дома » 2016 » Ноябрь (страница 7)
Рефераты

ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՆԴԵՊ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

20.4. ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՆԴԵՊ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum. Рефераты. Редкие книги. Ледниковый период. Екатерина Варнава и Максим Маринин — «Ari Im Sokhag». — Արի իմ սոխակ: Ընդհանուր դրույթներ:...
Рефераты

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԳԾՈՎ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՀԱՇՎԱՈՈՒՄԸ

20.3. ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԳԾՈՎ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՀԱՇՎԱՈՈՒՄԸ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum. Рефераты. Редкие книги. Ледниковый период. Екатерина Варнава и Максим Маринин — «Ari Im Sokhag». — Արի...
Рефераты

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՅԼ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

20.2. ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՅԼ ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum. Рефераты. Редкие книги. Ледниковый период. Екатерина Варнава и Максим Маринин — «Ari...
Рефераты

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

ԳԼՈՒԽ 20. ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԸՆԹԱՑԻԿ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ 20.1. ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum. Рефераты. Редкие книги. Ледниковый период. Екатерина Варнава...
Рефераты

ԱՄՈՐՏԻԶԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔՈՎ ՀԱՇՎԱՌՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍՈՒՍՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

19.4. ԱՄՈՐՏԻԶԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔՈՎ ՀԱՇՎԱՌՎՈՂ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍՈՒՍՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum. Рефераты. Редкие книги. Ледниковый период. Екатерина Варнава и Максим Маринин — «Ari...
Рефераты

ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՎԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

19.3. ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՎԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum. Рефераты. Редкие книги. Ледниковый период. Екатерина Варнава и Максим Маринин — «Ari Im Sokhag». — Արի իմ...
Рефераты

ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՎԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

19.2. ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՎԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum. Рефераты. Редкие книги. Ледниковый период. Екатерина Варнава и Максим Маринин — «Ari Im Sokhag». — Արի...
Рефераты

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

ԳԼՈՒԽ 19. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ 19.1. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ, ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԵՎ ՃԱՆԱՉՈՒՄԸ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum. Рефераты. Редкие книги. Ледниковый период. Екатерина Варнава и Максим Маринин —...
Рефераты

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

18.5 ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum. Рефераты. Редкие книги. Պահուստային կապիտալը, որի նպատակն Է արտակարգ իրավիճակներում որպես փոխհատուցման աղբյուր օգտագործումը, ձևավորվում է օրենսդրությամբ...
Рефераты

ԿՈՒՏԱԿՎԱԾ ՇԱՀՈՒՅԹԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԲԱՇԽՄԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

18.4 ԿՈՒՏԱԿՎԱԾ ՇԱՀՈՒՅԹԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԲԱՇԽՄԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum. Рефераты. Редкие книги. Կազմակերպության տնտեսական գործունեության արդյունքում ձևավորված շահույթը ընդլայնված վերարտադրություն կազմակերպելու և այլ...
Рефераты

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

18.3 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum. Рефераты. Редкие книги. Կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեությունը բնութագրվում է վերջնական ֆինանսական հետևանքով, որը հաշվառման մեջ կոչվում է զուտ...
Рефераты

ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ (ԲԱԺՆԵՀԱՎԱՔ) ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

18.2 ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ (ԲԱԺՆԵՀԱՎԱՔ) ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum. Рефераты. Редкие книги. Կանոնադրական կապիտալը կազմակերպությունների կանոնադրությամբ որոշված հիմնադիրների (մասնակիցների) կողմից ներդրվող միջոցների գումարն է: Կազմակերպության...
Рефераты

ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

ԳԼՈՒԽ 18 ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ 18.1 ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum. Рефераты. Редкие книги. Սեփական կապիտալը կազմակերպության ակտիվներն են’ պարտւսվորությունները հանելուց հետո: Կազմակերպությունների...
Рефераты
Рефераты

ՆԱԽՈՐԴ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

17.10. ՆԱԽՈՐԴ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum. Рефераты. Редкие книги. Կազմակերպություններում հաշվառվում են նաև այնպիսի ծախսեր,որոնք հետևանք են նախորդ ժամանակաշրջաններում կատարված գործառնությունների...
Рефераты

ԱՐՏԱՍՈՎՈՐ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

17.9. ԱՐՏԱՍՈՎՈՐ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum. Рефераты. Редкие книги. Արտասովոր են համարվում այն ծախսերը, որոնք առաջանում են տարերային աղետների, քաղաքական ցնցումների և այլ...
Рефераты

ՈՉ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

17.8. ՈՉ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum. Рефераты. Редкие книги. Կազմակերպությունների ոչ գործառնական ծախսերի մեջ ներառվում են ոչ ընթացիկ ակտիվների վաճառքների (օտարումների), ընթացիկ...
Рефераты

ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

17.7. ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum. Рефераты. Редкие книги. Գործառնական գործունեության ծախսերի մեջ ներառվում են. իրացված արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ինքնարժեքը,...
Рефераты

ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐՈՒՄ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ՆԱԽՈՐԴ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

17.6. ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՏԱՐՈՒՄ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ՆԱԽՈՐԴ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum. Рефераты. Редкие книги. Նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջաններում ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման ժամանակ առկա սխալները...
Рефераты

ԱՐՏԱՍՈՎՈՐ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

17.5. ԱՐՏԱՍՈՎՈՐ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum. Рефераты. Редкие книги. Ըստ ՀՀՀՀՍ 8 «Հաշվետու ժամանակաշրջանի զուտ շահույթ կամ վնաս, էական սխալներ և...
Рефераты

ՈՉ ԳՈՐԾԱՌԱՆԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

17.4. ՈՉ ԳՈՐԾԱՌԱՆԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum. Рефераты. Редкие книги. Կազմակերպությունները եկամուտներ են ստանում նաե ոչ գործառնական գործունեությունից: Ոչ գործառնական գործունեությունից եկամուտների մեջ...

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика