дома » Рефераты » ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԵՏ ՎԱՐՎԵԼՈՒ ԱՐՎԵՍՏԻ ԳԱՂՏՆԻՔԸ
Դեյլ Քարնեգի

ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԵՏ ՎԱՐՎԵԼՈՒ ԱՐՎԵՍՏԻ ԳԱՂՏՆԻՔԸ

ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԵՏ ՎԱՐՎԵԼՈՒ ԱՐՎԵՍՏԻ ԳԱՂՏՆԻՔԸ

Рефераты. Словари. Редкие книги.

Աշխարհում մ իա յն մի միջոց կա դրդելու որևէ մ ե կ ի ն Հ որևէ ք ա ն
ան ե լ ։ Երբևէ ա յդ մասի ն մտած ե ՞ լ ե ք ։ Ա յո , մ իա յն մի մ ի ջո ց ։ Եվ դսք
այն է у որ պետք է մ արդուն ստիպել ց ան կան ա լ այդ անել ։
Հիշե ք ‘ ուրիշ միջոց չկա։
Իհարկեւ, կարող եք ատրճանակի փողի սպառնալիքով ստիպել մա ր—
ղոլն տալ իր ժա մա ց ո ւ յց ը ։ Կարող եք ստիպել ծառայո ղ ի ն աշխատե լя
սպառնալով հրաժարվելու դեպքում գործից ազատե լ ։ Դուք կարող ե ք
մտրակի կամ սպառնալիքի օ գ ն ո ւթ յա մ բ ե րե խ ա յի ն ստիպել անել այն,,
ինչ դուք եք ուզում։ Սակայն այդ կոպիտ ե ղան ա կն ե ր ր հղի են չա փա զանց
անց ան կա լի հ ետևան ք ն ե ր ո վ ։
Միակ միջոցը, որով կարող եմ ձեզ դրդել ի ն չ -ո ր բան անել, դա*
ձեր ուզածը ձեզ տալն է։
Իսկ ի ՞ն չ եք դուք ուզում։
Վիենն ա ցի հռչակավոր գի ան ա կան դոկտոր թի գմ ունդ Ֆրե-յդը*
2 0 — ր դ դարի ամ ե նահայտն ի հ ո գ ե բան ն ե ր ի ց մ ե կ ը , ասում է , որ մեր բ ո լոր
արարքների հ իմ քո ւմ ը ն կած են երկու դ ր դապատճառ ներ ‘ и եռա կան
հակումը և մ ե ծ դառնալու ձգտումը։
Ամերիկ յան ամ են ա խ ո ր ա թ ա փ ան ց փիլիսոփան, պր ոֆեսոր Ջ ո ն
Դյուին դա արտ ահ այտ ում է փո քր -ի ն չ այլ բա ռ ե ր ո վ ։ Նա հաստատում
է, որ մար դ կայի ն բնավ ո ր ո ւթ յան ը հատուկ ամ ենախոր ձգտումը ((նշանակալից
լինելու ցան կ ո ւթյո ւն ն է » ։ Մտապահեք այս արտահայտո ւթ յո ւ նը
((նշան ա կ ա լի ց լինելու ցանկությունը) ) ։ Դա կարևոր է ։ Այդ մա ս ի ն
դուք շատ կկարդաք այս գրքում։
Այս պի и ով, ի ՞ն չ եք դուք ուզում։ Ոչ շատ բա ն , բա յց այն քիչը, ո ք
դուք իսկապես ուզում եք, ձեռք եք բ ե ր ո ւմ ա կնհ ա յտ համառ ո ւթյամբդ
Դրեթե յուրաքանչ յո ւր նորմալ հասուն մարդ ուզուս է ,
1 , առողջություն և կյանքի պահ պան ում
2 * սնունդ

41 ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԵՏ ՎԱՐՎԵԼՈՒ ԱՐՎԵՍՏԻ ԳԱՂՏՆԻՔԸ: Դեյլ Քարնեգի:

Ց* քուն
4 . դրամ և ի ր ե ր , որոնք կարելի կ ձեռք բե ր ե լ դ րամով
5 . կ յան ք Հանդ երձյալ աշխարհում
6 . սեռական բա վա ր ա ր վածո ւթ յուն
7* и ե փ ա կա ն երսխ ասերի բար ե կ ե ցո ւթ յո ւն
8* սեփական նշանակալիության կարևորության գ իտակ ց ո ւմ ։
Գրեթե բոլոր այս ցան կ ո ւթյո ւն ն ե ր ը բավարար վ ո ւմ են’ բ ոէոՐԸ> բա —
ցի յ ե ԿԻց) Մի ցա ն կ ո ւթ յո ւն , որ համար յա նու յնքան ուժեղ ու տիրական
է, ինչպես սննդի և քնի ցան կ ո ւթ յո ւն ը , հազվադեպ է ի րականան ո ւմ ։
Դա այն է , որ Ֆր ո յդ ն ան վան ում է (Xմեձ լինելու ցան կ ո ւթ յո ւն » , իսկ
Դյուրին’ ((նշանակալի դառնա/ու ց ան կութ յուն)) ։
Մի ան գամ Լինկոլնը իը նամակը սկսեց այսպի սի խ ո ս ք ե ր ո վ . ( (Բ ո ֊
լորը սիրում են հաճ ո յախո ս ո ւթյո ւն ն ե ր )) ։ ՈլԻււ ամ ծէեմսն ասել է. ծՄա ր դ ֊
կաշին բ նավ ո ր ո ւթ յան ը խորապես հատուկ է ըստ ար ժանվ ու յն գ նահատված
լինելու կրքոտ ձգտում ը » ։
Դա հենց մ արդուն մշտապես տանջող անհագ ծարավն է։ Ա յն հա զ վագ
յո ւտ մա ր դ ը , որ հագ ե ցն ո ւմ է ա յդ ծարավ ը ) կ կառավարի սրտերին,
և նու յնիսկ դագաղագործը կվշտանա, երբ նա մահանա» ։
Սեփական նշանակալիության ձգտումը մարդուն կենդանուց տար բեր
ե լո ւ կարևոր գծերի ց մեկ ն է։ Ցո ւ յց տանք դա օրինակով, երբ փոքր
տղա էի և ապրում էի ֆ ե ր մա յո ւմ ‘ Միսոլրիոլմ, հայրս բա զ մա ց ն ո ւմ էր
գ յո ւ ր ո կ ֊շ ե ր ս ի ցեղի հրաշալի խո զ ե ր և ց ե ղա կա ն ճ երմակա դունչ կավեր՛
։ Սովորաբար մեր խոդերին և կովերին ցուցադրո ւմ էինք շր ջակայ քի
տոնավաճառն երում ու ց ո ւցահան դ ե ս ն ե ր ո ւմ ‘ ամ են ուրեք Միջին Արևմ
ո ւտքո ւմ։ Շահում էինք տասնյակ առաջին մր ցանակ ն ե ր ։ Հայր ս ստաց վա
ծ պարգևները ք ո ր ո ց ն ե ր ո վ ամ րաց նո ւմ էր սպիտակ քաթան ի մի շ ե ր տի
վրա, և երբ մ ե զ մոտ էին գալիս բար ե կամ ն ե ր կամ այցե լուներ, նա
հանում էր այդ կտորը, ց ո ւ յց էր տալիս պարգևները՝՝ բ ռ ն ե լո վ մի ծա յ —
րից ի ն քը , մ յո ւս ի ց ‘ ես։
Խոզերը չէին հետ աքրքրվոլմ ի ր ե ն ց նվաճած պար գև ն եր ո վ ։ Իսկ
հայր ս հետաքրքրվ ում էր։ Այդ պարգևները նրան թու յ լ էին տալիս իրեն
նշանակալի զ գալ ։
Եթե մեր նախնիները սեփական նշանակալիության այդպիսի բ ո ցավառ
ձգտում չո ւն ե նայի ն , ապա քաղաքակրթո ւթյո ւն չէր լի ն ի ։ Առանց
դրա մենք կենդանիներից շատ չէինք տար բեր վ ի ։
Սեփական նշանակալիության հենց այղ ձգտումն էլ հասցրեց այն
բան ի ն , որ նպարեղենի կրպակի անուս, աղքատ գործակատարը սկսեց

42 ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԵՏ ՎԱՐՎԵԼՈՒ ԱՐՎԵՍՏԻ ԳԱՂՏՆԻՔԸ: Դեյլ Քարնեգի:

ուսումնասիրել ի րավաբանական գ ր ք եր , որոնք գտել էր հիսուն ցե նտ ոփ
գ ն ված տնայի ն հնոտիներով լի մի տակառի մ ե ջ ։ Ռուքр Երևի, լսե լ եք>
ա յդ գործակատարի մաս ի ն յ նրան անվանում էին Լինկոլն։.
Ս եփական նշանակալիության գի տ ակ ցո ւթյան հենց այդ ձգտումն!
էլ ոգևորում էր Ռիկկենսին իր անմահ վեպերը գրելիս։ նու յն ձգտումն
էլ ո գեշն լել է սըր Ք ր ի ստոֆ ե ր Ռենին քարի մեշ ս ի մֆ ո ն իան ե ր и տե ղ-
ծել ո՛ւ համարւ Այդ ձգտումը ստիպել է Ռոկֆե լ լերին միլիոնն եր կուտակել,
որոնք նա այդպես էլ չկար ո ղացավ ծախս ե լ ։ Եվ Հենց այդ է ստի պել
ձեր քաղաքի ամևնահարուստ մ արդուն’ կառ ո ւց ե լ շատ ավելի մ ե ծ
չափերի տուն, քան իրեն անհրաժեշտ է։
Այդ ձգտումն է ստիպում ձեզ հագնել ա մ են ա վերջին ձևի Հա ղուս տ r
վարել ամենավ երջին մակնի շի մե ք ե նա և խոսել ձեր հռ չակավոր ե ր ե խան
երի մասի ն։
Հ ե ն ց ա յ դ ձգտումն է դրդում շատ անչափահասների դառնալ գա ն —
գըստերներ և մար դասպան ն ե ր ։ ((ն ե ր կայո ւմս երիտասարդ հան ցագ ո ր ծ
ը ,— ասում է ն յո լ Տորքի ոստիկանության նախկին կոմիսար Ի. Պ Հ.
Մալրո լնի ն,— ամբողջովին — կլանվա ծ է իր անձով, և ձերբակալվելուց՝
հետո նրա առաջին խնդ րան ք ն այն է , որ իր մասի ն գրեն այն բ ո ւ լվա րայի
ն ԷՐագ ր ե ր ը , որոնք իրեն կ ն ե ր կայաց ն ե ն որպես հերոս։ է լե կտրական
աթոռի վր՛ա ((տաք ահ դ» գրավելու տհաճ հեռանկարը նրան թվում՜
է հ ե ռավոր մի բա ն , քանի դեռ ինքը կարող է հ իանալ Բեյթ Ռութի, Լա —
Գ արդի ա յ /t, Է յն շտե յն ի , Լին դրեր դի, Տ ո սկանինիի կամ Ռուզվելտ ի կողք
ի ն տ ե դա դրված իր լ ուս անկարով)) ։
Եթե ինձ աս ե ք , թե ինչս: ես եք հ ա սնոււ սեփական նշանակալիու —
P i ն 4ի տա կց ութ յա ն ը , ես ձեզ կա ս ե մ , թե ով եք դ ո ւք ։ Դա որոշում է
ձեր բնավ ո ր ո ւթյո ւն ը ։ Դա ամ են աէաԺլան բան ն է ձեզ համար ։ Օրին ակ r
Տ ո ն Դ. Ռոկֆել լերը սեփական նշանակալիության գ իտակ ցո ւթյո ւն ը ձ ե ռ ք
բ ե ր ե ց այն բանի շնորհիվ, որ Չինաստանի մայրաքաղաք Պ եկինում’
կառուցել տվե ց ժամանակակի ց հիվան դան ո ց ն եր մ իլիոնավոր աղ քատների
համար , որոնց ի նքը երբե ք չ/ւ տեսել և չի տեսնի։ Իսկ Դ [դինջերը
հ ամ ա կվեց սեփական նշանակալիություն զ գաց ո ւմ ով, դառն ալով ա վա ֊
զ ակ’ թալան ելով բան կ ե ր և սպանելով մ ա րղկան ց ։ Երթ հ ետաք ն ն ո ւթ յան
ֆեդերալ գրասենյակի գործակալները հետապնդո ւմ էին ն րան, նա Մ ի ֊
նեսոտւսյի ֆ ե րման ե ր ի ց մ ե կ ո ւմ բնակ ե լի տուն ներխուժ եց և հ ա յա արար
ե ց . ((Ես Դելինջերն եմ))։ նա հպ ա րտ անում էր, որ հասարակության
թ ի վ 1 թշնամ ի ն էր։ նա ա սա ց% ((Ես ձեզ վատություն չե մ անի, բա յց ես
Դի լին ջերն ե մ » ։

43 ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԵՏ ՎԱՐՎԵԼՈՒ ԱՐՎԵՍՏԻ ԳԱՂՏՆԻՔԸ: Դեյլ Քարնեգի:

Այո t Ղիլինշերի և Ռոկֆել լերի միշև միակ Էական տարբերությունն
այ’լյ Է> թե ե ր ան ց ի ց յո ւրաքանչ յո ւր ն ինչպես Է հասել и եփ ա կան նշանակալիության
գ իտակ ց ո ւթ յան ը ։
Պատմությունը լի Է զվարճալի օրինակներով, թ ե ինչպես են հրռ-
չակավ ո ր մարդիկ պայքարե լ այդպիսի գ իտակ ցո ւթյան ձ ե ռ ք բե ր ման համար
։ նու յնիսկ Զ ո ր չ Վաշին գտոնն Էր ց ան կանում, ո.ր իրեն կոչեին
ււԱերդ պա յծա ռա փայ լո ւթ յո ւն Միաց յալ նահան գների պ ր ե զ ի դ ե նտ » , իսկ
Կոլոլմ բո ս ը դիմել Էր, որի իրեն տան «Օվկիանոսի ծո վակալ և Հ ն դ կա ս տանի
փոխար քա» տիտղոսր։ Եկատերինա 2 -ր դ ը չէր ցա ն կա նա մ բա —
8 եԼ այն նա մակ ն ե ր ը , որոնք հաս ց եագ ր ված չէին իրեն որպես « Զերդ
կայսե րական մ ե ծ ո ւթ յա ն ը » , ԻսԿ միսսիս Լինկոլնը Սպիտակ տանը էգ
վագրի նման հարձակվ եց միսսիս Գրանտի վրա, բա ց ա կան չե լո վ . « Ւ ն չ ֊
պե ՞ս եք համար ձակվո ւմ նստել ի մ ներկայությամբս առանց ի մ հրավե —
ր ի » ։
Մեր մ իլիոնատերերը օ գ ն ե ցի ն ֆին ան и ա մ ո ր ե լ ծո վակալ Որրդի
ար շավախում բ ը Անտարկտիկա, պա յման ո վ , որ սառ ցապատ լեռնաշըղ-
թան ե ր ը կկո չվեն նրանց անուններով։ Վիկտսր Հ յ ո՜զոն հ ետամտո ւմ էր
ոչ ավել , ոչ պակաս Փարիզի ան վանափոխո ւթյան ը ի ր պատվ ի ն ։ Նու յնիսկ
մ ե ծ ե ր ի ց մ ե ծագ ո ւ յն Շ եքսպի րը փ որձում էր անվանը փայ լ տալ
Իր տոհմի համար զինանշան ձեռք բերելու ՛ճան աոլսյրհո վ :
Երբեմն մ արդիկ հիվանդանում են, հուսալով, որ դրանով կհասնեն
կար ե կ ցո ւթյան և ուշադրության ոլ ի ր ենց նշանակալի կ զ գան ։ Որպես
օրինակ վե ր ց ն ե ն ք միսսիս Մակ Քին լիին՛։ Նա համակվե լ էր
սեփական նշանակալիության գ իտ ա կ ց ո ւթ յա մ բ , ստիսյելով ամուսնունճ
Միտց յալ Նահանգների պր ե զի դ ե նտի ն , արհամարհել կարևոր պետական
գործերը, ժամ ե ր ո վ մահճակալին թ ե ք վա ծ գրկել կևոջը, համո զ ե լ նրՌւն,
որ ք ն ի , ъ ա բավարար ո ւմ էր իրեն տանջող ո լշադրոլթյան ծարավ ը , պըն-
դելով, որ ամուսինը նստի իր հետ այն քան ժամ ան ա կ , քանի դեռ ատա մ նաբո
ւ յժ ը զ բաղ վ ո ւմ էր իր ատամ ն ե ր ո վ ։ Մի ան դա և նա ամուսնու գր է՜խի
ն մի բուռն տեսարան սար ք ե ց , երբ վերջինս պետք է նրան թողներ
ա տա մ նա բ ո ւ յժ ի մոտ մենակ և հանդիպեր Տ ո ն Հ ե յի նԼ*
Մերի Ռոբերտս Ռայնհարթը մի ան գամ ի*ւձ պատմ ե ց if ի առան ձ նահատուկ,
եռանդուն երիտասարդ կնոջ մասի ն , որ ր հիվանդացել էր
սեփական նշանակալիության գիտակ ցո ւթյո ւնը ձեռք բե ո ե լո լ նպ ա ա ա ֊
1 Ջ.ան Հհյ (1 8 3 $—1908) — ամերիկյան պետական գործիչ և գրող , Մակ֊Հինլիի
վարչակազմում պետական քարտուղար։

44 ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԵՏ ՎԱՐՎԵԼՈՒ ԱՐՎԵՍՏԻ ԳԱՂՏՆԻՔԸ: Դեյլ Քարնեգի:

■կով։ «Մի գեղեցիկ օր,-— ասաց տիկին Ռ ա յն հա ր թ ը , ֊— ույդ կինը ստիպվա
ծ եղավ լրշորեն մտած ե լ ի ն չ -ո ր տհաճ բա ն ի մասի ն , հնարավոր է
իր տարիքի և այն մաս ի ն , որ այ լև ս ե ր բե ք չի ամ ո ւսնանա։ Առջևոլմ
սպասվ ում էին մ ե ն ո լթ յա ն երկար տարիներ, և նա ք ի չ ակնկալիքներ
ո ւներ ։ Նա անկողին մտավ , և տասը տարի շարունակ պառավ մ ա յ րը
սկուտեղը ձեռքին բար ձ րան ո լմ -ի շ ն ո ւմ էր երրորդ հարկ ու խնամ ո ւմ
ն րան ։ Ի վերջո, մա յր ը չդ ի մացավ ա յղ լար ված ո ւթ յան ը և մա հա ցա վ ։ Մի
քա ն ի շաբա թ հ իվանդ ը չար չար վ ե ց , իսկ հետո վեր կացավ անկող նուց ,
հագ ն վ ե ց և նորից սկսեց նորմալ ա պ ր ե լ » ։
Որոշ հեղի նակավ որ մաս նագ ետն ե ր հաստատում են, որ մարդիկ
իս կապես կարող են ցն ո ր վ ե լ այն հ ո ւ յս ո վ , որ խե լակո ր ո ւ յս անուլւչների
աշխարհում ձեռք կբերեն ի ր ե ն ց կարևոր ության գ իտակ ցո ւթյո ւն ը , որից
զ ր կ վա ծ են եղել այս իրական աշխարհում։ Միաց յալ Նահանգների հ ի վան
դան ո ց ն ե ր ո ւմ հոգեկան հ ի վան դ ո ւթյո ւն ն ե ր ո վ տառապողների թ է Հ ը
գ ե րազան ցո ւմ է մ նա ցա ծ բո լո ր հիվանդ ների թ վ ի ն միաս ին վ ե ր ց րա ծ ։
Եթե ձեր տարիքը տասնհ ինգից անց է, և դուք ապրում եք Նյու Յորքի
նահան դ ո ւմ, ուրեմն ունեք քսան ի ց մեկ հնարավորություն յ ո թ տարի հ ո գ
ե բ ո ւժական հ ի վան դան ո ցո ւմ ան ցկացնե լու համար ։
Ո՞րն է խե լագար ո ւթ յան պատճառը ։
Ոչ ոք չի կարող պատասխան ե լ այս քան բա ր դ հարցին, բա յց մ ե ն ք
դ իտե ն ք , որ որոշ հիվանդ ություններ, ին չպե ս , օրինակ, սիֆի լիսը, խ ա խ տում
և ոչնչացնում են Ուղեզր բջիջները ո • հասցնո ւմ են հոգեկան հ ի վան
դ ո ւթյան ։ Փաստորեն հ ո դե կան հիվանդ ությունների մոտավորապես
կեսը կարելի է կապել այնպիսի ֆ իզիկական պատճառների հետ, ի ն չ ֊
պիլսիք են ուղեղի բջիջների ախտահարում ը , ալկոհոլիզմ ը , թ ո ւնավ ո րում
ր և զանազան վ նաս ված ք ն ե ր ը ։ Իսկ ահա հոգեկան հ ի վան դ ո ւթյո ւն ՛ներով
տառապող մարդկանց երկրորդ խ ո ւմ բ ը , և դա շատ սարսափելի
է, ըստ երևու յթին չունի ուղեղի բջիջների ոչ մի օրգանական թեր ո ւ թ
յո ւ ն ։ Այղ մար դ կան ց ուղեղի հյո ւս վածքի հետմահու ուսումնասիրու թյո
ւն ը շատ հզոր մանրադ իտակ ո վ ց ո ւ յց է տալիս, որ նրանց ուղեղի
,Բջիջները կարծես թե նու յնքան առողջ են, որքան’ մ ե ր ը ։
Ուրեմն ինչո՞ւ են այդ մարդիկ խե լագար վ ո ւմ ։
Վերջերս այդ հարցը տվեցի մ ե ր բավական հաչտնի հ ո գ ե ր ո ւժա-
.կան հ ի վանդանո ց ներ ի ց մեկի գլխավոր բ ժ շ կ ի ն ։ Այդ բժ ի շկ ը , որ ուներ
աւմենարարձր պարգևները և ստացե լ էր ամենաբաղձալի շքանշանները
•հոգեբուժության բ նա գա վա ռ ի■ ի՛ր գիտելիքների համար , ինձ ան կեղծո-

45 ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԵՏ ՎԱՐՎԵԼՈՒ ԱՐՎԵՍՏԻ ԳԱՂՏՆԻՔԸ: Դեյլ Քարնեգի:

բ ե ն խ ո ստ ո վա ն ե ց է որ չգիտի ա յդ եր և ո ւ յթ ի պատճառ ներ ը ։ Եվ ոչ ոք
վստահ որեն չգ իտ ի ։ Սակայն նա ա սա ց , որ շատերը խե լագար վ ե լի ս
մտն ո ւմ են ի ր ե ն ց կարևոր ության գ իտակ ց ո ւթ յան ց ն որական վիճակի
մեջ , որը նրանք չէին կարողացել ձեռք բե ր ե լ իրական աշխարհ ում։ Ա յ նուհետև
նա ինձ ասաց հ ետ և յա լը * «Ա յժ մ ինձ մոտ է գտնվում մի հ ի վան
դ կ ի ն , որի ամ ուսնությունը ո ղ բեր գական է եղել ։ Նա երագել է
ս եր , սեռական րավարար վածո ւթյո ւն ։ ե րեխ ան ե ր և հ ե ղ ի նակ ո ւթյո ւնv
հասարակության մ ե ջ ։ Իա յց կյան քը խորտակ ել է նրա բո լո ր հու յսերրէ
Ամ ուսին ը նրան չի ս ի ր ե լ ։ Նու յնիսկ չի ցան կաց ե լ նու յն սեղանի շուրջը
նրա հետ. ճաշել և ստիպել Է կնոջը կերակուրը մատո ւցե լ վերնահարկի
ի ր ս ե ն յա կ ո ւմ ։ Այդ կինը չի ունեցել եր եխան ե ր , չի ունեցել իր դիրքը
հասարակո ւթյան մ ե ջ ։ Նա խե լագար վ ե լ Է, իր ե ր ևակայո ւթ յան մեջ
բա ժա ն վ ե լ ամ ուսնուց և ընդունել ի ր օրի ո րդա կան ազ գան ո ւն ը ։ Հ ի մա
նա կարծում Է, թե ամուսնացել Է ան գլիացի մի արիստոկրատի հետ և
պնդում Է, որ իրեն անվանեն լեդի Ս մ ի թ ։
Իսկ ին չ վ ե րաբե ր ո ւմ Է երեխ ան ե ր ի ն , ապա նա պատկ ե րաց ն ո ւմ
Է, որ ամ են գիշեր նոր երեխա Է ունենո ւմ։ Ամեն ա ն գա մ , երբ նրան
այց ե լո ւմ եմ, նա ասում Էէ ((Իմիշկ, ան ց յալ գիշեր ես երեխա եմ ունեց
ե լ » ։
Կյանքն ի ն չ -ո ր ժամանակ ստիպել է, որ նրա հ ե ք իաթայի ն նավակ ները,
բա խ վ ե լո վ ի րականո ւթյան ժա յռ ե ր ի ն , ջարդուփշուր լինեն, բա յ ց
խ ե լաց ն ո ր ո ւթ յան այն պ ա յծա ռ , ֆանտաստիկ երկրռ ւմ, որտեղ նա ապրում
է, նրա բո լո ր առագաստանավ ե բը րար ե հաջող կերպով հասնում են
նավահանգիստ, և նրանց կայմ ե ր ը զրնգում են առագաստներն ուռեցնող
քամուց)) ։
Ո զ բե ր գակա՞ն է ։ Չ գ իտ ե մ ։ Նրա բմի շկ ն ինձ ա սա ց . «Եթե հնարավորություն
ունենա յի վերականգնե լ նրա հ ո գե կան ը , ապա դա չէի անիւ՜
Նա շատ ավելի երջանիկ է ներկա վ իճակում» ։
Ընդհանուր ա ռ մա մ բ , աննորմալ մարդիկ մ եղանի ց ավելի երջանիկ
ե ն։ Նրանցից շատերին Դ ոԼՐ է գալիս աննորմալ էինելը։ Ւսկ ինչո լ
ոչ ։ Նրանք լուծել են ի ր ե ն ց բո լո ր հար ց ե ր ը ։ Նրանք ձեզ համար միլիոն
դոլարի չեկ կգրեն կամ Աղա խանի ն ուղղված երաշխավ որական նամակ
կտան։ Իրենց ստե ղ ծած անուրջների աշխ արհում նրանք ձեռք են
բեր ո ւմ ի ր ենց անձի կարևորության գ իտակ ց ո ւթ յո ւն ը , որի կարիքն ա յն քան
ունեցել ե ն։
Եթե որոշ մարդիկ այն քան են ծարավի նման գ իտակ ց ո ւթ յան , որ
իսկապես խե լագար վ ո ւմ են այն ձեռք բերե լու համար , ^ապա, պատ-

46 ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԵՏ ՎԱՐՎԵԼՈՒ ԱՐՎԵՍՏԻ ԳԱՂՏՆԻՔԸ: Դեյլ Քարնեգի:

վ ե րա ց ր ե ք , թ ե ինչպիսի զարմանալի բան ե ր ի կարող ենք Հաս նե լ , մա ր դ *•
կանց տալով խ ե լաց ն ո ր ո ւթ յան ա յգ կողմի ի ս կական Հաս կաց ո ւթ յո ւն ը t
Որքան ինձ Հայտն ի է, պատմ ո ւթ յան ը նթաց ք ո ւմ մ իա յն երկու մար գ
են ստացել տ ա ր ե կան 1 մ լ ն , դոլարի չափո վ աշխատավար ձ’ Ուոլտեր
Ք րա յս լե ր ը և Չար լզ Շ վա բ ը ։
Ինչո՞ւ էր է ն գ ր յո ւ Ք արն ե գին Շվար ի ն տ արեկան միլիոն դոլար կամ
օրական երեք Հազար դոլարից ավելի վճար ո ւմ։ Ինչո՞ւ ։
ՈրովՀետև Շվարը Հանճա՞ր է ։ Ո չ ։ ՈրովՀետև նա պողպատի արտադ
րության մասի ն մյո ւս ն ե ր ի ց ավելի շա՞տ բա ն գիտե ր ։ Հ ի մար ո ւ թ
յո ւն ։ Հ ե ն ց ի ն ք ը ճ Չարլզ Շ վաբը Հայտն ե լ է ի ն ձ , որ իր մոտ աշխ ա տում
են շատ մար դ ի կ , որ պողպատի արտադրության մասի ն ավելին գ իտե ն ,
քան ի ն ք ը ։
Շվարն ասում է, որ իրեն վճարում են այդպիսի աշխատավարձ
Հիմ նական ո ւմ մար դ կան ց Հետ վար վ ե ց ո ղ ո ւթ յան Համա ր ։ Ես նրան
Հա ր ց ր ի , թե ինչպես է ա յդ ան ո ւմ։ ԱՀ ա նրա գաղտն իքը ՜ սեփական բ ա ռերով
իսկ շարադ ր ված ։ Այդ խո ս քե ր ը անՀրաժեշտ է ձուլել մաքուր
.բրոնզից և կախել յո ւրաքան չ յո ւր տան ը, յո ւրաքան չ յո ւր դպր ո ցո ւմ , յ ո ւ րաքանչ
յուր խ ան ութոլմ և յո ւրաքան չ յո ւր Հ ի մ ն ա րկութ յո ւն ում ։ Երեխաները
լատիներ ենի բա յե ր ը սովորելու կամ Բրազի լիայում տ ե ղումն ե րի
քա ն ակը Հիշելու փ ո խ ա ր են պետք է սովարեն այդ բառ ե ր ը անգիր, քանի
որ դրանք գրեթե անճանա չեչի ո բ ե ն կփոխեն մեր կ յան ք ը , եթե մ իա յն
.դարձնենք ւ; եր կ յան քի նշան a; դան ը ։
«Եմ ամենսաւրժեքսւվոր հատկանիշը,— ասաց Շ վա ր ը ,— հ սւ մ ա —
ո ւա եմ մարդկանց մեշ խանդավաւ ւությո ւ ն աււաշ լսցնելու ե. նրանց լավագ
ո ւ յն հատկությո ւնները ցարդացնելոլ կարողու թյունը’ նրանց ար ժանիքներն
ընդունելո ւ к խրախուսե|ո ւ միշոցով:
Եչինչ այնքան ուժեդ շի հսւրւ[ածում մարդու փսւոասիրությանր,
որքան ւզետերի կոդմից արված քննադատությունր: Ես երրեք ոչ ոքի
չեմ քննադատու մ: Հավատում եմ աշխատանքի պահին խրախուսանքի
ազ դ ե ց ո ւթյան ը մարդու վրա: Այդ է ւզաահսւոը, ո ր շատ եմ ուզում
մարդկանց զու[ել ե. տանել չե մ կարողանու մ, երը նրանց նախատում
են. Երե ինձ ինչ -որ ըան դուր է զալիս, աւզա անկեղծորեն տալիս եմ իմ
զնահատականր к շււայ լորեն զու |աբանամ> :
ԱՀ ա այսպես է վարվում Շ վար ը ։ Իսկ ի ն չպե ՞ս է վար վ ո լմ ս ո վ ո րական
մար դ ը ։ ճ ի շտ Հակառակ ը ։ Եթե նրան ի ն չ -ո ր բան դուր չի գա —
լի ս , ն ա սկսում է հա յհ ո յե լ , իսկ եթե դուր է գաւիս, ոչինչ չի ասումւ

47 ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԵՏ ՎԱՐՎԵԼՈՒ ԱՐՎԵՍՏԻ ԳԱՂՏՆԻՔԸ: Դեյլ Քարնեգի:

Շ վա ր ը Հա յտ ա րա բո ւմ է . «Ի մ բ ո լո ր լա յն շփ ո ւմ ն ե ր ո վ Հա ն դ ե ր ձ „
ի ս կ ես հա ն դ իպ ո ւմ ե մ բա զ մա թ ի վ հրաշալի մա ր դ կա ն ց հետ աշխաթհխ
տ ա ր բե ր մա ս ե ր ո ւմ , դ ե ռ չ ե մ տ ե ս ե լ մ ի մա ր դ ո ւ, որքան էլ մ ե ծ կամ
բա ր ձ ր պաշտոն զ բա ղ ե ց ն ե լի ս լի ն ի , որն ավ ելի լա վ չա շխա տ ի к ավելի՛
շատ ջա նք չթա փ ի բա ր յա ցա կա մ ո ւթ յա ն մ ի ջա վա յր ո ւմ , քա ն քն նա դա տ ո ւս
թ յա ն մ թ ն ո լո րտ ո ւմ » ։
Ըստ է ո ւթ յա ն հ ե ն ց դրա նում էլ թա ք ն վա ծ է ր , Շ վա բի խ ոս քերո վլ
ա սա ծ , Է ն դ ր յո լ Քա ր ն ե դ ի ի բա ցա ռ ի կ հա ջո ղ ո ւթ յո ւն ն եր ի պատճառներից:
մ ե կ ը ։ Քա ր ն ե գ ի ն գո վ ո ւմ էր իր զ ի նա կ ի ց ն ե ր ի ն Լւ հ րա պա րա կա վ, և’
մ ե կ ո ւս ի ։
նա ց ան կա նում էր պատշաճը հա տ ո ւցե լ ի ր օգ նա կա ն ն եր ի ն ն ո ւ յն իս
կ սեփական մա հա ր ձա ն ո վ ։ նա իր հա մա ր գրել էր հ ետ և յա լ տապ անա
գ ի ր ը . «Ա ստ հա ն գ չի ա ճ յո ւն ը մա ր դ ո ւ, որը գիտ եր ի ր ե ն շրջապատել
ավ ե լի խ ե լո ք մա ր դ կա ն ց ո վ , քա ն ի ն ք ն է ր » ։
Մարդկանց հետ վարվելու Ռոկֆել լերի գաղտն իքն երից մեկը նրանց՛
ան կեղծորեն գն ահ ատ ե լու կարողությունն էր։ Օրինակ,, երբ նրա գ ո ր ծ ընկ
եր ներ ի ց մ ե կ ը ‘ էդ վար դ Տ . Բեղֆորը, կոպիտ վ րիպում թո ւ յ լ տվե ց ‘
Հա րա վա յի ն Ամեր ի կայո ւմ անհաջող ա ռևտ ուր կատար ելով , որը ֆի ր մա
յի վրա միլիոն դոլար ն ստե ց , Ռոկֆել լերը կարող էր նրան քնն աղատել
, բա յց նա գիտեր, որ թեդֆորդն աշխ ատ ե լ է անել որքան հն արա —
վոր է էավ ։ Դր ան ով էլ միջադեպն ավարտվ ե ց ։ Իայց և այնպես Ռոկ —
ֆ ե լ լեր ը գովեստի Համար էլ առիթ գտավ : Նա շնորՀավ որե ց ո ե դ ֆ ո ր դ ի նՒ
որ վերջին и կարողացել էր փրկել իրենց ներ գրած կապիտալի վաթսուն՜
տո կ ո սը ։ ((Դա Հրաշալի է,— ասաց Ռո կֆե լ լեր ը ,— մ ե ն ք ա յստ ե ղ , վերե —
վ ո ւմ , միշտ չէ , որ այդ քան լավ ենք աշխատո ւմ » ։
Զիգֆիլդըք աձԴ ամ ենափայ լո ւն բ ե մա գ ր ի չը , որ ժամանակի ն Հ ի մ նադրել
է Բրո դուեյը , ի ր Հ ամ բա վ ո վ պարտական էր ( (ամերիկացի աղ ջիկներին
Հ ռչակելու » իր նուրբ կար ո ղ ո ւթ յան ը ։ Նա բա զ մ ի ց ս վ ե ր ց —
նե լով որևէ անշուք, փոքրիկ արարածի, որին ոչ ոք չէր ցան կանա երկրորդ
ան գամ նա յե լ , բ ե մ ի վրա վ երափոխո ւմ էր մի խո ր Հրդավոր և գա յ թակղիչ
կ ա խարդ ա կ ա ն տես ի լքի ։ Իմանալո վ գովեստի և վստահ ության
արտահայտման կա րևո ր ո ւթ յո ւն ը , ԶէգֆՒլդԸ կանանց հանդեպ մ իա յն
իր ն ր բակ ի րթ , զ գուշավոր վ ե րաբ ե րմ ո ւն քո վ հասնում էր այն բան ի ն ,
որ վերջիններս ի ր ե ն ց գեղե ցկո ւհ իներ էին զ գ ո ւմ ։ Լինելով գործնական
մար դ , նա ե ր գ չախմ բի կանանց աշխատավարձը բար ձրացր ե ց շա բա թա կան
երեսունից մ ի ն չև հարյուր յոթանաս ո ւն հ ի ն գ դոլար ի։ Նա գիտեր նաև

48 ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԵՏ ՎԱՐՎԵԼՈՒ ԱՐՎԵՍՏԻ ԳԱՂՏՆԻՔԸ: Դեյլ Քարնեգի:

ասպետություն ցուցաբերեր Այսպես, թատերական ռ և յո լի բա ց մա ն օրը
նա շնորհավորական հեռագր եր էր ուղարկում մասնակ ի ց բոլոր աս աղ ե րին
և ՀՀամերիկյան դեղեշյկոլՀի» վարդերի անձրև էր տեղում երգչուհ իներից
յուրաքանչ յո ւրի վ րա ։
Մի ան գամ ո ր ո շե ցի պաս պահե լ , որն այն ժ ամ ան ակ շատ տարած վա
ծ էր, և վ ե ց օր ու գիշեր ոչինչ չկ ե րա։ Դա դժվար չ է ր ։ Վե ց ե ր ո ր դ
օրվա վերշում ես ավելի քիչ էի ուտել ուղում, քան երկրորդ օր ը : Բայց
և այնպես ես էլ, դուք էլ դիտենք մա ր դ կա ն ց , որ կ մտ ա ծ ե ն , թե հան ցագ
ո ր ծ ո ւթ յո ւն կատարած կլինեն, եթե թու յ լ տան , որ ի ր ե ն ց ը նտ ա ն ի ք —
ները կամ ծառայո ղ ն ե ր ը 6 օր շարունակ մնան առանց ս ն ն դ ի , սակայն
նրանք լիովին թ ո ւ յ լ կտան, որ և’ առաջինն երի, և ‘ երկրորդների ար ժանիքները
ան կեղծորեն չընդ ունվեն վ ե ց օր, վ ե ց շաբա թ , իսկ ե ր բ ե մ ն
նաև վաթսուն տար ի , որը մ ա րդկան ց նու յնքան անհրաժեշտ է, ո ր քան
սնունդը։
Երբ Ալֆրեդ Հունդը ՀՀՎերամիավորումը Վիեննայում)) ն ե ր կա յա ց ման
մեշ գլխավոր դերն էր խաղ ո ւմ , ասա ց , ՀՀԱմենից շատ ես ս եփական
ինք նահար գանքի աջակ ցության կարիքն եմ ղգում))։
Մենք նեցուկ ենք լինում մեր երեխան երի, բար եկամն եր ի և ծա ռայողներ
ի ֆի զի կա կան դրության ը , իսկ ինչքա ն հազվադեպ ենք ն ե —
ցո լկ լինում նրանց ի ն ք նահար գան ք ի ն ։ Մենք նրանց տալիս ենք կարտոֆիլի
հետ տապակած միս՝՜ նրանց ուժերը պահպ՜անելու համար , բա յւք
հոդ չենք տանում այն մա ս ի ն , որ նրանց անհրաժեշտ է ասել խ ո ստ ո —
վա ն ո լթյան բարի խ ո ս ք ե ր , որոնք վաղորդյան աստղերի ե ր ա ժ շտ ո ւթյ ա Ն
պես, երկար տարիներ կհնչեն նրանց հիշողության մե շ ։
Ը նթ ե ր ց ո ղ ն ե ր ի ց ոմանք , կարդալով ււՀյս տողերը, անմիջապես կաս
ե ն , « Հ նա ցա ՜ ծ է ։ Հաճո յա խ ո и ութ յո ւն ն ե ՜ ր։ Շ ո ղո ք ո ր թ ո ւթ յո ՜ ւն ։ Ես ա յդ
բո լո ր ձևերը փորձել ե մ ։ Դրանք ոչ մի ազդե ցություն շեն թ ո ղ ն ո ւմ ճ համեն
ա յն դեպս, խե լաց ի մարդկանց վրա))։
Իհարկե, շո ղ ոքորթոլթ յա մ բ հազվադեպ կարելի է ազդել խ ո րա թափան
ց մ ա րդկան ց վ րա։ Այն փուչ է, ե и ա и ի ր ա կ ան և կ ե ղ ծ ։ Այն չպ ետք
է հաջողություն ունենա և սովորաբար չի ունենում։ ճ ի շտ է,, որոշ մար —
դիկ այնպես են ցան կան ո ւմ , այնքան ծարավի են խո ստո վան ո ւթյան , ոը
կուլ կտան ամեն ինչ , ք աղցից մե ռ ն ո ղ մարդու նման, որը կարող է
ուտել Լւ խ ոտ , և որդեր։
Ինչո՞ւ, օրինակ, բա զ մա թ ի վ ամուսն ություններով հռ չակված Մդի-

49 ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԵՏ ՎԱՐՎԵԼՈՒ ԱՐՎԵՍՏԻ ԳԱՂՏՆԻՔԸ: Դեյլ Քարնեգի:

Վանի ե ղ բայր ն ե ր ը ա յդպի ս ի հ սկա յա կան հ աշո ղո լթյո ւն ունեին ամուսնական
շո ւկայո ւմ ։ Ինչո՞ւ այդ կ եղծ իշխաններ ը կարողացան ամուսնանալ
երկու ՛գեղեցիկ և հռչակավոր կինոաստղերի, աշխ արհահռչակ պր իմադ
ո ն նայի և Р ա ր բա րա Հա տ տ ոն ի ու նրա միլիոն ների հետ, որոնք
ն րան բե ր ե ց ի ն եկամուտներ իրեն պա տ կան ո ղ նու յնատիպ էժանագին
խան ո ւթ ն երի ցա ն ց ի ց ։ Ինչո՞ ւ ։ Ինչպե՞ս էին նրանք հասել դրան։
Ադելէս Ռոջերս Ս ե ն թ ֊Ջ ո ն ը « էի բ ե ր թ ի » ա մ սա գ ր ո ւմ գրել է . «Ի ն —
հ ո վ են Մ դի վանիները հ մայե լ կանա ն ց . . . շատ Ծրի համար մ ն ո ւմ է չ բա ցա
հա յտ վա ծ գաղտնի ք » ։
Փոլ ա Նեգրինճ հարուստ կենսափորձ ունեցող այդ կ ինը, տղամար դ կանց
գիտակը և մ ե ծ դերասանուհին, ի ն ձ այսպես բա ցա տ ր ե ց . ((նրանք
տիրա պետո ւմ են շո ղ ո ք ո բթ ո ւթ յան արվեստին, ինչպես երբև է ինձ հանդիպած
տղամար դ կան ցի ց որևէ մ ե կ ը ։ Իսկ մեր իրական, հումորից զուրկ
դարում շո ղոքոր թ ո ւթ յա ն արվեստը գրեթե կ որս ված է։ Եվ հավատա ց ֊
ն ո ւմ եմ ձեզ, դրանում է Մդիվանիների հ մա յք ի գաղտնիքը կանանց
համար ։ Ես դա գ իտ ե մ » ։
նու յնիսկ Վիկտորիա թագուհուն դուր էր գալիս շո ղոքորթությ ունը .
Ղիզրաելին խո ստո վան ե լ է, որ թագուհու հետ հ ա րա բ ե րությունն ե րի ժա մանակ
հաճախ է դիմել շո ղ ո ք ո բթ ո ւթյան ։ Իր բառ ե ր ո վ ասած, նա թ ա գուհուն
((կո պտ ո ր են շողոքորթում է ր » ։ P ^ J f f Ղիզրաելին ըն դարձա կ
բրի տան ական կայսր ո ւթյո ւնը կառավարող քիչ թե շատ ն րբակիրթ, ճար պիկ
և հմուտ մար դ կան ց ի ց մեկ ն էր։ Սա հանճարեղ էր իր ասպարեզո
ւմ։ Այն, ինչ նրան հաջողվում էր, կարող էր մեղ չհաջողվել ։
Ի վերջո, շո ղոքորթությունը ձեզ ավելի շատ վնաս կբերի, քան օդոլտ։
Շ ո ղոքորթ ությոլնը կեղծիք է և, կ եղծ փողերի նման, որ դուք կփորձեիք
ծախսե լ , կարող է ի վերջո փորձանքի հա ս ց ն ե լ ։
Ո՞րն է տար բերությունը արժանիքների խո ստո վան ո ւթյան և շ ո ղ ո ֊
քորթութ յա ն միջև։ Այս հարցին հեշտ է պատասխան ե լ ։ Խոստովանու թյունը
ան կեղծ է, իսկ շո ղոքո բթ ո ւթյո ւն ը Հ կ ե ղ ծավ ո ր ։ Առաջին ը բխո ւմ
է սրտից, երկրորդը’ մ իայն շուրթե ր ի ց ։ Առաջին ը անշահախնդիր է, իսկ
ե րկրորղխ եսասիրական։ Առաջին ով բո լո ր ը հի անում են, երկրորդը’
բոլորը դատապարտում են։
Վերջերս Մեխիկոյի Չ ա պուլտ եպեկ յան պա/ատում տեսա գեներալ
Օբրեհոնի կիսանդրին։ Ներքևում փո րա գ ր ված են գեներալ 0 բրեհոնի
հետևալ իմաստուն խո ս քեր ը . ((Մի վախե ց ե ք ձեր վրա հարձակվող թ ը շ ֊
նամ ի ն ե ր ի ց ։ Վախե ց ե ք ձեզ շողոքորթող բա ր ե կամ ն ե ր ի ց ))։
Ո չ ։ Ո չ ։ Ո չ ։ Ես ձեզ բո լո ր г; վևն էլ խորհուրդ չե մ տալիս դիմել շո-

50 ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԵՏ ՎԱՐՎԵԼՈՒ ԱՐՎԵՍՏԻ ԳԱՂՏՆԻՔԸ: Դեյլ Քարնեգի:

ղոքորթութ յա ն ։ Բնա՜վ։ Ես խո ս ո ւմ եմ նոր ապրելակերպի մա ս ի ն ։ Թույը
տվեք կրկնե լ ։ Ես խոսում եմ նոր ապրելակերպի մասին :
Գեորգ 5 -ր դ թագավ ո ր ր սիրում էր վ ե ց աֆ ո ր ի զ մ ն ե ր , որոնք ուշադրություն
էին գրավում Բուկին գ Հ ե մ յան պալատի նրա առա ն ձ նաս ե ն յակի
պատերին։ Նրանցի ց մ ե կ ն ասում էր. ((Մի սովոր ե ցրե ք ինձ ո՜չ բ ա ժանել
և ո՜չ էլ ստանալ էժան ա գին գ ո վ ե ստ ն ե ր » ։ Շ ոզոքո րթոլթյոլնլր
Հ ե ն ց էժանագին գովեստն է ։ Մի ան գամ ես կարդացի ((շո ղ ո քո րթե լ »
բառ ի и ահմանում ր , որր երևի, արժե այստեղ մ ե շ բ ե ր ե լ ։ ԱՀ ա այ ն . ((Շո —
ղո ք ո ր թ ե լ , նշանակում է ասել մարդուն Հ ենց ա յն , ինչ նա մտած ո ւմ է;
իր մ աս ի ն » ։
Ռալֆ Ուոլդո էմե ր ս ո ն ն ասել է . ((Ինչպիսի ա րտ աՀ ա յտ ո ւթ յո ւն էլ
որ օ գտագ ո ր ծե ք , եր բե ք չեք կարողանա ասել այնպիսի մի բա ն , որր
ձեզ չ բ ն ո ւթա գ ր ի » ։
Եթե մ ե ն ք զ բաղ վ ե ի ն ք մ իա յն մեկս մ յո ւս ի ն շողոքորթե լով, ապա
բոլորը դա կՀա սկանա յ ի ն , և մենք չէինք դառնա մար դ կայի ն Հա րա բ ե րությունների
Հար ց եր ո վ զ բաղ վ ո ղ մաս նագ ետն ե ր ։
Երբ մ ե ն ք խո րասո ւզ ված ի ն չ -ո ր որոշակի խնդրի մասին չենք մտ ա ծո
ւմ , ապա, սովորաբար, ժամանակի իննս ունՀի նգ տոկոսը Հա տ կա ց նում
ենք մ ե ր մասի ն մ տ ո ր ե լուն ։ Իսկ եթե մի որոշ ժամ ան ակ մ ո ռա^
նանք մեր մասին և սկսենք մտածե լ մ ե ր զրուցակցի լավ գծերի մաս ի ն , ՛
ապա կարիք չե ն ք ունենա դիմելու այնսլիսի էժանագին և կեղծ շո ղ ո ք
ո րթ ութ յա ն , որը կարելի է ճանաչել մեր շուրթ երից դեռ դուրս չթռած։:
է մ ե ր սոնն ասում էր. ((Ինձ Հանդիպող յո ւրաքանչ յո ւր մար դ ինչ-որ՞
առումով գ ե րազան ցո ւմ է ի նձ , և այդ իմաստո վ ես կարող եմ սովորել
նրա նի ց » ։
Եթե դա արդարացի է էմեր ս ո նի Համար , ապա} Հ ավան ւս բար , դա
Հազար ան գամ ավելի արդարացի է ի մ և ձեր Համա ր ։ Եկեք դադարենք*
մտած ե լ и ե փ ական ձ ե ռ ք բեր ո ւմ ներ ի , սեփական ցանկություններ ի մա սին
։ Փորձենք գ նաՀատել ուրիշների դրական կ ո ղմ ե ր ը ։ Հետո մո ռանան ք
շողոքորթ ութ յան մասի ն ։ Ազնվորեն և անկեղծորեն արտաՀա յտ ե ք ձեր
Հ ավան ոլթ յո լն ր ։ Եղեք «ա ն կ ե ղ ծ ‘ ձեր գն աՀ ա տ ա կան ում և շռայլ գ ո վ ե ս տ
ո ւմ » , և մարդիկ Հիշո ղության մեշ կպաՀ պան են ձեր խո ս ք ե ր ը , կփաի
վյայեն դրանք և կկրկն են ողշ կյանքի րն թա ր ք ո ւմ ‘ կկրկնեն շատ տար իներ
անց, երբ դուք դրանք արդեն մ ո ռա ցա ծ կլինեք։

51  ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԵՏ ՎԱՐՎԵԼՈՒ ԱՐՎԵՍՏԻ ԳԱՂՏՆԻՔԸ: Դեյլ Քարնեգի:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика