дома » ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ » ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 51-60
ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ-ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 51-60

ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 51-60

Գլխավոր էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ-ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ 
Рефераты. Редкие книги.

Գթություն — Գութ, կարեկցանք, սրտացավություն,
մարդասիրություն:
Գժանոց — Հոգեբուժարան, գժատուն,
հիմարանոց, խենթանոց, խելագարանոց:
Գժդմնել — Դժկամել, նեղանալ, քրթմըն-
ջալ, խոժոռել, նեղսրտել, սրտնեղել:
Գժվել — Խելագարվել, ցնորվել, ցնդել,
խենթանալ:
Գժտվել — Երկպառակտվել, խռովել,
պառակտվել, կռվել, հակառակ-
վել:
Գժտություն — Երկպառակություն, անմիաբանություն,
խռովություն,
պառակտում:
Գիժ — Խենթ, խելագար, հիմար, խև,
ծուռ:
Գիծ-Բիծ, խազ: Տողան, շարք, կարգ:
Գին — Արժեք, արժողություն: Սակագին,
արժեգին, սակ:
Գինարբուք — Հարբեցողություն: Կերուխում,
խնջույք:
Գինդ — Ականջօղ, օղ:
Գինեթաս — Գինաման, գավաթ, թաս:
Գինեմոլ — Գինեսեր, արբշիռ, հարբեցող,
ալկոհոլամոլ:
Գինեվաճառ — Գինեծախ, գինեպան,
միկիտան:
Գինեվետ -Գինեբեր, գինեբուխ, գինառատ:
Գիշակեր — Դիակեր, գիշատիչ, լեշա-
կեր (բրբ.):
Գիշատել -Հոշոտել, պաստել, պատառոտել,
բզկտել, քրքրել, գզգզել,
ծվատել: Կեղեքել, հարստահա-
րել:
Գիշատիչ — Գիշակեր, հոշոտիչ, գազան:
Գիշեր — Ցայգ: Խավար, մթություն, խավարակ,
աղջամուղջ:
Գիշերանոց — Գիշերաշապիկ, գիշերահանդերձ,
գիշերազգեստ, ցայգազգեստ:
Գիշերել -Օթևանել, իջևանել:
Գիշերերգ — Ցայգերգ, ցայգանվագ,
գիշերանվագ, ցայգերգություն
(սերենադ):
Գիսախռիվ — Գիսարձակ, հերարձակ,
վարսարձակ, մազախռիվ:
Գիսակ — Շամ: Մազ, հեր, վարս:
Գիսավոր — Պոչավոր, ագևոր, ձետա-
վոր:
Գիտակ — Տեղյակ, իրազեկ, ծանոթ, գիտուն,
բանիմաց, քաջատեղյակ,
լավատեղյակ, քաջածանոթ:
Գիտակցել — Հասկանալ, զգալ, դատել,
տրամաբանել, մտածել:
Գիտակցություն — Բանականություն,
դատողություն, տրամաբանություն,
ողջամտություն, խելք, միտք:
Գիտելիք — Տեղեկություն, ծանոթություն,
գաղափար, գիտություն:
Գիտենալ — Իմանալ, տիրապեւոել,
տեղեկանալ: ճանաչել, ծանոթանալ:
Գիտնական — Գիտուն, ուսումնական,
ուսյալ:
Գիր -Տառ, նշանագիր, նամակ, բարևա-
գիր:
Գիրանալ — Պարարտանալ, չաղանալ,
ճարպակալել, ճւսրպոտել:
Գիրգ — Փափուկ, փափկասուն, քնքուշ,
նազանի:
Գիրկ — Գոգ, ծոց, խտիտ (բրբ.):
Գիրք — Երկ, աշխատություն: Մատյան,
դավթար (բրբ.):
Գիրուկ — Պարարտ, չաղ, գեր, հաստ-
ւիկ. թմբլիկ, գնդլիկ:
Գլանակ — օխախոտ, ոլորակ, գլանիկ:
Գլխահակ — Գլխիկոր, գլխակոր,
գլխակախ, (փխբ.) քայլամոլոր:
Գլխանոց — Գդակ, գլխարկ, խույր, սաղավարտ:
Գլխաշոր, լաչակ:
Գլխապատառ — Շտապ, փութկոտ,
հապճեպ, շուտափույթ, հապշտապ:
Գլխապտույտ — Շշմեցուցիչ, ապշեցուցիչ:
Հևիհև, շնչակտուր:

51 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 51-60

Գլխավոր — էական, հիմնական, կւսրե-
վոր: Մեծավոր, պետ, առաջնորդ,
պարագլուխ, ղեկավար: Ամուսին:
Գլխատել — Կառափնատել, կառափել,
փողոտել, սպանել, գլուխը կտրել:
Գլխարկ — Գդակ, վեղար, խույր,
կնգուղ, փափախ, թասակ:
Գլխիկոր — Գլխահակ, գլխակախ,
(փխբ.) քայլամոլոր:
Գլորվել — Շրջվել, թավալվել, դառնալ:
Տապալվել, գահավիժել, կործանվել,
ընկնել:
Գլուխ — Գանգ, կառափ: Գագաթ, կատար,
ծայր: Միտք, խելք, գիտակցություն:
Մաս, դրվագ, հատված
(ԳՐՔԻ):
Գծագիր — Ստվերագիծ, ուրվագիծ:
Գծանկար, գծապատկեր:
Գծել — Գծագրել, ծրել, գիծ քաշել,
գծմծել, խզմզել, խզբզել: Տողել,
սյունակել: Նախագծել, ուրվա-
գծել, նշել: Նկարագրել, պատկերել:
Գծուծ — Նվաստ, խղճուկ: Անարգ,
չնչին, մանրախնդիր, փոքրոգի,
ժլատ, կծծի:
Գմբեթարդ — Գմբեթաձև, գմբեթանման,
խորանաձև, կամարաձև:
Գյուղ — Շեն, ավան, գյուղակ (փոքր):
Գյուղապետ — Տանուտեր, (բրբ.) քյոխվա,
ռես:
Գյուղացի — Գեղջուկ, շինական, ռամիկ:
Երկրագործ;
Գյուտ — Հայտնագործություն:
Գնալ — Երթալ, ընթանալ, քայլել: Հեռանալ,
անցնել, թռչել: Մեկնել,
ճամփորդել, ուղևորվել: Հաճախել,
այցելել:
Գնահատել — Արժեքավորել, ներբողել,
գովել: Գնորոշել, արժորոշել:
Գնդակոծել — Հրետակոծել, ռմբակոծել,
ականակոծել, կրակել, կրակ
բանալ:
Գնդաձև — Գնդանման, շրջանաձև,
կլոր, բոլորակ:
Գնդապետ — Զորապետ, հազարապետ:
Գնացք — Գնացքակազմ, կառաշար: Ընթացք,
քայլվածք:
Գնդակահարել — Ապանել, մեռցնել,
մահացնել, գնդակախորով անել:
Գնչու — Բոշա, վաչկատուն:
Գնորդ — Հաճախորդ, մուշտարի (բրբ.):
Ապառող, գնող:
Գոգ — Գիրկ, ծոց, խորշ: Մակերես:
Գոլ — Տաք, գաղջ: Շոգ, տապ:
Գնել — Առնել, ձեռք բերել: Կաշառել:
Գոլորշի — Շոգի, ջրաշոգի:
Գոլորշիանալ — Շոգիանալ, ցնդել, անհետանալ,
չքանալ:
Գոհ — Բավական, շնորհակալ, հավան,
հոժար:
Գոհանալ — Բավականանալ, բավարարվել,
վայելել, գոհ լինել (մնալ):
Գոհար — Շողակ(ն), ալմաստ, ադամանդ,
ակն, վարդենիկ:
Գոհարազարդ — Գոհարապատ, գոհա-
րակապ, ադամանդազարդ, ականազարդ,
ակնակապ, ակնակուռ,
ադամանդակուռ:
Գող — Ավազակ, հեն, ծովահեն, գրպանահատ,
խաչագող, ձեռնքաշ:
Գողանալ — Կողոպտել, հափշտակել,
թալանել, ասպատակել, շորթել,
թռցնել:
Գոհացուցիչ — Բավարար, բավ:
Գողեգող — Գողաբար, գողունի, գաղտագողի,
գաղտնի, թաքուն:
Գողտրիկ — Դուրեկան, մեղմ, ախորժե-
լի, քնքուշ, գեղեցիկ:
Գոճի — Խոճկոր:
Գոմ — Ախոռ, մսուր, անասնագոմ, ձիանոց,
ոչխարանոց: Փարախ: Ֆերմա:
Գոմաղբ — Թրիք, կու, աղբ, անասնա-
կեղտ:
Գոմեշ — Գոմշակով, մատակ (Էգը), գոմշաձագ,
գոմշուկ (ձագը):
Գոյ — Գոյություն, կեցություն: էակ,
արարած:

52 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 51-60

Գոյամարտ — Գոյապայքար, գոյակռիվ,
պայքար:
Գոյանալ — Առաջանալ, ստեղծվել,
սկզբնավորվել, սաղմնավորվել,
ծագել, բխել: Կազմակերպվել,
կազմավորվել, ձևակերպվել, ձևավորվել,
մարմնավորվել:
Գոյություն — Գոյ, կեցություն, լինելություն:
Գոյատևություն, առկայություն:
ԳոնԵ — Գեթ, թեկուզ, միայն թե,
առնվազն:
Գոչել — Գոռալ, կանչել, ձայնել, ճչալ,
բացականչել:
Գոչյուն — Բացականչություն, կանչ, գոռոց,
աղաղակ, ճիչ:
Գոռգոռալ — Աղաղակել, աղմկել, բոռալ,
բղավել, գոչել:
Գոռոզ — Գոռոզամիտ, ամբարտավան,
հպարտ, մեծամիտ, ինքնահավան,
սնապարծ, բարձրահոն, անհամեստ,
խրոխտ, սեգ:
Գոս — Չոր, ցամաք, վտիտ:
Գոսանալ — Չորանալ, ցամաքել, ընդարմանալ:
Սմքել:
Գովաբանել — Գովել, դրվատել, ներբողել,
խնկարկել, փառաբանել, գո-
վերգել:
Գովասանք — Գովք, գովեստ, գովաբանություն,
ներբող, դրվատանք,
փառաբանություն, ջատագովություն,
մեծարում, մեծարանք,
խնկարկություն:
Գոտեմարտ — Գոտեմարտություն, ըմբշամարտ,
մենամարտ, պայքար,
կռիվ:
Գոտեպնդել — Խրախուսել, քաջալերել,
ոգևորել, հորդորել, սրտապնդել,
ջլապնդել:
Գոտևորել — Շրջագոտել, պարեգոտել:
Գոտի — Կամար, փորքաշ, մեջքակապ,
գոտիկ, երիզ: (երկրբ.) Զոնա, մաս:
Գովերգ — Ձոն, ձոներգ, գեղոն, ներբող,
Գորգ — Խալի, կարպետ, խալիչա (բրբ.):
Գործ — Բան, աշխատանք, պարապմունք,
զբաղմունք: Գործողություն,
արարք, գործունեություն:
Պաշտոն, ծառայություն:
Գործազուրկ — Աշխատազուրկ, անաշխատ,
անգործ:
Գործածական — Գործածելի, կիրառական:
Գործածել — Բանեցնել, կիրարկել, կիրառել,
գործադրել, օգտագործել,
ծառայեցնել:
Գործակալ — Ագենտ: Գործակից, կողմնակից,
աջակից, արբանյակ: Գործակատար:
Գործարան — Ձեռնարկություն, գործատուն
(ւսրևմւո.), ֆաբրիկա: Օրգան:
Գործարար — Գործիմաց, գործունյա,
բանիմաց, ձեռներեց:
Գործարկել — Աշխատեցնել, բանեցնել,
գործադրել, շահագործել, գործի
գցել:
Գործել — Աշխատել, բանել, զբաղվել:
Կատարել: Ազդել, ներգործել:
Հյուսել, ոստայնել:
Գործելակերպ — Արարք, արարմունք,
վարմունք, վարք, վարքագիծ:
Գործիք — Աարք, ապարատ: Նվագա-
րան: Միջոց (փխբ.):
Գործնական — Կիրառական: Գործունյա,
գործուն:
Գործողություն — Գործ, արարմունք,
արարք, գործառնություն, ձեռնարկություն:
Դեպք, իրադարձություն,
իրողություն: (թատր.)
Արար, արարված:
Գործոն — Ազդակ, խթան: Ակտիվ, գործունյա:
Գործունյա — Գործուն, ակտիվ, փութաջան,
եռանդուն, ժրաջան:
Գորշ — Գորշագույն, մոխրագույն:
Մռայլ: Անհրապույր, անշուք:

53 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 51-60

Գորով — Գորովանք, գուրգուրանք, գութ,
սեր, խանդաղատանք, կարեկցանք:
Գորովագութ — Բարեգութ, գթասիրտ,
գթառատ, խանդակաթ, խանդաղատագին,
գորովալից:
Գոցել — Փակել, կողպել: Խփել: Ծածկել:
Գջլել — Գռփել, հւսփշտակել, խլել, պո-
կել, պլոկել, կորզել, շորթել, կեղե-
քել, հարստահարել:
Գռեհիկ — Անճաշակ, անկիրթ, անբարեկիրթ,
բիրտ, կոպիտ, անտաշ,
սինլքոր, փողոցային:
Գռփել — Հափշտակել, խլել, կորզել,
շորթել, գջլել, կեղեքել, հարստահարել:
Գտնել — ճարել, հայթայթել: Գուշակել:
Գտնվել — Հայտնաբերվել: Լինել, հանդիսանալ:
Գրագետ — Ուսյալ, գրաճանաչ, կարդացվոր,
գրավարժ:
Գրագիր — Քարտուղար, գործավար,
դպիր, ատենադպիր (հնց.):
Գրադարան — Մատենադարան, գրատուն,
գրապահոց:
Գրախոս — Գրաքննադատ, քննադատ:
Գրանցել — Ցուցակագրել, հաշվի առնել,
արձանագրել, գրառել:
Գրասեր — Մատենասեր, գրքասեր, ընթերցասեր,
ուսումնասեր:
Գրաստ — Բարձկան, բեռնակիր, բեռնաքարշ:
Գրավ — Երաշխիք, առհավատչյա,
ավանդ, հավաստիք, գրավական:
Գրավական — Երաշխիք, հավաստիք,
առհավատչյա, գրավ, ավանդ:
Գրավատուն — Ավանդատուն, լոմբարդ:
Գրավել — Տիրանալ, տիրել, նվաճել:
Դյութել, հմայել, հրապուրել: Կա-
շառել: Տեղավորվել, զբաղեցնել:
Գրավիչ — Դյութիչ, հրապուրիչ, հմայիչ,
զգլխիչ, թովիչ, առինքնող:
Գրբաց — Գուշակ, բախտագուշակ:
Գրգել — Փափկացնել, կակղացնել,
մեղմացնել; Ամոքել:
Գրգիռ — Ազդակ, դրդում, մղում, հորդոր:
Հույզ, հուզմունք, կիրք:
Գրգռել — Վրդովել, բորբոքել: Դրդել,
մղել, լարել, հրահրել, սադրել:
Խտղտել:
Գրեթե — Համարյա(թե), մոտավորապես,
մոտ, շուրջ:
Գրել — Շարադրել, հեղինակել, գրառել:
Գրանցել, արձանագրել, դրոշմել,
փորագրել: Հաղորդել, հայտնել:
Գրկաբաց — Գրկատարած, թևատարած;
Սրտալիր, բացգիրկ:
Գրկախառնվել — Փաթաթվել, գրկ(վ)ել,
ողջագուրվել, համբուրվել, գգվել,
փարվել:
Գրկել — Փաթաթվել, փար(վ)ել, գգվել,
գրկախառնվել: Գիրկն առնել:
Գրոհ — Հարձակում, արշավանք, գրոհում:
Գրոհել — Հարձակվել, արշավել, խուժել,
ասպատակել:
Գրող — Հեղինակ, մատենագիր, քերթող:
Վիպասան, պոետ: Գրագիր,
գրիչ: Հոգեառ
Գրպան — Գրպանիկ, ծոցագրպան:
Գրպանել — Յուրացնել, շորթել, կորզել,
պոկել, սեփականացնել:
Գրվածք — Գիրք, երկ, աշխատություն,
երկասիրություն: Ստեղծագործություն:
Գիր, գրություն:
Գրություն — Գիր, գրվածք, երկտող,
նամակ:
Գցել — Նետել, շպրտել, ձգել: Վայր
դնել, զգետնել, գետնով տալ:
Գուբ — Հոր, փոս, վիրապ: Գերեզման:
Գութ — Գորով, սեր, գուրգուրանք, գորովանք,
խանդաղատանք, կարեկցանք:
Գուժել — Ողբալ: Բոթել:
Գուժկան — Գուժաբեր, գուժարար, բոթաբեր:
Գուղձ — Կոշտ, հողակոշտ:

54 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 51-60

Գուլ — Բութ (ծայր, սայր): Թանձր
(միտք):
Գումարել — Ավելացնալ: Միավորել:
Հրավիրել, կայացնել (նիստ):
Գույժ — Բոթ (վատ լուր):
Գույն — Երանգ, թույր, ռանգ (բրբ.). ներկ:
Գույնզգույն — Բազմագույն, բազմերանգ,
հազարերանգ, երփներանգ,
երփնագույն, գունագեղ, նախշուն,
խայտաբղետ, խատուտիկ:
Գույք — Ստացվածք, ինչք, ունեցվածք,
ստակ:
Գունագեղ — Գունեղ, գույնզգույն, գունավոր,
գունազարդ, երփներանգ,
երփնագեղ:
Գունաթափ — Գունատ, դժգույն: Դալ-
կադեմ, դալուկ, դալկահար: .
Գունավորել — Երանգել, երանգավորել,
ներկել, գունազարդել:
Գունատ — Դժգույն, տմույն, գունաթափ,
դալուկ: Գունազուրկ, անգույն:
Գունատվել — Դալկանալ, դժգունել,
դեղնել, սփրթնել: Գունաթափվել:
Գունդ — Երկրագունդ: Խմորագունդ:
Ձնագունդ: Սկավառակ:
Գունեղ -Վառերանգ, գույնզգույն, գունազարդ,
երփնագեղ:
Գուշակ — Բախտագուշակ, մարգարե,
կախարդ, վհուկ, դյութ, գրբաց,
հմայող:
Գուշակել — Կանխատեսել, մարգարեանալ,
կռահել, նախազգալ:
Գուպար — Կռիվ, պատերազմ, մարտ:
Մաքառում, պայքար: Մենամարտ,
գոտեմարտ: Մրցություն:
Գուռ — Ջրավազան, ավազան: Հնձան:
Գուսան — Աշուղ, գովասան: Տրուբադուր,
ակին, երգասաց:
Գուրգուրել — Գգվել, գորովել, փայփայել,
փաղաքշել, սիրել, շոյել, խանդաղատել,
կաթոգնել:
Գուրզ — Լախտ:
Գուցե- Թերևս, միգուցե, երևի, հավանաբար,
ըստ երևույթին:

Դ

Դագանակ — Մահակ, կոպալ, գավազան,
փայտ, լախտ, մական:
Դադար — Հանգիստ, հանգստություն:
Ընդմիջում, միջոց, արար:
Դադարել — Անդորրանալ, խաղաղվել:
Ավարտվել, կտրվել, վերջանալ,
կանգ առնել: Հանգչել, լռել,
խզվել, ընդհատվել:
Դադրել — Հոգնել, խոնջանալ, խոնջել:
Հանգստանալ, հանգչել:
Դազգահ — Հաստոց, գործասեղան:
Դաժան — Բիրտ, ժանտ, դժխեմ, անգութ,
անողորմ, անողոք, անագորույն,
վայրագ, դժնի, բարբարոս,
անխիղճ, վանդալ, քարսիրտ, արյունարբու,
ամբարիշտ: Դժվար,
ծանր:
Դաժանություն — ժանտություն, անգթություն,
անողոքություն, դժնիու-
թյուն, բարբարոսություն, վանդալություն,
վայրենություն, գազանություն,
վայրագություն,
անխղճություն, անկարեկցություն,
անսրտություն, խստություն:
Դալար — Մատաղ, մատղաշ, թարմ, նորածիլ:
Խոտ, սեզ, կանաչ:
Դալկադեմ — Դալուկ, գունատ, գունա-
թափ, դալկահար, դեղնադեմ,
դժգույն:
Դալուկ — Դալկադեմ, դժգույն, գունատ,
դեղնադեմ:
Դահիճ — Գլխատիչ, կառափնատիչ:
Բռնակալ:
Դահլիճ — Սրահ, գավիթ, անդաստակ,
հանդիսասրահ, հանդիսադահլիճ:
Դաղել — Խւսրանե-լ, խարսսնադրոշմել:
Կսկծեցնել, մրմռացնել, վշտացնել:
Դաղձ — Անանուխ, նանա:
Դամբան — Շիրիմ, դամբարան, գերեզման,
տապան:

55 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 51-60

Դամբանական — Դամբանաճառ, դւսմ-
բանախոսք; Մահախոսական, մահազդ:
Դամբարան — Դամբան, շիրիմ, գերեզման,
տապան, գերեզմանատուն:
Դայակ — Մանկաբարձ(ուհի), տատմայր:
Ծծմայր, ստնտու, խնամակալ:
Դայլայլ — Դայլայլանք, գեղգեղանք,
ճռվողյուն, ծլվլոց:
Դայլայլել ֊Օլվլալ, գեղգեղել, ճռվողել:
Դանդաղ — Կամաց, ծանր, համր, ան-
շտապ:
Դանդաղաշարժ — Ծանրաշարժ, դանդաղաքայլ,
դանդաղընթաց, ծանրաքայլ,
համրաքայլ, համրընթաց,
կամկար, դանդաղ(կոտ):
Դանդաղել — Հապաղել, դանդաղանալ:
Դանթել — Նիրհել, ննջել: Քնել, մրափել:
Դաշինք — Ուխտ, պայման, պայմանագիր:
Համաձայնություն:
Դաշնագիր — Համաձայնագիր, պայմանագիր,
դաշինք, դաշնադրություն:
Դաշնակ — Դաշնամուր (արմտհ.): Ներդաշնակ:
Դաշնակցական:
Դաշնակից — Ուխտակից, զինակից:
Համախոհ, կողմնակից, կուսա-
կից:
Դաշտ — Դաշտավայր, հարթավայր,
դաշտահովիտ: Արտ, հանդ, անդաստան:
Արոտավայր: Ասպարեզ,
մրցադաշտ:
Դաշտավայր — Դաշտ, հարթավայր,
սարահարթ, լեռնադաշտ, դաշտահովիտ:
Դաշույն — Թուր, սուր, խանչալ:
Դաջվածք — Դրոշմ, դրոշմվածք,
տպվածք:
Դառն — Լեղի, աղու, դառնահամ: Կծու:
Խիստ, դաժան:
Դառնալ — Վերադառնալ: Շեղվել, թեք-
վել, շրջվել: Բոլորվել, պտույտ
գալ: Վերածվել, փոխակերպվել:
Հանդիսանալ, լինել:
Դառնահամ — Լեղի, դառն, լեղահամ,
տտիպ (պտուղ):
Դառնանալ — Լեղիանալ, կծվել: Վշտանալ:
Բարկանալ:
Դառնացնել — Լեղիացնել: Զայրացնել,
բարկացնել: Դժբախտացնել, թունավորել
(կյանքը):
Դառնություն — Լեղի, լեղիություն,
կծվություն, տտիպություն: (փխբ.)
Նեղություն, տանջանք, տառապանք:
Մաղձ, թույն, ժահր, զայրույթ,
բարկություն:
Դաս — Դասակարգ, խավ: Տիպ, կարգ,
ընտանիք, տեսակ, խումբ: Խրատ:
Առարկա, նյութ (դասավանդման):
Դասագիրք — Ձեռնարկ, դասընթաց:
Դասախոս — Ուսուցիչ, վարժապետ,
դասատու: Բանախոս, զեկուցող,
հրապարակախոս:
Դասական — Ընտիր, օրինակելի:
Դասակարգել — Դասել, խմբավորել,
խմբել, դասդասել, դասավորել,
կարգավորել:
Դասավանդել — Ուսուցանել, ավան-
դել, սովորեցնել, դասախոսել:
Դասավորել — Դարսել, շարել: Խմբավորել:
Կարգավորել: Տեղավորել:
Դասատու — Ուսուցիչ, վարժապետ,
րաբունի: Դաստիարակ: Մանկւս-
վարժ:
Դասել — Դասավորել, դարսել, շարել,
տեղավորել, դասակարգել, դաս-
դասել, կարգել: Վերագրել, համա-
րել:
Դասրնկեր — Դասարանակից, դասարանցի,
ուսումնակից, համադասարանցի:
Դաստակերտ — Կալվածատուն, կալ-
վածատնակ: Ապարանք:
Դաստիարակ — Ուսուցիչ, դասատու,
վարժապետ, մանկավարժ: Կրթիչ,
դաստիարակիչ:
Դաստիարակել — Կրթել, բարեկրթել,
վարժեցնել, հրահանգել:

56 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 51-60

Դաստակ — Ձեռք, թաթ, ձեռնաթաթ:
Դաստապան — Դաստակ, երախակալ,
սրւսկոթ, թրակոթ:
Դավադիր — Դավաճան, մատնիչ, ուխ-
տադրուժ:
Դավադրություն — Դավ, որոգայթ, նենգություն,
խարդավանք, դավաճանություն,
մատնություն:
Դավաճան — Մատնիչ, (փխբ.) հուդա,
վասակ: Դավադիր, դրուժան, նենգադավ,
խարդավան: Անհավատարիմ
(ամուսին):
Դավաճանել — Մատնել, (փխբ.) վաճառել,
ծախել: Դավել, դավադրել,
դրժել:
Դավանանք — Դավանություն, կրոն,
պաշտամունք, հավատք, ուխտ:
Համոզմունք:
Դավանափոխ — Կրոնափոխ, հավատափոխ,
հավատուրաց, ուրացող:
Դավանել — Հավատալ, պաշտել,
երկրպագել: Ընդունել:
Դավել — Դավադրել, նյութել, նենգել,
որոգայթել: Դավաճանել, դրժել:
Դատ — Դատաստան: Ատյան, դիվան:
Դատաքննություն:
Դատապաշտպան — Իրավապաշտպան,
փաստաբան:
Դատապարտել — Պարսավել, պախա-
րակել, կշտամբել, դատափետել:
Ամբաստանել, մեղադրել, պատ-
ժել, դատել:
Դատավճիռ — Պատիժ, դատաստան:
Դատարկ — Փուչ, սնամեջ, սին, ունայն,
նանիր, ընդունայն: Անիմաստ: Թափուր,
ազատ: Աննշան, չնչին, անպետք:
Դատարկաձեռն, ձեռնունայն:
Դատարկաբանել — Դատարկախոսել,
զրախոսել, շաղակրատել, նան-
րախոսել, շատախոսել, բարբաջել,
բանդագուշել, շաղփաղփել,
ցնդաբանել:
Դատարկաձեռն — Ձեռնունայն, դատարկ:
Դատարկել — Պարպել, բեռնաթափել:
Ըմպել, խմել, կոնծել, քամել:
Դատել1 — Դատապարտել, վճիռ կայացնել:
Մտածել, տրամաբանել,
կշռադատել: Եզրակացնել:
Դատել2 — Աշխատել: Վաստակել:
Դատողություն ~ Մտածողություն, մտածություն,
տրամաբանություն, գիտակցություն:
Խելք, միտք, մտածմունք,
խորհրդածություն, կարծիք:
Դար1 — Հարյուրամյակ: Դարաշրջան:
Դար2 — Դարիվեր, վերելք, զառիվայր,
վայրէջք: Բարձրավանդակ:
Դարակ — Թարեք: Գզրոց:
Դարան — Թակարդ, որոգայթ, ծուղակ,
թաքստոց: Պահարան:
Դարանակալել — Դարանել, թաքնվել,
պահվել, որոգայթել:
Դարավանդ — Դարատափ, սանդղավանդ
(տեռաս):
Դարավոր — Հին, հնամենի, հնօրյա, հինավուրց,
հազարամյա:
Դարբին — Երկաթագործ, պայտար,
նալբանդ, նալչի (բրբ.):
Դարբնել — Կռել, կոփել, կռանել, ծեծել:
Դարձյալ — Վերստին, կրկին, նորից,
մեկ էլ: Նաև, նույնպես:
Դարձնել — Վերադարձնել, հետ տալ:
Շրջել, պտտել, շուռ տալ: Վերածել,
փոխել:
Դարման1 — Դեղ, ճար, սպեղանի, բա-
լասան: Ելք, միջոց: Հոգ, խնամք:
Դարման2 — Հարդ, (բրբ.) դաբր:
Դարմանել — Բուժել, բժշկել, ապաքինել,
ամոքել: Սփոփել, փարատել:
Դարսել ֊Շարել, դասավորել: Կարգավորել,
դիզել, կուտակել:
Դեգերել — Հապաղել, տնտնալ: Թափւս-
ռել, շրջել, հածել, նժդեհել, աստանդել:

57 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 51-60

Դեդևել — Տատանվել, երերալ, շարժվել:
Տարակուսել, կասկածել, վւս-
րանել, երկբայել, տատամսել:
Դեզ — Կույտ, շեղջ, թեղ, բարդոց, կիտուկ,
քարակարկառ, խուրձ:
Դեղ — Բուժամիջոց, դարման, ճար, բւս-
լասան, սպեղանի: Միջոց, ելք:
Դեղին — Դեղնագույն, խարտյաշւս-
գույն, դեղձան, շեկ: Դալուկ, դալ-
կահար:
Դեղձան — Դեղին, խարտյաշ, դեղնաթույր,
դեղնավուն:
Դեղնավուն — Դեղին, դեղնագույն, դեղձան:
Դեղնել — Դեղնագունել, դեղնանալ,
խարտիշանալ: Թառամել, թոշնել,
թարշամել, դժգունել, դալկանալ,
գունատվել:
Դեմ — Դիմաց, հանդեպ, առջև, հանդիման:
Ընդդեմ, հակառակ, ներհակ:
Դեմք — Երես, դիմագիծ, կերպարանք,
դիմակ: Անձ, անձնավորություն:
Դեպք — Դիպված, պատահար, միջադեպ,
անցք: Եղելություն, իրադարձություն:
Պարագա, առիթ, հանգամանք:
Դեռ — Դեռևս, տակավին, առայժմ, մինչև,
հիմա, ցարդ, ցայժմ: Ներկայումս,
այժմ, արդ:
Դեռահաս — Դեռահասակ, դեռաբողբոջ,
անչափահաս, դեռատի,
մատղաշ:
Դեռափթիթ — Դեռաբողբոջ, նորափթիթ,
դեռատի, դեռահաս, անչափահաս,
մատղաշ:
Դև — Չարք, սատանա, չար ոգի, այս,
ալք: Վիշապ, հրեշ, քաջք:
Դեր — Խաղ, դերախաղ: Գործ, մաս, բաժին:
Նշանակություն:
Դերձակ — Կարող, զգեստագործ, հան-
դերձագործ:
Դերձան — Թել, ասղան (ժող.):
Դժբախտ — Անբախտ, չարաբախտ,
ապաբախտ, ապերջանիկ, թշվառ:
Դժբախտություն — Անբախտություն,
չարաբախտություն, տարաբախտություն,
թշվառություն: Ձախորդություն,
չարիք, պատուհաս, արհավիրք,
պատահար, փորձանք,
աղետ:
Դժգոհ — Անբավական, դժկամ, անգոհ,
փնթփնթան:
Դժգոհել — Բողոքել, գանգատվել,
տրտնջալ, փնթփնթալ, քթմնջալ,
դժկամել:
Դժգույն — Անգույն, դալուկ, գունատ,
գունաթափ:
Դժխեմ — Դաժան, անգութ, անողոք,
անագորույն, բիրտ, վայրագ:
Դժկամ — Անախորժ, անհաճո, տհաճ:
Ապերախտ: Չարասիրտ:
Դժնդակ — Անգութ, դաժան, ժանտ,
վայրագ, դժխեմ, անողորմ, անխիղճ,
դժնի, դժվարին:
Դժոխային — Դժոխական, սոսկալի,
անտանելի, գեհենական, դժնդակ:
Դժոխք — Գեհեն, տարտարոս, սպան-
դարամետ, անդունդ, խորխորատ,
վիհ:
Դժպատեհ — Անպատեհ, անհարմար,
անժամանակ, անպատշաճ, անտեղի:
Դժվար — Դժնդակ, ծանր, տաժանելի,
դժվարին: Բարդ, կնճռոտ, խրթին:
Դժվարամատչելի — Անմատչելի, սակավամատչելի:
Դժվարություն — Բարդություն, խրթինություն,
կնճռոտություն: Նեղություն,
չարչարանք: Արգելք, խոչ,
խոչընդոտ:
Դիակ — Դի, աճյուն, մարմին, մեռել (բրբ.):
Լեշ, գեշ, սատակ (անասունի):
Դիզել — Կուտակել, շեղջել, բարդել, դար-
սել: Հավաքել, ժողովել: Ամբարել:
Դիմագիծ — Դեմք, կերպարանք:
Դիմադրել — Ընդդիմանալ, հակառակել,
հակաճառել, դիմագրավել,
դիմակայել:

58 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 51-60

Դիմակ — Դեմք, կերպարանք, երես
(կեղծ): Քող:
Դիմակայել — Դիմադրել, ընդդիմանալ,
հակառակվել, դիմագրավել:
Դիմանալ — Համբերել, տոկալ, տանել,
հանդուրժել, զսպել: Բավականանալ,
հերիքել:
Դիմավորել — Ընդառաջել, ընդառաջ
գնալ:
Դիմաց — Դեմուդեմ, հանդեպ, դեմ, դեմ
առ դեմ: Փոխարեն: Ընդդեմ, հակառակ:
Դիմացկուն — Տոկուն, դիմադրունակ:
Դիմել — Ուղղվել, դեմքը դարձնել: էրթալ,
գալ: Կոչել: Խնդրել, հայցել:
Դիմում — Աղերսագիր, խնդրագիր, հայցագիր,
խնդրանք:
Դիպակ — Կերպաս, սնդուս, ատլաս:
Դիպլոմ — Վկայագիր, վկայական,
ավարտական:
Դիպչել — Կպչել, ընդհարվել, զարկվել,
բախվել: Շոշափել, հպել: Վիրա-
վորել:
Դիպված — Անցք, դեպք, պատահար:
Դիպուկ — Շեշտակի, անվրեպ, անսխալ:
Հարմար, տեղին:
Դիվահար — Ընկնավոր, ցավագար, դիվոտ,
այսահար:
Դիվային — Դիվական, սատանայական,
հրեշային:
Դիվան — Դիվանատուն, գրասենյակ,
ատյան: Արխիվ: Դիվանագիրք,
հիշատակարան:
Դիվոտել — Դիվահարվել, ընկնավորվել,
այսահարվել:
Դիտավորյալ — Միտումնավոր:
Դիտավորություն — Մտադրություն,
նպատակ, միտք, միտում:
Նկրտում:
Դիտել — Նայել, հայել, նկատել, նշմա-
րել, տեսնել, զննել:
Դիրտ — Մրուր, նստվածք, տակուցք,
գինեմրուր:
Դիրք — Դրվածք, տեղադրություն: Դասավորություն:
Կեցվածք: Դիրքորոշում,
վերաբերմունք: Ամրություն:
Պաշտոն:
Դիցուհի — Աստվածուհի, դիցանույշ,
փերի, հավերժահարս, թագուհի:
Գեղեցկուհի:
Դղրդալ — Թնդալ, որոտալ, դրմբալ:
Դյութ — Կախարդ, մոգ, վհուկ, գուշակ,
հմայող:
Դյութել — Կախարդել, թովել, հմայել:
Գրավել, հրապուրել, գերել,
առինքնել:
Դյուրագրգիռ — Դյուրաբորբոք, բարկացկոտ,
նեղսիրտ, նյարդային,
ջղային, տաքարյուն, զայրացկոտ,
ցասկոտ, կրակոտ, կրքոտ:
Դյուրաթեք ֊ճկուն, դյուրաբեկ, առաձգական,
առաձիգ: (փխբ.) Փոփոխամիտ,
փոփոխական, անվճռական,
հեղհեղուկ, թուլակամ,
անողնաշար (փխբ.):
Դյուրահավատ ֊Պարզամիտ, միամիտ:
Դյուրին — Հեշտ, հեշտագին: Թեթև,
հանգիստ, անջանք, անխոչընդոտ:
Դյուցազն — Դյուցազուն, քաջազն,
աստվածազարմ, քաջազուն: Հերոս:
Դյուցազնավեպ — էպոս, հերոսավեպ,
ասք:
Դնել — Տեղավորել, զետեղել, տեղադ-
րել: Աահմանել, հաստատել: Մու-
ծել, հագցնել, մտցնել: Հիմնել,
հիմնադրել: Ավելացնել, հավելել:
Նշանակել, համարել:
Դշխո — Կայսրուհի, թագուհի, դշխուհի,
բամբիշ, տիրուհի:
Դող1 — Ցնցում, սարսուռ, դողդողոց:
Սարսափ, սոսկում: Դողէրոցք:
Դող2 — Անվադող, ավտոդող:
Դողալ — Երերալ, ցնցվել, դողդողալ:
Սարսռել, դողացնել, սրթսրթալ:
Վախենալ:

59 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 51-60

Դողդողջուն — Երերուն, թրթռուն, կթոտ
(քայլ), դեդևկոտ:
Դողէրոցք — Ջերմ, տենդ, դող, տենդախտ,
այրոցք:
Դոփել — Տրոփել, թրխկացնել:
Դպիր — Տիրացու, մոնթ: Ատենադպիր,
քարտուղար, գրագիր:
Դպրոց — Ուսումնարան, դպրանոց, վարժարան,
դպրատուն, վարժատուն:
Դպրություն — Գիր, այբուբեն, գրագիտություն:
Գրականություն, մատենագրություն,
քերթություն:
Դռնապան — Դռնապահ, բարապան, բակապան,
բակապահ, գավթապահ:
Դռնփակ — Գաղտնի, փակ:
Դստիկոն — Վերնահարկ, վերնատուն,
հարկ, բաժին: Օթյակ, սրահակ:
Դրախտ — Եդեմ, նիրվանա, արքայություն,
երանություն: Պարտեզ:
Դրածո — Դրածու (մարիոնետ): Հաճոյակատար:
Դրական — Ստույգ, իրական, հաստատական:
Դրամ — Փող: Մետաղադրամ: Թղթադրամ,
ստակ, մանրադրամ, մամոնա:
Դրամապանակ — Դրամապարկ, քսակ,
փողաման:
Դրանիկ — Պալատական, արքունական,
թագավորական: Սարյակ:
Դրացի — Դրկից, հարևան:
Դրասանգ — Ծաղկաշղթա, շամփրակ:
Դրդապատճառ — Շարժառիթ, դրդա-
ռիթ:
Դրդել — Գրգռել, հրահրել, սադրել, լարել:
Ստիպել, թելադրել: Հրել, բո-
թել:
Դրժել — Դավաճանել, խարդախել, նենգել,
խաբել, դավել, դավադրել:
Դրկի9 ՜ Հարևան, դրացի, պատկից,
երդակից, տնակից:
Դրոշմ — Հետք, կնիք, շտամպ, նշան,
տիպ, տպավորություն:
Դրոշմանիշ — Նամականիշ, փոստանիշ,
նամակադրոշմ:
Դրոշմել — Կնքել, տպել, փորագրել,
քանդակել, խարանել, դաջել,
տպավորել:
Դրսևորել — Արտահայտել, մարմնավորել,
արտացոլել: Ցուցաբերել:
Դրվագ — Գլուխ, հատված: Զարդ, զարդանախշ,
զարդաքանդակ:
Դրվագազարդ — Նախշազարդ, դրվագավոր,
նախշավոր:
Դրվածք — Դիրք, դրություն, վիճակ:
Դրվատել — Գովել, գովաբանել, ներբողել,
մեծարել փառաբանել,
խնկարկել:
Դրություն — Դրվածք, դիրք, կացություն,
վիճակ, ապրելակերպ:
Դրույթ — Թեզ, թեզիս, տեսակետ:
Դուդուկ — Սրինգ, փող, զուռնա:
Դույզն — Չնչին, աննշան:
Դունչ — Կզակ, ծնոտ: Մռութ:
Դուռ — Մուտք, դարպաս: Խորան: Արքունիք:
Դուստր — Աղջիկ:
Դուր — Գայլիկոն, շաղափ, գզիր: Գամ-
փոր, իզմիր:
Դուրեկան- Ախորժելի, հավանելի, հաճելի,
քաղցրարյուն:
Դուրս — Արտաքին: Բացի, զատ, ի բաց:
Դուքս — Իշխան, կոմս, ազնվական:

Ե

Եդեմ — Դրախտ, պարտեզ, բուրաստան:
Արքայություն, երանություն,
երկինք:
Եզ — Արջառ:
Եզակի — Անզուգական, բացառիկ, միակ:
Կենտ:
Եզերք — Եզր, ծայր, սահման, ափ (լճի):
Երկիր, եզրամաս, կողմ:
Եզր — Ծայր, եզերք, ափ, սահման:
Պռունկ, կող:

60 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 51-60

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика