дома » Рефераты » ՑՈԻՑԻՉ-Տնտեսագիտություն բոլորի համար
Տնտեսագիտություն բոլորի համար

ՑՈԻՑԻՉ-Տնտեսագիտություն բոլորի համար

Տնտեսագիտություն բոլորի համար: ՑՈԻՑԻՉ:

Գլխավոր էջ Տնտեսագիտություն բոլորի համար:

Рефераты. Редкие книги.

Տնտեսագիտություն բոլորի համար

Տնտեսագիտություն բոլորի համար

Ազատախոհ տեսակետը կառավարության
եւ գնաճի վերաբերյալ 121-128
Ազատություն տնտեսական (տե՞ս
տնտեսական ազատություն)
քաղաքական 26, 32
«Ազգերի հարստությունը» 29, 33, 97
Ալյումինի արտադրություն 204
«Ալքոսւ» 204, 292
Ակնկալիքներ
գնաճի 152, 153
հասարակական 155, 156
Ակտիվ (սահմանումը) 260
Աղտոտման վերահսկողություն 206
բնապահպանական օրենսդրություն
27
կանոնակարգում 188, 189
լրավճարում 190
հարկում 187, 188
Աղտոտում 87, 245
Աղքատացած արիստոկրատներ 17
Աճ
կապիտալ եւ աճ 34
պատճառը 33, 34
տնտեսական աճ 60-64
երկարատեւ աճ 170
բնակչության ել ՀԱԱ-ի 63, 64
իրական աճ ըստ շնչի 63, 64
աճի դանդաղումը 163-172
աղբյուրները 33, 34
ԱՍՆ-ի կենտրոնական դրամատնային
համակարգ 123, 131-134
դրամամատակարսւրման վերահսկումը
138-141
փողի թողարկումը 134, 135
միշամտելի տատանում 235, 236
զեղչատոկոս 140, 270
բաց շուկայական գործառնություններ
140, 142, 270
պաշարի հարաբերություն 132, 140,
«Ա յ֊Բ ի ֊է մ » 238, 241, 247, 293
Այսներ Ռոբրթ 116
Անհավասարություն 209-212, 219-221
Անտեսանելի ձեռք 31, 32
Աշխատանքի բաժանում 24, 25, 33,
34, 72, 73
Աշխատավարձ (տե’ս նաեւ Եկամտի
բաշխում)
վերահսկողություն 155, 156
նվազագույն 216
արգելանիվի միտումը 152
Աշխատավարձ-գներ վերահսկողություն
155, 156, 206
Աշխատանք 32-34
պահանջարկը 38, 39
բաժանումը 24, 25, 33, 34, 72, 73
որակը 54, 55
քանակը 54, 55
պրոլետարացումը 42

271

————

առաջարկը 35
աշխատավորներ 56-58
Աշխատուժի առաջարկ 35, 40, 41
Ապրանքներ
կապիտալ 81, 103
սպառման 81
տեւական եւ ոչ տեւական 100, 101
վերջնական 85
ապրանքներ եւ սպասարկություններ
(ծառայություններ) 81, 82, 86
ներդրման 81, 82
հանրային 188-190
Առաջարկ եւ պահանջարկ 175-179
հավասարակշռությունը 180-182
դոլարի առաջարկն ու պահանջարկը
227
Առաջարկի կոր 181, 182
Առաջարկի տնտեսագիտություն 125,
126
Առավելագույն շահույթ 254
Առողջապահություն 87, 88
Ավելցուկ 182
Ավստրիա 157
Ավտոմոբիլաշինություն եւ արտադրողականություն
71, 168-171, 197
Ավտոմեքենաների գնում 101
Արդյունաբերական հասարակություն
(ճգնաժամը) 258
Արդյունաբերական հատված 45, 46
Արդյունաբերական հեղափոխություն
22-25
Արդյունավետություն 183
Արժույթ (տե՜ս նաեւ Փող) 129, 130
Արհմիութենական աշխատավարձ
216
Արհմիութենական ուժ 71-73, 152, 155
Արհմիություններ 40, 71, 206, 207, 257
«Ար-սի-էյ» 70, 290
Արտադրանք 89 (աե’ս նաեւ Արտադրողականություն)
համերկրային, նահանգային ել տեղական
61, 62
պետական 96, 97
հանրային 188-190
համընդհանուր 62-66
ամերիկյան 98
Արտադրողականություն 92, 159-170
օտարերկրյա ւԽւրտահրավերը 162-
166
նյութական եւ աննյութական 171
արտադրողականությունը եւ եկամտի
բաշխումը 208-214
միլիոնատերեր եւ արտադրողականություն
209
չքավորություն եւ արտադրողականություն
209
ամերիկյան եւ արտասահմանյան 164-
172
Արտադրության (տե’ս նաեւ Արտաքին
ազդակներ, ՀԱԱ, Ապրանքներ,
Արտադրանք) գործոններ 15, 16,
17
Արտահանման բացասական հաշվեկշիռ
84
Արտահանման հաշվեկշիռ 84
Արտածին ցնցումներ 153, 154, 157,
158
Արտասահմանյան առեւտուր (տե՛ս
Միջազգային առեւտուր)
Արտաքին ազդակներ 191-195
Բազմազգ ձեռնարկություններ 202,
238-247
տարածումն արտասահմանում 229
«պատանդ» լինելու պրոբլեմը
244
ազդեցությունը 225, 226
պրոբլեմները 226-228
արտադրության տնտեսագիտությու

272

————

նը 224, 225
թերզարգացած աշխարհը 245-247
Բազմապատկիչ 106-108
Բաժնետիրություն 49, 50
Բաժնետոմսեր 57, 58, 228, 229
Բանվոր դասակարգ (տե՜ս Աշխատուժ)
Բարեբախտություն 155, 156, 186, 187
Բարեգործություն ել փոխանցումներ
83
Բարեկեցություն
կառավարական ծախսեր հանուն բարեկեցության
60, 113
բարեկեցություն եւ պատերազմ 113
Բարոյական արժեքներ 255-259
«Բարոյական զգացմունքների տեսություն
» 30
Բացասական Եկամտահարկ 218
Բաց շուկայական գործառնություններ
140, 270
Բեթլհմ Աթիլ 204, 292
Բեռլ Ադոլֆ 207, 292
Բյուջե (հ ւս մեր կրային) 155, 156
Բնակչության աճ եւ ՀԱԱ 64, 65
Բնապահպանություն 87, 206
Բոլ Ջորջ 245
Բորսա 51, 107
Բրեթն Վուդզի համաձայնություն 44
Բրոդել Ֆերնսւն 18
Գանձատան պարտաաոմսեր 118, 119
Գերմանիա 26, 135, 204, 206, 225, 226
Գյուղատնտեսություն եւ արտադրողականություն
165
Գնաճ 93-95, 232, 256
պատճառները 148-152
դիւ1ագրավելը 157-161
սպառումը գնաճի ժամանակ 100, 101
հաղթահարելը 155, 156
Տնտեսագիտություն. . . 18
ՀԱԱ-ի ճշտումն ըստ գնաճի 62
ակնկալիքների ազդեցությունը 152,
153
Գերմանիան եւ գնաճը 135
ելքը 153-155
պատմությունը 149, 150
սոցիալ-քաղաքական փոփոխություններ
157, 158
պարտադիր վերահսկում 159, 160
գնաճը եւ դրամի թողարկումը 118
խնայողություն եւ գնաճ 101, 102
լուծումները 161, 162
միաժամանակյա գնաճ եւ լճացում
142, 143
սուղ փող 160, 161
կամավոր վերահսկում 158, 159
Գնաճային տեղաշարժ 150
Գնային համակարգ 175, 176
Գնանկում 150
Գներ
վերահսկումը 155, 156
դոլարի գինը 230-242
հավասարակշռությունը 175, 176
տասնիններորդ դարում 145
արգելանիվի միտումը 145
գները, առաջարկը ել պահանջարկը
173, 174
շուկան հավասարակշռող գները 169
Գնի նորմավորումը 175, 176
Գնորդներ 31, 175, 176 (տե՜ս նաեւ
Պահանջարկ)
Գովազդ 198-200
Գործազրկության դեմ ապահովագրություն
110
Գործազրկության նպաստ 84
Գործազրկություն 95, 119, 155-157
Գործատուներ, խոշոր 50
Գործարար փոխառություն 92

273

————

Գործարարության ցիկլեր 105, 126
Գործարարության ուժը 152, 154
Դանիա 163, 238
Դասակարգային պայքար 135, 40, 41
Դասակարգեր 52-56
Դենիսն էդուարդ 87
Դոլար
ընթացիկ հաշվեկշիռ 228
դոլարը պաշտպւսնելը 233-235
հավասարակշռություն այլ արժույթների
հետ 231, 232
բարձր եւ ցածր 230-232
պրոբլեմները 231-233
դոլարի շուկան 228-230
գնողունակությունը 226
Դրամաւքսւտակարարում
վերահսկումը 138, 139
ընդարձակումը 259-262
Դրամատներ 130-134
կենտրոնական 268-270 (տե’ս նաեւ
ԱՄՆ-ի կենտրոնական դրամատուն)
համակարգի աշխատանքը 206-270
ներդրում 134
պաշարի հարաբերություն 132
«գրոհ» դրամատների վրա 133
Եկաւքտահարկ բացասական 218
Եկամտի բաշխում 52-56
փոփոխոււքը 214-217
ամերիկյան հնդկացիներ 213
սեւամորթներ 211, 212
խտրականություն 211-214
կրթություն 214, 215
անաչառություն եւ հավասարություն
216-218
իսպանախոսներ 213
անհավասարություն 218, 219
արտադրանք եվ եկամտի բաշխում
211
արտադրողականություն 208-214
ըստ սեռի 212-214
Եվրոարժույթներ 236
Եվրո դո լար 236
Երկաթուղիներ 205
«Զբաղվածության, շահույթի եւ դրամի
ընդհանուր տեսություն» 45
Զբաղվածություն (տե՞ս նաեւ Եկամուտ,
Աշխատուժ, Գործազրկություն)
լրիվ 121
Զեղչատոկոս 140, 270
Զենք եւ արտադրողականություն 171
«էդսել» 199
«Էյ-Թի ընդ Թի» 92, 113-115, 204, 290
Էնգելս Ֆրիդրիխ 36
«էքսն» 49, 114, 247, 289
Ընդհանուրի շահեր 219
Թայվան 241
Թերզարգացսւծ աշխարհ 245-247
Թերզբաղվւսծության հավասարսւկըշ-
ռություն 50
ժամկետային ավանդներ 132
ժառանգության հարկումը 218
ժառանգություն 208, 218. 219
ժողովրդավարական քաղաքական
հաստատություններ 125, 126
Ինդեքսավորոււք 152
Ինքնիշխանություն 226-228
Իսրայել 119, 238
եիբերման Ե. Գ. 250
Լրավճարներ 85, 196 (տե՞ս նաեւ Փոխանցիկ
վճարումներ)
«խաղաղության տնտեսական հետեւանքները
» 44
խմբատիրություն 197-207
խնայելու հակվածություն 99, 170
Խնայողական ավանդներ 133
խնայողություն արտադրության ծավալի
մեծացումից (տե՞ս Ծավա-

274

—————

[արդյունք)
Խնայողություններ 172
ընտանեկան 91, 93, 94
խնայողություն եւ գնաճ 101, 102
ազգային չափեր 100
եկամտից 100
էսորհրդային Միություն
շահույթը էսԱՀՄ-ում 252, 253
պլսւնսւվորոււքը 250-253
շահատոկոսը 253
էսԱՀՄ (տե’ս Խորհրդային Միություն)
խտրականություն եւ վաստակ 211-
214
Ծախսում
գործարար 91
սպառողական 99-101
կառավարական 49, 97
պակասորդային 114-120
ընտանեկան 91
Ծախսեր (տե’ս Մպառում, Ներդրում,
Կառավարություն)
կապիտալ 103-110
համերկրային, նահանգային, տեղական
58, 59
պետական, մասնավոր 123
բարեկեցության 58, 111
Ծախքեր եւ տեխնոլոգիա 152
Ծավալարդյունք 69
Կայուն ւիոխսւրժեք 236
Կանանց ազատագրության շարժում
215
Կանխիկ փող 129-131
«Կապիտալ» (Մարքս) 37, 39-41
Կապիտալ
կուտակում 35, 38, 39, 45
կապիտալ եւ աճ 35
կապիտալի քանակը եւ որւսկը 64, 65
հիմնական միջոցներ 82, 104, 105,
167, 168
Կապիտալ (ներդրման) ապրանքներ
82, 105
Կապիտալ ծախսեր 105, 106
Կապիտալի կուտակւքան խզում 38, 39
Կապիտալիզմ 12-15, 155, 156
ճգնաժամ 255-257
կապիտալիզմ եւ ժողովրդավարություն
67
անհավասարակշռություն 148
անկայունություն 39-41
Մարքսի տեսությունը 35-42
Կապիտալիստւսկան պլանավորում
257, 258
Կապույտ օձիքավորներ (տե’ս 16-րդ
ծանոթագրությունը) 288
Կառավարություն
գործակալություններ 74, 75
պարտատոմսեր 140, 142, 270
փոխառություն 96, 97
բյուջետային քաղաքականություն
125, 126
գնորդ 110
պակասորդային ծախսում 114-118
կառավարությունը որպես պահանջարկի
ղեկավար 125, 126
կառավարությունը որպես հաստատություն
57-59
կառավարությունը որպես գործատու
58
կառավարություն եւ ՀԱՄ 110-113,
121-128
կառավարության տրամադրելիք
ապրանքներ 32
կառավարություն եւ գնաճ,
պահպանողական եւ ազատախոհ տե-
սակետները 121-128
միջամտությունը 75, 76
ներդրումը 82, 103, 104, 108

275

————

ռազմական ծախսեր 110, 111, 126
պետական արտադրանք 58, 59, 95,
96
դրամ հատելու իշխանությունը 118
կառավարական գնումներ 64, 65, 85
կանոնակարգում 204-206
դերը 96, 97
կառավարությունը որպես հատված
111-113
սպասարկություններ 95, 96
ծախսում 47, 95, 110-113, 118-128
վտխանցիկ վճարումներ 64, 84, 90,
109-111
բարեկեցություն եւ պատերազմ 110
Կառավարում (ներքին եւ արտաքին)
167-171
Կարգուկանոն 95
Կենսագին 152
Կենսամակարդակ 163
Կոմունիզլքը ել Մարքսը 42
«Կոմունիստական մանիֆեստ» 37
Կորպորացիաներ 47-50 (տե՞ս նաեւ
Ձեռնարկություն, Կրթություն եւ
Վաստակ) 214, 215
ՀԱՄ (Համախառն ազգային արդյունք)
73, 74, 80-88, 97, 99-102, 104, 105,
121, 124
սպառում ել ՀԱԱ 100, 101
ճշտումն ըստ գնաճի 62
ընթացիկ կամ անվանական 62
սահմանումը 80-88
տատանումներ 89-91
ՀԱԱ ել կառավարություն 109-114,
121-129
ՀԱԱ-ի աճը 60-64
միջազգային առեւտուր եւ ՀԱԱ 224,
225
«իրական» ՀԱԱ 61, 62, 86
Հակամենատիրական օրենսդրություն
204
Հանրային ապրանքներ 188-190
Հանրային արտադրանք 60. 61
Հանքարդյունաբերություն 166, 167
Հաշվեկշռի էջ (սահմանումը) 260
Հապաղում 95, 126, 149, 156, 157
Հասարակական համաձայնություն
157, 158
Հավասարություն 218-221
Հավաքման հոսքագծեր 72, 73
Հավելյալ արժեք 42, 43
«Հավելյալ արժեքի տեսություն» 36
Հատվածային պաշարի համակարգ
132-134
Հատվածներ 95-97, 110*112
ւփակցումը 92-95
Հարավսլավիա 251
Հարկային զեղչի ծրագրեր 159
Հարկային կրճատումներ 125, 126
Հարկային քաղաքականություն 161,
162
Հարկեր 95-98
Հարստություն (տե’ս նաեւ Կապիտալ,
Եկամտի բաշխում)
բաշխումը 54-57, 209, 210
«Հյուզ էըրքրաֆթ» 70, 290
Հոնքոնգ 215, 241, 242
Հունգարիս! 251
Ձեռնարկության ազգայնացում 206
Ձեռնարկության կանոնակարգում
204-206
Ձեռնարկություն
խոշոր 40, 48-50, 68-71, 157, 197-207
(տե’ս նաեւ Բազմազգ ձեռնարկություն)
ձեռնարկություն եւ ծավալարդյունք
69, 70
արդյունավետություն 200, 201
«Ֆորչն 500» 203

276

————

նորարարություն 204
շահույթ 201
կանոնակարգում 204-206
խմբատիրություն 197-207
ձեռնարկություն ել իշխանություն
197-207
վւոքր 47, 48
ճապոնիա 87, 88. 157, 158, 165-170,
172. 204, 206, 207, 248
ճգնաժամ Մեծ (տե՛ս Մեծ ճգնաժամ)
ճշմարիտ գովազդ 188
ճորտ 13
Մակրոտնտեսագիտություն 79-172
Մասնավոր սեփականություն 13
Մատչելի վաղ 139
Մարքս կառլ 35-42, 67, 70, 128, 256
Մեծ Բրիտանիա 231, 258
Մեծ ճգնաժամ (1930-ականներ) 43-45,
76, 122, 144, 148, 155
Մենատիրություն 197
«գինը» 198, 199
Մեքսիկա 87, 238, 241, 242
Միաձուլոււքներ 72, 73
Միլիոնատերեր 56, 57
միլիոնատերեր եւ արտադրողականություն
209
Միկրոտնտեսագիտություն 174-220
Միջազգային առեւտրաարդյունաբե-
րսւկան պալատ 240
Միջւսզգային առեւտուր
ընթացիկ հաշվեկշիռ 225-229
արժույթ եւ ինքնիշխանություն 234-
236
տարադրսւմի ւիոխւսրժեք 224, 225
ՀԱԱ եւ միջազգային առեւտուր 224
կապիտալ գործարքների շուկւս 228,
229
ընթացիկ գործարքների շուկւս 227,
228
միջազգային առեւտուրը եւ դոլարի
գինը 223-225
միջազգային առեւտուրը եւ բարձր ու
ցածր դոլարի պրոբլեմները 229-231
Միջավայրի աղտոտումը 87, 207
Միջին դաս 54-56
Միջնահսւնգային առեւտրի հանձնաժողով
205
Մոնետարիզմ 145-147
Մորգն Ջ. Փ. 67, 69, 289
Մրցակցություն 31, 32, 197, 198
«կոկորդ կրծող» 151
արտասահմանյան 154, 168-172 (տե’ս
նաեւ Միջազգային առեւտուր)
«ՅՈԼ-ԷԱ Մթիլ» 68, 70, 141, 204. 290
Նավթային ճգնաժամ 227, 228
Նեյդր Ռալֆ 206
«Նեսլե» 240
Նիդեռլսւնդներ 240
Ներդրման ապրանքներ 81, 82
Ներդրման պահանջարկ 103-107
Ներդրում 95, 96, 105, 106, 172, 210,
211
արտասւսհմանում 227, 228, 234
պետական 82, 116, 117, 121
ներդրում եւ պահեստավորում 105
մասնավոր 83, 84
բորսա ել ներդրում 106
Ներդրում արտասահմանում (ամերիկյան)
240-242
Նոր գործարք 127, 291
Նորմավորում
բենզինի 184
գների 181, 182, 184
Նվազող սահմանային օգտակարություն
176
Շահատոկոս 140, 154, 155, 229
Շահույթ 40, 41, 103, 195

277

————

առավելագույն 254
Շվեդիա 28,- 90, 163, 213, 240, 248,
257
Շվեյցարիս) 163, 240
Շուկայական համակարգ (աե’ս նաեւ
Կապիտալիզմ)
սահմանոււքը 15
արդյունավետությունը 183
ծագումը 14-19
ձախողոււքը 186-195
ի հակադրություն պլանավորման
252-254
չքավորություն եւ շուկայական համակարգ
254
գները 177-179
հանրային ապրանքներ ել շու-
կայւսկան համակարգ 188-190
ինքնակառավարումը 181-183
ուժը 196
Ոսկի եւ վաղ 135-137
Ոսկու վկւսյականներ 135
Չերչիլ Ուինսթն 231
Չինաստան 246, 252
Չքավորներ (տե’ս Չքավորություն)
Չքավորություն 13, 87
բնութագրիչները 55, 56
սահմանումը 55
նվազումը 68
չքավորություն եւ արտադրողականություն
203
իրական եկամուտ ել չքավորություն
67
Չքավորության եզր 55
Պակաս 172, 173
Պակասորդային ծախսում 114-120
Պահանջարկ 89, 175-179, 197, 198,
252
օտարերկրյա 227-229
աշխատուժի 35, 36
Պահանջարկի կոր 176-178
Պահանջարկի ղեկավարում 113, 114
Պահանջարկի ճեղքվածք 93-96
Պահեստավորում 105
Պահպանողական տեսակետ
կառավարության եւ գնաճի վերաբերյալ
122-124
առաջարկի տնտեսագիտության 126,
127
Պաշարի հարւսբերություն 132, 140
Պաշտպանություն 190 (տե’ս նսւեւ
Ոազմական ծախսեր)
Պատասխանատվություն 202, 203
Պատմություն
կապիտալիզմ եւ պատմություն 36
ճգնաժամերի պատմություն 148, 149
Պսւրտավորություններ 260
Պարաատոմսեր
ԱՄՆ-ի կենտրոնական դրամատան
140
ԱԱՆ-ի կառավարության 117
Պարտատոմսեր (ամերիկյան) 270
Պարտք (միջազգային) 236, 237
Պարտքի դրամացում 124
Պետական հատված (տե՜ս
Կառավարություն)
Պետական պարտք (տե՞ս Պակասոր-
դւպին ծախսոււ!)
Պետպլան 249
Պլանավորում
կապիտալիստական 252, 253
հունգարական 251
շուկան ընդդեմ պլանավորման 251-
253
խորհրդային 251-253
հարսւվսլավական 251
Պողպատի արդյունաբերություն 68-
71, 164, 168
«Ջենրլ Իլեքթրիք» 70

278

————

«Ջենրլ Մոթրզ» 69-71, 168, 170, 177,
203, 204, 224, 238, 241, 289
«Ջենրլ Ֆուդզ» 70, 290
Ռազմական ծախսեր 110
Ռասա
եկամուտ եւ ռասա 211-292
չքավորություն եւ ռասա 56, 211
Ռեյգնի վարչակարգը եւ բյուջեն 155-
158
Ռիքարդո Դեյվիդ 43
«Ռոյլ Դաչ Շել» 238, 293
Սաւքյլսն Փոլ 54
Սաուդյան Արաբիա 159
Սեռ եւ եկամուտ 211-213
Սինգապուր 241
Սեւամորթներ ել արտադրողականություն
209
Սեւաւքորթներ ել չքավորություն 55
Սեւ|աւկանսափրություն 51, 52
«Սիթիքորփ» 49, 289
Սմիթ Ադամ 28-35
Սոցիալական ապահովություն 146,
147
Սոցիալական պրոբլեւէներ 185
աղտոտման 195, 196
Սոցիալիզմ 28
Սոցիալիստական պլանսւվորոււք 250-
253
Սպառելու հակվածություն 99-101
Սպառման ապրանքներ 82
Սպառողական գների ինդեքս 54
Սպառողական ծախսում 99-102
Սպառողների անտեղյակություն 185,
186
Սպառողների ինքնիշխանություն
199-201
Սպառողների իրազեկություն 187
Սպառողների պաշտպանություն 206
Սպառում 93
տեւական եւ ոչ տեւական ապրանքների
99. 100
տնտեսության անկլքան ժսոքանւսկ
100, 101
գնաճի ժամանակ 100, 101
երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ
100
սպառում եւ ՀԱԱ 99-101
ընտանեկան 99-102
անձնական 83, 84
մասնավոր 81, 82
հանրային 82
Սպասարկությունների (ծառայությունների)
ոլորտ 165, 166
Սպիտակ օձիքավորներ 71, 167, 290
Ստրուկներ 13
«Ստուդեբեքեր» 70
Սուղ փող 140, 153, 154, 160, 161
Վալերշտայն Իմանուել 18
Վախթել Հարոլդ 238
Վաշխառություն 14
Վաստակ (տե՜ս Եկամտի բաշխում.
Աշխատավարձ)
Վարձի վերահսկողություն 188
Վերահսկում (աշխատավարձի եւ գների)
161, 162
Վերին դաս 56-58
Վճարագրեր (որպես վւոդ) 129, 130
Վճարումների հաշվեկշիռ 228-230,
237, 239
Տարադրամի ւ|ւոխարժեք 224, 225,
229-232
Տեխնոլոգիա 75
ազդեցությունը 21-23
տեխնոլոգիան եւ ցածր ծախսերը 150
միջնադարյան 18, 19
տեխնոլոգիան եւ աղտոտումը 192
նախակապիտալիստական 18-20

279

————

Տնային տնտեսություններ (ընտանիքներ)
51-55
Տնաշինություն (էժան) 181, 182
Տնտեսագետներ, խոշոր
Սւքիթ Ադամ 28-35
Մարքս Կւսռլ 35-42
Քեյնզ Ջոն Մեյնրդ 42-46
Տնտեսական ազատություն 13, 17-19,
253
Տնտեսական աճ 63-67, 146
Տնտեսություն
խառը 42
միասնականացումը 76
Տրանսպորտ 201
Ցիկլեր (Գործարարության) 105, 126
Ուրբանիզացիա 76
«Փաքարդ» 70
«Փեւիսիքո» 238
Փււխանցիկ վճարումներ 73, 85, 91,
108-110
Փոխարժեք 224, 225
կայուն 236
Փող (տե՜ս նաեւ Կապիտալ, Արժույթ,
Դոլար, Փոխարժեք)
ապրանքներ որպես փող 136, 137
փող եւ պարտք 256
սահմանոււքը 129, 130
ոսկի 135-137
ոսկու վկայականներ 135
դրամ հատելու իշխանությունը 118
թղթադրամ եւ ոսկի 135
թողարկումը 135
Փոքր ձեռնարկություն 50, 51, 154
Քաղաքական ազատություն 26
Քաղաքական լոբբիզմ 206
«Քւսյզր Մոթրզ» 70
Քարթր Ջիմի 154
Քարյուղի արտադրություն 152
«Քնսոլիդեյթիդ էդիսն» 124
Քոլբեր Ժան-Բաթիսթ 27
«Քրայսլր» 70, 172, 204, 290
Օդուղիներ եւ կանոնակարգում 205,
206
Օճառի արտադրություն 197
Օտարերկրյա ներդրուլքներ (ԱՄՆ-ի)
243
ՕՓԵՔ 151, 155, 291
Ֆեոդալիզ 17
Ֆիլիպիններ 238
«Ֆիլիփ Մորիս» 71, 290
«Ֆիլիփս» 239, 293
Ֆինանսական հաստատություններ
209 (տե՜ս Դրամատներ)
«Ֆոլքսվագն» 170, 224, 291
«Ֆորդ Մոթր» 24, 72, 168, 199, 204,
224, 289
Ֆրանսիա 248, 257
Ֆրանսիական գինի 225
Ֆրիդմն Միլթն 43, 145-147, 202

280

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика