дома » Рефераты » ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՄՈՐՏԻԶԱՑԻԱՅԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՄՈՐՏԻԶԱՑԻԱՅԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

10.4. ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՄՈՐՏԻԶԱՑԻԱՅԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum.

Рефераты. Редкие книги.

Ամորտիզացիան ոչ նյութական ակտիվի ամորտիզացվող գումարի
պարբերական բաշխումն է օգտակար ծառայության ընթացքում: Ամորտիզացվող
գումարը ակտիվի սկզբնական արժեքի կամ դրան փոխարինող այլ գումարի և
մնացորդային արժեքի տարբերությունն : Ոչ նյութական ակտիվների օգտակար
ծառայության ժամկետը որոշելիս հաշվի են առնում մի շարք գործոններ: Դրանցից
են.
• տվյալ ակտիվի օգտագործման հնարավորությունը,
իրավաբանական և այլ սահմանափակումները;
• նմանատիպ ոչ նյութական ակտիվի օգտագործման հնարավոր և
տիպիկ կենսաշրջանը, ինչպես նաև նմանատիպ ակտիվի
օգտագործման վերաբերյալ հրապարակային
տեղեկատվությունը;
• տեխնիկական, տեխնոլոգիական հնացածությունը;
• այն ճյուղի կայունությունը, որում գործելու է ոչ նյութական
ակտիվը, ինչպես նաև ակտիվից ստացվող արտադրանքի
նկատմամբ շուկայական պահանջաքէէփ^փոփոխությունը;
• ակտիվի նկատմամբ վերահսկողության ժամանակաշրջանը;
• մրցակիցների կամ պոտենցիալ մրցակիցների կողմից
. ակնկալվող գործողությունները;
• ոչ նյութական ակտիվի օգտակար ծառայության կախվածությունը
այլ ակտիվների օգտակար ծառայությունից:

161 ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ  ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՄՈՐՏԻԶԱՑԻԱՅԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

Ոչ նյութական ակտիվի մնացորդային արժեքը սովորաբար ընդունվում է 0,
բացառությամբ այն դեպքերի, երբ կազմակերպությունը մտադրություն ունի
վաճառել ակտիվը օգտակար ծառայության վերջում կամ գոյություն ունի գործող
շուկա (օրինակ’ ազատ շրջանառող լիցենզիաների համար): Ոչ նյութական
ակտիվների ամորտիզացիոն ժամկետը սահմանված է 20 տարի: Շահութահարկի
մասին օրենքով այդ ժամկետը սահմանված Է 10 տարի:
Հաշվարկված ամորտիզացիայի գումարով պարբերաբար նվազեցվում Է
ակտիվի արժեքը և ամորտիզացված գումարը ներառվում Է ծախսերի մեջ: Այլ կերպ
ասած ամորտիզացիայի ծախսը փոխհատուցվում Է ոչ նյութական ակտիվի օգտագործումից
ստացված եկամտի հաշվին: Հետևաբար, ամորտիզացիայի
հաշվարկման կիրառվող մեթոդը պետք է արտացոլի այն մոդելը, որով
կազմակերպությունը սպառում Է ակտիվի տնտեսական օգուտները:
Ակտիվի օգտակար ծառայության ընթացքում ամորտիզացվող գումարը
պարբերական հիմունքով բաշխելու համար կարող են կիրառվել ամորտիզացիայի
հաշվարկման տարբեր մեթոդներ, որոնցից են գծային հավասարաչափ
հաշվարկման մեթոդը, նվազող մնացորդի մեթոդը, արտադրանքի միավորի մեթոդը
և այլն: Ակտիվի ամորտիզացիայի հաշվարկման մեթոդն ընտրվում և հետևողականորեն
կիրառվում Է ժամանակաշրջանից ժամանակաշրջան, բացառությամբ այն
դեպքերի, երբ փոփոխություն Է տեղի ունենում այդ ակտիվից ստացվելիք
տնտեսական օգուտների սպառման ակնկալվող մոդելում: Դժվար Է պատկերացնել
համոզիչ վկայություն ոչ նյութական ակտիվի ամորտիզացիայի այնպիսի մեթոդի
օգտին, որը հանգեցներ կուտակված ամորտիզացիայի ավելի փոքր գումարի, քան
այն, որ կլիներ գծային մեթոդի կիրառման դեպքում: Անհրաժեշտության դեպքում
ամորտիզացիայի ժամանակաշրջանը և կիրառվող մեթոդը վերանայվում են, որը
կատարվում Է յուրաքանչյուր հաշվետու տարվա վերջում: Ոչ նյութական
ակտիվների ամորտիզացիայի հաշվապահական հաշվառումը տարվում Է 132. «Ոչ
նյութական ակտիվների ամորտիզացիա» պասիվային կարգավորող հաշվով, որի
կրեդիտում արտացոլվում են ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիայի հաշվեգրված
գումարները, իսկ դեբետում’ օտարված ոչ նյութական ակտիվների*
կուտակված ամորտիզացիայի դուրսգրումը: Հաշվապահական հաշվառումը
տարվում Է այդ հաշվին կից բացված երկրորդ կարգի հաշիվներով:
Հաշվեգրված ամորտիզացիայի գումարով ձևակերպվում Է.
Դտ 713 «Վարչական ծախսեր»
Դտ 813 «Անուղղակի արտադրական ծախսումներ»
Դտ 821 «Հիմնական միջոցների կառուցման /ստեղծման/ ծախսումներ»
Դտ 824 «Ոչ նյութական ակտիվների ներստեղծման ծախսումներ»
Կտ 132 «Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա»:
Եթե նախորդ ժամանակաշրջաններում պակաս հաշվարկված
ամորտիզացիայի գումարը ուղղելիս նվազեցվում Է չբաշխված շահույթի
սկզբնական մնացորդից, ձևակերպվում է
Դտ 341 «Նախորդ տարիների ֆինանսական արդյունքների
ճշգրտում»
Կտ 132 «Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա»:

162 ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ  ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՄՈՐՏԻԶԱՑԻԱՅԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

bpp վերահաշվարկված ամորտիզացիայի գումարը ներառվում է հաշվետու
տարվա ֆինանսական արդյունքում, ձևակերպվում է. j
Դտ 741 «Նախորդ տարիների ծախսեր»
Կտ 132 «Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա»:
Ավել հաշվարկված ամորտիզացիայի ուղղման դեպքում, երբ դա ավելացվում
է չբաշխված շահույթի սկզբնական մնացորդին, ձևակերպվում է.
Դտ 132 «Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա»:
Կտ 341 «Նախորդ տարիների ֆինանսական արդյունքների
ճշգրտում»
Հաշվետու տարվա ֆինանսական արդյունքին վերագրելիս ձևակերպվում է.
Դտ 132 «Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա»:
Կտ 641 «Նախորդ տարիների եկամուտներ»:
Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիայի հաշվարկման կարգը ցույց
տանք օրինակով:
«Ա» կազմակերպությունը 2007թ. մարտին «Բ» կազմակերպությունից ձեռք է
բերել արտոնագիր’ նմանատիպ արտադրանք թոդարկելու համար’ վճարելով
500.000 դրամ: Արտոնագրի համար վճարված գումարը ճանաչվել է որպես ոչ
նյութական ակտիվ և հաշվային քաղաքականությամբ որոշվել, որ այն պետք է
ամորտիզացվի 5 տարվա ընթացքում’ գծային հավասարաչափ մեթոդով:
Ձեռք բերված և որպես ակտիվ ճանաչված արտոնագրի սկզբնական
արժեքով ձևակերպվում է.
Դտ 1316 «Արտոնագրեր» 500.000
Կտ 252 «Հաշվարկային հաշիվ» 500.000
Հաշվարկված ամորտիզացիայի գումարը, ըստ տարիների, կկազմի.
2007 թ. 500.000/ 5 X 9/12 =75.000 դրամ
2008 թ. 500.000/ 5 =100.000 դրամ
2009 թ. 500.000/ 5 =100.000 դրամ
2010 թ. 500.000/ 5 =100.000 դրամ
2011 թ. 500.000/ 5 =100.000 դրամ
2012 թ. 500.000/ 5 X 3/12 = 25.000 դրամ
Յուրաքանչյուր տարվա վերջին հաշվարկված ամորտիզացիայի գումարով
ձևակերպվում է.
Դտ 8135 «Արտադրական նշանակության ոչ նյութական
v ակտիվների ամորտիզացիա»
Կտ 1326 «Արտոնագրերի ամորտիզացիա»

163 ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ  ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՄՈՐՏԻԶԱՑԻԱՅԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

2012թ. մարտի վերջին լրանում է օգտակար ծառայության ժամկետը, և
դադարեցվում է ամորտիզացիայի հաշվարկը:

164 ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ   ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԱՄՈՐՏԻԶԱՑԻԱՅԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика