дома » ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ » ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 191-200
ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ-ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 191-200

ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 191-200

Գլխավոր էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ-ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ 
Рефераты. Редкие книги.

Սա ղմնավորվել — Առաջանալ, սկզբնավորվել,
ծագել, գոյանալ, առաջ
գալ:
Ս ա ղմոս- Օրհներգ, սաղմոսերգ, մեղեդի:
Սաղմոսագիրք:
Սայթաքել — Սահել, գայթել, սլլալ: Խ ոտորվել,
շեղվել, սխալվել:
Սայլ — Ձիասայլ, արաբա, վաչ (ծածկած),
սայլակ:
Ս ա յլա պ ա ն — Սայլավար, սայլորդ,
դրոգապան, սայլատեր:
Սայր — օայր, բերան: Շեղբ, սրաբերան,
թրաբերան:
Սան — Տղա, աշակերտ, ձեռնասուն: Որդեգիր,
հոգեզավակ, սանիկ:
Սանդ — Հավան (գ ), սանդաքար:
Սա նդա հա րել — Տրորել, փշրել, փոշիացնել:
Սա նդա րա մետ — Դժոխք, գեհեն, տարտարոս,
անդունդ, խորխորատ, վիհ:
Ս ա նդուղք — Աստիճան, սանդղամատ:
Վերելակ, ելուղի, ելարան:
Սա նիտ ա ր — Հիվանդապահ, հիվանդախնամ:
Սանձ — Երասան, սանձափոկ, սանձաթոկ,
երասանակ, պախուրց:
Սանձահարել — Սանձել, լծել: (փխբ.) Զըս-
պել, կաշկանդել, հնազանդեցնել:
Ս ա նձա րձա կ — Անսանձ, անզուսպ,
ամեհի, ստամբակ, ապերասան,
սանձազերծ:
Սանձել — Սանձահարել, լծել, պախուրցել:
Հնազանդեցնել, հպատակեցնել:
Զսպել, կաշկանդել, ընկճել:
Ս ա պ ա տ — Կուզ: Կուտկեն (ուղտի):
Ս ա պ ա տ ա վոր — Կուզիկ, կորամեջք,
կորաքամակ:
Սա ռեցնել — Պաղեցնել, ցրտեցնել:
Մրսեցնել, ցրտահարեցնել, ընդարմացնել:
Սառն — Պաղ, ցուրտ: Անկիրք, անզգա,
անտարբեր, անսիրտ:
Ս ա ռնա մա նիք — Ցրտություն, ցուրտ,
սառնացրտություն:
Սառնաշունչ — Ցրտաշունչ, բքաշունչ,
ցրտաբեր, սառնաբեր:
Ս ա ռնա սիրտ — Սառնարյուն, պաղարյուն:
Անտարբեր, անկարեկից:
Սա ռնա րյուն — Սառնասիրտ, պաղարյուն,
պաղսիրտ: Անտարբեր, անկարեկից:
Սա ռնորա կ — Պաղորակ, սառնակն:
Սա ռնություն — Ցրտություն, պաղություն:
Անտարբերություն:
Սառչել — Պաղել, սառցակալել, հովա-
— նալ: Մրսել, ցրտահարվել, փայտանալ:
Սասանվել — Սասանել, երերալ, շարժվել,
խախտվել, ցնցվել, դողալ,
դղրդալ:
Սաստել — Արգելել, զսպել: Հանդիմա-
նել, սպառնալ, կշտամբել:
Սա ստ իկ — Ուժզին, խիստ, շատ, չափազանց,
բուռն, սուր (ցավ):
Սաստկագին:
Ս ա ստ կա նա լ — Խստանալ, ուժգնանալ,
զորանալ, ուժեղանալ, թեժանալ:
Ս ա վա ն — Կտավ, պաստառակալ:
Ս ա վա ռնա կ — Ինքնաթիռ, օդանավ:
Սա վա ռնել — ճախրել, սլանալ, թռչել:
Ս ա տ ա նա — Սադայել, սատանայապետ,
դիվապետ: Չարք, չար ոգի,
շեյթան:
Սատար — Օգնություն, օժանդակություն,
նպաստ: Գործակից, օգնական:
Սատարել — Նպաստել, օգնել, օժա նդակել,
գործակցել, աջակցել:
Ս ա տ իրա — Երգիծաբանություն, երգիծանք:
Սատկել — Մեռնել, շանսատակ լինել,
սատկոտել:
Սա տկեցնել — Մեռցնել, սպանել, ոչըն-
չացնել, կոտորել:
Սար — Լեռ: Գագաթ, կատար, գլուխ,
ծայր: Յայլա:
Սա րա լա նջ — Լեռնալանջ, սարափեշ,
սարի փկշ:

191  էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 191-200

Սա րա հա րթ — Բարձրավանդակ, լեռնադաշտ,
լեռնագոգ, լեռնահովիտ:
Ս ա րա վա նդ — Բարձրավանդակ, դարավանդ,
սարավանդակ: Կարկառ,
ցցվածք:
Սարդ — Մորմ, մամուկ, մանողակ:
Ս ա րդոստ ա յն — Ոստայն, սարդաբույն,
ցանց:
Ս ա րկա զմ — օաղր, այպանում, ծաղրաբանություն:
Սա րյա կ — Սարեկ, կեռնեխ, դրանիկ,
տարմահավ:
Սա րսա փ — Երկյուղ, վախ, ահ, ահուդող,
ահուսարսափ, արհավիրք,
սոսկում, զարհուրանք, սարսուռ,
զարզանդ:
Ս ա րսա փ ա զդու — Ահավոր, սարսափելի,
քստմնելի:
Սա րսա փ ա հա ր — Ահաբեկ, լեղապատառ,
՛լեղաճաք, սրտապատառ,
սրտաճաք:
Սա րսա փ ել — Վախենալ, երկյուղել,
ահաբեկվել, սոսկալ, զարհուրել,
քստմնել, սասանվել, սահմռկել,
զարզանդել:
Սա րսա փ ելի — Զարհուրելի, սոսկալի,
ահավոր, երկյուղալի, ահռելի,
քստմնելի, սահմռկելի, սահմռկեցուցիչ,
սարսափազդու, ահալից,
երկյուղալից, ահազարհուր, ահասարսուռ:
Խիստ, ծայրահեղ:
Սարսել — Սասանել, ցնցել, շարժել,
թնդացնել, դղրդացնել, Տապալել,
կործանել: Ցնցվել, սասանվել,
շարժվել, երերալ:
Սարսռալ — Մրսել, դողալ, դողդողալ:
Սարսափել:
Սարսուռ — Դող, սոսկում, քստմնում,
ցնցում, ահուդող, սարսափ:
Սարքել — Շինել, պատրաստել, կազմել,
կերտել, կառուցել, հորինել,
հնարել: Կարգավորել, կարգի բերել:
Հարդւսրել, շտկել:
Ս ա րքին — Կարգին, կանոնավոր, բարեկարգ:
Սա րքովի — Շինծու, կեղծ, մտացածին:
Սա փ որ — Կուժ, կահույր, դորակ
(փոքր), փարչ, թակույկ:
Սափրել — Ածիլել, վարսավիրել, (բրբ.)
թրաշել:
Սա փրիչ — Վարսավիր, վարսահարդար,
դալլաք (բրբ.):
Սգալ — Ողբալ, լացել, կոծել, արտասվել,
լալ, հեծեծալ՛, հառաչել, ցավել,
ջայլել:
Ս գա հա նդես — Սուգ, հոգեհանգիստ,
մեսսա:
Ս գա վոր — Վշտահար, սգահար, ողբա-
հւսր, սգւսկիր, վշտալից, ողբալի,
տխրալի, թախծալի, սգազգեստ,
սևազգեստ:
Ս գերգ — Ողբերգ, մահերգ, ռեքվիեմ:
Ս գերթ — Հուղարկավորություն, հուղարկություն,
թաղում: Թափոր:
Սեգ — Խրոխտ, հպարտ, պանծալի, վեհ,
վսեմ: Գոռոզ, ամբարտավան:
Սեզ — Խոտ, սիզախոտ, սիզաբույս, խո-
տաբույս:
Ս եթև եթա նք — Սեթևեթություն,
պչրանք, ծեքծեքում, նազ, նազանք,
պչրություն, պճնություն,
կոկետություն, սիգանք, պճնանք:
Սեթևեթել — Նազել, կոտրատվել,
կոտրտվել, սիգալ, պչրել, նազկը-
տալ, ծեքծեքել, բեկբեկվել, շորորալ,
սիգաճեմել, ջարդվել: Պճնել:
Սեխ — Սեխենի, շամամ:
Ս եղա ն — Գործասեղան: Գրասեղան:
ճաշ, ընթրիք, հացկերույթ,
խնջույք:
Ս եղա նա կից — Հացակից, ճաշակից,
սեղանընկեր, քեֆընկեր:
Ս եղա նա պ ետ — Թամադա, հացերեց,
կառավարիչ:
Ս եղա նա տ ուն — ճաշասենյակ, ճաշասրահ,
ճաշարան, ճաշատուն:
Սեղմ — Կուռ, խիտ, ամփոփ, հոծ, կիպ,
հուպ, սերտ, նեղ, անձուկ: Ամփոփ,
հակիրճ, համառոտ, կարճառոտ:

192 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 191-200

Սեղմել — Խտացնել, ամրապնդել:
ճնշել, նեղացնել, նեղել, կաշկանդել:
ճմլել, ճզմել: Ամփոփել,
կրճատել, համառոտել:
Սեղմություն — Խտություն, հոծություն,
սերտություն: Ամփոփություն, հակիրճություն,
համառոտություն:
Սեղմում — ճմլում, ճնշում: Խտացում:
Կծկանք (սրտի ):
Ufcif-Սյւսմ, շեմ, շեմք: Մուտք, դուռ:
Սենատ — Ծերակույտ, ծերաժողով, ծե-
րակուտարան:
Ս ենեկա պ ետ — Սենեկապան: Մանկլավիկ
(արքունի):
Սենյակ — Սրահ, դահլիճ (մեծ): Ննջարան,
քնարան, առանձնասենյակ,
ճաշասենյակ, հյուրասենյակ, առագաստ
(հարսանեկան):
Ս եպ -Գ ամ, բևեռ, մեխ: Երիթ, բութակ:
Սեպուհ — Ազնվական: Տանուտեր:
Սեռ — Սերունդ, ծնունդ, ցեղ, ազգ,
զարմ, տոհմ, ընտանիք: Կերպ,
եղանակ, ձև (արվեստի), ճյուղ,
տեսակ (գրականության):
Սև — Սևագույն, սևաթույր, սևորակ,
սևավուն, թուխ, արջն, արջնագույն,
սեփսև:
Ս և ա բա խ տ — Դժբախտ, անբախտ, չարաբախտ,
թշվառ:
Սևահեր — Սևամազ, թխահեր, թխամազ,
թխավարս, թխածամ, սևագես:
Սևամորթ — Սևուկ, թխամորթ, թխամարմին:
Նեգր, խափշիկ:
Սևանալ — Թխանալ, արջնանալ:
Մթագնել, մթնել, խավարել:
Սևա չյա — Սևակ, սևակն, սևաչվի,
թխաչյա, թխակն:
Սևացնել — Սևաներկել, թխացնել:
Մթագնել, մթնեցնել, խավարեցնել:
(փխբ.) Անվանարկել, վարկա-
բեկել, չարախոսել, մրոտել:
Սևեռել — Բևեռել, գամել, հեղուսել, մեխել:
Հառել, պլշել, չռել (աչքերը):
Սևեռուն — Ակնապիշ, անթարթ, անքը-
թիթ, ակնդետ:
Սևորակ — Սև, սևավուն, սևաթույր, սե-
վագույն, թուխ:
Սեր1 — Սիրահարություն, համակրանք:
Գորով, գուրգուրանք, խանդաղատանք:
Տարփ, տռփանք (սաստիկ,
մարմնական), հրայրք (բանաստեղծական):
Սիրած, սիրեկան:
Համերաշխություն, միաբանություն:
Սեր2 — Սերուցք, կաթնասեր: Թթվասեր:
Սերել — Սերվել, ծագել, առաջանալ,
ծնվել, սկզբնավորվել: Աճել, բազմանալ:
Սերմ — Հունդ, սերմնահատ, կուտ:
Սերմանել — Ցանել, սերմել, սերմ ձգել:
Առաջացնել: Տարածել:
Ս երմնա ցա ն — Երկրագործ, հողագործ:
Շարքացան:
Սերտ — Պինդ, ամուր, հաստատ: Խիտ,
կարծր, հոծ: Մոտ, մերձ, կիպ:
Սերտա նա լ — Պնդանալ, կարծրանալ,
ամրանալ: Խտանալ, հոծանալ:
Մոտիկանալ, մերձանալ, մտերմանալ:
Սերտել — Սովորել, յուրացնել, ուսանել,
կարդալ, անգիր անել:
Սերունդ — ժառանգ, ծնունդ, տոհմ,
ցեղ, զարմ, պորտ, շառավիղ, զավակ:
Ս եփ ա կա ն — Անձնական, մասնավոր:
Առանձնահատուկ, հատուկ:
Ս եփ ա կա նա տ եր — Գույքատեր, ընչա-
տեր:
Ս եփ ա կա նա ցնել — Յուրացնել, տիրանալ,
տիրել: Մասնավորել:
Ս եփ ա կա նել — Տիրել, բռնագրավել,
գրավել, նվաճել:
Ս եփ ա կա նութ յուն — Ինչք, գույք,
ստացվածք, կալվածք:
Սթա փ — Ուշադիր, ուշիմ, զգաստ, արթուն:
Զվարթ, ժիր, կայտառ, աշխույժ:

193 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 191-200

Սթափվել — Ուշաբերվել, զգաստանալ,
լրջանալ, արթնանալ, սթափանալ:
Սիգալ ֊Նազել, կոտրատվել, կոտըրտ-
վել, պչրել, ծեքծեքել, բեկբեկվել,
սեթևեթել, շորորալ, սիգաճեմել,
ջարդրտվել: Հպարտանալ:
Ս իգա ճեմ — Սիգաքայլ, շորորաքայլ,
կաքավաքայլ (շորորալով):
Ս իգա նք ֊Նազ, նազանք, սեթևեթանք,
պչրանք, պճնություն, պճնանք:
Ս իգա պ ա նծ — Հպարտ, հոխորտ, բարձրահոն
(մարդ), բարձրուղեշ (ծառ):
Սիգաքա յլ — Սիգաճեմ, նազաճեմ, կաքավաքայլ,
շորորաքայլ:
Սիմինդր — Եգիպտացորեն:
Սիմվոլ — Խորհրդանշան, խորհրդանիշ,
խորհրդապատկեր:
Սիմֆոնիա — Համանվագ:
Սին — Սնոտի, փուչ, դատարկ, սնամեջ,
ունայն, պարապ, նանիր:
Սինի — Սկուտեղ, մատուցարան:
Սինլքոր — Սնացորդ, թափթփուկ, տ ա կանք:
Ստորին, գռեհիկ, գծուծ,
ցած:
Սիստեմ — Համակարգ, դասակից, կարգակից:
Համակարգություն:
Սիրա բա ղձ ֊Սիրատենչ, սիրակարոտ:
Սիրաբանել — Սիրախոսել, բացատըր-
վել, հաճոյախոսել: Ղունղունալ
(աղավնիների):
Սիրալիր — Սրտագին, բարեհամբույր,
տաք, ջերմ, հեզահամբույր, սիրատենչ:
Սիրահոժար: Սիրազեղ, սիրառատ,
սիրաշատ:
Սիրակեզ — Սիրավառ, սիրաբորբոք,
սիրատոչոր, սիրատենչ, կարոտակեզ:
Սիրա հա ր — Սիրած, սիրեցյալ: Խենթ
(որևէ բանի)
Ս իրահարվել — Սիրել, հրապուրվել,
սիրտը կպչել: Տենչալ:
Ս իրա հոժա ր — Սիրով, հոժարակամ,
սիրալիր, բարեհոժար, պատրաստակամ:
Սիրաշահել ֊Փաղաքշել, շոյել, սիրտը
շահել, հաճեցնել:
Սիրասուն — Սիրելի, սիրեցյալ, ըղձալի,
տենչալի, բաղձալի, թանկագին,
խանդակաթ, կաթոգին, սիրալիր,
գորովալից:
Ս իրա վա ռ — Սիրակեզ, սիրաբորբոք,
կարոտավառ, սիրատոչոր, սիրահույզ:
Սիրել — Պաշտել, երկրպագել, համակրել,
գուրգուրել, գորովել, հարգել,
ուզել:
Սիրելի — Հարգելի, համակրելի, ըղձալի,
ցանկալի, տենչալի, սիրասուն,
թանկագին, խանդակաթ, կաթոգին,
սիրալիր: Հաճելի, ախորժելի,
հոգեհարազատ:
Սիրեցյալ — Սիրած, սիրեկան, սիրահար,
սեր, յար (բրբ.): Սիրասուն:
Սիրտ — (փխբ) Զգացմունք, զգացում,
գութ, սեր: Տրամադրություն, հոժարություն:
Ոգևորություն, խրախուսանք,
խրախույս: Քաջություն:
Սիրուհի — Տարփածու, տարփուհի, հո- .
մանի, սիրեկան, հարճ, սիրեցյալ,
սիրահար, յար:
Սիրուն — Գեղեցիկ, գեղանի, սիրունիկ,
չքնաղ, չնաշխարհիկ: Վայելչադեմ,
գեղեցկադեմ, սիրունատես, վայելչակազմ,
գեղեցկակազմ: Գրավիչ,
հաճելի, ախորժելի, գողտրիկ, դուրեկան:
Սլանալ — Թռչել, խոյանալ, սուրալ,
վազել, ընթանալ:
Սլացիկ — Վայելչակազմ, նրբակազմ,
բարեկազմ: Բարձրակատար
(ծառ):
Ս լա ցք — Սլացում, թռիչք, խոյանք, խոյացում,
ճախրանք, սավառնում:
Սլա ք — Նետ: Ցուցասլաք: Մետ, լեզու
(կշեռքի): Ուղեցույց (ճանապարհի):

194 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 191-200

Սխալ — Անճիշտ, ծուռ, թյուր, խոտոր:
Անճշտություն, սխալմունք, վրիպանք:
Թերություն, պակասություն,
սայթաքում: Զանցանք: Վրիպակ:
Սխալեցնել — Վրիպեցնել, մոլորեցնել,
ապակողմնորոշել:
Ս խ ա լմունք — Սխալ, սխալականություն,
վրիպակ:
Սխալվել — Վրիպել, սխալ գործել, մոլորվել:
Ս խ րա գ ործ ութ յուն — Քաջագործություն,
խիզախություն, հերոսություն,
սխրանք:
Ս խ րա ն ք — Սքանչացում, հիացում,
հիացմունք, զմայլանք: Խ ի զա խում:
Սխրագործություն, քա ջա գործություն,
խիզախություն, հերոսություն:
Ս կա հա կ — Սկահ, բաժակ, թաս, գա վաթ,
ըմպանակ:
Ս կա վա ռա կ — Պնակ, ափսե, սկուտեղ
(խորը): Գունդ (արևի): Թիրախ
(նշանառության): (երժշտ.) Ձայնապնակ,
ձայնասկավառակ:
Ս կզբնա ծին — Անդրանիկ, առաջնեկ,
նախածին:
Ս կզբնա կա ն — Նախնական, առաջին:
Նախապատրաստական: Տարրական:
Ս կզբնա ղբյուր — Ակունք, ջրակունք,
սկիզբ, սկզբնավորություն:
Ս կզբնա պ ա տ ճա ռ — Նախապատճառ,
հիմնապատճառ: Նախադրիչ,
սկզբնաշարժիչ:
Ս կզբնա պ տ ուղ — Երախայրիք, նորա-
բերք, նորապտուղ, բար, նուբար:
Սկզբնավորել — Հիմնադրել, հիմնավորել,
սկսել, առաջացնել:
Ս կզբունք — Աոտեցում, հիմունք:
Սկիզբ — օագում, առաջացում: Աղբյուր,
սկզբնապատճառ, սկզբնաղբյուր:
Մուտք, ծայր: Առաջաբան,
ներածություն, նախերգանք: Ելա-
գիծ:
Սկսել — Ձեռնարկել: Սկզբնավորել,
հիմնադրել: Սկսվել, սկզբնավորվել,
հիմնադրվել, հիմնավորվել,
առաջանալ, ծագել:
Ս կ ս նա կ -Նորավարժ, անփորձ, նորընծա,
նորեկ:
Սկուտեղ — Ափսե, սկավառակ, պնակ
(մեծ), մատուցարան, սինի:
Ս ղա գիր ֊ Արագագիր, համառոտագիր:
Սղել — Կարճացնել/փոքրացնել, կարճել,
կրճատ՛ել, համառոտել, հապավել,
կտրել:
Սղկել — Մանրացնել, մանրել, փոշիացնել,
փշրել, տրորել: Ջարդել, ծեծել:
Սղվել — Կրճատել, զեղչվել: Կարճանալ,
համառոտվել:
Սմբակ — Կճղակ, պճեղ:
Սմբուկ — Բադրիջան, պատնճան:
Ս մ քա ծ -Վ հատ, նկուն, ուժաթափ, անզոր:
(փխբ.) Թոշնած, թորշոմած,
թոռոմած:
Սմքել — Ընկճվել, վհատվել: Թոշնել,
թառամել, ճլորել: Նիհարել,
կծկվել, կքվել:
Սյուն — Կոթող: Կիսասյուն, քարկոթող
(անգլուխ): Ցից: Սյունակ:
Ս յունա գլուխ — Խոյակ:
Ս յունա զա րդ — Բազմասյուն, սյունւս-
կապ:
Սյուք — Քամի, հողմ (ուժեղ), զեփյուռ,
հովիկ (մեղմ):
Ս նա հա վա տ — Սնոտիապաշտ, սնապաշտ,
նանրահավատ:
Ս նա մեջ-Դատարկ, սին, սնոտի, ունայն,
փուչ: Անիրական: Ունայնամիտ:
Ս նա նկ — Ընչակորույս (բանկրոտ):
(փխբ.) Անհավանական, անիրական:
՚
Սնանկանալ — Կոտր ընկնել, աղքատանալ,
տնանկանալ: (փխբ.) Ընկնել:
Ս նա պ ա շտ — Սնոտիապաշտ, սնահավատ,
նանրահավատ:

195 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 191-200

Ս նա պ ա րծ — Պարծենկոտ, գոռոզ,
հպարտ, ամբարտավան, հոխորտ,
ինքնահավան, բարձրամիտ, սնափառ:
Փառասեր:
Սնար — Գլխավերև, գլխակողմ, գլխատեղ
(մահճի):
Սնա փ ա ռ — Սնապարծ, պարծենկոտ,
գոռոզ: Փառասեր, փառատենչ:
Սնգույր — Շպար, ներկ:
Սնգուրել — Շպարել, ներկել, քսել: Կեղծել,
ձևացնել:
Սնդիկ — ժիպակ, ջրարծաթ:
Ս նդուկ — Արկղ: Պահարան: Գանձարկղ,
գանձարան:
Սնդուս — Դիպակ, կերպաս, ատլաս:
Սնել — Սնուցել, կերակրել, կշտացնել,
ապրեցնել: Մեծացնել, խնամել:
Բուծել, պահել, խնամել, բտել:
Դայեկել, կուրծք տալ, կաթ տալ:
Ս ննդա մթերք — Պարեն, պարենամթերք,
ուտելիք, ուտեստ, սննդանյութ:
Ս ննդա րա ր — Սննդատու, սննդավետ,
սննդաբեր, սնուցիչ:
Սնոտի — Սին, դատարկ, փուչ, ընդունայն,
ունայն, պարապ, սնամեջ,
անհիմն:
Ս նոտ իա պ ա շտ — Սնահավատ, սնապաշտ,
նանրապաշտ:
Սնվել — Կերակրվել, ուտել: (փխբ)
Խաբվել (սուտ հույսերով):
Սնունդ — Կերակուր, ուտելիք, պարեն,
կեր, ճարակ: Սննդամթերք:
Սննդառություն:
Սնուցել — Սնել, կերակրել, ուտեցնել,
կշտացնել, մեծացնել, խնամել:
Սոլ ֊Հողաթափ, մաշիկ, կոշիկ, ոտնաման,
մուճակ:
ՍՈկալ — Փորսող տալ, սող տալ, սըղ-
ղալ: Սողոսկել: Ստորանալ, քծնել:
Ս ողնա կ — Պարզունակ, նիգ, մղլակ,
դռնափակ: Սողնակակալ:
Սողոսկել ֊Սողալ, խցկվել, մտնել, սահել,
սպրդել, թափանցել, ներթափանցել:
Սողուն — Զեռուն, օձ: Ստորաքարշ,
պնակալեզ, ստրկամիտ:
Սոնա — Վայելչագեղ, նրբիրան, բարձրահասակ:
Սոսափել — Խշխշալ, խշշալ, շնկշնկալ,
խարշափել, խշրտալ, շրշալ,
սվսվալ, փսփսալ:
Ս ոսա փ յուն — Խշխշոց, շնկշնկոց,
շրշյուն, խշրտոց, խշշոց, սոսափ:
Սոսի — Չինար, չինարի, հաճարի, բար-
դի:
Սոսինձ — Շրեշ, խեժ:
Սոսկ — Լոկ, միայն, միմիայն, գեթ,
պարզ: Պարզապես:
Սոսկալ ֊Վախենալ, երկյուղել, դողալ,
ցնցվել, սահմռկել, քստմնել, սարսափել,
զարզանդել, զարհուրել,
ահաբեկվել:
Սոսկալի — Զարհուրելի, սարսափելի,
քստմնելի, սահմռկեցուցիչ:
Սոսնձել — Կպցնել, միացնել, միակցել,
կցել, զոդել:
Սով — Անոթություն, քաղցածություն,
քաղց: (փխբ.) Պակասություն:
Սովալլուկ — Սովատանջ, սովաբեկ, սո- .
վահար, սոված, քաղցած, անոթի:
Ս ովա ծ — Քաղցած, անոթի, սովալլուկ,
սովահար, սովատանջ, սովյալ:
Ս ովա մա հ ֊Քաղցամահ, սովամեռ:
Սովոր — Ընտել, վարժ, կիրթ: Օանոթ,
ընտանի:
Ս ո վորա կա ն — Հասարակ, ծանոթ,
ավանդական: Ամենօրյա, առօրյա:
Սովորել — Վարժվել, ընտելանալ,
կրթվել, հրահանգվել, մարզվել:
Ուսանել, աշակերտել, յուրացնել,
դաս առնել: Սերտել:
Սովորեցնել — Ուսանել, դաս տալ:
Վարժեցնել, ընտելացնել, կրթել:
Սովորություն — Օես, ավանդություն,
օրենք, ադաթ, սովորույթ: Մոլություն
(վատ): Բարք, բնավորություն:
Սոր — ճեղք, ծակ, խոռոչ, խորշ: Որջ:

196 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 191-200

Ս ոփ եստ ֊Իմաստակ, իմաստամոլ, թերուս:
Ս պ ա նդ — Սպանություն, կոտորած,
ջարդ, նախճիր, եղեռն, սրածություն,
արյունահեղություն, յաթաղան:
Ս պ ա նդա նոց — Անասնասպւսնդւսնոց,
զոհարան, սպանդարան:
Սպանել — Մահացնել, մեռցնել, խողխողել,
գնդակահարել, մորթել,
կոտորել, սրածել, ջարդել, սատկեցնել,
գլխատել, կառափնատել,
խւսչել:
Ս պ ա նություն — Մարդասպանություն,
գնդակահարություն, արյունահեղություն,
եղեռնագործություն, ոճրագործություն,
կոտորած, եղեռն,
սպանդ, նախճիր, ջարդ, սրածություն:
Ս պ ա ռա զեն — Զինավառ, զինված, զինակիր,
զինազարդ, զինազգեստ:
Սպ ա ռա զինել — Զինել, զինավորել, զի-
նավառել:
Սպառել — Վերջացնել, պարպել: Ծախսել:
Սպառիչ — Վերջնական, վերջին, ամփոփիչ,
ամբողջական:
Սպ ա ռնա լ — Վախեցնել, ահաբեկել,
սաստել: Հոխորտալ: Հւսնդիմանել:
Սպ ա ռնա լի — Սպառնական, սպառնագին,
ահաբեկչական, սաստական:
Ս պ ա ռնա լիք — Ահաբեկություն, սաստ,
վախ, երկյուղ, վտանգ:
Սպ ա ռող — Գնորդ, պահանջորդ, սպառորդ:
Սպ ա ռվել — Վերջանալ, հատնել,
պարպվել: Ցամաքել (ջուրը):
Ս պ ա ռում — Պարպում: Սպառմունք,
պահանջարկ:
Ս պ ա սա վոր — Պաշտոնակատար, ծա-
ռա, սպասյակ, արբանյակ, դրանիկ
(պալատական), խոհյակ (խոհանոցի),
մատուցող (ճաշարանի
նոքար):
Սպ ա սա րկել — Սպասավորել, ծառայել:
Սարկավագել (եկեդ.):
Ս պ ա սա ր կում — Սպասավորություն,
ծառայություն, մատռվակություն:
Սպասել — Մնալ, կենալ, աչքը ջուր
կտրել: Ակնկալել: Հուսալ: Համբերել:
Սպ ա սելիք — Ակնկալություն, ակնկալիք:
Հույս, սպասում:
Ս պ ա սողա կա ն — Անորոշ, առկախ, թերորոշ:
Սպ ա սուհի — Աղախին, նաժիշտ, սպա-
սավորուհի:
Սպ ա սում — Հույս, ակնկալություն: Հապաղում:
Ս պ ա սք — Սպասեղեն, հանդերձանք:
Ս պ ա րա պ ետ — Զորավար, զորագլուխ,
զորապետ, ամիրսպասալար:
Սպ եղա նի — Դեղ, դարման, բալասան:
Սպի — Ծաղկասպի, ծաղկամնա (ծաղիկ
հիվանդությունից): Պեպեն, չեչ,
վիրանշան:
Սպ իա նա լ — Առողջանալ, լավանալ,
ապաքինվել:
Ս պ իտ ա կ — ճերմակ, սպիտակագույն,
սպիտակավուն, ճերմակավուն,
կաթնագույն, կաթնաթույր, ձյունաթույր,
ձյունաճերմակ, ճեփ՜ճերմակ:
Սպ իտ ա կա հեր — ճերմակահեր, սպիտակամազ,
ձյունահեր, ձյունագես,
արծաթահեր, ալեհեր, ալեզարդ,
ալևոր, ալեխառն:
Ս պ իտ ա կա մ որթ — ճերմակամորթ,
սպիտակամաշկ, ճերմակամաշկ:
Ս պ իտ ա կա վուն -ճերմակավուն, սպիտակ,
ճերմակ, ճերմակագույն,
ճերմակաթույր:
Սպ իտ ա կել — ճերմակել, սպիտականալ,
գունատվել, սփրթնել:
Ս պ իտ ա կեղեն — ճերմակեղեն, ներքնազգեստ:
Սպրդել — Սողոսկել, խցկվել, մտնել,
սողալ, սահել, թափանցել, ներթափանցել:
՝

197 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 191-200

Սռնակ — Սռնի, լիսեռ, առանցք:
Սռնակալ — Առանցքակալ, միջանիվ:
Սվաղել — Ծեփել, գաջել, բռել:
Սվին — Տեգ, (բրբ.) խշտիկ, նիզակ,
սլաք:
Սվսվալ ֊Շշնջալ,.շնկշնկալ, սոսափել:
Շչալ (սագ, օձ): Հեծկլտալ, լալ:
Ս տ ա խ ոս — Սուտասան, ստահակ, խա բեբա,
ստաբան, (ժող.) սուտլիկ:
Ստ ա կ — Դրամ, փող, արծաթ: Արծաթադրամ,
մանրադրամ:
Ս տ ա հա կ — Սրիկա, նենգ, խարդախ:
Ստոր, սինլքոր:
Ստ ա հոդ ֊Սուտ, շինծու, կեղծ, հնարովի,
հերյուրածո, անհավատալի,
առասպելական:
Ստ ա մբա կ — Ըմբոստ, ապստամբ, խռովարար,
ստահակ, անսաստ:
Ստանալ — Ընդունել, առնել, վերցնել:
Շահել, վաստակել: ժառանգել:
Ս տ ա նա փ ք — Առնելիք, առք, պահանջելիք:
Ս տ ա նդա րտ — Միանմուշ, միօրինակ,
համանմուշ:
Ստանձնել — Ընդունել, հանաձայնել,
հոժարել, հանձն առնել:
Ս տ ա պ ա տ իր — Խաբեբայական, խա բեական,
կեղծ, ստահոդ:
Ս տ ա ցա կա ն — Ստացագիր, ընկալագիր,
անդորրագիր: Մուրհակ, բարաթ:
Ստ ացվել — Գոյանալ, առաջանալ, հաջողվել:
Ստանալ:
Ստել — Ստախոսել, ստաբանել, փչել
(խոսակց.): Խաբել, դրժել:
Ս տ եղծա գործել — Հեղինակել, գրել,
երկնել: Ստեղծել, հորինել: Արարչագործել,
գոյացնել, շինել, կերտել,
քերթել:
Ս տ եղծա գործություն — Երկ, երկասիրություն,
աշխատասիրություն,
աշխատություն, գրվածք, գործ,
արտադրանք, քերթություն, քերթվածք,
ձեռակերտ:
Ստեղծել — Շինել, կերտել, պատրաստել,
հնարել, հորինել, ճարտարել,
դարբնել, ստեղծագործել: Արարչագործել:
Ստ եղն — ճյուղ, ճեղք: (երաժշտ. Մատ
(դակտիլ):
Ստ եպ — Հաճախ, հաճախակի, բազմիցս,
շարունակ, ստեպ-ստեպ,
շուտ-շուտ: Շտապ, ճեպ:
Ստ երջ — Ամուլ, անծին, անծնունդ,
անպտուղ, չբեր, (ժող.) անպտղաբեր
(անասուն):
Ստ ինք — Ծիծ, կուրծք, նուռ (փխբ.), շա-
մամ (բրբ.): Ցորց, ապստան (շան):
Ստիպել — Հարկադրել, բռնադատել,
բռնանալ, պարտագրել, ճնշել, նե-
դել, դրդել:
Ստ իպ ողա բա ր — Հարկադրաբար, պարտադրաբար,
բռնի: Անհրաժեշտաբար:
Ստնտու — օծմայր, դայակ, սնուցիչ,
ծծատու, մանկակալ, կաթնատու:
Ստ որ — Ցածր, ստորին: Նվաստ,
անարգ, անպիտան, սինլքոր,
վատ: Զզվելի, գարշելի, նողկալի;
անազնիվ, ցածրոգի, խարդախ,
նենգ, խաբեբա, դրուժան:
Ստ որա բա ժա նել — ճյուղավորել, բաժանել:
Ստ որա գրել — Մակագրել, ձեռք քաշել
(ժող.): Հաստատել, վավերացնել:
Ս տ որա դա ս — Ստորակարգ, երկրորդական:
ենթակա, կախյալ, ստորադրյալ:
Ստ որա դրյա լ — Ենթակա, հպատակ,
ստորադաս, ստորակա:
Ստ որա նա լ — Նվաստանալ, ցածրանալ,
իջնել: Վատանալ, անորա-
կանալ:
Ստորա ցնել — Ցածրացնել, իջեցնել,
թերագնահատել:
Ստ որա քա րշ -Սողուն, նվաստ, ստրկամիտ,
ծառայամիտ, քծնող, շողոքորթ:

198 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 191-200

Ստորև — Ներքև, ներքո, ցած, տակ,
վար:
Ստ որերկրյա — Ընդերկրյա, գետնատակ,
գետնափոր:
Ստ որին — Ստոր, ցած, վար, տակ:
Նվաստ, անարգ, գծուծ, գռեհիկ,
սինլքոր: Անպիտան, խոտան,
վատ, գեշ: Կրտսեր:
Ստ որոգելի — Ստորոգյալ: Վերադիր:
Ստ որոտ — Լեռնալանջ, լեռնոտն, սարի
փեշ: Քղանցք:
Ստ վա ր — Հաստ, թանձր: Խոշոր, մեծ:
Մեծահատոր, ստվարածավալ,
մեծածավալ, մեծադիր, ծա վա լուն:
Հոծ, խիտ, թավ:
Ս տ վա րա թուղթ — Խավաքարտ, ստվարաթերթ,
խավաթերթ:
Ստ վա րա ծա վա լ — Մեծահատոր, մեծածավալ,
հաստածավալ, ստվար:
Ստ վա րա նա լ — Հաստանալ, թանձրանալ,
խտանալ: Բազմանալ, շատանալ:
Ստվեր — Շվաք, շուք, շողք: Ոգի, ուրվական,
ուրու, տեսիլք: Հետք: Արատ:
Ս տ վերա խ իտ — Ստվերոտ, ստվերաշատ,
հովասուն, զովասուն:
Ստ վերոտ — Ստվերամած, ստվերա-
ծածկ, ստվերապատ, շվաքավոր:
Ս տ րա տ ե գիա — Ռազմագիտություն,
ռազմավարություն, մարտագի-
տություն:
Ս տ րկա միտ — Ստրկահոգի, ստորաքարշ,
ստրկաբարո, ծառայամիտ:
Ստ րկա նա լ — ճորտանալ, հպատակվել,
գերվել, նվաստանալ:
Ստրկացնել — Գերեվարել, ճորտացնել:
Հպատակեցնել, ծառայեցնել:
Ստ րջա նք — Ցավ, կսկիծ: Զղջություն:
Ստրուկ — Անազատ, գերի, ճորտ: Հպատակ:
Ստ ուգա բա նել — Մեկնել, բացատրել
(բառերի ծագումը, կազմությունը):
Ստուգել — Հավաստել, հաստատել,
ճշտել, ուղղել: Քննել:
Ս տ ուգում — Ստուգատես: ճշտում:
Ստ ույգ — Հավաստի, ճշմարիտ, անխարդա
խ, ուղիղ: Հարազատ,
բուն, իսկական: ճիշտ, որոշակի,
հաստատ, վավերական:
Ս րա բերա ն — Սուրսայր, սուր: Թրաբերան,
սայր, շեղբ:
Ս րա գա գա թ — Սրակատար, սրածայր,
սրագլուխ:
Սրաթև — յԱրագաթռիչ, արագաթև,
Սրաթռիչ — > արագաթիռ, սրընթաց:
Ս րա խ ողխ ող — Սրակոտոր, սրահար,
սրամահ:
Սրախոսել — Զվարճախոսել, կատակաբանել,
զվարճաբանել, սրամտել:
Ս րա ծա յր — Սրակատար, սրագագաթ,
սրագլուխ: Սուր, սլաքավոր:
Ս րա ծություն — Կոտորած, ջարդ, արյունահեղություն,
եղեռն, նախճիր,
սպանդ:
Սրահ — Ղահլիճ: Գավիթ, նախասենյակ,
նախադուռ:
Ս րա մա րտ — Սրամարտություն, սուսերամարտ,
թրամարտ:
Ս րա միտ — Հնարագետ, հնարամիտ:
Կատակաբան, զվարճախոս, սրախոս:
Ս րա տ ես — Սրահայաց, հեռատես,
սրաչյա, արծվահայաց:
Ս րա րշա վ — Սրընթաց, արագընթաց,
ճեպընթաց, սրաթև, սրաթռիչք:
Ս րբա գործվել — Նվիրագործվել, հաստատվել:
(կրոն.) Մաքրագործվել:
Սրբագրել — Մաքրագրել, պարզագրել:
Ուղղել, շտկել, ճշտել, ճշգրտել:
Ս րբա զա ն — Սուրբ, աստվածային: Նվիրական,
վսեմ: Եպիսկոպոս:
Ս րբա պ ա տ կեր — Սրբանկար (հզվդ.),
իկոնա, կոն:
Ս րբա պ իղծ — Պիղծ, անսուրբ, գարշելի,
անմաքուր: Կրոնապիղծ, կրո-
նադավ:
Ս րբա վա յր — Ուխտատեղի, սրբատեղի,
սրբարան:

199 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 191-200

Սրբել — Մաքրել, մաքրագործել, մաքրազարդել,
հստակել: Ջնջել: Կողոպտել:
Սրբիչ — Անձեռոց, դաստառակ, երեսսրբիչ,
ձեռնասրբիչ: Ջնջոց, փալաս:
Ս րբություն — Մաքրություն, կուսություն,
անպղծություն, անա րա տություն,
անմեղություն, անբծություն,
անապակություն:
Սրդողել — Բարկանալ, վրդովվել, սըրտ-
նեղել: Վիրավորվել, նեղանալ:
Սրել — Հեսւսնել, սրացնել: Բորբոքել,
գրգռել, սադրել, լարել (հարաբերությունները):
Ս րընթա ց — Արագընթաց, սրարշավ,
սրագնաց, սրաթռիչ, սրաթև, արշավասույր:
Սրթսրթալ — Դողալ, դողդողալ, սրթսըր-
թացնել, սրսփալ (ցրտից):
Սրիկա — Ստահակ, ստամբակ, դատարկապորտ,
փողոցային, թոկից
փախած:
Սրինգ — Փող, շեփոր, սրնգափող: Շվի,
բլուլ:
Սրսկել — Ցողել, ցանել, ցանցնել, ցայել,
շաղել, ցփնել (ջուր): Ներարկել:
Սրսփալ — Դողալ, դողդողացնել, սար-
սըռալ, սրթսրթալ:
Սրվա կ — Ապակյա անոթ, սափոր:
Ս րտ ա բա ց — Պարզ, անկեղծ, բարեսիրտ,
սրտամոտ: Ուրախ, զվարթ,
բացսիրտ:
Ս րտ ա բեկ — Հուսաբեկ, հուսահատ,
վհատ: Թախծալից, վշտահար:
Ս րտ ա գին — Սրտանց, լիասիրտ,
սրտալի, անկեղծորեն, մտերմաբար:
Ս րտ ա լի (ր) — Լիասիրտ, սրտանց,
սրտագին, անձկալի: Համարձակ,
աներկյուղ:
Ս րտ ա կից — Մտերիմ, ընկերակից, հոգեհարազատ,
հավատարիմ, անկեղծ:
Սրտ ա հույզ — Սրտաճմլիկ, սրտառուչ,
աղեկեզ, աղիողորմ, սրտակեղեք,
սրտամորմոք:
Ս րտ ա նց — Անկեղծորեն, սրտագին,
սրտալի: Մտերմորեն, մտերմաբար:
Ս րտ ա շա րժ — Սրտահույզ, սրտակեղեք,
սրտաճմլիկ, սրտառուչ, աղեխարշ,
աղեկեզ, աղիողորմ, հուզիչ,
հոգեցունց:
Ս րտ ա պ ա տ ա ռ — Սարսափահար,
ահաբեկ, լեղապատառ, լեղաճաք:
Ս րտ ա պ նդել — Խրախուսել, քաջալերել,
ոգևորել, ոգեշնչել, հորդորել,
թևավորել, գոտեպնդել:
Սրտառուչ — Սրտաշարժ, սրտաճմլիկ,
սրտակեղեք, սրտահույզ, սրտակեզ,
սրտամորմոք, սրտատոչոր,
աղեկեզ, աղեխարշ, աղիողորմ,
հուզիչ:
Ս րտ ա տ րոփ — Անհամբեր: Տրոփյուն,
բաբախյուն, տրոփում, զարկ,
սրտաթրթիռ:
Ս րտ ա ցա վ — Գթասիրտ, կարեկից, գորովագութ,
բարեգութ, գթառատ,
գթասեր:
Ս րտմա շուկ ֊Սրտամաշ, սիրտմաշուկ:
Սրտմտել — Բարկանալ, վրդովվել, նեղանալ,
սրդողել:
Սրտնեղել — Նեղանալ, նեղսրտել, բարկանալ,
սրտմտել, սրդողել,
վրդովվել, դժկամել:
Սրտ ոտ — Աներկյուղ, խիզախ, անվեհեր,
կտրիճ, քաջ, քաջարի, արի:
Սուբյեկտ — Անհատ, անձ, անձնավորություն:
(քերկ.) Ենթակա:
Սուգ — Ողբ, լաց, կական, կոծ, լացուկոծ,
հեծեծանք, եղերգ, վայնասուն,
շիվան, ջայլ:
Սուզակ — Սուզորդ, ջրասույզ, ջրասուզակ,
ծովասուզակ:
Սուզվել — Ընկղմվել, խորասուզվել,
մխրճվել, ջրասուզվել, թաթախվել,
խեղդվել:

200 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 191-200

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика