дома » ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան » ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ: ԱՊՐԱՆՔՆ ՈՒ ՆՐԱ ՈՐԱԿԸ: GOODS AND THEIR QUALITY.
Словари

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ: ԱՊՐԱՆՔՆ ՈՒ ՆՐԱ ՈՐԱԿԸ: GOODS AND THEIR QUALITY.

ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ

ԱՊՐԱՆՔՆ ՈՒ ՆՐԱ ՈՐԱԿԸ:    GOODS AND THEIR QUALITY. գուդզ ընդ դէը քվոլըթի:

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF)  ԱՊՐԱՆՔՆ ՈՒ ՆՐԱ ՈՐԱԿԸ: GOODS AND THEIR QUALITY. գուդզ ընդ դէը քվոլըթի: (էջ 138-147).

 

Արագ ծանոթացման համար:

ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ

ԱՊՐԱՆՔՆ ՈՒ ՆՐԱ ՈՐԱԿԸ:    GOODS AND THEIR QUALITY. գուդզ ընդ դէը քվոլըթի:

 Մենք այս ապրանքի միակ արտահանողներն
ենք:
Բրդի նմուշը ուղարկվել է առանձին
փոստով:
Ապրանքի որակը ցածր է նմուշի
որակից:
Այս տարի Նոր տեսակի ավտոմեքենա
է հանվել շուկա:
Արտասահմանում այս արտադրանքի
ժամացույցները շատ հարգի են:
Մեր ապրանքը բոլոր տեսակետներից
հարմար է գնորդին:
Գնորդին իրավունք է տրվել չընդունել
ապրանքը, եթե այն անորակ է:
 We are the sole exporters of
these goods.
The samples of the wool have
been sent by separate mail.
The quality of the goods is
inferior to that of the sample.
A new make of cars has been
introduced into the market this
year.
These makes of watches have
become particularly popular
abroad.
Our goods suit the Buyers in all
respects.
The Buyers are entitled to reject
the goods if they are defective.
 ուի ա: դը սոուլ էքսփո:թըրզ ըվ դի:զ
գուդզ
դը սամփըլզ ըվ դը վուլ հավ բխն
սենթ բայ սեփըրէյթ մէյլ
դը քվոլըթի ըվ դը գուդզ իզ
ինֆիըրիը թը դաթ ըվ դը սամփըլ
ը նյու մէյք ըվ քա:րզ հազ բխն
ինթրըդյուսթ ինթը դը վը:լդ մա:քիթ
դիս յը:
դխզ մէյքս ըվ ուոչիզ հավ բիքամ
փա:թիքյուըրլի փոփյուլըր ըբրո:դ
աուը գուդզ սյութ դը բայըրզ ին
օ:լ րիսփեքթս
դը բայըրզ ա:ր ինթայթըլդ թը
րիշեքթ ԴԸ գուդզ իֆ դէյ ա:
դիֆեքթիվ
 Լայն սպառման ապրանքների տեսւս-
կակւսզմը շատ հարուստ էր:
Ապրանքը խնամքով է բեռնաթափվում:
ՖիրմաԱ անհապաղ պահանջում
է ապրանքը:
Ափսոսանքով պետք է ասեմ, որ մենք
գոհ չենք ձեր ապրանքի որակից:
Վերջերս մենք բարձրացրել ենք մեր
ապրանքի որակը:
Մեր ապրանքը կարող է համեմատվել
համաշխարհային շուկայի լավագույն
տեսակների հետ:
Մեր ապրանքի որակը համապատասխանում
է ամենաբարձր չափօրինակներին
(ստանդարտներին): Դուք
չեք հիասթափվի:
Մեր ֆիրմայի արտադրանքի վերաբերյալ
լրացուցիչ տեղեկությունների
կարիք ունե՞ք:
Մենք միանգամայն գոհ ենք ձեր ապրանքի
որակից:
 The assortment of consumer
goods was very rich.
The goods are discharged- in
a most careful way.
The goods are urgently required
by the firm.
I’m sorry to say we are not
satisfied with the quality of your
goods.
We’ve improved the quality of our
goods lately.
Our goods can compare with the
best goods on the world market.
The quality of the goods conforms
to the highest standards. You
won’t be disappointed.
Do you need any further
information about the goods our
company produces.
We are quite pleased with the
quality of our goods.
 դի ըսո:թմընթ ըվ քոնսյումը գուդզ
ուոզ վերի րիչ
դը գուդզ ա: դիսչա:ջդ ին ը մոուսթ
քէըֆուլ վէյ
դը գուդզ ա:ր ը:ջընթլի րիքվայըդ
բայ դը ֆը:մ
այըմ սորի թը սէյ ուի ա: նոթ
սաթիսֆայդ ուիդ դը քվոլըթի ըվ
jn: գուդզ
ուիըվ իմփրուվդ դը քվոլըթի ըվ
աուը գուդզ լէյթլի
աուը գուդզ քան քըմփէը ուիդ դը
բեսթ գուդզ օն դը ուը:լդ մա:քիթ
դը քվոլըթի ըվ դը գուդզ քընֆո:մզ
թը դը հայըսթ սթանդը:դզ. յու
ուոնթ բի դիսըփոյընթիդ
դու յու նխդ էնի ֆը:դը ինֆը:մէյշըն
ըբաութ դը գուդզ աուը քամփընի
Փրըդյուսիզ
ուի ա: քվայթ փլխզդ ուիդ դը
քվոլըթի ըվ յո: գուդզ
 Որքան է մեքենայի միջին արտադրողականությունը.:
Ապրանքը համապատասխանում
է համաշխարհային չաւիանիշներին
ե. մեծ պահանջարկ ունի համաշխարհային
շուկայում:
Սարքավորումը լավագույն որակի է:
Սա ամենաբարձր որակի մետաքս է:
Այս կոշիկները շատ դիմացկուն են:
Այս կտորը բոլորովին չի ճմրթվում:
Այս գործվածքը շուտ է պատռվում:
Այս ներկը չի գունաթափվում:
ասորտիմենտ
ապրանքների մեծ ասորտիմենտ
անճաշակություն
ինչ անճաշակություն է
անճաշակ
արտադրաորակ
լավ արտադրաորակի
ասեղնագործվածք
ապահովագիր
 What is the overage capacity of
the machine?
It’s up to the world standards and
is in great demand on the world
market. _
The equipment is of superior
quality.
This is best quality silk.
These shoes are hard-wearing.
The fabric doesn’t crumple at all.
This fabric tears easily.
This colour will never fade,
assortment
(big) variety / range of goods
lack / want of taste, bad taste
What bad taste!
tasteless, coarse taste
make
of good make; well-made
embroidery, fancy-work, fine
needle-work
insurance
 ուոթ իզ դը օութըրէյջ թըփասիթի
ըվ ԴԸ մըշիՆ
իթս ափ թը դը ուը:լդ սթանդը:դզ
ընդ իզ ին գրէյթ դիմանդ օն դը
ուը:լդ մա:քիթ
դի իքվիփմընթ իզ ըվ սյու:վւիըրիը
քվոլըթի
դիս իզ բեսթ քվոլըթի սիլք
դխզ շու:զ ա: հա:դ-ուէըրին
դը ֆաբրիք դազընթ քրամփըլ ըթ օ:լ
դիս ֆաբրիք թիըրզ Ի: զի լի
դիս քալը ուիլ նեվը ֆէյդ
ըսո:թմընթ
(բիզ) վըրայըթի / րէյնջ ըվ գուդզ
լաք / ուոնթ ըվ թէյսթ, բադ թէյսթ
ուոթ բադ թէյսթ
թէյսթլիս, քո:ս թէյսթ
մէյք
ըվ զուդ մէյք, ուէլ-մէյդ
իմբրոյդըրի, ֆանսի-ուը:ք, ֆայն
նիդըլ ուը:ք
ինշուըրընս
 ապրանքակուտակում
շուկայի ապրանքակուտակում
ապրանքակուտակ անել
ապրանքակուտակ լինել
արտադրանք
տնայնագործական արտադրություն
ապրանքանիշ
ապրանքագիր, բեռնագիր
անորակ
անորակություն
անգնայուն ապրանք
առաքակետ
առաքիչ
առաքել
անվճար առաքել
առաքում
ապրանքի առաքում
արտոնագիր
առաջնակարգ
 overstock
glut in the market
overstock with goods
have an excess of goods, have
too many goods on hand
(manufactured) article
handcraft wares, hand-made
goods
mark, sign, brand
invoice, way-bill
of poor quality; low-grade, bad
bad quality ‘
unmarketable goods
deportation point
sender
send, forward, dispatch
carriage free
sending (off), forwarding,
dispatch
carriage of goods
patent, licence
first-class, of the best quality;
top-quality, first-rate
 օուվըսթոք
գլաթ ին դը մա:քիթ
օուվըսթոք ուիդ գուդզ
հավ ըն իքսես ըվ գուդզ, հավ թու:
մենի գուդզ օն հանդ
(մանյուֆաքչը:դ) ա:թիքըլ
հանդքրաֆթ ուէըրզ, հանդ-մէյդ
գուդզ
մա:ք, սայն, բրանդ
ինվոյս, ուէլ-բիլ
ըվ փուը քվոլիթի, լոու-գրէյդ, բադ
բադ քվոլիթի
անմա:քիթըբըլ գուդզ
դեփո:թէյշըն փոյնթ
սենդը
սենդ, ֆո:վը:դ, դիսփաչ
քարիջ ֆրի:
սենդինգ (օֆ), ֆո:ուը:դին, դիսւիւսչ
քարիջ ըվ գուդզ
փաթընթ, լայսընս
ֆը:սթ-քլաս, ըվ դը բեսթ քվոլիթի,
թոփ-քվոլիթի, ֆը:սթ-րէյթ
 լայն սպառման ապրանքներ
առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ
անձնական օգտագործման ապրանքներ
ապրանք
գնայուն ապրանք
ապրանքների մի խմբաքանակ
արդյունաբերական ապրանքներ
ապրանք արտադրող
պահանջարկվող ապրանք
ապրանքագետ
ապրանքայնություն
արտադրության բարձր ապրանքայնություն
ապրանքային նիշ
ապրանքային պահեստ
 consumer(s’) goods; articles of
general consumption
the necessaries
articles of personal consumption
goods, wares, article, commodity
marketable / salable goods;
popular articles
a consignment (of goods)
manufactured goods
commodity producer
popular goods
expert in the science of the
commodities; goods manager
ratio of commodity output to the
total output; marketability; high
marketable surpluses
a high marketable surplus of the
production
trade mark
warehouse
 քընսյու:մըրգ գուդզ, ա:թիքըլզ ըվ
ջենըրըլ քընսամփշըն
դը նեսըսըրիզ
ա:թիքըլզ ըվ Փը:սըՆըլ
քըՆսամփշըՆ
գուդզ, ուէըրզ, ա:թիքըլզ, քըմոդիթի
մա:քիթըբըլ /սէյլըբըլ գուդզ,
փոփյուլը ա:թիքըլզ
ը քընսայնմընթ (ըվ գուդզ)
մանյուֆաքչը:դ գուդզ
քըմոդիթի փրըդյուսը
փոփյուլը գուդզ
էքսփը:թ ին դը սայընս ըվ դը
քըմոդիթիզ, գուդզ մանիջը
րէյթիոու ըվ քըմոդիթի աութփութ
թը թոութըլ աութփութ,
մա:քիթըբիլիթի, հայ մա:քիթըբըլ
սը:փլըսիզ
ը հայ մա:քիթըբըլ սը:փլըս ըվ դը
փրըդաքշըն
թրէյդ մա:ք
ուէըհաուս
 ապրանքային բորսա
ապրանքային պակաս
ապրանքային շրջանառություն
ապրանքային ավելցուկներ
ապրանքային տնտեսություն
ապրանքատար գնացք
ապրանքատար վագոն
ապրանքափոխանակություն
ապրանք ստացող
ապրանքառաքիչ
բրուտտո (քաշը տարայով)
բազմազան ապրանքներ
բեռնաթափել
բեռնաթափում
բարձրորակ
բարձրորակ արտադրանք
բեռ (երկաթուղային)
բեռ (ծովային)
բեռների շարժում
բեռնում
 commodity exchange
goods famine
commodity circulation
marketable surpluses
commodity economy
goods train, freight train
goods wagon, freight car
barter
recipient of goods, consign6e
forwarder of goods, consignor
gross, gross weight
goods of every description, goods
of every sort and kind
unload, unlade, unship,
disembark, detrain
unloading, unshipping, disembarkation,
detraining
high-quality, of a high quality
production of high quality
load, good
cargo, freight, lading
goods traffic, freight traffic
charge, load, shipment
 քըմոդիթի իքսչէյնջ
գուդզ ֆամին
քըմոդիթի սը:քյուլէյշըն
մա:քիթըբըլ սը:փլըսիզ
քըմոդիթի իքոնըմի
գուդզ թրէյն, ֆրէյթ թրէյն
գուդզ վագըն, ֆրէյթ քա:
բա:թը
րիսիփիընթ ըվ գուդզ, քընսայնի:
ֆո;Վը: ԴԸ ըվ գուդզ, քընսայնը
գրոուս, գրոուս ուէյթ
.գուդզ ըվ էվրի դիսքրիփշըն, գուդզ
ըվ էվրի սո:թ ընդ քայնդ
անլոուդ, անլէյդ, պնշիփ, դիսինբաւք,
դի թրէյն
անլոուդին, անշիփին, դիսիմբա:
քէյշըն, դիթրէյնին
հայ քվոլիթի, ըվ հայ քվոլիթի
փրըդաքշըն ըվ հայ քվոլիթի
լոուդ, գուդ
քա:գոու, ֆրէյթ, լէյդին
գուդզ թրաֆիք, ֆրէյթ թրաֆիք
չա:ջ, լոուդ, շիփմընթ
 բեռնատեր
բեռնել
ապրանքը բեռնել Նավի վրա
ապրանքը բեռնել վագոնները
բեռնատար շոգենավ
բեռնատար ծովային տրանսպորտ
բեռնապտույտ
գետային (ծովային) տրանսպորտի
բեռնապտույտ
երկաթուղային բեռնապտույտ
բեռնամբարձություն
տարբեր առևտրական ուղիների վրա
բեռնահոսքի հզորությունը
բախշիչ կետ
բախշիչ անձ
բաժն եծրար ում
մթերքների բաժնեծրարում
գործվածք
կոստյումի գործվածք
շալվարի գործվածք
 owner of goods
load (on)
ship, load / put cargo on board of
ship
load goods on trucks
cargo steamer, freighter
shipping
goods / freight turnover
river-borne (sea-borne) freight
turnover
rail freight turnover
hoisting capacity
the volume / amount of goods
traffic on the various trade routes
distributing centre
distributor
packing
packing of food commodities
fabric, material, cloth, stuff,
textile
suiting
trousering
 օունը ըվ գուդզ
լոուդ (օն)
շիփ, լոուդ / փութ քա:գոու օն բո:դ
ըվ շիփ ..
լոուդ գուդզ օն թրաքս
քա:գոու սթխմը, ֆրէյթը
շԻՓԻն
գուդզ / ֆրէյթ թը:նոուվը
րիվը-բո:ն (սի:-բո;ն) ֆրէյթ
թը:նօուվը
րէյլ ֆրէյթ թը:նոուվը
հոյսթին քըփասիթի
դը վոլյում / ըմաունթ ըվ գուդզ
թրաֆիք օն դը վէըրիըս թրէյդ
րու:թս
դիսթրիբյութին սենթը
դիսթրիբյութը
փաքին
փաքին ըվ ֆու:դ քըմոդըթիզ
ֆաբրիք, մըթիրիըլ, քլոդ, սթաֆ,
թեքս թայլ
սյուութին
թրաուզըրին
 շապիկի գործվածք
սրբիչի գործվածք
դուրս հանել շուկա
դեֆիցիտային ապրանքներ
ապրանքի մեծ ընտրություն
ընդունակայան
ընդունիչ
թո ղարկել
թերակշռում
թերակշռել
խոտանված ս?պրաՆք
խոտանել
խոտանաորոշում
համարժեք ապրանքներ
ապրանքի հաշվառում
հաշվառիչ
հատավաճառ ապրանքներ
մաքսանենգ ապրանքներ
ապրանքների մատակարարում
 shirting
towelling
bring to market
commodities in short supply;
scarce goods; critical commodities
large selection of goods; great
choice of goods
reception centre
examiner (of goods at a factory)
put on the market
short weight; false / wrong weight
give a short weight (of)
waster
reject / condemn as defective
sorting
commodities of equal worth
calculation; stock-taking
accounting clerk
piece-goods
contraband / smuggled goods
delivery of goods
 շը:թին
թաուըլին
բրին թը մա:քիթ
քըմոդիթիզ ին շո:թ սըփլայ
սքէըս գուդզ, քրիթիքըլ քըմոդըթիզ
լա:ջ սիլեքշըն ըվ գուդզ, գրէյթ
չոյս ըվ գուդզ
րիսեփշըն սենթը
իգգամինը (ըվ գուդզ ըթ ը
ֆայյթըոի
փութ ցն դը մա:քիթ
շո:թ ուէյթ, ֆո:լս / րոն ուէյթ
գիվ ը շո:թ ուէյթ (ըվ)
ուէյսթ
րիջեքթ / քընդեմ ազ դիֆեքթիվ
սութին
քըմոդիթիզ ըվ իքյուըլ ուը:դ
քալքյուլէյշըն, սթոք-թէյքին
ըքաունթին քլը:ք
փխս-գուդզ
քոնթրըբանդ / սմագլդ գուդզ
դիլիվըրի ըվ գուդզ

 

 ապրանքի Փոխադարձ մատւսկարա
րումներ
մատակարարել
մատակարար
մթերք
շուտ Փչացող մթերք
մանրածախ ապրանքներ
նմուշակազմ
Նպարեղենի ապրանքներ
ներմուծվող ապրանքներ
ներմուծորդ
ներմուծել
նմուշօրինակ
նավթամթերք
գործվածքի նմուշահատ
որակազրկել
որակ
որակավորման հանձնաժողով
չվաճառված ապրանք
ապրանքի չափակարգում
չափակարգորդ
ապրանքի պատվիրում
պատրաստի իրեր
 reciprocal commodity deliveries
supply (with)
supplier, provider, caterer
provisions, victuals, food-stuffs
perishables, perishable goods
retail goods
assortment
groceries
imports
importer
import
model, pattern, standard, sample
oil-product
pattern
disqualify
quality
board of experts
old stock, stale goods
rate setting, rate fixing, rationing
rate-setter, rate-fixer
ordering
finished articles
 րիսիփրըքըլ քըմոդըթի դիլիվըրիզ
սԸփլայ (ուիդ)
սըփլայը, փրըվայդը, քէյթըրը
փրըվիժընզ, վիթլզ, ֆու:դ-սթաֆս
ւիերիշըբըլզ, փերիշըբըլ գուդզ
րիթէյլ գուդզ
ըսո:թմընթ
գրոսըրիզ
իմփութս
իմվտ:թը
իմվւո:թ
մոդըլ, փաթը:ն, սթւսնդըւդ, սամփըլ
օյլ-փրոդըքթ
փաթը:Ն
դիսքվոլիֆայ
քվոլիթի
բո:դ ըվ էքսփը:թս
օուլդ սթոք, սթէյլ գուդզ
րէյթ սեթին, րէյթ ֆիքսին, րէյշընին
րէյթ-սեթը, րէյթ-ֆիքսը
օ:դըրին
ֆինիշթ ա:թիքըլզ
 պիտակ
պիտակ դնել
ֆաբրիկայի պիտակ
ստվարաթղթե իրեր
սակավարժեք ապրանք
տեսակ
ծխախոտի տեսակ
տեսակավորում
ապրանքները տարաբաշխել
ապրանքը տրանզիտով փոխադրել
տրանզիտով անցնել
տրանզիտային ապրանք
տրիկոտաժեղեն
ապրանքների փոխանակում
փաթեթավորում
ապրանքը փաթեթավորել
փորձագետ
 mark, patch, label
mark
trade-mark
cardboard articles
goods of little value,-not valuable
goods
kind, sort, variety
brand
sorting out, assortment, grading,
sizing, matching
deliver goods
convey as transit goods
pass as transit goods
transit goods
knitted wear, knitted garments
exchange of commodities
packing, wrapping
pack up the goods
expert —
 մա:ք, փաչ, լէյբըլ
մա:ք
թրէյդ-մա:ք
քսւ:դբո:դ ւս:թիքըլզ
գուդզ ըվ լիթըլ վալյու:, նոթ
վալյու:ըբըլ գուդզ
քայնդ, սո:թ վըրայըթի
բրանդ
սութինգ աութ, ըսո:թմընթ, գրէյդին,
սայզին, մաչին
դիլիվը գուդզ
քընվէյ ազ թրանզիթ գուդզ
փա:ս ազ թրանզիթ գուդզ
թրանզիթ գուդզ
նիթիդ ուէը, նիթիդ գա:մընթս
իքսչէյնջ ըվ քըմոդիթիզ
փաքին, րափին
փաք ափ դը գուդզ
էքսփը:թ

 

Реклама

Реклама

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ

Армянский — Английский Разговорник

,

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика