дома » Рефераты » ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ՍԿԶԲՆԱԿՆ ՉԱՓՄԱՆԸ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ՀԵՏԱԳԱ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ՍԿԶԲՆԱԿՆ ՉԱՓՄԱՆԸ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ՀԵՏԱԳԱ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

11.2. ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ՍԿԶԲՆԱԿՆ ՉԱՓՄԱՆԸ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ՀԵՏԱԳԱ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum.

Рефераты. Редкие книги.

Ներդրումային գույքի հետագա չափման համար կազմակերպությունը, որպես
իր հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն, պետք է ընտրի կամ
իրական արժեքի մոդելը, կամ սկզբնական արժեքի մոդելը և կիրառի ընտրված
քաղաքականությունը իր ամբողջ ներդրումային գույքի նկատմամբ:
Իրական արժեքի մոդելն ընտրած կազմակերպությունը ներդրումային
գույքի հետագա չափման ժամանակ պետք է կիրառի հետևյալ սկզբունքները
ա) Սկզբնական ճանաչումից հետո ամբողջ ներդրումային գույքը պետք Է
չափի իրական արժեքով, բացառություն են կազմում այն դեպքերը, երբ տվյալ
ներդրումային գույքի իրական արժեքը հնարավոր չէ հավաստի չափել: Այս դեպքում
ներդրումային գույքը պետք է չափվի ըստ ՀՀՀՀ 16. «Հիմնական միջոցներ»
ստանդարտի, այսինքն սկզբնական արժեքով հանած կուտակված մաշվածությունը
և արժեզրկումից կուտակված կորուստները:
բ) Եթե ներդրումային գույքը չափվել է իրական արժեքով, ապա այդպես
պետք է շարունակվի մինչև դրա օտարումը կամ մինչև որ գույքը
վերադասակարգվի որպես սովորական գործունեության համար օգտագործվող
հիմնական միջոց, նույնիսկ եթե համեմատելի շուկայական գործարքները դառնում
են ավելի հազվադեպ, կամ շուկայական գները դժվար մատչելի:
գ) Ներդրումային գույքի իրական արժեքը սովորաբար դրա շուկայական
արժեքն է: Իրական արժեքը այն ամենահավանական գինն է, որը հաշվեկշռի
ամսաթվի դրությամբ առկա է շուկայում: Իրական արժեքի լավագույն օրինակը
նույն տարածքում գտնվող և նմանատիպ վարձակալական պայմանագրերի
առարկա հանդիսացող համանման գույքի ընթացիկ շուկայական գներն են:
Ներդրումային գույքի իրական արժեքը որոշելիս գործարքի հետ կապված
ծախսումները, որոնք կարող են կատարվել վաճառքի կամ այլ ձևով օտարման
ընթացքում, չեն նվազեցվում:

դ) Ներդրումային գույքի իրական արժեքը պետք է արտացոլի փաստացի
իրավիճակը և հանգամանքները հաշվապահական հաշվեկշռի ամսաթվի, այլ ոչ թե
անցյալ կամ ապագա որևէ ամսաթվի դրությամբ:
ե) Ներդրումային գույքի իրական արժեքի փոփոխություններից առաջացող
շահույթը կամ վնասը պետք է ներառվեն այն ժամանակաշրջանի ֆինանսական
արդյունքների մասին հաշվետվությունում, որի ընթացքում առաջանում են:
զ) ՀՀՀՀՍ 40 ստանդարտի առաջին անգամ կիրառման հետևանքները պետք է
ներկայացվեն որպես այդ ժամանակաշրջանի չբաշխված շահույթի սկզբնական
մնացորդի ճշգրտում:

172 ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ՍԿԶԲՆԱԿՆ ՉԱՓՄԱՆԸ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ՀԵՏԱԳԱ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՈՈՒՄԸ:

Այն կազմակերպությունները, որոնք ընտրել են իրական արժեքի մոդելը,
ներդրումային գույքի իրական արժեքով վերաչափումից արժեքի աճի գումարով
ձևակերպում են.

Դտ 122 «Ներդրումային գույք»
Կտ 624 «Ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների
վերաչափումից եկամուտներ»,
իսկ արժեքի նվազման դեպքում
Դտ 724 «Ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների
վերաչափումից ծախսեր»
Կտ 122 «Ներդրումային գույք»:
Եթե ներդրումային գույքը հաշվառվելու է իրական արժեքով, ապա
վերադասակարգվող հիմնական միջոցների արժեքը պետք է հավասարեցվի
իրական արժեքին:
Հիմնական միջոցների հաշվեկշռային արժեքի և վերադասակարգման
ամսաթվի դրությամբ իրական արժեքի տարբերությունը արտացոլվում է.
1. եթե իրական արժեքը մեծ է հաշվեկշռային արժեքից
Դտ 111 «Շահագործման մեջ գտնվող մաշվող հիմնական միջոցներ»
Կտ 321 «Ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների
վերագնահատումից արժեքի աճ»
Կտ 624 «Ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների
վերաչափումից եկամուտներ»
2. եթե իրական արժեքը փոքր է հաշվեկշռային արժեքից.
Դտ 724 «Ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների
վերաչափումից ծախսեր»
Դտ 321 «Ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների
վերագնահատումից արժեքի աճ»
Կտ 111 «Շահագործման մեջ գտնվող մաշվող հիմնական միջոցներ»
Սկզբնական արժեքի մոդելն ընտրած կազմակերպությունը սկզբնական
ճանաչումից հետո իր ողջ ներդրումային գույքը պետք է չափի ըստ ՀՀՀՀԱ 16
ստանդարտով նախատեսված հիմնական մոտեցման, այսինքն սկզբնական
արժեքով (հաշվի առած հետագա կապիտալացվող ծախսումները)’ հանած
կուտակված մաշվածությունը և արժեզրկումից կուտակված կորուստները:
Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ներդրումային գույքի մաշվածությունը
հաշվարկվում է հաշվային քաղաքականության մեջ ընտրված մեթոդին
համապատասխան: Ձևակերպվում է’
ա) երբ ներդրումային գույքը հանձնված է գործառնական վարձակալության.
у Դտ 714 «Գործառնական այլ ծախսեր»
*Կտ 123 «Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ներդրումային գույքի
մաշվածություն»,

173 ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ՍԿԶԲՆԱԿՆ ՉԱՓՄԱՆԸ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ՀԵՏԱԳԱ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՈՈՒՄԸ:

բ) երբ ներդրումային գույքը պահվում է դրա արժեքի աճից եկամտի
ստացման նպատակով.
Դտ 729 «Ոչ գործառնական այլ ծախսեր»
Կտ 123 «Սկզբնական արժեքով հսյշվառվող ներդրումային գույքի
մաշվածություն»,
Ներդրումային գույքի արժեզրկման դեպքում ձևակերպվում է.
Դտ 724 «Ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական ակտիվների
վերաչափումից ծախսեր»
Կտ 124 «Ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների արժեզրկում»
Հիմնական միջոցների վերադասակարգման և ներդրումային գույքի
հաշվառման կարգը ներկայացնենք հետևյալ օրինակով.
2006 թ.-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հիմնական միջոցների կազմում
հաշվառվող շինություններից մեկի սկզբնական արժեքը կազմել է 250.000.000
դրամ, կուտակված մաշվածությունը 80.000.000 դրամ: 2007 թ.-ի հունվարին
կատարվել է օբյեկտի վերագնահատում և վերադասակարգում: Վերագնահատման
արդյունքում հաշվեկշռային արժեքը աճել է 120.000.000 դրամով: Ըստ հաշվային
քաղաքականության վերադասակարգումից հետո ներդրումային գույքի կազմում
ներառված օբյեկտը պետք է հաշվառվի սկզբնական արժեքի մոդելով: 2007 թ.
հունիսին օբյեկտը տրվել Է գործառնական վարձակալության 10 ամիս ժամկետով,
ամսական 200.000 դրամ վարձավճարով:
Վերագնահատվող օբյեկտի հաշվեկշռային արժեքը որոշելու նպատակով
դուրս գրված մաշվածության գումարով ձևակերպվում Է.
Դտ 1121 «Շենքերի մաշվածություն» 80.000.000
Կտ 1111 «Շենքեր» 80.000.000
Վերագնահատման արդյունքում շենքի հաշվեկշռային արժեքի ավելացումը
ձևակերպվում Է
Դտ 1111 «Շենքեր» 120.000.000
Կտ 3211 «Հիմնական միջոցների վերագնահատումից 120.000.000
արժեքի աճ»:
Վերադասակարգված հիմնական միջոցի ճշգրտված հաշվեկշռային արժեքով
ձևակերպվում Է’
Դտ 122 «Ներդրումային գույք» 290.000.000
Կտ 1111 «Շենքեր» 290.000.000
2007 թ.-ի հունվարից մինչև հունիս ընկած ժամանակաշրջանի համար
հաշվարկված մաշվածության գումարով (290.000.000 : 20 х 5/12) ձևակերպվում Է
Դտ 729 «Այլ ոչ գործառնական ծախսեր» 6.041.667
Կտ 123 «Ներդրումային գույքի մաշվածություն» 6.041.667
Հունիսից մինչև դեկտեմբեր ժամանակաշրջանի համար հաշվարկված
գումարով (290.000.000 : 20 X 7/12)

174 ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ՍԿԶԲՆԱԿՆ ՉԱՓՄԱՆԸ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ՀԵՏԱԳԱ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՈՈՒՄԸ:

Դտ 714 «Գործառնական այլ ծախսեր» 8.458.333
Կտ, 123 «Ներդրումային գույքի մաշվածություն» 8.458.333

175 ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ՍԿԶԲՆԱԿՆ ՉԱՓՄԱՆԸ ՀԱՋՈՐԴՈՂ ՀԵՏԱԳԱ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՈՈՒՄԸ:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика