дома » ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ » ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 81-90
ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ-ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 81-90

ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 81-90

Գլխավոր էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ-ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ 
Рефераты. Редкие книги.

Լ 

Լազուր — Լաջվարդ, լուրթ, երկնագույն,
կապույտ, բիլ:
Լաթ — Կտավ(եղեն), սպիտակեղեն: Հագուստ:
Ձորձ, ցնցոտի, քուրձ,
քուրջ, փալաս:
Լալ1- Արտասվել, հեկեկալ, լաց լինել,
արցունք թափել, հեծկլտալ, ողբալ,
կոծել, կականել, փղձկալ
(զսպված), նվալ, նվնվալ, տզզալ,
տզտզալ:
Լալ2 — Սուտակ, շափյուղա: Կարմրագույն:
Կ ա պ տ ՚ սգո ւ յ ն:
Լալ -Համր:

Online բիզնես ուսանողների համար:


Լալա — Կակաչ, պուտ:
Լալագին — Ողբագին, հեծեծագին, արտասվալից,
արտասվախառն:
Լալկան — Լացկան, տզզան, վնկվնկան:
Եղերամայր:
Լախտ — Մահակ, բիր, ղագանակ: Խարազան,
մտրակ: Գուրզ: Մական:
Լակ — Կեր, լափ (կենդ.):
Լակել -(գռհկ.) Լափել, ուտել: Հարբել:
Լակոնիկ — Կարճառոտ, համառոտ,
կարճ, հակիրճ, ամփոփ, սեղմ:
Լակոտ — Ձագ, թուլա (շան), շնաձագ:
Ապօրինածին:
Լամպ — Լամպիկ (փոքր): ճրագ: Լամպար:
Կանթեղ:
Լայն — Ընդարձակ, մեծ, ճոխ, արձակ,
ազատ:
Լայնաթիկունք — Թիկնավետ, թիկնեղ,
մարմնեղ, պարթև:
Լայնանալ — Ընդարձակվել, տարածվել,
ծավալվել:
Լայնատարած — Ընդարձակ, ընդարձակածավալ,
լայնածավալ, լայնարձակ:
Լայնարձակ — Լայն, ընդարձակ, լայնատարած,
լայնածավալ:
Լանջ — Կուրծք, երբուծ (ձիու), դոշ,
բաշ, սարալանջ:
Լանջաբաց — Կրծքաբաց, մերկալանջ,
ուսամերկ:
Լանջապանակ — (պատմ.) Կրծքազրահ,
զրահ, լանջապահ, լանջապան:
Կրծկալվահան:
Լաչակ — Գլխաշոր, վարշամակ, (հնց.)
մանդիլ, երեսլաթ:
Լաչառ — Հանդուգն, լիրբ:
Լապտեր — Կանթեղ, ջահ, ճրագ, լամպար:
Լաջվարդ1 -(հնք.) Լազվարդ, պարտի-
զաքար, փերուզակ:
Լաջվարդ2 — Լազուր, կապույտ, երկնագույն,
լուրթ, բիլ:
Լավ — Ընտիր, պատվական, ազնիվ,
առաքինի, գեղեցիկ, սիրուն, լավորակ,
(արևմտհ.) աղվոր, աղեկ: Բարի,
բարեմիտ: Նպաստավոր, հաջողակ:
Բարվոք, հարմար: Առողջ:
Լավանալ — Գեղեցկանալ, սիրունանալ:
Առողջանալ, բժշկվել, ապաքինվել,
բուժվել, կազդուրվել:
Սպիանալ (վերքը):
Լավաշ — Հաց, գրտակ, լոշ (բրբ.):
Լավատեղյակ — Իրազեկ, տեղյակ, քաջածանոթ,
քաջատեղյակ:
Լավացնել — Բուժել, բժշկել, առողջացնել,
ապաքինել, ամոքել: Բարվոքել,
բարեկարգել:
Լավություն -Բարեմասնություն, առաքինություն:
Բարեգործություն,
բարեսրտություն, երախտիք:
Լար — Թել, առասան, պարան, քուղ
(կոշիկի): Հաղորդալար: Մետաղալար:
Աիմ:
Լարել — Սարքել, քոքել (դաշնամուրը):
Գրգռել: Հալածել: Պրկել:
Լարվել — Պրկվել, ձգվել:
Լաց — Ողբ, կոծ, սուգ, կական, արցունք,
արտասուք, ջայլ (խմբ.):
Լափել — (գռեհկ.) Ուտել, խժռել, կլա-
նել, լակել:
Լեգենդ — (գրկն.) Զրույց, առասպել,
ավանդազրույց:

81 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 81-90

Լեգեոն — (ռազմ.) Գունդ, զորագունդ:
Լեզվակ — Փակաղակ, փական, նիգ,
սողնակ: Սայր, շեղբիկ:
Լեզվանի — Լեզվագար, շատախոս, շաղակրատ:
Լեզու — Խոսարան: Խոսք: Ոճ (մի հեղինակի):
Բարբառ, խոսվածք:
Լեղապատառ — Սարսափահար, լեղակտուր,
լեղաճաք, ահաբեկ,
սրտաճաք:
Լեղի — Մաղձ: Դառնահամ, դառն, դառնություն:
Լեղապարկ:
Լեշ — Դիակ, դի, գեշ, սատակ (անասունի):
Լեռ — Սար, բլուր, բարձունք, լյառ:
Լեռնաբնակ — Լեռնական, լեռնցի:
Լեռնական — Լեռնաբնակ, լեռնցի, լեռնաստանցի:
Լեռնահովիտ — Լեռնադաշտ, լեռնագոգ,
սարահարթ:
Լեռնանալ — Կուտակվել, կիտվել, դիզվել,
բարձրանալ:
Լեռնանցք — Կապան, դուռ (հնց.):
Կիրճ, ձոր, լեռնակիրճ, լեռնաձոր:
Լեռնաշխարհ — Բարձրավանդակ:
Լեռնաշղթա ՜ Լեռնապար, լեռնագոտի,
լեռնաշար, պար, շղթա: Բավիղ:
Լեռնապար — Լեռնաշղթա, սարաշար,
լեռնագոտի, պար, շղթա, բավիղ:
Լեռնցի — Լեռնաբնակ, լեռնական:
Լեսել — Փշրել, սանրել, ծեծել, սանդահարել:
Լերդանալ — Թանձրանալ, մակարդվել,
մածնանալ, լերդվել:
Լերկ “ Մերկ, բուսազուրկ: Անմազ, մազազուրկ:
Ողորկ, հարթ:
Լեցուն — Լի, լիք(ը), լեփլեցուն, հորդ,
հոծ: Առատ, բերրի: Ատոք:
Լեփլեցուն — Լեցուն, լի, լիք(ը), զեղուն,
առլեցուն, լիուլի, ակաղձուն:
Լի — Լեցուն, լեփլեցուն, լիքը, հորդ,
հոծ: Առատ, բերրի: Ատոք (հացահատիկ):
Լիազորել — Հավատարմագրել: Երաշխավորել:
Լիաթոք — Լիակուրծք:
Լիակատար — Անթերի, լրիվ, ամբողջական,
կատարյալ:
Լիահույս — Մեծահույս, քաջահույս:
Լիանալ — Առատանալ, շատանալ, հոծանալ,
հորդանալ, ավելանալ,
ճոխանալ: Կշտանալ, հագենալ:
Լիառատ — Առատ, հորդառատ, լի, լի-
քը, լիուլի, զեղուն, լեփլեցուն:
Լիզել — Լպստել, մաքրել: Համբուրել,
պաչպչել (ժող.):
Լիիրավ — Իրավահավասար:
Լիճ — Ծովակ, լճակ:
Լինգ — Նիգ, լծակ:
Լինել — Գոյություն ունենալ, գտնվել,
կենալ: Պատահել: Կատարվել,
տեղի ունենալ: Հաջողվել, գլուխ
գալ: Համարվել, հանդիսանալ:
Գնալ:
Լիովին — Ամբողջապես, ամբողջովին,
լրիվ, միանգամայն, գլխովին,
հիմնովին:
Լիսեռ — Ծնկոսկր, լիսեռնիկ: Առանցք, ‘
սռնի, սռնակ: Օղամանյակ (իլիկի):
Լիրբ — Անամոթ, անպատկառ, անզգամ,
լպիրշ, աներես, լկտի:
Լիություն — Առատություն, ճոխություն,
հորդություն, շատություն, հորդառատություն:
Լիք(ը) — Լեցուն, լի, լիուլի, լեփլեցուն,
բերնեբերան: Հորդ, հոծ, խիտ:
Գեր:
Լլկանք — Չարչարանք, տառապանք,
տանջանք, խոշտանգություն,
կտտանք:
Լխկել — Թրջել: Թրջվել, խխմել, տրորվել,
կակղել: Փչանալ, նեխել:
Լծակ — Լինգ, նիգ, լծան:
Լծակից — Գործընկեր, ընկեր, աշխատակից:
Ամուսին, կողակից, կենակից:

82 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 81-90

Լծել — Կապակցել, կապել, կցել: Սանձել:
Լկտի — Անամոթ, անպարկեշտ, անպատկառ,
անզգամ, լպիրշ, ցոփ,
լիրբ, ժպիրհ: Անբարոյական:
Լղարել — Նիհարել, վտիտանալ, հյուծվել,
նվազել, մաշվել, կմախքանալ:
Լոգանք — Բաղնիք, լող (հզվդ.): Ջրացայտ:
Լվացում:
Լոգարան — Լողարան, բաղնիք, բաղնիս:
Լոդր — Ծույլ, անբան, ալարկոտ, ավարա,
թամբալ (ժող.):
Լոլիկ — Պոմիդոր, ոսկե խնձոր:
Լոկ — Սոսկ, միայն, միմիայն, գեթ, զուտ:
Լողալ — Լողանալ, լող տալ: Թաթախվել:
Նավել, նավարկել, առագաստել:
Լորձունք — Թուք, լորձ, շողիք: Խլինք
(Ժող.):
Լպիրշ — Լկտի, լիրբ, անպարկեշտ,
անզգամ, անհամեստ, անամոթ,
աներես:
Լպրծուն — Սահուն, դյուրասահ, սայթաքուն:
Լռակյաց — Սակավախոս, ուրբաթախոս,
լուռ ու մունջ, անլեզու, անխոս:
Լռել — Պապանձվել, համրանալ, մնջվել,
լուռ մնալ: Համբերել: Դադարել:
Լռելյայն — Լուռ, լռիկ, անձայն, անաղմուկ,
անշշուկ, սուսուփուս, լռիկ-
մնջիկ: Թաքուն, ծածուկ, գաղտնի,
գաղտուկ, գաղտագողի:
Լռություն — Անձայնություն, անխոսություն:
Անդորրություն, խաղաղություն:
Լսարան — Ունկնդրավայր, դասարան,
դասասենյակ:
Լսել — Ունկնդրել, ականջել, ականջ
դնել: Իմանալ, տեղեկանալ,
ականջն ընկնել: Անսալ, ենթարկվել,
հնազանդվել:
Լվանալ — Լվալ, ցայել: Մաքրել, սրբել:
Լրաբեր — Համբավաբեր, լրատու, բանբեր,
սուրհանդակ: Բոթաբեր,
գուժկան: Ավետաբեր:
Լրագիր — Թերթ, օրաթերթ, լրաթերթ:
Լրանալ — Բոլորվել, բոլորել: Ամբողջանալ,
լցվել: Ավարտվել, վերջանալ:
Լրացուցիչ — Հավելյալ, հավելվածական:
.
Լրբանալ — Լկտիանալ, լպիրշանալ,
անպատկառանալ, անառականալ,
պոռնկանալ, շփանալ, շնանալ:
Լրիվ — Ամբողջ, ամբողջովին, կատարյալ,
անթերի: Լիովին, լիուլի:
Լրջանալ — Զգաստանալ, խոհեմանալ,
խելոքանալ, արթնանալ, սթափ-
վել:
Լրջմիտ — Սթափ, լուրջ, լրջախոհ, խոհեմ,
ծանրաբարո:
Լրտես — Տեղեկախույզ, դիտախույզ,
դետ, ագենտ: Մատնիչ, հուդա:
Լցնել — Ածել, խցել, խցկել: Լրացնել:
Լցվել — Ածվել: Խցկվել: Լրացվել: Ամբողջանալ,
լրանալ: Լիանալ, հագենալ:
Լուծ — (փխբ.) Ծանրություն, բեռ: Գերություն,
ստրկություն: (փխբ.)
Բռնություն: Զույգ: Նժար, լծակ
(կշեռքի):
Լուծարել — Լուծել, լիկվիդացնել, վերացնել:
Լուծել — Քանդել, քակել, բանալ: Տարրալուծել:
Հալեցնել: Որոշել,
վճռել (հարցը): Փորը գնալ, լուծ
ընկնել:
Լուծվել — Քանդվել: Հալվել, տարրալուծվել,
բաժանվել: Որոշվել,
վճռվել:
Լուծում — Քանդում, արձակում: Հալում,
տարրալուծում: Վճիռ, որոշում:
Ելք:
Լումա — Ատակ, մանրադրամ, ավանդ:
Լույս — ճառագայթ, ճաճանչ, շող, շողք,
նշույլ, փայլ: Տեսողություն:

83 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 81-90

Լուռ — Անձայն, անխոս, անմռունչ,
անաղմուկ, անշշուկ, անբարբառ,
լռակյաց, լռելյայն, լռիկ, սուսուփուս,
լուռումունջ:
Լուսաբանել — Բացատրել, պարզաբանել,
մեկնել, մեկնաբանել, պար-
գել:
Լուսաբաց — Արշալույս, առավոտ, այգ,
այգաբաց, այգալույս, լուսադեմ,
լուսածագ, արևածագ, լուսայգ,
արևագալ, աղոթարան:
Լուսագեղ — Լուսապայծառ, չքնաղ,
չքնաղագեղ, արփիագեղ, լուսա-
փթիթ:
Լուսահոգի — Հանգուցյալ, ննջեցյալ,
երջանկահիշատակ, ողորմածիկ:
Լուսամուտ — Պատուհան, լուսանցք:
Լուսանալ — Առավոտանալ, ծեգել: Լուսավորվել:
Լուսաշող — Լուսաճաճանչ, ճաճանչափայլ,
փայլփլուն, արփիաշող:
Լուսապայծառ — Պայծառալույս: Լուսագեղ,
արփիագեղ:
Լուսավոր — Պայծառ, արևոտ, լուսապայծառ,
լուսաշող, անխավար:
Լուսավորել — Լույս արձակել, լույս
տալ, ճառագայթել: Բացահայտել:
Կրթել, դաստիարակել, ուսուցել:
Քաղաքակրթել:
Լուսավորիչ — Լուսատու: Կրթիչ, դաստիարակիչ:
Լուսատու — Աստղ: Լուսավորիչ, լուսա-
վոր:
Լուսափթիթ — Լուսազարդ, լուսագեղ:
Լուսին — Լուսնյակ, լուսնկա, մահիկ
(նորածին), կիսալուսին, լիալուսին:
Լուսնահաչ — Աստեղահաչ, երկնահաչ,
վայրահաչ:
Լուսնոտ — Գիշերաշրջիկ, գիշերահած,
քնաշրջիկ, քնահած, լուսնահար:
Լուտանք — Նախատինք, անարգանք,
պարսավանք: Հայհոյանք, հիշոցք:
Լուր — Տեղեկություն, ավետիք, ավետիս,
բոթ, գույժ (վատ), խաբար
(ԲՈԲ):
Լուրթ — Կապույտ, երկնագույն, երկնաթույր,
կապտագույն, կապուտակ,
ծովագույն, լազուր, լաջվարդ, բիլ:
Լուրջ — Խոհեմ, լրջախոհ, լրջմիտ, խոհուն:
Լրջադեմ, լրջահայաց: Ան-
կատակ: Ծանրակշիռ, կարևոր
(գործ), ուշագրավ: Վտանգավոր,
սպառնալից, ծանր, օրհասական
(վիճակ):
Լուցիչ — Վառիչ, հրդեհիչ, հրձիգ:
Լքել — Թողնել, ձգել (արմտհ.), թողնել-
հեռանալ, ձեռք քաշել, երես թեքել,
անուշադրության մատնել,
բարձիթողի անել:

Խ

Խաբեբա — Խարդախ, ստահակ, ստախոս,
զեղծարար, խաչագող, աճպարար:
Խաբեություն — Խարդախություն, նենգություն,
կեղծիք, սուտ: Աչքակապություն,
աճպարարություն, ձեռնածություն,
խաբեություն, խաբուսիկություն:
Խաբել — Ստել: Խարդախել, նենգել,
կեղծել, մոլորեցնել, սխալեցնել:
Խաբեություն — Խաբեբայություն, աչքակապություն,
աճպարարություն:
Խաբուսիկություն, պատրանք,
խաբկանք:
Խաբկանք — Պատրանք, ցնորք, խաբեություն:
Խաբվել — Ախալվել, մոլորվել:
Խաբուսիկ — Խաբեբայական, ցնորական,
կեղծ, պատիր:
Խազ — Գիծ: Ձայնանիշ, նոտա (հայկական):
Խաթարվել — Խանգարվել, վնասվել,
եղծվել, ավերվել, քանդվել:

84 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 81-90

Խաժ — Կապտավուն, երկնագույն, կապույտ,
լուրթ: Կանաչավուն:
Խաժակն — Խաժաչք, կապուտաչյա:
Խաժամուժ — Խառնիճաղանջ, գռեհիկ,
կոպիտ: Խուժան, ամբոխ, խառնամբոխ:
Խալ — Բիծ, պուտ, նիշ: Խայտուց, պիսակ
(կենդանու):
Խախտել — Շարժել, ցնցել, սարսել,
տեղահան անել: Ավերել, քանդել:
Խախուտ — Խարխուլ: Անհաստատ,
անկայուն, երերուն:
Խակ — Տհաս, կանաչ, կիսահաս: Անփորձ:
Խաղ — Պար: Երգ, տաղ: Կատակ, հանաք:
ժամանց, զվարճություն:
Խաղալ — Պարել: Վազվզել, թռչկոտել:
Կատակել: Գերակատարել:
Խաղաղեցնել — Հանդարտեցնել,
հանգստացնել, հաշտեցնել, անդորրացնել:
Խաղալիք — Զվարճալիք:
Խաղաղ — Անդորր, հանգիստ, հանդարտ,
անվրդով, անխռով: Հաշտ,
դաշն:
Խաղաղություն — Անդորրություն, հանդարտություն,
լռություն: Հաշտություն:
Խամաճիկ — Տիկնիկ: Պաճուճապատանք:
Խամրել — Թառամել, թոշնել, խունանալ:
Գունաթափվել:
Խայթ — Խայթոց (մեղվի): Ցավ, կսկիծ
(խղճի):
Խայթել — Կծել կճել, կծոտել: (փխբ.)
Վիրավորել, անպատվել, նախատել,
անարգել:
Խայծ — Հրապուրակեր, ձկնախայծ,
ձկնակեր: Հրապուրանք:
Խայտ — Բիծ, նշան, պիսակ, խալ:
Խայտաբղետ — Խատուտիկ, բծավոր,
պիսակավոր, նախշուն: Գույնըզ-
գույն, երփներանգ, բազմերանգ:
Խայտալ — Թռչկոտել, թռվռալ, հրճվել,
ցնծալ, ուրախանալ, բերկրել,
խնդալ, ցատկոտել, ոստոստել:
Խայտանք — Խնդություն, բերկրանք,
ցնծություն, ուրախություն,
հրճվանք:
Խայտառակ — Ամոթալի, ամոթաբեր,
անպատվաբեր, նշավակելի, անամոթ,
անապատկառ, խեղկատակ:
Խայտառակել — Անարգել, անպատվել,
նախատել, կշտւսմբել, պարսավել,
ձաղկել, ծանակել, նշավակել,
անվանարկել:
Խան — Բեկ, իշխան, աղա:
Խանգարել — Արգելել, արգելակել,
խափանել, խոչընդոտել, կաշկանդել:
Խառնակել, շփոթել: Խռովել,
վրդովել:
Խանդ — Եռանդ, գորով, խանդավառություն,
պաթոս: Խանդոտություն,
նախանձ:
Խանդակ — Փոս, խրամ, խրամատ: Հեղեղատ:
Խանդաղատանք — Գորով, գուրգուրանք,
սեր: Կարեկցանք, գութ,
արգահատանք:
Խանդավառ — Եռանդուն, խանդաբորբոք:
Խանդավառվել — Ոգևորվել, քաջալերվել,
խրախուսվել ոգեշնչվել,
ներշնչվել, հորդորվել, գոտեպնդվել,
սրտապնդվել, թև առնել:
Խանդել -Նախանձել: Խանդահարվել:
Խանդաղատել:
Խանդոտ — Նախանձոտ, խանդահար:
Խանձարուր — Բարուր: Օրրան: Մանկություն:
Խանձել — Այրել, վառել, կիզել, հրկի-
զել, բոցակիզել:
Խանչալ — Դաշույն, թուր, սուր, յաթաղան:
Խանութ — Վաճառատուն, վաճառանոց:
Կրպակ, տաղավար (փոքր):

85 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 81-90

Խաշնարած — Հովիվ, հոտաղ, չոբան:
Անասնապահ: Վաչկատուն, քոչվոր:
Խաշվել — Եփվել: Այրվել: Պապակվել,
տոչորվել (շոգից):
Խաչագող — Խաբեբա, խարդախ,
ստահակ, զեղծարար:
Խաչակնքել — (եկեղ.) Օրհնել: Խաչահանել,
խաչ հանել:
Խաչաձևել — Տրամախաչել, կտրել
(ճանապարհը):
Խաչապաշտ — Քրիստոնյա, աստվա-
ծապաշտ:
Խաչել — Խաչ հանել, մեռցնել: Չարչա-
րել, տանջել, խոշտանգել, կտտել,
պատժել:
Խաչմերուկ — Խաչուղի, քառուղի,
ճամփաբաժան:
Խառն — Խառնակ, անկարգ, անկանոն,
խառնիճաղանջ:
Խառնակիչ — Խռովարար, սադրիչ:
Խառնամբոխ — Ամբոխ, խաժամուժ:
Խուժան:
Խառնաշփոթ — Խառն, խառնիխուռն,
անկարգ, խառնիճաղանջ, շիլա-
շփոթ;
Խառնել — Միախառնել, միավորել,
ավելացնել: Խճճել, խառնաշփոթել,
խառնշտել: Քրքրել, խուզարկել:
Խռովել:
Խառնիխուռն — Խառնափնթոր, խառնաշփոթ,
անկանոն, անկարգ, վայրիվերո,
խառնիճաղանջ, խառնակ:
Խառնվածք — Խառնուրդ, բաղադրություն:
Բնավորություն:
Խառնվել — Միանալ, շաղախվել, ձուլվել,
միախառնվել: Միջամտել, մեջ
ընկնել, քիթը խոթել: Խճճվել:
Շփոթվել, իրեն կորցնել:
Խառնուրդ -Խւսռնված(ք), բաղադրություն:
Խաս — Ընտիր, ընտրովի, լավ, լավորակ,
պատվական, բարձրորակ,
ազնիվ:
Խավ — Աղվամազ, մազախավ: Կարգ,
դասակարգ, դաս (հասարակության):
Խավար — Մթություն: Մութ, անլույս,
խավարչտին: Հետամնացություն:
Խավարամիտ — Խավարամոլ, խավարասեր,
խավարապաշտ, հետադեմ,
տգետ, տխմար:
Խավարել — Մթնել, մթագնել, մռայլվել,
պղտորել (աչքերը), սևանալ (աչքերի
առջև), աղոտանալ, նսեմանալ:
Խավարտ — Աղվամազոտ, խավոտ:
Բանջարեղեն, կանաչի:
Խավիար — Ձկնկիթ, ձուղպ:
Խատուտիկ — Խայտաբղետ, բծավոր,
պիսակավոր:
Խարազան — Մտրակ, ճիպոտ, գանակ:
Խարազանել — Մտրակել, ճիպոտահարել,
ձաղկել, գանակոծել: Քննա-
դատել:
Խարան — Խարանադրոշմ, խարվածք,
դաղ: Դրոշմ, կնիք, խարանիչ:
Խարանել — Խարանադրոշմել, դաղել:
Խայտառակել:
Խարդախ — Խաբեբա, նենգ, զեղծարար,
դրուժան, անազնիվ: Ատա-
հակ, սրիկա:
Խարդախել — Խաբել, նենգել, դրժել,
կեղծել, զեղծել, եղծել:
Խարդավանք — Խարդավանություն,
որոգայթ, դավ, դավադրություն:
Խարխափել — Որոնել, շոշափել,
փնտրել, պրպտել:
Խարխլել — Ավերել, քանդել, փլցնել,
քայքայել:
Խարխուլ — Խախուտ, երերուն, անհաստատ:
Խարկել — Բովել, աղանձել, խորովել,
խանձել, դաղել:
Խարսխել — Ամրացնել, հաստատել:
Հիմնել, հիմնադրել:
Խարտել — Խարտոցել, կոկել, ողորկել,
հղկել:

86 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 81-90

Խարտիշագեղ — Խարտյաշ, դեղձան,
դեղնորակ (մազեր), խարտիշահեր:
Խարտյաշ — Դեղձան, դեղնորակ (մազեր):
Խարտիշահեր:
Խարույկ — Կրակ, օջախ:
Խափանել — Խանգարել, խոչընդոտել,
արգելել, արգելակել, կանխել,
կասեցնել:
Խափշիկ — Եթովպացի, հաբեշ, հաբե-
շացի: Սևամորթ, նեգր:
Խելագար — Խենթ, խև, խելառ, գիժ,
խելացնոր, ցնորված, անխելք, հիմար,
ապուշ:
Խելահաս — Խելոք, ընդունակ, խելացի,
խոհուն, խելամիտ:
Խելահեղություն — Խելագարություն:
Մոլեգնություն:
Խելամիտ — Խելոք, ընդունակ, բանիմաց,
խելացի, տաղանդավոր, խելահաս,
լրջմիտ, ողջամիտ, ողջախոհ,
խոհեմ, խոհուն:
Խելացի — Խելոք, ուշիմ, բանիմաց,
իմաստուն, խոհեմ, լրջմիտ, խելամիտ:
Խելացնոր — Խելագար, խենթ, խև, խելառ,
գիժ, խելահեղ, ցնորամիտ,
ցնդած, ցնորված, հիմար, ապուշ,
անմիտ:
Խելք — Հնարագիտություն: Հանճար:
Միտք, բանականություն:
Խելոք — Խելացի, ընդունակ, բանիմաց,
լրջմիտ, խոհեմ: Հնազանդ, հլու:
Խեղաթյուրել — Աղավաղել, աղճատել,
եղծել, նենգել, խեղել, նենգափո-
խել:
Խեղանդամ — Հաշմանդամ, անդամա-
լույծ, հաշմ, արատավոր, պակասավոր:
Խեղդել — Հեղձել, խեղդամահ անել,
շնչահեղձ անել: ճնշել, ընկճել
(ապստամբությունը): Լռեցնել,
խափանել (ձայնը):
Խեղդվել — Ընկղմվել, ջրասուզվել:
Հեղձվել, շնչահեղձ լինել: Մարել
(ձայնը):
Խեղել — Խեղաթյուրել: Հաշմել:
Խեղկատակ — Ծաղրածու, միմոս,
հտպիտ: Խայտառակ:
Խեղճ — Թշվառ, ողորմելի, խղճալի,
անզոր, թույլ, հեղգ, անօգնական,
անճարակ, խղճուկ: Չքավոր, չունևոր,
աղքատ, ընչազուրկ:
Խենթ — Խելագար, խելառ, գիժ, խև,
խելազուրկ, ցնդած, ցնորված, հիմար,
տխմար, ապուշ, անխելք,
անմիտ, խելահեղ: Պակասավոր,
ծանծաղամիտ:
Խև — Խելագար, խենթ, խելառ, գիժ, խելահեղ,
խելացնոր, հիմար, ապուշ:
Խեցեգործ — Բրուտագործ, կավագործ:
Խեցեղեն — Խեցի, կավեղեն (կերամի-
կա):
Խզակոթ — Վզակոթ, վզատակ: Հրացա-
նակոթ, (բրբ.) կոնդախ, ղոնդաղ:
Խզբզել — Խազել, գծել, խազխզել,
գծմծել, գրոտել:
Խզել — Կտրել (կապը), ընդհատել, դադարեցնել:
Խթան — Ազդակ, գործոն: Դրդում,
գրգիռ:
Խթանել — Գրգռել, դրդել, մղել, խթել:
Ազդակել, ասպանդակել (ձիուն):
Խժդժություն — Բարբարոսություն, վանդալություն,
դաժանություն, գազանություն,
վայրագություն, անողոքություն,
անգթություն, անխղճություն,
վայրենություն, անկարգություն:
Խժռել — Ուտել, լափել, ըմբոշխնել:
Փշրել, մանրել: Շռայլել:
Խիզախ — Քաջ, արի, կտրիճ, քաջասիրտ,
առյուծասիրտ: Անվախ, անվեհեր,
աներկյուղ, համարձակ,
սրտոտ: Ինքնավստահ, վստահ,
հանդուգն:
Խիկար — Իմաստուն:
Խիղճ — Գութ, կարեկցություն, կարեկցանք,
խղճմտանք, խղճմտություն:

87 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 81-90

Խիճ — Խճաքար, խիպսսր, մանրաքար,
կոպիճ:
Խինդ — Խնդություն, ուրախություն,
բերկրություն, բերկրանք, հրճվանք,
ցնծություն:
Խիստ — Ուժգին, բուռն, չափազանց,
հույժ, թունդ: Խստապահանջ,
խստաբարո, պահանջկոտ (մարդ):
Խոժոռ, անժպիտ (դեմք), դաժան,
խստաշունչ (ձմեռ): Ծանր, կծու,
դառն, վիրավորիչ (խոսք):
Խիտ — Սեղմ, հոծ, ՛սերտ, պինդ, կուռ:
Թանձր, հաստ, թավ:
Խլել — Հափշտակել, թռցնել, բռնագրավել,
գրավել, կորզել, շորթել:
Խլխլել:
Խլրտալ — Երերալ, շարժվել, խռովել,
եռալ, վխտալ:
Խլուրդ -Գետնամուկ, դաշտամուկ:
Խծբծանք — Բիծ, արատ: Մեղադրանք,
պարսավանք, զրպարտություն:
Խղճալ — Գթալ, կարեկցել, ցավել, արգահատել:
Խղճալի — Ողորմելի, արգահատելի,
ողբալի, խեղճ, թշվառ, խղճուկ:
Խղճահարվել — Խղճալ, կարեկցել,
գթալ, ցավել, խղճմտել, արգահատել:
Խղճմտանք — Խիղճ, գութ, կարեկցություն,
խղճահարություն:
Խղճուկ — Խեղճ, ողորմելի, խղճալի,
թշվառ, հեգ: Աննշան, չնչին:
Խճաքար — Խիճ, կոպիճ, մանրախիճ:
Խճճել — Խառնել, խառնակել, թնջկել,
թաղկել:
Խճողվել — Լցվել, դիզվել, խռնվել, ժո-
ղովվել:
Խճուղի — ճանապարհ, ուղի:
Խմբագրել — Մշակել, շտկել: Ոճավորել:
Ամփոփել:
Խմբակցություն — Խումբ, խմբավորում:
Ընկերություն, միավորում:
Խմբապետ — Գլխավոր, ղեկավար,
պարագլուխ: Խմբավար: Հրամանատար:
Խմբավորել — Խմբել, դասավորել,
դասդասել:
Խմբավորում — Խումբ, խմբակցություն:
Խմբում, հավաքում, դասավորում,
դասդասում:
Խմբվել — Հավաքվել, համախմբվել:
ժողովվել, գումարվել: Խմբավորվել:
Տ Խմել — Ըմպել, կուլ տալ, դատարկել,
արբել, կում անել: Ծծել, քամել
(դառնությունը): Հարբել, գինովանալ,
կոնծել (խսկց.):
Խմիչք — Ըմպելիք, խմելիք:
Խմորում — Դժգոհություն, հուզում,
հուզմունք:
Խնամախոսություն — Հսսրսնախոսու-
թյուն, նշանադրություն:
Խնամակալ — Խնամածու, խնամատար,
հովանավոր, խնամարկու:
Դայակ, դաստիարակ: Հոգաբարձու,
վերակացու, մեկենաս (գրք.):
Խնամել — Խնամակալել, պահել, պահպանել,
հոգալ, դարմանել, հոգ
տանել: Դաստիարակել: Բուծել
(անասուն.): Մշակել, աճեցնել
(բույս):
Խնամի — Ազգական, բարեկամ:
Խնամք — Հոգատարություն, հոգածություն,
հոգացողություն: Դարմանում,
խնամում:
Խնայել — Տնտեսել, պահել, ետ գցել:
ժլատանալ, զլանալ: Գթալ,
խղճալ:
Խնդագին — Ցնծագին, զվարճագին,
զվարթագին, հրճվագին:
Խնդալ — Ուրախանալ, ցնծալ, հրճվել,
զվարճանալ, բերկրել, խայտալ:
Ծիծաղել, ժպտալ, հռհռալ, կարկնչել,
քրքջալ: Ծաղրել:
Խնդիր — Հարց: Առաջադրանք: Գործ,
բան:
Խնդրել — Հայցել, աղերսել, աղաչել,
պաղատել, թախանձել: Մուրալ,
ուզել:

88 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 81-90

Խնդություն — Ուրախություն, բերկրանք,
հրճվանք, խինդ, ցնծություն,
զվարճանք:
Խնկաթույր — Խնկահոտ, անուշահոտ,
անուշաբույր:
Խնկարկել -Խնկել, խունկ ծխել: Շողոքորթել,
հսսճոյախոսել, քծնել,
կեղծավորել, քաղցրախոսել, գովաբանել:
Խնկել — Օծել, զմռսել, անուշահոտել;
Խնկարկել, խունկ ծխել: Հսսրգել,
մեծւսրել, գովել, դրվատել, ներբողել,
փառաբանել: Շողոքորթել:
Խնջույք — Խրախճանք, կերուխում,
ճաշկերույթ, հացկերույթ, գինարբուք,
քեֆ:
Խշխշոց — Խշշոց, սոսափյուն, շրշյուն,
շնկշնկոց:
Խոզ — Գոճամայր, մերուն (էգը), վարազ
(արու): Կեղտոտ (փխբ.):
Խոթել — Մտցնել, կոխել, խցկել,
մխրճել, խրել, ցցել, շշել:
Խոժոռ — Խեթ, խոլոր, անբարեհամբույր,
նոթոտ (բրբ.): Խոժոռադեմ:
Խոլաբար — Խենթաբար, խենթորեն,
հիմարաբար, անմտորեն:
Խոլական — Հիմարական, ցնորական:
Ամեհի, անզուսպ, կատաղի, մոլե-
գին:
Խոխոջել — Կարկաչել, քչքչալ, գլգը-
լալ, կլկլալ:
Խոխոջյուն — Խոխոջ, կարկաչ, կարկաչյուն,
քչքչոց, գլգլոց, շառաչյուն:
Խոկ — Մտածություն, մտածմունք,
խորհրդածություն, խոհ, խորհուրդ,
մտորում, միտք:
Խոկալ — Մտածել, խորհել, խորհրդածել,
մտորել, մտմտալ, որոճալ:
Խոհ — Մտածմունք, խորհրդածություն,
միտք, խորհուրդ, մտորում, խոկ:
Խոհեմ — Խելացի, իմաստուն, զգոն,
շրջահայաց, զգուշավոր:
Խոհուն — Լրջախոհ, ողջամիտ, խելամիտ,
խելոք, լուրջ:
Խողխողել — Ապանել, մորթել, փողո-
. տել, սրախողխող անել:
Խողովակ — Փող, փողրակ (զուգարանի),
ագուգա, ջրմուղ (ջրի):
Ջրհորդան:
Խոճկոր — Գոճի (բրբ.):
Խոյ — Ոչխար (արու):
Խոյակ — Սյունագլուխ, սյունազարդ:
Խոյանալ — Արշավել, սլանալ, սուրալ,
ընթանալ: Նետվել, հարձակվել:
Խոյանք — Սլացք, սլացում, թռիչք, վե-
Րելք (մտքի):
Խոյընթաց — Խոյագնաց, խոյասլաց,
վայրասլաց:
Խոնավ — Թաց, նամ, տամուկ, գեջ:
Խոնարհ — Հեզ, հլու, հնազանդ: Ցածր:
Համեստ:
Խոնարհվել — Խոնարհել, կռանալ,
կքել, հակվել: Ենթարկվել, հնազանդվել:
Խոնջանք — Հոգնածություն, խոնջություն,
հոգնություն:
Խոշոր — Մեծ, ահագին, վիթխարի,
հսկայական, զանգվածեղ, ստվար:
Կարևոր, ականավոր, աչքի ընկնող
(մարդ):
Խոշտանգել — Տանջել, չարչարել,
(հզվդ.) կտտել, գանահարել:
Խոչընդոտ — Արգելք, դժվարություն,
(հնց.) խոչ, խութ:
Խոչընդոտել — Խանգարել, արգելա-
կել, խափանել: Կասեցնել, կաշկանդել,
զսպել:
Խոպան — Անմշակ, անվար: Անմարդաբնակ,
ամայի, վայրի (երկիր):
Խոպոպ — Խոպոպիք, մազափունջ,
գանգուր:
Խոռոչ — Փոս, խորշ, ծերպ, ճեղք, փապար:
Խոսակից — Զրուցակից, զրուցընկեր:
Խոսակցություն — Զրույց, խոսք, ասուլիս:
Բանակցություն: Բամբասանք:

89 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 81-90

Խոսել — Զրուցել: Ասել, բարբառել: Արտասանել:
Փսփսալ, քչփչալ,
շշնջալ: Շաղակրատել, ճամարտակել,
շատախոսել: Մենախոսել:
Դասախոսել: Բամբասել: Բանակ֊
ցել, պայմանավորվել: Արտահայտվել,
ճառել:
Խոսնակ — ճարտարախոս: Բարեխոս:
Փաստաբան: Աքաղաղ: (ւսրևմտհ.)
Հաղորդավար: Խորհրդարանի ղեկավար:
Խոստանալ — Խոսք տալ, պարտավորվել,
ուխտել:
Խոստովանել — Ընդունել, ճանաչել,
մեղքը վիզն առնել, հանձն առնել:
Խոստում — Երդում, ուխտ: Խոսք,
հանձնառություն:
Խոստումնալից — Խոստումնաշատ,
բազմախոստում, խոստումնառատ:
Խոսուն — Բանավոր, բանական: Պերճախոս:
Խոսք — Զրույց, խոսակցություն, ասուլիս:
Ասք, բան, պատմություն:
ճառ, ելույթ: Ասելիք: Նախադասություն:
Պարբերություն: Խոստում,
երդում:
Խոտ — Սեզ, դալար, կանաչ, խոտա-
բույս:
Խոտակեր — Խոտաճարակ:
Խոտան — Անպետք, անորակ, վատորակ,
ցածրորակ: Թափթփուկ, թափոն:
Խոտհարք — Խոտհունձ: Մարգագետին,
խոտատեղ, խոտնոց:
Խոտոր — Ծուռ, շեղ, սխալ, մոլար,
թյուր: Անուղղակի, զարտուղի:
Կողմնակի:
Խոտորնակ — Խոտոր: Հակառակ, ընդդեմ:
Խոտորվել — Խոտորել, շեղվել, զարտուղվել:
Մոլորվել, ծռվել: Սայթաքել:
Խոր — Խորունկ, խորին: Երկար (ծերություն):
Խորիմաց, խորիմաստ:
Խորագիր — Մակագրություն: Վերնագիր,
վերտառություն:
Խորազգաց — Խորամուխ, խորազնին,
խորաթափանց:
Խորազնին — Խորամուխ, խորաթափանց,
խորաքնին:
Խորաթափանց — Խորամուխ, քննող:
Սուր, սրատես: Սրամիտ:
Խորամանկ — Խարդախ , նենգ, նենգամիտ,
(փխբ) աղվես, օձ, օձաբարո,
նենգավոր: Ծածկամիտ: Հնարագետ,
ճարտար, խորագետ:
Խորամիտ — Խորիմաստ, խորագետ,
խորիմաց, խորախորհուրդ:
Խորամուխ — Խորաթափանց, ներհուն,
խորազնին, խորազգաց:
Խորան — Պատարագարան, սեղան
(քրիստոնյաների), բագին, ատրուշան
(հեթանոսների), զոհարան,
դուռ: Եկեղեցի: Վրան, տաղավար:
Խորանալ — Խորասուզվել Խորունկանալ:
Խորամուխ լինել:
Խորապես — Շատ, սաստիկ, չափազանց:
Խորասուզվել — Սուզվել, ընկղմվել,
մխրճվել, թաղվել, խորանալ:
Խորդանոց — Մառան, շտեմարան,
նպարանոց:
Խորդյուն — Խռկոց, խռմփոց:
Խորդուբորդ — Անհարթ, անհավասար,
անողորկ, դարուփոս:
Խորթ — Անհարազատ: Անսովոր, օտար,
օտարոտի, անընտել:
Խորթանալ — Օտարանալ, ուծանալ,
այլասերել:
Խորիմաստ — Խոր, խորախորհուրդ,
նրբիմաց, խորիմաց, խորամիտ:
Խրթին, դժվարհասկանալի, անհասկանալի:
Խորիսխ — Խորիզ, փոխինդ: Մեղրահաց:
Խորխորատ — Անդունդ, վիհ: Փոս,
գուբ, վիրապ: Դժոխք, գեհեն:

90 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 81-90

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика