дома » ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան » ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ: 12. ԺԱՄԱՆԱԿ TIME թայմ
Словари

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ: 12. ԺԱՄԱՆԱԿ TIME թայմ

ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ PART ONE

12. ԺԱՄԱՆԱԿ TIME թայմ

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF) 12. ԺԱՄԱՆԱԿ TIME թայմ ( էջ 29-34).

Արագ ծանոթացման համար:

ԱՌԱՋԻՆՄԱՍ PART ONE

12. ԺԱՄԱՆԱԿ TIME թայմ

Фаберлик Армения: Бизнес для Студентов

 Դուք ամուսնացած եք:
Ես ամուսնացած եմ:
Ես ամուսնացած չեմ:
Դուք ընտանիք ուն6ք:
Ձեի ընտանիքը մ6ծ Է, թե փոքր:
 Are you married?
I’m married.
I’m single.
Have you got a family?
Is your family large or small?
 ա: յու: մարիդ
այըմ մարիդ
այըմ սինգըլ
հավ յու: գոթ ը ֆամիլի
իզ յո: ֆամիլի լա:ջ օ: սմո:լ
ժամը քանիսն է:
Ձեր ժամացույցով ժամը քանիսն է:
Իմ ժամացույցը երկու րոպե առաջ է:
Ձեր ժամացույցը սխալ է:
What’s the time?
What time is it by your watch?
My watch is two minutes fast.
Your watch is wrong.
 ուոթս դը թայմ
ուրթ թայմ իզ իթ բայ յո: ուոչ
մայ ուոչ իզ թու: մինիթս ֆա:սթ
յո: ուոչ իզ րոն
 Այն հինգ րոպե ետ է:
ճիշտ ժամը’ երեկոյան վեցն անց
է քառորդ:
Իմ ժամացույցով ժամը երկուսն է:
 It is five minutes slow.
The right time is a quarter past
six in the evening.
My watch says two in the
afternoon.
 իթ իզ ֆայվ մինիթս սլոու
դը րայթ թայմ իզ ը քուո:թը
փա:սթ սիքս ին դի խվնին
մայ ուոչ սեզ թու: ին դի
ա:ֆթը:նու:ն
 Ուղիղ երեքն է:
ժամ
կես ժամ
քառորդ ժամ
րոպե, վայրկյան
երբ:
Ժամը մեկին:
Ձեր ժամացույցը ճիշտ է:
 Exactly three,
hour
half an hour
a quarter of an hour
minute, second
When?
At one.
Does your watch tell the correct
time?
 իգզաքթլի թրի:
աուը
հա:ֆ ըն աուը
ը քուո:թը ըվ ըն աուը
մինիթ, սեքընդ
ուէն
ըթ ուան
դազ յո: ուոչ թել դը քըրեքթ
թայմ
 Ասացեք, խնդրեմ, ճիշտ ժամը:
Ուղիղ վեցն անց է կես:
Միթե այդքան ուշ է:
Շտապեցիք:
Մի ուշացեք:
 What is the exact time, please?
Half past she exactly.
Is it really so late?
Please hurry.
Don’t be late.
 ուոթ իզ դի իգզաքթ թայմ, փլխզ
հա:ֆ փա:սթ սիքս իգզաքթլի
իզ իթ րիըլի սոու լէյթ
փլխզ հարի
դոունթ բի լէյթ
 Ես կգամ ժամանակին:
Ես ժամանակ չունեմ:
Ես շատ քիչ ժամանակ ունեմ:
Մեկ րոպե չէիք հատկացնի ինձ:
I will be on time.
J have no time.
I have very little time.
Could you spare me a minute?
 դոունթ բի լէյթ
այ ուիլ բի օն թայմ
այ հավ նոու թայմ
այ հավ վերի լիթըլ թայմ
քուդ յու սփէը մի: ը մինիթ
 Մի րոպե, խնդրում եմ:
Ես հենց հիմա կվերադառնամ:
Դեռ վաղ է:
(Շատ) ուշ է:
ժամանակին
առավոտյան
կեսօրին
ցերեկը
երեկոյան
այսօր առավոտյան
վաղը երեկոյան
կեսգիշերին
ամեն օր
վաղուց
վերջերս
հիմա
հենց հիմա
այն ժամանակ
 Just a minute, please!
I’ll be back in a moment.
It is early.
It is (too) late,
on time
in the morning
at noon
during the day
in the evening
this morning
tomorrow evening
at midnight
every day
. long ago
not long ago
now
right away
then
 ջասթ ը մինիթ, փլի:զ
UJJDL ԲԻ ԲաՔ D մոումընթ
իթ իզ ը:լի
իթ իզ (թու:) լէյթ
օն թայմ
ին դը մո:նին
ըթ նու:ն
դյու:րին դը դէյ
ին դի խվնին
դիս մո:նին
թըմորոու խվնին
ըթ միդնայթ
էվրի դէյ
լոնգ ըգոու
նոթ լոնգ ըգոու
նաու
րայթ ըուէյ
դեն
 որքան հնարավոր է շուտ
ճւսվանաբար, նա չի գա:
Արդեն երկու ժամ է սպասում եմ
նրան: Ես հոգնեցի սպասելուց:
Վերջապես եկաք:
 as soon as possible
He’s not likely to come,
I have been waiting for him for
two hours. I’m sick of waiting.
Here you are at last.
 ազ սու:ն ազ փոսիբըլ
հիզ նոթ լայքլի թը քամ
այ հավ բխն ուէյթին ֆո: հիմ ֆո: թու:
աուըրզ. այըմ սիք ըվ ուէյթին
հիըր յու: ա:ր ըթ լա:սթ

 

 Ներեցեք, որ ուշացա:
Ներեցեք, որ սպասեցրի ձեզ:
Ես չեմ սիրում ուշանալ:
մեկ ժամից
տասը րոպեից
երեսուն վայրկյանից
 I’m sorry I’m late.
Sorry to have kept you waiting.
I hate being late.
in an hour
in ten minutes
in thirty seconds
 այըմ սորի այըմ լէյթ
սորի թը հավ քեփթ յու: ուէյթին
այ հէյթ բիին լէյթ
ին ըն աուը
ին թեն մինիթս
ին թը:թի սեքընդզ
 Մեկն անց է տաս րոպե:
Երեքն անց է կես:
Չորսին քառորդ է պակաս:
Կարող ենք հանդիպել վաղը ժամը
12-ին:
Եկեք հանդիպենք 2-ին, եթե դեմ չեք:
 It’s ten minutes past one.
It’s half past three.
It’s a quarter to four.
Could we meet tomorrow at 12?
Let’s make it 2, if you don’t mind.
 իթս թեն մինիթս փա:սթ ուան
իթս հա:ֆ փա:սթ թրի:
իթս ը քուո:թը թը ֆո:
քուդ ուի: մխթ թըմորոու ըթ
թուէլվ
լեթս մէյք իթ թու: իֆ յու: դոունթ
մայնդ
 ժամը 12-ին հանդիպում ունեմ նշանակված,
որ չէի ուզենա խախտել:
Կարող եք գալ իմ գրասենյակը վաղն
առավոտյան 10.30:
Իհարկե, պարոն …:
 I have an appointment at 12 which
I don’t want to break.
Could you come to my office 10.30
tomorrow.
No problem, Mr. … .
 այ հավ ըն ըփոյընթմընթ ըթ թուէլվ
ուիչ այ դոունթ ուոնթ թը բրէյք
քուդյու: քամ թը մայ օֆիս թեն թը:թի
թըմորոու
նոու ւիրոբլըմ, միսթը …
 ժամանակը կարևոր դեր է կատարում
գործարար մարդկանց առօրյա կյանքում:
Նրանք հաճախ ասում են, որ ժամանակը
դրամ է (ոսկի է):
տարի
 Time plays an important part in
the daily life of business people.
They often say that time is
money.
year
 թայմ փլէյզ ըն իմփո:թընթ փա:թ ին
դը դէյ լի լայֆ ըվ բիզնիս փխվւըլ
դէյ օֆըն սէյ դաթ թայմ իզ մանի
 աՆցյալ տարի
հաջորդ տարի
տարեց-տարի
տարեկան
Արտաքին առևտրի բնագավառում
մեր պայմանագրերի թիվը տարեցտարի
աճում է:
առջևում շատ ժամանակ ունենալ
 every year
last year
next year
from year to year
yearly
Our contracts in the field of
foreign trade are increasing from
year to’year.
have plenty of time (before smb.)
 էվրի JC:
լսւ:սթ յը:
նեքսթ յը:
ֆրոմ յը: թու յը:
JtRh
աուը քոնթրաքթս ին դը ֆի:լդ ըվ
ֆորին թրէյդ ա:ր ինքրի: զին ֆրոմ յը:
թու յը:
հավ փլենթի ըվ թայմ (բիֆո:
սւսմբըդի
 կորցրած ժամանակը ետ շահել
հարմար ժամանակ ընտրել
ժամանակի հարց
փակելու ժամ (խանութների,
նարկների և այլնի)
վաղուց ժամանակն է
իսկը ժամանակին
ամեն ինչ իր ժամանակին
 make up for lost time
choose the right time (for)
question of time
հիմ- closing time
it is high time ՛
in due time
all in good time
 մէյք ափ ֆո: լոսթ թայմ
չոսզ դը րայթ թայմ (ֆո:)
քուէսչըն ըվ թայմ
քլոուզին թայմ
իթ իզ հայ թայմ
ին դյու: թայմ
օ:լ ին գուդ թայմ
 ժամանակ առ ժամանակ
պատեհ ժամին
ուշ ժամին
մոտ ժամանակներում
կարճ ժամանակով
 from time to time
in (good) time
in bad time
in a short time
for a short time
 ֆրոմ թայմ թը թայմ
ին (գուդ) թայմ
ին բադ թայմ
ին ը շո:թ թայմ
ֆոր ը շո:թ թայմ
 միևնույն ժամանակ
հաճելի ժամանակ անցկացնել
ժամանակը չի սպասում
ժամկետը լրացել է
հաճախակի
 at the same time
to have a high time
time presses
time is up
time and again
 ըթ դը սէյմ թայմ
թը հավ ը հայ թայմ
թայմ փրեսիզ
թայմ իզ ափ
թայմ ըևդ ըգէյն

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE
ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆԶՐՈՒՑԱՐԱՆ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

Статистика



Яндекс.Метрика