дома » ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան » ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ: ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ: PACKING.
Словари

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ: ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ: PACKING.

ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ

ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ: PACKING. փաքին:

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF)  ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ: PACKING. փաքին:  (էջ 163-166).

Արագ ծանոթացման համար:

 Փաթեթավորումն ու գրավիչ փաթաթվածքը
շատ կարևոր են վաճառքի
համար:
Պատվիրատուները- մեր փաթեթավորումը
միանգամայն բավարար են
գտնում:
Մենք դեմ ենք, որ ապրանքը փաթեթավորվի
արկղներում:
Նրանք առաջարկում են ապրանքը
փաթեթավորել պոլիէթիլենի պարկերում:
Սխալ փաթեթավորման պատճառով
առաջացած ապրանքի վնասվածքի
կամ ջարդվածքի համար պատասխանատու
է վաճառող ֆիրման:
Սարքավորումը կուղարկվի նավագնացության
համար պիտանի, արտահանական
փաթեթավորմամբ:
Ի՞նչ խորհուրդ կտայիք փաթեթավորման
վերաբերյալ:
Մենք առաջարկում ենք, որ դուք բեռնարկղեր
օգտագործեք:
 Packing and attractive wrapping
are very important for sales.
Our customers find our packing
quite satisfactory.
We object to packing the goods in
separate crates.
They suggest packing the goods
in plastic bags.
The Seller shall be responsible
for any damage or breakage of
the goods that may be caused by
faulty packing.
The equipment shall be shipped
in export seaworthy packing.
What are your recommendations
about packing?
We suggest that you should use
containers.
 փաքին ընդ ըթրաքթիվ րափինգ ա:
վերի իմփո:թընթ ֆո: սէյլզ
աուը քասթըմըրզ ֆայնդ աուը
փաքին քվայթ սաթիսֆաքթըրի
ուի ըբջեքթ թը փաքին դը գուդզ
ին սեփըրէյթ քրէյթս
դէյ սըջեսթ փաքին դը գուդզ ին
փլասթք բագզ
դը սելը շել բի րիսփոնսիբըլ ֆոր
էն ի դամիջ օ: բրէյքիջ ըվ դը
գուդզ դաթ մէյ բի քո:զդ բայ
ֆո:լթի փաքին
դի իքվիփմընթ շել բի շիփթ ին
էքսփո:թ սի:վը:դի փաքին
ուոթ ա: յո րեքըմենդէյշընզ
ըբաութ փաքին
ուի սըջեսթ դաթ յու շուդ յուզ
քընթէյնըրզ
 Ձեր կարծիքով մեքենաները ե՞րբ
կփաթեթավորվեն:
Վաղն առավոտյան ևեթ մենք դրանք
կփոխադրենք փաթեթավորման հրապարակ:
Չմոռանաք նշել ծանրության կենտրոնը
չափից ավելի մեծ ծանրոցների
վրա:
Մենք կուզենայինք հավատացնել
ձել, որ ապրանքը կփաթեթավորվի
հատուկ խնամքով:
Մենք սովորաբար փաթեթավորում
ենք այս ապրանքը փայտյա արկղերում:
Վնասվածքը առաջացել էր սխալ
փաթեթավորման պատճառով:
Մենք ստիպված ենք պահանջել, որ
դուք փոխեք փաթեթավորումը:
Մեզ առնվազն երկու թոփ փաթեթանյութ
է հարկավոր փաթեթավորման
ծրարների համար:
 When do you think the machines
will be packed?
We’ll move them to the packing
floor the first thing tomorrow
morning.
Don’t forget to mark the centre of
gravity on the oversized
packages.
We would iike to assure you that
the goods will be packed with
extra care.
We usually pack these goods in
wooden crates.
The damage was caused by
wrong packing.
We have to insist that you should
change the packing.
We require at least two rolls of
the packaging material for the
monobags.
 ուէն դու յու թինք դը մըշինզ
ուիլ բի փաքթ
ուիըլ մուվ դեմ թու դը փաքին ֆլո:
դը ֆը:սթ թինգ թըմորոու
մանին
դոունթ ֆըգեթ թը մա:ք դը սենթը
ըվ զրավիթի օն դի օուվըսայզդ
փաքիջիզ
ուի ուուդ լայք թու ըշուը յու դաթ
դը գուդզ ուիլ բի փաքթ վիդ էքսթրը
քէը
ուի յուժուըլի փաք դխզ գուդզ ին
վուդըն քրէյթս
դը դամիջ ուոզ քո:զդ բայ րոն փաքին
ուի հավ թու ինսիսթ դաթ յու շուդ
չէյնջ դը փաքին
ուի րիքվայը ըթ լխսթ թու: րոլզ
ըվ փաքիջին մըթիրիըլ ֆո: դը
մոնոուբագզ
 Վերջերս մենք բազմաթիվ բողոքներ
ենք ստացել մեր հաճ՜ախորդներից,
որոնք դժգոհ են ձեր ապրանքի փաթեթավորումից:
Մենք հուսով ենք, որ դուք ավելի
խնամքով կվերաբերվեք ապրանքի
ներսի փաթեթավորմանը:
Վնասվածքի համար պետք է մեղադրել
փաթեթավորողներին:
Ես առաջարկում եմ բաժանել փաթեթավորման
ծախսերը:
Այդ դեպքում արդարացի կլինի հավասար
բաժանել ծախսերը:
Մենք ավելի ուշադիր կլինենք մեր
փաթեթավորման ընթացակարգին:
Մեծ ուշադրություն պետք է դարձվի
ծովային փոխադրման համար պիտանի
փաթեթավորմանը:
Մենք այնքան էլ գոհ չենք, փաթեթավորման
այն տեսակից, որ դուք
պատրաստվում եք օգտագործել:
 Lately we have had numerous
complaints from our clients who
find fault with the packing of your
goods.
We expect you to give instructions
to your packing department
to take more care of inside
packing of the goods.
The packers are to blame for the
damage.
I suggest splitting extra expenses
on packing.
Then it would be fair to go
fifty-fifty.
We’ll attend more closely to our
packing procedure.
Much attention must be paid to
seaproof packing.
We don’t feel very happy about
the kind of packing you are going
to use.
 լէյթլի ուի հավ հադ նյումըրըս
քըմփլէյնթս ֆրոմ աուը քլայընթս
հու ֆայնդ ֆոլթ վիդ դը փաքին ըվ
jn: գուդզ
ուի իքսփեքթ յու թը գիվ ինսթրաքշնզ
թու յո: փաքին դիփա:թմընթ թը
թէյք մո: քէը ըվ ինսայդ փաքին
ըվ դը գուդզ
դը փաքըրզ ւս: թը բլէյմ ֆո: դը
դամիջ
այ սըջեսթ սթլիթինգ էքսթրը
իքսփենսիզ օն փաքին
դեն իթ վուդ բի ֆէը թը գոու
ֆԻֆթԻ֊ֆԻֆթԻ
ուիըլ ըթենդ մո: քլոուսլի թու աուը
փաքին փրըսխդը
մաչ ըթենշըն մասթ բի փէյդ թը
սի:փրու:ֆ փաքին
ուի դոունթ ֆխլ վերի հափի ըբաութ
դը քայնդ փաքին յու ա: գոուին
թու յուզ
 Կարող են գործիքները փաթեթավորել
մեր պահանջներին համաձայն:
Մենք առաջարկում ենք փաթեթավորման
մի տեսակ, որ, սովորաբար,
օգտագործում ենք ծովով ուղարկվող
ապրանքի համար:
 Can the tools be packed in
accordance with our
requirements?
The kind of packing we propose
to use is our standard practice for
shipment.
 քան դը թու:լզ բի փաքթ ին
ըքո:դընս ուիդ աուը րիքվայըմընթս
դը քայնդ ըվ փաքին վի փրըփոուզ
թու յուզ իզ աուը սթանդըդ փրաքթիս
ֆո: շիփմընթ
 Մենք առաջարկում ենք գործիքները
նախ փաթաթել պոլիէթիլենով, ապա
դնել փայտյա արկղերի մեջ
 We propose to wrap up the tools
in polythene and then put them in
wooden crates.
 ուի փրըփոուզ թը րափ ափ դը
թու:լզ ին փոլիթխն ընդ փութ դեմ
ին վուդըն քրէյթս
 Գիտեք ինչ, մենք կցանկանայինք, որ
ապրանքը դրվեր ստվարաթղթե
արկղերի մեջ:
 You see, we’d like the goods to
be put into cartons.
 յու սի: ուիըդ լայք դը գուդզ թը բի
փութ ինթու քա:թընզ
 Մենք հատուկ ուշադրություն ենք
դարձնում փաթեթավորմանը:
 We pay special attention to
packing.
 ուի փէյ սփեշըլ ըթենշըն թը փաքին
 հուսով եմ, որ ձեր փաթեթավորումը
երաշխավորում է ապրանքի ապահով
առաքում, այնպես չէ՞:
 I hope your packing ensures safe
delivery of goods, doesn’t it?
 այ հոուփ յո: փաքին ինշուըրզ
սէյֆ դիլիվըրի ըվ գուդզ, դազնթ իթ

 

Реклама

Реклама

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ

Армянский — Английский Разговорник.

Angleren Hayeren zrucaran.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика