дома » ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան » ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ: 10. ՏԱՐԻՔ AGE էյջ
Словари

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ: 10. ՏԱՐԻՔ AGE էյջ

ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ PART ONE

10. ՏԱՐԻՔ  AGE  էյջ

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF) 10. ՏԱՐԻՔ AGE էյջ  ( էջ 28).

Արագ ծանոթացման համար:

ԱՌԱՋԻՆՄԱՍ PART ONE

10. ՏԱՐԻՔ  AGE  էյջ

Фаберлик Армения: Бизнес для Студентов

Ո՞ր թվին եք ծնվել:
ես ծնվել եմ … թվին:
Քանի տարեկան եք:
 When were you born?
I was born in … .
How old are you?
ուէն ուը: յու: բո;ն
այ ուոզ բո:ն ին …
հաու օուլդ ա: յու:
երեսունս անց Է:
ձիսունին մոտ եմ:
Նա քսան տարեկանից ավել չի լինի:
I’m over thirty.
I’m close on fifty.
He can’t be a day over twenty.
այըմ օուվը թը:թի
այըմ քլոուզ օն ֆիֆթի
հի քանթ բի ը դէյ օուվը թուլսթի
 երբ Է ձեր ծննդյան օրը:
Իմ ծննդյան օրը …֊ ի …֊ ին Է:
 When is your birthday?
It’s on the … of … .
 ուէն իզ յո: բը:թդէյ
իթս օն դը … ըվ …

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE
ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ

,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика