дома » Рефераты » ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ

ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ

ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ

Рефераты. Словари. Редкие книги.

Ամեն ամառ ես մ ե կ ն ո ւմ եմ Մենճ ձկ ն ո ր սո ւթ յան ։ Շատ եմ սիրում
սեր ո ւցքո վ մորին, բ այր հայտնաբե ր ե լ եմ, որ ի ն չ -ո ր մի տարօրինակ
պատճառ ո վ ձուկը նախը նտրում է որդեր ը։ Այդ պատճառ ո վ էլ , երբ ձըկ-
ն ո ր ս ո լթ յան ե մ գնում, չ ե մ մտած ո ւմ , թ ե ինքս ի ն չ եմ ուղում։ Մտածում
ե մ , թ ե ին չ է ուղում ձուկը։ Կարթին որպես խ ա յ ծ սեր ո ւցքո վ մորի չ ե մ
ամ րաց ն ո ւմ , այ լ ձկանը գայթակ ղ ո ւմ եմ որդով կամ մ ո ր եխո վ , աս ե լո վ .
« Տ ե ՞ ‘ս ուզումf ար դ յո ք , փո ր ձ ե լ » ։
Իսկ ին չո ՞ ւ նու յնքան խ ե լամ տ ո րեն ւ վարվենք մար դ կան ց մ ե ր
կողմը գրավելու համար ։
ՀլոյԴ Քորջր Հ ե ն ց այդպես էլ վարվում էր։ Երբ մ ե կ ը նրան Հար ց ն ո ւմ
էր, թե ինչպես է Հաջողվել մնալ իշխանութեան գլուխ, երբ ռազ մական
ժամանակի մյուս բոլոր առաջնորդները’ Վիլսոնր, Օռլանդոն և Ելեման-
սոն, ստիպված էին Հեռանալ իրենց պաշտո ններից և մ ո ռա ց վ ե լ , նա
պատասխան ում էր, որ եթե իր մնալը ղ եկավարությունո ւմ կարելի է վ ե րադրել
ին չ -ո ր մի գործոնի, ապա այդպիսի գործոնը Հ նարավոր է,- որ
իր յո ւրաց րած Հ ետև յալ միտք ն է ‘ անՀրաժեշտ է կարթին ամ րաց ն ե լ
մ իա յն ձկան ճաշակին Համապատասխան խ ա յ ծ ։
Ինչո՞ւ խոսել այն մասի ն, թե ինչ ենք մենք ո ւզ ո ւմ ։ Դա երեխա յո ւ —
թ յո ւն է։ Անմտություն։ ^ՀոԼրէե. ձեզ Համար կ պր-ևո ր է ստանալ ա յն ,
ինչ ցան կան ո ւմ ե ք ։ Դուք շարունակ մ տաՀ ո գ ված եք դրանո վ ։ րա յց
ոլրիշ ՈԼ ՈՔՒ Դա Ժ Հ ե տ աքրքրոս17~~Մեն ք ոոլորս ենք ա յդպ ի ս ի ն . բոլորս
էլ մ տ ածո լմ ենք ձեռք բերել ա յն , ինը ուզում ենք։
Այդ պա տճա ռով էլ ուրիշի վրա ազդելու միակ միջոցը աշխ ա րՀ ո ւմ ,
դա նրա ուզած բաների մասին խոսելը և նրան и ո վ որ ե ցն ե լն է, թ ե ի ն չ պես
ստանա դրանք։
ձի շեք այս մասի ն վ աղը) երբ կփորձեք ո ր և է մեկին դրդել ի ե չ ֊ո ր

52. ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ, ԻՍԿ ՈՎ ՉԻ ԿԱՐՈՂԱՆԱ’ ԿՄՆԱ ՄԵՆԱԿ: ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ, ԻՍԿ ՈՎ ՉԻ ԿԱՐՈՂԱՆԱ’ ԿՄՆԱ ՄԵՆԱԿ: Դեյլ Քարնեգի:

յ ւան ան ե լ ։ Օրինակ, եթե ուզում եք, որ ձեր տղան չեխի , ապա նրա գ ը լ —
խ ի ն քար ո զ մի կարդացե ք և մի ասեք , թե դուք ինչ եք ուզում, այլ
բա ցատր ե ք , որ ծխե լը կարող է խան գար ե լ նրան ընդունվելու բ ե յս բ ո լի
թ ի մ կամ հաղթե լ հարյուր յա ր դ վազ քատարած ո ւթ յան մ ր ց ո ւթ յո ւն ո ւմ ։
ե, յդ մասի ն օգտակար է հիշել անկախ այն բա ն ի ց , թ ե ում հետ
գործ ունենք’ ե ր եխան ե ր ի , հորթերի թե շի մպան զ ե ն ե ր ի ։ Այսպես, օրինակ
, Ռալֆ Ուոլդո էմ ե ր ս ո ն ը և նրա տղան մի ան գամ փորձում էին
հորթին քշել գ ո մ ։ Սակայն նրանք հասարակ սխալ թու յ լ տվ ե ցի ն , մտ ա ծե
լո վ մ իա յն ի ր ե ն ց ուզածի մա ս ի ն ։ է մ երսոնը հր՛ում էր հ ո ր թ ի ն , իսկ
ա ղ ան’ քաշո ւմ ։ Հո րթն էլ անում էր նու յն բա ն ը ‘ մտած ո ւմ էր մ իա յն
իր ուզածի մաս ի ն , դրա համար էլ համառ ո ւմ էր և հրաժար վում էր ար ո*
տավայր ի ց գ նալ ։ Իռլանդուհի աղախինը տեսավ նրանց ծանր վ ի ճակը ։
Նա հոդ վածներ և գրքեր գրել չէր կարող, բա յց , հա մ ե նա յն դեպս տվ յալ
ի րա դ ր ո ւթ յա ն մեշ ավելի շատ ողշամտ ո լթյոլն ց ո ւ ցա բ ե ր ե ց կամ «հ որթի
խ ե լ ք » , քան է մ ե ր ս ո ն ը ։ Նա մտ ա ծ ե ց , թ ե ինչ կց անկան ա ր հ ո ր թ ո ւկ ը ,
մա տ ը դրեց նրա բե րան ը և թ ո ղ ե ց որ ծ ծ ի , քանի դեռ հանգիստ տանում
էր նրան գ ո մ ։
Յուրաքանչ յուր արարք, որ կատարել եք, սկսած ձեր ծն ն դ յան օր վա
ն ի ց , արել եք այն պատճառով, որ ին չ -ո ր բան ց ան կա ց ե լ եք։ Իսկ
ի ՞ն չ կարելի է ասել Կարմիր խաչին նվ ի րած ձեր հարյուր դոլարի մա սին
։ Ղ ա ևս բա ց ա ռութ յո լն չ է ։ Ղոլք այդ դրամը նվիրել եք, որովհետև
ռ ան կ ա ց ե լ եք օգնե լ , որովհետև ցան կաց ե լ եք անել հրաշալի, ան շահախնդիր,
ա и տվածահ աճո արարք ։ « . . . Քան ի որ Իմ այս փոքր ե ղ բա յր ն
ե ր ի ց մեկին ար եցի ք այդ Ի նձ համար ա ր ե ց ի ք » ։
Եթե ձեր արարքից բխ ա ծ ներքին բավա րա ր վածո լթ յա ն զ գացո ւմ ը
այդ 1 0 0 դոլարից ավելի թանկ չ լիներ ձեզ համար , ապա, ե րևի, այգ
՛զոհողությունը չէիք ան ի։ Իհարկե, դուք կարող էիք այդ անել ամալե —
չո վ մերժե լ կամ որովհետև այդ մասի ն խնդրել էր ձեր հաճախորդը։
Բայց և այնպես մի բան կաս կածի ց վեր է. դուք արել եք այդ զոհ ո ղու-
թ յո ւն ր , որովհետ և ինչ ֊ո ր բան ց ան կաց ել եք։
Պրոֆեսոր Հարրի Ա. Օվերսթրիթը իր «Ներ գո ր ծո ւթյո ւն ը մարդու
վա ր քագ ծի վ րա» ուսանելի գրքում ասում է. «Մե ր վար քագ ծի հ իմ քում
ը ն կած են մ ե ր նվի րա կան ցան կ ո ւթ յո ւն ն ե ր ը . . . , և լավս։ գու յն խորհո ւրդ
ը , որ կարելի է տալ նրանց, ովքեր ի ր ենց առշև խնդիր են դրել հա մ ո զել
որևէ մեկին կատարել այս կամ այն արարքը ‘ լինի դա գործարար
աշխարհ ում, րն տ ան ի ք ո լմ , դպրոց ում կամ քւսղաքականու թ յ ան մեշ,
հան՛գում է հ ետև յալի ն , նա խևա ռա, ստիս/եք ձեր գ ի ո լբակ գի ն բուռն կ՚եր-

53. ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

պով ի ն չ ֊ո ր բան ցան կանալ ։ նա, ով կ կ ա ր ո ղան ա ա յդ անել , կնվաճխ
ողջ աշխ արհը, իսկ ով չի կար ո ղանա’ կմնա մենակ)) ։
Շոտլանդացի աղքատ պատանի էն դ ր յո ւ Քար ն ե գ ի ն , որը ս կ զ բո ւմ
աշխատում էր ժամ ը երկու ց ե նտ ո վ , իսկ այնուհետև ն վ ի րատվ ո ւթյո ւն ների
վրա ծախսե ց երեք հարյուր վաթս ո ւն հ ի ’ գ միլիոն դոլար, շատ վաղ
յո ւրա ց ր ե ց , որ իրեն շրջապատող մարդկանց վ րա ազդելու միակ միջո-
ց ը նրանց ցանկ ո ւթյո ւններ ի մասին խոսե լն է։ Նա դպրոց էր հաճա խե ,
ը ն դամ ե ն ը չորս տարի և, չ նա յա ծ դրան, տիրապետում էր մ ա րգկանց
ետ վարվելու ար վեստին։
Р ացատրենք դա օրինակով։ Նրա հարսը խիստ անհանգստանում
էր իր երկու տղաների համար ։ Վերջիններս սովորում էին Յ ե յ լի հա մա լ սարանում
և այն քան էին տար ված սեփական գոր ծեր ո վ , որ նամակ
չէին գրոլմ և ոչ մի ուշադրություն չէին դարձնում ան հան գստո ւթյո ւնի ց ’
խե լագար վ ո ղ մոր նամակ ն ե ր ի ն ։ #
Այդ ժամանակ Քար նե գի ն առաջարկեց գրազ գալ հարյուր դոլարի
վ րա, որ հենց հաջորդ փոստով տղաներից պա տ ա и խ ան կս տ ան ա, ն ո ւ յն իսկ
ձխՆգրելով նրանց այդ ան ե լ ։ Գրազն ը ն դ ո ւն վ ե ց , և նա իր զար մ [պաներին
գրեց մի նամակ , որտեղ ոչ մի լուրջ բանի մասին չէր խ ո ս վ ո ւմ_
հ ետգրության մեջ թեթևակի հ իշե ցնե լով, որ յուրաքանչ յո ւրին ուղարկում
է մ եկական հին գդոլարանոց թղթաւ լրամ։
Սակայն ծրարի մեջ դրամ չդ ր ե ց ։
Հ ետադարձ փոստով եկան պատասխան ները, որտեղ տղաները շն ո ր հակալո
ւթյո ւն էին հայտն ո ւմ ((թան կագի ն քե ռի էՆդրյո լին)) իր հաճելի’
նամակի հա մա ր … Իսկ ավարտել այս նախադասություն ը կարող եք
ի ն ք ն ե ր դ ։
Վաղը դուք կցանկանաք որևէ մեկին համոզե լ ի ն չ ֊ո ր բան անելո
Խոսելուց առաջ հապազե ք և ի ն ք ն ե ր դ ձեզ հարց տ վ ե ք . ((Ինչպե՞ս կարող
եմ ստիպել , որ նա ցանկանա այգ անել))։
Այդ հարցը ձեզ հետ կպահի սեփական ց անկությունն ե րի մասին
դատարկաբանելու համար մարդկանց հետ հանդիպելու անխո հ եմ ձ ր գ —
տ ում ի ց ։
Տար վա ամեն սեզոնին ես վարձում էի ն յո ւ յո ր ք յա ն հ յուրանոցներից
մեկի հսկա պարասրահ ը ‘ ք սան երեկ։է դա и ա խ п и ո լթ յո ւնն ե ր կար դալու
համ ար։
Սեզոններից մեկի սկզ բում ինձ անսպասելիորեն հա յտ ն ե ց ի ն , որ
վար ձած դս)հլիճի համար պետք Է վ ճար եմ գրեթե երեք ան գամ ավ ե —

54 ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

չի թա ն կ , քան առա՛ջ։ Այ դ տեղեկությունը ես ստացա այն ժամանակ ,
երբ տոմսերն արդեն տպված ու վաճառ ված Էին, և բո լո ր անհրաժեշտ
հ այտ ա ր ա ր ո լթյո ւն ն ե րն ար ված ։
Բնականաբար, ես չէի ց ան կան ում ավ ելորդ դրամ վճարե լ , բա յց
ինչ ի մաստ կունենար ի մ ցան կ ո ւթ յան մասին խոս ե լը հյուրանոցի ղ ե կավար
ո ւթյան հ ետ։ նա հետաքրքրվ ում էր մ իա յն իր ո ւզածո վ ։ Եվ ահա
եկու օր անց ես եղա հ յո ւրան ո ցի կ ա ռա վա րչի մ ոտ ։
«Ես փոքր-ինչ տհաճ զարմանք ապրեցի ստանալո վ ձեր նամակ ը ,—
ասացի ե ս ,— Բայ ց բո լո ր ո վ ի ն ձեզ չե մ մ ե ղադ ր ո ւմ ։ Եթե ձեր տեղը լ ի նեի,
ապա, հ ավան ա բա ր , ինքս էլ նման նամակ կ գր ե ի ։ Իբրև այս հ յո ւ րանոցի
կառավարիչ , ձեր պարտականությունների մեջ մտն ո ւմ է ա պ ա ֊
հովել հնարավոր առավե լագու յն եկամուտը։ Եթե դուք այդ չանե ք , ձեզ
աշխատանքի ց կաղա տ ե ն , և դա մ իա ն գա մա յն արդարացի կլինի։ Հ ի մա
եկեք վ ե ր ց ն ե ն ք մի թո ւղթ և գրենք այն « օ գ ո ւտն ե ր ն » ոլ « վ նա ս ն ե ր
ը » , որոնք կստանաք, եթե պնդեք, որ պետք է ավ ե լացնե լ վարձակ ալ —
մա ն գ ո ւմար ը » ։
Այն ուհետև վերցրի հյուրանոցի բ լան կը և մե ջտեղ ով գ ի ծ քաշ ե ց ի ։
Սի սյունակի վերևում գրեցի « օ գ ո ւտ ն ե ր » , երկրորդի վ ե ր և ո ւմ ‘ « վ նա ս ն
ե ր » ։ « 0 դուտներ» վերնագրի տակ գրեցի. «Պ ա ր ա и ր ահն ազատ է » և
բա ցա տ ր ե ց ի ։ « Եթե պա րա и բահն ազատ լինի, ապա դուք այն առավե —
չո ւթ յո ւն ը կուն են աք , ո ը կարող եք վարձով տալ պարերի կամ հա վաք
ո ւ յթ ն ե ր ի հա մար ։ Դա մ ե ծ առավելություն է, քանի որ նման մ ի ջ ո ցառումների
համար դուք ավելի շատ կստանաք, քան դա и ա խ п и ո ւթ յո ւնն ե ֊
րի մի շարքի համար ։ Եթե ես զ բա ղ ե ց ն ե մ ձեր պարասրահը քսան երեկո
մի սեզոնի ը ն թա ց ք ո ւմ , ապա դա ձեզ համար որոշակիորեն կնշանակի
խիստ շահ ա վե տ գործ արքի կորուստ։
Իսկ ա յժ մ եկեք նայե ն ք «վ նա ս ն ե ր ը » ։ Առաջին հերթին փոխանակ
ի ն ձան ի ց ստացվող եկամուտը ավ ելացնելու , դուք պատրաստվո ւմ եք
ն վազ ե ցն ե լո ւ այն ։ Փաստորեն, դուք մտադ րվե լ եք ղրկվել այդ ե կ ա ֊
մրտի ց , որով հետև ես չե մ կարող ձեզ վճարել այն քան , որքան դուք եք
ուզում։ Ստիպված կ լի ն եմ ի մ դասախոսությո ւններն ան ցկացնե լ որևէ
այ լ տեղում։
Դոյություն ոլնի նաև մեկ այ լ , ձեզ համար ոչ ձեռնտու հա ն գա մ
ա ն ք ։ Այդ դա и ախ ո и ութ յունն եր ը ձեր հյուրանոց են բե ր ո ւմ բա զ մա —
թ ի վ զար գացած , կիրթ մար դ կան ց ։ Դա ձեզ համար լավ գո վաղ դ է, ա յն պես
չէ’*։ Փաստորեն լրագրերում գովազդ ի վրա ծախս ե լո վ հինգ հա

55 ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

գար դոլար, դուք չե ք կարողանա այդ քան մարդկանց ստիպել , որ գաճ՜
ձեր հ յո ւրա ն ո ց , որքան որ ե ս կարող ե մ հրապուրել ի մ դա и ախ пи ու —
թ յո ւն ն ե ր ո վ ։ Չ է ՞ որ դա մ ե ծ նշանակություն ունի ցա ն կա ցա ծ հ յո ւրանոցի
հա մա ր » ։
Այս աս ե լո վ , ես նշված «վ ն ա սն ե ր ր » գ րանցե ցի համապատասխան
սյո ւնակում և թ ե րթ ի կը փոխան ց ե ց ի կառավար չի ն , ասելով. «Ես կ ցա ն —
կանայի , որ դուք լրջորեն խո ր հ ր դած եի ք ձեր բոլոր Հնարավոր օգուտների
ու վն ա սն ե րի մասի ն և հետո հայտն ե ի ք ինձ ձեր վե րջն ա կան որոշում
ը » ։
Հաջորդ օրը մի նամակ ստացա, որտեղ հ այտն ո ւմ էին, որ վար ձակալման
դում արը կավելացվփ մ իա յն հիսուն և ոչ թե երեք հարյուր
տո կ ո սո վ ։
նկատի ուն ե ց ե ք , ո.ր ես այդ զեղչը ստացա ոչ մի բա ռ չա րտա բ ե —
րե լով ի մ ուզածի մա ս ի ն ։ Ամբողջ ժամ ան ա կ խո ս ո ւմ էի ի մ զր ո ւցակ ցի
ցան կ ո ւթ յան և այն մա ս ի ն , թե նա ինչպես կարող է ստանալ ցան կա-
լին:
Ենթադ րենք, ես վարվեի այնպե ս , ինչպես ս ովորաբար վարվում՜
են նման դեպքերո ւմ’ ներխուժեի կառավարչի աշխատասեն յակ և հա յ տարարեի.
«Սա ի ՞ն չ է նշանակո ւմ, դուք եռակի ավ ե լացնում եք շենքի
վարձակալման գո ւմար ը , ե ր բ , ինչպես գիտեք, տոմսերն արդեն տպված
են և արված են համապատասխան հայտարար ո ւթյո ւն ն ե ր ։ Երե ք ան գամ
: Անիմա’ստ է: Անհեթե թ ։ Ես այդքան չե մ վ ճա ր ի » ։
Ինչ կլիներ այդ դ եպքո ւմ ։ Թեժ վեճ կսկսվեր, իսկ դուք գ իտ ե ք , թ ե
ինչո վ են ավարտվում վ ե ճ ե ր ը ։ Եթե նու յնիսկ հա մ ո զ ե ի , ո ր ինքն անարդարացի
է, ապա ինքնասի րությունը նրան թո ւ յ լ չէր աա ն ահ ան —
ջեր
Ահա մւսրդկային հարաբերությունների նոլրր արվեստին վ ե րա բ ե րող
երբև իցե տրված լավագո ւ յն խ ո րհ ուր գների ց մ ե կ ը ։ «Եթե նու յնիսկ
այստեղ կա հաջողության ի ն չ ֊ո ր գաղտն ի ք ,— ասել է Հենրի Ֆո ր դ ը ,—
ապա դա ուրիշի տեսակետը հասկանալու և ի ր ե ր ի ն , նրա և քո տե սակետից
նայե լու կարողությունն է » ։
Դա այն քան պարզ է և ակ նհայտ, որ յուրաքանչ յո ւրը պետք է ան միջապես
տեսնի այս ի րադրության արդա ր ա ցի ութ յուն ը . և սակայն և եր
երկրագնդի վրա ապրող մար դ կան ց իննսուն տոկոսը հարյուր դեպքից
իննսունում անտեսում է այդ խորհուրդը։
Ձե զ օրինա՞կ է պետք ։ Ալքի ան ցկացր ե ք ա յն ն ամ ակնե ր ր , որոնք
վազն առավ ոտյան կհայտն վ են ձեր դրա и ե դանին և կ համ ո զվ ե ք , որ

56 ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

Հ ե ղ ի նակ ն ե ր ի մ ե ծա մ աս նո ւթյո լնը խախտո ւմ է ո ղ ջամտության ա1Դ
հիանալի կանոն ը։ Վե ր ցր ե ք , օրինակի համար , մա յր ցա մա ք ի բոլոր ան կյուններում
իր բաժանմ ո ւն ք ն ե ր ն ունեցող մի ռ ե կ լամայի ն գ ո ր ծակա-
լութ յա ն ռադի ոբաժ նի պետի նամակ ը ։ Այդ նամակն ուղա ր կ ված է եղել
երկրի տ ե ղա կան ռադ ի ո կայաններ ի ղ եկավարների ն։ Յուրաքանչ յո ւր
պար բեր ո ւթյան վ ե րաբե ր յալ ի մ վ ե րաբե րմ ո ւն քը շ արադրել ե մ ւիա կա ֊
.գծերում:
Մի и տ ր Ջ ո ն P-լ ա ն կ ի ն ,
Р լ ան կվի ք լ, Են դի ան ա ։
Լ ա ր դելի միստր Բլանկ։
Մեր ընկերությունը ցանկանում է ռադիոհաղորդումների բ նագա-
վսւասմ պահպանել առաջատար ռ ե կլամային գործակալության դիրքը:
((1 ւմ է հետ աքրքրում, թե ին չ է ուզում ձեր ը ն կ եր ո ւթյո ւն ը ։ Ինձ
ան հան գստացն ո ւմ են սեփական խն դ ի ր ն ե ր ը ։ Բանկն ինձ ղրկում է տունս
ե ե տ դնելու ի րավ ո ւն ք ի ց , միջատները ոչնչացնում են տուղտավարդերը,
երեկ ֆոն դա յի ն բ ի ր ժայո ւմ նկատվել է կուրսի անկում, առավոտ յ ան
ուշացա 8 անց 1 5 -ի գ նացք ի ց , երեկ երեկո յա ն ինձ չէին հրւսվիրել
Ջոնսոնի մ ոտ լղարի, բժի շկ ն ասում է, որ ար յանս ճնշում ը բարձր է,
նևրիտ ունեմ, և գլուխս թ եփոտո ւմ է, իսկ Ի՞նչ է կատար վում հ ետո i
Այսօր առավ ոտյան ծա ռայո ւթ յան եմ գալիս տագ նա պա ծ , բա ց եմ անում
փոստը և պարզում, որ մի ին չ ֊ ո ր ոչնչություն, որը գտն վ ո ւմ է Նյու
Տոր քում, շաղակրատում է այն մասի ն , թե ինչ է ուզում իր ը ն կ ե ր ո ւթ յո ւ նը
։ Պա՜հ։ Եթե մի այն նա կա ր ո ղան ա ր պա տ կե րա ցն ե լ, թե ի նչպիսի
տպավորո ւթյո ւն է թող նում իր նամակ ը , ապա, երևի, կթողներ ռ ե կ լամա
յի ն աշխ ա տ անքլ և կ զ բաղ վ ե ր ոչխարների վնասատուներին ո չն չա ց նելու
համար հեղուկ արտադ ր ե լո վ » ։
Մեր գործակալության ռեկլսւմսւյին հայտարարությունները երկրով
մեկ հիմք են հանդիսացել ռադիոկայանի առաջին ցանցի աջիւասւա&քի
համար; Եկ հետագայում նու յնպես, ռադիոհաղորդումների ծրագրերու մ
մեր հայտարարությունների գբադեցրսւծ ժամանակը տարեցտարի ապահով
եյ է մ ե գ հ ամար աոաջին տեղը մյ ուս ռ ե կլամային գործակալու թյունների
մեջ:
«Դո ւք ա ռայի ն տեէլում գտնվող խոշոր Լ Հարուստ կազ մակ ե րպո ւ թյո
ւն եք, այնպես չէ ։ Հ ետ ո * ի ն չ ։ Թքա &, եթե դուք ն ո ւ յն քան նշան ա ֊
վոր եք, ինչպես « Ջեներալ մ ոտ ո ր ս ը » , «Ջե ն ե րալ է լեկտրիկը» և Ա Մ ն ֊ի

57 ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

բանակի գլխավոր շտաբը միասին վ ե ր ց րա ծ ։ Եթե դուք ա չնքան ող շա֊-
խոհ լի նեի ք , ււրքաս տ զարամ իա կոլիբրիս, ապա, երևի, կհ ա и կան այիք v
որ ինձ հ ե տ աքրքրում է, թե որքան նշան ա վո ր եմ ի նքս, և ոչ թե ա յն r
թե որքան նշանավոր եք դո ւք) ։
Ս ենք ցանկանում ենք, n r մեր ոեկլամսւյի ն հայտարարությունները
հիմնվեն ոսւ ւ լիոինֆորմացիայի բնսւգավսւււի ամենսւվերջին նվանում-
ների վրա:
Ր ոլք ցան կան ո ՜ ւմ եք։ Ղոլք ցան կան ո ՜ ւմ ե ք։ Գուք ի и կա կան ա վ ա ֊
նակ ե ք ։ Ինձ չի հեա աքր^րո^մ, թև ին չ Լք ուզում կամ ին չ են ուզում
Մ ուս ո լինին կամ Իինդ -Ըրոսբին։ Թույլ տվեք ասել ձեզ, մեկ ան գամ
ըն դ մ ի շտ, որ ինձ հետաքրքրում է այն , ինչ ե и եմ ուզում, իսկ դՈԼք այԳ
մասին դեռ ոչ մի խո ս ք չեք ասել ձեր տհւմար նամակում կ։
Այդ պատհաոով չե՞ ք դրանդի, ար դյո ք , մեր րնկերությանը ձեր
աոսւշնահերթ ցուցակու մ ‘ մ ե ց կայանի աշխատանքի մասին ամ ե ն շաբաթ
յա տեղեկությո ւններ հաղորդեյ ո ւ համար, հայտն եք մեդ յուրաքանչ
յուր մանրամասնություն, որբ կարող է գործակալությանը օգտակար
լինել ‘ իր համար հատկացվաձ ժամանակը խելամիտ կերպով բաշխե լու
համար:
( « Առաջնահերթ» ց ո ւցակ ։ Ա՜ յ ք ե զ անպատկառ ։ Նախ ձեր ր ն կ ե ր ո լ ֊
թ յա ն մասի ն շաղակրատելո վ, ստիպում եք, որ ես ինձ ողորմելի զ գա մ ,
իսկ հետո խն դ ր ո ւմ եք ձեզ տեղավորել ((ա ռաշն ահ ե ր թ » ց ոլց ա կո լմ և
նու յնիսկ ((խնդրեմ)) չեք ասում կ ։
Այս նամակււ ստանալո ւ անհապաղ հաստատումբ Լ &եր աշխատանքի
մասին ամենւսվերշին տվյալների luiuufnui ‘p, երկկողմանի օ գ տակար
կ|ինեն:
Ր ոլք հ ի մ ա ր ե ք ։ Ինձ եք ուղարկում անպետք , պատճենահանող
մ ե ք ե նա յո վ բա զ մա ց րա ծ նամակ , այն նամակ ների ստերեոտիպ օ ր ի ն ա ֊
կ ր , որոնք աշնանային տերևների նման ցր վ ո ւմ են աշխարհով մեկ այս
ու այն կ ո ղմ ։ Եվ դուք այն քա՜ն անպատկառ եք, որ ինձ եք գ և և ո ՚մ ^
խնդ ր ե լո վ թելադր ել ձեր շրշա բե րա կան նամակի ստանալր հավաստոդ
անձնական նամակ , այն դեպքում, երբ ես մտահ ո գ վա ծ եմ տանս դրա֊
վաթ ղթ ո վ , տուղտավարդերով և արյան ճ ն շ մա մ բ ։ Ըստ որում դուք խ ը ն դ ֊
բ ո ւմ եք այդ անել (.(անհապաղ))։ Ի՛՛նչ է նշան ակում այդ ((անհապաղը))։
Մի՞թե չգիտե ք , որ ես ձե զնից պակաս չեմ զ բաղ ված կամ ծայրահ ե ղ
դ եպքում ինձ դուր է գա լի и մտած ե լ , որ դա ա յդ ո ՚ե ս է ։ Եզ քանի որ
սկսեցինք խոսել ա յդ հարցի մա ս ի ն , ապա ասաց ե ք ‘ ո ՞վ է ձեզ ի ր ա ֊

58 ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

վ ո ւն ք տվել տիրոջ նման վարվել ինձ Հ ետ ։ Ասում եք, ոք դա կլինի ( (ե ր կ ֊
կ ո ղմ անի օգտակար) ) ։ Վերջապե ՜ս, վերջապես սկսեցիք Հաշվի առնել
՛նաև ի մ տեսակ ետր ։ Սակայն դուք կոնկրետ չեք բացատր ո ւմ , թե ի ն չ ֊
պ ե ՜ս այն ինձ Համար օգտակար կ լի ն ի ) ։
Ձ,եգ նվիրված
Ջոն քղսւնկ,
ոադիորսւմնի վարիչ
Լ. Գ. «Բ լանկվիլ լ չո րնալ » լրագրից նամակին կից ուղարկվող ш г —
աատսլութ յուն ը կհեասւքրքրի ս ե գ , ե. հնարավոր է, n r դուք կ ցանկանաք
այն հաղորդել Զեր ոադիոկայանով:
(Վե ր ջապե ս , այստեղ Հ ետգր ո ւթյան մեջ դուք նշում եք ի ն չ ֊ո ր մի
բա ն , որը կօգնի լուծելու ի մ խնդ ի ր ն եր ի ց մ ե կ ը ։ Ինչո՞ւ չս կս ե ցի ք ձեր
նա մա կ ը , . , , աս ե ն ք , ի նչ օգուտ այդ մասին խ ո ս ե լո ւց ։
Մի մարդու , որն աշխատում է գովազդի բ նա գավառ ո ւմ և մ ի ա ժ ա ֊
.ման ակ այնպիսի Հիմար շա տ ախ ո и ութ ամ բ է զ բաղ վ ո ւմ , ինչպիսին պ ա ֊
բուն ա կվում է ձեր նամակում, ուղեղի բնիշները նորմալ վիճակում չե ն ։
Ձ ե զ անՀրաժեշտ է, ոչ թ ե մ ե ր աշխատանքի վ ե րաբ ե ր յալ ամենավերջին
յտ՜վյալներով նա մա կ , այ լ մի կվարտ յո դ ձեր վաՀ ան աձև գեղձի Հ ա ֊
մար ) ։
Այսպես ուրեմն, գովազդ ի մա ս նագ ետ ը , որն իրեն ներկայացնում՜
որպես մ ա րդկան ց վրա ներգործելու արվեստի դիտաէլ դրդելով նրանց
ի ն չ ֊ո ր բան դնել , եթե այդպիսի մարդը դրում է նման մի նամակ , ապա
ի ՜ն չ կարող ենք սպասել մ սագ ո ր ծի ց , Հացթո ւխի ց կամ էլ պաստառների
մ եխ ե ր պատ րա и տ ո ղի ց ։
Իսկ աՀ ա ևս մի նամակ, որը գրել է խոշոր Հան գ ո ւցայի ն բ ե ռ նա տար
կայարանի սլետը ի մ ունկնդիրներից մ ե կ ի ն Հ է դվարդ Վերմ ի լե ն ի ն ։
Ի՞նչ տ սլավո բո ւթ յուն է թողել նամակ ն այն ան ձնավորո ւթյան վրա, որին
Հաս ց եագ ր ված էր։ Նախ կար դաց ե ք , իսկ Հետո ես ձեզ կասեմ այդ մ ա ֊

59 ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

«Ա. Rbrb<pu ’u սանս» ընկերություն
2 8 , ֆրոնտ-սթրիթ,
Բրուկլին, Նյո ւ 3 n r f :
Մֆստր էդվսւրգ Վերմիյենի ու շադրությանը
Ջ ե նտլմ ե ն ն ե ‘ ր
Մեր րն դո լ ն ո ղ ֊բ ե ռ ն ող երկաթո ւղային կայարան ո ւմ բ ե ռ ն ե ր ի մ շա կումը
դժվարացե լ էճ կ ա պ փա ծ բ ե ռ ն ե ր ի մ ե ծ ծափալի Հետ, որ մ ենք
и տ ան ում ենք օրվա երկրորդ կեսի վերջում։ Այդպիսի իրադրությունը
Հ ան դե բ ն ո ւմ է բե ռ ն ե ր ի կուտակմանը, արտաժամ յա աշխատանքի , բ ե ռ ֊
ն ա տ ար ավտոմե ք ենաներ ի ուշացման, իսկ որոշ դեպքերում նաև բ ե ռ ֊
ների ո ւ շացման ։ Նո յեմբեր ի 1 0 ֊ի ն ժամը 1 6 անց 2 0 րոպեին Ձեր ր ն ֊
կ երության կո ղմի ց ստացան ք բե ռ ն ե ր ի մի բա ժ ի ն ճ 5 1 0 արկղից բա ղ կացած
։
Մենք Ձեր աջակ ցության կարիքն ենք զ գո ւմ մեղ մոտ բ ե ռ ն ե ր ի ուշ
ստացման պատճառո վ ծագող անց անկ ալի Հետևանքները Հա ղ թ ա Հա ֊
ր ե լո լ Հա մա ր ։ Կարելի՞ է ծեղ խն դ ր ե լ , որ այն օրերին, երբ ուղարկում
եք բե ռ ն ե ր ի ադպիսի խոշոր բա ժ ի ն ն ե ր , ինչպես նշված օրը, աշխ ա տ եք
կամ մի փոքր շուտ ուղարկել բ ե ռ ն վա ծ մ ե ք ե նան , կամ էլ բե ռան մի մա սը
բե ր ե լ օրվա առաջին կեսի ր նթա ց ք ո ւմ ։
Աշխատանքի այդպիսի կարգավորման Հ ետևանքո վ Ձեր բ ե ռ նա տարներն
ավելի արադ կ բ ե ռ նաթափվ ե ն , և կարող եք վստաՀ լինել , ոդ
Ձեր բ ե ռ ն ե ր ը կուղարկվեն Հ ե ն ց ստացման օրը, որն, անկասկած, Ձ ե զ
Համար շ ա Հ ա վե տ կլինի։
սեդ նւ]կրված
Կայարանապետ Ջռն Р.
Կարդալով աչս նա մակ ը , «Ա . թ ե ր ե գա ‘ и սանսя ֆ ի ր մայի առևտրական
բա ժ ն ի վարիչ Վերմիլենն այն ուղարկեց ի ն ձ ‘ հ ետև յալ մ ե կ նա բա ն
ո ւթ յա մ բ , СГ Սույն նամակից ստաց ված տպավորո ւթյո ւնը սպասվածին
Հակադարձ է ։ Այն սկսվում է Հան գ ո ւցայի ն կա յա բան ի դժվար ութ յունն ե ֊
րի ն կա րա գ ր ո ւթ յա մ բ , որն, ընդհանրապես, մ ե զ չի Հ ե տ աքրքրում։ Ա յ նուհետև
նամակ ո վ խնդ ր վ ո ւմ է մ ե ր աջ и կ ց ո ւթ յո լն ը ճ բոլորո վին Հաշ ֊
վի չառ ն ե լո վ , որ դա կարող է մ ե զ Հարմար չլինել և մ իա յն Հ ետո , վ ե ր ջին
պար բե ր ո ւթյան մեջ նշվում է այն փաստը, որ նման ս;ջակցպւթյ ն

60 ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

հետևան քո վ մ ե ր բ ե ռ նատար ն ե ր ն ավելի արագ կբեռնաթափմեւն և բ ե ռ ները
կուղարկվեն հենց и տ ա ց մ ան օր ը ։
Խ Ի ոսքերով ասա ծ , այն մասի ն , ին չը մեղ ամ ե ն ի ց շատ է հե —
տ աքրքրում, խո ս վ ո ւմ է ամ են ավերջում, և նամակի ողջ բո վան դա կ ո ւ ֊
թ յո ւն ը ավելի շուտ չօգնելու , քան օգնելու ց ան կութչուն է առաջաց նում
» ։
Եկեք տես նենք , թե կար ո ՞ղ ենք, ար դ յո ք , կազ մ ե լ այլդ նամակի բա բ ե —
լա վ վա ծ ձև ը։ Ժամանակ չկո ր ց ն ե ն ք մեր խն դ իրն երի մասի ն խո ս ե լո ւ
վ րա ։ Ինչպես նշոլմ է Հ ենրի Ֆորդը, անհրաժեշտ է կարողանալ ((հասկանալ
ուրիշի տեսակ ետը և իրերին նայե լ նրա և քո տեսակետից) ) ։
Ահա նամակը շտկելու ուղին երի ց մ ե կ ը ։ Միգուցե լավագ ո ւ յն ը չ է յ*
բա յ ց այդպիսի շտկումից չի՞ շահի, ար դ յո ք, նա մակ ը ։
Միսւոր էդվարդ Ղերմիլենին
«Ս,. 3,երեցա’ս սանս » ընկերություն
2 8 , ֆրո նա-ս ր ր իթ
£րուկլին, Նյ ոլ Յորք
Հա ր գ ե լի մ ի ստ ր Վ եր մ ի լե ն
Ջեր ընկ երությունը արդեն տասնչէրս տարի Է, ին չ մ ե ր մշտական՝
հաճախորդներ ից Է։ Իհարկե, մ ե ն ք շատ շնորհակալ ենք Ջեղանի ց դրա
համար և համապատասխանաբար կ ո ւզե նայի ն ք Ձե զ սպասարէլել արադ
ե ա ր դ յո ւնա վ ետ ։ Ս ա կա յն , դ ժ բա խ տ ա բա ր , դա անհնարին է, երբ Տել?
բե ռ նատար ն ե ր ը բե ռ ն ե ր ի մ ե ծ բա ժ ի ն ն ե ր ը մ ե ղ են հաս ցն ո ւմ օրվա վ ե ր ջում,
ինչպես դա եղավ նո յ ե մ բերի 1 0 — ի ն ։ Ինչո՛՛ւ։ Որովհետև հաճախո
ր դ ն ե ր ի ց շատերը ն ույն պես ի ր ե ն ց բ ե ռ ն ե ր ը բեր ո ւմ են օրվա վ երջում։
Բնականաբար դա՝ ա ռաջա ցն ում է բե ռ ն ե ր ի կուտակում և Ջեր բ ե ռ նա տարների
հ ա րկա դրական ո ւշա ցո ւմ , իս կ ե ր բ ե մ ն նա1ւ Ջ եր բե ռ ն ե ր ի
ա ռա ք ման ուշացում։
Դա վատ է ։ Շատ վա տ ։ Ինչպե՞ս խո ւսափե լ ։ Դա հնարավոր է , եթե
Ջեր բե ռ ն ե ր ը հա ս ց ն ե ք օրվա առաջին կ ե ս ի ն ։ Դա թ ո ւ յլ կտա Ջ եր մ ե ք ե նաներին
արագ բ ե ռ նա թափվ ե լ և վերադառնալ , իսկ մ ե ն ք կ կարողանա
ն ք անմիջապես վերամշակել Ջեր բ ե ռ ը , և մեր բան վ ո ր ն ե ր ը եր ե կ ո յա
ն վ աղ կհասնեն տունՀ ճաշին Ջեր ա րտ ա դրած հրաշալի մակարոնն
ոլ լապշան վայե լե լո ւ համար ։
Խնդրում ե մ , մի ընդո ւնեք սա որպես բո ղ ո ք ե մի կար ծ ե ք, որ ես

61 ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

tմտադ րվե լ եմ Ձեզ խո րՀուրդ տալ , թե ինչպես վարեք ս ե ր գործ՜եր ը ։ Նամակիս
դրդապատճառը մ իա յն Ձե զ ավելի ար դյո ւնավ ետ սպասարկելու
ցան կ ո ւթ յո ւն ն է։ Անկախ այն բա ն ի ց , թե Ձեր բ ե ռ ն ե ր ը երբ տեղ կՀաս-
նեն, մ ե ն ք միշտ ո ւրախո ւթյամ բ կանենք մ ե ր ձ եռ քի ց ե կած ամեն ի ն չ ,
Ձե զ արագ սպասարկելու Համար ։
Դուք զ բա ղ վա ծ ե ք ։ Խն դ ր եմ, նեղություն մի կրեք պատասխանելու
■այս ն ամ ա կին ։
ս ե զ նվիրված
Կայարանապետ P.
Այսօր Հազարավ ո ր Հ ո գ նած և վատ վարձատրվող ա ռևտ րա կան
գ ո ր ծակալն եր քարշ են դալիս մայթ է յրին։ Ինչո՞ ւ ։ ՈրովՀետև միշտ մտ ա ծում
են այն մա ս ի ն , ինչ իրենք են ուզում։ Նրանք չեն Հասկանում, որ
ո’շ դուք, ո չ ես ոչինչ գնել չենք ուզում։ Եթե ո ւզ ենայի ն ք որևէ բան
դ ն ե լ , ապա կ գ նայի ն ք և կ գ ն ե ի ն ք ։ Սակայն մենք երկուսս էլ մշտապես
մտաՀ ո գված ենք մեր խն դի րն ե րի լո ւծո ւմո վ ։
Իսկ եթե այդպիսի մի գործակալ կարողանար մ ե զ ց ո ւ յց տալ , թե
ինչպես կարող են իր ծառայո ւթյո ւն ն ե ր ը կամ ապրանքները օգնել մեր
Հարցերը լուծելուն, ապա նա կարիք չի ունենա դրանք մ ե զ առաջար կելու:
Մենք ինքներս դրանք կ գն ե ն ք ։ Չ է ՞ որ գնորդին Հաճելի է գ իտակ ց
ե լ , որ ինքն է գ ն ո ւմ , ոչ թ ե , որ իրեն վաճառ ո լմ ե ն։
Այն ո ւամ ե նայն ի վ , շատերը իրերին չնա յե լո վ գնորդի տ ես ակ ետի ց ,
.ամբողջ կ յան ք ո ւմ զ բաղ վ ո ւմ են առևտրով ։ Օրինակ, ես ապրում եմ Ֆ ո րես
տ-Հի լս ո ւմճ փոքրիկ թաղամաս ո ւմ , որը բա ղ կա ցա ծ է մասնավոր
.տներից և տեղավ ո ր ված մ ե ծ Նյոլ Յորքի կ ենտր ո նո ւմ։ Մի ան դամ կայա
րա ն շտապելիս, պատաՀաբար Հանդ իպե ցի անշարժ иեփական ո ւթյան
աո ուծախո վ զ բաղ վ ո ղ գ ո ր ծակալի , որն արդեն երկար տ ա րին ե ր աշխատում
է Լոն գ Այլեն դում ։ Նա լավ գիտեր Ֆորե и տ-Հի լս ը , այդ պա աճառով
էլ Հ ենց քայ լե լի ս նրան Հարցրի, թե ար դյո ք ի մ ս վաղ ված պատերով
տունը կառ ո ւցված է մ ետաղական ցան ց ի կ ի րառ մա ՞մ բ , թ ե ՞ շար ված է
ս նամ ե ջ աղ յո ւս ն եր ո վ ։ Նա պա տասխան ե ց , որ դա իրեն Հայտն ի չէ և
խո ր Հո լր դ տվեց ( չնա յա ծ ես առանց ա յդ էլ գ իտե ի ) դիմել ((Ֆորեստ-
Հ ի լս ղարդենս)) ը ն կ ե ր ո ւթ յան ը ։ Հաջորդ առավ ոտյան նրանից նամակ
ստացա։ Հ այտն ում էր, ա ր դ յո ՞ք , նա ինձ անՀ րաժեշտ տե ղ ե կ ո ւթյո ւն ն ե րը
։ Նա կարող էր դրանք ստանալ Հ ե ռախո ս ո վ վաթսուն վա յր կ յա ն ո ւմ ։
Բա յց նա այդ չա ր ե ց ։ Երկին ան գամ ինձ ասաց, որ կարոդ եմ այդ ի մա

62 ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

նալ Հեռախո ս ո վ , իսկ հետո թ ո ւ յ լտվ ո ւթյո ւն խ ն դ ր ե ց ինձ ապահ ո վագրելու
‘Համար։
Նրան չէր մ տահոգում ինձ օգնելու հար ց ը ։ նրան մ տ ահ ո գում էր
մ իա յն այն , թե ինչպես օգներ ինքն ի ր ե ն ։
Արժեր, որ նրան տայի Վեշ Ցանգի ((Նվիրատուն)) և ((Հա րս տ ութ յա ն
բաժանում)) հրաշալի գրքերից մ եկական օրինակ։ Եթե նա կարդար այդ
գրքերը և կիրառեր այնտե ղ ի դրու յթն ե րը գործնական ում, ապա դրանք
հազար ան գամ ավելի շատ եկամուտ կբե րեին ն րան , քան ինձ սւ պահ ո-
վա Գրելը ։
Մ ասն ադե տները ևս նու յն սխալն են թու յ լ տալի ս ։ Տ արիներ առա ջ
Ֆիլադե լֆիա յո ւմ մտա հայտն ի ք ի թ ֊ կ ո կ ո ր դ ֊ ւս կ ա նշի բժ շկ ի ընդ ո ւնարան
։ Դե ռ նշագեղձերիս չնա յա ծ , նա ^ ա ր ց ր ե ց , թե ինչով ե մ զ բա ղ վ ո ւմ ։
Նրան հետ աքրքրում էր ոչ թ ե ի մ նշագ եղ ձ եր ը , այլ ի մ եկամտի չա փը t
Նրա գլխավոր հոգսը ոչ թե այն էր, թ ե ինչպես կարող է ինձ օգնել , այ լ
այն , թե ինչքան կարող է ի նձ նից պո կե լ ։ Արդյունքում ոչինչ չստ ա ցա վ ։
Ես հ ե ռա ց ա աշխատասենյակիցս նրա ան ս կ զ բո ւն քայն ո ւթ յան հանդ եպ
ար համարհանքով լ ց վա ծ ։
Աշխարհը լի է այդպիսի գռփող, ուտող մա ր դ կա ն ց ո վ ։ Այդ պատճառով
էլ այն հազվագ յո ւտ մա ր դ ը , որը ջանում է անշահախնդրորեն
ծա ռայե լ ուրիշներին, նրանց հա մ ե մա տո ւթ յա մ բ ունի հ ս կայական առավ
ե լո ւթյո ւն ն ե ր ։ Նրա մ րցա կիցները փոքրաթի վ ե ն։ Օոլեն Դ . Յանգը
ասում է ր , a Այն մարդը, որն ընդունակ է իրեն ուրիշն երի տեղը դնելու
և հասկանալու նրանց մտք ե ր ը , չպետք է անհանգստանա, թե ապագայո
ւմ իրեն ինչ է սպասվում))։
Եթե այս գիրքն ըն թե ր ց ելուց հետո դուք ձ գտե ք իրերին նայե լ ձ ե ը
զ րուցակցի տեսակ ետից և դ ի ր ք ե ր ի ց , ապա դա հ ե շտո ւթ յամ բ կարող է
ուղենիշ դառնալ ձեր գործնական կար ի երայո ւմ։
Մարդկանց մ ե ծ մասը քոլեջ է ավարտո ւմ ։ Նրանք սովորում են
Վիրգիլիոս կարդալ և բար ձրագո ւ յն մա թ ե մատի կա յի գաղտն իքն երին
տիրապետ ել, և չ նա յա ծ դրան, երբե ք չեն իման ո ւմ , թե ինչպես է գ ո ր ծում
ի ր ենց ս ե փ ա կան գի տ ա կց ութ յուն ը ։ Ահա ձեզ օրին ա կ* մի անդամ
ես դաս ախոսություևներ էի կարդում խո ս ք ի ց հմտորեն օդտվ ե լոլ ար —
վե ստի մասին քոլեջների երիտասարդ շրջանավարտների համար , որ ո ն ք
պետք է ծա ռայո ւթ յան ան ցն եին Նյուարկում գտնվող «Քե ր ր ի ե ր ք ո ր փ ո ֊
րեյշնյօ ֆ ի ր մա յո ւմ ճ Նյոլ Ջերսիի նահանգ ( այդ կորպորացիան զ բաղ վ ո ւմ
է ծառայական շենքերին և թատրոնների ն օդափոխիչներ մատակարար
ե լո վ ) ։ Իմ ունկնդիրներից մ ե կ ը ցան կացա վ մյո ւս ն ե ր ի ն համ ո զ ե լ , որ

63 ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

րուէՏ էր, ինչպես Հ ո լի վ ո լդ ո լմ են ասում, մի « բ ո բ ո » ‘ ավելի մ ե ծ տա րիքի
մի տղա, որո մեր փոքրիկին իջե ցնո ւմ էր Հեծանվփց և ինքն
էր ֊ա յն ք շո ւմ ։
Բնական Էք որ երեխան լաց ե լո վ վազո ւմ Էր մոր մ ոտ, և մայր ը
դուրս Էր գալիս փ ո ղ ո ց , « բ ո բ ո լի ն » ի ջե ցնո ւմ Հ ե ծան վ ի ց ե նորեց իր ե ր ե խայի
ն ն ստե ց ն ո ւմ ։ Սա կրկնվում Էր Համա ր յա ամեն օր։
Ր ն ; Էր ուզում փոքրիկը։ Այս Հարցին պատասխան ե լու Հաս ար
պետք չէր Շեր լոկ Հո լմ ս լի ն ե լ ։ նրա Հպարտո ւթյո ւնը , նրա զա յր ո ւ յթ ը
սեփական նշանակալիությունը զգալու նրա ձգտումը , նրա բ նա վ ո ր ո ւ թ
յա ն բո լո ր ամ են ա ուժեղ Հո ւ յզ ե ր ը նրան դրդում էին «ռևանշ վ ե ր ց ն ե լ » ,
ամբողջ ուժով խփե լ « բ ո բ ո յի » ք թ ի ն ։ Եվ երբ Հայր ն ա սա ց , որ մի գ ե ղեցիկ
օր նա կկարողանա մի լավ դնգստել մ ե ծ տ ղա յի ն , եթե մ իա յն
՜ւ- ՜Ր այն. րնչ մա յր ը տալիս է, երբ Հայր ը նրան խ ո ստացավ այդ , սըն-
Վ’ ՜լ խնդիրը դա դա րե ց դո յո ւթ յո ւն ունենալուց։ Երեխան պատ-
՜ տ г,7 ուտել սպանախ, թ թ ո լ կաղամ բ , աղ դրած թյունիկ և ո1֊րԷհ
ի ն չ ասես, մ իա յն թե դառնար բավական ուժեղ, որպեսզի ծ ե ծ ե ր իրեն
այդքան Հաճախ ն վաստացնող կռվարարին։
Այս խնդիրը լուծելուց Հետո, Հայր ն ան ցավ մեկ այ լ խն ղ ր ի ճ տղան
ւսնկողն ում միզ ե լու վատ սովորություն ուներ։
նա քնում էր տատիկի Հ ետ ։ Առավոտ յա ն արթնանալով և սավանը
շոշափելով , տատիկն ասում էր , «Նայի ր , Հ ո ն ի , թ ե այս գիշեր նորից
փնչ ես ա րե լ » ։
Իսկ նա պատասխան ում էր* «Ոչ , դա ես չե մ ար ե լ ։ Դու ես ար ե լ » ։
Նրան նախատո ւմ էին, շրմ փ ացն ում էին, ամ ոթան ք էին տալիս,
անվերջ կրկնում էին, որ մա յր ը չի ուզում, որ նա անկոդնում մ ի զ ի ,
ոչինչ չէր օ գ ն ո ւմ ։ Այդ ժամանակ ծն ողները մ տ ածե ց ին * «Ի ն չպե Ռս կարող
ենք ստիպել մեր տղայի ն , որ ինքը այ լևս չուզենա ա յդ ա ն ե լ » ։
Ի՞նչ էր նա ուզում։ Նախ ուզում էր Հոր նման ննջազգեստ ունենալ
և ոչ թե գիշերանոցի ինչպես տատի կ ը ։ Տատիկի Հոգին Հանել էին նրա
գ իշերային արարք ները, և դրա Համար էլ նա ո ւրախո ւթյամ բ Հա յտ ն ե ց ,
որ պատրաստ է թոռ նիկի Համար մի զ ո ւ յգ ննջազգեստ դնել , եթե նա
ուղղվի։ Ոացի ա յդ , տղան ուզում էր ունենալ առանձին մ աՀճա կա լ * * է
Տատի կը դեմ չէր։
Մ այրը նրան տարավ Լյոզերի Հանրախանո ւթը Բ րուկլին ո ւմ , վաճա-
ռողոլՀոլն աչքով արեց և ասաց » «Ա յս փոքրիկ ջենտլմենն ուզում է ին չ —
որ բան գ ն ե լ » ։ ՎաճառողոլՀին Հարցնե լով* «Ի ՞ն չ կց ան կան ա յի ք տե ս ն ե լ ,
ե ր իտասար դ » , այնպես արեց, որ նա իրեն նշան ա կա լի զ գա։

64 ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

Ղրանից տղան կարծես թե աճեց մի քանի սանտիմ ետր ո վ և պատասխան
ե ց . ((Ես ուզում եմ ինձ համար մահճակալ գնել))։
Երբ վաճառողուհին ց ո ւ յց տվ ե ց մահ ճակալը , որր դուր էր եկեր
մա յր ի կ ի ն , վերջինս կրկին աչքով արեց ն րան , ե վաճառողուհին հա մ ո զ
ե ց տղայի ն գնել ա յն ։
Մ ահճակալր տուն բ ե ր ե ց ի ն հաջորդ օրր։ Եր ե կո յան , երբ հայրը
տուն եկավ, տղան վա զ ե ց ղռան մ ոտ , բա ց ա կան չելո վ* ((Հայրի կ, հ ա յ ֊
ր ի կ ։ Գնանք վ ե ր և , տես ի մ գ նած մ ահճակալր))։
նա յե լո վ մահճակալին , Հայր ը հետև ե ց Չարլզ Շվաբի ց ո ւ ց ո ւմ ի ն .
նա եղավ ((ան կե ղ ծ իր գն ահ ա տ ական ում և շռ ա (լ գ ո վ եստո ւմ))։
Հա յր ը ասաց որդուն. ((Հուսով եմ, գոլ չե ս պատրաստվո ւմ միզել
այս մահճակալում) ) ։
((Of ո չ , ո չ ։ Ես այդպիսի բա ն >եմ նի)) ։
Տղան կատար եց իր խ ո ստո ւմ ը , որովհետև դիպել էին նրա ի ն ք նա սիրության
ը ։ Այդ մահճակալը իրենն էր։ Ենքը և մ իա յն ինքն էր այն՛
գ ն ե լ ։ Եվ հիմա նա ուներ ն ն ջազ գ ե ստ, ինչպես մի փոքրիկ տղամար դ г
Նա ցան կան ո ւմ էր վ արվել տղամարդո ւ ն ման ։ Եվ նա այդ անում էր։
Մեկ այ լ հա յր ճ Կ* Գաչման ը ‘ հ եռա խ ոս ա յի ն գ ծո վ ի նժ են եր և մ ե թ
դասը նթացի ունկնդիր, չէր կարողանում իր 3 -ա մ յա դստերը ստիպել
ուտելու նախաճաշը ։ Չոլոր սովորական ձևերը՝ կշտ ա մ բ ան ք , խնդր անք,-
պ ա յմա ն , օգուտ չտվ ի ն ։ Այդ պատճառով ծնողների առջև հարց ծա ռա ցա
վ , ((Ւնչպե՞ и կարող ենք նրան ստիպե լ , որ ց ան կան ա անել ա յն , ին չ
պետք է))։
Աղջիկը սիրում էր ն մանակել մո ր ը , իրեն մ ե ծ և կարևոր զ գա լ ։ Դրա
համար էլ մի առավոտ նրան նստեցրին աթոռին և թ ու֊յլ տվ ե ց ի ն , որ
ինքը ն ախ աճաշ պատրաստի ։ Համապատասխան հոգ ե բանական պ ա ֊
հ ի ն , երբ ն ա շիլան էր խ ա ռ ն ո ւմ , հայր ը մտավ խ ոհ անոց ։ Աղջիկը բա —
ցական չե ց * ( (նայիր, Հ այրԻԿ> այս օր ե ս եմ եփում շիլան))։
Այ դ առավոտ նա առանց համո զ ե լո ւ երկու բաժ ի ն շի լւս կ երավ ,
որով հետև ո գ և ո ր ված էր դրա պա տ ր աս տ մ ա մ բ ։ նա գիտակ ց ե ց ս ե փ ա ֊
կան ն շանակալիությունը։ նախ աճաշ պատրաստելու միջոցով նա գտ ա վ
ի ն ք նարտահա յտ ման ուղին։
ՈլԻ ս ամ Ուինսթերը մի ան գամ նկատել է, որ ((ինքն ա րտ ահ ա յտ ո ւ ֊
մը մար դ կայի ն բ նավ ո ր ո ւթ յան գերիշխող պահանջն է))։ Եսկ ինչո՞ւ հաշ ֊
ՎԻ չառնե լ այս պահանջը գործնական հարաբ ե ր ո ւթյո ւն ն ե ր ո ւմ։ Երբ մ ե ն ք >

65 ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

՜մի փայ լուն գաղափար ենք ունենում, ապատ փոխանակ մեր զր ո ւցակ ց
ի ն ց ո ւ յց տան ք , որ ա յն մ ե զ է պա տ կան ո ւմ , ին չո ՞ ւ թո ւ յ լ չտ ա ն ք , որ
հենց ինքը մ տ ածելով հասնի դրան։ Այգ դ եպքում նա այն իրենը կ համա
ր ի , այն դուր կգա իրեն և հաճո ւ յքո վ կօգտվ ի դրանի ց ։
Հիշեք* ((նախ ստիպեք ձեր զրուցակ ցին խիստ ցանկանալ որևէ
բա ն ։ նա, ով կկա րո ղան ա այդ անել, կնվաճի ամբողջ աշխարհը, իսկ
ո վ չի կարողանա’ կմնա մ են ա կյյ %
Ինը խորհուրդ այն մասին,
թե ինչպես առավելագու յն օդոլւո քաղել
այս գրքից
1, Եթե ուղում եք այս գրքից առավե լագու յն օգուտ քա ղ ե լ , ապա
՛նկատի ո ւն ե ց ե ք , որ գո յո ւթյո ւն ունի մի անհրաժեշտ պ ա յմա ն , մի էա կան
պահ անջ, կարևոր, քան ց ան կա ց ա ծ կանոն կամ ե ղան ա կ։ Եթե
դուք չեք համապատասխան ո ւմ ա յգ հիմ նական պ ա յմա ն ի ն , ապա գը ր —
ք ե ր ուսումնասիրելու մասի ն հազար կանոնն էլ քիչ կօգնեն ձ ե զ ։ Իսկ
եթե դուք ունեք նշված թան կա ր ժ ե ք շնո ր հ քը , ապա կարող եք հրաշք ներ
գործել , առանց կարդալու այն խորհ ո ւր դ ներ ը , որոնք վերաբերո ւմ
են այս գրքից առավ ե լագո ւ յն օգուտ քաղե լուն։
Ւ՛ и կ ո՞րն է ա յգ մո գական պ ա յմա ն ը ։ Ահա ա յն , սովորելու խորը,
կրքոա ցանկություն ե. մարդկանց հետ վարվելու հմտությո ւն դար-
դացնելո ւ հաստատու ն որոշում:
2 , Սկզբում թռուցիկ կարդացեք գրքի յո ւրաքանչ յո ւր գլուխը ‘ ը ն դ հանուր
տպավորո ւթյո ւն ստանալու համար ։ Հ նարավ ո ր է, որ մի գլու խը
կարդալուց հետո դուք հաջորդին անցնելու գայթակ զ ո ւթ յո ւն ունենաք
։ Այդպիսի բան չան ե ք , եթե այս գիրքը մ իա յն զվար ճանալու համար
շ ե ք կարդում։ Իսկ եթե կարգում եք, որովհետև ցան կան ո ւմ եք սովորել ,
ավելի լավ հասկանալ մար դ կայի ն փոխհարաբ եր ո ւթյո ւններ ը , ա յգ դ եպքո
ւմ բա ց ե ք առաջին էջը և մեկ ան դամ Աս ուշադիր ընթերցեք յ ո ւրաքանչյուր
<}լՈլխր* Վերջին հաշվով գա կնշանակի ժամանակի խ նա յո
ղ ո ւթ յո ւն և կբերի իր ար դ յո ւնքն եր ը ։
3 , ^ահախակի ընդհատեք ընթերցանությունը’ ձեր կարդացածի
մասին մտածելու համար: Ինքներդ ձեզ հարցրե ք, թե ինչպես և երբ կարող
եք կիր առ ել յո ւրաքան չ յո ւր խորհո ւր դը։ Այդպիսի ը նթ ե ր ցա ն ո ւթ յո ւ ն
ը ձեզ շատ ավելի կօգնի, քան եթե նման վ ե ք նապաստակին հ ետապն
դ ո ղ որսաշանը։

65 ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

4 , Կարդացեք կարմիր մատիտը, սովորական մատիտը կամ դոիչր
ձեոքին: Երբ հանդիպեք մի խորհրդի, որը, ձեր կարծիքով, կարող եք’
կ ի ո ս ո ե լ , նշեք այ ն կոդքից գծիկով: Իսկ եթե դա շատ կարևոր խ ո ր ֊
հուրդ է, այդ դեպքում ր ն ղ գ ծ ե ք յո ւրաքան չ յո ւր ն ախ ա դա ս ութ յուն ր կամ
կողքին չորս հատ աստղիկ ն շանակե ք ։ Նշոլմներր և տողերի ը ն դ գ ծ ո ւ մ ֊
ներր գրքում այն դարձնում են ավելի հետաքրքիր և բավականաչափ
հեշ տաց ն ո լմ են նրա կրկնակի արագ ը նթ ե ր ցո ւմ ր ։
5 , Ես ճանաչում ե մ մի մարդու , որը 15 տարի խոշոր ապահ ովագրական
կոնցեռն ի գրասենյակի պետ է եղել ։ Ամեն ամիս նա վ ե ր ը ն ֊
թ ե ր ց ո լմ էր իր ը ն կ ե ր ո ւթյան կ նքած բոլոր ապահովագրական պ ա յմա նագր
եր ը ։ Այո, նա ամ ս եամ ի ս , տար ե ցտարի կարդում էր նու յն պ ա յմա նագիրը
։ Ինչո՞ ւ ։ Որովհետև սեփական փորձից գիտեր, որ դա այդ պ ա յ մանագր
եր ի հող ված ն եր ը մ տ ահ ա պելոլ միակ միջոցն է։
Ես ինքս գրեթե երկու տարի ծախսե ցի հռետորական արվեստի մա սին
գիրք գրելու Վրա և, այն ո ւա մ ե նա յն ի վ , ստիպված եմ լինում ժա մա նակ
առ ժամանակ վ ե ր ը նթե ր ց ե լ այն , որպեսզի հիշեմ, թե ինչ եմ գրել
ի մ սեփական գր ք ո ւմ ։ թա ր մ անալի է, որքա՜ն արագ ենք մ ո ռան ո ւմ։
Այդ պատհաոով, եթե ուգում եք այս գրքից իրական, ոշ վաղանցիկ
օգուտ քաղել , ուրեմն մի’ մտած ե ք , ո ր դրա համար բավական Է մի
ան գամ արագ աշքի ան ցկաց ն ե լ այն : Այն բանից հետո, երբ ուշադիր
կկարդաք այն , դուք պետք Է ամ ե ն ամիս մի քանի մամ թերթեք գիրքը:
Մշտապես այն պահեք ձեր սւոշԱ՝ գրասեղանի վրա: Հահաիւակի աշքխ
անցկացրեք ; Միշտ հիշեք կատարելագործման այն մ ե ծ հնարավորու —
թւունների մասին, որոնցից դեո կաոող b f օգտվե լ մոտ ապագայում:
Մի մ ո ոաց ե ք , ո ր գրքում պարունակվող կանոնների կիրաոումր կաոող
Է դաոնալ սովորական, ավտոմատոոեն կատարվող գործ մ իայն համսւ-
ոորեն ե. անընդհատ դրանց դիմելո ւ դեպքում: Այ լ ուղի շկա:
6 , Բեռ նարդ Եռուն մի ան գամ նկատել է. «Եթե պարզապես ի ն չ ֊ո ր
բան սովոր ե ցնեն մար դ ո լն, նա երբեք ոչինչ չի ս ո վ ո ր ի » ։ Շոոլն ի րա վաց
ի է ։ Ուսուցումը ակտիվ գ ործընթաց Է: Մենք գործելով ենք սովորում:
Այդ պատհաոով, եթե ուգում faf սովորել գրքում աոաշարկւ]ոդ կանոնները,
արեք դոա հետ կապված ո ր ԱԷ բան : Կիրաոեք դրանք ամ ե ն հարմար
աոիթով: Եթե այդպես չվար վ ե ք , շուտով դրանք կ մ ո ռանաք ։ Մտապահվում
են մ իա յն այն գիտե լի քն ե ր ը , որոնք օ գտագո ր ծվ ո ւմ են գո ր ծ նականում
։
Հ նարավոր է, որ ձեզ համար դժվար կլինի մշտապես կիրառել այս

67 ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

խորհո ւր դները։ Ես դա գ իտ ե մ , որովհետև ինքս եմ գրել սու յն գի ր քը >
բա յդ և այնպես հաճախ դժվարանում են գործնական ում օգտագոր ծե լ
այն ամ ենը, ինչ խորհուրդ եմ տալիս։ Օրինակ, երբ որևէ բա ն ի ց դ ժգոհ
ե ք, ձեզ համար ավելի հեշտ է քն նադատե լ և դատապարտե լ , քան փորձել
հ ա ս կան ա լ ձեր զրուցակ ցի տ ե ս ա կե տ ր ։ Հաճախ ավելի հեշտ է լ ի նում
թե ր ոլթյունն ե ր , քան խրախուսանքի համար առիթներ գտն ե լը ։
Շատ ավելի բնական է խո ս ե լ ձեր ցան կ ո ւթ յան , քան ոլր ի լի ցան կ ո ւ թ
յա ն մա ս ի ն ։ Եվ այսպես , շարունակ։ Այդ պատճառով, երբ այս գիրքը
կարդալու լի ն ե ք , հ իշե ք , որ դուք փորձում եք ոչ մ իա յն ի ն ֆ ո ր մա ց իա
ստանալ , այ լ շանո\ւմ եք զար գացն ե լ նոր ս ո վ ո ր ո ւթյո ւն ն ե ր ը ։ Ա յո , ա յո 9
դուք փորձում եք գնալ նոր ճանապարհով ։ Իսկ դա կպահանշի ժա մա նակ,
համառո ւթյո ւն և ամ ե ն օ ր յա գ ործունեություն։
Այդ պատհաոով հւսհախակի դիմեք այս գրքին: Վերաբերվեք ինչ պես
մարդկային հարաբերությունների մասին գործնական ուղեցու յցի,
և ամեն ան դամ, երբ ձեր աոշև կծագի որևէ աուսնձնահսւտուկ խնդիր,
օրինակ, ինչպես վարվել երեխայի հեա, ինչպես հակել ձեր կնոշր ձեր
տեսակետին կամ էլ ինչպես բավարարել դրդոված հահախորդին, մի՜
ե նթարկվեք բնական ռ եակ ց իային և մի՜ գործեք հանկարծական մղումով:
Սովորաբար դա սխալ է լինում: Դրա փոխարեն թերթեք դիրքբ և
կրկին ան դամ նայեք ձեր ընդգ ծած պարբերությունները: Այնուհետև
փորձեք այդ նոր եղանակները գործնականում և կտեսնեք, ո ր դրանք
հրաշքներ կգործեն:
7* Արտահայտեք ձեր պատրաստակամ ութ յո ւն ր կնոջը, որդուն կամ
գործընկերոջը վճարելու տասը ցե նտ կամ մեկ դոլար ամեն անգամդ
երբ նրանք կնկատեն, որ դուք խախտե լ եք մեր կանոն ներից որևէ մ ե կ
ը։ Այդ կան ոնն ե ր ի տիրապետումը վ ե րածե ք ուրախ խաղ ի ։
8. Մի ան գամ ե լո ւ յթ ունենալով ի մ ունկնդիրների առջև, Пւոլսթրի-
թի խոշոր բան կ ե ր ի ց մեկի վա րչութ յա ն ն ա խ ա գահ ր նկա րա գրե ց իր կողմ
ի ց ի նք նակատար ե լագ ո ր ծման նպատակով կիրառվող խիստ ար դյո ւ նավետ
մի համակար գ ։ Չ նա յա ծ տարրական կ րթության ը , ա յդ մարդը
ն երկայումս համար վ ո ւմ է Ամերիկայի ամ ե նահայտն ի ֆի նան ս ի ստն ե րից
մ ե կ ր ։ Նա խո ստո վան ե ց , որ իր հաջողությունների համար պարտական
է գլխ ավո րա պես իր հ նարած համակար գի մշտական կիրառմ ան ր։
Ահ ա թե ն ԻնԼ է անում։ Ես կշարադրեմ այդ համակար գը հենց իր
խո ս ք ե ր ո վ և կջանամ լինել այն քան ճշդր իտ, որքան որ ինձ թո ւ յ լ է տալիս
հիշողությունս

68 ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

 

((Երկար տարիներ ի վեր ես նոթա տետր ե մ պահ ում, որտեղ գրանց
ո ւմ եմ օրվա ը նթաց ք ո ւմ ինձ մոտ կա յա ց ած հանդ իպո ւմներ ը ։ Ը նտ ա նիքս
եր բե ք հույս չի գնում ի մ շաբա թ երեկոների վրա, ի մ ան ալով, որ
ա յդ ժամանակի մի մասը ես միշտ նվիրում եմ ի ն ք նաստո ւգ ման , ի մ
գործողություններ ի վ ե րանայման և գ նահատման ուսանելի գ ո ր ծ ի ն ։
ճա շ ի ց հետո առանձնանում եմ, բա ց ո ւմ եմ հանդիպումների ի մ գիրքը
և խորհ բդածո ւմ բո լո ր զրու յցն ե ր ի , խորհր դակ ցո ւթյո ւնների ու նիստերի
մաս ի ն , որոնք տեղի էին ունեցել շաբաթ վա ը ն թա ց ք ո ւս ։ կ՜ и դ որոլմ
ին ք ս ինձ հարցնում ե մ , ի ՞ն չ սխալներ եմ թ ոլԱ տվել այս ան դամ։
Ի՞նչն եմ ճիշտ արել և ո՞ր դեպքում կարող էի ավելի լավ վար վ ե լ ։
Ինչպիսի՞ դասեր կարող եմ քաղել այդ փո ր ձ ի ց ։
Հաճախ պա տ ահ ում է, որ ի մ գործողություններ ի ա1Գ ամ ե ն շաբա
թ յա տ եսությունը ինձ շատ դ ժ բախտ է դարձնո ւմ։ Հաճախ զար մանում
եմ ի մ սեփական հիմար վրիպումների վ րա։ Իհարկե, տարիների
հետ ա յդ վրիպումներն ավելի ու ավելի հազվադեպ են կրկնվ ում։ Իսկ
հիմա այդպիսի վեր լո ւծո ւթյո ւններ ի ց հետո, ես ե ր բեմ ն հակ վա
ծ եմ թեթևակի թփթվ ւացնե լոլ ի մ ուսին։ Ի նք նաք ննո ւթյան և ի ն ք նա —
դաստիարակման այդ համակար գը , որին հետևում եմ տար ե ցտար ի ,
ինձ ավելին է տվել , քան ի մ կողմից ձեռ նար կ ված որևէ այ լ բա ն ։
Այն նպաստել է որոշումներ ընդունելու ի մ ըն դուն ա կ ության կատար
ե լագո ր ծման ը և հսկայական չափո վ օգնել է ինձ մարդկանց հե տ
ո ւն ե ցած հարաբեր ո ւթյո ւններ ո ւմ։ Ես այն ձեզ ա ռաջարկոլմ եմ ա մ ե նայն
հա մա ռ ո ւթ յա մ բ » ։
Իսկ ինչո՞ ւ նման համակարգը չօգտագործել ստուգելու համար ալս
գրքում շարադրված կանոնների կիրաոումը ծեր կողմից : Եթե դուք դա
ան եք, աւգա տեղի կունենա հետևյալը.
Աոաջին հերթին, դուք կընդգրկվեք ինք նադաստիարակման գործընթացի
մեջ, որը և՞ հետաքրքիր է, և՞ նաև ան գ նահատեյի’ իր նշանակ
ությամբ :
Երկրորդ ‘ դուք կնկատեք, ո ր շփումներ հաստատելո ւ և մարդկանց
հետ վարվելու ձեր հմտությո ւնը անփոփոխ կերպով կանի և կընդարձակվի,
ինչպես ագ ն իվ դափնին:
9 . Օրագիր պահեք՛՜ այնտեղ գրանցելու համար այն հաջողություն-
ներր, որ ձեզ կբերի ա յգ կանոնների կիր առում ր ։ Եղեք հակիրճ։ Արձանագր
ե ք անուններ, ամ սաթվ ե ր , ար դյո ւնքն եր։ Այդպիսի գրառումները
ձեզ կոգևորեն ավելի մ ե ծ ջանքե րի և որքա ն հաճելի կլինի ձեզ համար

70 ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

կարդալ դրանք շատ տարիներ հ ետո , երբ մի հրաշալի երեկո պատահաբար
ձեր ձեռքր կընկնեն դրանք։
Որպեսզի աոսւվելսւգու յն օգուտ քաղեք
այս գոքից,
1 . Մշակեք ձեր մեջ մար դ կայի ն փոխհարաբերությունների կան ո ն ներին
տիրապեւոելու լուրջ, կրքոտ ց անկությոլն ։
2 է Կարդացեք յո ւրաքանչ յո ւր գլուխր երկու ան գա մ } նախքան հաղորդին
ան ց ն ե լր ։
3 . Հաճախակի ր նդհատեք ըն թ ե ր ց ան ո ւթ յ ո ւն ր և հարցրեք ինքն երգ
ձ ե զ , ի ն չպե ՞ս կարող եք կիրառել յո ւրաքան չ յո ւր խորհ ուրդը։
4 . Ը ն դ գ ծ ե ք ամեն մի կարևոր մ իտ ք ։
5 * Ամեն ամիս վ ե րանայե ք գի ր քը t
6 . Կիրառեք ն ր ան ում շարա դ րված կանոնները յո ւրաքանչ յո ւր հարմար
առ ի թ ո վ ։ Օգտվեք այս գրքից որպես գործն ա կան ուղ ե ցո ւ յց ձեր
ամ ե նօր յա խն դի րն ե ր ը լո ւծե լի ս ։
7 . Վերածեք ուսուցումը ուրախ խաղ ի ճ առաջարկելով բա ր ե կա մ ն ե րից
որևէ մեկին տասը ց ենտ կամ մեկ դոլար ձեր կողմից այդ կանոն-
ների յո ւրաքան չ յո ւր խախտման հա մար , որ նա կնկատի։
8 . Ամեն շաբա թ հետևեք ձեր առաջը նթացի ն ։ Հար ցր ե ք ձեզ ի ն չ —
պի սի ՞ սխալներ եք թու յ լ տվ ե լ , ի ն չպի ս ի ՞ հաջողությունների եք հասե լ ,
ի նչպիս ի՞ դասեր եք քաղել ա պա գա յի համար ։
9 . Այս գրքի վերջում օրագիր պահ ե ք ճ նշումներ ան ե լով այն մա ս
ի ն , թե ե ՞ր բ և ի ն չպե ՞ս եք կի ր ա ռե լ ձեզ առաջարկված կան ո ն ն ե ր ը ։
71

71 ՆԱ, ՈՎ ԿԿԱՐՈՂԱՆԱ ԱՅԴ ԱՆԵԼ, ԿՆՎԱՃԻ ՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀԸ: Դեյլ Քարնեգի:

, ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*

СтатистикаЯндекс.Метрика