дома » Рефераты » ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ
Դեյլ Քարնեգի

ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ

ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ

Рефераты. Словари. Редкие книги.

Ամեն ամառ ես մ ե կ ն ո ւմ եմ Մենճ ձկ ն ո ր սո ւթ յան ։ Շատ եմ սիրում
սեր ո ւցքո վ մորին, բ այր հայտնաբե ր ե լ եմ, որ ի ն չ -ո ր մի տարօրինակ
պատճառ ո վ ձուկը նախը նտրում է որդեր ը։ Այդ պատճառ ո վ էլ , երբ ձըկ-
ն ո ր ս ո լթ յան ե մ գնում, չ ե մ մտած ո ւմ , թ ե ինքս ի ն չ եմ ուղում։ Մտածում
ե մ , թ ե ին չ է ուղում ձուկը։ Կարթին որպես խ ա յ ծ սեր ո ւցքո վ մորի չ ե մ
ամ րաց ն ո ւմ , այ լ ձկանը գայթակ ղ ո ւմ եմ որդով կամ մ ո ր եխո վ , աս ե լո վ .
« Տ ե ՞ ‘ս ուզումf ար դ յո ք , փո ր ձ ե լ » ։
Իսկ ին չո ՞ ւ նու յնքան խ ե լամ տ ո րեն ւ վարվենք մար դ կան ց մ ե ր
կողմը գրավելու համար ։
ՀլոյԴ Քորջր Հ ե ն ց այդպես էլ վարվում էր։ Երբ մ ե կ ը նրան Հար ց ն ո ւմ
էր, թե ինչպես է Հաջողվել մնալ իշխանութեան գլուխ, երբ ռազ մական
ժամանակի մյուս բոլոր առաջնորդները’ Վիլսոնր, Օռլանդոն և Ելեման-
սոն, ստիպված էին Հեռանալ իրենց պաշտո ններից և մ ո ռա ց վ ե լ , նա
պատասխան ում էր, որ եթե իր մնալը ղ եկավարությունո ւմ կարելի է վ ե րադրել
ին չ -ո ր մի գործոնի, ապա այդպիսի գործոնը Հ նարավոր է,- որ
իր յո ւրաց րած Հ ետև յալ միտք ն է ‘ անՀրաժեշտ է կարթին ամ րաց ն ե լ
մ իա յն ձկան ճաշակին Համապատասխան խ ա յ ծ ։
Ինչո՞ւ խոսել այն մասի ն, թե ինչ ենք մենք ո ւզ ո ւմ ։ Դա երեխա յո ւ —
թ յո ւն է։ Անմտություն։ ^ՀոԼրէե. ձեզ Համար կ պր-ևո ր է ստանալ ա յն ,
ինչ ցան կան ո ւմ ե ք ։ Դուք շարունակ մ տաՀ ո գ ված եք դրանո վ ։ րա յց
ոլրիշ ՈԼ ՈՔՒ Դա Ժ Հ ե տ աքրքրոս17~~Մեն ք ոոլորս ենք ա յդպ ի ս ի ն . բոլորս
էլ մ տ ածո լմ ենք ձեռք բերել ա յն , ինը ուզում ենք։
Այդ պա տճա ռով էլ ուրիշի վրա ազդելու միակ միջոցը աշխ ա րՀ ո ւմ ,
դա նրա ուզած բաների մասին խոսելը և նրան и ո վ որ ե ցն ե լն է, թ ե ի ն չ պես
ստանա դրանք։
ձի շեք այս մասի ն վ աղը) երբ կփորձեք ո ր և է մեկին դրդել ի ե չ ֊ո ր

52. ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ, ԻՍԿ ՈՎ ՉԻ ԿԱՐՈՂԱՆԱ’ ԿՄՆԱ ՄԵՆԱԿ: ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ, ԻՍԿ ՈՎ ՉԻ ԿԱՐՈՂԱՆԱ’ ԿՄՆԱ ՄԵՆԱԿ: Դեյլ Քարնեգի:

յ ւան ան ե լ ։ Օրինակ, եթե ուզում եք, որ ձեր տղան չեխի , ապա նրա գ ը լ —
խ ի ն քար ո զ մի կարդացե ք և մի ասեք , թե դուք ինչ եք ուզում, այլ
բա ցատր ե ք , որ ծխե լը կարող է խան գար ե լ նրան ընդունվելու բ ե յս բ ո լի
թ ի մ կամ հաղթե լ հարյուր յա ր դ վազ քատարած ո ւթ յան մ ր ց ո ւթ յո ւն ո ւմ ։
ե, յդ մասի ն օգտակար է հիշել անկախ այն բա ն ի ց , թ ե ում հետ
գործ ունենք’ ե ր եխան ե ր ի , հորթերի թե շի մպան զ ե ն ե ր ի ։ Այսպես, օրինակ
, Ռալֆ Ուոլդո էմ ե ր ս ո ն ը և նրա տղան մի ան գամ փորձում էին
հորթին քշել գ ո մ ։ Սակայն նրանք հասարակ սխալ թու յ լ տվ ե ցի ն , մտ ա ծե
լո վ մ իա յն ի ր ե ն ց ուզածի մա ս ի ն ։ է մ երսոնը հր՛ում էր հ ո ր թ ի ն , իսկ
ա ղ ան’ քաշո ւմ ։ Հո րթն էլ անում էր նու յն բա ն ը ‘ մտած ո ւմ էր մ իա յն
իր ուզածի մաս ի ն , դրա համար էլ համառ ո ւմ էր և հրաժար վում էր ար ո*
տավայր ի ց գ նալ ։ Իռլանդուհի աղախինը տեսավ նրանց ծանր վ ի ճակը ։
Նա հոդ վածներ և գրքեր գրել չէր կարող, բա յց , հա մ ե նա յն դեպս տվ յալ
ի րա դ ր ո ւթ յա ն մեշ ավելի շատ ողշամտ ո լթյոլն ց ո ւ ցա բ ե ր ե ց կամ «հ որթի
խ ե լ ք » , քան է մ ե ր ս ո ն ը ։ Նա մտ ա ծ ե ց , թ ե ինչ կց անկան ա ր հ ո ր թ ո ւկ ը ,
մա տ ը դրեց նրա բե րան ը և թ ո ղ ե ց որ ծ ծ ի , քանի դեռ հանգիստ տանում
էր նրան գ ո մ ։
Յուրաքանչ յուր արարք, որ կատարել եք, սկսած ձեր ծն ն դ յան օր վա
ն ի ց , արել եք այն պատճառով, որ ին չ -ո ր բան ց ան կա ց ե լ եք։ Իսկ
ի ՞ն չ կարելի է ասել Կարմիր խաչին նվ ի րած ձեր հարյուր դոլարի մա սին
։ Ղ ա ևս բա ց ա ռութ յո լն չ է ։ Ղոլք այդ դրամը նվիրել եք, որովհետև
ռ ան կ ա ց ե լ եք օգնե լ , որովհետև ցան կաց ե լ եք անել հրաշալի, ան շահախնդիր,
ա и տվածահ աճո արարք ։ « . . . Քան ի որ Իմ այս փոքր ե ղ բա յր ն
ե ր ի ց մեկին ար եցի ք այդ Ի նձ համար ա ր ե ց ի ք » ։
Եթե ձեր արարքից բխ ա ծ ներքին բավա րա ր վածո լթ յա ն զ գացո ւմ ը
այդ 1 0 0 դոլարից ավելի թանկ չ լիներ ձեզ համար , ապա, ե րևի, այգ
՛զոհողությունը չէիք ան ի։ Իհարկե, դուք կարող էիք այդ անել ամալե —
չո վ մերժե լ կամ որովհետև այդ մասի ն խնդրել էր ձեր հաճախորդը։
Բայց և այնպես մի բան կաս կածի ց վեր է. դուք արել եք այդ զոհ ո ղու-
թ յո ւն ր , որովհետ և ինչ ֊ո ր բան ց ան կաց ել եք։
Պրոֆեսոր Հարրի Ա. Օվերսթրիթը իր «Ներ գո ր ծո ւթյո ւն ը մարդու
վա ր քագ ծի վ րա» ուսանելի գրքում ասում է. «Մե ր վար քագ ծի հ իմ քում
ը ն կած են մ ե ր նվի րա կան ցան կ ո ւթ յո ւն ն ե ր ը . . . , և լավս։ գու յն խորհո ւրդ
ը , որ կարելի է տալ նրանց, ովքեր ի ր ենց առշև խնդիր են դրել հա մ ո զել
որևէ մեկին կատարել այս կամ այն արարքը ‘ լինի դա գործարար
աշխարհ ում, րն տ ան ի ք ո լմ , դպրոց ում կամ քւսղաքականու թ յ ան մեշ,
հան՛գում է հ ետև յալի ն , նա խևա ռա, ստիս/եք ձեր գ ի ո լբակ գի ն բուռն կ՚եր-

53. ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

պով ի ն չ ֊ո ր բան ցան կանալ ։ նա, ով կ կ ա ր ո ղան ա ա յդ անել , կնվաճխ
ողջ աշխ արհը, իսկ ով չի կար ո ղանա’ կմնա մենակ)) ։
Շոտլանդացի աղքատ պատանի էն դ ր յո ւ Քար ն ե գ ի ն , որը ս կ զ բո ւմ
աշխատում էր ժամ ը երկու ց ե նտ ո վ , իսկ այնուհետև ն վ ի րատվ ո ւթյո ւն ների
վրա ծախսե ց երեք հարյուր վաթս ո ւն հ ի ’ գ միլիոն դոլար, շատ վաղ
յո ւրա ց ր ե ց , որ իրեն շրջապատող մարդկանց վ րա ազդելու միակ միջո-
ց ը նրանց ցանկ ո ւթյո ւններ ի մասին խոսե լն է։ Նա դպրոց էր հաճա խե ,
ը ն դամ ե ն ը չորս տարի և, չ նա յա ծ դրան, տիրապետում էր մ ա րգկանց
ետ վարվելու ար վեստին։
Р ացատրենք դա օրինակով։ Նրա հարսը խիստ անհանգստանում
էր իր երկու տղաների համար ։ Վերջիններս սովորում էին Յ ե յ լի հա մա լ սարանում
և այն քան էին տար ված սեփական գոր ծեր ո վ , որ նամակ
չէին գրոլմ և ոչ մի ուշադրություն չէին դարձնում ան հան գստո ւթյո ւնի ց ’
խե լագար վ ո ղ մոր նամակ ն ե ր ի ն ։ #
Այդ ժամանակ Քար նե գի ն առաջարկեց գրազ գալ հարյուր դոլարի
վ րա, որ հենց հաջորդ փոստով տղաներից պա տ ա и խ ան կս տ ան ա, ն ո ւ յն իսկ
ձխՆգրելով նրանց այդ ան ե լ ։ Գրազն ը ն դ ո ւն վ ե ց , և նա իր զար մ [պաներին
գրեց մի նամակ , որտեղ ոչ մի լուրջ բանի մասին չէր խ ո ս վ ո ւմ_
հ ետգրության մեջ թեթևակի հ իշե ցնե լով, որ յուրաքանչ յո ւրին ուղարկում
է մ եկական հին գդոլարանոց թղթաւ լրամ։
Սակայն ծրարի մեջ դրամ չդ ր ե ց ։
Հ ետադարձ փոստով եկան պատասխան ները, որտեղ տղաները շն ո ր հակալո
ւթյո ւն էին հայտն ո ւմ ((թան կագի ն քե ռի էՆդրյո լին)) իր հաճելի’
նամակի հա մա ր … Իսկ ավարտել այս նախադասություն ը կարող եք
ի ն ք ն ե ր դ ։
Վաղը դուք կցանկանաք որևէ մեկին համոզե լ ի ն չ ֊ո ր բան անելո
Խոսելուց առաջ հապազե ք և ի ն ք ն ե ր դ ձեզ հարց տ վ ե ք . ((Ինչպե՞ս կարող
եմ ստիպել , որ նա ցանկանա այգ անել))։
Այդ հարցը ձեզ հետ կպահի սեփական ց անկությունն ե րի մասին
դատարկաբանելու համար մարդկանց հետ հանդիպելու անխո հ եմ ձ ր գ —
տ ում ի ց ։
Տար վա ամեն սեզոնին ես վարձում էի ն յո ւ յո ր ք յա ն հ յուրանոցներից
մեկի հսկա պարասրահ ը ‘ ք սան երեկ։է դա и ա խ п и ո լթ յո ւնն ե ր կար դալու
համ ար։
Սեզոններից մեկի սկզ բում ինձ անսպասելիորեն հա յտ ն ե ց ի ն , որ
վար ձած դս)հլիճի համար պետք Է վ ճար եմ գրեթե երեք ան գամ ավ ե —

54 ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

չի թա ն կ , քան առա՛ջ։ Այ դ տեղեկությունը ես ստացա այն ժամանակ ,
երբ տոմսերն արդեն տպված ու վաճառ ված Էին, և բո լո ր անհրաժեշտ
հ այտ ա ր ա ր ո լթյո ւն ն ե րն ար ված ։
Բնականաբար, ես չէի ց ան կան ում ավ ելորդ դրամ վճարե լ , բա յց
ինչ ի մաստ կունենար ի մ ցան կ ո ւթ յան մասին խոս ե լը հյուրանոցի ղ ե կավար
ո ւթյան հ ետ։ նա հետաքրքրվ ում էր մ իա յն իր ո ւզածո վ ։ Եվ ահա
եկու օր անց ես եղա հ յո ւրան ո ցի կ ա ռա վա րչի մ ոտ ։
«Ես փոքր-ինչ տհաճ զարմանք ապրեցի ստանալո վ ձեր նամակ ը ,—
ասացի ե ս ,— Բայ ց բո լո ր ո վ ի ն ձեզ չե մ մ ե ղադ ր ո ւմ ։ Եթե ձեր տեղը լ ի նեի,
ապա, հ ավան ա բա ր , ինքս էլ նման նամակ կ գր ե ի ։ Իբրև այս հ յո ւ րանոցի
կառավարիչ , ձեր պարտականությունների մեջ մտն ո ւմ է ա պ ա ֊
հովել հնարավոր առավե լագու յն եկամուտը։ Եթե դուք այդ չանե ք , ձեզ
աշխատանքի ց կաղա տ ե ն , և դա մ իա ն գա մա յն արդարացի կլինի։ Հ ի մա
եկեք վ ե ր ց ն ե ն ք մի թո ւղթ և գրենք այն « օ գ ո ւտն ե ր ն » ոլ « վ նա ս ն ե ր
ը » , որոնք կստանաք, եթե պնդեք, որ պետք է ավ ե լացնե լ վարձակ ալ —
մա ն գ ո ւմար ը » ։
Այն ուհետև վերցրի հյուրանոցի բ լան կը և մե ջտեղ ով գ ի ծ քաշ ե ց ի ։
Սի սյունակի վերևում գրեցի « օ գ ո ւտ ն ե ր » , երկրորդի վ ե ր և ո ւմ ‘ « վ նա ս ն
ե ր » ։ « 0 դուտներ» վերնագրի տակ գրեցի. «Պ ա ր ա и ր ահն ազատ է » և
բա ցա տ ր ե ց ի ։ « Եթե պա րա и բահն ազատ լինի, ապա դուք այն առավե —
չո ւթ յո ւն ը կուն են աք , ո ը կարող եք վարձով տալ պարերի կամ հա վաք
ո ւ յթ ն ե ր ի հա մար ։ Դա մ ե ծ առավելություն է, քանի որ նման մ ի ջ ո ցառումների
համար դուք ավելի շատ կստանաք, քան դա и ա խ п и ո ւթ յո ւնն ե ֊
րի մի շարքի համար ։ Եթե ես զ բա ղ ե ց ն ե մ ձեր պարասրահը քսան երեկո
մի սեզոնի ը ն թա ց ք ո ւմ , ապա դա ձեզ համար որոշակիորեն կնշանակի
խիստ շահ ա վե տ գործ արքի կորուստ։
Իսկ ա յժ մ եկեք նայե ն ք «վ նա ս ն ե ր ը » ։ Առաջին հերթին փոխանակ
ի ն ձան ի ց ստացվող եկամուտը ավ ելացնելու , դուք պատրաստվո ւմ եք
ն վազ ե ցն ե լո ւ այն ։ Փաստորեն, դուք մտադ րվե լ եք ղրկվել այդ ե կ ա ֊
մրտի ց , որով հետև ես չե մ կարող ձեզ վճարել այն քան , որքան դուք եք
ուզում։ Ստիպված կ լի ն եմ ի մ դասախոսությո ւններն ան ցկացնե լ որևէ
այ լ տեղում։
Դոյություն ոլնի նաև մեկ այ լ , ձեզ համար ոչ ձեռնտու հա ն գա մ
ա ն ք ։ Այդ դա и ախ ո и ութ յունն եր ը ձեր հյուրանոց են բե ր ո ւմ բա զ մա —
թ ի վ զար գացած , կիրթ մար դ կան ց ։ Դա ձեզ համար լավ գո վաղ դ է, ա յն պես
չէ’*։ Փաստորեն լրագրերում գովազդ ի վրա ծախս ե լո վ հինգ հա

55 ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

գար դոլար, դուք չե ք կարողանա այդ քան մարդկանց ստիպել , որ գաճ՜
ձեր հ յո ւրա ն ո ց , որքան որ ե ս կարող ե մ հրապուրել ի մ դա и ախ пи ու —
թ յո ւն ն ե ր ո վ ։ Չ է ՞ որ դա մ ե ծ նշանակություն ունի ցա ն կա ցա ծ հ յո ւրանոցի
հա մա ր » ։
Այս աս ե լո վ , ես նշված «վ ն ա սն ե ր ր » գ րանցե ցի համապատասխան
սյո ւնակում և թ ե րթ ի կը փոխան ց ե ց ի կառավար չի ն , ասելով. «Ես կ ցա ն —
կանայի , որ դուք լրջորեն խո ր հ ր դած եի ք ձեր բոլոր Հնարավոր օգուտների
ու վն ա սն ե րի մասի ն և հետո հայտն ե ի ք ինձ ձեր վե րջն ա կան որոշում
ը » ։
Հաջորդ օրը մի նամակ ստացա, որտեղ հ այտն ո ւմ էին, որ վար ձակալման
դում արը կավելացվփ մ իա յն հիսուն և ոչ թե երեք հարյուր
տո կ ո սո վ ։
նկատի ուն ե ց ե ք , ո.ր ես այդ զեղչը ստացա ոչ մի բա ռ չա րտա բ ե —
րե լով ի մ ուզածի մա ս ի ն ։ Ամբողջ ժամ ան ա կ խո ս ո ւմ էի ի մ զր ո ւցակ ցի
ցան կ ո ւթ յան և այն մա ս ի ն , թե նա ինչպես կարող է ստանալ ցան կա-
լին:
Ենթադ րենք, ես վարվեի այնպե ս , ինչպես ս ովորաբար վարվում՜
են նման դեպքերո ւմ’ ներխուժեի կառավարչի աշխատասեն յակ և հա յ տարարեի.
«Սա ի ՞ն չ է նշանակո ւմ, դուք եռակի ավ ե լացնում եք շենքի
վարձակալման գո ւմար ը , ե ր բ , ինչպես գիտեք, տոմսերն արդեն տպված
են և արված են համապատասխան հայտարար ո ւթյո ւն ն ե ր ։ Երե ք ան գամ
: Անիմա’ստ է: Անհեթե թ ։ Ես այդքան չե մ վ ճա ր ի » ։
Ինչ կլիներ այդ դ եպքո ւմ ։ Թեժ վեճ կսկսվեր, իսկ դուք գ իտ ե ք , թ ե
ինչո վ են ավարտվում վ ե ճ ե ր ը ։ Եթե նու յնիսկ հա մ ո զ ե ի , ո ր ինքն անարդարացի
է, ապա ինքնասի րությունը նրան թո ւ յ լ չէր աա ն ահ ան —
ջեր
Ահա մւսրդկային հարաբերությունների նոլրր արվեստին վ ե րա բ ե րող
երբև իցե տրված լավագո ւ յն խ ո րհ ուր գների ց մ ե կ ը ։ «Եթե նու յնիսկ
այստեղ կա հաջողության ի ն չ ֊ո ր գաղտն ի ք ,— ասել է Հենրի Ֆո ր դ ը ,—
ապա դա ուրիշի տեսակետը հասկանալու և ի ր ե ր ի ն , նրա և քո տե սակետից
նայե լու կարողությունն է » ։
Դա այն քան պարզ է և ակ նհայտ, որ յուրաքանչ յո ւրը պետք է ան միջապես
տեսնի այս ի րադրության արդա ր ա ցի ութ յուն ը . և սակայն և եր
երկրագնդի վրա ապրող մար դ կան ց իննսուն տոկոսը հարյուր դեպքից
իննսունում անտեսում է այդ խորհուրդը։
Ձե զ օրինա՞կ է պետք ։ Ալքի ան ցկացր ե ք ա յն ն ամ ակնե ր ր , որոնք
վազն առավ ոտյան կհայտն վ են ձեր դրա и ե դանին և կ համ ո զվ ե ք , որ

56 ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

Հ ե ղ ի նակ ն ե ր ի մ ե ծա մ աս նո ւթյո լնը խախտո ւմ է ո ղ ջամտության ա1Դ
հիանալի կանոն ը։ Վե ր ցր ե ք , օրինակի համար , մա յր ցա մա ք ի բոլոր ան կյուններում
իր բաժանմ ո ւն ք ն ե ր ն ունեցող մի ռ ե կ լամայի ն գ ո ր ծակա-
լութ յա ն ռադի ոբաժ նի պետի նամակ ը ։ Այդ նամակն ուղա ր կ ված է եղել
երկրի տ ե ղա կան ռադ ի ո կայաններ ի ղ եկավարների ն։ Յուրաքանչ յո ւր
պար բեր ո ւթյան վ ե րաբե ր յալ ի մ վ ե րաբե րմ ո ւն քը շ արադրել ե մ ւիա կա ֊
.գծերում:
Մի и տ ր Ջ ո ն P-լ ա ն կ ի ն ,
Р լ ան կվի ք լ, Են դի ան ա ։
Լ ա ր դելի միստր Բլանկ։
Մեր ընկերությունը ցանկանում է ռադիոհաղորդումների բ նագա-
վսւասմ պահպանել առաջատար ռ ե կլամային գործակալության դիրքը:
((1 ւմ է հետ աքրքրում, թե ին չ է ուզում ձեր ը ն կ եր ո ւթյո ւն ը ։ Ինձ
ան հան գստացն ո ւմ են սեփական խն դ ի ր ն ե ր ը ։ Բանկն ինձ ղրկում է տունս
ե ե տ դնելու ի րավ ո ւն ք ի ց , միջատները ոչնչացնում են տուղտավարդերը,
երեկ ֆոն դա յի ն բ ի ր ժայո ւմ նկատվել է կուրսի անկում, առավոտ յ ան
ուշացա 8 անց 1 5 -ի գ նացք ի ց , երեկ երեկո յա ն ինձ չէին հրւսվիրել
Ջոնսոնի մ ոտ լղարի, բժի շկ ն ասում է, որ ար յանս ճնշում ը բարձր է,
նևրիտ ունեմ, և գլուխս թ եփոտո ւմ է, իսկ Ի՞նչ է կատար վում հ ետո i
Այսօր առավ ոտյան ծա ռայո ւթ յան եմ գալիս տագ նա պա ծ , բա ց եմ անում
փոստը և պարզում, որ մի ին չ ֊ ո ր ոչնչություն, որը գտն վ ո ւմ է Նյու
Տոր քում, շաղակրատում է այն մասի ն , թե ինչ է ուզում իր ը ն կ ե ր ո ւթ յո ւ նը
։ Պա՜հ։ Եթե մի այն նա կա ր ո ղան ա ր պա տ կե րա ցն ե լ, թե ի նչպիսի
տպավորո ւթյո ւն է թող նում իր նամակ ը , ապա, երևի, կթողներ ռ ե կ լամա
յի ն աշխ ա տ անքլ և կ զ բաղ վ ե ր ոչխարների վնասատուներին ո չն չա ց նելու
համար հեղուկ արտադ ր ե լո վ » ։
Մեր գործակալության ռեկլսւմսւյին հայտարարությունները երկրով
մեկ հիմք են հանդիսացել ռադիոկայանի առաջին ցանցի աջիւասւա&քի
համար; Եկ հետագայում նու յնպես, ռադիոհաղորդումների ծրագրերու մ
մեր հայտարարությունների գբադեցրսւծ ժամանակը տարեցտարի ապահով
եյ է մ ե գ հ ամար աոաջին տեղը մյ ուս ռ ե կլամային գործակալու թյունների
մեջ:
«Դո ւք ա ռայի ն տեէլում գտնվող խոշոր Լ Հարուստ կազ մակ ե րպո ւ թյո
ւն եք, այնպես չէ ։ Հ ետ ո * ի ն չ ։ Թքա &, եթե դուք ն ո ւ յն քան նշան ա ֊
վոր եք, ինչպես « Ջեներալ մ ոտ ո ր ս ը » , «Ջե ն ե րալ է լեկտրիկը» և Ա Մ ն ֊ի

57 ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

բանակի գլխավոր շտաբը միասին վ ե ր ց րա ծ ։ Եթե դուք ա չնքան ող շա֊-
խոհ լի նեի ք , ււրքաս տ զարամ իա կոլիբրիս, ապա, երևի, կհ ա и կան այիք v
որ ինձ հ ե տ աքրքրում է, թե որքան նշան ա վո ր եմ ի նքս, և ոչ թե ա յն r
թե որքան նշանավոր եք դո ւք) ։
Ս ենք ցանկանում ենք, n r մեր ոեկլամսւյի ն հայտարարությունները
հիմնվեն ոսւ ւ լիոինֆորմացիայի բնսւգավսւււի ամենսւվերջին նվանում-
ների վրա:
Ր ոլք ցան կան ո ՜ ւմ եք։ Ղոլք ցան կան ո ՜ ւմ ե ք։ Գուք ի и կա կան ա վ ա ֊
նակ ե ք ։ Ինձ չի հեա աքր^րո^մ, թև ին չ Լք ուզում կամ ին չ են ուզում
Մ ուս ո լինին կամ Իինդ -Ըրոսբին։ Թույլ տվեք ասել ձեզ, մեկ ան գամ
ըն դ մ ի շտ, որ ինձ հետաքրքրում է այն , ինչ ե и եմ ուզում, իսկ դՈԼք այԳ
մասին դեռ ոչ մի խո ս ք չեք ասել ձեր տհւմար նամակում կ։
Այդ պատհաոով չե՞ ք դրանդի, ար դյո ք , մեր րնկերությանը ձեր
աոսւշնահերթ ցուցակու մ ‘ մ ե ց կայանի աշխատանքի մասին ամ ե ն շաբաթ
յա տեղեկությո ւններ հաղորդեյ ո ւ համար, հայտն եք մեդ յուրաքանչ
յուր մանրամասնություն, որբ կարող է գործակալությանը օգտակար
լինել ‘ իր համար հատկացվաձ ժամանակը խելամիտ կերպով բաշխե լու
համար:
( « Առաջնահերթ» ց ո ւցակ ։ Ա՜ յ ք ե զ անպատկառ ։ Նախ ձեր ր ն կ ե ր ո լ ֊
թ յա ն մասի ն շաղակրատելո վ, ստիպում եք, որ ես ինձ ողորմելի զ գա մ ,
իսկ հետո խն դ ր ո ւմ եք ձեզ տեղավորել ((ա ռաշն ահ ե ր թ » ց ոլց ա կո լմ և
նու յնիսկ ((խնդրեմ)) չեք ասում կ ։
Այս նամակււ ստանալո ւ անհապաղ հաստատումբ Լ &եր աշխատանքի
մասին ամենւսվերշին տվյալների luiuufnui ‘p, երկկողմանի օ գ տակար
կ|ինեն:
Ր ոլք հ ի մ ա ր ե ք ։ Ինձ եք ուղարկում անպետք , պատճենահանող
մ ե ք ե նա յո վ բա զ մա ց րա ծ նամակ , այն նամակ ների ստերեոտիպ օ ր ի ն ա ֊
կ ր , որոնք աշնանային տերևների նման ցր վ ո ւմ են աշխարհով մեկ այս
ու այն կ ո ղմ ։ Եվ դուք այն քա՜ն անպատկառ եք, որ ինձ եք գ և և ո ՚մ ^
խնդ ր ե լո վ թելադր ել ձեր շրշա բե րա կան նամակի ստանալր հավաստոդ
անձնական նամակ , այն դեպքում, երբ ես մտահ ո գ վա ծ եմ տանս դրա֊
վաթ ղթ ո վ , տուղտավարդերով և արյան ճ ն շ մա մ բ ։ Ըստ որում դուք խ ը ն դ ֊
բ ո ւմ եք այդ անել (.(անհապաղ))։ Ի՛՛նչ է նշան ակում այդ ((անհապաղը))։
Մի՞թե չգիտե ք , որ ես ձե զնից պակաս չեմ զ բաղ ված կամ ծայրահ ե ղ
դ եպքում ինձ դուր է գա լի и մտած ե լ , որ դա ա յդ ո ՚ե ս է ։ Եզ քանի որ
սկսեցինք խոսել ա յդ հարցի մա ս ի ն , ապա ասաց ե ք ‘ ո ՞վ է ձեզ ի ր ա ֊

58 ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

վ ո ւն ք տվել տիրոջ նման վարվել ինձ Հ ետ ։ Ասում եք, ոք դա կլինի ( (ե ր կ ֊
կ ո ղմ անի օգտակար) ) ։ Վերջապե ՜ս, վերջապես սկսեցիք Հաշվի առնել
՛նաև ի մ տեսակ ետր ։ Սակայն դուք կոնկրետ չեք բացատր ո ւմ , թե ի ն չ ֊
պ ե ՜ս այն ինձ Համար օգտակար կ լի ն ի ) ։
Ձ,եգ նվիրված
Ջոն քղսւնկ,
ոադիորսւմնի վարիչ
Լ. Գ. «Բ լանկվիլ լ չո րնալ » լրագրից նամակին կից ուղարկվող ш г —
աատսլութ յուն ը կհեասւքրքրի ս ե գ , ե. հնարավոր է, n r դուք կ ցանկանաք
այն հաղորդել Զեր ոադիոկայանով:
(Վե ր ջապե ս , այստեղ Հ ետգր ո ւթյան մեջ դուք նշում եք ի ն չ ֊ո ր մի
բա ն , որը կօգնի լուծելու ի մ խնդ ի ր ն եր ի ց մ ե կ ը ։ Ինչո՞ւ չս կս ե ցի ք ձեր
նա մա կ ը , . , , աս ե ն ք , ի նչ օգուտ այդ մասին խ ո ս ե լո ւց ։
Մի մարդու , որն աշխատում է գովազդի բ նա գավառ ո ւմ և մ ի ա ժ ա ֊
.ման ակ այնպիսի Հիմար շա տ ախ ո и ութ ամ բ է զ բաղ վ ո ւմ , ինչպիսին պ ա ֊
բուն ա կվում է ձեր նամակում, ուղեղի բնիշները նորմալ վիճակում չե ն ։
Ձ ե զ անՀրաժեշտ է, ոչ թ ե մ ե ր աշխատանքի վ ե րաբ ե ր յալ ամենավերջին
յտ՜վյալներով նա մա կ , այ լ մի կվարտ յո դ ձեր վաՀ ան աձև գեղձի Հ ա ֊
մար ) ։
Այսպես ուրեմն, գովազդ ի մա ս նագ ետ ը , որն իրեն ներկայացնում՜
որպես մ ա րդկան ց վրա ներգործելու արվեստի դիտաէլ դրդելով նրանց
ի ն չ ֊ո ր բան դնել , եթե այդպիսի մարդը դրում է նման մի նամակ , ապա
ի ՜ն չ կարող ենք սպասել մ սագ ո ր ծի ց , Հացթո ւխի ց կամ էլ պաստառների
մ եխ ե ր պատ րա и տ ո ղի ց ։
Իսկ աՀ ա ևս մի նամակ, որը գրել է խոշոր Հան գ ո ւցայի ն բ ե ռ նա տար
կայարանի սլետը ի մ ունկնդիրներից մ ե կ ի ն Հ է դվարդ Վերմ ի լե ն ի ն ։
Ի՞նչ տ սլավո բո ւթ յուն է թողել նամակ ն այն ան ձնավորո ւթյան վրա, որին
Հաս ց եագ ր ված էր։ Նախ կար դաց ե ք , իսկ Հետո ես ձեզ կասեմ այդ մ ա ֊

59 ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

«Ա. Rbrb<pu ’u սանս» ընկերություն
2 8 , ֆրոնտ-սթրիթ,
Բրուկլին, Նյո ւ 3 n r f :
Մֆստր էդվսւրգ Վերմիյենի ու շադրությանը
Ջ ե նտլմ ե ն ն ե ‘ ր
Մեր րն դո լ ն ո ղ ֊բ ե ռ ն ող երկաթո ւղային կայարան ո ւմ բ ե ռ ն ե ր ի մ շա կումը
դժվարացե լ էճ կ ա պ փա ծ բ ե ռ ն ե ր ի մ ե ծ ծափալի Հետ, որ մ ենք
и տ ան ում ենք օրվա երկրորդ կեսի վերջում։ Այդպիսի իրադրությունը
Հ ան դե բ ն ո ւմ է բե ռ ն ե ր ի կուտակմանը, արտաժամ յա աշխատանքի , բ ե ռ ֊
ն ա տ ար ավտոմե ք ենաներ ի ուշացման, իսկ որոշ դեպքերում նաև բ ե ռ ֊
ների ո ւ շացման ։ Նո յեմբեր ի 1 0 ֊ի ն ժամը 1 6 անց 2 0 րոպեին Ձեր ր ն ֊
կ երության կո ղմի ց ստացան ք բե ռ ն ե ր ի մի բա ժ ի ն ճ 5 1 0 արկղից բա ղ կացած
։
Մենք Ձեր աջակ ցության կարիքն ենք զ գո ւմ մեղ մոտ բ ե ռ ն ե ր ի ուշ
ստացման պատճառո վ ծագող անց անկ ալի Հետևանքները Հա ղ թ ա Հա ֊
ր ե լո լ Հա մա ր ։ Կարելի՞ է ծեղ խն դ ր ե լ , որ այն օրերին, երբ ուղարկում
եք բե ռ ն ե ր ի ադպիսի խոշոր բա ժ ի ն ն ե ր , ինչպես նշված օրը, աշխ ա տ եք
կամ մի փոքր շուտ ուղարկել բ ե ռ ն վա ծ մ ե ք ե նան , կամ էլ բե ռան մի մա սը
բե ր ե լ օրվա առաջին կեսի ր նթա ց ք ո ւմ ։
Աշխատանքի այդպիսի կարգավորման Հ ետևանքո վ Ձեր բ ե ռ նա տարներն
ավելի արադ կ բ ե ռ նաթափվ ե ն , և կարող եք վստաՀ լինել , ոդ
Ձեր բ ե ռ ն ե ր ը կուղարկվեն Հ ե ն ց ստացման օրը, որն, անկասկած, Ձ ե զ
Համար շ ա Հ ա վե տ կլինի։
սեդ նւ]կրված
Կայարանապետ Ջռն Р.
Կարդալով աչս նա մակ ը , «Ա . թ ե ր ե գա ‘ и սանսя ֆ ի ր մայի առևտրական
բա ժ ն ի վարիչ Վերմիլենն այն ուղարկեց ի ն ձ ‘ հ ետև յալ մ ե կ նա բա ն
ո ւթ յա մ բ , СГ Սույն նամակից ստաց ված տպավորո ւթյո ւնը սպասվածին
Հակադարձ է ։ Այն սկսվում է Հան գ ո ւցայի ն կա յա բան ի դժվար ութ յունն ե ֊
րի ն կա րա գ ր ո ւթ յա մ բ , որն, ընդհանրապես, մ ե զ չի Հ ե տ աքրքրում։ Ա յ նուհետև
նամակ ո վ խնդ ր վ ո ւմ է մ ե ր աջ и կ ց ո ւթ յո լն ը ճ բոլորո վին Հաշ ֊
վի չառ ն ե լո վ , որ դա կարող է մ ե զ Հարմար չլինել և մ իա յն Հ ետո , վ ե ր ջին
պար բե ր ո ւթյան մեջ նշվում է այն փաստը, որ նման ս;ջակցպւթյ ն

60 ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

հետևան քո վ մ ե ր բ ե ռ նատար ն ե ր ն ավելի արագ կբեռնաթափմեւն և բ ե ռ ները
կուղարկվեն հենց и տ ա ց մ ան օր ը ։
Խ Ի ոսքերով ասա ծ , այն մասի ն , ին չը մեղ ամ ե ն ի ց շատ է հե —
տ աքրքրում, խո ս վ ո ւմ է ամ են ավերջում, և նամակի ողջ բո վան դա կ ո ւ ֊
թ յո ւն ը ավելի շուտ չօգնելու , քան օգնելու ց ան կութչուն է առաջաց նում
» ։
Եկեք տես նենք , թե կար ո ՞ղ ենք, ար դ յո ք , կազ մ ե լ այլդ նամակի բա բ ե —
լա վ վա ծ ձև ը։ Ժամանակ չկո ր ց ն ե ն ք մեր խն դ իրն երի մասի ն խո ս ե լո ւ
վ րա ։ Ինչպես նշոլմ է Հ ենրի Ֆորդը, անհրաժեշտ է կարողանալ ((հասկանալ
ուրիշի տեսակ ետը և իրերին նայե լ նրա և քո տեսակետից) ) ։
Ահա նամակը շտկելու ուղին երի ց մ ե կ ը ։ Միգուցե լավագ ո ւ յն ը չ է յ*
բա յ ց այդպիսի շտկումից չի՞ շահի, ար դ յո ք, նա մակ ը ։
Միսւոր էդվարդ Ղերմիլենին
«Ս,. 3,երեցա’ս սանս » ընկերություն
2 8 , ֆրո նա-ս ր ր իթ
£րուկլին, Նյ ոլ Յորք
Հա ր գ ե լի մ ի ստ ր Վ եր մ ի լե ն
Ջեր ընկ երությունը արդեն տասնչէրս տարի Է, ին չ մ ե ր մշտական՝
հաճախորդներ ից Է։ Իհարկե, մ ե ն ք շատ շնորհակալ ենք Ջեղանի ց դրա
համար և համապատասխանաբար կ ո ւզե նայի ն ք Ձե զ սպասարէլել արադ
ե ա ր դ յո ւնա վ ետ ։ Ս ա կա յն , դ ժ բա խ տ ա բա ր , դա անհնարին է, երբ Տել?
բե ռ նատար ն ե ր ը բե ռ ն ե ր ի մ ե ծ բա ժ ի ն ն ե ր ը մ ե ղ են հաս ցն ո ւմ օրվա վ ե ր ջում,
ինչպես դա եղավ նո յ ե մ բերի 1 0 — ի ն ։ Ինչո՛՛ւ։ Որովհետև հաճախո
ր դ ն ե ր ի ց շատերը ն ույն պես ի ր ե ն ց բ ե ռ ն ե ր ը բեր ո ւմ են օրվա վ երջում։
Բնականաբար դա՝ ա ռաջա ցն ում է բե ռ ն ե ր ի կուտակում և Ջեր բ ե ռ նա տարների
հ ա րկա դրական ո ւշա ցո ւմ , իս կ ե ր բ ե մ ն նա1ւ Ջ եր բե ռ ն ե ր ի
ա ռա ք ման ուշացում։
Դա վատ է ։ Շատ վա տ ։ Ինչպե՞ս խո ւսափե լ ։ Դա հնարավոր է , եթե
Ջեր բե ռ ն ե ր ը հա ս ց ն ե ք օրվա առաջին կ ե ս ի ն ։ Դա թ ո ւ յլ կտա Ջ եր մ ե ք ե նաներին
արագ բ ե ռ նա թափվ ե լ և վերադառնալ , իսկ մ ե ն ք կ կարողանա
ն ք անմիջապես վերամշակել Ջեր բ ե ռ ը , և մեր բան վ ո ր ն ե ր ը եր ե կ ո յա
ն վ աղ կհասնեն տունՀ ճաշին Ջեր ա րտ ա դրած հրաշալի մակարոնն
ոլ լապշան վայե լե լո ւ համար ։
Խնդրում ե մ , մի ընդո ւնեք սա որպես բո ղ ո ք ե մի կար ծ ե ք, որ ես

61 ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

tմտադ րվե լ եմ Ձեզ խո րՀուրդ տալ , թե ինչպես վարեք ս ե ր գործ՜եր ը ։ Նամակիս
դրդապատճառը մ իա յն Ձե զ ավելի ար դյո ւնավ ետ սպասարկելու
ցան կ ո ւթ յո ւն ն է։ Անկախ այն բա ն ի ց , թե Ձեր բ ե ռ ն ե ր ը երբ տեղ կՀաս-
նեն, մ ե ն ք միշտ ո ւրախո ւթյամ բ կանենք մ ե ր ձ եռ քի ց ե կած ամեն ի ն չ ,
Ձե զ արագ սպասարկելու Համար ։
Դուք զ բա ղ վա ծ ե ք ։ Խն դ ր եմ, նեղություն մի կրեք պատասխանելու
■այս ն ամ ա կին ։
ս ե զ նվիրված
Կայարանապետ P.
Այսօր Հազարավ ո ր Հ ո գ նած և վատ վարձատրվող ա ռևտ րա կան
գ ո ր ծակալն եր քարշ են դալիս մայթ է յրին։ Ինչո՞ ւ ։ ՈրովՀետև միշտ մտ ա ծում
են այն մա ս ի ն , ինչ իրենք են ուզում։ Նրանք չեն Հասկանում, որ
ո’շ դուք, ո չ ես ոչինչ գնել չենք ուզում։ Եթե ո ւզ ենայի ն ք որևէ բան
դ ն ե լ , ապա կ գ նայի ն ք և կ գ ն ե ի ն ք ։ Սակայն մենք երկուսս էլ մշտապես
մտաՀ ո գված ենք մեր խն դի րն ե րի լո ւծո ւմո վ ։
Իսկ եթե այդպիսի մի գործակալ կարողանար մ ե զ ց ո ւ յց տալ , թե
ինչպես կարող են իր ծառայո ւթյո ւն ն ե ր ը կամ ապրանքները օգնել մեր
Հարցերը լուծելուն, ապա նա կարիք չի ունենա դրանք մ ե զ առաջար կելու:
Մենք ինքներս դրանք կ գն ե ն ք ։ Չ է ՞ որ գնորդին Հաճելի է գ իտակ ց
ե լ , որ ինքն է գ ն ո ւմ , ոչ թ ե , որ իրեն վաճառ ո լմ ե ն։
Այն ո ւամ ե նայն ի վ , շատերը իրերին չնա յե լո վ գնորդի տ ես ակ ետի ց ,
.ամբողջ կ յան ք ո ւմ զ բաղ վ ո ւմ են առևտրով ։ Օրինակ, ես ապրում եմ Ֆ ո րես
տ-Հի լս ո ւմճ փոքրիկ թաղամաս ո ւմ , որը բա ղ կա ցա ծ է մասնավոր
.տներից և տեղավ ո ր ված մ ե ծ Նյոլ Յորքի կ ենտր ո նո ւմ։ Մի ան դամ կայա
րա ն շտապելիս, պատաՀաբար Հանդ իպե ցի անշարժ иեփական ո ւթյան
աո ուծախո վ զ բաղ վ ո ղ գ ո ր ծակալի , որն արդեն երկար տ ա րին ե ր աշխատում
է Լոն գ Այլեն դում ։ Նա լավ գիտեր Ֆորե и տ-Հի լս ը , այդ պա աճառով
էլ Հ ենց քայ լե լի ս նրան Հարցրի, թե ար դյո ք ի մ ս վաղ ված պատերով
տունը կառ ո ւցված է մ ետաղական ցան ց ի կ ի րառ մա ՞մ բ , թ ե ՞ շար ված է
ս նամ ե ջ աղ յո ւս ն եր ո վ ։ Նա պա տասխան ե ց , որ դա իրեն Հայտն ի չէ և
խո ր Հո լր դ տվեց ( չնա յա ծ ես առանց ա յդ էլ գ իտե ի ) դիմել ((Ֆորեստ-
Հ ի լս ղարդենս)) ը ն կ ե ր ո ւթ յան ը ։ Հաջորդ առավ ոտյան նրանից նամակ
ստացա։ Հ այտն ում էր, ա ր դ յո ՞ք , նա ինձ անՀ րաժեշտ տե ղ ե կ ո ւթյո ւն ն ե րը
։ Նա կարող էր դրանք ստանալ Հ ե ռախո ս ո վ վաթսուն վա յր կ յա ն ո ւմ ։
Բա յց նա այդ չա ր ե ց ։ Երկին ան գամ ինձ ասաց, որ կարոդ եմ այդ ի մա

62 ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

նալ Հեռախո ս ո վ , իսկ հետո թ ո ւ յ լտվ ո ւթյո ւն խ ն դ ր ե ց ինձ ապահ ո վագրելու
‘Համար։
Նրան չէր մ տահոգում ինձ օգնելու հար ց ը ։ նրան մ տ ահ ո գում էր
մ իա յն այն , թե ինչպես օգներ ինքն ի ր ե ն ։
Արժեր, որ նրան տայի Վեշ Ցանգի ((Նվիրատուն)) և ((Հա րս տ ութ յա ն
բաժանում)) հրաշալի գրքերից մ եկական օրինակ։ Եթե նա կարդար այդ
գրքերը և կիրառեր այնտե ղ ի դրու յթն ե րը գործնական ում, ապա դրանք
հազար ան գամ ավելի շատ եկամուտ կբե րեին ն րան , քան ինձ սւ պահ ո-
վա Գրելը ։
Մ ասն ադե տները ևս նու յն սխալն են թու յ լ տալի ս ։ Տ արիներ առա ջ
Ֆիլադե լֆիա յո ւմ մտա հայտն ի ք ի թ ֊ կ ո կ ո ր դ ֊ ւս կ ա նշի բժ շկ ի ընդ ո ւնարան
։ Դե ռ նշագեղձերիս չնա յա ծ , նա ^ ա ր ց ր ե ց , թե ինչով ե մ զ բա ղ վ ո ւմ ։
Նրան հետ աքրքրում էր ոչ թ ե ի մ նշագ եղ ձ եր ը , այլ ի մ եկամտի չա փը t
Նրա գլխավոր հոգսը ոչ թե այն էր, թ ե ինչպես կարող է ինձ օգնել , այ լ
այն , թե ինչքան կարող է ի նձ նից պո կե լ ։ Արդյունքում ոչինչ չստ ա ցա վ ։
Ես հ ե ռա ց ա աշխատասենյակիցս նրա ան ս կ զ բո ւն քայն ո ւթ յան հանդ եպ
ար համարհանքով լ ց վա ծ ։
Աշխարհը լի է այդպիսի գռփող, ուտող մա ր դ կա ն ց ո վ ։ Այդ պատճառով
էլ այն հազվագ յո ւտ մա ր դ ը , որը ջանում է անշահախնդրորեն
ծա ռայե լ ուրիշներին, նրանց հա մ ե մա տո ւթ յա մ բ ունի հ ս կայական առավ
ե լո ւթյո ւն ն ե ր ։ Նրա մ րցա կիցները փոքրաթի վ ե ն։ Օոլեն Դ . Յանգը
ասում է ր , a Այն մարդը, որն ընդունակ է իրեն ուրիշն երի տեղը դնելու
և հասկանալու նրանց մտք ե ր ը , չպետք է անհանգստանա, թե ապագայո
ւմ իրեն ինչ է սպասվում))։
Եթե այս գիրքն ըն թե ր ց ելուց հետո դուք ձ գտե ք իրերին նայե լ ձ ե ը
զ րուցակցի տեսակ ետից և դ ի ր ք ե ր ի ց , ապա դա հ ե շտո ւթ յամ բ կարող է
ուղենիշ դառնալ ձեր գործնական կար ի երայո ւմ։
Մարդկանց մ ե ծ մասը քոլեջ է ավարտո ւմ ։ Նրանք սովորում են
Վիրգիլիոս կարդալ և բար ձրագո ւ յն մա թ ե մատի կա յի գաղտն իքն երին
տիրապետ ել, և չ նա յա ծ դրան, երբե ք չեն իման ո ւմ , թե ինչպես է գ ո ր ծում
ի ր ենց ս ե փ ա կան գի տ ա կց ութ յուն ը ։ Ահա ձեզ օրին ա կ* մի անդամ
ես դաս ախոսություևներ էի կարդում խո ս ք ի ց հմտորեն օդտվ ե լոլ ար —
վե ստի մասին քոլեջների երիտասարդ շրջանավարտների համար , որ ո ն ք
պետք է ծա ռայո ւթ յան ան ցն եին Նյուարկում գտնվող «Քե ր ր ի ե ր ք ո ր փ ո ֊
րեյշնյօ ֆ ի ր մա յո ւմ ճ Նյոլ Ջերսիի նահանգ ( այդ կորպորացիան զ բաղ վ ո ւմ
է ծառայական շենքերին և թատրոնների ն օդափոխիչներ մատակարար
ե լո վ ) ։ Իմ ունկնդիրներից մ ե կ ը ցան կացա վ մյո ւս ն ե ր ի ն համ ո զ ե լ , որ

63 ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

րուէՏ էր, ինչպես Հ ո լի վ ո լդ ո լմ են ասում, մի « բ ո բ ո » ‘ ավելի մ ե ծ տա րիքի
մի տղա, որո մեր փոքրիկին իջե ցնո ւմ էր Հեծանվփց և ինքն
էր ֊ա յն ք շո ւմ ։
Բնական Էք որ երեխան լաց ե լո վ վազո ւմ Էր մոր մ ոտ, և մայր ը
դուրս Էր գալիս փ ո ղ ո ց , « բ ո բ ո լի ն » ի ջե ցնո ւմ Հ ե ծան վ ի ց ե նորեց իր ե ր ե խայի
ն ն ստե ց ն ո ւմ ։ Սա կրկնվում Էր Համա ր յա ամեն օր։
Ր ն ; Էր ուզում փոքրիկը։ Այս Հարցին պատասխան ե լու Հաս ար
պետք չէր Շեր լոկ Հո լմ ս լի ն ե լ ։ նրա Հպարտո ւթյո ւնը , նրա զա յր ո ւ յթ ը
սեփական նշանակալիությունը զգալու նրա ձգտումը , նրա բ նա վ ո ր ո ւ թ
յա ն բո լո ր ամ են ա ուժեղ Հո ւ յզ ե ր ը նրան դրդում էին «ռևանշ վ ե ր ց ն ե լ » ,
ամբողջ ուժով խփե լ « բ ո բ ո յի » ք թ ի ն ։ Եվ երբ Հայր ն ա սա ց , որ մի գ ե ղեցիկ
օր նա կկարողանա մի լավ դնգստել մ ե ծ տ ղա յի ն , եթե մ իա յն
՜ւ- ՜Ր այն. րնչ մա յր ը տալիս է, երբ Հայր ը նրան խ ո ստացավ այդ , սըն-
Վ’ ՜լ խնդիրը դա դա րե ց դո յո ւթ յո ւն ունենալուց։ Երեխան պատ-
՜ տ г,7 ուտել սպանախ, թ թ ո լ կաղամ բ , աղ դրած թյունիկ և ո1֊րԷհ
ի ն չ ասես, մ իա յն թե դառնար բավական ուժեղ, որպեսզի ծ ե ծ ե ր իրեն
այդքան Հաճախ ն վաստացնող կռվարարին։
Այս խնդիրը լուծելուց Հետո, Հայր ն ան ցավ մեկ այ լ խն ղ ր ի ճ տղան
ւսնկողն ում միզ ե լու վատ սովորություն ուներ։
նա քնում էր տատիկի Հ ետ ։ Առավոտ յա ն արթնանալով և սավանը
շոշափելով , տատիկն ասում էր , «Նայի ր , Հ ո ն ի , թ ե այս գիշեր նորից
փնչ ես ա րե լ » ։
Իսկ նա պատասխան ում էր* «Ոչ , դա ես չե մ ար ե լ ։ Դու ես ար ե լ » ։
Նրան նախատո ւմ էին, շրմ փ ացն ում էին, ամ ոթան ք էին տալիս,
անվերջ կրկնում էին, որ մա յր ը չի ուզում, որ նա անկոդնում մ ի զ ի ,
ոչինչ չէր օ գ ն ո ւմ ։ Այդ ժամանակ ծն ողները մ տ ածե ց ին * «Ի ն չպե Ռս կարող
ենք ստիպել մեր տղայի ն , որ ինքը այ լևս չուզենա ա յդ ա ն ե լ » ։
Ի՞նչ էր նա ուզում։ Նախ ուզում էր Հոր նման ննջազգեստ ունենալ
և ոչ թե գիշերանոցի ինչպես տատի կ ը ։ Տատիկի Հոգին Հանել էին նրա
գ իշերային արարք ները, և դրա Համար էլ նա ո ւրախո ւթյամ բ Հա յտ ն ե ց ,
որ պատրաստ է թոռ նիկի Համար մի զ ո ւ յգ ննջազգեստ դնել , եթե նա
ուղղվի։ Ոացի ա յդ , տղան ուզում էր ունենալ առանձին մ աՀճա կա լ * * է
Տատի կը դեմ չէր։
Մ այրը նրան տարավ Լյոզերի Հանրախանո ւթը Բ րուկլին ո ւմ , վաճա-
ռողոլՀոլն աչքով արեց և ասաց » «Ա յս փոքրիկ ջենտլմենն ուզում է ին չ —
որ բան գ ն ե լ » ։ ՎաճառողոլՀին Հարցնե լով* «Ի ՞ն չ կց ան կան ա յի ք տե ս ն ե լ ,
ե ր իտասար դ » , այնպես արեց, որ նա իրեն նշան ա կա լի զ գա։

64 ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

Ղրանից տղան կարծես թե աճեց մի քանի սանտիմ ետր ո վ և պատասխան
ե ց . ((Ես ուզում եմ ինձ համար մահճակալ գնել))։
Երբ վաճառողուհին ց ո ւ յց տվ ե ց մահ ճակալը , որր դուր էր եկեր
մա յր ի կ ի ն , վերջինս կրկին աչքով արեց ն րան , ե վաճառողուհին հա մ ո զ
ե ց տղայի ն գնել ա յն ։
Մ ահճակալր տուն բ ե ր ե ց ի ն հաջորդ օրր։ Եր ե կո յան , երբ հայրը
տուն եկավ, տղան վա զ ե ց ղռան մ ոտ , բա ց ա կան չելո վ* ((Հայրի կ, հ ա յ ֊
ր ի կ ։ Գնանք վ ե ր և , տես ի մ գ նած մ ահճակալր))։
նա յե լո վ մահճակալին , Հայր ը հետև ե ց Չարլզ Շվաբի ց ո ւ ց ո ւմ ի ն .
նա եղավ ((ան կե ղ ծ իր գն ահ ա տ ական ում և շռ ա (լ գ ո վ եստո ւմ))։
Հա յր ը ասաց որդուն. ((Հուսով եմ, գոլ չե ս պատրաստվո ւմ միզել
այս մահճակալում) ) ։
((Of ո չ , ո չ ։ Ես այդպիսի բա ն >եմ նի)) ։
Տղան կատար եց իր խ ո ստո ւմ ը , որովհետև դիպել էին նրա ի ն ք նա սիրության
ը ։ Այդ մահճակալը իրենն էր։ Ենքը և մ իա յն ինքն էր այն՛
գ ն ե լ ։ Եվ հիմա նա ուներ ն ն ջազ գ ե ստ, ինչպես մի փոքրիկ տղամար դ г
Նա ցան կան ո ւմ էր վ արվել տղամարդո ւ ն ման ։ Եվ նա այդ անում էր։
Մեկ այ լ հա յր ճ Կ* Գաչման ը ‘ հ եռա խ ոս ա յի ն գ ծո վ ի նժ են եր և մ ե թ
դասը նթացի ունկնդիր, չէր կարողանում իր 3 -ա մ յա դստերը ստիպել
ուտելու նախաճաշը ։ Չոլոր սովորական ձևերը՝ կշտ ա մ բ ան ք , խնդր անք,-
պ ա յմա ն , օգուտ չտվ ի ն ։ Այդ պատճառով ծնողների առջև հարց ծա ռա ցա
վ , ((Ւնչպե՞ и կարող ենք նրան ստիպե լ , որ ց ան կան ա անել ա յն , ին չ
պետք է))։
Աղջիկը սիրում էր ն մանակել մո ր ը , իրեն մ ե ծ և կարևոր զ գա լ ։ Դրա
համար էլ մի առավոտ նրան նստեցրին աթոռին և թ ու֊յլ տվ ե ց ի ն , որ
ինքը ն ախ աճաշ պատրաստի ։ Համապատասխան հոգ ե բանական պ ա ֊
հ ի ն , երբ ն ա շիլան էր խ ա ռ ն ո ւմ , հայր ը մտավ խ ոհ անոց ։ Աղջիկը բա —
ցական չե ց * ( (նայիր, Հ այրԻԿ> այս օր ե ս եմ եփում շիլան))։
Այ դ առավոտ նա առանց համո զ ե լո ւ երկու բաժ ի ն շի լւս կ երավ ,
որով հետև ո գ և ո ր ված էր դրա պա տ ր աս տ մ ա մ բ ։ նա գիտակ ց ե ց ս ե փ ա ֊
կան ն շանակալիությունը։ նախ աճաշ պատրաստելու միջոցով նա գտ ա վ
ի ն ք նարտահա յտ ման ուղին։
ՈլԻ ս ամ Ուինսթերը մի ան գամ նկատել է, որ ((ինքն ա րտ ահ ա յտ ո ւ ֊
մը մար դ կայի ն բ նավ ո ր ո ւթ յան գերիշխող պահանջն է))։ Եսկ ինչո՞ւ հաշ ֊
ՎԻ չառնե լ այս պահանջը գործնական հարաբ ե ր ո ւթյո ւն ն ե ր ո ւմ։ Երբ մ ե ն ք >

65 ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

՜մի փայ լուն գաղափար ենք ունենում, ապատ փոխանակ մեր զր ո ւցակ ց
ի ն ց ո ւ յց տան ք , որ ա յն մ ե զ է պա տ կան ո ւմ , ին չո ՞ ւ թո ւ յ լ չտ ա ն ք , որ
հենց ինքը մ տ ածելով հասնի դրան։ Այգ դ եպքում նա այն իրենը կ համա
ր ի , այն դուր կգա իրեն և հաճո ւ յքո վ կօգտվ ի դրանի ց ։
Հիշեք* ((նախ ստիպեք ձեր զրուցակ ցին խիստ ցանկանալ որևէ
բա ն ։ նա, ով կկա րո ղան ա այդ անել, կնվաճի ամբողջ աշխարհը, իսկ
ո վ չի կարողանա’ կմնա մ են ա կյյ %
Ինը խորհուրդ այն մասին,
թե ինչպես առավելագու յն օդոլւո քաղել
այս գրքից
1, Եթե ուղում եք այս գրքից առավե լագու յն օգուտ քա ղ ե լ , ապա
՛նկատի ո ւն ե ց ե ք , որ գո յո ւթյո ւն ունի մի անհրաժեշտ պ ա յմա ն , մի էա կան
պահ անջ, կարևոր, քան ց ան կա ց ա ծ կանոն կամ ե ղան ա կ։ Եթե
դուք չեք համապատասխան ո ւմ ա յգ հիմ նական պ ա յմա ն ի ն , ապա գը ր —
ք ե ր ուսումնասիրելու մասի ն հազար կանոնն էլ քիչ կօգնեն ձ ե զ ։ Իսկ
եթե դուք ունեք նշված թան կա ր ժ ե ք շնո ր հ քը , ապա կարող եք հրաշք ներ
գործել , առանց կարդալու այն խորհ ո ւր դ ներ ը , որոնք վերաբերո ւմ
են այս գրքից առավ ե լագո ւ յն օգուտ քաղե լուն։
Ւ՛ и կ ո՞րն է ա յգ մո գական պ ա յմա ն ը ։ Ահա ա յն , սովորելու խորը,
կրքոա ցանկություն ե. մարդկանց հետ վարվելու հմտությո ւն դար-
դացնելո ւ հաստատու ն որոշում:
2 , Սկզբում թռուցիկ կարդացեք գրքի յո ւրաքանչ յո ւր գլուխը ‘ ը ն դ հանուր
տպավորո ւթյո ւն ստանալու համար ։ Հ նարավ ո ր է, որ մի գլու խը
կարդալուց հետո դուք հաջորդին անցնելու գայթակ զ ո ւթ յո ւն ունենաք
։ Այդպիսի բան չան ե ք , եթե այս գիրքը մ իա յն զվար ճանալու համար
շ ե ք կարդում։ Իսկ եթե կարգում եք, որովհետև ցան կան ո ւմ եք սովորել ,
ավելի լավ հասկանալ մար դ կայի ն փոխհարաբ եր ո ւթյո ւններ ը , ա յգ դ եպքո
ւմ բա ց ե ք առաջին էջը և մեկ ան դամ Աս ուշադիր ընթերցեք յ ո ւրաքանչյուր
<}լՈլխր* Վերջին հաշվով գա կնշանակի ժամանակի խ նա յո
ղ ո ւթ յո ւն և կբերի իր ար դ յո ւնքն եր ը ։
3 , ^ահախակի ընդհատեք ընթերցանությունը’ ձեր կարդացածի
մասին մտածելու համար: Ինքներդ ձեզ հարցրե ք, թե ինչպես և երբ կարող
եք կիր առ ել յո ւրաքան չ յո ւր խորհո ւր դը։ Այդպիսի ը նթ ե ր ցա ն ո ւթ յո ւ ն
ը ձեզ շատ ավելի կօգնի, քան եթե նման վ ե ք նապաստակին հ ետապն
դ ո ղ որսաշանը։

65 ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

4 , Կարդացեք կարմիր մատիտը, սովորական մատիտը կամ դոիչր
ձեոքին: Երբ հանդիպեք մի խորհրդի, որը, ձեր կարծիքով, կարող եք’
կ ի ո ս ո ե լ , նշեք այ ն կոդքից գծիկով: Իսկ եթե դա շատ կարևոր խ ո ր ֊
հուրդ է, այդ դեպքում ր ն ղ գ ծ ե ք յո ւրաքան չ յո ւր ն ախ ա դա ս ութ յուն ր կամ
կողքին չորս հատ աստղիկ ն շանակե ք ։ Նշոլմներր և տողերի ը ն դ գ ծ ո ւ մ ֊
ներր գրքում այն դարձնում են ավելի հետաքրքիր և բավականաչափ
հեշ տաց ն ո լմ են նրա կրկնակի արագ ը նթ ե ր ցո ւմ ր ։
5 , Ես ճանաչում ե մ մի մարդու , որը 15 տարի խոշոր ապահ ովագրական
կոնցեռն ի գրասենյակի պետ է եղել ։ Ամեն ամիս նա վ ե ր ը ն ֊
թ ե ր ց ո լմ էր իր ը ն կ ե ր ո ւթյան կ նքած բոլոր ապահովագրական պ ա յմա նագր
եր ը ։ Այո, նա ամ ս եամ ի ս , տար ե ցտարի կարդում էր նու յն պ ա յմա նագիրը
։ Ինչո՞ ւ ։ Որովհետև սեփական փորձից գիտեր, որ դա այդ պ ա յ մանագր
եր ի հող ված ն եր ը մ տ ահ ա պելոլ միակ միջոցն է։
Ես ինքս գրեթե երկու տարի ծախսե ցի հռետորական արվեստի մա սին
գիրք գրելու Վրա և, այն ո ւա մ ե նա յն ի վ , ստիպված եմ լինում ժա մա նակ
առ ժամանակ վ ե ր ը նթե ր ց ե լ այն , որպեսզի հիշեմ, թե ինչ եմ գրել
ի մ սեփական գր ք ո ւմ ։ թա ր մ անալի է, որքա՜ն արագ ենք մ ո ռան ո ւմ։
Այդ պատհաոով, եթե ուգում եք այս գրքից իրական, ոշ վաղանցիկ
օգուտ քաղել , ուրեմն մի’ մտած ե ք , ո ր դրա համար բավական Է մի
ան գամ արագ աշքի ան ցկաց ն ե լ այն : Այն բանից հետո, երբ ուշադիր
կկարդաք այն , դուք պետք Է ամ ե ն ամիս մի քանի մամ թերթեք գիրքը:
Մշտապես այն պահեք ձեր սւոշԱ՝ գրասեղանի վրա: Հահաիւակի աշքխ
անցկացրեք ; Միշտ հիշեք կատարելագործման այն մ ե ծ հնարավորու —
թւունների մասին, որոնցից դեո կաոող b f օգտվե լ մոտ ապագայում:
Մի մ ո ոաց ե ք , ո ր գրքում պարունակվող կանոնների կիրաոումր կաոող
Է դաոնալ սովորական, ավտոմատոոեն կատարվող գործ մ իայն համսւ-
ոորեն ե. անընդհատ դրանց դիմելո ւ դեպքում: Այ լ ուղի շկա:
6 , Բեռ նարդ Եռուն մի ան գամ նկատել է. «Եթե պարզապես ի ն չ ֊ո ր
բան սովոր ե ցնեն մար դ ո լն, նա երբեք ոչինչ չի ս ո վ ո ր ի » ։ Շոոլն ի րա վաց
ի է ։ Ուսուցումը ակտիվ գ ործընթաց Է: Մենք գործելով ենք սովորում:
Այդ պատհաոով, եթե ուգում faf սովորել գրքում աոաշարկւ]ոդ կանոնները,
արեք դոա հետ կապված ո ր ԱԷ բան : Կիրաոեք դրանք ամ ե ն հարմար
աոիթով: Եթե այդպես չվար վ ե ք , շուտով դրանք կ մ ո ռանաք ։ Մտապահվում
են մ իա յն այն գիտե լի քն ե ր ը , որոնք օ գտագո ր ծվ ո ւմ են գո ր ծ նականում
։
Հ նարավոր է, որ ձեզ համար դժվար կլինի մշտապես կիրառել այս

67 ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

խորհո ւր դները։ Ես դա գ իտ ե մ , որովհետև ինքս եմ գրել սու յն գի ր քը >
բա յդ և այնպես հաճախ դժվարանում են գործնական ում օգտագոր ծե լ
այն ամ ենը, ինչ խորհուրդ եմ տալիս։ Օրինակ, երբ որևէ բա ն ի ց դ ժգոհ
ե ք, ձեզ համար ավելի հեշտ է քն նադատե լ և դատապարտե լ , քան փորձել
հ ա ս կան ա լ ձեր զրուցակ ցի տ ե ս ա կե տ ր ։ Հաճախ ավելի հեշտ է լ ի նում
թե ր ոլթյունն ե ր , քան խրախուսանքի համար առիթներ գտն ե լը ։
Շատ ավելի բնական է խո ս ե լ ձեր ցան կ ո ւթ յան , քան ոլր ի լի ցան կ ո ւ թ
յա ն մա ս ի ն ։ Եվ այսպես , շարունակ։ Այդ պատճառով, երբ այս գիրքը
կարդալու լի ն ե ք , հ իշե ք , որ դուք փորձում եք ոչ մ իա յն ի ն ֆ ո ր մա ց իա
ստանալ , այ լ շանո\ւմ եք զար գացն ե լ նոր ս ո վ ո ր ո ւթյո ւն ն ե ր ը ։ Ա յո , ա յո 9
դուք փորձում եք գնալ նոր ճանապարհով ։ Իսկ դա կպահանշի ժա մա նակ,
համառո ւթյո ւն և ամ ե ն օ ր յա գ ործունեություն։
Այդ պատհաոով հւսհախակի դիմեք այս գրքին: Վերաբերվեք ինչ պես
մարդկային հարաբերությունների մասին գործնական ուղեցու յցի,
և ամեն ան դամ, երբ ձեր աոշև կծագի որևէ աուսնձնահսւտուկ խնդիր,
օրինակ, ինչպես վարվել երեխայի հեա, ինչպես հակել ձեր կնոշր ձեր
տեսակետին կամ էլ ինչպես բավարարել դրդոված հահախորդին, մի՜
ե նթարկվեք բնական ռ եակ ց իային և մի՜ գործեք հանկարծական մղումով:
Սովորաբար դա սխալ է լինում: Դրա փոխարեն թերթեք դիրքբ և
կրկին ան դամ նայեք ձեր ընդգ ծած պարբերությունները: Այնուհետև
փորձեք այդ նոր եղանակները գործնականում և կտեսնեք, ո ր դրանք
հրաշքներ կգործեն:
7* Արտահայտեք ձեր պատրաստակամ ութ յո ւն ր կնոջը, որդուն կամ
գործընկերոջը վճարելու տասը ցե նտ կամ մեկ դոլար ամեն անգամդ
երբ նրանք կնկատեն, որ դուք խախտե լ եք մեր կանոն ներից որևէ մ ե կ
ը։ Այդ կան ոնն ե ր ի տիրապետումը վ ե րածե ք ուրախ խաղ ի ։
8. Մի ան գամ ե լո ւ յթ ունենալով ի մ ունկնդիրների առջև, Пւոլսթրի-
թի խոշոր բան կ ե ր ի ց մեկի վա րչութ յա ն ն ա խ ա գահ ր նկա րա գրե ց իր կողմ
ի ց ի նք նակատար ե լագ ո ր ծման նպատակով կիրառվող խիստ ար դյո ւ նավետ
մի համակար գ ։ Չ նա յա ծ տարրական կ րթության ը , ա յդ մարդը
ն երկայումս համար վ ո ւմ է Ամերիկայի ամ ե նահայտն ի ֆի նան ս ի ստն ե րից
մ ե կ ր ։ Նա խո ստո վան ե ց , որ իր հաջողությունների համար պարտական
է գլխ ավո րա պես իր հ նարած համակար գի մշտական կիրառմ ան ր։
Ահ ա թե ն ԻնԼ է անում։ Ես կշարադրեմ այդ համակար գը հենց իր
խո ս ք ե ր ո վ և կջանամ լինել այն քան ճշդր իտ, որքան որ ինձ թո ւ յ լ է տալիս
հիշողությունս

68 ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

 

((Երկար տարիներ ի վեր ես նոթա տետր ե մ պահ ում, որտեղ գրանց
ո ւմ եմ օրվա ը նթաց ք ո ւմ ինձ մոտ կա յա ց ած հանդ իպո ւմներ ը ։ Ը նտ ա նիքս
եր բե ք հույս չի գնում ի մ շաբա թ երեկոների վրա, ի մ ան ալով, որ
ա յդ ժամանակի մի մասը ես միշտ նվիրում եմ ի ն ք նաստո ւգ ման , ի մ
գործողություններ ի վ ե րանայման և գ նահատման ուսանելի գ ո ր ծ ի ն ։
ճա շ ի ց հետո առանձնանում եմ, բա ց ո ւմ եմ հանդիպումների ի մ գիրքը
և խորհ բդածո ւմ բո լո ր զրու յցն ե ր ի , խորհր դակ ցո ւթյո ւնների ու նիստերի
մաս ի ն , որոնք տեղի էին ունեցել շաբաթ վա ը ն թա ց ք ո ւս ։ կ՜ и դ որոլմ
ին ք ս ինձ հարցնում ե մ , ի ՞ն չ սխալներ եմ թ ոլԱ տվել այս ան դամ։
Ի՞նչն եմ ճիշտ արել և ո՞ր դեպքում կարող էի ավելի լավ վար վ ե լ ։
Ինչպիսի՞ դասեր կարող եմ քաղել այդ փո ր ձ ի ց ։
Հաճախ պա տ ահ ում է, որ ի մ գործողություններ ի ա1Գ ամ ե ն շաբա
թ յա տ եսությունը ինձ շատ դ ժ բախտ է դարձնո ւմ։ Հաճախ զար մանում
եմ ի մ սեփական հիմար վրիպումների վ րա։ Իհարկե, տարիների
հետ ա յդ վրիպումներն ավելի ու ավելի հազվադեպ են կրկնվ ում։ Իսկ
հիմա այդպիսի վեր լո ւծո ւթյո ւններ ի ց հետո, ես ե ր բեմ ն հակ վա
ծ եմ թեթևակի թփթվ ւացնե լոլ ի մ ուսին։ Ի նք նաք ննո ւթյան և ի ն ք նա —
դաստիարակման այդ համակար գը , որին հետևում եմ տար ե ցտար ի ,
ինձ ավելին է տվել , քան ի մ կողմից ձեռ նար կ ված որևէ այ լ բա ն ։
Այն նպաստել է որոշումներ ընդունելու ի մ ըն դուն ա կ ության կատար
ե լագո ր ծման ը և հսկայական չափո վ օգնել է ինձ մարդկանց հե տ
ո ւն ե ցած հարաբեր ո ւթյո ւններ ո ւմ։ Ես այն ձեզ ա ռաջարկոլմ եմ ա մ ե նայն
հա մա ռ ո ւթ յա մ բ » ։
Իսկ ինչո՞ ւ նման համակարգը չօգտագործել ստուգելու համար ալս
գրքում շարադրված կանոնների կիրաոումը ծեր կողմից : Եթե դուք դա
ան եք, աւգա տեղի կունենա հետևյալը.
Աոաջին հերթին, դուք կընդգրկվեք ինք նադաստիարակման գործընթացի
մեջ, որը և՞ հետաքրքիր է, և՞ նաև ան գ նահատեյի’ իր նշանակ
ությամբ :
Երկրորդ ‘ դուք կնկատեք, ո ր շփումներ հաստատելո ւ և մարդկանց
հետ վարվելու ձեր հմտությո ւնը անփոփոխ կերպով կանի և կընդարձակվի,
ինչպես ագ ն իվ դափնին:
9 . Օրագիր պահեք՛՜ այնտեղ գրանցելու համար այն հաջողություն-
ներր, որ ձեզ կբերի ա յգ կանոնների կիր առում ր ։ Եղեք հակիրճ։ Արձանագր
ե ք անուններ, ամ սաթվ ե ր , ար դյո ւնքն եր։ Այդպիսի գրառումները
ձեզ կոգևորեն ավելի մ ե ծ ջանքե րի և որքա ն հաճելի կլինի ձեզ համար

70 ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

կարդալ դրանք շատ տարիներ հ ետո , երբ մի հրաշալի երեկո պատահաբար
ձեր ձեռքր կընկնեն դրանք։
Որպեսզի աոսւվելսւգու յն օգուտ քաղեք
այս գոքից,
1 . Մշակեք ձեր մեջ մար դ կայի ն փոխհարաբերությունների կան ո ն ներին
տիրապեւոելու լուրջ, կրքոտ ց անկությոլն ։
2 է Կարդացեք յո ւրաքանչ յո ւր գլուխր երկու ան գա մ } նախքան հաղորդին
ան ց ն ե լր ։
3 . Հաճախակի ր նդհատեք ըն թ ե ր ց ան ո ւթ յ ո ւն ր և հարցրեք ինքն երգ
ձ ե զ , ի ն չպե ՞ս կարող եք կիրառել յո ւրաքան չ յո ւր խորհ ուրդը։
4 . Ը ն դ գ ծ ե ք ամեն մի կարևոր մ իտ ք ։
5 * Ամեն ամիս վ ե րանայե ք գի ր քը t
6 . Կիրառեք ն ր ան ում շարա դ րված կանոնները յո ւրաքանչ յո ւր հարմար
առ ի թ ո վ ։ Օգտվեք այս գրքից որպես գործն ա կան ուղ ե ցո ւ յց ձեր
ամ ե նօր յա խն դի րն ե ր ը լո ւծե լի ս ։
7 . Վերածեք ուսուցումը ուրախ խաղ ի ճ առաջարկելով բա ր ե կա մ ն ե րից
որևէ մեկին տասը ց ենտ կամ մեկ դոլար ձեր կողմից այդ կանոն-
ների յո ւրաքան չ յո ւր խախտման հա մար , որ նա կնկատի։
8 . Ամեն շաբա թ հետևեք ձեր առաջը նթացի ն ։ Հար ցր ե ք ձեզ ի ն չ —
պի սի ՞ սխալներ եք թու յ լ տվ ե լ , ի ն չպի ս ի ՞ հաջողությունների եք հասե լ ,
ի նչպիս ի՞ դասեր եք քաղել ա պա գա յի համար ։
9 . Այս գրքի վերջում օրագիր պահ ե ք ճ նշումներ ան ե լով այն մա ս
ի ն , թե ե ՞ր բ և ի ն չպե ՞ս եք կի ր ա ռե լ ձեզ առաջարկված կան ո ն ն ե ր ը ։
71

71 ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

, ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика