дома » ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ » ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 41-50
ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ-ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 41-50

ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 41-50

Գլխավոր էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ-ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ 
Рефераты. Редкие книги.

Բաճկոնակ — Բաճկոն: ժիլետ:
Բամբ — Թավ, թավաձայն, ստվարաձայն:
Բամբասել — Զրպարտել, չարախոսել,
բանսարկել, վատաբանել, հերյուրել,
զրախոսել, ասեկոսել:
Բամբիշ — Թագուհի, դշխո, կայսրուհի,
իշխանուհի:
Բամբիռ — Փանդիռ, քնար, տավիղ:
Բամփել — Հարվածել, զարկել, խփել,
բախել, ծեծել, գանահարել,
կոփել, բռնցքահարել:
Բայց — Սակայն, իսկ, այլ:
Բան — Գործ, զբաղմունք, աշխատանք:
Խոսք, ասք: Իր, առարկա, նյութ:
Բանագնաց — Պատվիրակ, պատգամավոր:
Բանբեր, սուրհանդակ:
Բանադրանք — Նզովք, անեծք:
Բանակ — Զորք, զորաբանակ: Զինված
ուժեր:
Բանական — Գիտակցական, տրամաբանական,
մտավոր, ասուն, խոսուն,
խելացի, իմաստուն:
Բանականություն — Գիտակցություն,
գիտակցականություն, տրամաբանություն,
դատողություն, ողջամտություն,
խելք, միտք:
Բանակցել — Խորհրդակցել, պայմա-
նախոսել, խոսել, խոսակցել:
Բանան — Ադամաթուզ:
Բանաստեղծ -Պոետ, քերթող, տաղերգու,
քնարերգու, երգիչ, երգասան:
Բանաստեղծություն — Քնարերգություն,
տաղերգություն, չափածո,
ոտանավոր, քերթություն, քերթվածք;
Բանավեճ — Բանակռիվ, վիճաբանություն,
գրավեճ:
Բանավոր — Բերանացի, անգիր:
Բանբեր — Լրաբեր, համբավաբեր,
սուրհանդակ: Լրաբեր, լրատու,
հանդես, տարեգիր, տեղեկագիր,
ամսագիր: Բանագնաց:
Բանդագուշանք — Ցնդաբանություն,
ցնորք, զառանցանք, բարբաջանք:
Բանել — Աշխատել, գործել, զբաղվել,
վաստակել:
Բանեցնել — Օգտագործել, գործածել:
Աշխատեցնել, գործարկել:
Բանիմաց — Լավատեղյակ, ուշիմ, ճարտար,
խելոք, քաջատեղյակ, գործիմաց:
Բանջար — Բանջարեղեն, կանաչեղեն,
կանաչի, խավարտ:
Բանսարկել — Չարախոսել, զրպար-
տել, հերյուրել, բամբասել:
Բանվածք — Շինվածք, հորինվածք:
Ասեղնագործություն, ձեռագործ,
ասղակար: Գործվածք, հյուսվածք:
Բանսարկու — Զրպարտիչ, չարախոս,
քսու, նենգարկու:
Բանվոր — Գործավոր, աշխատավոր,
մշակ:
Բանտ — Զնդան, կալանատուն, ուղղիչ
տուն, գաղութ, բերդ:
Բանտարկել — Կալանավորել, ձերբակալել,
ազատազրկել, կալանել,
բռնել, նստեցնել:
Բանտարկյալ — Կալանավոր, բռնավոր:
Բանուկ — Մարդաշատ, բազմակոխ,
բազմագնաց:
Բաշխել — Բաժանել, մատակարարել,
տալ: Պարգևել, նվիրել, ընծայել:
Բառ — Խոսք, բան:
Բառամթերք — Բառապաշար, բառագանձ:
Բառաչ — Բառաչոց, մայոց, մայուն,
մկկոց:
Բառաչել — Մայել, մկկալ, բռբռալ,
մռնչալ:
Բառապաշար — Բառամթերք, բառագանձ:
Բառարան — Բառագիրք, բառգիրք,
բառ(ա)տետր, բառ(ա)գրքույկ
(փոքր):

41 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 41-50

Բառացի — Տառացի, տառացիորեն,
բառ առ բառ:
Բառնալ — Բարձել, բեռնել, բեռնավո-
րել:
Բասրել — Պարսավել, պախարակել,
մեղադրել, նախատել, անարգել:
Բասրելի — Պարսավելի, պախարակելի,
նախատելի, մեղադրելի:
Բավական — Գոհ, շնորհակալ: Բավականաչափ,
գոհացուցիչ:
Բավականացնել — Բավարարել, բավել,
հերիքել (ժող.):
Բավականություն — Վայելք, զվարճություն,
հաճույք, բավարարություն,
գոհացում:
Բավարար — Գոհացուցիչ, բավական:
Միջակ, երեք:
Բավարարել — Գոհացնել, լիացնել: Բավականացնել,
(խսկց.) հերիքել:
Բավիղ — Լաբիրինթոս: Լեռնաշղթա,
լեռնապար, լեռնագոտի, լեռնաշար,
պար:
Բար — Պտուղ, բերք: Երախայրիք, նուբար,
նախապտուղ:
Բարաթ — Պարտաթուղթ, պարտամուրհակ:
Բարակ1 — Մանր, նուրբ, նոսր, անոսր:
Սակավաջուր:
Բարակ2 — Որսաշուն, քերծե:
Բարակացավ — Թոքախտ, հյուծախտ,
բարակախտ, ծյուրախտ, պալարախտ:
Բարակել — Նրբանալ: Բարականալ,
նիհարել: Պակասել, նվազել:
Բարապան — Դռնապահ, դռնապան,
բակապահ, բակապան:
Բարբաջել — Ցնդաբանել, զառանցել,
բանդագուշել, շաղակրատել,
շաղփաղփել:
Բարբառել — Խոսել, ճառել, ասել, արտասանել:
Բարբարոս — Արյունարբու, արյունռուշտ,
անգութ, անողորմ, դաժան,
ժանտ, վայրենի:
Բարգավաճել — Աճել, ծաղկել, զարգանալ,
փթթել, փարթամանալ:
Բարդ1 — Խրթին, դժվարլուծելի, կնճռոտ,
դժվարհասկանալի: Բաղադրյալ:
Բարդ2 — Կույտ, դեզ, բարդոց:
Բարդացնել — Դժվարացնել, խճճել,
խճողել:
Բարդել — Դիզել, կուտակել, կիտել,
դարսել: Բաղադրել:
Բարդություն — Բաղադրություն: Դժվարություն,
արգելք, խոչընդոտ:
Խրթինություն, կնճռոտություն,
խճողվածություն:
Բարեբեր — Բերրի, պտղաբեր, բերքառատ,
հուռթի, արգասաբեր, արգասավոր,
բեղուն, արգավանդ,
լիառատ, բարելից:
Բարեգործ — Բարերար, երախտավոր:
Բարեգութ — Գթասիրտ, գթոտ, գթառատ,
գորովագութ, հոգատար, բարեխնամ:
Բարելավել — Լավացնել, բարվոքել,
բարեկարգել, բարենորոգել, բարեփոխել:
Բարեխառն — Չափավոր, մեղմ:
Բարեխիղճ — Պարտաճանաչ, ճշտապահ,
ճշտակատար:
Բարեխնամ — Բարեգութ, հոգատար:
Բարեխոս — Միջնորդ: Քաղցրախոս:
Բարեխոսել — Միջնորդել, խնդրել:
Բարեկազմ — Նրբակազմ, վայելչակազմ,
սլացիկ, նրբիրան:
Բարեկամ — Ազգական, մերձավոր, հարազատ,
ազգակից, արյունակից,
խնամի:
Բարեկամություն — Ըներություն, մտերմություն,
մոտիկություն: Ազգականություն,
խնամիություն, ազգակցություն,
արյունակցություն, հարազատություն:
Դաշինք, դաշնություն:
Բարեկարգ — Բարեզարդ, բարեվայելուչ,
կանոնավոր, գեղեցկազարդ:
Բարեկարգել — Կարգավորել, բարելավել,
բարենորոգել, կանոնավորել:

42 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 41-50

Բարեկեցիկ — Ապահով, բարվոք:
Բարեկիրթ — Ազնվակիրթ, քաղաքավարի,
քաղաքակիրթ, նրբակիրթ, ոստանիկ:
Բարեհաճ — Բարյացակամ, սիրալիր,
սիրահոժար, պատրաստակամ:
Բարեհաճել — Հաճել, հոժարել, համա-
ձայնել, շնորհ անել, կամենալ,
ցանկանալ:
Բարեհամբույր — Սիրալիր, քաղցրաբարո,
հեզաբարո, հեզահամբույր:
Բարեհաջող — Բարենպաստ, նպաստավոր,
բարեհարմար:
Բարեհնչյուն — Ախորժալուր, ախորժաձայն,
բարեհունչ, քաղցրալուր,
քաղցրաձայն, ներդաշնակ:
Բարեհոգի — Բարեսիրտ, բարեհամբույր,
բարյացակամ, ներողամիտ:
Բարեհույս — Վստահելի, հուսալի,
վստահ:
Բարեձև — Բարետես, գեղեցկատես,
վայելչատես: Բարեկազմ, նրբակազմ,
վայելչակազմ:
Բարեմաղթություն — Շնորհավորանք,
մաղթանք: Ցանկություն, ըղձանք:
Ողջություն: Բարև:
Բարեմասնություն — Արժանավորություն,
առաքինություն:
Բարենպաստ — Նպաստավոր, բարեհաջող,
ձեռնտու, օգտավետ, շահավետ:
Բարեպաշտ -Աստվածապաշտ, հավատացյալ,
կրոնապաշտ, կրոնասեր:
Բարեպատեհ — Բարենպաստ, հարմար,
նպաստավոր, բարեդեպ:
Բարեսիրտ — Բարեհոգի, ազնիվ,
ազնվահոգի, ազնվասիրտ, անչար,
գթասիրտ:
Բարև — Ողջույն, բարեմաղթություն:
Բարեվայելուչ — Բարեձև, բարետես,
բարեշուք, վայելչատես, գեղատե-
սիլ:
Բարերար — Բարեգործ, հովանավոր,
երախտավոր:
Բարեփոխել — Բարվոքել, բարելավել,
բարեկարգել:
Բարի — Բարեհոգի, բարեմիտ, բարեսիրտ,
անչար, գթոտ, ներողամիտ,
անհիշաչար, գթասեր:
Բարիկադ — Արգելափակոց, անցկալ,
ընդդիմարգել:
Բարիք — Բարերարություն, բարեգործություն,
երախտիք, շնորհ: Բարօրություն,
օգուտ:
Բարկ — Թեժ, վառ, տաք, բորբ, կիզիչ
(արև): Թունդ (գինի):
Բարկանալ — Վրդովվել, նեղանալ,
սրտնեղել, բորբոքվել, չարանալ,
զայրանալ, կատաղել, դիվոտել,
մոլեգնել, ջղայնանալ, սրդողել,
նեղսրտել:
Բարկացկոտ — Զայրացկոտ, ցասկոտ,
դյուրաբորբոք, դյուրագրգիռ,
նյարդային, ջղային:
Բարկօղի — Կոնյակ:
Բարձ — Գլխաբարձ, սնար, գլխակալ:
Դիրք, գահ, պաշտոն:
Բարձել — Բառնալ, բեռնավորել: Դիզել:
Բարձր — Վերև, վեր, վերին: Մեծ, վեհ,
վսեմ: Բարձրաձայն:
Բարձրաբերձ — Բարձր, ամպածրար,
երկնաքեր(ծ), երկնասլաց, երկնասույզ,
երկնամուխ, երկնահաս,
երկնակարկառ, երկնահուպ:
Բարձրագույն -Գերագույն, առավելագույն,
ծայրագույն (կրոն.):
Բարձրադիր — Բարձրագահ, բարձրանիստ,
բարձր:
Բարձրակարգ — Բարձրադաս, առաջնակարգ:
Բարձրահասակ — Երկարահասակ,
հաղթանդամ, պարթև, պարթևահասակ:
Բարձրանալ — Ելնել, վերևանալ, վեր
կենալ, ոտքի ելնել, ոտքի կանգնել:
Հասակ առնել, հասակ նետել:
Աճել, մեծանալ: Վարարել, հորդել:
Համբառնալ, համբարձվել:

43 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 41-50

Բարձրավանդակ — Լեռնադաշտ, սարահարթ,
լեռնաստան, լեռնաշխարհ,
սարավանդ:
Բարձրորակ — Ընտիր, լավորակ,
պատվական:
Բարձրուղեշ — Բարձրասաղարթ, երկնուղեշ:
Բարձունք — Բարձրություն, գագաթ,
կատար: Բլուր, սար, լեռ:
Բարյացակամ — Բարեհաճ, պատրաստակամ,
կամեցող, բարեսիրտ:
Բարոյալքել — Վհատեցնել, հուսահատեցնել,
ընկճել, հուսալքել, ջլա-
տել:
Բարոյական — Պարկեշտ, առաքինի,
ազնիվ, ազնվաբարո:
Բարվոք — Կարգին, լավ, բարեկարգ,
բարեկեցիկ:
Բարություն — Ազնվություն, մարդասիրություն:
Բարք — Վարք, կենցաղ, ապրելակերպ,
սովորություն, կյանք, խառնվածք:
Բարօրություն — Բախտավորություն, երջանկություն,
բարեբախտություն:
Բարեկեցություն, ապահովություն:
Բաց — Ազատ, արձակ: Հոլանի, մերկ,
անծածկույթ, անծածկ: Թերու-
թյուն (փխբ.):
Բացականչել — Կանչել, գոչել, ձայնել,
գոռալ, ճչալ:
Բացահայտ — Բացորոշ, ակներև, ակըն-
հայտ, հայտնի, բացեիբաց, բացարձակ,
անսքող, ակնբախ, անթաքույց:
Բացահայտել — Բացատրել, պարզել,
մեկնել, մեկնաբանել: Հայտնաբերել,
հայտնագործել, երևան հանել,
վեր հանել:
Բացառել — ժխտել, հերքել, մերժել,
թույլ չտալ:
Բացառիկ — Արտակարգ, արտասովոր,
արտառոց, եզակի, անկրկնելի:
Բացառություն — Անկանոնություն,
զարտուղություն:
Բացասաբար — ժխտողաբար, մերժողաբար:
Բացասական — ժխտողական, մերժողական:
Վանողական, պարսավե-
լի:
Բացասել — ժխտել, մերժել, հակասել:
Բացատրել — Պարզաբանել, մեկնել,
բացահայտել, լուսաբանել, մեկնաբանել:
Բացարկ — Մերժում:
Բացարձակ — Ակնհայտ, ակնբախ, բացահայտ:
Անսահմանափակ, միահեծան:
Կատարյալ, լրիվ:
Բացբերան — Անգաղտնապահ, բերանբաց,
շաղակրատ:
Բացեիբաց — Բացահայտ, բացորոշ,
ակներև, ակնհայտ, ակնբախ, բացարձակ:
Բացթողում — Վրիպում, սխալ, սխալանք,
սխալմունք, սայթաքում:
Բացի — Զատ, առանց:
Բացվածք — ճեղքվածք, պատռվածք,
ճեղք, արանք:
Բացվել — Արձակվել, քանդվել: Փթթել,
ծաղկել, ծլել, բուսնել, բողբոջել:*
Ակսել, արտահայտվել: Պարզվել,
բացահայտվել:
Բդեշխ — Կուսակալ, իշխան, փոխարքա,
մարզպան, նահւսնգապեւո:
Բեկ — Իշխան, ամիրա, բեյ, խան:
Բեկանել — Կոտրել, կոտրատել, կոտորել,
ջարդել, ջարդոտել, ջախջախել:
Բեկել, լուծել, քանդել:
Բեկբեկվել — Կոտրատվել, սեթևեթել,
նազել:
Բեկոր — Մաս, մնացորդ, կտոր, մանրուք,
նշխար:
Բեկում — Շրջադարձ: Շեղում:
Բեկուն — Դյուրաբեկ, դյուրակոտոր,
բեկբեկուն:
Բեհեզ — Կերպաս:
Բեղ — Ընչացք:
Բեղմնավոր — Արդյունավետ, արգասավոր,
պտղաբեր, բարեբեր, բեղուն:

44 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 41-50

Բեղմնավորվել — Մերձավորվել, զուգավորվել,
խաչավորվել, խաչասերվել,
փոշոտվել:
Բեղուն — Բեղմնավոր, արդյունավետ,
արգասավոր, պտղաբեր, բարե-
բեր:
Բեմադրել — Ցուցադրել, ներկայացնել,
բեմականացնել:
Բեռնակիր — Մշակ, շալակավոր:
Գրաստ: Բեռնատար (մեքենա):
Բեռնել — Բառնալ, բարձել, բեռնավորել:
Բերան — Երախ (անասունի): Մայր,
շեղբ (սրի): Բացվածք, պատըռ-
վածք, ճեղքվածք, ծակ: Անգամ:
Բերանացի — Անգիր: Բանավոր:
Բերանբաց — Շատախոս: Անգաղտնապահ,
բացբերան, շաղակրատ:
Բերանքսիվայր — Երեսնիվայր:
Բերդ — Ամրոց, ամրություն, պնդոց,
միջնաբերդ: Բանտ:
Բերել — Կրել, տանել: Ծնել, ծննդաբերել,
երկնել:
Բերկրալի — Ուրախալի, ցնծալի, հրճվալի,
զվարճալի:
Բերկրանք — Ուրախություն, ցնծություն,
խինդ, հրճվանք, զվարճություն:
Բերրի — Արգավանդ, պտղաբեր, առատ,
հուռթի, բարեբեր, արգասավոր:
Բերք — Պտուղ, հունձք, կութք (խաղողի),
բար, արգասիք, արդյունք:
Բերքահավաք — Այգեկութ, այգեկիթ,
մրգահավաք, մրգաքաղ, հունձ(ք):
Բերքատու — Պտղաբեր, պտղատու:
Բզկտել — Պատառոտել, պատռել,
գզգզել, ճղճղել, ծվատել, հոշո-
տել, գզել:
Բթամիտ — Բութ, թանձրամիտ, ծանծաղամիտ,
թուլամիտ, տկարամիտ,
ապուշ, անխելք, տխմար, անընդունակ,
հիմար:
Բթանալ — Գլանալ, քոռանալ: Անխելքանալ,
հիմարանալ:
Բժժանք — Կախարդանք: Հմայակ,
հմայիք:
Բժշկել — Առողջացնել, բուժել, դարմւս-
նել, ապաքինել, ամոքել:
Բիլ — Կապույտ, երկնագույն, լուրթ, լազուր,
ծավի, մավի, լաջվարդ:
Բիծ — Պիսակ, խալ, ցան, գեզ (ադամանդի),
կետ: Արատ, պակասություն,
աղտ, կեղտ, թերություն:
Բիրտ — Կոշտ, կոպիտ, անտաշ, անկիրթ,
անքաղաքավարի, անդաստիարակ:
Բլրաշար — Դարավանդ:
Բլուր — Թումբ, հողաթումբ, բլրակ:
Մար, բարձունք:
Բխել — Հոսել, ծորել, վազել, ցայտել:
Ծագել, սկիզբ առնել: Հետևել:
Բծախնդիր — Մանրախնդիր, դժվարահավան,
չմահավան, տառակեր:
Բծավոր — Պիսակավոր, խայտավոր,
խալավոր: Ցանոտ, պեպենոտ:
Բկլիկ — Որկրամոլ, բկլատ, շատակեր,
անհագ, անկուշտ, անկշտում:
Բղավել — Գոռալ, աղաղակել, գոչել,
աղմկել, ճղճղալ:
Բմբուլ — Փետուր, աղվամազ, նրբափետուր:
Բյուր — Շատ, անհամար, բազում, բազմաթիվ,
անթիվ: Տասը հազար:
Բյուրավոր — Անթիվ, անհամար, անհաշիվ,
անքանակ, բյուր, բազմաբյուր,
բազմաթիվ, բազմահազար,
ստվարաթիվ:
Բյուրեղյա — Հստակ, ջինջ, վճիտ, ականակիտ,
ակնավճիտ, պարզ, մաքուր:
Ազնիվ:
Բնաբան — Բնագիր, վերտառություն:
Բնագավառ — Ասպարեզ, ճյուղ, մարզ,
ոլորտ:
Բնագիր — Սկզբնագիր, բնօրինակ, իսկական,
նախատիպ: Բնաբան:
Բնազդ — Ենթագիտակցություն, ռեֆլեքս:
Բնածին — Բնական, բնատուր, ժառանգական:
Բնական — Պարզ, անարվեստ, անպաճույճ:
Բուն, իսկական: Իհ4*4ւսն;

45 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 41-50

Բնականոն — Կանոնավոր, նորմալ,
օրինավոր:
Բնակավայր — Բնւսկսստեղ(ի), շեն,
ավան, ապրելատեղ, տեղ, բույն:
Բնակարան — Կացարան, տուն, խուց,
պալատ, ապարանք, դղյակ:
Բնակվել — Ապրել, կենալ, մնալ, հիմնավորվել,
տնավորվել, պատսպարվել:
Բնանկար — Բնապատկեր, դաշտանկար,
գյուղանկար (պեյզաժ):
Բնաշխարհ — Հայրենիք, երկիր, բնօրրան,
վաթան, ծննդավայր, ոստան:
Բնաջնջել — Ոչնչացնել, ավերել, կոր-
ծանել, կոտորել, վերացնել, մա-
րել:
Բնավ — Ամենևին, բոլորովին, երբեք,
իսպառ:
Բնավեր — Տնավեր, տնաքանդ: Անօ-
թևան, անտուն:
Բնավորություն — Բնություն, բարք,
խառնվածք, բնույթ:
Բնատուր — Բնածին, աստվածատուր:
Բնիկ — Տեղացի, բնաշխարհիկ, ընդոծին,
տեղաբնակ:
Բնորդ — Բնօրինակ:
Բնորոշ — Առանձնահատուկ, յուրահատուկ,
ներհատուկ, ուրույն, որոշիչ:
Բնութագրել — Բնորոշել, հատկանշել:
Բնություն — Աշխարհ: Բնավորություն:
Բնույթ, էություն, յուրահատկություն:
Բնույթ — Առանձնահատկություն, յուրահատկություն,
էություն, բնություն:
Բնավորություն, խառնը-
վածք:
Բնօրինակ — Բնագիր, բուն, իսկական:
Բնօրրան — Օրրան, հայրենիք, բնաշխարհ,
ծննդավայր, երկիր:
Բշտիկ — Պզուկ, բուշտ, ջրւսյտուց:
Պղպջակ (ջրի):
Բոբիկ ՜ Բոկոտն, անկոշիկ, ոտաբոբիկ,
ոտաբաց:
Բոթ — Գույժ, մահագույժ, լուր (չար):
Բոթաբեր — Գուժաբեր, գուժկան, չարագույժ
(լուր): Մահագուշակ:
Բոթել1 * Հրել, շարժել, ցնցել, բրթել:
Բոթել2 — Գուժել, ահագուժել:
Բոժոժ — Մետաքս, խոզակ (շերամի):
Բոժոժիկ, զանգ, զանգուլակ,
զանգակ:
Բոլոր — Ամբողջ, ողջ, ամեն, ամենայն,
բովանդակ, համայն, համակ, ընդհանուր:
Կլոր, կլորաձև, գնդաձև:
Բոլորանվեր — Անձնազոհ, անձնվեր,
անձնուրաց, ինքնանվեր:
Բոլորել — Հյուսել, ոլորել, փաթաթել:
Հավաքել, համախմբել, ժողովել:
Շրջապատել, պաշարել, օղակել,
շրջափակել, պատել:
Բոլորովին — Ամենևին, բնավ, իսպառ:
Ամբողջովին, հիմնովին, լիովին:
Բոլուկ — Երամակ, խոզերամակ:
Բոխի — Նշդարի, նշդարենի:
Բողբոջել — Ծլել, բուսնել, ընձյուղել,
կոկոնել:
Բողոք — Տրտունջ, դժգոհություն,
քրթմնջյուն, փնթփնթոց: Գանգատ,
հայց:
Բողոքարկել — (իրավ.) Բողոքել, գանգատարկել,
գանգատվել:
Բողոքել — Գանգատվել, բողոքարկել:
Տրտնջալ, դժգոհել, մռթմռթալ:
Բոկոտն — Ոտաբոբիկ, ոտաբաց, ան-
կոշիկ, բ՛՜ոբիկ:
Բոսոր -Կարմիր, արնագույն, հրակարմիր,
ծիրանագույն, շառագույն:
Բովանդակ — Բոլոր, ամբողջ, ամեն,
ամենայն, հանուր, համայն:
Բովանդակալի(ց) — Իմաստալի(ց),
բազմաբովանդակ, իմաստավոր,
նշանակալից:
Բովանդակել — Պարունակել, ամփո-
փել, պարփակել:
Բովանդակություն — Պարունակություն,
տարողություն: Ցանկ,
գլխացանկ: Իմաստ, միտք:

46 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 41-50

Բովել — Աղանձել, խարկել, խարակել:
Բորբ — Հորդ, առատ: Վառ, թեժ, ջերմ,
տաք:
Բորբոսնել — Մգլել, մգլոտել, նսւմշել,
մամռոտել:
Բորբոքվել — Բռնկվել, բոցավառվել,
վառվել: Բարկանալ, գրգռվել:
Բորոտ -Քոսոտ, պիսակոտ, գռոտ:
Բոց — Կրակ, հուր:
Բոցակեզ -Հրաբորբոք, հրավառ, հրատոչոր,
հրակեզ, բոցավառ:
Բոցաշունչ — Բոցավառ, հրաշունչ,
հրավառ: Ոգեշունչ, խանդավառ,
կրակոտ:
Բոցավառ — Հրավառ, բոցաշունչ,
հրաշունչ, ոգեշունչ, բորբոքուն:
Բոցավառել — Այրել, վառել, հրդեհել,
բորբոքել: Ոգևորել, խանդավառել:
Բոցկլտալ — Բոցավառվել, բռնկվել,
այրվել, վառվել, կիզվել, բորբոքվել,
առկայծել: Փայլել, փայլկլտալ:
Բռի֊Կոպիտ, անտաշ, անկիրթ, անքաղաքավարի,
կոշտ, անդաստիա-
րակ:
Բռնաբարել — Պղծել, լլկել, անպատվել,
անարգել:
Բռնագրավել — Գրավել, զավթել, տիրել,
նվաճել:
Բռնադատել — Հարկադրել, ստիպել,
ճնշում գործադրել:
Բռնազբոսիկ — Բռնի, կեղծ, անբնական,
շինծու, արհեստական, հակաբնական:
Բռնակ — Բռնիչ, բռնակոթ, բռնելատեղ,
սրակոթ, երախակալ:
Բռնակալ — Բռնապետ, տիրակալ,
բռնավոր, դահիճ:
Բռնանալ — Տիրել, տիրանալ, իշխել:
Հարկադրել, պարտադրել, ստիպել,
բռնադատել, ճնշել, նեղել:
Բռնապետ — Բռնակալ, տիրակալ, ինքնակալ:
Բռնել — ճանկել, բանտարկել, որսալ:
Արմատակալել:
Բռնի — Հարկադրական, ստիպողական,
հարկադրաբար, զոռով, բռնազբո-
սիկ:
Բռնկվել — Բոցավառվել, բորբոքվել,
պոռթկալ:
Բռնցքամարտ — Կռփամարտ, ձեռնա-
մարտ, ձեռնակռիվ:
Բռնություն — Չարչարանք, տանջանք:
Դաժանություն, ժանտություն,
դժնդակություն, խստություն: Հարկադրություն,
ստիպմունք, նեղություն:
Կամայականություն, ապօրինություն:
Բռունցք — Կռուփ, (բրբ.) բոմփ, գոմփ,
մուշտի, բամփ:
Բտել — Գիրացնել, պարարտացնել, չաղացնել
(տավար):
Բրածո — Հանածո: (փխբ.) Նախապատմական:
Բրդել — Մանրել, փշրել, ջարդել,
կտրատել, փրթել:
Բրդոտ — Բրդառատ, բրդաշատ, ասվեղ:
Մազոտ, աղվամազոտ, խավոտ,
փրչոտ:
Բրդուճ-Պատառ, բրդոն, փրթոշ, բրդոշ:
Բրել — Փորել, պեղել, բահել:
Բրուտ — Կավագործ, բրուտագործ, խեցեգործ:
Բուժական — Բուժիչ, առողջարար*
կազդուրիչ, ապաքինիչ:
Բուժել — Բժշկել, առողջացնել, կազդուրել,
ապաքինել, լավացնել:
Բուխարի(կ) — Ծխնելույզ, ծխահան,
ծխաքար, ծխանցք:
Բուծել — Մշակել, աճեցնել (բույս):
Բազմացնել, պահել (անասուն):
Բուկ -Որկոր, կոկորդ, խռչակ, վիզ, ճիտ:
Բույլ — Խումբ, աստղաբույլ, աստղախումբ,
աստղակույտ, աստղասփյուռ:
Բույն — Որջ (գազանի): Հավանոց, թռչնոց,
թռչնանոց: Բնակավայր, բնակատե-
ղԻ-

47 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 41-50

Բուն — Հիմք, արմատ: Կոճղ, ծառաբուն,
ցողուն: Կոթ, երախակալ, բռնակ:
Հիմնական, էական:
Բույր-Հոտ, բուրմունք, անուշահոտություն,
բուրավետություն:
Բուռն — Ուժգին, սաստիկ, խիստ, ծայրահեղ;
Բուսակեր — Բանջարակեր, բուսաճարակ:
Խոտակեր, խոտաճարակ:
Բուսնել — Շլել, աճել, բողբոջել, ընձ-
յուղել, կոկոնել: Հայտնվել:
Բուրաստան — Պարտեզ, ծաղկաստան,
ծաղկանոց, այգեստան:
Բուրավետ — Բուրումնավետ, հոտավետ,
անուշաբույր, ախորժաբույր:
Բուրգ — Թումբ, կույտ, դեզ: Աշտարակ:
Բուրդ — Գեղմ, ասր: Աղվամազ: Շալ:
Բուրմունք — Հոտ, բույր, անուշահոտություն:
Բուրյան — Բուրավետ, բուրումևսսվետ,
հոտավետ, հոտևան, անուշաբույր:
Բուրվառ — Կրակակալ: Խնկաման,
խնկարան, խնկանոց:
Բուք — Ձյունամրրիկ, ձյունահողմ, բորան,
թիփի:
Բքախեղդ — Ձյունախեղդ, ձյունահեղձ,
բքահեղձ:
Բքաշունչ — Բքաբեր, հողմաշունչ, հողմածեծ,
մրրկածուփ, մրրկածեծ,
մրրկահույզ

Գ

Գագաթ — Կատար, սար, ծայր: Գլուխ,
գանգ, կառափ: Գագաթնակետ:
Գագաթնակետ — Զենիթ, գագաթ,
բարձրակետ, ծայրակետ:
Գազազել — Զայրանալ, կատաղել, մոլեգնել,
դիվոտել, ջղայնանալ,
բարկանալ, բորբոքվել, սրտնեղել,
սրդողել, վրդովվել:

Գազան-Գիշատիչ: Կատաղի, վայրագ:
Գազանանալ — Վայրենանալ, կատաղել,
մոլեգնել, վայրագանալ, գազազել:
Գազել1 — Այծքաղ, ջեյրան, վիթ,
կխտար, համույր, այծյամ:
Գազել2 — Ներբող:
Գալ — ժամանել, հասնել: Այցելել, ներկայանալ:
Տեղալ (անձրև, ձյուն):
Գալար — Ոլորք: Գանգուր, խոպոպիք:
Պարույր:
Գալարել — Ոլորել, պտտել, փաթաթել,
պարուրել:
Գալիք — Ապագա, լինելիք:
Գահ — Աթոռ, բարձ, իշխանություն,
թախտ (բրբ.):
Գահաժառանգ — Թագաժառանգ, արքայաժառանգ,
պայազատ, գահա-
կալ:
Գահակալ — Թագավոր: Գահաժառանգ,
թագաժառանգ:
Գահանիստ — Արքայանիստ, թագավորանիստ,
գահատեղի: Մայրաքաղաք,
քաղաքամայր, ոստան: Աթոռանիստ,
աթոռավայր, կաթողիկե,
Մայր աթոռ:
Գահավիժել — Տապալել, գահազրկել,
թախտից գցել: Գլորել, վայր գցել:
Գահավորակ — Կահկարասի, կահույք,
կահ, գահույք, բազմոց:
Գահերեց — Նախագահ, ատենապետ,
գերադաս:
Գահրնկեց — Գահավեժ, գահակործան,
գահազուրկ:
Գաղափար — Միտք, խորհուրդ: Համոզմունք,
տեսակետ, հայացք,
կարծիք: Մտահղացում: Պատկերացում:
Գաղթ — Տարագնացություն, արտագաղթ,
պանդխտություն, տարագրություն:
Գաղթական — Նորաբնակ, եկվոր, վերաբնակ,
օտարաբնակ: Օտարական,
պանդուխտ, նժդեհ, վտարանդի,
տարագիր:

48 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 41-50

Գաղթել — Վերաբնակվել: Պանդխտել,
չվել, արտագաղթել: Աքսորվել,
տարագրվել, տեղահանվել, ներգաղթել:
Գաղթօջախ — Գաղթավայր, գաղութ,
գաղթատեղի:
Գաղջ — Գոլ, տաք: Եղկ, հեղգ:
Գաղտագողի — Գաղտնի, ծածուկ, թաքուն,
գաղտուկ:
Գաղտակուր — Սադափ:
Գաղտնապահ — Գաղտնամիտ, ծածկամիտ,
խորհրդապահ:
Գաղտնի — Թաքուն, ծածուկ, գաղտուկ,
գաղտագողի, գողունի,
գաղտնաբար: Դռնփակ, փակ:
Ընդհատակյա:
Գաղութ — Գաղթավայր, գաղթատեղի,
գաղթօջախ:
Գաճաճ — Թզուկ, կարճահասակ, փոքրամարմին,
կարճլիկ:
Գամ — Բևեռ, մեխ, հեղույս, սեպ: Խից,
խցան:
Գամել — Բևեռել, մեխել, հեղուսել: Պըն-
դացնել: Սևեռել, հառել:
Գամփռ — Շուն, գայլախեղդ, գայլաշուն,
գելխեղդ:
Գայթակղել — Գրավել, հրապուրել, թովել,
կախարդել, դյութել, հմայել,
գերել, առինքնել, հափշտակել,
մոլորեցնել:
Գայթակղիչ — Գայթակղեցուցիչ, հրապուրիչ,
գրավիչ, դյութիչ, կախարդիչ,
հմայիչ, զգլխիչ, առինքնող:
Գայթել — Սայթաքել, սահել, գլորվել:
Սխալվել, մոլորվել, վրիպել:
Գայիսոն — Արքայագավազան, ասա:
Տեգ, նիզակ, աշտե, գեղարդ,
մկունդ:
Գայլիկոն — (տեխ.) Գչիր, շաղափ: Դուր:
Գանահարություն — Օեծ, գան, գանածեծ,
ձաղկանք, տուրուդմբոց,
ծեծկռտուք, (խսկց) տփոց, քոթակ,
դնգստոց:
Գանգ — Գլուխ, կառափ: Գանգատուփ:
Գանգատ — Բողոք, տրտունջ: Հայց
(իրավ.):
Գանգատվել — Բողոքել, տրտնջալ,
դժգոհել:
Գանգուր — Խուճուճ, գռուզ, գանգրահեր:
Խոպոպ, խոպոպիք, ոլորք:
Գանել — Զզվել, գարշել, նողկալ, խորշել,
պժգալ, զազրել:
Գանձ — Հարստություն: Երգ, շարական,
սաղմոս:
Գանձարան — Գանձատուն, գանձանոց:
Գանձարկղ, գանձանակ (եկեղ.):
Գանձել — Հավաքել, ժողովել: Արկղել:
Բռնագանձել:
Գառ — Գառնուկ, ամլիկ (մեկ տարեկան):
Հեզ, խելոք:
Գառագեղ — Արգելոց, արկնոց, վանդակ:
Գավ — Կուլա, հազարփեշա (գինու):
Գավազ — Բազե, շահեն, ճուռակ
(արու), աղավնորս:
Գավազան — Խարազան, մտրակ, մահակ:
Ձեռնափայտ, գայիսոն,
ցուպ, մական:
Գավաթ — Բաժակ, ըմպանակ, թաս,
կթղա, սկահակ:
Գավակ — Կոնք, հեծուկ (հնց.):
Գավառ — Գավառակ, նահանգ, սան-
ջակ:
Գավիթ — Բակ, փարախ, գոմ, մակաղատեղի):
Նախադուռ, նախասենյակ,
միջանցք, նախասրահ, մուտք:
Գարնանաբույր — Գարնանաշունչ,
գարնանահոտ, գարնանային:
Գարշահոտ — ժանտահոտ, ժահրա-
հոտ, թարախահոտ, նեխահոտ,
զազրահոտ:
Գարշելի — Զզվելի, նողկալի, գանելի,
խորշելի, զազրելի, պիղծ, անմաքուր:
Գգվել — Գուրգուրել, գորովել, սիրել,
փայփայել, փաղաքշել, շոյել:
Փարվել, ողջագուրվել, փաթաթվել,
համբուրվել, գրկել:

49 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 41-50

Գդակ — Գլխարկ, փափախ, կեպի, վեղար,
կնգուղ, խույր, փեղույր, թասակ:
Գեթ — Գոնե, թեկուզ, միայն, միայն թե,
առնվազն:
Գելարան — Տանջարան, պրկանոց,
մամուլ (տանջանքի գործիք):
Գեհեն — Դժոխք, տարտարոս, սանդարամետ,
անդունդ, վիհ, խորխորատ:
Գեղանի — Գեղեցիկ, սիրուն, գեղեցկուհի,
սիրունիկ, գողտրիկ, չքնաղ,
չքնաղագեղ, չնաշխարհիկ, սիրունադեմ,
գեղեցկադեմ, գեղատեսիլ,
լուսերես, վայելչագեղ:
Գեղարդ — Նիզակ, տեգ, մկունդ, աշտե,
գայիսոն:
Գեղեցիկ — Սիրուն, գեղանի, գեղեցկուհի,
սիրունիկ, գողտրիկ, (արմտհ.)
աղվոր, (բրբ.) խորոտ, թառլան,
արմաղան, շարմաղ: Չքնաղ,
չնաշխարհիկ, գեղատեսիլ, սիրունադեմ,
լուսերես, հրաշագեղ:
Գեղմ — Բուրդ, ասր:
Գեղոն — Գովերգ, ձոն, ձոներգ: Բալլադ:
Գեղջուկ — Գյուղացի, ռամիկ, շինական,
գյուղաբնակ:
Գեշ — Վատ, պիղծ, հոռի, անպիտան,
վատթար, փիս: Տգեղ: Դի, դիակ:
Գեջ — Խոնավ, թաց, նամ, տամուկ:
Գես — Մազ, գիսակ, վարս, հեր, ծամ:
Պոչ, ագի, ձետ, տտուն:
Գետափ — Գետեզր, գետեզերք:
Գետին — Բնահող, գրունտ: Հող, երկիր:
Հատակ:
Գետնահարել — Տապալել, գետնել,
զգետնել, գետին գցել:
Գեր — Պարարտ, չաղ, գիրուկ, մարմնեղ,
հաստամարմին, հաստլիկ:
Գերագույն — Բարձրագույն, ծայրագույն:
Գերադրական:
Գերադասել — Նախընտրել, վերադա-
սել, նախապատվել, նախադասել:
Գերադասելի — Նախապատվելի, նախընտրելի:
Գերադրական — Բարձրագույն, գերագույն:
Գերակայություն — Գերազանցություն,
գերակշռություն, առավելություն,
նախապատվություն:
Գերան — Հեծան, չորսու, մարդակ, կոճ,
ծածկագերան:
Գերբ — Զինանշան:
Գերբնական — Երկնային: Անձեռագործ,
անձեռակերտ: Անբնական:
Գերդաստան — Ընտանիք, տուն, ազգատոհմ:
Գերեզման — Շիրիմ, դամբան, դամբարան,
տապան, գերեզմանատուն:
Գերեզմանատուն — Գերեզմանոց,
հանգստարան, պանթեոն, շիրմատուն:
Գերեզմանաքար — Շիրմաքար, տապանաքար,
դամբանաքար:
Գերել — Գերեվարել: Դյութել, հրապու-
րել, հմայել, թովել, կախարդել,
գայթակղել, առինքնել:
Գերեվարել — Գերել, գերի տանել, գերի
վերցնել:
Գերիշխել — Իշխել, տիրապետել, տի- —
րակալել:
Գզգզել — Գզել, բզկտել, հոշոտել, գի-
շատել, պատառոտել, ծվատել,
քրքրել:
Գզել — Գզգզել, բզկտել, հոշոտել, գի-
շատել, ծվատել: Ծեծել: Սանդերքել:
Գզրոց — Դարակ, արկղիկ:
Գզվռտուք — Ծեծ, ծեծկռտուք, կռիվ:
Գզիր — Կատարածու:
Գթալ — Կարեկցել, խղճալ, մեղքանալ,
ցավել, խղճահարվել, խանդաղատել:
Գթառատ — Գթասիրտ, բարեգութ, գորովագութ,
գորովալի, սրտացավ:
Գթասիրտ — Կարեկից, գորովագութ,
սրտացավ, ցավակից, ողորմած,
գթասեր, գթոտ, գորովալից, մարդասեր:

50 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 41-50

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика