дома » ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան » ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ: ԱՌԱՔՈՒՄ: SHIPMENTDELIVERY. ԴԻԼԻՎԸՐԻ:
Словари

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ: ԱՌԱՔՈՒՄ: SHIPMENTDELIVERY. ԴԻԼԻՎԸՐԻ:

ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ:
ԱՌԱՔՈՒՄ:  SHIPMENTDELIVERY.  ԴԻԼԻՎԸՐԻ:

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF) ԱՌԱՔՈՒՄ: SHIPMENTDELIVERY. ԴԻԼԻՎԸՐԻ:  (էջ 172-175).

Արագ ծանոթացման համար: 

 Մենք պահանջում ենք ապրանքը
•առնվազն մինչև, տարվա վերջը:
Առաքման ձեր պայմանները մենք
ընդունելի ենք համարում:
Նրանք պահանջում են ապրանքի
շտապ առաքում:
 We require the goods at least by
the end of the year.
We find your terms of delivery
acceptable.
They require the goods for
prompt delivery.
 ուի րիքվայը դը գուդզ ըթ լխսթ բայ
դի էնդ ըվ դը յը:
ոփ ֆայնդ յո: թը:մզ ըվ դիլիվըրի
ըքսեվւթըբլ
Դէյ րիքվայը դը գուդզ ֆո: փրոմփթ
դիլիվըրի
 Դուք ե՞րբ կկարողանաք մատակարարել
մեզ այս ապրանքով:
Մենք կուզենայինք ստանալ առաքմանը
վերաբերվող մանրամասները:
Ըստ ներկա պայմանագրի ապրանքի
առաքումը կսկսվի երկու ամսից:
 When will you be able to supply
us with these goods.
We would be interested in
receiving details of delivery.
The delivery of the goods under
the present Contract shall begin
in two months.
 ուէն ուիլ յու բի էյբլ թը սըփլայ աս
ուիդ դխզ գուդզ
ուի վուդ բի ինթըրըսթիդ ին րիսխվին
դիթէյլզ ըվ դիլիվըրի
դը դիլիվըրի ըվ դը գոլ դգ ան ԴԸ դը
փրեզընթ քոնթրաքթ շել բիգին ին
թու: մանթս
 Մենք չենք կարող երաշխավորել, թե
առաքումը կկատարվի ժամանակին:
Մեզ համար փոքր-ինչ դժվար է ձեռնարկել
վաղ առաքում:
 We can’t ensure that delivery will
be made on time.
It is somewhat difficult for us to
undertake an early delivery.
 ուի քանթ ինշուը դաթ դիլիվըրի ուիլ
բի մէյդ օն թայմ
իթ իզ սամվոթ դիֆիքըլթ ֆոր աս
թու անդըթէյք ըն ը:լի դիլիվըրի .
 Մենք դեմ ենք առաքման պայմանների
փոփոխմանը:
Այս պարագայում մենք ստիպված ենք
որոշ ժամանակով դադարացնել
առաքումները:
Մենք անհանգստացած ենք ապրանքի
առաքման հնարավոր ուշացման
կապակցությամբ:
Ամենաուշը ե՞րբ կսկսվեն առաքումները:
 We object to changing the
delivery terms.
In the circumstances we have to
stop the deliveries for some time.
We are concerned about
a possible delay in the delivery of
the goods.
When will the deliveries start at
the latest?
 ՈՓ ԸԲջեքթ թը չէյնջ դը դիլիվըրի
թը:մզ
ին դը սը:քըմսթընսիզ ուի հավ թը
սթոփ դը դիլիվըրիզ ֆո: սամ թայմ
ուի ա: քընսը:նդ ըբաութ ը փոսիբըլ ,
դիլէյ ին դը դհւԻՎըրԻ ըՎ դը գուդզ
ուէն ուիլ դը դիլիվըրիզ սթա:թ ըթ
ԴԸ լէյթըսթ
 Պայմանագիրը պահեստամասերի
առաքում չի ընդգրկում:
Մենք հավատացած ենք, որ այս միջոցառումը
կապահովի սարքավորումների
ժամանակին առաքումը:
Ամենաշուտը ե՞րբ կավարտվեն առաքումները:
Փետրվարը առաքման պայմանագրային
ժամկետն է:
Մենք կարող ենք անվճար առաքել ևս
մի քանի պահեստամաս:
 The contract does not cover the
delivery of spares.
We believe this measure will
ensure timely delivery of the
equipment.
When will the deliveries be
completed at the earliest?
February is the contractual
delivery date.
We can deliver a few extra units
free of charge.
 դը քոնթրաքթ դազ Նոթ քավը դը
դիլիվըրի ըվ սփէըրզ
ուի բի լի: վ դիս մեժը ուիլ ինշուը
թայմլի դիլիվըրի ըվ դի իքվիփմընթ
ուէն ուիլ դը դիլիվըրիզ րի քըմփլի-
թիդ ըթ դի ը:լիըսթ
ֆեբրուըրի իզ դը քոնթրաքչյուըլ
դիլիվըրի դէյթ
ուի քան դիլիվը ը ֆյու էքսթրը
յունիթս ֆրի: ըվ չա:ջ
 Ապրանքը պետք է առաքվի
Նմուշ-օրինակներին համապատասխան:
Մենք ուզում ենք առաքման ժամկետը
երկարաձգել առանց տուգանքի:
 The goods are to be delivered in
full conformity with the samples.
We would like to have your
confirmation that you agree to the
delivery date being extended
without the penalty clause
applying.
 դը գուդզ ա: թը րի դիլիվըրդ ին
ֆուլ քընֆո:միթի ուիդ դը սամփըլզ
ուի վուդ լայք թը հավ յո:
քոնֆըմէյշըն դաթ յու ըգրի: թու դը
դիլիվըրի դէյթ բիին իքսթենդիդ
վիդաութ դը փենըլթի քլո:զ ըփլային
 Ես պետք է հիշեցնեմ ձեզ, որ մենք
տուգանք կնշանակենք, եթե ուշացումն
անցնի մեկ շաբաթից:
Նկատի ունենալով այս չնախատեսված
բարդությունները, ստիպված
էինք դադարեցնել առաքումները:
Նրանք մեկ ամսով հետաձգեցին
առաջին մասնաքանակի առաքումը:
Մենք կանենք հնարավոր ամեն ինչ,
որպեսզի հետագայում խուսափենք
ուշացումներից:
Առաքման երկարատև ուշացումը
միշտ համարվում է պայմանագրի
խախտում:
Սարքավորման մնացած մասը դեռ
տեղ չի հասել:
 I have to remind you that we’ll
charge a penalty if the delays
exeed a week.
In view of these unforeseen
complications we had to stop
deliveries.
They postponed the delivery of
the first lot for a month.
We’ll do everything possible to
avoid delays in future.
A long delay in delivery is always
considered a gross infringement
of the contract.
The rest of the equipment has not
arrived yet.
 այ հավ թը րիմայն յու դաթ ուիըլ
չա:ջ ը փենըլթի իֆ դը դիլէյզ
իքսխդ ը ուխք
ին վյու ըվ դխզ անֆո:սի:ն
քոմփլիքէյշընզ վի հադ թը սթոփ
դ ԻլԻՎըոԻգ
դէյ փոսթփոունդ դը դիլիվըրի ըվ
դը ֆը:սթ լոթ ֆոր ը յը:
ոփըլ դու էվրիթին փոսիբըլ թու
ըվոյդ դիլէյզ ին ֆյուչը
ը լոն դիլէյ ին դիլիվըրի իզ օ:լոլէյզ
քընսիդըրդ ը գրոուս ինֆրինջմընթ
ըվ դը քոնթրաքթ
դը րեսթ ըվ դի իքվիփմընթ հազ
նոթ ըրայվդ յեթ
 Կառավարիչը հավաստիացրեց մեզ,
որ առաքումների ուշացում չի լինի:
Մենք պետք է արագացնենք այս ապրանքի
առաքումը:
 The manager assured us that
there would be no delay in the
deliveries of the goods.
We must speed up the delivery of
these goods.
 դը մանիջըր ըշուըրդ աս դաթ դէը
վուդ բի նոու դիլէյ ին դը
դիլիվըրիզ ըվ դը գուդզ
ուի մասթ սփխդ ափ դը դիլիվըրի
ըվ դխզ գուդզ

 

Реклама

Реклама

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ

Армянский — Английский Разговорник.

Angleren Hayeren zrucaran.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика