дома » ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան » ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ: 5.ԱՌԵՎՏՈԻՐ. TRADE.
Словари

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ: 5.ԱՌԵՎՏՈԻՐ. TRADE.

ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ PART TWO

5.ԱՌԵՎՏՈԻՐ. TRADE. թրէյդ:

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF) 5.ԱՌԵՎՏՈԻՐ. TRADE. թրէյդ:( էջ 87-96).

Արագ ծանոթացման համար:

ԵՐԿՐՈՐԴՄԱՍ PART TWO

  1. ԱՌԵՎՏՈԻՐ. TRADE. թրէյդ:

Фаберлик Армения: Бизнес для Студентов

 Մի շարք խորհրդային արտաքին
առևտրի կազմակերպություններ
իրենց ապրանքը վաճառում են գործակալությունների
միջոցով:
Ձեր ֆիրման շահագրգռված է իր
ապրանքը դուրս բերել նոր շուկաներ:
 A number of Soviet foreign trade
organizations sell their goods
through agents.
Is your company interested in
introducing goods into new
markets?
 ը նամբըր ըվ սոուվիէթ ֆորին թրէյդ
օգընայզէյշընզ սել դէը գուդզ թրու:
աջընթս
իզ յո: քամփընի ինթըրըսթիդ ին
ինթրըդյուսին գուդզ ինթու նյու
մա:քիթս
 Բազմաթիվ ամուր հաստատված
ֆիրմաներ աշխարհով մեկ իրենց
գործակալություններն ունեն:
Մեր վաճառքի տոկոսը մնում է հաստատուն:
 Many well established firms have
agencies all over the world.
The percentage of our sales has
remained stable.
 մենի վել իսթաբլիշթ ֆը:մզ հավ
աջընսիզ օ:լ օուվը դը ուը:լդ
դը փը:սը:նթիջ ըվ աուը սէյլզ հազ
րիմէյնդ սթէյբըլ
 Երբեմն մենք վաճառում ենք մեր
ապրանքը բեռնագրային հիմունքնե-
րով:
Նրանց ջանքերը Նպատակ ունեն մեծացնել
վաճառքի ծավալը:
 We sometimes sell our goods on
consignment basis.
Their efforts are aimed at
increasing the volume of sales.
 ուի սըմթայմզ սել աուը գուդզ օն
քընսայնմընթ բէյսիս
դէըր էֆը:թս ա:ր էյմըդ ըթ
ինքրխզին դը վալյու ըվ սէյլզ
 Մենք հուսով ենք, որ այս ամիս կուղարկեք
մնացած ապրանքը:
 We expect you to ship the
balance of the goods within this
month.
 ուի իքսփեքթ յու թը շիփ դը բալընս
ըվ դը գուդզ ուիդին դիս մանթ
 Սովորաբար մենք մեր ժամացույցները
վաճառում ենք գործակալների
միջոցով:
Կարծում եմ, մենք կարող ենք կրճատել
գովազդի վրա օգտագործվող
ծախսերը: Մեր ապրանքը հաստատուն
տեղ է զբաղեցրել շուկայում:
Ընդհանուր պայմանները խստորեն
պետք է կատարվեն և վաճառողի,
U գնորդի կողմից:
Փաստաթուղթը վկայում է, որ բոլոր
ապրանքագրերը վճարվել են:
 We usually sell our watches
through agents.
I think we can cut on advertising
expenses. Our goods are well
established on the market.
General Conditions are to be
strictly observed both by the
Sellers and the Buyers.
The document testifies to the fact
that all the invoices have been
paid.
 ուի յուժուըլի սել աուը ուոչիզ թրու
աջընթս
այ թինք ուի քան քաթ օն
ադվըթայսինգ իքսփենսիզ. աուը
գուդզ ա: ուել իսթաբլիշթ օն դը
մա:քիթ
շեՆըրըլ քընդիշընզ ա: թը բի
սթրիքթլի DpqD-Վդ բոութ բայ դը
սելըրզ ընդ դը բայըրզ
դը դոքյումընթ թեսթիֆւսյզ թը դը
ֆաքթ դաք օ:լ դի ինվոյսիզ հավ
բխն փէյդ
 Բանի՜’ մեքենա եք պատրաստվում
գնել:
Ս՛եր ֆիրման սերտ կապի մեջ է հա-
մաշխարհային շուկայի հետ:
ձին կառուցվածքի մեքենան լավ չի
վաճառվի
 What number of machines are
you going to buy?
Our company is in close touch
with the world market.
A machine of old design will not
sell wel
 ուոթ նամբը ըվ մըշինզ ա: յու
գոուին թը բայ
աուը քամփընի իզ ին քլոուս թաչ
ուիդ դը ուը:լդ մա:քիթ
ը մըշին ըվ օուլդ դիզայն ուիլ Նոթ
սել ուել
 Մենք տեղյակ ենք համաշխարհային
շուկայում տեղի ունեցող փոփոխու-
թյուններին:
Ցուցահանդեսները նպաստում են
ապրանքի վաճառքին:
Որքան շատ է ծավալվում առևտուրը,
այնքան լավ:
ՄեՆք պատրաստվում ենք քիմիական
սարքավորում գնել հունգարական մի
ֆիրմայից:
Խնդրում ենք հնարավորին չափ շուտ
ուղարկել (նավթի) նմուշները, քանի
որ մենք շահագրգռված ենք այն
գնելու:
Մենք վաճառում ենք մեր սարքավորումը
բազմաթիվ արևմտյան երկըր-
ների:
անմաքս
անմաքս առևտուր
անօգտաբեր
արտահանում
վնասաբեր գներով արտահանում
 We are aware of the changes on
the worfd market.
Exhibitions promote the sale of
goods.
The more trade expands, the
better.
We are going to purchase
chemical equipment from
a Hungarian firm.
We ask you to send us samples of
oil as soon as possible as we are
interested in buying it.
We have been selling our
equipment to many Western
countries.
duty-free
free trade
unremunerative, unprofitable,
profitless
export
dumping
 ուի ա:ր ըվէը ըվ դը չա:ջիգ օն դը
ուը:լդ մա:քիթ
իգզիբիշընզ փրըմոութ դը սէյլ ըվ
գուդզ
դը մո: թրէյդ իքսփանդզ, դը բեթը
ուի ա: գոուին թը փը:չըս քեմիքլ
իքվիփմընթ ֆրոմ ը հանգերիըն
ֆ0:մ
ուի ասք թը սենդ աս սամփըլզ ըվ
օյլ ազ սուն ազ փոսիբըլ ազ ուի
ա:ր ինթըրըսթիդ ին բայինգ իթ
ուի հավ բի:ն սելինգ աուը
իքվիփմընթ թը մենի ուեսթը:ն
քանթրիզ
դյու:թի-ֆրի:
ֆրի: թրէյդ
անրիմյու:նըրըթիվ, փրոֆիթլիս,
անփրոֆիթըբըլ
էքսփո:թ
դամփին
 արտաքին քաղաքականություն
արտաքին շուկա
արտաքին առևտուր
արտաքին առնչություններ
արտաքին աշխարհ
ավելացում
կշռի ավելացում
շրջանառության ավելացում
արգելք
արգելք դնել
արգելիչ սակացույց
առևտրի արգելում
արգելքը հանել
առավելաքանակ
առք
առք ու վաճառք
առուծախ
առևտրական
առևտրական թղթակցություն
առևտրական գործարք
ազատ առևտուր
առևտուր
 foreign policy
foreign market
foreign trade
foreign relations
outside / outer world
addition
makeweight
increase in turnover
interdiction
put / impose a ban (on); put
a veto (upon); veto
prohibitive tax
embargo
remove a ban
consignment, quota
purchase
sale and purchase
huckstering
commercial
commercial correspondence
commercial transaction
free trade
trade, commerce
 ֆորին փոլիսի
ֆորին մա:քիթ
ֆորին թրէյդ
ֆորին րիլէյշընզ
աութսայդ / աութը ուը:լդ
ԸԴհ2ԸՆ
մէյքուէյթ
ինքրխզ ին թը:նոուվը
ինթը:դիքշըն
Փութ / իմփոուզ ը բան (օն), փութ ը
վխթոու (ըփոն), վխթոու
փրոհիբիթիվ թաքս
իմբագոու
րիմու:վ ը բան
քընսայնմընթ, քվոութը
փը:չըս
սէյլ ընդ փը:չըս
հաքսթըրին
pqJd^ql
քըմը:շըլ քորիսփոնդընս
քըմըւշըլ թրանզաքշըն
ֆրխ թրէյդ
թրէյդ, քոմը:ս

 

 պետական առևտուր
մանրածախ առևտուր
մեծածախ առևտուր
մասնավոր առևտուր
կոոպերատիվ առևտուր
առևտուր անելով շահել
առևտուր անող ձեռնարկություններ
խոշոր առևտրական
մանր առևտրական
առևտրական վարկ
առևտրական կապիտալ
առևտրական բալանս
առևտրական հարաբերություններ
առևտրական պայմանագիր
առևտրական նավահանգիստ
առևտրական նավ
առևտրական ներկայացուցչություն
 state trade
retail trade
wholesale trade
private trade
co-operative trade
gain by selling
trade / trading organizations
merchant, wholesale merchant
petty trader
commercial credit
trade capital
balance of trade
trading relations
trade / commercial agreement
commercial port
merchant ship / vessel
Trade Delegation (of the USSR)
 սթէյթ թրէյդ
րխթէյ թրէյդ
հոուլսէյլ թրէյդ
փրայվիթ թրէյդ
քոու-օվւըրըթիվ թրէյդ
գէյն բայ սելին
թրէյդ / թրէյդինգ օրգընայզէյշըն
մը:չընթ, հոուլսէյլ մը:չընթ
փեթի թրէյդը
քըմը:շըլ քրեդիթ
թրէյդ քափիթըլ
բալընս ըվ թրէյդ
թրէյդին ոԻլէյշընզ
թրէյդ ! քըմըրշըլ ըգրխմընթ
Քըմը:շըլ Փո:թ
մը:չըն շիփ / վեսըլ
թրէյդ դելիգէյշըն (ըվ դի յու էս էս
ար)
 առևտրական քաղաք
առևտրի կետ
առևտրի ցանց
առևտրի իրավունք
առևտրի մենաշնորհ
 market town
shop
shops
commercial law
trade monopoly
 մա:քիթ թաուն
շոփ
շոփս
քըմը:շըլ լո:
թրէյդ մընոփըլի
 արտահանություն
արտահանիչ
արտահանել
գործակարգւսվար
գործակալ (առևտրական միջնորդ)
գործակալություն
կշռել
կանխապես վճարել
մատակարարման կառավարիչ
կանխավաճառք
կոոպերատիվ
կոոպերատոր
հատավաճառք
ձկնային շուկա
ձկնային առևտուր
վաճառքի ճգնաժամ
միջնորդավաճառություն
մարկա
բարձր մարկայի
մակնիշ
ֆաբրիկայի մակնիշ
 exportation
exporter
export
controller
agent, factor
agency
weigh
pay in advance; pay beforehand
supplies manager
forward, contract, conditional
/ provisional sale
co-operative
co-operator
retail, sale by the piece
fish market
fish trade
sales crisis
profiteering
grade, sort, brand
best brand, top-quality, of the
best brands
mark, sign, brand
trade-mark
 էքսփո:թէյշըն
էքսփո:թը
էքսփո:թ
քընթրոլը
աջընթ, ֆաքթը
աջընսի
ուէյ
Փէյ ին ըդվաւնս, փէյ բիֆո: հանդ
սըփլայզ մանիջը
ֆո:վը:դ» քոնթրաքթ, քընդիշընըլ
/ փըըվիժընըլ սէյլ
քոու-օփըրըթիվ
քոու-օփըրէյթը
|փ:թէյլ. utj|. բայ դը փի:ն
ֆիշ մսւ:քիթ
ֆիշ թրէյդ
սէյլզ քրայսիս
փրոֆիթիըրին
գրէյդ, սո:թ, բրանդ
բեսթ բրանդ, թոփ քվոլըթի, ըվ
դը բեսթ բրանդզ
մա:ք, սայն, բրանդ
թրէյդ-մա:ք
 մեծաքանակ գնում
մեծաքանակ գնորդ
գնորդ
գնումներ կատարել
դեֆիցիտ
մաքսային զննություն
էքսպերտ
էքսպերտային հանձնաժողով
էքսպորտային առևտուր
իրացում
 buying up (of)
buyer-up
buyer
go shopping
deficit
customs examination
expert
commission of experts
export trade
sale
 բայինգ ափ (ըվ)
բւսյըր-ափ
բայը
գոու շոփին
դեֆիսիթ
քասթըմս իգզամինէյշըն
էքսփը:թ
քըմիշըն ըվ էքսփը:թս
էքսփո:թ թրէյդ
սէյլ
 խոչնդոտել առևտրին
Ապրանքը լավ է ծախվում:
ծանուցել
ծանուցում
ծանուցագիր
արտաքին առևտրի մեծաշնորհ
մեծածախ գներ, մեծածախ խանութ
մեծածախ և մանրածախ
 hamper trade
These goods sell well.
inform, notify
notification, notice, information
summons, letter of advice, notice
monopoly of foreign trade
wholesale prices; wholesale
trade
wholesale and retai
 համփը թրէյդ
դի:զ գուդզ սել ուէլ
ինֆո:մ, նոութիֆայ
նոութիֆիքէյշըն, նոութիս,
ինֆո:մէյշըն
սամընզ, լեթըր ըվ ըդվայս, նոութիս
մընոփըլի ըվ ֆորին թրէյդ
հոուլսէյլ ւիրայսիզ, հոուլսէյլ թրէյդ
հոուլսէյլ ընդ րխթէյլ
 մանրածախ առևտրական
մաքսավոր
մաքսային տարիֆ
մաքսատուն
ներքին շուկա
ներքին առևտուր
Նախավաճառք
Նախաբեռնագիր
ժամկետը Նշանակել
վարձը Նշանակել
մաքսից ազատ Նավահանգիստ
Նավափոխադրավճար
Նավափոխադրւսբեռ
նավավարձել
շուկայի տարողություն
շուկա
ապրանքը շուկա Նետել
շրջածախ առևտուր
շուկայական առևտուր
շուկայական գնով
շուկայականից բարձր գնով
չվավերագրված
 retail trade
customs official
customs-tariff
custom-house
home market
home / inland trade
forward contract, conditional sale
bill of lading
set a term (to)
fix the rate of pay
free port
freight
freight
freight charter
market capacity
market
throw goods on the market
street-hawking
marketing
at the marketing price
above market price
uncertified
 րխթէյլ թրէյդ
քասթըմս օֆիշըլ
քասթըմս թարիֆ
քասթըմ հաուս
հոում մա:քիթ
հոում / ինլանդ թրէյդ
ֆո:վը:դ քոնթրաքթ, քընդիշընըլ
ԱԽւ
բիլ ըՎ լէյդԻՆ
սեթ ը թը:մ (թը)
ֆիքս դը րէյթ ըվ փէյ
ֆրի: փո:թ
ֆրէյթ
ֆրէյթ
ֆրէյթ չա:թը
մա:քիթ քըփասիթի
մաւքիթ
թրոու գուդզ օն դը մաւքիթ
սթրի:թ հո:քին
մա:քիթին
ըթ դը մա:քիթին փրայս
ըբավ մւաքիթ փրայս
անսը:թիֆայդ
 չկնքված
պակասություն
պարտադիր մատակարարումներ
ռեկլամ
իր ապրանքը ռեկլամել
իսպառ վաճառել
մեծ գնով վաճառել
վաճառահանում
վաճառահանման շուկա
ապրանքների վաճառահանում
վաճառքում լինել
վերագնորդ
վերագնել
վերավաճառել
վերավաճառք
լավ վաճառվել
տոնավաճառ
տրանզիտային առևտուր
տրանզիտային սակագին
փոխանակել
փոխանակային առևտուր
ֆակտուրա
 unsealed
deficiency
obligatory deliveries
advertisement, publicity
push one’s wares
sell off / out
charge an exorbitant price
sale, market, output
market
putting goods on the market
be on sale, be in the market
second-hand dealer
outbid
resell
resale
meet a ready sale; have a market
(for); command a ready market
fair
transit trade
transit dues
barter (for), exchange (for)
barter
invoice, bill
 անսխլդ
դիֆիշընսի
օբլիգըթըրի դիլիվըրիզ
ըդվը:թիսմընթ, փւսբլիսիթի
փուշ ուանզ ուէըրզ
սել օֆ / աութ
չա:ջ ըն իգզո:բիթընթ փրայս
սէյլ, մա:քիթ, աութփութ
մա:քիթ
փութին գուդզ օն դը մա:քիթ
բի օն սէյլ, բի ին դը մաւքիթ
սեքընդ-հանդ դի:լը ,
աութբիդ
րիսել
րիսէյլ
մխթ ը ռեդի սէյլ, հավ ը մա:քիթ
(ֆո), քըմւս:նդ ը րեդի մա:քիթ
ֆէը
թրանգիթ թրէյդ
թրանզիթ դյու:զ
բա:թը (ֆո:), իքսչէյնզ (ֆո:)
բա:թը
ինվոյս, բիլ
 հետգնում
հետգնման գումար
հետգնման իրավունք
 redemption, redeeming
ransom
right of redemption
 րիդեմփշըն, րիդխմին
րանսըմ
րայթ ըվ րիդեմփշըն

 

Реклама

Реклама

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ

Армянский — Английский Разговорник

Comments

  1. Thank you for the great job in opening my eyes. You expend so much energy that it should take you a week to recharge. Susan R.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика