дома » ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան » ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ: 5.ԱՇԽԱՏԱՆՔ, ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ WORK, PROFESSION
Реклама

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ: 5.ԱՇԽԱՏԱՆՔ, ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ WORK, PROFESSION

ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ PART ONE
5.ԱՇԽԱՏԱՆՔ, ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ WORK, PROFESSION ուը:ք, փրըֆեշըն

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF) 5.ԱՇԽԱՏԱՆՔ, ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ WORK, PROFESSION ( էջ 17-21).

Արագ ծանոթացման համար:

ԱՌԱՋԻՆՄԱՍ PART ONE

  1. ԱՇԽԱՏԱՆՔ, ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ WORK, PROFESSION ուը:ք, փրըֆեշըն
Ի՞նչ մասնագիտություն ունեք: What are you? ուոթ ա: յու:
Դուք ինչով եք զբաղվում: What is your job? ուոթ իզ յո: ջոբ
Դուք աշխատում եք: Do you work? դու յու: ուը:ք
… սովորում եք: study? սթադի
Ես աշխատում եմ: I work. այ ուը:ք
… սովորում եմ: study սթադի
Ես ինժեներ եմ: I am an engineer, այ ըմ ըն էնջընիը
տնտեսագետ an economist ըն իքոնըմիստ
Լրագրող a journalist ը ջը:նըլիսթ
իրավաբան a lawyer  ը լn: յը
գիտաշխատող a research worker ը րիսը:յ ուը:քը
Ինչ աշխատանք եք կատարում: What sort of work do you do? ուոթ սո:թ ըվ ուը:ք դու յու: դու
Որտեղ եք աշխատում: Where do you work? ուէը դու յու: ուը:ք
Ես աշխատում եմ գործարանում:մինիստրությունումհրատարակչությունումինստիտուտում

ֆիրմայում

I work at a plant.a ministrya publishing housean institute

a firm

այ ուը:ք ըթ ը փլա:նթը մինիսթըրիը փաբլիշին հաուսըն ինսթիթյութ

ը ֆը:մ

Նա մեծ փորձ ունի այդ գործում: He’s a good hand at that job. հիզ ը գուդ հանդ ըթ դաթ ջոբ
Նա հմուտ (որակյալ) մասնագետ է: He’s an experienced (efficient) հիզ ըն իքսփիըրընսթ (իֆիշընթ)սփեշըլիսթ
Նա գլուխ չի հանի այս աշխատանքից: He’s not up to this job. հիզ Նոթ ափ թը դիս ջոբ
Ես անհետաձգելի գործ ունեմ:Եսորոշգործերունեմանելու: I have pressing business.I’ve a number of things to do. այ հավ փրեսին բիզինիսայըվ ը նամբըր ըվ թինգզ թը դու
Այսօր հոգնեցուցիչ օր էր ինձ համար:Ես ամբողջ օրը աշխատելու եմ: I’ve had a tiring day today.I’ve a full day’s work to do. այըվ հադ ը թայըրին դէյ թըդէյայըվ ը ֆուլ դէյզ ուը:ք թըդու
Շատ աշխատանք կա սրա վրա թափելու:Նա աշխատում է մինչև ուշ գիշեր: There’s a lot of work to be doneon it.He works late. դէըրզ ը լոթ ըվ ուը:ք թը բի դա՝օն իթհի ուը:քս լէյթ
Ես մինչև կոկորդս խրված եմ աշխատանքիմեջ:Նա միայն ժամանակ է մեռցնում: I’m up to the elbows in work.He’s just killing time. այըմ ափ թը դի էլբոուզ ին ուը:քհիզ ջասթ քիլին թայմ
Նա խուսափում է աշխատանքից:Ես փորձ չունեմ: He avoids work.I’m out of practice. հի ըվոյդզ ուը:քայըմ աութ ըվ փրաքթիս
Թույլ տվեք փորձել ուժերս:Ես աշխատանք եմ փնտրում: Let me try my hand at it.I’m looking for a job. լեթ  մի: թրայ մայ հանդ ըթ իթայըմ լուքին ֆոր ը ջոբ
Նա այլևս այստեղ չի աշխատում:Ո՞վ է ձեր ֆիրմայի կառավարիչը: He’s stopped working here.Who is the manager of your firm? հիզ սթոփթ ուը:քի նհիըհու: իզ դ ըմանիջը ըվ յո: ֆը:մ
Նա մեր ֆիրմայի տնօրեննէԵս գիտեմ, որ ձեր ֆիրմա նշատ մեծէ: He is the director of our company.I know your company is very հի իզ դը դայրեքթը ը վաուըքամփընիայ նոու յո: քամփընի իզ վերի լա:ջ
Այո, մենք մեր գրասենյակներն ունենքտարբեր քաղաքներում:Երբ եք սովորաբար գալիս հիմնարկ: Yes, we’ve got offices in differentWhen do you usually come to theoffice? յես, ուիըվ գոթ օֆիսիզ ին դիֆըրնթսիթիզուէն դու յու: յուժուըլի քամ թը դիօֆիս
Սովորաբար ես գալիսեմաշխատանքիառավոտյան ժամը 9-ին:Միշտ եք շատ զբաղված: Usually I come to the office at 9o’clock in the morning.
Are you always very busy?
յուժուըլի այ քամ թը դի օֆիսըթՆայն ըք՜լոք ին դը մո:նինա: յու: օլուէյզ վերի բիզի
Այո, մինչև ժամը 6-ը շատ զբաղվածեմ:Իմ աշխատանքային օրը սկսվում էժամը 8-ին: Yes, I am very busy till 6 o’clock.My office hours begin at 8. յես, այ ըմ վերի բիզի թիլ սիքսնՔԼոՔմայ օֆիս աուըրզ բիգին ըթ էյթ
Երբ եք ավարտում աշխատանքը:Ես ավարտում եմ աշխատանքը երեկոյանժամը 7-ին: When do you finish your work?I finish my work at 7o’c!ock in the ուէն դու յու: ֆինիշ յո: ուը:քայ ֆինիշ մայ ուը:ք ըթ սեվընըքլոքին դի խվնին
Ինչ է արտադրում ձեր ֆիրման:Մեր ֆիրման երկրի առաջատար արտադրականֆիրմաներից մեկն է:հիմա ինչապրանք եք վաճառում: What does your firm produce?Our firm is one of the leading manufacturersof the country.What goods are you selling now? ուոթ դազ յո: ֆը:մ փրըդյու:սաուը ֆը:մ իզ ուան ըվ դը լի:դինմանյուֆաքչըրըրզ ըվ դը քանթրիուոթ գուդզ ա: յու: սելին նաու
Ձեր ապրանքը բարձրորակի է:Արտասահմանյան ֆերմաներից շատպատվերներ ե քստանում: Are your goods of high quality?Do you receive many orders fromforeign companies. ա: յո: գուդզ ըվ հայ քուոլիթիդույու: րիսխվ մենի օ:դըրզֆրոմֆորին քամփընիզ
Ո՞ր ֆիրմայից եք:Ձեր ապրանքի որակը բավարարում էպատվիրատուների պահանջները: What company are you from?Does the quality of your goodsalways meet the requirements ofyour customers? ուոթ քամփընի ա: յու: ֆրոմդազ դը քուոլիթի ըվ յո: գուդզօլուէյզ մխթ դը րիքուայըրմընթս ըվյո: քասթըմըրզ
Մենք շահագրգռված ենք ձեր ֆիրմայիհետ գործնական հարաբերություններհաստատելու մեջ: We’re interested in establishingbusiness relations with your firm. ուիըր ինթըրըսթ իդ ինիսթաբլիշինբիզինիս րիլեյշընզ ուիդ յո:  ֆը:մ
Ուրախ եմ: Մեր ապրանքը իսկապեսլավն է: Այն շատ բարձրորակի է: Glad to hear that. Our goods arecertainly good. They’re of veryhigh quality. գլադ թը հիը դաթ. աուը գուդզա: սը:թընլի գուդ. դէյըր ըվ վերի հայքուոլիթի
Ձեզ դուր է գալիս ձեր մասնագիտությունը:—հաճելի է կարևոր ու հետաքրքիր աշխատանքկատարել: Do you like your profession?It’s always a pleasure to do importantand interesting work. դու յու: լայք յո: փրըֆեշընիթս օլուէյզ ը փլեժը թը դուիմփո:թըՆթ ընդ ինթրըսթին ուը:ք

 

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE
ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ

, ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика