дома » ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան » ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ: 6. ԹՎԱԿԱՆՆԵՐ NUMERALS
Словари

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ: 6. ԹՎԱԿԱՆՆԵՐ NUMERALS

ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ PART ONE

6. ԹՎԱԿԱՆՆԵՐ         NUMERALS      նյումըրըլզ

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF) 6. ԹՎԱԿԱՆՆԵՐ NUMERALS նյումըրըլզ ( էջ 21-24).

Արագ ծանոթացման համար:

ԱՌԱՋԻՆՄԱՍ PART ONE

6. ԹՎԱԿԱՆՆԵՐ         NUMERALS      նյումըրըլզ

զրոմեկերկուերեք

չորս

հինգ

վեց

յոթ

ութ

ինը

տասը

տասնմեկ

տասներկու

zeroonetwothree

four

five

six

seven

eight

nine

ten

eleven

twelve

զիրոուուանթու:թրի:

ֆո:

ֆայվ

սիքս

սեվըն

էյթ

նայն

թեն

իլեվըն

թուելվ

տասներեքտասնչորստասնհինգտասնվեց

տասնյոթ, տասնութ

տասնինը

քսան

քսանմեկ

երեսուն

երեսուներկու

քառասուն

քառասուներեք

հիսուն

հիսունչորս

վաթսուն

վաթսունհինգ

յոթանասուն

յոթանասունվեց

ութսուն

ութսունյոթ

իննսուն

իննսունութ

հարյուր

thirteenfourteenfifteensixteen

seventeen, eighteen

nineteen

twenty

twenty-one

thirty

thirty-two

forty

forty-three

fifty

fifty-four

sixty

sixty-five

seventy

seventy-six

eighty

eighty-seven

ninety

ninety-eight

hundred

թը:թի:նֆո:թխնֆիֆթխնսիքսթխն

սեվընթխն, էյթխն

Նւսյնթխն

թուէնթի

թուենթիուան

թը:թի

թը:թիթու:

ֆո:թի

ֆո:թիթրի:

ֆիֆթի

ֆիֆթի-ֆո:

սիքսթի

ւփքսթի-ֆայվ

սեվընթի

սեվընթի-սիքս

էյթի

էյթի-սեվըն

նւսյնթի

նւսյնթի-էյթ

հւսնդրիդ

երեքհարյուրհազարերկուհազար three hundredthousandtwo thousand թրի: հանդրիդթաուզընդթու: թաուզընդ
միլիոնհինգմիլիոնհարյուրհազար millionfive millionone hundred thousand միլյընֆայվ միլյընուան հանդրիդ թաուզընդ
կեսմեկքառորդմեկերրորդ halfquarter (one fourth)one third հա:ֆքուոթը (ուանֆո:թ)ուա նթը:դ
մեկհինգերորդկրկնակիեռակի one fifthtwicethree times ուան ֆիֆթթուայսթրի: թայմզ
քառակիմեկտոկոս5,5 տոկոս four timesone percentfive and a half percent ֆո: թայմզուան փը:սը:նթֆայվ ընդ ը հա:ֆ փը:սը:նթ
0,21,27առաջին two tenthsone and twenty-seven hundredthsfirst թու: թենթսուան ընդ թուենթի-սեվըն հանդրիդսֆը:սթ
երկրորդերրորդչորրորդ secondthirdfourth սեքընդթը:դֆո:թ
հինգերորդտասնյակ fifthten ֆիֆթթեն
հարյուրյակ hundred հանդրիդ

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE
ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика