дома » Рефераты » ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
Դիսկոնտի դրույքը

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ: ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՊԼԱՆ

ՆԵՐԿԱ ԱՐԺԵՔԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum.

Рефераты. Редкие книги.

Ледниковый период. Екатерина Варнава и Максим Маринин — «Ari Im Sokhag». — Արի իմ սոխակ:

1$ դիսկոնւոավորվսւծ արժեքը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով’ — կամ
(1 + г)я
(1 + г)»п
որտեղ г — դիսկոնտի դրույքն է, ո — մինչև վճարումն ընկած ժամանաշրջսւնների
քանակը

Դիսկոնտի դրույքը

Դիսկոնտի դրույքը

Դիսկոնտի դրույքը

494 Դիսկոնտի դրույքը 

Հ Ա Վ Ե Լ Վ Ա Ծ 2
ԱՆՈՒԻՏԵՏՆԵՐԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

1$ դիսկոնտավորվսւծ արժեքը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով — կ ա !
(1 + r)n
( 1 + г Г
որտեղ г — դիսկոնտի դրույքն է, ո — մինչև վճարումն ընկած ժւսմանաշրջսւննէւՓ
քանակը

Հ Ա Վ Ե Լ Վ Ա Ծ 2

Հ Ա Վ Ե Լ Վ Ա Ծ 2

495

Հ Ա Վ Ե Լ Վ Ա Ծ 3

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՊԼԱՆ

Հաշիվն. I կարգի II կարգի
խմբի հաշիվն, հաշիվն,
ծածկ. ծածկ. ծածկ.

ԴԱՍ 1. ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

11-12 ՈՉ ԸՆ13ԱՑԻԿ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ
111 Շահագործման մեջ գտնվող մաշվող հիմնական
1111
1112 Կառուցվածքներ
1113 Փոխանցող հարմարանքներ
1114 Մեքենաներ և սարքավորումներ
1115 Տրանսպորտային միջոցներ
1116 Արտադրական գույք, տնտեսական գույք, գործիքներ
1117 Բազմամյա տնկարկներ
1118 Բանող և մթերատու անասուններ
1119 Այլ հիմնական միջոցներ
112 Շահագործման մեջ գտնվող հիմնական միջոցների
մաշվածություն
1121 Շենքերի մաշվածություն
1122 Կառուցվածքների մաշվածություն
1123 Փոխանցող հարմարանքների մաշվածություն
1124 Մեքենաների և սարքավորումների մաշվածություն
1125 Տրանսպորտային միջոցների մաշվածություն
1126 Արտադրական գույքի, տնտեսական գույքի, գործիքների
մաշվածություն
1127 Բազմամյա տնկարկների մաշվածություն
1128 Բանող և մթերատու անասունների մաշվածություն
1129 Այլ հիմնական միջոցների մաշվածություն
113 Շահագործման մեջ չգտնվող հիմնական միջոցներ
1131 Շահագործման չհանձնված հիմնական միջոցներ
1132 ժամանակավորապես շահագործումից հանված
հիմնական միջոցներ
1133 Շահագործումից հանված և օտարման նպատակով
պահվող հիմնական միջոցներ

496

114 ժամանակավորապես շահագործումից հանված |
հիմնական միջոցների մաշվածություն |
115 Հողամասեր
116 Բնական ռեսուրսներ
117 Բնական ռեսուրսների սպառում
118 Անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվներ
1181 Կառուցման ընթացքում գտնվող հիմնական միջոցներ
1182 Տեղակայման ենթակա սարքավորումներ
1183 Հիմնական միջոցների վրա կապիտալացվող հետագա
ծախսումներ
1184 Կապալառուի կողմից կառուցվող հիմնական միջոցներ
119 Ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված
հիմնական միջոցներ
121 Ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված
հիմնական միջոցների մաշվածություն
122 Ներդրումային գույք
1221 Իրական արժեքով հաշվառվող ներդրումային գույք
1222 Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ներդրումային գույք
123 Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ներդրումային
գույքի մաշվածություն
124 Ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների արժեզրկում
1241 Սաշվող հիմնական միջոցների արժեզրկում
1242 Հողամասերի արժեզրկում
1243 Բնական ռեսուրսների արժեզրկում
1244 Անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների
արժեզրկում
1245 Ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված հիմնակսւճ
միջոցների արժեզրկում
1246 Ներդրումային գույքի արժեզրկում

13 ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

497

Ոչ նյութական ակտիվներ
Ֆիրմային անուններ
Հրապարակումների անուններ
Համակարգչային ծրագրեր
Լիցենզիաներ և վստահագրեր (Ֆրանշիզներ)
Հեղինակային իրավունքներ
Արտոնագրեր
Ծառայությունների մատուցման և շահագործման
իրավունքներ
Բանաձևեր, մոդելներ, նախագծեր, բաղադրատոմսեր և
փորձանմուշներ
Այլ ոչ նյութական ակտիվներ
Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա
Ֆիրմային անունների ամորտիզացիա
Հրապարակումների անունների ամորտիզացիա
Համակարգչային ծրագրերի ամորտիզացիա
Լիցենզիաների և վստահագրերի (ֆրանշիզների)
ամորտիզացիա
Հեղինակային իրավունքների ամորտիզացիա
Արտոնագրերի ամորտիզացիա
Ծառայությունների մատուցման և շահագործման
իրավունքների ամորտիզացիա
Բանաձևերի, մոդելների, նախագծերի, բաղադրատոմսերի
և փորձանմուշների ամորտիզացիա
Այլ ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա
Անավարտ ոչ նյութական ակտիվներ
Մշակման ընթացքում գտնվող ոչ նյութական ակտիվներ
Ոչ նյութական ակտիվների վրա կապիտալացվող հետագա
ծախսումներ
Գուդվիլ
Գուդվիլի ամորտիզացիա
Ոչ նյութական ակտիվների արժեզրկում
Ոչ նյութական ակտիվների արժեզրկում
Մշակման ընթացքում գտնվող ոչ նյութական
ակտիվների արժեզրկում
Գուդվիլի արժեզրկում

498

ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

Բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող
ներդրումներ
1411 Բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումն^
դուստր ընկերություններում
1412 Բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումն^
ասոցիացված կազմակերպություններում
1413 Բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումի
համատեղ վերահսկվող միավորներում
Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ
ներդրումներ կապակցված կազմակերպությունների
կանոնադրական կապիտալում
1421 Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ
ներդրումներ դուստր ընկերությունների կանոնադրական
կապիտալում
1422 Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ
ներդրումներ ասոցիացված կազմակերպությունների
կանոնադրական կապիտալում
1423 Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ոչ ընթացիկ
ներդրումներ համատեղ վերահսկվող միավորների
կանոնադրական կապիտալում
Վաճառքի համար մատչելի ոչ ընթացիկ ֆինանսակաՏ
ակտիվներ
Մինչև, մարման ժամկետը պահվող երկարաժամկետ
ներդրումների գծով ստացվելիք համախառն մուտքեր
Տրամադրված երկարաժամկետ փոխառությունների
գծով ստացվելիք համախառն մուտքեր
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք
համախառն մուտքեր
Չվաստակած ֆինանսական եկամուտ
ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող
երկարաժամկետ ֆինանսական ակտիվների գծով
1471 Չվաստակած ֆինանսական եկամուտ մինչև մարման
ժամկետը պահվող երկարաժամկետ ներդրումների գծով
1472 Չվաստակած ֆինանսական եկամուտ տրամադրված
երկարաժամկետ փոխառությունների գծով
1473 Չվաստակած ֆինանսական եկամուտ ֆինանսական
վարձակալության գծով

499

Որպես հեջսւվորմսւն գործիք նախատեսված ոչ
ընթացիկ ֆինանսական ակտիվներ
149 Ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների արժեզրկում
(անհավաքագրելիություն)
1491 Կապակցված կազմակերպությունների կանոնադրական
կապիտալում ոչ ընթացիկ ներդրումների արժեզրկում
1492 Վաճառքի համար մատչելի ոչ ընթացիկ ֆինանսական
ակտիվների արժեզրկում (անհավաքագրելիություն)
1493 Մինչև մարման ժամկետը պահվող Երկարաժամկետ
ներդրումների անհավաքագրելիություն
1494 Տրամադրված երկարաժամկետ վտխառությունների
անհավաքագրելիություն
1495 Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք
համախառն մուտքերի անհավաքագրելիություն
15 ԱՅԼ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱԿՏԻՎՆԵՐ
151 Հետաձգված հարկային ակտիվներ
152 Կանխավճարներ ոչ ընթացիկ ակտիվներ ձեռք բերելու
համար
153 Սահմանված հատուցումների պլանների ակտիվներ
154 Ոչ ընթացիկ ակտիվներ հետաձգված ծախսերի գծով
155 Հետաձգված ծախսերի գծով ոչ ընթացիկ ակտիվների
ամորտիզացիա
156 Ձեռնարկատիրական գործունեության ձեռքբերում

ԴԱՍ 2. ԸՆԹԱՑԻԿ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

21 ՊԱՇԱՐՆԵՐ
211 Նյութեր
2111 Հումք և նյութեր
2112 Գնովի կիսապատրաստուքներ, համալրող շինվածքներ և
դետալներ
2113 Վառելիք

500

2114 Տարա և տարանյութեր
2115 Պահեստամասեր
2116 Շինանյութեր
2117 Գյուղատնտեսական նշանակության նյութեր
2118 Վերամշակման հանձնված նյութեր
2119 Այլ նյութեր
Աճեցվող 1ւ բտվող կենդանիներ
Արագամաշ առարկաներ
2131 Արագամաշ առարկաներ պահեստում
2132 ժամանակավոր ոչ տիտղոսային կառույցներ
Անավարտ արտադրություն
2141 Արտադրանքի գծով անավարտ արտադրություն
2142 Աշխատանքների գծով անավարտ արտադրություն
2143 Ծառայությունների գծով անավարտ արտադրություն
2144 Օժանդակ արտադրության գծով անավարտ
արտադրություն
Արտադրանք
2151 Պատրաստի արտադրանք
2152 Սեփական արտադրության կիսապատրաստուքներ
2153 Կոնսիգնացիոն և կոմիսիոն հիմունքներով վաճառքի
հանձնված արտադրանք
2154 Առաքված արտադրանք
Ապրանքներ
2161 Ապրանքներ պահեստում
2162 Ապրանքներ մանրածախ սանտրում
2163 Տարա և տարանյութեր
2164 Կոնսիգնացիոն ե կոմիսիոն հիմունքներով վաճառքի
հանձնված ապրանքներ
2165 Առաքված ապրանքներ
2166 Այլ ապրանքներ
Ապրանքների վաճառքի գնի և ինքնարժեքի
տարբերություն
2171 Առևտրական հավելագին
2172 Ավելացված արժեքի հարկ
2173 Ակցիզային հարկ

501

Պաշարների արժեքի նվազում
2181 Նյութերի արժեքի նվազում
2182 Աճեցվող և բտվող կենդանիների ւսրժեքի նվազում
2183 Արագամաշ առարկաների արժեքի նվազում
2184 Անավարտ արտադրանքի արժեքի նվազում
2185 Արտադրանքի արժեքի նվազում
2186 Ապրանքների արժեքի նվազում

ԳՈՐՑԱՌՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԸՆԹԱՑԻԿ ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ
ՊԱՐՏՔԵՐ

Դեբիտորական պարտքեր վաճառքների գծով

2211 Դեբիտորական պարտքեր արտադրանքի, ապրանքների
վաճառքների գծով
2212 Դեբիտորական պարտքեր մատուցած ծառայությունների,
կատարած աշխատանքների գծով
2213 Դեբիտորական պարտքեր այլ պաշարների վաճառքների
գծով
2214 Դեբիտորական պարտքեր ֆինանսական ներդրումների
վաճառքների գծով
2215 Դեբիտորական պարտքեր հիմնական միջոցների
վաճառքների գծով
2216 Դեբիտորական պարտքեր այլ վաճառքների գծով
Դեբիտորական պարտքեր այլ եկամուտների գծով
2221 Դեբիտորական պարտքեր գործառնական
վարձակալության գծով
2222 Դեբիտորական պարտքեր ստացվելիք շահաբաժինների
գծով
2223 Դեբիտորական պարտքեր սկզբնական արժեքով
հաշվառվող պարտքային արժեթղթերի դիմաց ստացվելիք
տոկոսների գծով
2224 Դեբիտորական պարտքեր ապահովագրական
հատուցումների գծով
2225 Դեբիտորական պարտքեր տույժերի, տուգանքների գծով
2226 Դեբիտորական պարտքեր նյութական վնասի
փոխհատուցման գծով
2227 Դեբիտորական պարտքեր այլ եկամուտների գծով
Վաճառքների U այլ եկամուտների գծով դեբիտորական
պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստ

502

224 Տրված ընթացիկ կանխավճարներ
2241 Տրված կանխավճարներ նյութեր ձեռք բերելու համար
2242 Տրված կանխավճարներ ապրանքներ ձեռք բերելու
համար
2243 Տրված կանխավճարներ աշխատանքներ,
ծառայություններ ձեռք բերելու համար
2244 Այլ նպատակներով տրված ընթացիկ կանխավճարներ
225 Կարճաժամկետ դեբիտորական պարտքեր բյուջեի
գծով
2251 Կարճաժամկետ դեբիտորական պարտքեր շահութահարկի
գծով
2252 Կարճաժամկետ դեբիտորական պարտքեր ավելացված
արժեքի հարկի գծով
2253 Կարճաժամկետ դեբիտորական պարտքեր ակցիգային
հարկի գծով
2254 Կարճաժամկետ դեբիտորական պարտքեր այլ վճարների
գծով
226 Հսւշվանցման (փոխհատուցման) ենթակա անուղղակի
հարկեր
227 Կարճաժամկետ դեբիտորական պարտքեր պարտադիր
սոցիալական ապահովագրության գծով
228 Ընթացիկ դեբիտորական պարտքեր առհաշիվ տրված
գումարների գծով
2281 Առհաշիվ տրված գումարներ նյութեր ձեռք բերելու համար
2282 Առհաշիվ տրված գումարներ ապրանքներ ձեռք բերելու
համար
2283 Առհաշիվ տրված գումարներ գործուղումների համար
2284 Այլ նպատակներով առհաշիվ տրված գումարներ
229 Այլ ընթացիկ դեբիտորական պարտքեր
2291 Ընթացիկ դեբիտորական պարտքեր աշխատավարձի
վճարման գծով
2292 Ընթացիկ դեբիտորական պարտքեր աշխատակիցների
հետ այլ գործառնությունների գծով
2293 Ընթացիկ դեբիտորական պարտքեր բողոքարկումների
գծով
2294 Ընթացիկ դեբիտորական պարտքեր
բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող
ներդրումների դիմաց հայտարարված շահաբաժինների
գծով

503

23-24 ԸՆԹԱՑԻԿ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ

231 Առևտրական նպատակներով պահվող ֆինանսական
ակտիվներ
232 Վաճառքի համար մատչելի ընթացիկ ֆինանսական
ակտիվներ
2321 Վաճառքի համար մատչելի ընթացիկ ֆինանսական
ակտիվներ
2322 Վաճառքի համար մատչելի ոչ ընթացիկ ֆինանսական
ակտիվների ընթացիկ մաս
Մինչև մարման ժամկետը պահվող կարճաժամկետ
ներդրումների գծով ստացվելիք համախառն մուտքեր
ՄինչԱ մարման ժամկետը պահվող երկարաժամկետ
ներդրումների գծով ստացվելիք համախառն մուտքերի
կարճաժամկետ մաս
Տրամադրված կարճաժամկետ փոխառությունների
գծով ստացվելիք համախառն մուտքեր
Տրամադրված երկարաժամկետ փոխառությունների
գծով ստացվելիք համախառն մուտքերի
կարճաժամկետ մաս
Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք
համախառն մուտքերի կարճաժամկետ մաս
Չվաստակած ֆինանսական եկամուտ
ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող
կարճաժամկետ ֆինանսական ակտիվների գծով
2381 Չվաստակած ֆինանսական եկամուտ մինչև մարման
ժամկետը պահվող կարճաժամկետ ներդրումների գծով
2382 Չվաստակած ֆինանսական եկամուտ մինչև մարման
ժամկետը պահվող երկարաժամկետ ներդրումների
կարճաժամկետ մասի գծով
2383 Չվաստակած ֆինանսական Եկամուտ տրամադրված
կարճաժամկետ փոխառությունների գծով
2384 Չվաստակած ֆինանսական եկամուտ տրամադրված
երկարաժամկետ փոխառությունների կարճաժամկետ
մասի գծով
2385 Չվաստակած ֆինանսական եկամուտ ֆինանսական
վարձակալության կարճաժամկետ մասի գծով

504

Որպես հեջսւվորման գործիք նախատեսված ընթացիկ
ֆինանսական ակտիվներ
Ընթացիկ ֆինանսական ներդրումների արժեզրկում
(անհավաքագրելիություն)
2411 Առևտրական նպատակներով պահվող ֆինանսական
ակտիվների արժեզրկում
2412 Վաճառքի համար մատչելի ընթացիկ ֆինանսական
ակտիվների արժեզրկում (անհավաքագրելիություն)
2413 Մինչև մարման ժամկետը պահվող կարճաժամկետ
ներդրումների անհավաքագրելիություն
2414 Մինչև մարման ժամկետը պահվող երկարաժամկետ
ներդրումների կարճաժամկետ մասի
անհավաքագրելիություն
2415 Տրամադրված կարճաժամկետ փոխառությունների
անհավաքագրելիություն
2416 Տրամադրված երկարաժամկետ փոխառությունների
կարճաժամկետ մասի անհավաքագրելիություն
2417 Ֆինանսական վարձակալության գծով համախառն
մուտքերի կարճաժամկետ մասի անհավաքագրելիություն

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Դրամարկղ
2511 Ազգային արժույթի դրամարկղ
2512 Արտարժույթի դրամարկղ
2513 Սառեցված գումարներ դրամարկղում
Հաշվարկային հաշիվ
2521 Հաշվարկային հաշիվ
2522 Սառեցված գումարներ հաշվարկային հաշվում
Արտարժութային հաշիվ
2531 Արտարժութային հաշիվ երկրի ներսում
2532 Արտարժութային հաշիվ արւոերկրում
2533 Սառեցված գումարներ արտարժութային հաշվում
Այլ հաշիվներ թանկերում
2541 Ակրեդիտիվներ
2542 Չեկային գրքույկներ
2543 Այլ հաշիվներ բանկերում

505

255 Դրամական միջոցներ ճանապարհին
256 Դրամական փաստաթղթեր
257 Դրամական միջոցների համարժեքներ
26 ԱՅԼ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱԿՏԻՎՆԵՐ
261 Ընթացիկ ակտիվներ հետաձգված հարկերի գծով

ԴԱԱ 3. ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ

31 ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ ԵՎ ԷՄԻՍԻՈՆ ԵԿԱՄՈՒՏ

311 Կանոնադրական (բաժնեհավաք) կապիտալ
3111 Հասարակ բաժնետոմսեր
3112 Արտոնյալ բաժնետոմսեր
3113 Բաժնեմասեր
3114 Փայեր
312 Չվճարված կապիտալ
3121 Թողարկված ե չտեղաբաշխված կապիտալ
3122 Տեղաբաշխված և չվճարված կապիտալ
313 Հետ գնված կապիտալ
3131 Հետ գնված հասարակ բաժնետոմսեր
3132 Հետ գնված արտոնյալ բաժնետոմսեր
3133 Հետ գնված բաժնեմասեր
3134 Հետ գնված փայեր
314 Էմիսիոն եկամուտ

32 ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՈՒՄԻՑ ԵՎ ՎԵՐԱՉԱՓՈՒՄԻՑ
ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

321 Ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական
ակտիվների վերագնահատումից արժեքի աճ
3211 Հիմնական միջոցների վերագնահատումից արժեքի աճ
3212 Ոչ նյութական ակտիվների վերագնահատումից արժեքի
աճ

506

Բնական ռեսուրսների վերագնահատումից արժեքի աճ ;
Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների
իրական արժեքով վերաչափումից չիրացված
շահույթներ U վնասներ
Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների’
իրական արժեքով վերաչափումից չիրացված շահույթներ
Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների’
իրական արժեքով վերաչափումից չիրացված վնասներ
Հեջավորմսւն գործիքների’ իրական արժեքով
վերաչափումից չիրացված շահույթներ և վնասներ
Հեջսւվորման գործիքների’ իրական արժեքով
վերաչափումից շահույթներ
Հեջավորմսւն գործիքների’ իրական արժեքով
վերաչափումից վնասներ

33 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ

Ֆինանսական արդյունք
Գործառնական գործունեությունից ֆինանսական
արդյունք
Ոչ գործառնական գործունեությունից ֆինանսական
արդյունք
Արտասովոր դեպքերից ֆինանսական արդյունք
ՉԲԱՇԽՎԱՑ ՇԱՀՈՒՅԹ (ՉՑԱ5ԿՎԱ6 ՎՆԱՍ)
Նախորդ տարիների ֆինանսական արդյունքների
ճշգրտում
էական սխալների ուղղման արդյունքում առաջացած
ճշգրտում
Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության
փոփոխությունների արդյունքում առաջացած ճշգրտում
Նախորդ տարիների չբաշխված շահույթ (չծածկված
վնաս)
Հաշվետու տարվա զուտ շահույթ (վնաս)
Միջանկյալ շահաբաժիններ
ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԱՅԼ ՀՈԴՎԱ5ՆԵՐ

507

351 Պահուստային կապիտալ
352 Որպես սեփական կապիտալի գործիքներ
դասակարգված ածանցյալ գործիքնեո

ԴԱՍ 4. ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՊԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

41 ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
411 Երկարաժամկետ բանկային վարկերի գծով վճարվելիք
համախառն գումարներ
412 Երկարաժամկետ փոխառությունների գծով վճարվելիք
համախառն գումարներ
4121 Տրված երկարաժամկետ մուրհակների գծով վճարվելիք
համախառն գումարներ
4122 Տեղաբաշխված երկարաժամկետ պարտատոմսերի գծով
վճարվելիք համախառն գումարներ
4123 UJL երկարաժամկետ փոխառությունների գծով վճարվելիք
համախառն գումարներ
413 Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք
համախառն գումարներ
414 Չկրած տոկոսային ծախսեր ամորտիզացված
արժեքով հաշվառվող երկարաժամկետ ֆինանսական
պարտավորությունների գծով
4141 Չկրած տոկոսային ծախսեր երկարաժամկետ բանկային
վարկերի գծով
4142 Չկրած տոկոսային ծախսեր երկարաժամկետ
փոխառությունների գծով
4143 Չկրած տոկոսային ծախսեր ֆինանսական
վարձակալության գծով
415 Որպես հեռավորման գործիք նախատեսված ոչ
ընթացիկ ֆինանսական պարտավորություններ
42 ԱՅԼ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
421 Ակտիվներին վերաբերող շնորհներ
422 Հետաձգված հարկային պարտավորություններ

508

423 Բացասական գուդվիլ
424 Բացասական գուդվիլի ամորտիզացիա
425 Ոչ ընթացիկ պահուստներ
426 Սահմանված հատուցումների պլանների գծով
պարտականության ներկա արժեքը
427 Դեռևս չճանաչված ակտուարային շահույթ (վնաս)
428 Դեռևս չճանաչված անցյալ ծաոայության արժեքի աճ

ԴԱՍ 5. ԸՆԹԱՑԻԿ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

51 ՍՏԱՑՎԱ5 ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՓՈԽԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ
ՎԱՐԿԵՐ, ՀԵՋԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐ5ԻՔՆԵՐ
511 Կարճաժամկետ բանկային վարկերի գծով վճարվելիք
համախառն գումարներ
512 Երկարաժամկետ բանկային վարկերի գծով վճարվելիք
համախառն գումարների կարճաժամկետ մաս
513 Կարճաժամկետ փոխառությունների գծով վճարվելիք
համախառն գումարներ
514 Երկարաժամկետ փոխառությունների գծով վճարվելիք
համախառն գումարների կարճաժամկետ մաս
5141 Տրված երկարաժամկետ մուրհակների գծով վճարվելիք
համախառն գումարների կարճաժամկետ մաս
5142 Տեղաբաշխված երկարաժամկետ պարւոաստմսերի գծով
վճարվելիք համախառն գումարների կարճաժամկետ մաս
5143 Այլ երկարաժամկետ փոխառությունների գծով վճարվելիք
համախառն գումարների կարճաժամկետ մաս
515 Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք
համախառն գումարների կարճաժամկետ մաս
516 Չկրած տոկոսային ծախսեր ամորտիզացված
արժեքով հաշվառվող կարճաժամկետ ֆինանսական
պարտավորությունների գծով

509

5161 Չկրած տոկոսային ծախսեր կարճաժամկետ բանկային
վարկերի գծով
5162 Չկրած տոկոսային ծախսեր երկարաժամկետ բանկային
վարկերի կարճաժամկետ մասի գծով
5163 Չկրած տոկոսային ծախսեր կարճաժամկետ
փոխառությունների գծով
5164 Չկրած տոկոսային ծախսեր երկարաժամկետ
փոխառությունների կարճաժամկետ մասի գծով
5165 Չկրած տոկոսային ծախսեր ֆինանսական
վարձակալության կարճաժամկետ մասի գծով
517 Առևտրական նպատակներով պահվող ֆինանսական
պարտավորություններ
518 Որպես հեջավորմսւն գործիք նախատեսված ընթացիկ
ֆինանսական պարտավորություններ

52-53 ԳՈՐ5ԱՌՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԸՆԹԱՑԻԿ ԿՐԵԴԻՏՈՐԱԿԱՆ
ՊԱՐՏՔԵՐ

521 Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով
5211 Կրեդիտորական պարտքեր ստացված հումքի, նյութերի
գծով
5212 Կրեդիտորական պարտքեր ապրանքների գնումների գծով
5213 Կրեդիտորական պարտքեր ստացված ծառայությունների,,
ընդունված աշխատանքների գծով
5214 Կրեդիտորական պարտքեր ստացված ֆինանսական
ակտիվների գծով
5215 Կրեդիտորական պարտքեր ստացված հիմնական
միջոցների գծով
5216 Կրեդիտորական պարտքեր այլ գնումների գծով
523 Ստացված կանխավճարներ
5231 Ստացված կանխավճարներ վաճառվելիք արտադրանքի,
ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների գծով
5232 Ստացված կանխավճարներ վաճառվելիք ոչ ընթացիկ
ակտիվների գծով
5233 Ստացված կանխավճարներ գործառնական
վարձակալության գծով
5234 Այլ նպատակներով ստացված կանխավճարներ
524 Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր բյուջեին
5241 Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր
շահութահարկի գծով

510

5242 Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր —
եկամտահարկի գծով
5243 Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր ավելացված
արժեքի հարկի գծով
5244 Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր ակցիզային
հարկի գծով
5245 Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր գույքահարկի
գծով
5246 Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր հոդի հարկի
գծով
5247 Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր
մաքսատուրքի գծով
5248 Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր հարկերի
դիմաց հաշվարկված տույժերի, տուգանքների գծով
5249 Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր այլ
պարտադիր վճարների գծով
Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր
պարտադիր սոցիալական ապահովագրության գծով
5251 Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր վճարված
աշխատավարձի դիմաց հաշվեգրված պարտադիր
սոցիալական ապահովագրության գծով
5252 Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր հաշվարկված,
բայց չվճարված աշխատավարձի դիմաց հաշվեգրված
պարտադիր սոցիալական ապահովագրության գծով
Կրեդիտորական պարտքեր աշխատավարձի 1ւ
աշխատակիցների այլ կարճաժամկետ հատուցումների
5271 Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր
աշխատավարձի վճարման գծով
5272 Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր փոխհատուցի
լի բացակայությունների գծով
5273 Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր
պարգևավճարների գծով
5274 Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր
ավանդագրվւսծ հատուցումների գծով
Կրեդիտորական պարտքեր աշխատակիցներին այլ
գործառնությունների գծով
5281 Կրեդիտորական պարտքեր աշխատակիցներին սահւսշիվ
տրված գումարների գծով
5282 Կրեդիտորական պարտքեր աշխատակիցներին այլ
գործառնությունների գծով
Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր
մասնակիցներին (հիմնադիրներին)

511

531 Այլ ընթացիկ պարտավորություններ
5311 Կրեդիտորական պարտքեր գործառնական
վարձակալության գծով
5312 Կրեդիտորական պարտքեր տույժերի, տուգանքների գծով
5313 Կրեդիտորական պարտքեր ապահովագրավճւսրների գծով
5314 Կրեդիտորական պարտքեր ձեռք բերված
ծեռնարկատիրական գործունեության գծով

54 ԱՅԼ ԸՆԹԱՑԻԿ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

541 Եկամուտներին վերաբերող շնորհներ
542 Ընթացիկ պարտավորություններ հետաձգված
հարկերի գծով
543 Ընթացիկ պահուստներ
5431 Երաշխիքային վաճառքների գծով ընթացիկ պահուստներ
5432 Անբարենպաստ պայմանագրերի գծով ընթացիկ
պահուստներ
5433 Տրամադրված երաշխավորությունների և երաշխիքների
գծով ընթացիկ պահուստներ
5434 Ոչ ընթացիկ պահուստների ընթացիկ մաս

ԴԱՍ 6. ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

61 ԳՈՐօԱՈՆԱԿԱՆ ԳՈՐ5ՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

611 Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների,
ծառայությունների իրացումից հասույթ
6111 Արտադրանքի վաճառքներից հասույթ
6112 Ապրանքների վաճառքներից հասույթ
6113 Աշխատանքների կատարումից հասույթ
6114 Ծառայությունների մատուցումից հասույթ
612 Իրացված արտադրանքի, ապրանքների հետ
վերադարձումից 1ւ գների իջեցումից հասույթի
ճշգրտում
, 6121 հրացված արտադրանքի, ապրանքների հետ
վերադարձումից հասույթի ճշգրտում
6122 Իրացված արտադրանքի, ապրանքների,
ծառայությունների, աշխատանքների գների իջեցումից
հասույթի ճշգրտում

512

Գործառնական այլ եկամուտներ
6141 Այլ պաշարների վաճառքներից (օտարումներից)
եկամուտներ
6142 Պաշարների արժեքի փոփոխությունից եկամուտներ,
վաճառքների գծով դեբիտորական պարտքերի
կորուստների (հնարավոր կորուստների պահուստի)
հակադարձումից եկամուտներ
6143 Գործառնական վարձակալությունից եկամուտներ
6144 Եկամուտներ տույժերից, տուգանքներից
6145 Նյութական վնասի փոխհատուցումից եկամուտներ
6146 Գործառնական այլ եկամուտներ

ՈՉ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

Ոչ ընթացիկ ակտիվների վաճառքներից (օտարումներից)
եկամուտներ
6211 Հիմնական միջոցների վաճառքներից (օտարումներից)
եկամուտներ
6212 Ոչ նյութական ակտիվների վաճառքներից
(օտարումներից) եկամուտներ
6213 Ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների վաճառքներից
(օտարումներից) եկամուտներ
6214 UJL ոչ ընթացիկ ակտիվների վաճառքներից
(օտարումներից) եկամուտներ
Ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների վաճառքներից
(օտարումներից) եկամուտներ
Ընդհատվող գործառնությանը վերագրելի ակտիվների
վաճառքներից (օտարումներից) 1ւ
պարտավորությունների մարումներից եկամուտներ
Ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների և ոչ նյութական
ակտիվների վերաչափումից եկամուտներ
6241 Հիմնական միջոցների վերագնահատումից եկամուտներ
6242 Ոչ նյութական ակտիվների վերագնահատումից
եկամուտներ
6243 Հիմնական միջոցների գծով արժեզրկման կորստի
հակադարձումից եկամուտներ
6244 Ոչ նյութական ակտիվների գծով արժեզրկման կորստի
հակադարձումից եկամուտներ
6245 Ներդրումային գույքի վերաչափումից եկամուտներ

513

Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից
եկամուտներ
Ոչ գործառնական ֆինանսական գործիքների վերաչափումից
Ա արժեզրկման (անհավսւքագրելիության)
հակադարձումից եկամուտներ
6261 Առևտրական նպատակներով պահվող ոչ գործառնական
ֆինանսական ակտիվների վերաչափումից եկամուտներ
6262 Առևտրական նպատակներով պահվող ոչ գործառնական
ֆինանսական պարտավորությունների վերաչափումից
եկամուտներ
6263 Վաճառքի համար մատչելի ոչ գործառնական
ֆինանսական ակտիվների վերաչափումից եկամուտներ
6264 Ոչ գործառնական հեջավորմսւն գործիքների
վերաչափումից եկամուտներ
6265 Ոչ գործառնական ֆինանսական գործիքների գծով
արժեզրկման (անհավաքագրելիության) հակադարձումից
եկամուտներ
Ֆինանսական ներդրումներից եկամուտներ
6271 Շահաբաժիններ
6272 Տոկոսային եկամուտներ հաշվի առած գործարքի հետ
կապված ծախսումները
6273 Ֆինանսական վարձակալությունից եկամուտներ հաշվի
առած գործարքի հետ կապված ծախսումները
Ակտիվներին վերաբերող շնորհներից եկամուտներ
Ոչ գործառնական այլ եկամուտներ
6291 Կապակցված կազմակերպությունների շահույթի
բաժնեմասը ներդրումները բաժնեմասնակցության
մեթոդով հաշվառելիս
6292 Որպես սեփական կապիտալի գործիքներ դասակարգված
ածանցյալ գործիքների արժեքի նվազումից եկամուտներ
ԱՐՏԱՍՈՎՈՐ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
Արտասովոր եկամուտներ
ՆԱԽՈՐԴ ՏԱՐԻՆԵՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ
Նախորդ տարիների եկամուտներ

514

6411 Նախորդ տարիների գործառնական գործունեությունից ՚
եկամուտներ (էական սխալների ուղղման արդյունքում)
6412 Նախորդ տարիների գործառնական գործունեությունից
եկամուտներ (հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության
փոփոխությունների արդյունքում)
6413 Նախորդ տարիների ոչ գործառնական գործունեությունից
եկամուտներ (էական սխալների ուղղման արդյունքում)
6414 Նախորդ տարիների ոչ գործառնական գործունեությունից
եկամուտներ (հաշվապահական հաշվառման
քաղաքականության փոփոխությունների արդյունքում)
6415 նախորդ տարիների արտասովոր դեպքերից եկամուտներ

ԴԱՍ 7. 6ԱԽՍԵՈ

71 ԳՈՐ5ԱՌՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 5ԱԽՍԵՐ

711 հրացված արտադրանքի, ապրանքների,
աշխատանքների, ծառայությունների ինքնարժեք
7111 Վաճառված արտադրանքի ինքնարժեք
7112 Վաճառված ապրանքների ինքնարժեք
7113 Կատարված աշխատանքների ինքնարժեք
7114 Մատուցված ծառայությունների ինքնարժեք
712 Իրացման ծախսեր
7121 Աշխատանքի վճարման ծախսեր, սոցիալական
ապահովագրության վճարներ
7122 Հիմնական միջոցների մաշվածության, դրանց նորոգման և
սպասարկման գծով ծախսեր
7123 Պահեստում գտնվող արտադրանքի, ապրանքների
փաթեթավորման, տարայի, տեսակավորման,
պահպանման ծախսեր
7124 Արտադրանքի, ապրանքների իրացման տրանսպորտային
և ապահովագրության ծախսեր
7125 Կոմիսիոն և կոնսիգնացիոն վարձատրություն
7126 Մարկետինգի և գովազդի ծախսեր
7127 Իրացման այլ ծախսեր
713 Վարչական ծախսեր
7131 Աշխատանքի վճարման ծախսեր, սոցիալական
ապահովագրության վճարներ
у 7132 Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների
* մաշվածության (ամորտիզացիայի), դրանց նորոգման և

515

սպասարկման ծախսեր
7133 Գործուղման և ներկայացուցչական ծախսեր
7134 Փոստի և հեռահաոորդակցության ծախսեր
7135 Գրասենյակային և կոմունալ ծախսեր
7136 Աուդիտորակւսն և խորհրդատվական ծախսեր
7137 Բանկային ծառայությունների ծախսեր,
ապահովագրության ծախսեր
7138 Չփոխհատուցվող հարկերից ծախսեր
7139 Վարչական այլ ծախսեր
Գործառնական այլ ծախսեր
7141 Այլ պաշարների վաճառքների (օտարումների) ծախսեր
7142 Պաշարների արժեքի փոփոխությունից ծախսեր,
վաճառքների գծով դեբիտորական պարտքերի
կորուստների (հնարավոր կորուստների պահուստի) գծով
ծախսեր, երաշխիքային սպասարկման և վերանորոգման
գծով ծախսեր
7143 Գործառնական վարձակալության տրված հիմնական
միջոցների մաշվածության ծախսեր
7144 Ծախսեր տույժերից, տուգանքներից, դատական ծախսեր
7145 Արժեքների պակասորդներ և փչացումից կորուստներ,
արտադրական ծախսումների սովորական (նորմալ)
մակարդակը գերազանցող ծախսեր, խոտանված
արտադրանքի հետ կապված ծախսեր
7146 Հետազոտության և մշակման ծախսեր
7147 ժամանակավորապես շահագործումից հանված
հիմնական միջոցների պահպանման ծախսեր, հիմնական
միջոցների լուծարման ծախսեր
7148 Գործառնական այլ ծախսեր

ՈՉ ԳՈՐ5ԱՈՆԱԿԱՆ ՕԱԽՍԵՐ

Ոչ ընթացիկ ակտիվների վաճառքների (օտարումների)
ծախսեր
7211 Հիմնական միջոցների վաճառքների (օտարումների)
ծախսեր
7212 Ոչ նյութական ակտիվների վաճառքների (օտարումների)
ծախսեր
7213 Ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների վաճառքների
(օտարումների) ծախսեր
7214 Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների վաճառքների (օտարումների)
ծախսեր
Ընթացիկ ֆինանսական ակտիվների վաճառքների
(օտարումների) ծախսեր

516

723 Ընդհատվող գործառնությանը վերագրելի ակտիվների
վաճառքների (օտարումների) և
պարտավորությունների մարումների ծախսեր
724 Ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների U ոչ նյութական
ակտիվների վերաչափումից ծախսեր
7241 Հիմնական միջոցների վերագնահատումից ծախսեր
7242 Ոչ նյութական ակտիվների վերագնահատումից ծախսեր
7243 Հիմնական միջոցների գծով արժեզրկումից կորուստներ
7244 Ոչ նյութական ակտիվների գծով արժեզրկումից
կորուստներ
7245 Ներդրումային գույքի վերաչափումից ծախսեր
725 Արտարժույթի փոխարժեքային տարբերություններից
ծախսեր
726 Ոչ գործառնական ֆինանսական գործիքների վերաչափումից
U արժեզրկումից (անհավաքսւգրելիությունից)
ծախսեր
7261 Առևտրական նպատակներով պահվող ոչ գործառնական
ֆինանսական ակտիվների վերաչափումից ծախսեր
7262 Առևտրական նպատակներով պահվող ոչ գործառնական
ֆինանսական պարտավորությունների վերաչափումից
ծախսեր
7263 Վաճառքի համար մատչելի ոչ գործառնական
ֆինանսական ակտիվների վերաչափումից ծախսեր
7264 Ոչ գործառնական հեջավորման գործիքների
վերաչափումից ծախսեր
7265 Ոչ գործառնական ֆինանսական գործիքների գծով
արժեզրկումից (անհավաքսւգրելիությունից) կորուստներ
727 Վարկերի U. փոխառությունների գծով ծախսեր
7271 Վարկերի և փոխառությունների գծով տոկոսային ծախսեր’
հաշվի առած գործարքի հետ կապված ծախսումները
7272 Ֆինանսական վարձակալության գծով տոկոսային
ծախսեր
7273 Ֆինանսական պարտավորությունների ժամկետից շուտ
մարման հետ կապված կորուստներ
728 Անհատույց տրված ակտիվների գծով ծախսեր
729 Ոչ գործառնական այլ ծախսեր
7291 Կապակցված կազմակերպությունների վնասի բաժնեմասը’
ներդրումները բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվա-
ռելիս

517

7292 Պահուստների զեղչման ազդեցության ճշգրտման
հետևանքով առաջացած տոկոսային ծախսեր
7293 Սկզբնական արժեքով հաշվառվող ներդրումային գույքի
մաշվածության գծով ծախսեր
7294 Որպես սեփական կապիտալի գործիքներ դասակարգված
ածանցյալ գործիքների արժեքի աճից ծախսեր

73 ԱՐՏԱՍՈՎՈՐ ՑԱԽՍԵՐ
731 Արտասովոր ծախսեր
74 ՆԱԽՈՐԴ ՏԱՐԻՆԵՐԻ 5ԱԽՍԵՐ
741 Նախորդ տարիների ծախսեր
7411 Նախորդ տարիների գործառնական գործունեությունից
ծախսեր (էական սխալների ուղղման արդյունքում)
7412 Նախորդ տարիների գործառնական գործունեությունից
ծախսեր (հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության
փոփոխությունների արդյունքում)
7413 Նախորդ տարիների ոչ գործառնական գործունեությունից
ծախսեր (էական սխալների ուղղման արդյունքում)
7414 Նախորդ տարիների ոչ գործառնական գործունեությունից
ծախսեր (հաշվապահական հաշվառման
քաղաքականության փոփոխությունների արդյունքում)
7415 Նախորդ տարիների արտասովոր դեպքերից ծախսեր
75 ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿԻ Գ5ՈՎ ՑԱԽՍ (ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ)
751 Շահութահարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)
7511 Ընթացիկ հարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)
7512 Հետաձգված հարկի գծով ծախս (փոխհատուցում)

ԴԱՍ 8. ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ

81 ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ 5ԱԽՍՈՒՄՆԵՐ
811 Հիմնական արտադրություն
8111 Ուղղակի նյութական ծախսումներ
8112 Ուղղակի ծախսումներ աշխատանքի վճարման գծով
8113 Ուղղակի ծախսումներ սոցիալական ապահովագրության
վճարների գծով
8114 Ուղղակի արտադրական այլ ծախսումներ

518

8115 Օժանդակ արտադրության ծախսումներ
8116 Անուղղակի արտադրական ծախսումներ
Օժանդակ արտադրություն
8121 Ուղղակի նյութական ծախսումներ
8122 Ուղղակի ծախսումներ աշխատանքի վճարման գծով
8123 Ուղղակի ծախսումներ սոցիալական ապահովագրության
վճարների գծով
8124 Օժանդակ արտադրության այլ ուղղակի ծախսումներ
8125 Անուղղակի արտադրական ծախսումներ
Անուղղակի արտադրական ծախսումներ
8131 Արտադրական ստորաբաժանումների կառավարչական և
սպասարկող անձնակազմի աշխատանքի վճարման
ծախսումներ
8132 Արտադրական ստորաբաժանումների կառավարչական և
սպասարկող անձնակազմի սոցիալական
ապահովագրության վճարներ
8133 Արտադրական նշանակության հիմնական միջոցների
մաշվածություն
8134 Արտադրական նշանակության հիմնական միջոցների
նորոգման, սպասարկման ծախսումներ
8135 Արտադրական նշանակության ոչ նյութական ակտիվների
ամորտիզացիա
8136 Աշխատանքի պաշտպանության և տեխնիկայի
անվտանգության ծախսումներ
8137 Արտադրական անձնակազմի գործուղման ծախսումներ
8138 Անուղղակի արտադրական այլ ծախսումներ
Խոտան Լւ դրա շտկման ծախսումներ
8141 Խոտան արտադրանք
8142 Խոտանի ուղղման նյութական ծախսումներ
8143 Խոտանի ուղղման աշխատանքային ծախսումներ
8144 Խոտանի ուղղման գծով սոցիալական ապահովագրությս^
վճարներ
8145 Խոտանի ուղղման այլ ծախսումներ
Ոչ ընթացիկ ակտիվների կառուցման (ստեղծման)
ծախսումներ
Հիմնական միջոցների կառուցման (ստեղծման)
ծախսումներ
8211 Ուղղակի նյութական ծախսումներ

519

8212 Ուղղակի ծախսումներ աշխատանքի վճարման գծով
8213 Ուղղակի ծախսումներ սոցիալական ապահովագրության
վճարների գծով
8214 Այլ ուղղակի ծախսումներ
8215 Անուղղակի ծախսումներ
822 Սարքավորումների տեղակայման ծախսումներ
8221 Ուղղակի նյութական ծախսումներ
8222 Ուղղակի ծախսումներ աշխատանքի վճարման գծով
8223 Ուղղակի ծախսումներ սոցիալական ապահովագրության
վճարների գծով
8224 Այլ ուղղակի ծախսումներ
8225 Անուղղակի ծախսումներ
823 Հիմնական միջոցների վրա կապիտալացվող հետագա
ծախսումներ
8231 Ուղղակի նյութական ծախսումներ
8232 Ուղղակի ծախսումներ աշխատանքի վճարման գծով
8233 Ուղղակի ծախսումներ սոցիալական ապահովագրության
վճարների գծով
8234 Այլ ուղղակի ծախսումներ
8235 Անուղղակի ծախսումներ
824 Ոչ նյութական ակտիվների ներստեդծման
ծախսումներ
8241 Ուղղակի նյութական ծախսումներ
8242 Ուղղակի ծախսումներ աշխատանքի վճարման գծով
8243 Ուղղակի ծախսումներ սոցիալական ապահովագրության
վճարների գծով
8244 Այլ ուղղակի ծախսումներ
8245 Անուղղակի ծախսումներ
825 Ոչ նյութական ակտիվների վրա կապիտալացվող
հետագա ծախսումներ
8251 Ուղղակի նյութական ծախսումներ
8252 Ուղղակի ծախսումներ աշխատանքի վճարման գծով
8253 Ուղղակի ծախսումներ սոցիալական ապահովագրության
վճարների գծով
8254 Այլ ուղղակի ծախսումներ
8255 Անուղղակի ծախսումներ
%
826 Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների ստեղծման ծախսումներ
8261 Ուղղակի նյութական ծախսումներ
8262 Ուղղակի ծախսումներ աշխատանքի վճարման գծով

520

8263 Ուղղակի ծախսումներ սոցիալական ապահովագրության
վճարների գծով
8264 Այլ ուղղակի ծախսումներ
8265 Անուղղակի ծախսումներ

ԴԱՍ 9. ԱՐՏԱՀԱՇՎԵԿՇՌԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ

91 ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆԸ ՉՊԱՏԿԱՆՈԴ ԱԿՏԻՎՆԵՐ
911 Գործառնական վարձակալությամբ ընդունված
հիմնական միջոցներ
912 Պատասխանատու պահպանման ընդունված
ապրանքանյութական արժեքներ
յ
913 Վերամշակման ընդունված նյութեր
914 Տեղակայման ընդունված սարքավորումներ
915 Կոմիսիայի Աւ կոնսիգնացիայի պայմանագրերով
ընդունված ապրանքներ
916 Որպես գրավ պահվող ակտիվներ
92 ԲՐՈՔԵՐԱՏԻՆ ԵՎ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԳՈՐՑՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՀԱՇՎԵԿՇՈԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐ
921 Հավատարմագրային կսաավարման պայմանագրի
համաձայն կառավարվող միջոցներ
9211 Հավատարմագրային կառավարման պայմանագրի
համաձայն կառավարվող դրամական միջոցներ
9212 Հավատարմագրային կառավարման պայմանագրի
համաձայն կառավարվող արժեթղթեր
922 Կոմիսիայի և կոնսիգնացիայի պայմանագրերի
համաձայն ստացված միջոցներ
9221 Կոմիսիայի և կոնսիգնացիայի պայմանագրերի համաձայն
արժեթղթերում ներդրումներ կատարելու համար
դրամական միջոցներ
9222 Կոմիսիայի ե կոնսիգնացիայի պայմանագրերի համաձայն
ստացված արժեթղթեր
9223 Կոմիսիայի և կոնսիգնացիայի պայմանագրերի համաձայն
ձեռք բերված արժեթղթեր

521

9224 Կոմիսիայի և կոնսիգնացիայի պայմանագրերի համաձայն
ստացված (ձեռք բերված) արժեթղթերի իրացումից
դրամական միջոցներ
923 Հավատարմագրային կառավարմամբ U բրոքերային
գործունեությամբ առաջացած դեբիտորական
պարտքեր U տրամադրված փոխառություններ
9231 Դեբիտորական պարտքեր արժեթղթերի վաճառքների
գծով
9232 Դեբիտորական պարտքեր հաշվեգրված տոկոսների գծով
9233 Դեբիտորական պարտքեր հայտարարված
շահւսբաժինների գծով
9234 Տրամադրված փոխառություններ
924 Հավատարմագրային կառավարման և կոմիսիայի ու
կոնսիգնացիայի պայմանագրերի համաձայն ստացված
միջոցների գծով պարտավորություններ
9241 Պարտավորություններ հավատարմագրային
կառավարման պայմանագրի համաձայն ստացված
միջոցների գծով
9242 Պարտավորություններ կոմիսիայի և կոնսիգնացիայի
պայմանագրերի համաձայն ստացված միջոցների գծով
925 Հիմնադրի (հաճախորդի) ֆինանսական արդյունք
926 Հավատարմագրային կառավարմամբ և բրոքերային
գործունեությամբ առաջացած կրեդիտորական
պարտքեր U ստացված փոխառություններ
9261 Հավատարմագրային կառավարմամբ և բրոքերային
գործունեությամբ առաջացած կրեդիտորական պարտքեր
9262 Ստացված փոխառություններ
93 ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԱԿՏԻՎՆԵՐ
931 Պայմանական պարտավորություններ
932 Պայմանական ակտիվներ
94 ԱՅԼ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ԵՎ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
941 Հարկային հաշվառման նպատակներով դուրս գրված
դեբիտորական պարտքեր
942 Հարկային հաշվառման նպատակներով դուրս գրված

522

կրեդիտորական պարտքեր
943 Չհատուցված հարկային վնաս
944 Գրավադրված ակտիվներ
945 Խիստ հաշվառման բլանկներ
946 Պարբերական U մասնագիտական գրականություն
947 Շահագործման մեջ գտնվող փոքրարժեք հիմնական
միջոցներ U արագամաշ առարկաներ

Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

1. «ՀՀ օրենքը հաշվապահական հաշվառման մասին», Եր.-2002թ.
2. «ՀՀ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներ», Եր.- 2001թ.
3. «Հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների համառոտ ուղեցույց»,
Եր.- 2001թ.
4. «Կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության
հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան», Եր.- 2001թ.
5. «ՀՀ օրենքը աշխատանքի վարձատրության մասին», Եր.-2001 թ.
6. «ՀՀ օրենքը բաժնետիրական ընկերությունների մասին», Եր.- 2001թ.
7. Հրահանգ կազմակերպությունների տարեկան (ամբողջ փաթեթով միջանկյալ)
ֆինանսական հաշվետվությունների ձևերի լրացման, Եր.-2002 թ.
8. «ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր» , 2000-2000 թ.թ.
9. ժորժետ Թ. Բեյլի, Կեն Ուայլդ, «Ֆինանսական հաշվետվությունների
կազմումը համաձայն միջազգային ստանդարտների»: Եր. — 2000թ.
10. Խլղաթյան Վ.Ե.«Բաժնետիրական ընկերությունների հաշվեկշիռը և
շահույթի հաշվարկման նոր կարգը», Եր.2003թ.
11. Կարագյան Կ.Պ. «Հաշվապահական հաշվառման տեսություն», Եր.-1982 թ.
12. Հսւմբարձումյան Ռ., Սարգսյան Ա. և ուրիշ. «Ֆինանսական հաշվառում»
13. ճուղուրյան Ա.Գ., Եղիկյան Ա.Թ. «Կառավարչական հաշվառման
հիմունքներ» Եր. 2003թ
14. ճուղուրյան Ա.Գ. «Կառավարչական հաշվառում» Եր. 200Ցթ
15. ճուղուրյան Ա.Գ. «Հաշվապահական հաշվառում» Եր. 2007թ
16. ճուղուրյան Ա.Գ., Հակոբյանս.Ա. «Հարկային հաշվապահություն և
պլանավորում», Եր.-2001թ.
17. ճուղուրյան Ա.Գ., Հակոբյան Ա.Ա., «Հաշվապահություն և
վերլուծություն»,Եր. 2003թ.
18. Մելիքյան Հ. «Հարկային օրենսդրություն», Եր.2003թ.
19/ Մովսիսյան Թ. «հաշվապահական հաշվառման ձեռնարկ», գիրք 1,2,3 Եր. —
2001 թ.
20. Չիլինգարյան Ա. «Հայաստանի հարկային համակարգը», Եր.-2000 թ.

523

21. Սարգսյան Ա., Սարգսյան Ալ., Մարջսւնյան Ա. «Ֆինանսական հաշվառման
հիմունքներ», Եր.- 1999թ.
22. Սարգսյան Ա., Մարջանյան Ա. «Ոչ ընթացիկ ակտիվների հաշվառումը», Եր.
2003թ.
23. Սամուեյսոն Փ., Նորդհաուս ՈՒ., «Տնտեսագիտություն», հ. 1,2, Եր. 1995,
1996թ.
24. Бахрушина М.А. „Бухгалтерский управленческий умёт» М., 2002 г.
25. Волкова О.Н. „Управленческий учёт» М., 2005 г.
26. Горбатова Л.В. «Фонд разжития бухгалтерского учета: М. 2002 г.
27. Дж.КВан Хорн “Основы управления финансами*, М.-1999 г.
28. Друри „Введение в управленческий и производственный
учёт».Москва, 1998г
29. Ивашкевич В.Б. „ Учет и анализ лебиторских и кредиторских
задолжностей”,М. 2002г.
30. Ивашкевич В.Б „Бухгалтерский управленческий учёт” М., 2003 г.
31. Б.Нидлз, Х.Анлерсон, Д.Колдуелл, „Принципы бухгалтерского учета”.
М- 1999г.
32. Качалин В.В., „Финансовый учет и отчетность в соответствии со
стандартами GAAP”, М.~ 1998г.
33. Керимов В.Э. „Управленческий учёт» М., 2005 г.
34. Палий В.Ф.„Международные стандарты финансовой отчетности», М .
2007 г.
35. Палий В.Ф.„Современный бухгалтерский учет». М.2003г.
36. Стуков С.А., Стуков Л.С., „Международная стандартизация и
гармонизация учета и отчетности”, М.- 1999г.
37. „Управленческий учёт’\Уч. пособие.под ред. А.Д.Шеремета,
Москва1999г
38. Федорова Н.Н. «Организационная структура управления
предприятием» М. 2003 г.
39. Френк Вуд, „Бухгалтерский учет для предпринимателей”, том 1,2; М.-
1999г.
40. Ч.Е.Хорнгрен. Дж,Фостер, „Бухгалтерский учёт. Управленческий
аспект”. М. 1997г.
41. Энтони Райс „Бухгалтерский учет и отчётность без проблем,»М.
1997г.

Ա Մ Ս Ա Գ Ր Ե Ր
42. «էկանոմիկա և իրավունք»
43. «Հայաստան-ֆինսւնսներ և էկանոմիկա»
44. «Կառավարում»
45. «Հայաստան- Տնտեսական միտումներ»
46. „Бухгалтерский учет»
47. „Рынок капитала в Армении»
48. «Բանբեր»
Ի Ն Տ Ե Ր Ն Ե Տ Ա Յ Ի ն Կ Ա Յ Ք Ե Ր
49. www.laws.am
50. www.pariiament.am

524 ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՊԼԱՆ

Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum. Karavarchakan hashvarum. Hashvapahakan hashvarman hashivneri plan.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика