дома » ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան » ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ: ԵՐԱՇԽԻՔ: GUARANTEE. գարընթի:
Реклама

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ: ԵՐԱՇԽԻՔ: GUARANTEE. գարընթի:

ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ

ԵՐԱՇԽԻՔ: GUARANTEE. գարընթի:

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF) ԵՐԱՇԽԻՔ: GUARANTEE. գարընթի:   (էջ 166-169).

Արագ ծանոթացման համար: 

 ճայտնեք ամենավաղ ժամկետը, երբ
դուք կարող եք երաշխավորել ուղարկումը:
 State the earliest date at which
you can guarantee despatch.
 սթէյթ դի ը:լիըսթ դէյթ ըթ ուիչ յու
քան գարընթի: դիսփաչ
 Մենք կարող ենք ձեզ առանձին
երաշխիք տալ սարքավորման այս
մեքենամիացքների համար:
Երաշխավորում ենք, որ փոխարինվող
մասերը կապահովվեն ու կտեղադրվեն
մեր մասնագետների կողմից:
Այս հաստոցները երաշխավորված են,
դրանք 100 տոկոսով անթերի են:
Յուրաքանչյուր շարժիչ հիմնավորապես
փորձարկվել է և այժմ կրում
է մեր լիարժեք երաշխիքը:
ճւսրցը, որ ես կուզենայի բարձրացնել,
վէրւսբերվում է երաշխիքային
շրջանին:
Երաշխիքային ժամկետն անցնելուց
հետո բոլոր հետագա ֆինանսական
պարտավորությունները մեր կողմից
դադարում են:
 We can provide you with
a separate guarantee for these
units of the equipment.
You are given our guarantee that
the replacement units will be
provided and fitted by our
specialists.
These machine-tools are guaranteed
to be 100% faultless.
Each motor has been thoroughly
tested and now carries our full
guarantee.
The matter I’d like to bring up is
the guarantee period.
At the expiration of the guarantee
period all further liability on our
part ceases.
 ուի քան փրըվայդ յու ուիդ ը
սեփըրէյթ գարընթի: ֆո: դխզ յունիթս
ըվ դի իքվիփմընթ
յու ա: գիվըն աուը գարընթի: դաթ
դը րիփլէյսմընթ յունիթս ուիլ բի
փրըվւսյդիդ ընդ ֆիթիդ բայ աուը
սփեշըլիսթս
դխզ մըշին-թու:լզ ա: գւսրընթխդ
թը բի հանդրիդ փը:սընթ ֆոլթլիս
ի:չ մոթը հազ բխն թարըլի թեսթիդ
ընդ նաու քարիզ աուը ֆուլ
գարընթի:
դը մաթը այըդ լայք թը բրինգ ափ
իզ դը գարընթի: փիրիըդ
ըթ դի էքսփայըրէյշըն ըվ դը
գարընթի: փիրիըդ օ:լ ֆը:դը
լայըբիլիթի օն աուը փա:թ սխզդ
 bu գտնում եմ, որ ձեր երաշխիքային
ժամանակամիջոցը շատ կարճ է:
Մենք ստիպված ենք պահանջել, որ
դուք երկարացնեք երաշխիքային
ժամանակը:
Երաշխիքային ժամկետը շուտ մաշվող
մասերին չի վերաբերվում:
Երաշխիքային ժամկետի լրանալուց
հետո բոլոր վերանորոգումները կկատարվեն
ձեր հաշվին:
Մենք կցանկանայինք, որ երաշխիքային
ժամկետը երկարաձգվեր երեք
ամսով:
Մենք չենք կարող երաշխավորել բոլոր
մասերի մատակարարումը, քանի
որ մեր պաշարները սահմանափակ
են:
Եթե որևէ թերություն հայտնաբերվի
երաշխիքային ժամանակամիջոցում,
մենք պետք է մեր հաշվին և անմիջապես
շտկենք այն:
 I find your guarantee period of
the goods rather short. x
We have to insist that you should
extend the guarantee period.
The guarantee period does not
apply to parts of rapid wear.
On the expiration of the
guarantee period all the repairs
will be made for your account.
We’d like the guarantee period to
be extended by three months.
We cannot guarantee the supply
of all items as in some cases our
stocks of spares are limited.
If any defects are found during
the guarantee period we are to
correct them promptly and at our
expense.
 այ ֆայնդ յո: գարընթի: փիրիըդ ըվ
դը գուդզ րադը շո:թ
ուի հավ թու ինսիսթ դաթ յու շուդ
իքսթենդ դը գարընթի: փիրիըդ
դը գարընթի: փիրիըդ դազ նոթ ըփլայ
թը փա:թս ըվ րափիդ ուէը
օն դի էքսփայըրէյշըն ըվ դը
գարընթի: փիրիըդ օ:լ րիփէըրզ ուիլ
բի մէյդ օն յոր ըքաունթ
ուիըդ լայք դը գարընթի: փիրիըդ թը
բի իքսթենդիդ բայ թրի մանթս
ուի քանոթ գարընթի: դը սըփլայ ըվ
օ:լ այթըմզ ազ ին սամ քէյսիզ աուը
սթոքս ըվ սփէըրզ ա: լիմիթիդ
իֆ էնի դիֆեքթս ա: ֆաունդ դյուրին
դը գարընթի: փիրիըդ ուի ա: թը
քըրեքթ դեմ փրոմփթլի ընդ ըթ աուը
իքսփենս
 Նրանք շահագրգռված չեն երկարացնելու
երաշխիքային ժամանակամիջոցը,
քանի որ դա կավելացնի
նրանց ծախսերը:
 They are not interested in
extending the guarantee period
as it will increase their expenses.
 դէյ iu: նոթ ինթըրըսթիդ թու իքսթենդ
դը գարընթի: փիրիըդ ազ իթ ուիլ
ինքրխզ դէը իքսփենսիզ
 Մենք հաշվի առանք այն փաստը, որ
ֆիրման երկարաձգել էր երաշխիքային
Ժամանակամիջոցը:
 We took into account the fact that
the firm had extended the
guarantee period.
 ուի թուք ինթու ըքաունթ դը ֆաքթ
դաթ դը ֆը:մ հադ իքսթենդիդ դը
գսւրըՆթի: փիրիըդ
 Մենք կստորագրեինք արձանագրությունը,
եթե ֆիրման երկարաձգի
երաշխիքային ժամկետը:
 We would have signed the
protocol if the firm had extended
the guarantee period.
 ուի վուդ հավ սայնդ դը փրոութըքոլ
իֆ դը ֆը:մ հադ իքսթենդիդ դը
գարընթի: փիրիըդ
 Վաճառող ֆիրման դեմ էր երաշխիքային
ժամանակամիջոցի երկարացմանը:
 The Sellers were against the
prolongation of the period of
garantee.
 դը սելըրզ ուէը ըգէյնսթ դը
փրոուլոնգէյշըն ըվ դը փիրիըդ ըվ
գարընթի:
 Մատակարարողները երաշխավորում
են իրենց ապրանքի բարձր որակը:
 The suppliers guarantee a high
quality of their goods.
 դը սըփլայըրզ գարընթի: ը հայ
քվոլիթի ըվ դէը գուդզ

 

Реклама

Реклама

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ

Армянский — Английский Разговорник.

Angleren Hayeren zrucaran.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика