дома » Рефераты » ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ

5.2. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum.

Рефераты. Редкие книги.

Ըստ տնտեսական բովանդակության բոլոր առաջին կարգի (սինթետիկ)
հաշիվները ստորաբաժանվում են հետևյալ խմբերի’ ֆինանսական հաշվառման և
կառավարչական հաշվառման հաշիվների: Ֆինանսական հաշվառման հաշիվները
ստորաբաժանվում են հաշվեկշռային հաշիվների և գործունեության արդյունքները
հաշվառող հաշիվների: Հաշվեկշռային հաշիվները իրենց հերթին
ստորաբաժանվում են հետևյալ խմբերի.
• կազմակերպության ակտիվները հաշվառող հաշիվներ,
• կազմակերպության սեփական կապիտալը հաշվառող հաշիվներ,
• կազմակերպության պարտավորությունները հաշվառող հաշիվներ:

74 ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ

Կազմակերպության ակտիվները հաշվառող հաշիվները բաժանվում են երփս
ենթախմբի.
ա) ոչ ընթացիկ ակտիվները հաշվառող հաշիվներ,
բ) ընթացիկ ակտիվները հաշվառող հաշիվներ:
Ոչ ընթացիկ ակտիվները հաշվառող հաշիվներում ներառվում են. ոչ ընթացիկ
նյութական ակտիվները հաշվառող հաշիվները, ոչ նյութական ակտիվները
հաշվառող հաշիվները, ոչ ընթացիկ ֆինանսական ակտիվները հաշվառող
հաշիվները, այլ ոչ ընթացիկ ակտիվները հաշվառող հաշիվները:
Ընթացիկ ակտիվները հաշվառող հաշիվների մեջ ներառվում են. պաշարները
հաշվառող հաշիվները, գործառնական և այլ ընթացիկ դեբիտորական պարտքերը
հաշվառող հաշիվները, ընթացիկ ֆինանսական ներդրումները հաշվառող
հաշիվները, դրամական միջոցները հաշվառող հաշիվները, այլ ընթացիկ
ակտիվները հաշվառող հաշիվները:
Կազմակերպության սեփական կապիտալը հաշվառող հաշիվների խումբը
բաժանվում է հետևյալ ենթախմբերի.
ա) Կանոնադրական կապիտալը և էմիսիոն եկամուտը հաշվառող հաշիվներ,
բ) Վերագնահատումից և վերաչափումից տարբերությունները հաշվառող
հաշիվներ,
գ) Ֆինանսական արդյունքը հաշվառող հաշիվներ,
դ) Չբաշխված շահույթը (չծածկված վնասը) հաշվառող հաշիվներ,
ե) Պահուստները հաշվառող հաշիվներ:
Կանոնադրական կապիտալ և էմիսիոն եկամուտ ենթախմբում ներառվում են.
«Կանոնադրական կապիտալ», «Չվճարված կապիտալ» և «էմիսիոն եկամուտ»
հաշիվները:
Վերագնահատումից և վերաչափումից տարբերությունները հաշվառող
հաշիվների ենթախմբում ներառվում են. ակտիվների վերագնահատումից
առաջացած արժեքի աճը հաշվառող հաշիվը, վաճառքի համար մատչելի
ֆինանսական ակտիվների իրական արժեքով վերաչափումից չիրացված
շահույթները և վնասները հաշվառող հաշիվը:
Չբաշխված շահույթ (չծածկված վնաս) ենթախմբում ներառվում են. «Նախորդ
տարիների ֆինանսական արդյունքների ճշգրտում», «Նախորդ տարիների
չբաշխված շահույթ», «Հաշվետու տարվա զուտ շահույթ» հաշիվները:
Պահուստները հաշվառվում են «Պահուստային կապիտալ» հաշվում:
Կազմակերպության պարտավորությունները հաշվառող հաշիվների խումբը
բաժանվում Է.
— ոչ ընթացիկ պարտավորությունները հաշվառող հաշիվների,
— ընթացիկ պարտավորությունները հաշվառող հաշիվների:
ընթացիկ պարտավորությունները հաշվառող հաշիվների ենթախմբում
ներառվում են ոչ ընթացիկ ֆինանսական և այլ պարտավորությունները հաշվառող
հաշիվները:
Ընթացիկ պարտավորությունները հաշվառող հաշիվների ենթախմբում
ներառվում են ընթացիկ ֆինանսական պարտավորությունները հաշվառող

75 ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ

հաշիվները, գործառնական և այլ ընթացիկ կրեդիտորական պարտքերը հաշվառող
հաշիվները, այլ ընթացիկ պարտավորությունները հաշվառող հաշիվները:
Գործունեության արդյունքները հաշվառող հաշիվները բաժանվում են
եկամուտներ հաշվառող հաշիվների և ծախսեր հաշվառող հաշիվների: Օրինակ’
եկամուտներ հաշվառող հաշիվներից են. «Արտադրանքի, ապրանքների,
աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից հասույթ», «Գործառնական այլ
եկամուտներ», «Ոչ ընթացիկ ակտիվների վաճառքներից (օտարումներից)
եկամուտներ» և այլն: Ծախսերի հաշվառման հաշիվներից են. «հրացված
արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ինքնարժեք»,
«հրացման ծախսեր», «Վարչական ծախսեր» և այլ հաշիվները:
Կառավարչական հաշվառման հաշիվները նախատեսված են արտադրական
ծախսումների և արտադրանքի ինքնարժեքի, ինչպես նաև ոչ ընթացիկ ակտիվների
կառուցման և մշակման ծախսումների վերաբերյալ տեղեկատվության
ընդհանրացման համար: Այդ հաշիվները օգտագործվում են կազմակերպությունում
կառավարչական որոշումներ ընդունելու նպատակով: Կառավարչական
հաշվառման հաշիվները կարելի է բաժանել երկու խմբի արտադրական
ծախսումները հաշվառող հաշիվներ և ոչ ընթացիկ ակտիվների ստեղծման
ծախսումները հաշվառող հաշիվներ: Առաջին խմբին վերաբերում են «Հիմնական
արտադրություն», «Օժանդակ արտադրություն», «Անուղղակի արտադրական
ծախսումներ» հաշիվները, իսկ երկրորդ խմբին’ «Հիմնական միջոցների կառուցման
(ստեղծման) ծախսումներ», «Սարքավորումների տեղակայման ծախսումներ», «Ոչ
նյութական ակտիվների ներստեղծման ծախսումներ» և այլ հաշիվները:
Հաշվապահական հաշիվների դասակարգումը ըստ տնտեսական
բովանդակության ներկայացնենք գծապատկերի տեսքով (գծապատկեր 5.3):

76 ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика