дома » ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան » ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ: 6. ԽԱՆՈՒԹՆԵՐ, ԳՆՈՒՄՆԵՐ. SHOPS. ԳՐԱԽԱՆՈՒԹ. BOOKSHOP.
Словари

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ: 6. ԽԱՆՈՒԹՆԵՐ, ԳՆՈՒՄՆԵՐ. SHOPS. ԳՐԱԽԱՆՈՒԹ. BOOKSHOP.

ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ PART TWO

6. ԽԱՆՈՒԹՆԵՐ, ԳՆՈՒՄՆԵՐ. SHOPS. շոփս: ԳՐԱԽԱՆՈՒԹ. BOOKSHOP. բուքշոփ:

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF) 6. ԽԱՆՈՒԹՆԵՐ, ԳՆՈՒՄՆԵՐ. SHOPS. շոփս. ԳՐԱԽԱՆՈՒԹ. BOOKSHOP. բուքշոփ:( էջ 100-101).

 

Արագ ծանոթացման համար:

ԵՐԿՐՈՐԴՄԱՍ PART TWO

6. ԽԱՆՈՒԹՆԵՐ, ԳՆՈՒՄՆԵՐ. SHOPS. շոփս: ԳՐԱԽԱՆՈՒԹ. BOOKSHOP. բուքշոփ:

 Դուք կարդալ սիրո՞ւմ եք:
Ես սիրում եմ ժամանակակից (դասական,
տեխնիկական) գրականություն:
Այս վեպը հեշտ է կարդացվում:
 Do you enjoy reading books?
I’m fond of modern (classical,
technical) literature.
This novel is easy reading,
 դու յու ինջօյ րի:դին բուքս
այմ ֆոնդ ըվ մո:դըն (քլասիքըլ, ՜
թէքնիքըլ) լիթրիչը
դիս նովըլ իզ խզի րխդին
 պատմվածքը
նովելը
դրաման
ակնարկը
 story
novelette
drama
essay
 սթորի
նովըլըթ
դրամը
էսէյ
 Ես կարդացել եմ այս գրքի բնօրինա-
կը:
թարգմանությունը
Ես կուզենայի հանրագիտարան գնել:
 I’ve read this book in the original.
in translation.
I’d like to buy an encyclopedia.
 այվ րխդ դիս բուք ին դի օրիջինլ,
ին թրանսլէյշըն
այդ լայք թը բայ ըն էնսայքլոպիդիը
 բառարան
ուղեցույց
հեքիաթների գիրք
գրքույկ
դասագիրք
պատկերազարդ գիրք
տեղեկատու
 a dictionary
a guide book
a book of tales
a booklet
a text-book
a picture book
a reference book
 ը դիքշընըրի
ը գայդ բուք
ը բուք ըվ թէյլզ
ը բուքլիթ
ը թէքսթ-բուք
ը Փիքչը բուք
ը րէֆըրընս բուք
 Ո՞վ է ձեր սիրած գրողը:
հեղինակը
թարգմանիչը
 Who is your favourite writer?
author?
translator
 հուիզ jo: ֆէյվըրիթ րայթը
օ:թը
թրանսլէյթը
 Ո՞վ է խմբագրել այս գիրքը:  Who is. this book edited by?  հու իզ դիս բուք էդիթիդ բայ
 կազմել
հրատարակել
նկարազարդել
 compiled by?
published by?
illustrated by?
 քըմպայլդ բայ
փաբլիշթ բայ
իլըսթրէյթիդ բայ
 հիմա այս գիրքը մեծ պահանջարկ
ունի:
Այս գիրքը լավ է վաճառվում:
 This book is in great demand
now.
This book is a bestseller.
 դիս բուք իզ ին գրէյթ դիմանդ նաու
դիս բուք իզ ը բեսթսելը
Реклама

Реклама

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ

Армянский — Английский Разговорник

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика