շի ն ջ ո կ ա տ
շ իփ -շի տ ա կ
շլա ց ո ւց ի չ
շ ղ ա ր շ — (քող, վարագույր)
շ ղ թ ա յե լ
շ ղ թ ա յա զ ե ր ծ — (շղթաներից ա զա տ )
շյուղ — (ճյուղ, ոստ, ծեղ)
շ ն կ շ ն կա լ — (սոսափել)
շ ն կ շ ն կ ա ն
շ ն ո ր հ — (պարգև, ձիրք)
շ ն ո ր հա լի

439

շ ն ո ր հ ա ն դ ե ս
շ ն ո ր հ ք — (ձիրք, ընդունակություն)
շ ն չա հ ե ղ ձ — (շնչակտուր)
շշմեցնել
շշնջ յո ւն
շշնջա լ — (փսփսալ)
շոգ, -ել
շ ո գ ե կ ա ռ ք , -եր
շ ո գ ե խ ա ր շ
շ ո գ ե կ ա թ ս ա
շ ո գ ե քա ր շ , -եր
շոգի, -գու
շ ո ղ ա կ ն — (ա դա մա նդ)
շ ո ղ շ ո ղ ո ւն
շ ո ղ ք
շ ո ղ ո ք ո ր թ — (քծնող)
շորթ ել — (խլել, հա փ շտ ա կել)
շո ր ո րա լ — (նա զա ն ք ո վ քայլել)
շ չա կ
շ վա յտ , -ութ յուն — (կերուխումի անձ —
նատուր)
շ վ ե յց ա ր ա կ ա ն
շ վ շ վա ց ն ե լ
շ ր թ ո ւն ք
շ ր թ ն ե ր կ
շ ր խ կ ո ց
շուրջ
շուր թ
շ ր թ ո ւն ք — (ու>ը)
շ ր ջա գա յե լ — (շրջ (շուրջ)+գայել)
շ ր ջ ա կ ա յք — (շրջ(շուրջ)+ա+կայք)
շ ր ջ մ ո լի կ — (թա փ ա ռա կա ն )
շ ո ւր ջա ռ — (փ ա րա ջա )
շ ո ւր ջ բ ո լո ր ը
շ ո ւր ջ կա լ — (շրջապատում)
շ ո ւ ր ջ պ ա ր
շ ո ւ ր ջ օ ր յա
շփ ե ր թ — (անփույթ, թա փ թփ վա ծ )
շ ո ւք
շ ք ա մ ո ւտ ք — (ու>ը)
շ ք ե ղ ա զ ա ր դ — (շ(ու)ք+եղ+ա+զ+ւսրդ)
շ ք ե ր թ
Ո
ո գ ի
ո գ ե լ ի ց — (ոգևորող)
ո գ ե հ մա , -յություն — (կախարդություն)
ո գև ո ր ե լ
ոթել — (թափել)
ո լո ռ — (բույս)
ո լո ր ա վա յր է ջ ք — (ոլոր+ա+վայր+էջ+ք)
ո լո ր մ ո լո ր
ո լո ք — (սրունքոսկր)
ո խ ե ր ի մ — (ոխով լցված, անգութ)
ո հ մ ա կ — (գա զա նների խումբ)
ո ղ բ
ո ղ բ ա ս ա ց
ո ղ բ ե ր գ ո ւ
ո ղ կ ո ւյզ
ո ղ ո ր կ — (հարթ)
ո ղ ո ք ե լ — (գթալ, խղճալ)
ո ղ ջ
ո ղ ջ ա գ ո ւ ր ա ն ք — (գրկախառնություն,
գ գ վա ն ք)
ո ղ ջ ա խ ո հ
ո ղ ջ ե ր թ
ո ղ ջ ո ւյն
ո ղ ջո ւն ե լ — (ույ>ու)
ո ճ ի ր
ո ճ ր ա գ ո ր ծ — (հանցագործ)
ո չ խ ա ր
ոչ մի
ոչ ո ք — (սեռ. ոչ ոքի)
ոչ-ոքի — (մարզական)
ոջիլ
ո ռ ն ո ց
ո ռ ո գ ե լ — (ջրել)
ո ս կ ի
ո ս կ ե զ օ ծ — (ոսկով պ ա տ վա ծ) ոս-
կի+ա+զ+օծ, (ի+ա>ե)
ո ս կ ե ծ ղ ի — (ոսկեղեն բազուկներով)
ո ս կ ե ծ ո ւփ
ո ս կ ե հ ո ւռ — (ոսկեթել)
ոսկե ձո ւյլ
ո ս կ ե շ ղ թա , ֊յի

440

ո ս կ ե վ ա զ
ո ս կ ե վ ա ռ
ո ս կ ե օ ղ
ո ս կ ո ր
ո ս կ ր ա խ տ
ո ս ո խ — (թշնամի)
ո ս պ
ո ս պ ն յա կ
ո ս տ ա յն — (ցանց)
ո ս տ ա ն — (քա ղա ք)
ո ս տ յո ւն — (ցատկ)
ո ս տ ն ա կ — (տրամպլին, թռիչքի բարձր
հարթակ)
ո վև է — (ով+Լւ+է)
ո վ և ի ց ե — (ով+և+իցե)
որբ, ո ր բ և ա յր ի
ո ր դ — (ճիճու)
ո ր դն ե լ
ո ր դ ա ն կ ա ր մ ի ր
ո ր դ ի
ո ր դ յա կ — (ի+ակ>յակ)
ո ր դ ե կ ո ր ո ւյս — (ի+ա>ե)
ո ր թ — (խա ղ ող ի վազ)
ո ր թ ա տ ո ւ ն կ
ո ր ծ կա լ — (սիրտը խառնելը, սիրտը
թափելը)
ո ր ծ կ տ ա լ
ո ր կ ո ր — (փոր, կերակրավ՜տղ)
ո ր կ րա մ ո լ — (շատակեր)
ո ր ձ
ո ր ձ ա ք ա ր
ո ր ձև է գ
Ո րմի զ դ ո ւ խ տ
ո ր ո գ ա յթ — (թակարդ, ծուղակ)
ո ր ո ճա լ
որոշյա լ
ո ր ո վա յն , -ա յի ն — (փոր, ստ ա մոքս )
ո ր ո վ հ ե տ և — (որ+ով (գործ, հո-
լով)+հետ+Լւ)
ո ր ո տ ը ն դ ո ս տ — (դղրդյունով)
որոտ+ընդ+ոստ)
ո ր չա փ
ո ր պ ե ս
ո ր պ ե ս զ ի — (որպես+զի)
ո ր պ ի ս ի — (որ+պիսի)
ո րպ ի ս ո ւթ յո ւն
ո ր ջ — (գա զա նների բույն)
ո ր ս ո ր դ
որևէ — (որ+և+է)
ո ր և ի ց ե — (որ+Ա+իցե)
Չ
չա մ ի չ
չ ա ր ա գ ո ւ յժ — (չար լուր հաղորդող)
չ ա ր ա ճ ճ ի
չ ա ր ք ա շ — (տանջված)
չ ա փ ա ք ա ն ա կ
չա փ չփ ե լ
չ խ կ չ խ կ ո ց — (չխչխկոց)
չղջիկ
չ մ շ կ ո ր դ
չմուշկ
չ ն ա շ խ ա ր հ ի կ
չ ո ր ե ք թ ա թ
չ ո ր ե ք շա բ թ ի
չ ո ր թ ա ն
չ ո ր ս բ ո լո ր ը
չոըս ու — (քա ռա կ ո ղ գերան)
չ ո ր ր ո ր դ
չռել
չ ո ր ք ո տ ա ն ի
չոքել — (ծնկի գալ)
չ ո ք ե չ ո ք
ԷՐթել
չ ր խ կ ա լ
չո ւնև ո ր
չ քա ն ա լ — (անհետանալ)
չ ք մ ե ղ — (անմեղ)
չ ք ն ա ղ — (շատ գեղեցիկ)
չ ք ն ա ղ ա գ ե ղ
չ օ գ ն ե լ

441

Պ
պ ա գ շ ո տ — (ցանկասեր)
պ ա թ ո ս — (ոգևորություն)
պ ա խ ր ա — (եղնիկ)
պ ա խ ո ւ ր ց — (սանձ, երասան)
պ ա կ ա ս ո ր դ
պ ա կ ա ս ո ւ ր դ
պ ա հ ա ծ ո , ֊յի
պ ա հ ա ն ջ
պ ա հ ա ն ջ ա ր կ
պ ա հ ն ո ր դ — (պահակ, ոստիկան)
պ ա ղ ա տ ա ն ք
պ ա ղ ա տ ե լ — (խնդրել, աղերսել)
պ ա ղ պ ա ջ յո ւ ն — (գոյ.)
պ ա ղ պ ա ջ ո ւ ն — (ած.)
պ ա ճ ո ւ ճ ա ն ք — (զա ր դա րա ն ք)
պ ա յթ յո ւն
պ ա յթ ո ւց ի կ
պ ա յտ
պ ա յտ ա ր
պ ա յո ւ ս ա կ
պ ա ն դ ո ւ խ տ — (գաղթական, նժդեհ)
պ ա ն թ ե ո ն — (նշանավոր մա ր դկա ն ց
թա ղմա ն վայր)
պ ա ն ծ ա լ ի — (պ ա ր ծա ն քի ա րժա նի)
պ ա շտ ո ն ա ն կ — (պ ա շտ ոնից հանված)
պ ա պ ա կ , -ել — (ծարավ)
պ ա ռ ա կ տ ե լ -(մա սնա տ ե լ, ջլատել)
պ ա ռ կ ե լ
պ ա ս տ ա ռ — (պ ա տ ին կպցնելու թուղթ
կտոր)
պ ա տ ա ն ի
պ ա տ ա ն յա կ — (պատանի+ակ),
(ի+ակ>յակ)
պ ա տ ա ռ
պ ա տ ա ր ա գ — (ժամերգություն)
պ ա տ գ ա մ — (ավանդ, պ ա տ վեր)
պ ա տ գ ա մ ա վ ո ր
պ ա տ գ ա ր ա կ — (հիվանդներին տ ե ղ ա փ
ոխելու հա ր մա րա նք)
պ ա տ ի ճ -(հա տ ի կա վ ո ր սերմերի
պ ա տ յա ն)
պատճառ
պատճեն, -ներ — (բնագրի վ ե րա ր տադրություն)
պատճենահանել
պատմուճան — (երկար ու լայն թիկնո-
ցա ն մա ն վերնա զ գե ստ )
պատյան
պատնիվար
պատնիվեր
պատշաճ — (վայելուչ, հարմար)
պատշգամբ
պատռվածք
պատսպարել — (տեղ ա պ ա ստ ա ն
տալ)
պատրանք — (ցնորք, խ ա բ կա ն ք) պատվիրակ — (ներկայացուցիչ, հա ն ձ նա
կա տ ա ր )
պատրիարք
պատրույգ — (լամպի քուղ’ երիզ)
պարաշյուտ
պարապմունք
պարապուրդ — (հա րկա դրա կա ն դա դար)
պարասահք
պարբերույթ — (հատված)
պարգևատրել
պարեգոտ — (թիկնոց)
պարթև — (հաղթանդամ)
պարեկ, ֊ային — (փոքրիկ զ ի նվա ծ ջոկատ)
պարետ — (ամրոցի զո րքե ր ի պետ)
պարերգ
պարզկա — (պարզ+կա) պարզորոշ — (պարզ+որոշ) պարկեշտ — (առաքինի)
պարկուճ — (փ ա մփ ուշտ ի խ ո ղ ո վա կաձև
մասը)
պարույկ — (հա րցա կա ն նշան) պարույր — (գալար, ոլորք)
պարուրել — (փաթաթել, համակել),
(ույ>ու)
պաքսիմատ — (չորացած հաց, սուխա-
ոհ) պես-պես

442

Պ ե տ ա կ ա ն դ ո ւմ ա
Պեր Լա շ ե զ
պ ե ր ճ — (շքեղ)
պ ե ր ճ ա շ ո ւ ք
պ ի ծ ա կ — (խա յթ ող միջատ)
պ ի ղ ծ — (կեղտոտ, զզվելի)
պ ի ջ ա կ — (կիսաբաճկոն)
պ ի տ ո ւ յք
պ ղ ծ ե լ
պ ղ ի ն ձ
պ ղ ն ձա ձ ո ւյլ — (ի>ը)
պ ճ ե ղ — (կճղակ)
պ ղ տ ո ր
պ ղ պ ջ ա կ
պ ճ ն ա ն ք — (զա ր դա րա ն ք)
պ ճ ն ա զ ա ր դ
պ ն դ օ ղ ա կ — (պ (ի)նդ+օղակ)
պ ո ե մ
պ ո ղ պ ա տ
պ ո ռ թ կա լ
պ ո ր տ ա բ ո ւ յծ
պ չ ր ա ն ք — (կոտրատվելը)
պչր(Վ)ել
պ ռ ո ւն կ
պ տ ղ ո ւ ն ց — (շատ քիչ, աննշան)
պ տ ո ւ յտ
պ տ տ ե ց ն ե լ — (ույ>ը)
պ ր ծ ն ե լ — (պրծ(պուրծ)+ն+ել)
պ ր պ տ ե լ — (որոնել, փնտրել)
Ջ
ջ ա խ ջ ա խ ե լ
ջ ա ն ք
ջա հ
ջ ա հ ա կ ի ր
Ջ ա վ ա խ ք , ջ ա վ ա խ ե ց ի
ջ ա տ ա գ ո վ ե լ
ջ ա ր դ վ ա ծ ք — (ջարդ+վածք)
ջ ա ր դ ո ն
ջ ա ր դ ո ւբ ո ւր դ
ջ ա ր դ ո ւխ ո ւ ր դ
ջ ա ր դ ո ւփ շ ո ւր
ջ ե մպ ր
ջ ե ռ ա կ — (տ ա քա ցն ող , գրելկա)
ջ ե ր մ ա խ տ — (տենդ, դողէրոցք)
շիլ
ջ լա տ ե լ — (թուլացնել)
ջ լո ւտ — (ի>ը) շիղ ջ ղ ա յի ն — (ի>ը)
ջ ղ ա գ ր գ ի ռ — (ի>ը)
ջ նա րա կ , -ել — (ապակեներկ, խեժ)
ջ ո կ -ջ ո կ
ջ ր ա բ ա շ խ — (ջր(ջուր)+ա+բաշխ)
ջ ր ա խ ե ղ դ
ջ ր ա հ ե ղ ձ — (ջրում խ եղդ վա ծ)
ջ ր ա ն ց ք
ջ ր ա ր բ ի — (ջրովի, ոռոգվող, ջրով ա րբեցած)
շրէջք
ջ ր հ ո ր դ ա ն — (խողովակ, որի միջոցով
ջուրը տ ա ն ի քի ց թա փ վում է ցած)
ջ ր մ ո ւղ -կ ո յո ւղ ի
ջ ր տ ո ւ ք — (ոռոգում)
ջ ր օ ր հ ն ե ք — (ջուրը օրհնելու ե կ եղ ե ցա կան
կա ր գ ծես)
Ռ
ռա դ ի ո , -յի
ռ ա հ վ ի ր ա — (սկզբնավորող)
ռ ա ս ա — (մարդկային ցեղ ժա ռա ն գա կան
նույն հա տ կանիշներով)
Ռ ա ֆ ա յե լ
ռ ե ա կ տ ի վ
ռ ե ա կ ց ի ա
ռ ե ժ ի ս ո ր
ռ ե ժ ի ս ո ւր ա
ռ ե լի եֆ
ռ ե ն տ գ ե ն
Ռիո դ ե ժ ա ն ե յր ո
ռ մ բ ա ձ ի գ
ռ ն գ ե ղ ջ յո ւր

443

Ռ ո զա լյա
ռ ո ճ ի կ — (ա շխ ա տ ա վա ր ձ )
ռ ո ճ կ ա ց ո ւ ց ա կ — (ին սղվել է)
ռունգ, ֊եր — (քթա նցք)
ռ ն գ ե ղ ջ յո ւր — (ու>ը)
ռ և ա ն շ — (փոխվրեժ)
ռ և ի զ ո ր — (վերստուգիչ)
Ս
ս ա դ ա փ — (փայլուն խեցի)
ս ա դ ր ա ն ք
սա դ ր ի չ — (դրդիչ, հրահրիչ)
սա լա ր կ , -ում — (սա լա հա տ ակ)
ս ա կ ա յն
ս ա կ ա վ ա կ յա ց — (սակավ+ա+կյաց)
ս ա կ ա վ ա պ ե տ — (քչով բա վա րա ր վո ղ)
ս ա կ ա ր ա ն — (բիրժա)
սա կր, ա վ ո ր — (կա ցնա ձև զենք)
սա հ մ ռ կ ե լ — (փ շա քա ղվել)
սա հ մ ռ կ ե ց ո ւց ի չ
ս ա ղ ա վ ա ր տ — (մետ աղյա գլխարկ)
ս ա ղ ա ր թ — (տ ե րևա խ իտ ճյուղ)
ս ա ղ ա ր թ ա խ ի տ
ս ա ղ մ ո ս ա ս ա ց — (աղոթք երգ ասող)
Ս ա յա թ — Նովա
ս ա յթ ա ք ե լ — (ոտ քը սահել, գայթել)
սա յլո ր դ
Ս ա ն դ ո ւխ տ
ս ա ն դ ո ւ ղ ք — (սանդ (սալ’
վեն)+ուղ(ի)+ք)
ս ա ն դ ղ ա կ
ս ա ն է պ ի դ կ ա յա ն
Ս ա ն կ տ Պ ետ ե ր բ ո ւր գ
ս ա ն ձ ա ր ձ ա կ — (սանձը ա րձա կա ծ)
ս ա ն ր վ ա ծ ք
ս ա ռ ն ո ր ա կ
ս ա ռ ց ա կ ա ր կ ա ռ ֊ (սառցային
ցց վա ծ ք)
սա ռ նա ն ո ւյշ
ս ա տ ա ր , -Ել — (օգնող, պ ա շտ պ ա ն )
ս ա ր ա վ ա ն դ — (բարձրա դիր վայր)
Ս ա ր գ ի ս (Սաքո)
ս ա ր դ
ս ա ր դ ո ս տ ա յն — (ցանց, թակարդ)
ս ա ր ե ս ա ր
ս ա ր ն ի վ ա ր
ս ա ր ն ի վ ե ր
ս ա ր ս ա փ ա հ ա ր
սա ր ս ո ւռ
սա ր ս ռ ե լ — (ու>ը)
ս գ ա վ ո ր — (սգ(սուգ)+ավոր)
ս գ ե ր գ
ս գ ե ր թ — (սգո երթ, թափոր)
Ս ե դ րա կ (Սեթո)
ս ե թ և ե թ ա ն ք — (կոտրատվելը, նա զա
ն ք)
ս ե խ
սե ղմ ե լ
ս ե ն յա կ
ս ե ն ե կ ա պ ե տ — (ա ր քո ւնա կա ն պ ա շտոնյա,
յա>ե)
ս եպ ո ւհ — (իշխան)
Ս երոբ
ս ե ր թ ո ւկ — (պոչազգեստ)
սերկև իլ
ս ե ր ո ւց ք
ս եփ սև
ս թ ա փ վ ե լ — (ուշքի գալ)
ս ի բ ե խ — (բույս)
ս ի գ ա պ ա ն ծ — (հպարտ, փա ռա հեղ,
սիգ (սեգ)+ա+պանծ)
ս ի մֆ ո ն ի ա
ս ի ն լք ո ր — (պորտաբույծ)
ս ի ր ե ց յա լ
ս ի ր ի ա ց ի
ս լա ց ի կ — (դեպի վեր ձգվող, բա ր ձրա —
հասակ)
ս լա ց ք — (թռիչք)
սլլալ — (սահել, սայթաքել)
ս խ տ ո ր
ս կ ա հ ա կ — (գավաթ, թաս)
ս կ ե ս րա յր
ս կ զ բ ո ւն ք
ս կ ի հ — (արծաթ յա ա նոթ թաս)
ս կ յո ւթ

444

ս կ յո ւռ
ս կ ո ւտ ե ղ — (մա տ ուցա րա ն, ափսե)
ս ղ ա ճ — (սղ (սուղ)+աճ)
ս ղ ղա լ
ս մ բ ա կ — (կճղակ, եղունգ)
ս մ բ ո ւկ — (բադրիջան)
սմքել — (կուչ գալ, կծկվել)
ս յո ւնա կ — (սյուն+ակ)
Ս յո ւն ի ք (Սյունյաց)
ս յո ւք — (մեղմ քա մ ի )
ս ն ա ն կ — (նյութական միջոցներից
զուրկ), (սն (սին)+անկ)
ս ն ա պ ա ր ծ — (պարծենկոտ), սն (սին
դատարկ)+ա+պարծ)
ս ն գ ո ւյր
ս ն գ ո ւր ե լ — (շպարել, քսել), (ույ>ու)
ս ն դ ո ւկ
ս ն ո տ ի ա պ ա շ տ —
(սն(սին)+ոտի+ա+պաշտ)
ս ն ո ւն դ
ս ն ն դ ա մ թ ե ր ք
ս ո խ ե ռ ա ծ (սոխառած)
ս ո ղ ո ս կ ե լ — (խցկվել)
ս ո ճ ի
ս ո վա լլո ւկ — (սովից տ ա նջվա ծ)
սո վո ր ո ւյթ , -ներ
Ս ոֆ իա — (քա ղա ք)
Ս ոֆ յա — (անձնանուն)
ս պ ա ն ա խ — (բանջարաբույս)
սպ ա ն դ , -ա ն ո ց — (ջարդ, կոտորած)
ս պ ա ս ք
ս պ ե ղ ա ն ի — (վերքը բուժելու դ ե ղա մ ի ջոց)
ս պ ի ա ծ ա ծ կ
ս պ ի տ ա կ ո ւ ց
սպ ր դ ե լ — (սողոսկել, վրիպել)
սպ ո ւն գ — (ռետինե ծա կ ոտ կ ե ն ա ռա ր կա)
ս ռ նա կ — (սռնի, ա ռա նցք)
ստ ա հ ա կ , -ութ յուն — (ստոր, սրիկա)
ս տ ա հ ո դ — (ստից կա զմվա ծ)
[ստ(սուտ)+ա+հոդ’ հո դվա ծ
կտրվա ծ]
ստանձնել
ստացական
ստերջ — (անբերրի, ամուլ)
ստեպ-ստեպ
ստինք — (կուրծք) ստնտու ■ (կուրծք կաթ տվող)
ստոծանի
ստուգարք
ստույգ — (ճիշտ)
սրաթռիչ — (սր(սուր)+ա+թռ (թիռ)+իչ) սրախողխող -(ս ր ո վ խ ոց ոտ վա ծ )
(սր(սուր)+ա+խոդ+խող)
սրահ
սրբազնագույն
սրբել
սրդողել, -ղած — (ջղայնանալ)խր
(սուր)+դող+ել)] սրընթաց • (սր(սուր)++ընթաց = արա-
գընթա ց)
սրթսրթալ
սրտաբուխ — (սրտ(սիրտ)+ա+բուխ
բխել) սրտառուչ
սրտատրոփ
սրտմտել — (բարկանալ)
սրունք
սրնքակալ — (ու>ը) սուգ
սգավոր ■ (ու>ը)
սգո — (ու>ը)
սուսամբար
սուտմեռուկ
սուրճ
սրճաղաց — խրճ(սուրճ)+աղաց]
սրճեփ
սուրհանդակ
Սուքիաս
սփյուռք
սփոփել — (մխիթարել)
սփռել — (ցրել) սփռոց
սփրթնել — (գունատվել)
սքանչելի — (հիանալի) սքանչանալ

445

սքեմ, — ա վ ո ր — (կրոնավորի սև
զգեստ )
ս քո ղ ե լ — (քողարկել, թաքցնել) ս
(զ>ս)+քող+ել)
ս և ա թ ո ւյր — (սև գույնի)
ս և ա կ ն ա ծ — (սևացած, մթա գնա ծ)
ս և ա չ յա
ս և ե ր ե ս
ս և ա մ ո ւթ II սև մ ո ւթ
ս և սա թ
ս և ո րա կ
սևեռել
ս և ե ռ ո ւն — (հա յա ց քը հառած)
ս ֆ ի ն ք ս — (ա ռե ղծվա ծա յին էակ)
Վ
վա գ ր , -եր
վ ա զ ք
վ ա թ ս ո ւն
վ ա լս
Վ ա խ թ ա ն գ
վ ա խ ճ ա ն — (վերջ, մահ)
վ ա ղ ա ն ց ո ւ կ II վ ա ղ ա ն ց ի կ
վ ա ղ ը և ե թ //վ ա ղ ն և ե թ
վ ա ղ ն ջ ա կ ա ն — (հնամենի)
վ ա ղ ո ր դ ա յն — (գոյ.)
վ ա ղ ո ր դ յա ն — (ած.)
վ ա ղ ո ւ ց ի վ ե ր
վ ա ղ օ ր ո ք — (վաղ+օր+ոք գրաբ. գո րծ
հ.)
վա յելուչ — (դուրեկան, պա րկեշտ )
վ ա յե լ չա գ ե ղ
վ ա յ-հա յր ե նա ս ե ր
վ ա յր ա ս լա ց — (վայր+ա+սլաց սլանալ)
վա յր է ջ ք — (վայր+էջ+ք)
վ ա յր ը ն թ ա ց — (վայր+ընթաց)
վ ա յր ի վ ե ր ո
վ ա յր կ յա ն
վ ա յր կ ե ն ա չա փ — (յա>ե)
վ ա ռ կ ա պ ո ւ յտ
վ ա ռ ե կ — (հավի էգ ճուտ)
վ ա շ խ ա ռ ո ւ թ յո ւ ն
վ ա ռ ո դ
վ ա ռ վ ռ ո ւն
վ ա տ ա ռ ո ղ ջ
վ ա տ թ ա ր • (շատ վատ, վատ+թար)
վ ա ր ա գ ո ւ յր
վ ա ր ա գ ո ւր ե լ — (ույ>ու)
վ ա ր ա կ
վ ա ր ա կ ա զ ե ր ծ , -ել
վ ա ր ա կ ի չ
վա ր գ , -ել — (ձիու հա մա չա փ ընթացք)
վ ա ր դ
վ ա ր դ ա բ ո ւյր
վ ա ր դ ա գ ո ւ յն
Վ ա ր դա վա ռ
վ ա ր դ ա փ թ ի թ
Վ ա ր դ գ ե ս
Վ ա րդ ի թ ե ր
վ ա ր կ — (հեղինակություն)
վա ր կա բ ե կ ե լ
վ ա ր կ — (դ րա մա կա ն փ ոխա տ վութ յուն)
վ ա ր կ ա տ ո ւ
վ ա ր կա ռ ո ւ
վ ա ր կ ա վ ո ր ե լ
վ ա ր կ ա ծ — (ենթադրություն)
վա ր ձ , -ել
վ ա ր ձ ա կ — (հարճ, թ եթևա բա րո կին)
վ ա ր ձ ո ւյթ
վ ա ր ո ր դ — (վար (վարել)+որդ)
վ ա ր չա խ ո ւ մ բ — (վար+(ի)չ+ա+խումբ)
վ ա ր չա կ ա ր գ
վ ա ր չ ա պ ե տ
վ ա ր ս ա ն դ
վ ա ր տ ի ք
վ ա ր ք
վ ա ր ք ա գ ի ծ
վ ա ր ք ո ւ բ ա ր ք
վ ե գ
վ ե հ — (սքանչելի, բարձր)
վ ե հ ա ժ ո ղ ո վ
վ ե հ ա պ ա ն ծ
վ ե հ ե ր ո տ — (վա խկոտ , երկչոտ)
վ ե ր ա դ ա ր ձ

446

վ ե րա մ բ ա ր ձ , ֊որեն — (բարձրաոճ, ճ ո ռոմ)
վ ե րա ք ն ն ո ւ թ յո ւն
վ ե ր ը ն թ ա ց
վ ե ր ը նտ ր ե լ
վ ե ր կ ա ց — (հրամ.)
վ ե ր կ ա ց — (գոյ.)
վ ե ր կ ե նա լ
վ ե ր հա ն ել
վ ե ր հ ա ն ո ւմ
վե ր ջ
վ ե ր ջա լո ւյս
վ ե ր ջ ա կ ե տ
վ ե ր ջ ա պ ե ս
վ ե ր ջ ը ն թ ե ր — (նախավերջին)
վ ե ր ջ ի վ ե ր ջ ո
վ ե ր ջ ի ն
վ ե ր ջ ն ա կ ա ն
վ ե ր ջ ն ա կ ե տ
վ ե ր ջ նա հ ն չյո ւն
վ թ ա ր — (աղետ, պ ա տ ա հա ր )
Վիեննա
վ ի ե ն ն ա կ ա ն
վ ի թ — (այծքաղ)
վ ի թ խ ա ր ի — (մեծ, հսկայական)
վ ի ժ վ ա ծ ք
Վիկտորիա, -յի — (ջրվեժի անուն)
Վիկտորյա, -յի — (անձնանուն)
վ ի հ — (անդունդ)
վ ի մ ա փ ո ր — (ժայռափոր), (վիմ
(վեմ)+ա+փոր)
վ ի ր ա բ ո ւ յժ — (վիր(վեր(ք)+ա+բույժ)
վ ի րա բ ո ւժ ո ւթ յո ւն — (ույ>ու)
վ ի ր ա պ — (Խոր Վիրապ), (փոս, խուց)
վ խ տ ա լ — (եռալ, խռնվել)
վկա յե լ
վ հ ա տ վ ե լ — (հուսահատվել)
վ հ ո ւկ — (կա խա րդ, հրեշ)
վ ճ ի տ — (զուլալ, մաքուր, պարզ)
վ ճ ռ ա կ ա ն — (վճռ(վճիռ)+ական)
վ ն ա ս վ ա ծ ք
վ շտ ա լլո ւկ — (վշտերից տ ա նջվա ծ)
վ շտ ա կ ց ե լ — (վշտ(վիշտ)+ա+կց
(Կից)+ել)
վոկալ-գործիքային
վոլեյբոլ
վտառ — (ձկների խումբ) վտարանդի — (հա յրենիքից վռնդված)
վրդովել — (հուզել, ա ն հա նգ ստ ա ց նե լ)
վրդովվել
Վրթանես
վրձին
վրձնել
վրնջալ — (խրխնջալ) վրնջյուն — (գոյ.)
Տ
տախտակամած — (ւուսխ-
ւոակ+ա+մած (կպչուն, կից)
տաճկահայ
տակդիր — (տակ+դիր դրած)
տակնուվրա անել
տաջիկ — (բայց տ ա ճ իկ (թուրք)
տաղասաց
տաղտուկ — (ձանձրալի) տամուկ — (թաց)
տանջալլուկ
տապար — (կացին)
տառեխ — (ձուկ)
տասնինը
տասնիններորդ
տասնիննամյա
տասնօրյա
տավիղ
տավղահար
տատամսել — (տ ա տ ա նվել, վարանել) տատասկ, -ոտ — (փշոտ բույս)
տարագիր — (պ ա նդուխ տ )
տարադրամ
տարաշխարհիկ — (օտ ա ր ա շխ ա ր հի) տարածք
տարակույս
տարակուսել — (կասկածել, երկ մտել,
ույ>ու) տարեգիր — (պ ա տ մա գ ի ր ) տա-

447

րի+ա+գիր, ի+ա>ե)
տ ա ր ե վ ե ր ջ — (տարի+ւս+վերջ, ի+ա>ե)
տ ա ր ե ց տ ա ր ի
տ ա ր ե ր ք
տ ա ր ե ր ա յի ն — (ա նկա զմա կե րպ )
Տ ա րիել
տ ա ր ո ր ո շ ե լ — (զա նազա նել)
տ ա ր ր , ֊ի, -եր — (մասնիկ, հյուլե)
տ ա ր ր ա լո ւծ ե լ — (մասերի բաժանել)
տ ա ր ր ա կ ա ն
տ ա ր փ ա ծ ո ւ — (սիրեկան)
տ ա ր փ ո ղ ե լ — (փ ա ռաբանել)
տ ա ր օ ր ի ն ա կ — (տար+օրինակ)
տ ա փ օ ղ ա կ — (տ ա փ + օղա կ)
տ ա քա ր յո ւ ն
տ ա ք դ ե ղ — (տաք+դեղ(բույս))
տ ա ք ս ի
տ ա ք ո ւ կ — (տաք+ուկ)
տ ե գ — (կարճ նիզակ)
տ ե ղ ա ն ք — (տեղ+անք)
տ ե ղ ա պ ա հ , -ներ — (տեղակալ)
տ ե ղ ա պ տ ո ւ յտ
տ ե ղ ա տ ա ր ա փ — (հորդ, վա րա ր)
տ ե ղ ե կ ո ւյթ
տ ե ղ ի ֊ա ն տ ե ղ ի
տ ե ղ ն ո ւտ ե ղ ը
տ ե ն դ ա խ տ — (դողէրոցք)
տ ե ն չա ն ք — (իղձ, բա ղ ձա ն ք)
տ ե ս ա գ ր ո ւթ յո ւ ն
տ ե ս ա ե ր ի զ
տ ե սա կ ց ե լ
Տ ե ր -Գ ր ի գ ո ր յա ն
տ ե ր հա յր
տ ե ր Ս ա հա կ
տ ե ր ո ղ ո ր մ յա
տ ե ր -տ ի ր ա կ ա ն
տ ե ք ս տ
տ զ ր ո ւ կ — (արյուն ծծ ող միջատ)
Տ ի գ րա ն Մեծ
տ ի ե զ ե ր ք
տ ի ղ մ -(ջրերի հա տ ա կ ի կպչուն ն ստ վա
ծք, ցեխ)
տ ի պ ա ր — (կա ղա պ ա ր , նմուշ)
տ ի ր ա դ ր ո ւ ժ — (տիրոջը դա վա ճա ն ո ղ )
տ ի ր ո ւյթ — (կալվածք, ունեցվա ծք,
հող)
տ խ ե ղ ծ — (տգեղ, տձև)
տ խ մ ա ր — (անխելք, հիմար)
տ կ ճ ո ր — (փ ոքր տիկ, տկզար)
տ մ ա ր դ ի — (անազնիվ, անմա րդկա յին)
տ մ ո ւյն — (տգեղ, գունատ, պղտոր)
տ ն ա ն կ — (անտուն, ա ղ քա տ ) տն
(տուն)+անկ)
տ ն ա վ ե ր — (տունը ավերվա ծ)
տ ն վ ո ր
տ ն ո վ տ ե ղ ո վ
տ ն ե տ ո ւ ն
տ ն օ ր ե ն
տ ն օ ր հ ն ե ք — (տունը օրհնելը)
տ ո գ ո ր վ ա ծ • (հա մակված, լցված)
տ ո թ ա կ ե զ — (շոգից այրված)
տ ո ղ ա մ ե ջ
տ ո ն ա վ ա ճ ա ռ
տ ո ն ա ց ո ւյց — (տոների օրացույց)
տ ո ն ն ա
տ ո չո ր վ ե լ — (ծա րավից տանջվել)
տ ո ր թ
տ ո ր մ ի ղ — (նավերի խումբ)
Տ ո ր ք Անգեղ
տ ո ր ֆ
տ պ ե լ
տ պ ա գ ր ե լ
տ պ ա ք ա ն ա կ
տ պ ի չ
տ ռ զ ե լ — (տռզ(տռուզ)+ել)
տ վ ա յտ ա ն ք — (մտատանջություն)
տ վ յա լ
տ վ ն ջ յա ն — (ցերեկային)
տ տ ի պ — (բերանը փ ոթ ո թ ո ղ համ)
տ ր ա մ վ ա յ
տ ր ո լե յբ ո ւս
տ ր ո հ ե լ — (բաժանել, անջատել)
տ ր ո փ յո ւն
տ րտ մ ե լ
տ ր տ մ ա շ ո ւ ք
տ ր տ ո ւն ջ — (դժգոհություն)
տ ր ց ա կ — (խուրձ, կապոց)
տ ո ւ ղ տ — (ծաղկաբույս)

448

տ ո ւյժ
տ ո ւժ ե լ — (ույ>ու)
տ ո ւ ն — թ ա ն գ ա ր ա ն
տ ո ւր ո ւդ մ բ ո ց II տ ո ւր ո ւդ մ փ ո ց
տ ք ն ե լ — (լարված ա շխ ա տ ե լ)
տ ք ն ա ն ք
տ ք ն ա ջ ա ն
տևել
տ և ա կ ա ն
տ և ո ղ ո ւթ յո ւն
Ր
Ր ա ֆ ֆ ի
ր ոպ ե , ֊ի
ր ո պ ե ա կ ա ն
ր ո պ ե ա չ ա փ
ր ո պ ե ա ռ ր ո պ ե
Ց
ց ա ծ
ց ա ծ ր
ց ա ծ ր ո ր ա կ
ցա յգա լո ւյս — (ա ռա վոտ յա ն ւսղջա
մուղջ) (մինչև)+ւսյգ+ա+լույս)
ց ա յգ ե ր գ — (գիշերերգ)
ց ա յժ մ — (ց (մինչև)+այժմ
(այ(ս)+ժ(ւս)մ)
ց ա յս օ ր — (ց (մինչև)+այս+օր)
ց ա յտ ո ւն — (ած.) (ցցուն, աչքի ընկնող)
ց ա յտ ք
ցա յտ ե լ
ց ա ն ց ա ռ — (նոսր, խենթ)
ց ա ն ք ս
ց ա վ ա գ ա ր
ց ա վ ա կ ց ե լ
ցա տ կ , -ել
ց ա ր դ — (մինչև, այժմ (ց+արդ)
ց ա ք ա տ — (կեռ դանակ, էտոց)
ց ե լոֆ ա ն
ց ի ն ի կ — (լպիրշ)
ց ի ն կ ա զ օ ծ ե լ
ց ի ր ո ւց ա ն
ց լե ղ ջ յո ւր
ց մ ա հ — (մինչև մահ ց+մահ)
ց ն ծա լ — (ուրախանալ, հրճվել)
ց ն ո ր ք — (տեսիլք, պ ա տ րա ն ք)
ց նցել
ց ն ց ո ւղ
ց ն ց ոտ ի , -ա վ ո ր — (քր ք ր վա ծ զգեստ)
ց ո լք — (շողք, ճաճանչ)
ց ո ղ ա շ ա ղ ա խ
ց ո փ ու շ վ ա յտ
ց պ ա հ ա ն ջ — (ց(մինչև)+պահանջ)
ցտ ե ս ո ւթ յո ւն — (ց+տես+ություն)
ց ց ա պ ա տ ն ե շ — (ցց(ցից)+ա+պատնեշ)
ցցել, ց ց ո ւն
ց ո ւյց
ց ո ւցա դ ր ե լ — (ույ>ու)
ց ո ւց ա կ — (ույ>ու)
ց ո ւ ց ա փ ե ղ կ — (ույ>ու)
ց ո ւց մ ո ւն ք — (վկայություն)
ց ո ւց ո ւ մ — (հրահանգ)
ց ո ւպ — (ձեռնափայտ)
Ու
ո ւթ ս ո ւն
ո ւլո ւն ք
ո ւ խ տ — (դաշինք, խոստում)
ո ւ խ տ ա գ ն ա ց , -ութ յուն
ո ւ խ տ ա վ ո ր
ո ւխ տ ա տ ե ղ ( ի )
ուղի, ուղ ու
ո ւղ ե գ ի ր — (ուղի+ա+գիր, ի+ա>ե)
ո ւղ ե գ ո ր գ ,- եր — (ի+ա>ե)
ո ւղ ե ծ ի ր — (երկնային մարմնի շա ր ժ ման
ուղին)
ո ւղ ե կա լ — (սա հ մա նա պ ա հ ջոկատ, ուղեփակ)
ո ւղ ե կ ի ց — (ուղի+ա+կից, ի+ա>ե)

449

ո ւղ ե կ ց ո ր դ — (ի+ւս>ե)
ո ւղ ե ր ձ — (գրավոր շն ո ր հա վ ո րա ն ք ողջույն)
ո ւղե ցո ւյց, -ի — (ի+ա>ե)
ո ւղ և ո ր — (ուղի+ավոր)
ո ւղ ի ղ
ո ւ ղ ղ ա բ ե ր ձ — (ուղ(ի)ղ+ա+բերձ’
բարձր)
ո ւ ղ ղ ա գ ի ծ — (ին սղվել է)
ո ւղ ղ ա գ ր ո ւթ յո ւ ն
ո ւղ ղ ա թ ի ռ
ո ւղ ղ ա լա ր
ո ւ ղ ղ ա կ ա ն
ո ւղ ղա կ ի , -որեն
ո ւ ղ ղ ա հ ա յա ց
ո ւ ղ ղ ա ձ ի գ
ո ւ ղ ղ ա մ ի տ
ո ւղ ղ ա ն կ յո ւն
ո ւ ղ ղ ա փ ա ռ — (ուղ ղա հա վա տ )
ո ւ ղ ղ ը ն թ ա ց
ո ւղ ղ ո ր դ , -ել
ո ւղ տ — (սա պ ա տ ունեցող կենդանի)
ո ւ ղ տ ա պ ա ն
ո ւ ղ տ ա ձ ա գ
ո ւմպ — (կում)
ունա յն, ֊ութ յուն — (դատարկ, սին)
ունե լի — (բռնիչ, ա քցա ն )
ո ւ ն ե ց վ ա ծ ք
ո ւն կ — (ականջ, կանթ, բռնակ)
ո ւն կ նդ ի ր , -դրի — (լսող, ուսանող)
ո ւն ք
ո ւնև որ
ո ւշք
ո ւշա դ ի ր
ո ւշի ո ւշո վ
ո ւ ռ ա հ ա յր ե ն ա ս ե ր
ո ւռ կա ն
ո ւռ ճա նա լ
ուռչել
ո ւռ ո ւց ք
ուսյա լ
ո ւստ ր — (տղա)
ո ւս ուս ի
ո ւտ ե լխ մ ել
ո ւտ ի ճ — (ց ե ց , որդ)
ո ւր ա գ
ո ւ ր ա խ — զ վա ր թ
ո ւր թ — (վրան, ա րոտ ա վա յր)
ուր ո ր է
ո ւր ց
ո ւր ո ւյն
ուրևէ — (ուր+և+է)
ո ւր և ի ց ե — (ուր+և+իցե)
Փ
փ ա թ ա թ ե լ
փ ա թ ե թ
փ ա թ թ ո ց
փ ա թ ո ւ յթ
փ ա խ չ ե լ
փ ա խ ո ւ ս տ
փ ա խ ս տ ա կ ա ն — խւ>ը]
փ ա կ ա ղ ա կ — (զա նա զա ն մ եխ ա ն ի զ մ
ների փողը ա ն ց քը փ ա կելու և
բացելու ա ր մա րա ն ք)
փ ա կ ա ն ք
փ ա կ ց ն ե լ
փ ա ղ ա ք շ ա ն ք
փ ա մ փ ո ւ շտ
փ ա յլա կ — (շանթ, կայծակ)
փ ա յլփ լե լ
փ ա յծ ա ղ
փ ա յտ ա մ ա ծ — (փ ա յտ ե շինվածք՝ ծա ծ
— կույթ)
փ ա յտ փ ո ր ի կ
փ ա յփ ա յե լ — (շոյել, գգվել)
փ ա ռ ա պ ա ն ծ
փ ա ս ի ա ն — (թռչուն)
փ ա ր թ ա մ
փ ա ր ի զ ե ց ի — (Փարիզ ք ա ղ ա ք ի բ նա կիչ)
փ ա ր ի ս ե ց ի — (կեղծավոր)
փ ա ր չ
փ ա փ ա գ — (իղձ, բա ղձա ն ք)
փ ա փ ո ւ կ

450

փ ա փ կ ա կ յա ց
փ ա փ կ ա մ ո ր թ , -ներ
փ ե թ ա կ
փ ե ղ կ
փ ե ղ ո ւյր — (հ նա տ իպ գլխարկ)
փ ե տ ր ա զ ա ր դ
փ ե ր ե զ ա կ — (մա նրա վա ճա ռ, խ ա բ եբա )
փ թ ա ն ո ց
փ թ թ ե լ — (ծաղկել)
փ ի փ ե ր թ — (բույս, որով ա ղ ցա ն են
պ ա տ րա ստ ո ւմ )
փ լ վ ա ծ ք
փ ղ ա ձ ա գ
փ ղ ձ կա լ — (հուզմունքից լացը զսպ ել
չկարողանալը)
փ ղ ձ ո ւ կ
փ ղ ձ կ ո ց
փ ղ ո ս կ ր — (փղ(փիդ)+ոսկր(ոսկոր)
փ ո խ ա դ ա ր ձ
փ ո խ զ ի ջ ո ւ մ
փ ո խ ն ի փ ո խ
փ ո խ ն ո ր դ
փ ո խ տ ն օ ր ե ն
փ ո խ օ գ ն ո ւ թ յո ւ ն
փ ո ղ կ ա պ
փ ո ղ ր ա կ — (ջրատար խ ողովա կ)
փ ո ղ փ ո ղ ա լ — (փողփողել) ՝
փ ո ղ ք
փ ո շե ծ ծ ի չ
փ ո ր ձե լ
փ ո ր ո տ ի ք — (որովայն, փոր)
փ ո ց խ , -ել
փ ո ք ր
փ ո քր -ի ն չ
փ ո ք ր ի շ ա տ ե — (որոշ չափով, մի քիչ)
փ ո ք ր ո գ ի — (ոչ վեհանձն, մա ն րա — խն-
դիր)
փ չա կ — (ծառի բնի խոռոչ)
փ ռ թ կա լ, կ ո ց
փ ռ շտ ա լ
փ ռ փ ռ ա լ
փ ս խ ե լ — (սիրտ թափել)
փ տ ել, փ ո ւտ
փ տ ա խ տ
փ տ ա ծ
փ ր թ ե լ — (կտրտել, պոկել)
փ ր փ ո ւր
փ ր փ ր ա դ ե զ — (ու>ը)
փ ր փ ր ա լ ի ց — (ու>ը)
փ րփ ր ե լ ֊ (ու>ը)
փ ո ւթ
փ ո ւյթ չէ — (կարևոր չէ, հոգ չէ)
փ ո ւ թ ա ջ ա ն — (եռանդուն, ջանասեր)
փ ո ւ թ կ ո տ — (շտապ, ա ճա պ ա րելով)
փ ո ւ ք ս
փ ք վ ե լ
Ք
ք ա կ տ ե լ — (քանդել, անջատել)
ք ա ղ ա ք ա կ ի ր թ
քա ղ ե լ
ք ա ղ հ ա ն — (մոլա խ ոտ երը քա ղ ե լո վ
հանելը)
ք ա ղ վ ա ծ ք
ք ա ղ ց
ք ա ղ ց կ ե ղ
ք ա ղ ց ր
քա ղ ց ր ա հ ն չ յո ւ ն
ք ա ղ ց ր — մ ե ղ ց ր
ք ա մ ա հ ր ա ն ք • (ա ր հա մա րհա ն ք)
ք ա մ ե լ ե ո ն — (գույնը փ ո փ ո խ ո ղ մողես)
ք ա մ վ ա ծ ք
ք ա յ լ վ ա ծ ք
ք ա ն ի որ
ք ա ն ո ր դ
ք ա ն ք ա ր — (ձիրք, տ ա ղա նդ )
ք ա շ կ ռ տ ո ւ ք
քա շ ք շ ո ւ կ
ք ա ջ ք — (չար ոգի, դև)
ք ա ռ ա ս ո ւ ն
ք ա ռ ա ս ն ա կ ա ն — (ուն սղվել է)
ք ա ռ ա ս ո ւ ն ք
ք ա ռ ո ր դ
ք ա ռ օ ր յա
ք ա ր ա ժ ա յ ռ — (քար+ա+ժայռ)

451 ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ — ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

ց ա ր ա ղ
ք ա ր ա յ ծ
ք ա ր ը ն կ ե ց
ք ա ր ա ճ ի կ
ք ա ր ո զ ա ր շ ա վ
ք ա փ — ք ր տ ի ն ք
ք ե զ ու ք ե զ
ք ե ն
ք ի ն ա խ ն դ ի ր — (ոխ պահող, վ ր եժ — խն-
դիր, ի>ե)
Ք եոփսի բ ո ւր գ
ք ե ռ ա յր — (քրոջ ամուսին)
ք ե ռ ո ր դ ի — (քրոջ որդի)
ք ե ր թ ե լ
ք ե ր ծ — (մեծ քա րա ժա յռ )
ք ե ր ծ ե — (որսկան շուն)
ք ե ր ծ ե լ
ք ե ր թ ո ղ
ք թ թ ե լ — (աչքը թարթել)
ք ի մ մ ա ք ր ո ւ մ
ք ի մ ք
ք մ ա հ ա ճ — (ի>ը)
ք ծ ն ա ն ք , ք ծ ն ե լ
ք ղ ա մ ի դ — (թիկնոց, փ ա րա ջա )
ք ղ ա ն ց ք , -ներ (փեշ)
ք ն ա թ ա թ ա խ — (քն(քուն)+ա+թաթախ’
թաթախ ել)
ք նա ր ե ր գ ո ւ , -ի
ք ն ե ա ծ — (քնկոտ)
ք ն ն ա խ ո ւ յզ — (քննող, ստուգող)
քնն իչ, ք ն ն ե լ
ք ն ք ո ւ շ
ք ն ք շ ա ն ք — (ու>ը)
ք ո լե ջ
ք ո ղ ա ր կ ե լ — (ծածկել, թաքցնել)
ք ո ղ տ ի կ — (տնակ, հյուղակ)
քոչել — (տ եղափ ոխ վել)
ք չփ ո ր ե լ
քջջ ե լ — (փորփրելով կեր որոնել)
ք ս տ մ ն ե լ ի — (գարշելի, զզվելի)
ք ս ո ւ ք
ք վ ե — (ընտ րա կա ն ձայն)
ք վ ե ա ր կ ե լ — (ընտրել, ձայն տալ)
ք վ ե ա տ ո ւփ
ք ր ե ա կ ա ն
ք ր թ մ ն ջ յո ւն — (փնթփնթոց, տրտունջ)
ք ր ի ս տ ո ն յա
ք ր ի ս տ ո ն ե ո ւթ յո ւն — (յա>ե)
ք ր տ ն ա թ ա թ ա խ — (քրտ ի ն քի մեջ կորած)
ք ր տ ն ա մ խ ա ծ
ք ր տ ն ա խ ա շ
ք ր ք ի ջ
ք ր ք ջ ա լ
ք ո ւ թ ե շ — (սուր վա րա կիչ հ ի վա ն դո ւթյուն)
ք ո ւ ն ք
ք ո ւ ր դ
քուրջ , քր ջ ի , ք ր ջ ե ր — (քր ք ր վա ծ հա գուստ,
լաթ, հնոտի)
ք ո ւր ք , -ի, -եր
ԵՎ
և ե թ — (այսօր ևեթ)
և ս
և — ևս անել
О
օ ա զ ի ս
օ բ ե ր լ ե յտ ե ն ա ն տ
օ բ յե կ տ
օ գ ն ե լ — (չօգնել, կօգնի)
օ դ
օ դ ա հ ե ն
օ դ ա ն ա վ
օ դա չ ո ւ
օ դ ա ն ց ք
օ դ ե ր և ո ւ թ ա բ ա ն ա կ ա ն —
(օդ+երև+ութ(ույթ)+ա+բան+
ական)
օ դ ե կ ո լո ն
Օ դ ե սա

452 ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ — ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

О թ ե Ա Ո
օ թ յա կ
օ թ ո ց — (բազմոց)
օ թ և ա ն , -ել
օ ժ ի տ
օ ժ տ վ ա ծ , -ութ յուն
օ լի մ պ ի ա դ ա , ֊յի
օծե լ — (կնքել, ձեռնադրել, պատել)
օ ծ ա ն ե լ ի ք
օձ
օ ձ ա գ ա լա ր
օ ձ ա ձ ո ւ կ
օ ձ ի ք — (զգեստի վերին եզրը վիզը
պ ա տ ո ղ)
օղ, օ ղ ա կ
օ ղ ի
օ ղ ե վ ա ճ ա ռ — (ի+ա>ե, ե+վ>եվ)
օ ճ ա ռ
օ ճ ո ր ք — (ա ռա ստ ա ղ , առիք)
օ շ ա ր ա կ — (մրգահյութի քա ղ ց ր ըմպե-
ւիք)
օ շ ի ն դ ր — (բույս)
օ ջ ա խ
օ ս լա , -յի
օս լա յե լ
օ վ կ ի ա ն ո ս , -ա յին
Օ վ ս ա ն նա
օ տ ա ր ա տ յա ց
օ տ ա ր ե ր կ ր յա
օ տ ա ր ո տ ի
օ ր ա վ ա ր ձ
օ ր ա ց ո ւյց
օ ր ա ց ո ւ ց ա յի ն — (ույ>ու)
օ ր ա վ ո ւ ր
օ ր ե ց օ ր — (օրե+ց+օր)
օ ր ը ն դ մ ե ջ
օ ր ը ս տ օ ր ե — (օր+ըստ+օրե)
օ ր ն ի բ ո ւն — (ամբողջ օրը)
օ ր օ ր ի
օ ր ո ւմ ե ջ
օ ր ե ն ք
օ ր ե ն ս գ ի ր ք
օր ի ո ր դ , -ա ց — (չա մուսնա ցա ծ աղ-
շիկ)
օ ր հ ա ս — (կյանքի վերջին պահը, վ ա խ ճան)
օր հ ն ե լ
օ ր հ ն ա ն ք
օ ր հ ն ե ր գ
օր ո ր , օ ր ո ր ո ց
օ ր ր ա ն — (ծննդավայր),
(օրր(օրոր)+ան)
օ ք ս ի դ
Օֆելյա, -յի
Ֆ
ֆ ա ռ ա շ — (պ ա րսիկ ի շխ ա նա վ ո ր ի ծա-
ռա)
ֆ ե լի ետ ո ն
ֆ ե լդ մա ր շա լ
ֆ ե ո դա լ, -ա կ ա ն
ֆ ի ր մ ա — (ձեռնարկություն)
ֆ ի դա յի , ֊ներ — (ա նձնա զոհ մարտիկ)
ֆ լե յտ ա — (երաժշտ. գործիք)
ֆ լո մ ա ս տ ե ր — (թա ղքա գրիչ)
ֆ ինն, ֊ա կ ա ն ֆ22ալ
ֆ ո ն դ ա յի ն
ֆ ր ա ն կ — (ֆրանս. դրամ փող)
ֆ ր ա ն ս ի ա ց ի
ֆ ր ա ն ս ո ւհ ի
Ֆ ր եզնո
ֆ ո ւ գ ա ս ա յի ն
ֆ ո ւն տ — (ծանրության հին չափ)
ֆ ո ւն տ ս թ ե ռ լի ն գ
ֆ ո ւտ բ ո լ, -ա յին
ֆ ո ւր գ ո ն — (բեռնասայլ)

453 ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ — ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика