дома » ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան » ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ: 4. ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ. FINANCE.
Словари

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ: 4. ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ. FINANCE.

ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ PART TWO

4. ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ. FINANCE. ֆայնանս:

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF) 4. ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ. FINANCE. ֆայնանս:( էջ 70-86).

Արագ ծանոթացման համար:

ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ PART TWO

4. ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ. FINANCE. ֆայնանս

Фаберлик Армения: Бизнес для Студентов

 հիմա վարկային միջոցներ չկան:  Credit facilities are not available
at present.
 քրեդիթ ֆըսիլիթիզ ա: նոթ
ԸՎԷյԼԸԲԸԼ Ըթ ՓրեզըՆթ
վոթ սը:քըմսթընսիզ
 Ո՞ր պարագայում կարող են առաջանալ
լրացուցիչ ծախսեր:
Գործակալների միջնորդությամբ կատարվող
վաճառքի դեպքում, սովորաբար,
առաջանում են լրացուցիչ
ծախսեր:
 What circumstances may involve
additional expenses?
Some additional expenses are
usually involved in sales through
agents.
 վոթ սը:քըմսթընսիզ մէյ ինվոլվ
ըդիշընըլ իքսփենսիզ
սամ ըդիշընըլ իքսփենսիզ ա:ր
յուժուըլի ինվոլվդ ին սէյլը թրու:
աջընթս
 Այս ծախսերը գրվում են վաճառողի
հաշվին:
 These expenses are charged to
the Sellers’ account.
 դխզ իքսփենսիզ ա: չա:ջդ թու դը
սելըրզ ըքաունթ
 Սարքավորման պահեստավորման
բոլոր ծախսերը կգրվեն ձեր հաշվին:
 All storage expenses on the
equipment will be charged to
your account.
 օ:լ սթորիջ իքսփենսիզ օն դի
իքվիփմընթ վիլ բի չա:ջդ թու յոր
ըքաունթ
 Սովորաբար, որքան է գործակալների
կոմիսիոն վարձատրությունը:
Փոխադրավարձը վճարվեց վւսճառո-
ղի կողմից:
Թերությունների վերացնելը աոա-
ջացրեց լրացուցիչ ծախսեր:
Արտոնագրային պայմանագրում հաճախ
նախատեսվում է տուգանքի
հոդված (կետ):
 What is the usual commission of
agents?
The cost of freight was paid by
the Sellers.
The elimination of the defects
involved additional expenses.
A penalty clause is often provided
for in the Charter Party.
 ուոթ իզ դի յուժուըլ քըմիշըն ըվ
աջընթս
դը քոսթ ըվ ֆրէյթ վոզ փէյդ բայ
դը սելըրզ
դի իլիմինէյշըն ըվ դը դիֆեքթս
ինվոլվդ ըդիշընըլ իքսպենսիզ
ը փենըլթի քլո:զ իզ օֆըն փրըվայդիդ
ֆոր ին դը չա:թը փա:թի
 Վաճառող ֆիրման անհանգստացած
էր գործակալների ֆինանսական վիճակով:
Ներմուծվող ապրանքի աճը մեծ անհանգստություն
առաջացրեց ֆինանսական
շրջաններում:
 The Sellers were worried about
the financial position of their
agents.
Increase in imports caused much
concern in the financial circles.
 դը սելըրզ ուը: ուարիդ ըբաութ դը
ֆայնանշըլ փըզիշըն ըվ դէըր
աջընթս
ինքրխզ ին իմփո:թս քո:զդ մաչ
քընսը:ն ին դը ֆայնանշըլ սը:քըլզ
 Այս ծախսերի որ մասն ենք մենք
վճարելու:
Ֆիրմայի այս տարվա համախառն
եկամուտն ավելի մեծ է անցյալ տարվա
եկամտից:
 What amount of these expenses
is due to us?
The gross profit of the firm this
year is bigger than that of the
previous year.
 ուոթ ըմաունթ ըվ դխզ իքսփենսիզ
իզ դյու: թու աս
դը գրոուս փրոֆիթ ըվ դը ֆը:մ դիս
յը:ր իզ բիգը դան դաթ ըվ դը
փրիվիըս jq:
 Վճարման առաջին մասը’ 1000 դոլլար
արժողությամբ, կատարվել
է անցյալ ամիս:
Նրանք տարաժամկետով վճարեցին
ապրանքի համար:
Այս փոխգրերը (չեկերը) վճարվում
են ներկայացնողին:
 The first instalment of $ 1000 was
made last month.
They paid for the goods by
instalments.
These drafts are payable at sight.
 դը ֆը:սթ ինսթո:լմընթ ըվ վան
թաուզընդ դոլըրզ ուոզ մէյդ լա:սթ
մանթ
դէյ փէյդ ֆո: դը գուդզ բայ
ինսթո:լմընթս
դի:զ դրա:ֆթս ա: փէյըբըլ ըթ սայթ

 

 Նրանք մեզ 5000 ռուբլու տրատա
(չեկ) ներկայացրեցին:
Ձեր ծրագրերը հանգեցնում են մեծ
ծախսերի:
Դուք պետք է փոխհատուցեք մեր
կրած վնասները, քանի որ դուք եք
պատասխանատու ապրանքի վնասվածքի
համար:
 They drew on us for 5000 roubles.
Your plans entail great expenses.
You should compensate us for
our losses as we consider you
responsible for the damage.
 դէյ դրու: օն աս ֆո: ֆայվ թաուզընդ
րաբըլզ
յո: փլանզ ինթէյլ գրէյթ իքսփենսիզ
յու շուդ քոմփընսէյթ աս ֆոր աուը
լոսիզ ազ վի քընսիդը յու
րիսփոնսիբըլ ֆո: դը դամիջ
 Ոչ մի տուգանք չի պահանջվի, եթե
դուք համաձայնվեք արագացնել
երկրորդ ապրանքաբեռի առաքումը:
Ապրանքագիրը (ֆակտուրան) չի
վճարվի, մինչև որ Նրանք չփոխհատուցեն
մեր կրած վնասները:
Նրանք փոխհատուցեցին մեզ այս
սարքավորման արժեքը:
 No penalty will be claimed if you
agree to speed up the delivery of
the second consignment.
The invoice will not be paid
unless they compensate us for
the losses suffered.
They reimbursed us for the cost
of this equipment.
 նոու փենըլթի ուիլ բի քլէյմըդ իֆ յու
ըգրի: թը աՓԻդ դը դԻլԻՎըրԻ նՎ
դը սեքընդ քընսայնմընթ
դի ինվոյս ուիլ նոթ բի փէյդ անլես
դէյ քոմփընսէյթ աս ֆո: դը լոսիզ
սաֆըրդ
դէյ րի:իմբը:սթ աս ֆո: դը քոսթ
ըվ դիս իքվիփմընթ
 ակցեպտ (հոժարագիր)
ակցիոներական կապիտալ
ակցիոներական ընկերություն
ակցիա
առհաշիվ
առհաշիվ գումար
արժեք
Փոխանակային արժեք
հավելյալ արժեք
սպառողական արժեք
արտադրության արժեք
փոխադրության արժեք
ապահովագրա թուղթ
բանկ
պետական բանկ
աճուրդային բանկ
բանկատեր
բանկատոմս
բանկային կապիտալ
բորսա
ապրանքային բորսա
սև բորսա
բորսային գործարք
 acceptance
joint-stock capital, share capital
joint-stock company
share
on account
imprest
cost, value
exchange value
surplus value
use value
cost of production
carriage
insurance
bank
the State bank
joint-stock bank
banker
bank-note
bank(ing) capital
exchange
commodity exchange
illegal currency-exchange
transaction on the exchange
 ըքսեփթընս
ջոյնթ-սթոք քափիթըլ, շէը քափիթըլ
ջոյնթ-սթոք քամփընի
շէը
օն ըքաունթ
իմփրեսթ
քոսթ, վալյու:
իքսչէյնջ վալյու:
սը:փլըս վալյու:
յու:ս վալյու:
քոսթ ըվ փրըդաքշըն
քարիջ
ինշուըրընս
բանք
դը սթէյթ բանք
ջոյնթ-սթոք բանք
բանքը
բ՜անք-նոութ
բանք (ին) քափիթըլ
իքսչէյնջ
քըմոդիթի իքսչէյնջ
իլխգըլ քարընսի իքսչէյնջ
թրանզաքշըն օն դի իքսչէյնջ
 անվանական չեկ
անվանական բաժնետոմսեր
անվանական արժեք
անվանական գին
անդորրագիր
արժեթուղթ
ապառք
անաշխատ եկամուտ
անվարկունակություն
անվարկունակ
անվճարելի պարտք
անվճարունակ պարտապան
ավանս
ավանսավորել ձեռնարկությունը
վճարել ավանսով
ավանս ստանալ
ավիզո
բյուջե
պետական բյուջե
բյուջետային տարի
բյուջետային հոդված
 cheque (payable to a named
person)
inscribed stock
nominal cost
face-value
receipt, acknowledgement
note, bond
arrear(s)
unearned income
insolvency
insolvent
a debt one is unable to repay,
a debt too great to be repaid
insolvent
advance
advance money to an enterprice
advance, pay on account
receive on account
letter of advice
budget
state budget
fiscal / budget year
item in the budget
 չեք (Փէյըբըլ թու ը նէյմդ փը:սըն)
ինսքրայբթ սթոք
նոմինըլ քոսթ
ֆէյս-վալյու:
րիսխթ, ըքնոլիջմընթ
նոութ, բոնդ
ըոԻը(զ)
անը:նդ ինքամ
ինսոլվընսի
ինսոլվընթ
ը դեթ ուան իզ անէյբըլ թը րիփէյ,
ը դեթ թու: գրէյթ թը բի րիփէյդ
ինսոլվընթ
ըդվա:նս
ըդվա:նս մանի թու ըն էնթը:փրայս
ըդվա:նս, փէյ օն ըքաունթ
րիսխվ օն ըքաունթ
լեթը ըվ ըդվայս
բաջի
սթէյթ բաջի
ֆիսքըլ / բաջի յը:
այթըմ ին դը բաջի
 բաժնետեր
բաժնետիրական կապիտալ
բաժնետոմս
անվանական բաժնետոմս
պետական փոխառություն
մեծ եկամուտ բերել
օգուտ բերել
բազմացնել եկամուտները
գլխավոր հաշվապահ
գանձում
գանձում (ինկասո)
փոստային գանձում
գանձել
մեկի հաշվին գրանցել
ելք գրանցել
մուտք գրանցել
հաստիքի մեջ գրանցել
հաշվի գրքում գրանցել
գերածախս
գերածախսել
դրոշմատուրք
 shareholder, stockholder
joint-stock capital, share capital
share
personal share, inscribed stock
State(-loan) bond
bring in (big/good) returns
be of use / benefit
increase / multiply the income
accountant general, chief
accountant
levy, collection; encashment
encashment
postage
levy, collect
put down to smb.’s account
enter as expenditure
enter as income
take on the staff
book
overdraft
spend too much (of); overdraw
stamp-duty
 շէըհոլդը, սթոքհոլդը
ջոյնթ-սթոք քափիթըլ, շէը
քափիթըլ
շէը
փըւսընըլ շէը, ինսքրայբթ սթոք
սթէյթ (-լո:ն) բոնդ
ԲՐինգ ին (բիգ/գուդ) րիթը:նզ
բի ըվ յու:ս / բենըֆիթ
ինքրխզ / մալթիփլայ դի ինքամ
ըքաունթընթ ջենըրըլ, չխֆ
ըքաունթընթ
լեվի, թըլեքշըն, ինքաշմընթ
ինքաշմընթ
փոսթիջ
լեվի, քըլեքթ
փութ դաուն թը սամբըդիզ ըքաունթ
էնթըր ազ իքսփենդիչը
էնթըր ազ ինքամ
թէյք օն դը սթաֆ
բուք
օուվըդրա:ֆթ
սփենդ թու: մաչ ըվ; օուվըդրո:
սթամփ-դյու:թի
 դեբետ
դիսկոնտ (մուրհակազեղչում)
վճարումները դադարեցնել
ելք
ելքագրել
մուտք և ելք
երկարաժամկետ փոխառություն
եկամուտ
եկամուտ գրել
մաքուր եկամուտ
եկամուտ բերել
տարեկան եկամուտ
տարեկան պետական եկամուտ
ազգային եկամուտ
համախառն եկամուտ
առևտրական եկամուտներ
եկամտային հարկ
եկամտաբեր
երաշխավոր
զեղչատոկոս
զեղչել
գինը զեղչել
 debit
discount
suspend / stop payments
expenditure, outlay
write out
income and expenditure
long term / long-dated loan
income, profit, return, receipts
debit
net profit
bring in an income
annuel income
annual revenue
national income
gross profit / receipts
trade profits / returns
income tax
profitable, paying, lucrative,
remunerative
warrantor, bail
discount
discount
knock off
 դեբիթ
դիսքաունթ
սըսփենդ / սթոփ փէյմընթս
իքսփենդիչը, աութլէյ
րայթ աութ
ինքամ ընդ իքսփենդիչը
լոն թը:մ / լոն-դէյթիդ լո:ն
ինքամ, փրոֆիթ, րիթը:ն, րիսխփթս
դեբիթ
նեթ փրոֆիթ
բրինգ ին ըն ինքամ
անյուըլ ինքամ
անյուըլ րեվինյու:
նաշընըլ ինքամ
գրոուս փրոֆիթ / րիսխթս
թրէյդ փրոֆիթս / րիթը:նզ
ինքամ թաքս
փրոֆիթըբըլ, փէյին, լու:քրըթիվ,
րիմյու:նըրըթիվ
վորընթը, բէյլ
դիսքաունթ
դիսքաունթ
նոք օֆ
 զեղչում
մուրհակի զեղչում
զեղչ
զեղչով
զեղչման բանկ
իրացնել
իրացնել արժեթղթերը
խաղարկություն
խնայողական դրամարկղ
խնայողական գրքույկ
խնայել
խնայողություններ
փոքր խնայողություններ
ծախսում
ծախս
իզուր ծախս
ծախսերի առաջ կանգ չառնել
վերադիր ծախս
ծախսերը ծածկել
ծանուցագիր
կրկնակի հաշվապահություն
կոպիտ հաշիվ
 rebate, reduction, deduction;
abatement, allowance
discounting
rebate
with a rebate, at cut rates
discount bank
sell
realize securities
drawing
savings-bank
savings-bank book
save, preserve
savings, economies
petty economies
expenditure, expense
expenditure
waste
spare no expense
overhead expenses
justify expenses
letter of advice
book-keeping by double entry
rough estimate
 րիբէյթ, րիդաքշըն, դիդւսքշըն
ըբէյթմընթ, ըլաուընս
դիսքաունթին
րիբէյթ
վիդ ը րիբէյթ, ըթ քաթ րէյթս
դիսքաունթ բանք
սել
րիըլայզ սիքյուրըթիզ
դրոփն
սէյվինգզ-բանք
սէյվինգզ-բանք բուք
սէյվ, փրիզը:վ
սէյվինգզ, իքոնըմիզ
փեթի իքոնըմիզ
իքսփենդիչը, իքսվենս
իքսփենդիչը
ուէյսթ
սփէը նոու իքսփենս
օուվըհեդ իքսփենսիզ
ջասթիֆայ իքսփենսիզ
լեթը ըվ ըդվայս
բուք-քի:վփն բայ դաբըլ էնթրի
րաֆ էսթիմիթ
 փոխառություն կնքել
ընթացիկ հաշիվ
կարճաժամկետ փոխատվություն
հաշվեկշիռ
հաշվեկշիռ կատարել
հաշվեկշիռ կազմել
հաշվեկշռային հաշվետվություն
հաշվապահ
հաշվապահություն
հաշվապահական պարտք
հաշվապահական մատյան
հաշվարկում
հաշվարկել
հաշվեգրել
համապետական ֆոնդ
հաշիվ
մոտավոր հաշիվ
հաշիվը փակել
հաշվարկման աղյուսակ
հաշվեցուցակ
հավաստագիր
հարկացուցակ
հատկացնել
 contract a loan
account current (A/C)
short-dated / short-term loan
balance
balance the accounts
balance
balance-sheet
book-keeper, accountant
book-keeping
ordinary debts
account book
calculation
calculate, compute
include
State fund
calculation, computation
estimate
settle
calculation table
pay-roll, pay sheet
certificate
tariff
spare, give
 քոնթրաքթ ը լո:ն
ըքաունթ քարընթ (էյ/սի)
շո:թ-դէյթիդ / շո:թ-թը:մ լո:ն
բալընս
բալընս դի ըքաունթս
բալընս
բալընս-շխթ
բուք-քխփը, ըքաունթընթ
բուք-քխփին
°;դինըրի դեթս
ըքաունթ բուք
քալքյուլէյշըն
քալքյուլէյթ, քըմփյութ
ինքլոււդ
սթէյթ ֆանդ
քալքյուլէյշըն, քըմփյութէյշըն
էսթիմիթ
սեթըլ
քալքյուլէյշըն թէյբըլ
փէյ-րոլ, փէյ շխթ
սը:թիֆիքէյթ
թարիֆ
սւիէը, գիվ

 

 բյուջեից մի մասը հատկացնել
:-որ բանի
մուրհակ
 appropriate budget funds for
smth.
note of hand, promissory
bill, draft
 ըվւրոփրիէյթ բաջի ֆանդզ ֆո:
սամթին
նոութ ըվ հանդ, Փրոմիսըրի նոութ,
բիլ, դրա:ֆթ
 մուրհակատու
մուրհակատեր
մուրհակը մարել
մուրհակը զեղչել
մուրհակ ստացող անձ
մուրհակային ընթացագիր
մուրհակային վարկ
մուծում, վճարում
հերթական մուծում
ժամկետային մուծում
անժամկետ մուծում
վարձի մուծում
վճարման դադարեցում
մարել
վարկերը մարել
մուտքի գրքույկ
մուտքի օրդեր
եկամտի մակարդակ
ներդրում (շրջանառության համար)
 drawer (of a bill)
drawee
meet / pay a bill
discount a bill’
indorsee
rate of exchange
paper-credit
payment, fee, due
instalment
deposit account
current account
payment
decree the moratorium
pay off, clear off
repay credit
receipt-book
credit-order
income-level
investment
 դրոուը (ըվ ը բիլ)
դրոուէ
մի:թ / փէյ ը բիլ
դիսքաունթ ը բիլ
ինդո:սէ
րէյթ ըվ իքսչէյնջ
փէյՓը-քրեդիթ
Փէյմընթ, ֆխ, դյու:
ինսթալմընթ
դիփոզիթ ըքաունթ
քարընթ ըքաունթ
փէյմընթ
դիքրի: դը մորըթուրիըմ
փէյ օֆ, քլիը օֆ
րիփէյ քրեդիթ
րիսխփթ-բուք
քրեդիթ-օ:դը
ինքամ-լեվըլ
ինվեսթմըն՚թ
 Ներդնել
նպաստ
նպաստ Նշանակել
նպաստ վճարել
նախնական ծախսեր
ներկայացնող
ներկայացնողին վճարվող չեկ
նախահաշիվ
նախահաշվային հատկացումներ
նախահաշվային ծախսեր
շահույթ
ինչ-որ բանից շահույթ կորզել
համախառն շահույթ
մաքուր շահույթ
միջին շահույթ
շահույթ բերել
շահույթ ստանալ
շահող անձ
շահող փոխառություն
 deposit money, invest
grant, allowance, grant-in-aid,
gratuity
grant an allowance (to)
pay the allowance (to)
preliminary expenses
bearer —
cheque payable to bearer
estimate
budget allowances
estimated expenditure
profit(s), gain, return
turn smth. to account,. profit by
smth., make capita! of smth.
gross profit
net profit
overage profit
bring (in) profit
get a profit (out of), receive
a profit (from), profit (by)
sure business
lottery-loan
 դիփոզիթ մանի, ինվեսթ
գրա:նթ, ըլաուընս, գրա:նթ-ին-էյդ,
գրըթյու:թի
գրա:նթ ըն ըլաուընս (թը)
փէյ դի ըլաուընս (թը)
փրիլիմինթրի իքսփենսիզ
PtCPD
չեք փէյըբըլ թը բէըրը
էսթիմիթ
բաջի ըլաուընսիզ
էսթիմիթիդ իքսփենդիչը
փրոֆիթ (ս), գէյն, րիթը:ն
թը:ն սամթին թու ըքաունթ, փրոֆիթ
բայ սամթին, մէյք քափիթըլ ըվ սամ-
թին
գրոուս փրոֆիթ
նեթ փրոֆիթ
օուվըրէյջ փրոֆիթ
բրինգ (ին) փրոֆիթ
գեթ ը փրոֆիթ (աութ ըվ), րիսխվ ը
փրոֆիթ (ֆրոմ), փրոֆիթ (բայ)
շուը բիզնիս
լոթըրի-լո:ն
 պարտքը վճարել
պարտք վերցնել
պարտք տալ
պարտքերի մեջ թաղվել
պարտք լինել
պարտապան
պարտագրել
պարտավորագիր
պահանջ (ֆինանսական)
ստացական
սերտիֆիկատ
վալյուտային ընթացագին
վալյուտային գործարք
վալյուտային դեֆիցիտ (պակասորդ)
վճարումն ուշացնել
ծախսերի վճարում
վճարել
տարաժամկետով վճարել
ըստ հաշվագրի վճարել
ըստ մուրհակի վճարել՜*
 pay / liquidate a debt, pay off, pay
in full
borrow
lend
get / run into debts
owe, be indebted (to)
debter .
debit
acknowledgement of debt
financial claims
receipt
certificate
rate of exchange; exchange
currency transaction
foreign exchange deficit
keep / hold back the payment
defrayment / defrayal of expenses
pay
pay by instalments
settle the account
meet / pay a bill
 փէյ / լիքուիդէյթ ը դեթ, փէյ օֆ, փէյ
ին ֆուլ
բորոու
լենդ
գեթ / րան ինթը դեթս
օու, բի ինդեթիդ (թը)
դեթը
դեբիթ
ըքնոուիլջմընթ ըվ դեթ
ֆայնանշըլ քլէյմզ
րիսխթ
սը:թիֆիքէյթ
րէյը ըվ իքսչէյնջ, իքսչէյնջ
քարընսի թրանգաքշըն
ֆորին իքսչէյնջ դեֆիսիթ
քխփ / հոլդ բաք դը փէյմընթ
դիֆրէյմընթ / դիֆրէյըլ ըվ
իքսփենսիզ
փէյ
փէյ բայ ինսթո:լմընթս
սեթըլ դի ըքաունթ
մխթ / փէյ ը բիլ
 փոխանցման կետ
փոխանցման մակագիր
փոխանցում
փոխանցել
ֆոնդ
ոսկե ֆոնդ
 intermediate point
endorsement
transfer, transferring
transfer
fund, stock
gold fund; fund / stock of gold;
capital, most valuable possession
 ինթը:մեդիէյթ փոյնթ
ինդուսմընթ
թրանսֆը, թրանսֆըրին
թրանսֆը
ֆանդ, սքոթ
գոուլդ ֆանդ, ֆանդ / սքոթ ըվ
գոուլդ, քափիթըլ. մոուսթ վալյուըբըլ
փըզեշըն
 երկմետաղւսկան դրամական սիստեմ
գների ինդեքս
ինֆլյացիա
խրախուսադրամ
ֆինանսավորում
ֆինանսավորել
ֆինանսագետ
ֆինանսական տարի
ֆինանսական բաժին
ֆինանսական սիստեմ
ֆինանսական կապիտալ
 bimetallic monetory system
price index
inflation
prize, bonus
financing
finance
financier
fiscal year
financial department
financial system, system of
finance
financial capital
 բիմեթալիք մանիթըրի սիսթըմ
փրայս ինդըքս
ինֆլէյշըն
փրայզ, բոունըս
ֆայնանսին
ֆայնանս
ֆայնանսիը
ֆիսքըլ յը:
ֆայնանշըլ դիփա:թմընթ
ֆայնանշըլ սիսթըմ, սիսթըմ ըվ ֆայ-
նանս
ֆայնանշըլ քափիթըլ

 

Реклама

Реклама

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ

Армянский — Английский Разговорник

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика