дома » Рефераты » ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱՑՔԸ ԵՎ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱՑՔԸ ԵՎ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.1. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱՑՔԸ ԵՎ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum.

Рефераты. Редкие книги.

ԳԼՈՒԽ 3.
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ, ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ
ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԵՎ ԿՐԿՆԱԿԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ:

3.1. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ԿԱՌՈՒ8ՎԱՑՔԸ ԵՎ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ:

Այս կամ այն կազմակերպությանը ծանոթանալու, այն մոտիկից ճանաչելու
համար ամենից առաջ անհրաժեշտ է իմանալ, թե ինչքան և ինչպիսի ակտիվներ
ունի, որոնք են այդ ակտիվների առաջացման աղբյուրները: Նշված հարցերի
պատասխանը ստանալու համար պետք է ուսումնասիրել տփալ կազմակերպության
հաշվեկշիռը:
Հաշվապահական հաշվեկշիռը երկու կողմից բաղկացած մի աղյուսակ է, որի
ձախ մասը կոչվում է ակտիվ, իսկ աջ մասը պասիվ: Ակտիվում արտացոլվում են
կազմակերպության բոլոր ակտիվները’ ըստ կազմի և տեղաբաշխման, իսկ
պասիվում ըստ գոյացման աղբյուրների և նպատակային նշանակման:
Հաշվեկշռում ակտիվները և ակտիվների գոյացման աղբյուրները
արտացոլվում են առանձին բաժիններով: Յուրաքանչյուր բաժին ընդգրկում է
ակտիվների, սեփական կապիտալի և պարտավորությունների առանձին տեսակներ,
որոնք կոչվում են հաշվեկշռի հոդվածներ: Հաշվեկշռի ակտիվի հոդվածների
գումարների հանրագումարը միշտ հավասար է լինում հաշվեկշռի պասիվի
հոդվածների գումարների հանրագումարին: Այդ հավասարությունը հետևանք է այն
բանի, որ հաշվեկշռի և’ ակտիվում, և’ պասիվում արտացոլվում են նույն
կազմակերպության ակտիվները՝ ըստ տարբեր հատկանիշների, ակտիվում ըստ
կազմի և տեղաբաշխման, պասիվում ըստ գոյացման աղբյուրների և նպատակային
նշանակման:
Հաշվեկշռի ակտիվի և պասիվի հանրագումարների հավասարակշռությունը
հաշվապահական հաշվառման առաջին և հիմնական պահանջներից մեկն է:
Հաշվապահական հաշվառման հետագա բոլոր աշխատանքները հիմնվում են այդ
հավասարության վրա:
Այսպիսով, հաշվապահական հաշվեկշիռը կազմակերպության ակտիվների
ընդհանրացված արտացոլման մի եղանակ է երկու խմբավորումներով, ըստ այդ
ւսկտիվների կազմի և տեղաբաշխման և ըստ դրանց գոյացման աղբյուրների ու
նպատակային նշանակման, որոշ ժամանակի դրությամբ, դրամական
արտահայտությամբ:
Հաշվեկշռի ակտիվը և պասիվը բաժանվում են առանձին բաժինների:
Հաշվեկշիռը ըստ բաժինների ունի հետևյալ կառուցվածքը.

30  ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ԿԱՌՈՒ8ՎԱՑՔԸ ԵՎ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ:

Ոչ ընթացիկ ակտիվների մեջ ներառվում են. հիմնական միջոցները,
ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված հիմնական միջոցները, ոչ նյութական
ակտիվները, ֆինանսական ակտիվները և այլ ոչ ընթացիկ ակտիվները:
Ընթացիկ ակտիվներ են համարվում, նյութերը, արագամաշ առարկաները,
անավարտ արտադրությունը, արտադրանքը, ապրանքները, առևտրական
դեբիտորական պարտքերը, ընթացիկ ֆինանսական ներդրումները, դրամական
միջոցները և այլ ընթացիկ ակտիվները:
Սեփական կապիտալ բաժնում ներառվում են. կանոնադրական կապիտալը,
էմիսիոն եկամուտը, կուտակված շահույթը, պահուստները և այլն:
Ոչ ընթացիկ պարտավորություններ բաժնում արտացոլվում են.
երկարաժամկետ բանկային վարկերը և փոխառությունները, երկարաժամկետ
պարտավորությունները ֆինանսական վարձակալության գծով, հետաձգված
հարկային պարտավորությունները և այլ ոչ ընթացիկ պարտավորությունները:
Ընթացիկ պարտավորությունների մեջ ներառվում են. կարճաժամկետ
բանկային վարկերը, երկարաժամկետ բանկային վարկերի և փոխառությունների
ընթացիկ մասը, առևտրական կրեդիտորական պարտքերը, ստացված ընթացիկ
կանխավճարները, կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքը բյուջեին,
կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքը պարտադիր սոցիալական
ապահովագրության գծով, պւսրտավորություններն անձնակազմին’ աշխատանքի
վարձատրության գծով, կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքը հիմնադիրներին
և այլ ընթացիկ պարտավորությունները:
Ներկայացնենք հաշվապահական հաշվեկշռի հետևյալ պարզեցված և
կրճատված օրինակը (աղյուսակ 3.1):
Փորձենք ուսումնասիրել այս հաշվեկշիռը և դրա միջոցով ծանոթանալ
կազմակերպության ակտիվների դասավորմանն ու դրանց գոյացման աղբյուրներին:
Կազմակերպությունն ունի ակտիվների գոյացման աղբյուրներ 16.500.000
դրամ ընդհանուր գումարով և բնականաբար, նույնքան էլ ակտիվներ:
Ակտիվների գոյացման աղբյուրների ընդհանուր գումարից 9.000.000 դրամը
սեփական է, իսկ մնացած 7.500.000 դրամը ներգրավված է, այսինքն’ փոխառու է:
Փոխառղւ աղբյուրներից 1.500.000 դրամը երկարաժամկետ պարտավորություններ
են, իսկ մնացած 6.000.000 դրամը կարճաժամկետ պարտավորություններ:

31  ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ԿԱՌՈՒ8ՎԱՑՔԸ ԵՎ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ:

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3.1 ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3.1 ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ

Կարճաժամկետ պարտավորություններից 2.000.000 դրամը բանկային
կարճաժամկետ վարկերն են, իսկ 1.800.000 դրամը առևտրական կրեդիտորական
պարտքն է, որը մատակարարներից ստացված նյութերի դիմաց առաջացած
պարտքի գումարն է:
Սա հաշվեկշռի պարզ ընթերցումն է: Ավելի խորն ուսումնասիրելով
ակտիվների և դրանց գոյացման աղբյուրների տեղաբաշխումը և այն համեմատելով
նախորդ հաշվետու ժամանակաշրջանի տվյալների հետ կարող ենք կարևոր
եզրակացությունների հանգել տվյալ կազմակերպության տնտեսական ու
ֆինանսական դրության, նրա եկամտաբերության, վճարունակության և այլ
ցուցանիշների մասին, որոնք բացառիկ կարևոր նշանակություն ունեն

32 ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ԿԱՌՈՒ8ՎԱՑՔԸ ԵՎ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ:

կազմակերպության տնտեսական գործունեությունը կազմակերպելու, վերահսկելու
և կառսւվարելու գործում:

33 ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ԿԱՌՈՒ8ՎԱՑՔԸ ԵՎ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика