дома » ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ » ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 141-150
ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ-ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 141-150

ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 141-150

Գլխավոր էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ-ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ 
Рефераты. Редкие книги.

ճռճռալ — օլվլալ, ծվծվալ, գեղգեղել,
դայլայլել, կարկաչել:
ճռվողել — Օլվլալ, ծվծվալ, գեղգեղել,
դայլայլել, երգել:
ճվալ — ճչալ: Կանչել:

Online բիզնես ուսանողների համար:


ճրագ — Լամպ, լամբար, կանթեղ, մոմ,
լույս (փխբ.), ձիթաճրագ, ճրագարան:
ճրագալույց -Նախատոնակ, նավակատիք,
կանթեղալույց, ճրագվառոց:
ճրագակալ — ճրագարան, աշտանակ,
մոմակալ, ճրագթաթ:
ճրագու — ճարպ, ճենճ, յուղ:
ճութ — Ողկույզ:
ճուռակ — Բազե, աղավնորս, շահեն:
ճուտիկ — Ձագուկ: (փղքշ.) Մանկիկ,
երեխա:

Մ

Մագաղաթ — Մագաղաթաթուղթ: Մագաղաթագիր,
գրչագիր, ձեռագիր:
Մագիլ — ճիրան, եղունգ, ճանկ:
Մագիստրոս — Վարդապետ:
Մագլցել — Բարձրանալ: Փաթաթվել,
բռչքվել, շուլլվել: ճանկռտել:
Մադիան — Զամբիկ, ճայիկ, ճակ, մա-
տակաձի, մատյան (էգ ձի):
Մազ — Հեր (մարդու), վարս, ծամ
(կնոջ), գես, գիսակ, աղվամազ
(նուրբ), կեղծամ (արհեստական):
Ձար (ձիու), բաշ (ձիու, առյուծի,
վզի), այծյա (այծի), խոզանաստև,
խոզան (խոզի), թել, մազմզուկ;
Մազազուրկ — Անմազ, անհեր, կունդ,
հերատ, քաչալ, ճաղատ: Գոշ,
լերկ:

Մազաշատ — Մազոտ, թավամազ, մա-
զառատ, բրդոտ, փռչոտ (ժող.),
մազմզոտ:
Մազապուրծ — Հազիվ, մի կերպ,
դժվար, հազիվհազ:
Մազափունջ — Հերափունջ, խոպոպիկ,
խոպոպ:
Մազդեզական — (կրոն.) Զրադաշտական,
կրակապաշտ, հեթանոս, հրապաշտ:
Մազմզուկ — Նրբաթել, մանրաթել:
Տակռիք (արմատիք):
Մազոտ — Մազեղ, մազաշատ, առատամազ,
թավամազ:
Մաթեմատիկա — Թվաբանություն,
թվագիտություն:
Մաժել — Տրորել, շփել, մերսել, մարսել:
Մալարիա — Տենդ, ճահճատենդ, դող,
դողէրոցք:
Մալուխ — Երկաթալար, պողպատալար,
մետաղալար: Հաղորդալար,
էլեկտրալար (կաբել): Չվան, կառան,
պարան (հաստ):
Մախաթ — Ասեղ (մեծ), հերյուն, մախաթասեղ:
Մախաղ — Տոպրակ, պարկ, պայուսակ,
ուսատոպրակ:
Մածնապուր — Մպաս, թանապուր:
Մածուկ — Քսուք:
Մածուցիկ — Կպչուն, փակչուն, թանձրամած,
դյուրամած, մածուցիչ:
Մակաբույծ — Հացկատակ, ձրիակեր,
պնակալեզ, պորտաբույծ:
Մակագրել — Վերնագրել, խորագրել,
ծանոթագրել (վրան գրել): Ընծայել:
Մակաղատեղ(ի) — Մակաղ, փարախ,
գոմ, ոչխարանոց, ախոռ:
Մական — Գավազան, ցուպ, բիր, ձող:
//ճոկան (եպիսկոպոսի), գայիսոն:
Մականուն — Ավելանուն, անուն, հորջորջանք:
Մակդիր:
Մակարդ — Մերան (մածնի), շրդան
(պանրի), թթխմոր, խմորիչ, մայա
(ԲՐԲ-):
Մակարդակ — Մակերես, մակերևույթ:
Աստիճան:
Մակարդվել — Մերվել, մածնանալ,
թանձրանալ, լերդանալ, մերանվել:

141 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 141-150

Մակդիր — Որոշիչ, ածական: Վերադիր:
Տիտղոս, մականուն, հորջորջանք:
Մակերես — մակերևույթ, երես: Մակարդակ:
Մակերեսային — Մակերևութային:
(փխբ.) Թռուցիկ, հարևանցի, թե-
թևակի:
Մակերեսորեն — Մակերևութաբար, վայրիվերո,
թեթևակի, հարևանցի:
Մահ — Վախճան, նիրվանա: Ապանու-
թյուն: Կոտորած: Մահապատիժ:
Մահաբեր — Մահաշունչ, մահացու, օրհասական,
մահառիթ:
Մահագույժ — Բոթաբեր, մահագուշակ:
Բոթ, գույժ, մահագիր, մահազդ:
Մահազդ — Մահագույժ, մահախոսական,
դամբանական:
Մահաժամ — Հոգեվարք, օրհաս, հոգեդարձ:
Մահակ — Գավազան, բիր, դագանակ,
լախտ, մական:
Մահամերձ * Մերձիմահ, օրհասական,
կիսամեռ, կիսակենդան:
Մահանալ — Մեռնել, անշնչանալ, անէանալ,
վախճանվել, սպանվել, հանգչել:
Մահապատիժ — Մահ, գնդակահարություն,
կախաղան:
Մահապարտ — Մարդասպան, անձնա-
պարտ, գլխապարտ:
Մահաւշիթ — Մահաբեր, մահաշունչ, օրհասական,
մահատարած, մահածին:
Մահացնել — Մեռցնել, սպանել, գլխա-
տել, ոչնչացնել, կախել, խաչել,
սատկեցնել:
Մահացու — Մահաբեր, մահառիթ, կարեվեր:
Մահիկ — Կիսալուսին, լուսին, լուսնեղջյուր:
Մահիճ — Անկողին, առագաստ (ամուսնական),
խշտի:
Մահկանացու — Մարդ, ադամորդի, հողածին,
հողեղեն, երկրավոր:
Մահտեսի — Հաջի, մղդսի, մուխսի:
Մաղել — Քարմաղել: Անձրևել, կաթել,
կաթկթել: Մաքրել, զտել:
Մաղթանք — Բարեմաղթություն, ցանկություն,
ըղձանք, շնորհավորանք:
Մաղթել — Ցանկանալ, բարեմաղթել,
շնորհավորել: Աղոթել, խնդրել:
Մաղձ — Լեղի, թույն, ժահր: Դառնություն,
զայրույթ:
Մաղձոտ — Դաժան, զայրացկոտ, ցասկոտ,
բարկացկոտ, թունոտ, քինոտ:
Մաճ — Գութան, արոր: Բռնակ, հակկալ:
Մաճկալ — Երկրագործ, հողագործ,
ռանչպար, մշակ:
Մամոնա — Հարստություն, կարողություն:
Դրամ:
Մամուլ1 — Մամլիչ, մամլակ, մզիչ:
Մամուլ2 — Տպագրատուն: Հրատարակություն:
Լրագրություն: Մամլաքանակ:
Մայել — Բայել, բառաչել, մկմկալ, մկկալ:
Մայթաձյութ — Ասֆալտ:
Մայր — Մայրիկ, մամա, նան, նանի: Մայրացու,
հոգեմայր (խորթ): Կին,
ծնող, մանկամայր: Ծծմայր,
ստնտու: էգ, մարի:
Մայրամուտ — Արևամուտ, վերջալույս,
արփամուտ:
Մայրացու — Հոգեմայր, մայրագիր, մորու
(խորթ մայր):
Մայրաքաղաք — Քաղաքամայր, ոստան,
գահանիստ: Աթոռանիստ:
Մայրենի — Մայրական: Հայրենի, հարազատ:
Հայոց լեզու, հայերեն:
Մայրի — Անտառ, ծառաստան, ծմակ,
անտառուտ: Աոճի, եղևնի:
Մանանա — Գազպեն:
Մանավանդ — Նամանավանդ, առավելապես,
ավելի, գլխավորապես:
Մանդիլ — Կրծկալ: Լաչակ:
Մանել — Ոլորել, հյուսել:
Մանեկ — Պնդօղակ:
Մանևր — Մարտահանդես, ռազմամարզանք,
զորավարժություն, զորա-
շարժ:

142 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 141-150

Մանկաբարձ — Մանկաբարձուհի, դայակ,
ծնուցիչ, տատմեր (ժող.):
Մանկական — Երեխայական, տղայական:
Մանկահասակ — Դեռահասակ, դեռա-
տի, մանկամարդ, մատաղահասակ,
դեռահաս:
Մանկամարդ — Դեռատի, երիտասարդ,
ջահել, դեռահաս:
Մանկամիտ — Երեխայամիտ, տղայամիտ:
Միամիտ, պարզամիտ, խակամիտ::
Մանկավարժ — Դաստիարակ, ուսուցիչ,
դասատու, վարժապետ:
Մանկիկ — Մանուկ, երեխա, փոքրիկ,
տղա, պլուզ, (բրբ.) մանչ, լաճ, խոխա,
ճիժ, պիժ:
Մանկլավ — Լախտ, գավազան, մահակ,
բիր, կոպալ:
Մանկլավիկ — Մենեկապան, սենեկա-
պետ, սպասավոր: Հաճկատար:
Մանյակ — Վզնոց, ծղանոց (թևի),
օղակ, անուր:
Մանվածապատ — Մութ, անորոշ,
խրթին (ոճ): Ոլորապտույտ, ծուռումուռ:
Մանր — Փոքր, փոքրիկ, մանրիկ,
պստիկ: Աննշան, անկարևոր,
չնչին:
Մանրազնին — Մանրակրկիտ, մանրախույզ,
մանրաքնին:
Մանրախիճ — Խիճ, խճաքար, կոպիճ,
մանրաքար:
Մանրախնդիր — Բծախնդիր: Մանրակրկիտ:
Մանրածախ — Մանրավաճառ, հատավաճառ,
կինտո:
Մանրակերտ — Նախանմուշ (մակետ):
Մանրակրկիտ — Մանրամասն, մանրաքնին,
մանրազնին, մանրա-
խնդիր:
Մանրամասն — Մանրակրկիտ, մանրազնին,
հանգամանալից, բազմակողմանի:
Մանրել — Մանրացնել, մանրատել, կոտորել,
ջարդել, կտրտել, կտոր-
կտոր անել: Աղալ: Փշրել, բրդել
(հաց), տրորել, փոշիացնել:
Մանրէ — Սիկրոբ, մանրակյաց, մանրէակ:
Մանրուք — Կտորտանք, փշուրք, թափոն,
կռճոն, ավելցուկ, մնացուկ,
մնացորդ: Մանրոն: Մանրադրամ,
խուրդա:
Մանուկ — Երեխա, մանկիկ, տղա, տղեկ,
պլուզ, (բրբ.) ճիժ, լաճ, մանչ:
Մանուշակ — Հիր, մանիշակ:
Մանուշակագույն — Մոռ, մանուշակաբույր:
Մաշել — Քայքայել: Հնացնել: Բարակացնել:
Նվազեցնել, հյուծել,
տկարացնել:
Մաշիկ — Մույկ, մուճակ, կոշիկ, հոդաթափ,
սոլ, չանթ:
Մաշկ — Մորթ, կաշի, թաղանթ: Պատյան,
կեղև: Փառ, մառ:
Մաշկազերծ — Մորթահան, մորթազերծ:
Մաշկել — Քերթել, մորթազերծել, մորթահան
անել, կաշին քերթել: Կե-
ղեքել:
Մաշվել — Քրքրվել, ծվատվել, բզկտվել:
Հյուծվել, նիհարել, բարակել:
Մառախլապատ — Միգապատ, միգամած,
մշուշապատ, մշուշոտ, ամ՞
պամած, թխամպած, թխպոտ:
Մառախուղ — Մշուշ, մեգ, շամանդաղ,
մլար, թուխպ, միգամածություն,
մառ, բալ, դուման, մուժ, ամպուզամպ:
Մառան — Խորդանոց, շտեմարան,
նկուղ: Մրգարան, կախանատուն:
Մաս- Բաժին, կտոր, կոտորակ, բեկոր,
նշխար: Հանգանակ: Հատված,
գլուխ:
Մասին — Վերաբերյալ, համար:
Մասնակի — Մասնավոր, մասնական,
մասամբ, մասնակիորեն:
Մասնակից — Գործակից, աջակից, հաղորդակից,
ընկերակից:

143 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 141-150

Մասնակցել — Գործակցել, ընկերակցել,
հաղորդակցել, աշխատակցել:
Մասնավոր — Մասնակի, մասնական,
առանձին, առանձնակի: Աեփական,
անձնական, անհատական, հատուկ:
Մասնավորապես — Մասնավորաբար,
հատկապես, առանձնապես:
Մասնատել — Բաժանել, երկատել, կիսել,
ջոկել, զատել:
Մասնաճյուղ -Մասնաբաժին, բնագավառ:
Մասնիկ — Մաս, կտոր (փոքրիկ):
(լեզվբ.) Ածանց: Մոլեկուլ:
Մասսայականացնել — Տարածել, ժողովրդականացնել:
Մասունք — (եկեղ.) Նշխար, նշխարք,
փշրանք, փշուրք (հացի):
Մավի — Կապտավուն, կապտաթույր,
կապտագույն, կապույտ, մով, ծա-
վի, երկնագույն:
Մատ — Բթամատ, ցուցամատ,
միջ(ն)ամաւո, ճկույթ: Ատեղ(ն),
բազրիք: Շառավիղ:
Մատակ — Գոմշակով, գոմեշ (էգ): Մա-
տակաձի: ճակ, ճայիկ, մատյան:
Մատակարարել ֊Բաշխել, տալ, ընձե-
ռել, տնտեսել, հայթայթել, հոգալ:
Մատաղ1 — Նորածին, մանուկ, մատղաշ,
մատաղածիլ, դեռափթիթ,
նորափթիթ, նորատի, մանկահասակ,
դեռատի, դեռահաս:
Մատաղ2 — Ողջակեզ, զոհ, պատարագ,
ընծա, նվեր:
Մատենագիր — Պատմագիր, պատմիչ:
Գրիչ, օրինակիչ: Գրող, հեղինակ:
Մատենագրություն — Գրականություն,
դպրություն:
Մատենադարան — Գրադարան, ձեռագրատուն,
գրատուն:
Մատերիա-Նյութ, նյութեղեն, առարկա:
Մատյան — Գիրք: Հաշվեգիրք, հաշվեմատյան:
Պատմագիրք:
Մատնագիր — Զրպարտագիր, ամբաստանագիր,
մատերիալ:
Մատնահարել — Շոշափել, ձեռք տալ,
ձեռնել:
Մատնանշել — Նշել, մատնացույց
անել, տեսցնել:
Մատնել — Դավաճանել, դավել, դա-
վադրել, նենգել, լրտեսել, (փխբ.)
ծախել:
Մատնիչ — Դավաճան, դավադիր, դրուժան,
լրտես, (փխբ.) հուդա, վասակ:
Մատնություն — Մատնիչություն, դավաճանություն,
դավադրություն,
դավ, լրտեսություն: Զրպարտագիր,
ամբաստանագիր (գրավոր):
Մատչելի — Դյուրին, հեշտ: Հասկանալի,
դյուրըմբռնելի: էժան, ձեռնտու:
Մատռվակ — Գինեմատակարար, տակառապետ,
գինեմատույց:
Մատույց — Արվարձան, ծայրամաս,
ծայրաթաղ:
Մատուռ — Աղոթանոց, աղոթատեղ,
եկեղեցի (փոքր), աղոթարան:
Մատուցարան — Սկուտեղ, սինի:
Մատուցել — Տալ, հրամցնել, ներկայացնել,
ընծայել, մատռվակել:
Մարգ — Ածու, կորի:
Մարագ — Հարդանոց, դարմանանոց,
խոտամբար, խոտանոց, երդնոց:
Մարալ — Եղջերու, եղնիկ, կխտար,
այծյամ:
Մարգագետին — Արոտ, արոտավայր,
արոտատեղ, խոտհարք:
Մարգարե — Գուշակ, կանխագուշակ,
կանխասաց, նախագուշակ, նախակարապետ:
Մարգարեանալ — Կանխագուշակել,
գուշսսկել, իմանալ, կռահել, նախազգալ:
Մարգարիտ — Գոհար, ջավահիր,
զմրուխտ, ակ: Մարգարտահատիկ:
Մարգարտաշար — Մանյակ, ուլունքաշար,
մարգարտաշարան:

144 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 141-150

Մարդ — Այր, տղամարդ: Ամուսին, էրիկ
(արևմտհ.): Մահկանացու, ադամորդի,
երկրածին, հողածին, հողեղեն,
մարդ արարած, էակ:
Մարդակ — Գերան, հեծան, ծածկագերան:
Մարդամոտ — Մարդամոտիկ, դյուրահաղորդ,
դյուրամատչելի, դյուրամատույց:
Մարդանման — Մարդակերպ, մարդաձև:
Մարդաշատ — Բազմամարդ, բազմւսմ-
բոխ: Բազմանդամ, բազմածուխ:
Մարդասեր — Հումանիստ: Բարեսիրտ,
գթառատ, գթասիրտ, գորովագութ:
Մարդասպան — Ոճրագործ, եղեռնագործ,
մահապարտ, գլխակեր:
Մարդավայել — Վայելուչ, պատշաճ,
հարմար, բարեկիրթ, մարդավա-
րի:
Մարդպետ — Ներքինապետ, հայր
մարդպետ:
Մարել — Հանգցնել, շիջանել: Բնաջնջել,
ոչնչացնել, ջնջել: Հանգչել,
հանգել: Թալկանալ, ուշաթափվել,
թուլանալ:
Մարզ — Նահանգ, գավառ, երկրամաս:
Բնագավառ, ասպարեզ:
Մարզանք — Վարժություն, վարժանք:
Մարմնակրթություն, մարմնամարզություն:
Մարզել — Վարժեցնել, կրթել, պատրաստել:
Մարզպան — Կուսակալ, փոխարքա,
նահանգւսպետ, մարզպետ:
Մարի — Հավ, էգ թռչուն:
Մարխ — Բռնցկելիք, կպչան, լուցկի:
Մարմանդ — Մեղմ, հանդարտ, կամկար:
Մարմաջ — Մարմաջյուն, եռք, գրգիռ,
քոր: Տենչ, մոլուցք, բաղձանք:
Մարմար — Մարմարիոն, կուճ, օձակուճ:
Մարմին — Իրան: Առարկա, իր: Դիակ,
աճյուն, դի, մեռել: Օրգան:
Մարմնական — Մարմնավոր: Ֆիզիկական:
Զգայական, ցանկասիրական:
Մարմնավաճառ — Պոռնիկ:
Մարմնավորվել — Նյութականացնել,
մարմնացնել, առարկայացնել,
անձնավորվել: Իրագործվել, իրականանալ:
Կազմավորվել, ձևակերպվել:
Մարմնացում — Անձնավորում, նյութականացում,
իրականացում:
Մարմնեղ — Հաղթամարմին, հաղթանդամ,
պարթև, լայնաթիկունք, թիկնեղ:
Գեր, գիրուկ, մսոտ, պարարտ,
չաղ, հույր:
Մարմրել — Մարել, թալկանալ, նվաղել,
ուշաթափվել, հանգել:
Մարսել — Մերսել, յուրացնել: Ըմբռնել,
հասկանալ:
Մարտ — Կռիվ, պատերազմ, ճակատամարտ,
գուպար:
Մարտադաշտ — Ռազմադաշտ, ռազմաճակատ,
ռազմաբեմ, կռվադաշտ:
Մարտական — Ռազմական, պատերազմական:
Մարտակոչ — Ռազմակոչ, մարտահրավեր,
մարտականչ:
Մարտահրավեր — Մարտակոչ, մարտականչ,
ռազմակոչ:
Մարտիկ — Ռազմիկ, զինվոր, զորական,
զինվորական, բանակային:
Մարտիրոս — Նահատակ, զոհ, վկա:
Մարտիրոսանալ ֊Մարտիրոսվել, նահատակվել,
զոհվել, զոհ գնալ:
Մարտնչել — Կռվել, պատերազմել,
պայքարել, մաքառել, ոգորել: Վիճաբանել:
Մացառ — Մացառուտ, թուփ, թփաստան,
թփուտ:
Մաքառել — Պատերազմել, կռվել,
մարտնչել, պայքարել, ոգորել,
կռիվ մղել:
Մաքի — Ոչխար, խաշն:

145 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 141-150

Մաքս — Տուրք, հարկ, մաքսատուրք,
բաժ:
Մաքրագործել — Մաքրել: Նվիրագործել:
Մաքրագրել — Սրբագրել, պարզագրել:
Մաքրազարդ — Մաքուր, հստակ, ջինջ,
մաքրափայլ:
Մաքրազարդել — Մաքրել, սրբել:
Ուտել, լափել: Սպառել, վատնել:
Մաքրամաքուր — Ակնակիտ, մաքրապայծառ,
անապական:
Մաքրաջրել — Պարզաջրել, (բրբ.) ցա-
յել:
Մաքրասեր — Մաքրակենցաղ, մաքրակյաց:
Մաքրել — Լվալ, սրբել, ավլել, ջնջել,
զտել:
Մաքուր — Հստակ, ջինջ, պայծառ,
պարզ, վճիտ, ականակիտ, անապական),
մաքրամաքուր, բյուրեղային,
զուլալ, զուտ, անխառն:
Պարկեշտ, անբիծ, անարատ,
անաղարտ, անբասիր, սուրբ,
կույս, անպիղծ: Կոկիկ, վայելուչ,
մաքրասեր, մաքրակենցաղ:
Մգդակել — Թափկարել, շուլալել, կաբել
(խոշոր), թելակարել:
Մգլած — Մգլոտ, մգլոտած, բորբոսնած:
Մգլել — Մգլոտել, բորբոսնել, բորբոսա-
կալել, բորբոսապատվել:
Մեգ — Մառախուղ, մշուշ, շամանդաղ,
մռայլ, մլար, թուխպ, միգամածություն,
ամպուզամպ, մառ, բալ,
(բրբ.) դուման, մուժ:
Մեթոդ — Եղանակ, կարգ, կերպ, ձև:
Մելամաղձիկ — Մելամաղձոտ, մենամոլ:
Սևամաղձիկ, մելանխոլիկ:
Մելամաղձոտ — Մելամաղձիկ, սևամաղձիկ,
մելանխոլիկ:
Մելիք — Իշխան, տեր, իշխանավոր,
բեկ, նախարար, աղա:
Մեխ — Գամ, բևեռ, հեղույս:
Մեխել — Գամել, բևեռել, հեղուսել:
Մեծ֊ Խոշոր, հսկա, աժդահա, ահռելի,
ահագին, ստվար, վիթխարի,
(բրբ.) բետ, ջոջ: Ընդարձակ: Ականավոր,
նշանավոր, ակնառու:
Բարձր, վեհ, վսեմ (գաղափար):
Աաստիկ, ուժգին: Շատ: Գլխավոր:
Ավագ, երեց (եղբայր, քույր): Տարիքավոր,
մեծահասակ:
Մեծագործություն — Հրաշակերտություն,
հոյակապություն, հիաս-
քանչություն: Ախրագործություն,
քաջագործություն, վսեմագործու-
թյուն:
Մեծագութ — Գթառատ, գթոտ, բազմագութ,
մեծագորով:
Մեծահամբավ — Համբավավոր, հռչակավոր,
մեծահռչակ, նշանավոր,
անվանի:
Մեծահասակ — Բարձրահասակ, երկայնահասակ,
հաղթահասակ,
հաղթամարմին, պարթևահասակ,
մարմնեղ: Հասակավոր, տարիքավոր,
տարիքոտ:
Մեծահոգի — Վեհանձն, մեծանձն,
բարձրահոգի, ասպետ, լայնասիրտ:
Մեծահռչակ — Հռչակավոր, մեծահամբավ,
մեծանուն, անվանի, համբավավոր,
երևելի, նշանավոր, ականավոր,
հանրահռչակ, քաջածանոթ,
հանրաճանաչ:
Մեծամեծ- Խոշոր, մեծ-մեծ, վիթխարի:
Մեծավոր, իշխանավոր:
Մեծամիտ — Գոռոզ, հպարտ, սնապարծ,
ամբարտավան, ինքնահավան,
բարձրամիտ, գոռոզամիտ,
սնափառ, պարծենկոտ:
Մեծամտություն — Գոռոզություն, ամբարտավանություն,
գոռոզամտություն,
ինքնագոհություն, հոխորտանք,
հպարտություն, ինքնահավանություն,
սնապարծություն,
պարծենկոտություն, սնափառություն:

146 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 141-150

Մեծանալ ֊Խոշորանալ, ստվարանալ,
ահագնանալ: Հասակ առնել (տարիքի):
Ընդարձակվել, ծավալվել:
Սաստկանալ, ուժեղանալ: Ավելանալ,
շատանալ, բազմանալ, աճել:
Բարձրանալ, վեհանալ, վսեմանալ:
Մեծանուն — Անվանի, հռչակավոր,
համբավավոր, մեծահռչակ, նշանավոր,
ականավոր, հանրահայտ,
հանրածանոթ, հանրաճանաչ,
երևելի:
Մեծաշնորհ — Շնորհալի, շնորհաշատ,
գերաշնորհ, տաղանդավոր, քանքարավոր:
Մեծաշուք — Շքեղաշուք, հանդիսավոր,
պերճաշուք, շքեղ, փառավոր, հոյակապ:
Պատվավոր, ազնիվ,
վսեմ: Մեծափառ, ազնվաշուք, վեհաշուք:
Մեծապատիվ — Մեծարգո, մեծահարգ,
հարգարժան, պատվարժան, հար-
գելի, արգո, պատվելի, պատվավոր,
պատվական, գերապատիվ;
Մեծատոհմիկ — Ազնվազարմ, ազնվական,
ազնվացեղ, քաջազուն:
Մեծատուն — Հարուստ, ունևոր, մեծահարուստ,
երևելի:
Մեծարանք — Պատիվ, հարգանք,
պատկառանք, ակնածանք:
Մեծարգո — Պատվական, հարգարժան,
պատվարժան, պատվավոր,
պատվելի, հարգելի, արգո, մեծապատիվ:
Մեծարել — Հարգել, պատվել, ակնածել,
պատկառել:
Մեծարժեք — Մեծագին, թանկարժեք,
թանկագին, արժեքավոր, անգին:
Մեծացնել — Աճեցնել, զարգացնել:
Խոշորացնել, ստվարացնել: Շատացնել,
բազմացնել: Ընդարձա-
կել: Անել, պահել:
Մեծափառ — Փառավոր, փառահեղ, մեծասքանչ,
մեծափայլ: Վեհափառ:
Մեծություն — Վիթխարիություն, խոշորություն:
Ընդարձակություն: Շատություն:
Սաստկություն, ուժգնություն:
Բարձրություն: Ազնվություն,
վեհություն: Կարևորություն:
Իշխանություն, ավագություն: Ծերություն:
Մեկ — Մի, միակ, կենտ, հատ: Միևնույն,
հավասար: Ոմն, ոք:
Մեկ-մեկ — Երբեմն-երբեմն: Մեկական,
մի առ մի, մեկ առ մեկ:
Մեկին — Պարզ, որոշ: Հասարակ, անզարդ:
Աոսկ: Մենակ, առանձին:
Մեկնաբանել — Մեկնել, բացատրել,
լուսաբանել, պարզաբանել, ծանոթագրել:
Մեկնակետ — Ելակետ, սկզբնակետ:
Մեկնել1 — Երկարացնել, երկարել, պար-
զել, տարածել, կարկառել: Հեռանալ,
ուղևորվել, ճանապարհվել,
գնալ:
Մեկնել2 — Լուսաբանել, մեկնաբանել,
պարզել, պարզաբանել, բացատրել:
Մեկնվել — Պառկել, ընկողմանել, տարածվել,
փռվել:
Մեկնություն — Բացատրություն, մեկնաբանություն:
Ծանոթագրություն:
Մեկնում — Երթ, չու: Բաժանում, հեռացում:
Մեկտեղ — Միասին, միատեղ:
Մեկուսանալ — Մենանալ, կղզիանալ,
առանձնանալ, փակվել, ինքնամփոփվել:
Մեկուսարան — Առանձնարան, մեկուսաբանտ:
Մենարան, ճգնարան,
ճգնախուց:
Մեկուսացնել — Բաժանել, հեռացնել,
անջատել: Առանձնացնել, չեզոքացնել:
Մեկուսի — Առանձին, առանձնապես:
Զատ, ջոկ, հեռու, անջատ:
Մեհենագիր — Մեհենագրություն, նշանագիր,
խորհրդանիշ (հիերոգլիֆ):

147 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 141-150

Մեհենական — Սրբազան, սուրբ, աստվածային:
Նվիրական, օրհնյալ,
սրբազնագույն:
Մեհյան — Տաճար, ատրուշան, կռատուն,
կրակատուն, բագնետուն,
զոհարան:
Մեղադրանք — Մեղադրություն, ամբաստանություն,
պարսավանք,
նախատինք, կշտամբանք, պախարակություն:
Մեղք, հանցանք:
Մեղադրել — Դատապարտել, պատժել,
ամբաստանել: Պարսավել, նախատել,
կշտամբել, պախարակել,
դատափետել:
Մեղադրյալ — Մեղապարտ, մեղավոր,
հանցագործ, դատապարտյալ, ոճրագործ:
Մեղանչել — Սխալվել, սայթաքել, մեղք
գործել, մեղքի մեջ ընկնել:
Մեղապարտ — Մեղավոր, մեղսագործ,
հանցապարտ, հանցագործ, մեղադրյալ,
դատապարտյալ, ոճրագործ,
եղեռնագործ (ծանր), զանցառու
(թեթև):
Մեղավոր — Մեղապարտ, մեղսագործ,
մեղսապարտ, հանցագործ, մեղադրյալ:
Մեղեդի — Երգ, գանձ, սաղմոս, շարական:
Եղանակ, նվագ, դաշներգ:
Մեղկ — Թույլ, թուլամորթ, թուլակամ,
անկամ, կամազուրկ, թուլակազմ,
հեղգ, հույլ, անարի: Փափկասեր,
ցոփ, ցանկամոլ: Կակուղ:
Մեղմ — Թույլ, չափավոր, բարեխառն, թե-
թԿ.: Հանդարտ, հանգիստ, կամաց,
թուշիկ, մեղմիկ: Հեզ, խոնարհ, հլու,
,հնազանդ, հեզաբարո: Մարմանդ:
Մեղմանալ — Հանդարտել, հանգստանալ,
ամոքվել: Նվազել, բարակել,
պակասել, իջնել: Թեթևանալ, թուլանալ:
Կակղել (փխբ.):
Մեղմիկ — Մեղմ, մեղմագին, հանդարտ,
կամացուկ: Հուշիկ, քաղցր, քւսղց-
րիկ:
Մեղմօրոր ֊Քաղցրօրոր, անուշօրոր:
Մեղսագործ — Տե ս Մեղապարտ:
Մեղսակից — Հանցակից, գործակից,
ամբաստանակից:
Մեղվաբույն — Փեթակ, մեղվատուն,
ճանճանոց, մեղվանոց:
Մեղրամիս — Մեղրալուսին:
Մեղուշ — Դուրեկան, քնքուշ, ախորժելի,
հաճելի:
Մեղք — Հանցանք, հանցագործություն,
ոճիր, ոճրագործություն: Մեղավորություն,
մեղանչանք: Չարիք:
Խղճահարություն, գութ, կարեկցանք:
Մենախուց — Խուց, խցիկ, մեկուսարան,
արգելարան:
Մենակ — Միայնակ, մենավոր, միս՜մենակ,
մեն-մենակ: Մեկուսի, առանձին:
Մենակյաց — Մենաբնակ, ճգնավոր,
անապատական, ճգնակյաց, ասկետ:
Մենամարտ — Մենամարտություն, մե-
նակռիվ, գոտեմարտ:
Մենամարտել — Կռվել, գոտեմարտել:
Մենանալ — Միայնանալ, առանձնանալ,
մեկուսանալ, կղզիանալ, ամփոփվել:
Մենաշնորհ — Առանձնաշնորհ, մենավաճառ:
Մենաշնորհություն:
Մենաստան — Մենարան, վանք, կուսանոց:
ճգնարան, առանձնարան,
մեկուսարան:
Մենավոր — Մենակ, առանձին, միայնակ,
մենակյաց, ճգնավոր:
Մենություն — Մենակություն, միայնակություն,
մենավորություն,
առանձնություն:
Մեջ — Ներս:
Մեջտեղ — Կենտրոն: Հրապարակ, ասպարեզ:
Մեջք — Թիկունք, (բրբ.) կռնակ, քամակ:
Մեռելահարցուկ ֊Դիագուշակ, մեռելա-
կոչ: Հոգեհարց, հոգեկոչ, ոգետես:

148 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 141-150

Մեռյալ — Հանգուցյալ, ննջեցյալ, անցավոր:
Անկենդան:
Մեռնել ~ Մահանալ, անշնչանալ, անէանալ,
վախճանվել, սպանվել,
գնդակահարվել, սատկել, շունչը
փչել, հոգին ավանդել, կյանքի թելը
կտրվել:
Մետաղալար — Երկաթալար, պողպատալար,
պղնձալար:
Մետաքս — Աբրեշում, կերպաս:
Մերան — Մակարդ, մարցու (մածնի),
շրդան (պանրի), խմորիչ, մայա
(Ժող.):
Մերթ — Երբեմն, պարբերաբար, մերթընդմերթ,
մերթ-մերթ, երբեմն-
երբեմն:
Մերժել — ժխտել, բացասել: Չեմ ու չում
անել: Հրաժարվել, զլանալ:
Մերժում — Բացարկ, ժխտում, հրաժարում,
զլացում:
Մերկ — Տկլոր, հոլանի (ուս, թևեր), բաց,
մերկանդամ, մորեմերկ: Լերկ, բուսազուրկ:
Մերկապարանոց — (փխբ.) Հայտնի,
բացահայտ, բացեիբաց, ակներև,
անսքող:
Մերկացնել — Հանել, հոլանել: Թալա-
նել: Խայտառակել, նշավակել:
Մերկություն — Տկլորություն, մերան-
դամություն, հոլանիություն: Լերկություն:
Մերձ — Մոտավոր: Մոտ, կից, հար, հարակից,
առընթեր, մոտիկ, քով:
Մերձակա — Մոտակա, մոտիկ, շրջակա:
Առաջիկա: Դրացի, հարևան:
Մերձակայք — Շրջակայք, արվարձան,
մատույց, մոտակայք:
Մերձավոր — Մերձակա, մոտիկ: Ազգական,
հարազատ, մտերիմ, ընկեր,
համախոհ:
Մերձենալ — Մոտենալ, հպվել, դիպչել:
Մերձավորվել:
Մեր սել — Մաժել, շփել, տրորել, ճմռել:
Մերվել -Մւսծնել, մակարդվել, մածնանալ:
Համակերպվել, հարմարվել:
Մերուն — Խոզամայր, խոճկորամայր,
գոճամայր:
Մեքենայություն — Նենգություն, խաբեություն:
Մթագնել — Մթնել, խավարել, աղոտանալ,
սևանալ (աչքի առաջ), շաղվել:
Մթամած — Մութ, մթին, մլար, մառ,
մռայլ, մթապատ, խավարամած,
խավարչտին:
Մթերել — Ամբարել, պահել, պաշարել:
Դիզել, կուտակել, հավաքել:
Մթերք — Պարենամթերք, սննդամթերք,
պարեն, ուտեստ, ուտելիք:
Մթին — Մութ, մթամած, մռայլ, խավար,
խավարչտին:
Մթնել — Երեկոյանալ, իրիկնանալ, խավարել,
մթագնել, աղոտանալ,
տարաժամել:
Մթնշաղ — Աղջամուղջ, վերջալույս,
իրիկնաշաղ, ճրագվառոց, ճրագալույց:
Մժեղ — Մլակ, մոծակ, մժղուկ:
Միաբան — Համաձայն, համերաշխ,
համաշունչ, համամիտ, կողմնակից,
համախոհ, համակարծիք,
միաձայն: Կրոնավոր, վանական:
Միաբանել — Համաձայնել, ընկերանալ:
Միավորվել, համախմբվել:
Միաբանություն — Համաձայնություն,
համախոհություն, համերաշխություն:
Ներդաշնակություն: Դաշինք,
ուխտ, Եղբայրություն, ուխտ
(կրոն):
Միաբերան — Միաձայն, միաշունչ,
միահամուռ, միակամ:
Միագույն — Միաթույր, նույնագույն, համագույն,
հանգույն, հանգունակ:
Միաժամանակ — Համաժամանակ,
նույնաժամանակ:
Միալար — Անդադար, շարունակ,-
անընդհատ, անվերջ, անդուլ,
միշտ: Միապաղաղ, միատեսակ,
միակերպ, միաձև, միօրինակ:

149 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 141-150

Միակամ ֊ Միախոհ, համախոհ, համերաշխ,
միաբան, միաձայն:
Միակերպություն ֊ Միատեսակություն,
միաձևություն, միանմանություն:
Միակողմանի ֊Անկատար: Կողմնակալ:
Միակցել ֊ Միացնել, միահյուսել, միա-
ձուլել, կապակցել, զոդել:
Միահամուռ ֊ Միաբերան, միաձայն,
միասին:
Միահեծան ֊ Ինքնակալ, միապետ,
ինքնիշխան, արքա, կայսր, թագավոր:
Բացարձակ, անսահմանափակ:
Միահյուսվել ֊ Միավորվել, միախառնվել,
միակցվել, միաձուլվել:
Միաձայն — Համաձայն, միաբան, միակամ:
Միաբերան, միահամուռ:
Միաձույլ — Ամբողջական, զանգվածային,
միակուռ: Միատարր:
Միամիտ ֊ Պարզամիտ, դյուրահավատ:
Անմեղ, անկեղծ, անխարդախ,
աննենգ: Անփորձ, անբիծ,
անպիղծ:
Միայն ֊ Մենակ, սոսկ, գեթ, գոնե, ուղղակի,
լոկ: Բայց, սակայն:
Միայնակ ֊ Մենակ, առանձին, մենմե-
նակ, միանձնյա: Միայնաբար:
Միանալ — Կապվել, կցվել, կապակցվել,
շաղկապվել, զոդվել, ձուլվել,
միաձուլվել: Միաբանել, համա-
ձայնել, միավորվել, համախմբվել:
Միանգամայն — Ամբողջապես, ամբողջովին,
բոլորովին, լիովին:
Միանձնյա ֊ Լիիրավ: Միահեծան:
Միանձնուհի — Միայնակեցուհի, կույս:
Միաբանուհի, աբբայուհի:
Միանման ֊ Նման, միակերպ, միաձև,
միատեսակ, նույնատիպ, հանգույն:
Միապաղաղ — Միօրինակ, միատեսակ,
միալար: Տաղտկալի, ձանձրալի:
Միապետ — Միահեծան, ինքնակալ,
կայսր, թագավոր, արքա, ցար,
շահ:
Միասին ՜ Մեկտեղ, համատեղ, ընկերովի,
հետ, միատեղ:
Միասնական ֊ Միահամուռ, միաբան:
Համագոյակից:
Միասնություն — Միասնականություն,
համախմբվածություն: Հարակցություն՛:
Միավորվել ֊ Միախառնվել, միացվել,
միաձուլվել, միահյուսվել, համախմբվել:
Միատարր ֊ Միաձույլ: Միակերպ:
Միատեսակ ֊ Միակերպ, միանման,
միօրինակ, նման, նույնատեսակ,
նույն, նույնաձև:
Միացյալ — Միավորյալ: Խառն:
Միացնել ֊ Միավորել, միակցել, կապակցել,
միահյուսել, միաձուլել,
շաղկապել:
Միգամած — Միգապատ, մառախլապատ,
մշուշապատ, ամպամած,
ամպոտ, թխպամած, թխպոտ,
մշուշոտ, մռայլ, մթապատ, միգասքող:
Միգապատ ֊ Տե ս Միգամած:
Միգուցե ֊ Գուցե, թերևս, երևի, հավանաբար,
ըստ երևույթին:
Միլիցիա ֊ Ոստիկանություն:
Միկիտան ֊ Գինետուն: Գինեվաճառ:
Միկրոբ — Մանրէ, մանրէակ:
Միմիայն ֊ Միայն, մենակ, լոկ, սոսկ,
բացառապես:
Միմոս — Ծաղրածու, խեղկատակ,
հտպիտ:
Մինչ — Մինչև, այնինչ, երբ, տակավին:
Մինչդեռ ֊ Այնինչ, երբ, մինչ, տակավին:
Միշտ ֊ Շարունակ, անընդհատ, անդադար,
անդուլ, անվերջ, միալար,
հարատև, հավերժ, հավետ, հավիտյան,
հանապազ, մշտապես,
առմիշտ, առհավետ:
Միջադեպ ֊ Պատահար, դիպված,
դեպք:
Միջազգային — Համաշխարհային:

150 էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐ 141-150

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика