дома » Рефераты » ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

ԳԼՈՒԽ 18 ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

18.1 ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum.

Рефераты. Редкие книги.

Սեփական կապիտալը կազմակերպության ակտիվներն են’
պարտւսվորությունները հանելուց հետո:
Կազմակերպությունների սեփական կապիտալի բաղադրիչները
ընդհանրացված կարգով արտացոլվում են հաշվապահական հաշվեկշռի երրորդ
բաժնում, իսկ հաշվետու ժամանակաշրջանում դրանց վերլուծական շարժը
ներկայացվում է ձև 3 «Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին»
հաշվետվությունում:

Սեփական կապիտալի հիմնական բաղադրիչ է կանոնադրական կապիտալը,
որը բաժնետիրական ընկերություններում կոչվում է բաժնեհավաք կապիտալ:
Կանոնադրական կապիտալի չափը սահմանվում է կազմակերպությունների
հիմնադիր ժողովի կողմից հաստատված կանոնադրությամբ, որը հետագայում
կարող է փոփոխվել լրացուցիչ որոշմամբ:
Բաժնետիրական ընկերություններում սեփական կապիտալի բաղադրիչ է
համարվում նաև էմիսիոն եկամուտը, որը ձևավորվում է տեղաբաշխված բաժնետոմսերի
վաճառքի գնի և անվանական արժեքի դրական տարբերությամբ:
Կազմակերպության ակտիվների իրական արժեքի արտացոլման նպատակով
պարբերաբար կատարվում են ոչ ընթացիկ և ընթացիկ ակտիվային հոդվածների
վերագնահատումներ, որոնց արդյունքում ձևավորված արժեքի աճը համաձայն
հաշվենկատության սկզբունքի, ձևակերպվում է դեռևս չիրացված շահույթ և որպես
լրացուցիչ կապիտալ ընդգրկվում սեփական կապիտալի կազմում’ «Վերագնահատումից
և վերաչափումից տարբերություններ» հոդվածով: Ընդ որում’
սեփական կապիտալի կազմում դրանք կարող են հանդես գալ ինչպես հիմնական
միջոցների, ոչ նյութական ակտիվների վերագնահատումից արժեքի աճի, այնպես
էլ ֆինանսական ակտիվների, հեռավորման գործիքների’ իրական արժեքով
վերաչափումից չիրացված շահույթների և վնասների կտրվածքով:
Սեփական կապիտալի բաղադրիչներից են նաև չբաշխված շահույթը և
պահուստային կապիտալը, որոնք կուտակվում են կազմակերպության կողմից և
օգտագործվում հատուկ նպատակների համար: Հիմնականում, դրանք ուղղվում են
նախորդ տարիների վնասների փոխհատուցման, շւսհաբաժինների
ֆինանսավորման, կանոնադրական կապիտալի ընդլայնման համար:
Կազմակերպությունների սեփական կապիտալի բաղադրիչներից
յուրաքանչյուրի ֆինանսական հաշվառման և գնահատման կարգը ներկայացնենք
հաջորդ պարագրաֆներում:

320 ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика