дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква В. Часть 9
Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами.

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква В. Часть 9

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква В. Часть 9

Главная страница РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ

Ներբեռնել լավ որակով (скачать сканированное в формате PDF) РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква В.

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами.

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами.

Укороченный текст:

В

часть 9

ВОЗРОЖДЕНИЕ, -ия — վերածնունդ
ВО’ЗЧИК, -а — սայլապան։
ВО’ИН, -а (боец, солдат) — ռազմիկ, զորական, զինվոր։
ВО’ИНСКИЙ, -ая, -ое (военный) — զինվորական
Воинское звание — զինվորական կոչում։
ВОИНСТВЕННЫЙ, -ая, -ое (мужественный, боевой) — ռազմատենչ, մարտական,
Воинственный вид — մարտական տեսք։
ВОЙ, воя (завывание) — ոռնոց։
Вой ветра — քամու ոռնոց։

ВОЙНА’, -Ы — պատերազմ,
освободительная война — ազատագրական պատերազմ ։
ВОЙСКО, -а (армия) — զորք։
Сухопутные войска — ցամաքային զորքեր։
ВОЙТИ’, -йду, -йдёшь, -йдут, сов. во что? куда? (вступить, включиться) -մտնել, ներս մտնել, մուտք գործել
ВОКЗА’Л, -а — կայարան։
ВОКРУ’Г вокруг кого? вокруг чего? -շուրջը,
Вокруг дома — տան շուրջը։
ВОЛ, -а — եզ։
ВОЛДЫ’РЬ, -ря — բշտիկ։
ВОЛЕВО’Й, -ая, -ое — հաստատակամ
Волевой мужчина — հաստատակամ տղամարդ։
ВОЛК, -а — գայլ

ВОЛНА’ , -ы — ալիք, կոհակ.
Передавать на длинных волнах — երկար ալիքներով հաղորդել
ВОЛНЕ’НИЕ, -ИЯ — 1. ալեկոծում, ալեկոծություն։
2 . (тревога, беспокойство) — հուզմունք, անհանգստություն
ВОЛНИСТЫЙ, -ая, -ое — ալեձև,  ալիքաձև, ալիքավոր։
Волнистые волосы — ալիքաձև (գանգուր) մազեր։
ВОЛНОВАТЬ, -ную, -нуешь, -нуют, несов. 1. что? — ալեկոծել
Ветер волнует море քամին — ալեկո ծում Է ծովը։
2. кого? что? (беспокоить, тревожить) — հուզել, անհանգստացնել
ЭТОТ вопрос меня очень волнует — այս հարցը ինձ շատ Է հուզում։
ВОЛНОВАТЬСЯ, -нуюсь. -нуешься, -нуются, несов. 1. ալեկոծվել
Море волнуется — ծովն ալեկոծվում Է։
2. (беспокоиться, тревожиться) — հուզվել, անհանգստանալ
ВОЛНОВАТЬСЯ во время экзамена — քննության ժամանակ հուզվել

ВОЛОКИТА, -ы — քաշքշուկ, ձգձգում։
ВОЛОКНО’, -а — մանրաթևի թելիկ, մազաթել
ВОЛОС, ՝а — մազ։
ВОЛОЧИТЬ, -очу, -бчишь -очат, несов. кого? что? — քարշ տալ
ВОЛОЧИТЬСЯ, -очусь, -очишься, -очатся, Несов. — քարշ գալ։
ВОЛЧИЙ, -ЧЬЯ, -ЧЬЕ — գայլի,
Волчья пасть — գայլի երախ։
ВОЛЧИ’ЦА, -ы —  Էգ գայլ,
ВОЛЧО’К, чка — հոլ,
ВОЛЧО’НОК, -нка — գայլի ձագ,
ВОЛШЕ’БНИК, -а — կախարդ։
ВОЛШЕ’БНЫЙ, -ая, -ое — կախարդական, մոգական։

ВО’ЛЬНЫЙ, -ая, -ое (свободный, независимый) — ազատ։
1. ВО’ЛЯ, -И — կամք։
Сила ВОЛИ — կամքի ուժ։
2. ВО’ЛЯ, -И (свобода) — ազատություն։
Выпустить на ВОЛЮ — ազատ արձակել։
На воле — ազատության մեջ։
1. ВОН — 1. դուրս։
Выбежать ВОН —  դուրս վազել։
2. ВОН — դու՛րս, դու՛րս կորիր։
3. ВОН — ահա։
Вон та дорога — ահա այն ճանապարհը։
ВОН ОНО ЧТО! — ահա թե ի՛նչ,

ВОНЬ, -НИ — գարշահոտություն։
ВООБРАЖЕНИЕ, -ИЯ — երևակայություն։
ВООБРАЗИТЬ, -ажу, -азйшь, -азят, сов. (представить, предположить) — երևակայել, պատկերացնել
ВООБЩЕ — ընդհանրապես, առհասարակ, ընդհանուր առմամբ
ВООДУШЕВИТЬ, -влго, -вишь, -вят, соа. кого? чем? (вдохновить) — ոգեվորել, ոգեշնչել, քաջալերել,
Воодушевить своим примером — իր օրինակով ոգևորել,
ВООДУШЕВИТЬСЯ, -влюсь, -вишься, -вятся, сов. чем? (вдохновиться) — ոգևորվել, ոգեշնչվել, քաջալերվել,
ВООДУШЕВЛ Е’НИЕ, -ия — ոգևորում, քաջալերում, ոգևորություն,

стр. 31

ВООРУЖЕНИЕ, -ИЯ. — 1. սպառազինում
2 . (оружие) — սպառազինություն, (զենք)։
ВООРУЖЁННЫЙ, -ая -ое — սպառազինված։
ВООРУЖИ ТЬ, -жу, -жйшь, -жат, сов. кого? что? чем? — զինել, սպառազինել։
ВООРУЖИТЬСЯ, -жусь, -жишься -жатся, сов. чем? — զինվել, սպաոազինվել։

ВО-ПЕ’РВЫХ — առաջին (կետ), նախ։
ВОПЛОТИ’ТЬ, -ощу, -отйшь, -отят, сов. что? во что? — մարմնավորել,
ВОПЛСТИ’ТЬСЯ, -тйтся, -тятся, сов. в КОМ? в Чём? — մարմնավորվել։
ВОПЛЬ, -ЛЯ — վայնասուն
ВОПРЕКИ (вопреки чему?) — հակառակ, չնայած։
Вопреки приказу — հակառակ հրամանին
ВОПPOС, -a — 1. հարց
Задать вопрос — հարց տալ։
2. (проблема) — խնդիր,
ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ, -ая, ое — հարցական։

ВОР, -а գող։
ВОРВАТЬСЯ, -вусь, -вёшься, -вутся, сов. во что? куда? — ներխուժել
ВОРОБЕЙ, -бья — ճնճղուկ,
ВОРОВАТЬ, -рую, -руешь, -руют, Несов. КОГО? ЧТО? (красть) — գողանալ, գողություն անել
ВОРОВСТВО’, -а (кража) — գողություն,
ВОРО’НА, -Ы — ագռավ,
ВОРО’НКА, -и — ձագար,
ВОРОТА, -рот — դարպաս։
ВОРОТНИ’К, -а — օձիք,
Поднять воротник — օձիքը բարձրացնել։
ВОРЧАТЬ, -чу, -чйшь, -чат, несов . — գռմռալ
2. մռթմռթալ, փնթփնթալ
ВОРЧЛИ ВЫЙ, -ая, -ое — փնթփնթան, մռթմռթան

ВОСЕМНАДЦАТЬ, -ТИ — տասնութ,
ВО’СЕМЬ, ВОСЬМИ — ութ,
ВОСЕМЬДЕСЯТ, восьмидесяти —  ութսուն
ВОСЕМЬСОТ, восьмисот, восьмистам, восьмьюстами, о восьмистах — ութ հարյուր։
ВОСК — մեղրամոմ, մոմ։
ВОСКЛИКНУТЬ, -ну, -нешь, -нут, сов. — բացականչել։
ВОСКЛИЦА’НИЕ, -ИЯ — բացականչություն
ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое — բացականչական։
Восклицательное предложение — բացականչական նախադասություն
ВОСКРЕСЕНЬЕ, -нья — կիրակի,
ВОСКРЕ’СНЫЙ, -ая, -ое — կիրակնօրյա, կիրակի օրվա.
Воскресный отдых — կիրակնօրյա հանգիստ։

ВОСПАЛЕНИЕ, -ия — բորբոքում
Воспаление лёгких — թոքերի բորբոքում
ВОСПЕТЬ, -пой, -поёшь, -поют, сов. кого? что? — գովերգել, գովասանել, գովաբանել։
ВОСПИТА’НИЕ, -ИЯ — դաստիարակություն, դաստիարակում,
ВОСПИТАННИК, -а — սան,
ВОСПИТАННЫЙ, -ая, -ое դաստիարակված,
ВОСПИТАТЕЛЬ, -ЛЯ — դաստիարակ,
ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА, -Ы — դաստիարակչուհի.
Воспитательница детского Сада — մանկապարտեզի դաստիարակչուհի,
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое — դաստիարակչական։
Вести воспитательную работу — դաստիարակչական աշխատանք տանել
ВОСПИТАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов. КОГО? Что? — դաստիարակել, կրթել, ուսում տալ,

ВОСПОМИНАНИЕ, -ИЯ — հիշողություն, հուշ
Воспоминание 0 прошлом — հիշողություն անցյալի մասին։
Воспоминания детства — մանկության հուշեր,
ВОСПРЕТИТЬ, -ещу, -етйшь, -етят, соз. что? (запретить) — արգելել,

стр. 32

Вернутся на главную страницу
РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика