дома » ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան » ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ: 9. ԱՄՍԱԹԻՎ DATE դէյթ
Словари

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ: 9. ԱՄՍԱԹԻՎ DATE դէյթ

ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ PART ONE

9. ԱՄՍԱԹԻՎ  DATE  դէյթ

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF) 9. ԱՄՍԱԹԻՎ DATE դէյթ  ( էջ 27).

Արագ ծանոթացման համար:

ԱՌԱՋԻՆՄԱՍ PART ONE

9. ԱՄՍԱԹԻՎ  DATE  դէյթ

Фаберлик Армения: Бизнес для Студентов

 Այսօր ամսի քանիսն է:
Այսօր մայիսի տասն է:
Երեկ ապրիլի մեկն էր:
Վաղը հոկտեմբերի երեքն է:
 What is the date today?
Today is May the 10th.
Yesterday was the 1st of April.
Tomorrow will be the 3th of
October.
 ուոթ իզ դը դէյթ թըդէյ
թըդէյ իզ մէյ դը թենթ
յեսթը:դէյ ուոզ դը ֆը:սթ ըվ էյփրիլ
թըմորոու ուիլ բի դը թը:դ ըվ
օքթոուբը
 այս ամիս
երեք ամսից
երկու ամիս առաջ
անցյալ ամիս
Եկեք հանդիպենք հաջորդ ամսին:
Շատ լավ: Առայժմ:
 this month
in three months
two months ago
last month
Let’s meet next month.
All right. Good-bye for now.
 դիս մանթ
ին թրի: մանթս
թու: մանթս ըգոու
լա:սթ մանթ
լեթս մխթ նեքսթ մանթ
օ:լ րայթ. գուդ-բայ ֆո: նաու

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE
ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика