дома » Рефераты » ՓՈՂԻ ԱՈԱԶԱՐԿԻ ԱՃԸ
Տնտեսագիտություն բոլորի համար

ՓՈՂԻ ԱՈԱԶԱՐԿԻ ԱՃԸ

ՓՈՂԻ ԱՈԱԶԱՐԿԻ ԱՃԸ

Գլխավոր էջ Տնտեսագիտություն բոլորի համար:

Рефераты. Редкие книги.

Եթե նայենք այս սխեմայի ներքեփ մասին, մի շատ կսւրետր բան կտեսնենք: Ամեն անգամ, Երբ գործարքների այս շղթա յում որեւէ դրամատուն մի նոր փոխառուի անունով հաշիվ Լ բացում, փողի առաջարկն աճում է: Եթե հիշում Եք, վաղի առաջարկը փողի գումարն է դրամատնային համա­ կարգից դուրս (մեր իսկ գրպանում), գումարած’ բոլոր ցպահանջ ավանդները: Նորանոր հաշիվներ բացելուն զուգընթաց, դրամատների այս շղթա ն ընդ­ լայնում էր տնտեսության’ վճարագիր գրելու ընդհանուր կարողությունը: Փողը, այսպիսով, նյութականանում է, կարծես թե’ դատարկ տեղից: Բայց ինչպե՞ս կարող է ոչնչից ւիող ստեղծվել: Եթե ցանկացած դրա- մսւպանի ասենք, որ փող է ստեղծում, կտրականապես կաոարկի: Իր տրամադրած վւոխւսռությունները, կպնդի նա, ապահովված էին ավելցուկ * Տեսանք, թե դրամատնային փոխատվության աճն ինչպես է հանգեցնում փ այի ա ռ ա ջ ա ր կ ի ւս վ ե|ա ցմա ն: Ն ո ւյն գոր ծըն թ ա ց ը uihqji կունենսւ, ե թե , կ]|]- խսւոաթյան uiuqni փոխարեն, դրամատանն իր պաշարն օգտագործի կապիտալ ներդրումներ, օրինակ, պետական ս|ւսրտատււմսեր գներււ համար: ‘Կսւրգաթյան համար ներդրումն ա գդակի անտեսում ենլշ

266

պաշարով, այսինքն’ այնքան էին, որքան պաշարն Էր: ճիշտ այնպես, ինչպես «Ս միթ» ընկերությանը փոխառություն տալիս մենք 800 000 դոլար ավելցուկ պաշար ունեինք, այդպես Էլ յուրաքանչյուր հաջորդ փոխառությունը տալու պահին այն միշտ հարյուր տոկոսով ապահովված Էր չօգտագործված պաշա­ րով: Դրամապանները միանգամայն իրավացի են, երբ ասում են, որ երբեք եւ ոչ մի դեպքում մի կոպեկ անգամ իրենց ունեցածից ավելի պարտք չեն տալիս: Փոխատվության ընթացքում վւոդ չի ստեղծվում, որովհետեւ դրա- մապանը տալիս Է այն, ինչ ունի: Փողը ստեղծվում Է, որովհետեւ դուք եւ ես միմյանց, ընդհանրապես, վճւսրում ենք վճարագրերով, որոնք մեզ համար պահանջներ են մեկս մյուսի դրամատան հանդեպ: Եթե վճարագիրը, որ փոխանակում ենք, շարունակ կանխիկ ւիոդի վերածեինք, նոր փող չէր ստեղծվի: Բայց չենք վերածում: Մեկս մյուսի վճարագիրը դրամատան մեր հաշվին ավանդ ենք դնում եւ դրանով մեր դրամատներին ավելի շատ պաշար ենք տալիս, քան հարկավոր է նոր դրված մեր ավանդների դիմաց: Այս նոր ավելցուկ պաշարը դրամատներին հնարավորություն է տալիս փոխառություն տրամադրելու կամ ներդրում անելու, ուստի եւ’ ավելի շատ ավանդային հաշիվներ բացելու, որոնք, իրենց հերթին, նոր պաշար են բերում: Այս ամենը մի տեսակ սարսափազդու է հնչում: Ի՞նչ է ստացվում, փողի առաջարկը մի նոր ավանդից ընդարձակվելով’ կարոդ է անվերջ շարու­ նակվե՞լ: Արդյո՞ք դա վտանգավոր չէր լինի: Իհարկե, խիստ վտանգավոր կլիներ, բայց երբեք այդպես չի լինի: Եթե արդեն պարզ է, թե ինչպես է փողի առաջարկն ավանդների սկզբնական ավելացումից տարածվում, հիմա կհասկանաք նաեւ, թե ինչն է սահմանա­ փակում այդ տարածումը:

267

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика