дома » ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան » ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ: ԱՊՐԱՆՔԻ ԲԱՐՁՈՒՄ, ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ: SHIPMENT. շիփմընթ:
Словари

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ: ԱՊՐԱՆՔԻ ԲԱՐՁՈՒՄ, ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ: SHIPMENT. շիփմընթ:

ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ:
ԱՊՐԱՆՔԻ ԲԱՐՁՈՒՄ, ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ: SHIPMENT. շիփմընթ:

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF) ԱՊՐԱՆՔԻ ԲԱՐՁՈՒՄ, ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ: SHIPMENT. շիփմընթ:  (էջ 169-172).

Արագ ծանոթացման համար: 

 Ֆիրման պարտավորվեց հնարավորին
չափ շուտ տեղեկացնել մեզ ապրանքի
բեռնման ամսաթվի մասին:
Ապրանքի յուրաքանչյուր բարձման
համար մենք առանձին ապահովագիր
ենք պահանջում:
 The firm undertook to notify us of
the shipping date as soon as
possible.
We require insurance policies for
each shipment separately.
 դը ֆը:մ անդըթուք թը նոութիֆայ
աս ըվ դը շիփմընթ դէյթ ազ սու:ն ազ
փոսիբըլ
ուի րիքվայը ինշուըրընս փոլիսիզ
ֆոր ի:չ շիփմընթ սեփըրիթլի
 Նրանք որոշեցին հնարավոր ամեն
գնով ապրանքը բեռնել նախատեսված
ժամկետից շուտ:
Ինչ վերաբերվում է ապրանքի առաջին
մասնաքանակին, այն արդեն
բարձվել է:
Մենք մեծ դժվարություններ ենք
կրում բեռը ուղարկելու հարցում:
 They decided to ship the goods
ahead of schedule by all means
possible.
With regard to the first lot, it has
already been shipped.
We are experiencing great
difficulties in dispatching the last
shipment.
 դէյ դիսայդիդ թը շիՓ դը գուդզ ըհեդ
ըվ սքեդյուըլ բայ օ:լ մխնզ
փոսիբըլ
ուիդ րիգա:դ թու դը ֆը:սթ լոթ, իթ
հազ օլրեդի բխն շիփթ
ուի՜ ար իքսփիըրընսին գրէյթ
դիֆիքըլթիզ ին դիսՓաչին դը լասթ
շիփմընթ
 Մենք ստացել ենք մայիսին ուղարկված
բեռը:
Մենք առաջարկում ենք ապրանքն
ուղարկել ծովով (ցամաքով, օդային
ուղիով):
 We have received the May
shipment.
We suggest shipping the goods
by sea (road, air).
 ուի հավ րիսխվդ դը մէյ շիփմընթ
ուի սըջեսթ շիփին դը գուդզ բայ
սի: (րոուդ, էը)
 Մենք դեմ ենք, որ դուք ապրանքն
ուղարկեք երկու մասնաքանակով,
քանի որ մեզ այն պետք է անմիջապես:
՜
 We object to your shipping the
goods in two lots as we need all
the goods immediately.
 ուի ըբջեքթ թու յո: շիփին դը գուդզ
ին թու: լոթս ազ ուի նխդ օ:լ դը
գուդզ իմխդյըթլհ
 Ամբողջ ապրանքը բարձվել է առաքման
ժամկետին միանգամայն համապատասխան:
ես կապահովեմ, որ ապրանքը բարձվի
այս շաբաթ:
 All the goods are shipped in full
conformity with the delivery
schedule.
I’ll make sure that the goods are
shipped this week.
 օ:լ դը գուդզ ա: շիփթ ին ֆուլ
քընֆո:մըթի ուիդ դը դիլիվըրի
սքեդյուըլ
ւսյըլ մէյք շուը դաթ դը գուդզ ա:
շիփթ դիս ուխք
 Այս պայմանագրում մի քանի չկատարված
բարձումներ կան:
Մենք առաջարկեցինք մնացած ապրանքը
բարձել օգոստոսին, քանի որ
այդ ամսին հեշտությամբ կարող էինք
նավ վարձել’ բեռը փոխադրելու համար:
Բեռնագիրը սովորաբար պարունակում
է տեղեկությոններ ուղարկվող
ապրանքի մասին:
 There are a few outstanding
shipments on this contract.
We offered to ship the balance of
the goods in August because we,
could easily charter vessel for
that month.
A Bill of Lading generally
includes information about the
goods which are shipped.
 դէր ար ը ֆյու աութսթանդին
շիփմընթս օն դիս քոնթրաքթ
ուի օֆըրդ թը շիփ դը բւսլընս ըվ
դը գուդզ ին օգըսթ բիքո:զ ուի
քուդ խզիլի չա:թը վեսըլ ֆո:
դաթ մանթ
Ը բիլ ըվ ԼէյդիՆ շենըրըլի ինքլոլդզ
ինֆըմէյշըն ըբաութ դը գուդզ ուիչ
ա: շիփթ
 Փոխադրական միջոցների պակասի
պատճառով մենք մեծ վնասներ ենք
կրում:
Մեր երկիրը բավականին փոխադրական
միջոցներ ունի, որպեսզի իրականացնի
ապրանքի արտահանումն
ու ներմուծումը:
Ապրանքը թույլատրվեց բեռնման:
Նրանք տեղեկացրին մեզ, որ ապրանքը
պատրաստ է բարձման:
Ուղիղ նավ չլինելու դեպքում ապրանքը
վերաբեռնվում է:
 We are suffering heavy losses
because of lack of shipping
facilities.
Our country has enough shipping
facilities to effect export and
import.
The goods were released for
shippment.
They informed us that the goods
were ready for shipment.
The goods are transshipped
when there is no direct vessel.
 ուի ա: սաֆըրին հեվի լոսիզ
ըիքո:զ ըվ լաք ըվ շիփին ֆըսիլիթիզ
աուը քանթրի հազ ինաֆ շիփին
ֆըսիլիթիզ թու իֆեքթ էքսփո:թ
ընդ իմփո:թ
դը գուդզ ուը: րիլխզդ ֆո: շիփմընթ
դէյ ինֆո:մդ աս դաթ դը գուդզ
վէ: րեդի ֆո: շիփմընթ
դը գուդզ ա: թրանսշիփթ վէն
դէր իզ նոու դիրեքթ վեսըլ
 Մենք փորձեցինք ժամանակին
ավարտել բեռնումը, բայց ձախողվեցինք:
 We tried to complete loading in
time but failed.
 ուի թրայդ թը քըմփլխթ լոուդինգ
֊ին թայմ բաթ ֆէյլդ
Реклама

Реклама

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ

Армянский — Английский Разговорник.

Angleren Hayeren zrucaran.

,

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика