дома » ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ » ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐ
ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ-ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐ

Կայքը համարու՞մ եք օգտակար:
Կիսվեք սոց. կայքերում այն էջով, որը Ձեզ դուր եկավ:

Գլխավոր էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ-ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ 
Рефераты. Редкие книги.

Ակ — թանկագին քար
ԱԿ — ակունք (ջրի)
Ակ -անիվ
Ականակիր — ականներ կրող (նավ)
Ականակիր — խիստ մութ
Ակնարկ — գրական երկի տեսակ
Ակնարկ — հարևանցի նայվածք,
անուղղակի ասված խոսք
Աղերս — աղերսանք, խնդրանք
Աղերս֊ կապ, առնչություն
Աղոտ — թույլ, անորոշ
Աղոտ — աղի, աղապատ
Այր — քարանձավ
Այր — տղամարդ
Անարգել — առանց արգելքի
Անարգել — անպատվել, արհամարհել
Անել — կատարել
Անել — անելանելի, ծանր
Անհատ — անձ
Անհատ — անսպառ, անհատնում
Անցավ — ցավ չունեցող, անվիշտ, ան-
դարդ
Անցավ — անցնել բայի անցյալ կատարյալը
Առ — խոփի կտրած հողաշերտը
Առ — մինչև, մոտ (կապ)
Արի • քաջ, խիզախ
Արի — գալ բայի հրամայականը
Արի — անել բայի անցյալ կատարյալը
Արոր — վարելու գործիք
Արոր — ջրային թռչուն
Ափ — բուռ, ձեռքի ներսի կողմը
Ափ — ջրեզերք
Բալ — մառախուղ, մշուշ
Բալ — բալենու պտուղը
Բալ — միավոր
Բազմաստեղ — աստղաշատ
Բազմաստեղ — շատ ստեղներ ունեցող
Բազմավեր — շատ վերք ունեցող
Բազմավեր — շատ անգամ ավերված
Բազուկ — գետի ճյուղավորում, դելտա
Բազուկ — թև
Բազուկ — ճակնդեղ
Բարակ — որսի շուն, քերծե
Բարակ — ոչ հաստ, նիհար
Բանտ — կալանատուն
Բանտ — ժապավեն, վարդակապ
Բևեռել — բևեռում մնալ
Բևեռել — մեխել, սևեռել
Բոթել — հրել, բրթել
Բոթել — գուժել, վատ լուր հաղորդել
Բութ — ոչ սուր, բթամիտ
Բութ — բթամատ
Բութ — կետադրական նշան
Բուն — ծառի վերգետնյա մասը
Բուն — հիմնական, իսկական
Գետնահարկ — նկուղային հարկ
Գետնահարկ — գետնի հողի համար
վճարվող հարկ
Գործել — հյուսել
Գործել — աշխատել, կատարել, նաև
վարվել
Գրող — գրական երկ գրող անձ
Գրող — երևակայական չար ոգի
Գունդ — զորախումբ, զորքի մի մասը
Գունդ — կլոր ձև ունեցող մարմին
Դաս ֊դասաժամ, նաև խրատ
Դաս — հասարակական խումբ, խավ
Դատել — դատապարտել, դատավճիռ
կայացնել
Դատել — մտածել, կշռադատել
Դատել — աշխատել, վաստակել
Դարման — հարդ
Դարման — դեղ, ճար, բուժամիջոց
Դիմավորել — անձնավորել
Դիմավորել — ընդառաջ գալ, ընդունել
Դող — սարսուռ, դողալը
Դող — անվադող

297 ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐ էջ 297-324 ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Եղանակ — ձև, միջոց, հնար
Եղանակ — կլիմայական պայմանները,
տարվա եղանակ
Երախակալ — սրի բռնատեղ, կոթ
Երախակալ — բերանը փակող հարմարանք
Զառ — դիպակ, դիպակե
Զառ — ոսկի, ոսկե
Զառ — նարդու խաղի խորանարդիկ
Զատիկ — միջատ
Զատիկ — Քրիստոսի հարության տոնը
Զնդան — բանտ, խուց
Զնդան — դարբնի սալ
Թառ — հավերի թառելու փայտը
Թառ — երաժշտական գործիք
Թոռ — ուռկան
Թոռ — տղայի կամ աղջկա երեխան
ժա մ — եկեղեցի
ժա մ — ժամանակի հատված (60 րոպե)
Իշխան — տեր
Իշխան — ճկան տեսակ
Լալ — արտասվել
Լալ — սուտակ, շափյուղա
Լալ — համր
Լեռնապար — լեռնաշղթա
Լեռնապար — լեռնային ապար
Լուծել — վճռել, որոշել
Լուծել — հալեցնել, տարրալուծել
Խաղ — երգ
Խաղ — խաղալը, պար
Խաղ — հոդ (ոտքի)
Խնամի — խնամակցական կապ ունեցող
ազգական
Խնամի — խնամել բայի ըղձական
ապառնին
Խնդիր — առաջադրանք (մաթ.)
Խնդիր — խնդրանք
Խնդիր — բայի լրացում
Խոզուկ — խոճկոր
Խոզուկ — հարականջային գեղձի բորբոքում
օա ղիկ — բույս
Ծաղիկ — հիվանդության մի տեսակ
Ծխում էր — ծուխ արձակելը, վառվելը
Ծխում էր — գլանակ ծխելը
Կաղին — կաղնու պտուղը, կաղնի
Կաղին — կաղ գոյ. եզակի տրականի
հոլովաձևը
Կար — կաըելը, կարվածք
Կար — կամ բայի անցյալ անկատարը
Կարի — կար գոյ. սեռականի հոլովաձևը
Կարի — կարել բայի ըղձապառնին
Կարող — դերձակ
Կարող — հզոր, զորավոր
Կետ — նիշ, նշան
Կետ — ջրային վիթխարի կենդանի
Կիսել — երկու մասի բաժանել
Կիսել — մրգերի հյութից պատրաստ- —
ված թանծրահեղուկ ըմպելիք
Կնքել — մկրտել
Կնքել — կնիք դնել, վավերացնել
Կրի — կիր գոյ. եզակի սեռականի հոլովաձևը
Կրի — կրել բայի ըղձական ապառնին
Կուզի — կուզ գոյ. սեռ. հոլովաձևը
Կուզի — ուզել բայի ենթադրականի
ապառնին
Համար — թիվ, թվահամար, թվահամարով
սենյակ
Համար — նպատակով, հօգուտ (կապ)
Հարել — հնձել, խնոցի հարել
Հարել — հետևել, միաբանել
Հարկ — հարկաբաժին (շենքի հարկ)
Հարկ — կարիք, անհրաժեշտություն
Հարկ — տուրք

298 ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐ  ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Հոտ — բույր
Հոտ — ոչխարների խումբ
Հրի — հուր գոյ. եզ. սեռականի հոլովաձևը
Հրի — հրել բայի ըղձ. ապառնիի 3-րդ
դեմքը
Ձևեր — ձև գոյ. հոգնակին
Ձևեր — ձևել բայի ըղձ. ապառնին
ճեղքեր — ճեղք գոյ. հոգնակին
ճեղքեր ֊ճեղքել բայի ըղձ. ապառնին
Մարտ — կռիվ, ճակատամարտ
Մարտ — տարվա 3-րդ ամիսը
Մատ — ձեռքերի և ոտքերի ծայրի շարժական
մասերից յուրաքանչյուրը
Մատ — պարտություն (շախմատի խաղում)
Մեկնել ֊երկարել, կարկառել
Մեկնել — ուղևորվել, ճանապարհ ընկնել
Մեկնել ֊բացատրել, մեկնաբանել
Միալար — միօրինակ, անդադար
Միալար — միլարանի (երաժշտ. գործիքի
մասին է)
Շահ — օգուտ, շահույթ
Շահ — թագավոր, միապետ (պարսիկների)
Շրջել ֊շրջագայել, զբոսնել
Շրջել — շուռ տալ, դարձնել
Չկամ — անբարյացակամ, նախանձ
Չկամ- կամ բայի ժխտական խոնարհման
ներկայի եզակի առաջին դեմ-
ՔԸ
Պար — արվեստի տեսակ (պարելը)
Պար — լեռնաշղթա, շարք
Պարիկ — կեղծամ
Պարիկ — փերի, հավերժահարս
Ջոկ — խումբ, ջոկատ, երամակ
Ջոկ — զատ; առանձին
Ջրի — ջուր գոյ. սեռական հոլովաձևը
Ջրի — ջրել բայի ըղձական ապառնիի
եզակի 3-րդ դեմքը
Սեր — սիրելը, սիրահարվածություն,
բուռն համակրանք
Սեր — սերուցք, կաթնասեր
Ստեր — ստել բայի ըղձ. 3-րղ դեմքը
Ստեր — սուտ գոյ. հոգնակին
Սուր — դաշույն, թուր
Սուր — սրածայր, հատու
Վազի — վազ գոյ. սեռ. հոլովաձևը
Վազի — վազել բայի ըղձ. 3-րդ դեմքը
Վայրի — վայրենի, անմշակ, կատաղի
Վայրի — վայր գոյ. եզ. սեռական հոլովաձևը
Վանեցի — Վան քաղաքի բնակիչ
Վանեցի — վանել բայի անցյալ կատարյալը
Վարել — հերկել
Վարել — կառավարել, ղեկավարել
Տալ — ամուսնու քույրը
Տալ — հանձնել
Ուղեկալ — սահմանապահ ջոկատ
Ուղեկալ — ճանապարհը փակող ձող
Փող — դրամ
Փող — խողովակաձև իր
Փող — երաժշտական գործիք
Փող — վիզ, կերակրափող
Փոկ — կաշվե գոտի
Փոկ — ծովային կենդանի
Փոր — որովայն
Փոր — փորելը, փորվածք
Քանոն — գծափայտ
Քանոն — երաժշտական գործիք
Քենի — ամուսնու կնոջ քույրը
Քենի ֊քեն գոյ. սեռականը

299 ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐ էջ 297-324 ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика