дома » ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ » ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 285-296
ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ-ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 285-296

ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 285-296

Գլխավոր էջ ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ-ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ 
Рефераты. Редкие книги.

Միջօրյա — Կեսգիշերվա
Միս — Ոսկոր
Միօրինակ — Տարբեր, զանազան, բազմակերպ
Միություն — Երկվություն, շատություն,
բազմություն, անջատություն, բաժանում,
երկպառակություն
Մղում — Ձգողություն
Մնայուն — ժամանակավոր, անցողիկ,
փոփոխական
Մշտական — ժամանակավոր, անցողիկ
Մշտապես — Երբեք, ժամանակավորապես
Մշտնջենական — ժամանակավոր, առ-,
ժամյա
Մշտնջենականություն — Ակնթարթ,
վայրկյան, պահ
Մոռանալ — Հիշել
Մոռանալի — Անմոռանալի
Մոռացված — Անմոռաց
Մոտենալ — Հեռանալ, խորթանալ,
օտարանալ
Մոտեցնել — Հեռացնել
Մոտեցում — Հեռացում, խորթացում
Մոտիկ — Հեռու, հեռավոր
Մոտիկանալ — Հեռանալ, խորթանալ
Մորուքավոր — Անմորուք, անմորուս
Մռայլ — Պայծառ, պարզ, բաց, զվարթ,
ուրախ, ժպտուն
Մռայլադեմ — ժպտւսդեմ, ուրախադեմ,
զվարթադեմ
Մտաբերել — Մոռանալ, չհիշել
Մտածողություն — Խելացնորություն,
գժություն
Մտավոր — Անմիտ, ֆիզիկական
Մտերիմ — Թշնամի, չարակամ, անհարազատ
Մտերմանալ — Հեռանալ, խորթանալ,
օտարանալ
Մտնել — Ելնել, դուրս գալ
Մրսել — Տաքանալ, ջերմանալ
Մուգ — Բաց, պայծառ
Մութ — Լույս, արշալույս, պարզ
Մուտք — Ելք
3
Յուղալի — Անյուղ
Յուղաներկ ■ Ջրաներկ
Յուր — Ուրիշի
Յուրային — Օտար
Յուրաքանչյուր — Ոչ մեկը, ոչ ոք
Ն
Նախ — Ապա, հետո, վերջը, այնուհետև
Նախաբան — Վերջաբան, վերջերդ
Նա խա դա ս — Վերջադաս, հետադաս
Նախադրություն — Հետադրություն
Ն ա խածանց — Վերջածանց
Նախահաշիվ — Վերջնահաշիվ
Ն ա խ ա հ ե ղա փ ոխ ա կա ն — Հետհեղա-
փոխական
Նախամասնիկ — Վերջնամասնիկ
Նախանձելի — Աննախանձելի
Ն ա խա պ ա տ երա զ մյա ն — Հետպատերազմյան
Նախապես — Վերջնապես, վերջնականապես
Նախատել — Գովել, դրվատել, փառաբանել
Նախերգ — Վերջերդ
Նախընթաց — Աննախընթաց, հետըն-
թաց
Նախկին — Հետագա, վերջին
Ն ախնական — Վերջնական
Նախնի ֊Հետնորդ, ժառանգ
Նախշուն — Տգեղ, գեշ, աննախշ, ան-
զարդ
Նախորդ — Հաջորդ, հետևյալ, հետնորդ
Նախորդել — Հաջորդել
Ն ա խ քան — Հետո, ապա, այսուհետև
Նայած — Չնայած, թեպետև
Նեխել — Հականեխել, չնեխել
Նեղություն — Բարեկեցություն
Նենգ — Աննենգ, պարզ, անկեղծ, ազնիվ

285 ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 285-296 ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Նենգորեն — Միամտաբար, միամտորեն
Նետել — Բռնել, որսալ
Ներածել — Արտածել, արտահանել
Ներառել — Բացառել
Ներառյալ — Բացառյալ
Ներբողել ֊Վատաբանել, պարսավել
Ներգաղթ — Արտագաղթ, չու (թռչ.)
Ներգաղթյալ ֊Վտարանդի
Ներգործական — Կրավորական
Ներգործածն — Կրւսվորաձև
Ներգործել — Կրել, հականերգործել,
հակազդել
Ներգործություն — Հակազդում, հականերգործություն
Ներդաշնակ(ություն) — Աններդաշնակություն)
Ներելի — Աններելի
Ներկա (այժմյա) — Ապագա, գալիք
Ներկա — Բացակա
Ներկայանալ — Բացակայել, կորչել,
չքանալ
Ներկայություն — Բացակայություն
Ներհոսել — Արտահոսել
Ներմուծել — Արտահանել
Ներշնչել — Արտաշնչել
Ներողամիտ — Աններողամիտ, ոխակալ
Ներս — Դուրս
Ներքնակ — Վերմակ,
Ներքնահարկ — Վերնահարկ, ձեղնահարկ
Ներքնապես — Արտաքնապես
Ներքնատուն — Վերնատուն
Ներքուստ — Արտաքուստ, վերուստ
Ներքև — Վերև
Նիհար — Լիքը, գեր, չաղ, պարարտ
Նիհարել — Չաղանալ, գիրանալ, լցվել
Նիհարեցնել — Չաղացնել, գիրացնել,
բտել
Նկատելի — Աննկատ, աննկատելի,
փոքրիկ, չնչին, աննշան
Նկուն — Աննկուն, աներեր, անընկճելի
Նման — Տարբեր, այլ, այլազան
Նմանօրինակ ■ Այլօրինակ
Նմանվել — Տարբերվել, տարբերակվել
Նյութական — Աննյութական, հոգևոր,
հոգեկան, մտավոր, բարոյական
Նյութեղեն — Աննյութեղեն
Ննջել — Արթնանալ, զարթնել
Նշանակալից — Աննշան, անկարևոր,
չնչին
Նշանավոր — Աննշան, չնչին, անհայտ,
փոքր, անծանոթ
Նշմարելի — Աննշմարելի, անտեսանելի,
աննկատելի
Նոր — Հին, հնագույն, անտիկ
Նորահաս — Վաղահաս
Նորատի — Հասուն, հասած
Նպաստավոր — Աննպաստ, անեկամտաբեր,
անշահավետ
Նպաստել — Խանգարել, խոչընդոտել
Ն պ ատ ակահարմա ր — Աննպատակահարմար
Նստակյաց — Թափառական, քոչվոր,
աստանդական
Նստել — Կանգնել, վեր կենալ, պառկել
Նվազ — Շատ, առատ, լի
Նվազել — Շատանալ, առատանալ,
ավելանալ, հորդել
Նվաճելի — Աննվաճելի
Նվաճում — Անհաջողություն, ձախորդություն,
ձախողում
Նվաստացնել — Բարձրացնել, գովաբանել
Նվիրվածություն ■ Դավաճանություն,
անհավատարմություն
Նրբագեղ — Անճոռնի, տգեղ, գեշ
Նրբանալ — Կոպտանալ, կոշտանալ
Նրբանկատ — Աննրբանկատ
Նրբություն — Հաստություն, կոպտություն,
կոշտություն
Նույն — Այլ, տարբեր
Նույնանիշ — Այլանիշ, հականիշ
Նուրբ — Կոշտ, խոշոր, հաստ, կոպիտ

286 ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 285-296 ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Շ
Շահ — Վնաս, կորուստ
Շահաբեր — Վնասաբեր, անեկամտաբեր,
անշահաբեր, անշահավետ
Շ ահախնդիր — Անշահախնդիր, ազնիվ
Շահավետ — Անշահավետ, անօգտա-
վետ, վնասաբեր
Շահել — Տուժել, վնասվել, տանուլ տալ
Շահեկան — Անշահեկան
Շահութաբեր — Անշահութաբեր, վնասաբեր
Շահում — Մարում, տարվելը
Շահույթ — Կորուստ, վնաս
Շա ղա կրա տ ֊Քչախոս, ուրբաթախոս,
լռակյաց
Շատ — Քիչ, սակավ
Շա տ ա խ ոս — Քչախոս, լռակյաց, ուրբաթախոս
Շատակեր ֊Քչակեր, սակավակեր
Շատանալ — Քչանալ, սակավանալ,
նվազել
Շատացնել — Քչացնել, նվազեցնել,
պակասեցնել, սակավացնել
Շատվոր — Քչվոր
Շ ա րժա կա ն — Անշարժ, անշարժուն,
կայուն
Շարժում — Դադար, անշարժություն
Շարժուն — Անշարժ
Շարունակ — Ընդհատ, մեջընդմեջ
Շարունակել ֊Դադարել, կանգ առնել,
վերջացնել
Շեն — Անշեն, ավերակ, ամայի, ավեր,
ամա
Շեշտակիորեն — Դանդաղորեն, ան-
շտապ
Շեշտակիր — Անշեշտ
Շիկահեր — ) Թխահեր, թխամազ,
Շիկամազ — ‘ թխավարս (կին)
Շինարարություն — Քանդում, ավերածություն,
ավերում
Շինել — Ավերել, քանդել, կործանել,
փչացնել
Շիտակ — Շուռ, թեք, շեղ, ծուռումուռ,
թարս, սուտ, կեղծ, խարդախ
Շիտակություն — Կեղծավորություն,
երկդիմություն
Շլացուցիչ — Անփայլ, անթափանցիկ,
խամրած, խունացած
Շղթայել — Շղթայազերծել
Շնորհալի — Անշնորհք, ապաշնորհ,
շնորհազուրկ
Շնորհակալ — Անշնորհակալ
Շնորհիվ — Հակառակ
Շնորհակալություն — Հանդիմանություն
Շնչավոր — Անշունչ
Շոգ — Ցուրտ
Շռայլ — ժլատ, կծծի, գծուծ
Շտապ — Անշտապ, հանդարտ
Շտապել — Հապաղել, ուշանալ
Շուն — Կատու
Շուտ — Ուշ, ծանր, դանդաղ
Շքեղ — Անշուք, պարզ, հասարակ,
խղճուկ, աղքատ, չնչին
Շքեղություն — Պարզություն, անշուքություն
Ո
Ոգի — Մարմին, նյութ
Ոգևորվածություն — Հիասթափվածու-
թյուն, հուսալքություն, հուսախաբություն
Ոգևորություն — Հիասթափվածություն,
հուսախաբություն
Ոխակալ — Անոխակալ, անհիշաչար
Ողբերգա կան — Ծիծաղելի, ծիծաղաշարժ,
զվարճալի
Ողբերգականություն — Կոմիզմ, զավեշտականություն
Ողբերգություն — Կատակերգություն
Ողնաշա րա վոր — Անողնաշար
Ողորկ — Անողորկ, խորդուբորդ, անհարթ

287 ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 285-296 ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Ողորմելի — Անողորմելի
Ողջ — Թերի, վնասված, հիվանդ, վիրավոր-
մեռած
Ողջախ ոհ — Անառակ, ցոփ, անողջախոհ,
բղջախոհ
Ողջամիտ ֊Անողջամիտ, բջջամիտ
Ո ղջա նդա մ — Խեղանդամ, հաշմանդամ
Ողջանալ — Հիվանդանալ, մահանալ
Ողջույն — Հրաժեշտ, ցտեսություն
Ողջունել — Հրաժեշտ տալ
Ոչնչացնել — Վերակենդանացնել
Ոռոգելի — Անջրդի
Ոսոխ — Դաշնակից
Որակ ֊Քանակ
Որակա կա ն ֊Քանակական
Որակյալ — Անորակ, վատորակ
Որակով (որակյալ) — Անորակ
Որձ — էգ, մատակ, քա ծ
Որձակ — Հավ, մարի
Որոշ ֊ Անորոշ, խառն, ընդհանուր
Որոշակի — Տարտամ
Որոշյալ ֊Անորոշ, անստույգ
Չ
Չաղ ֊Նիհար, լղար, վտիտ
Չաղանալ ֊Նիհարել, լղարել
Չաղլիկ ֊Նիհարիկ, լղարիկ
Չաղություն — Լղարություն, նիհարություն
Չար — Անչար, բարի, խելոք
Չարահուշ — Բարեհուշ
Չարչարելի ֊Անչարչարելի, անչարչար
Չարություն — Անչարություն, բարություն,
խելոքություն
Չ ա փ ա զա ն ց — Չափավոր
Չա փա զա նցել — Նվազեցնել, չափավորել
Չա փ ա զա ն ց ո ւթ յո ւն — Չափավորություն
Չա փ ա զա նց ում — Նվազեցում
Չ ա փ ա հա ս — Անչափահաս, երեխա,
մանկիկ
Չա փա վոր — Անչափ, ծայրահեղ, չափազանց
Չոր — Խոնավ, թաց, դալար, կանաչ,
թարմ, փափուկ, կակուղ, մեղմ,
քնքուշ;, նամ
Չորացնել — Թրջել, թացացնել
Չունևոր — Ունևոր, հարուստ
Չքանալ — Երևալ, նկատվել
Չ քա վոր — Հարուստ, ունևոր
Չքմեղ — Մեղավոր
Պ
Պալատ — Հյուղակ, քոլիկ
Պախարակելի — Անպախարակելի, գովելի
Պակաս — Լրիվ, ամբողջական, բավական,
ավել(ի)
Պակասություն — Անպակասություն,
լիություն
Պայծառ — Աղոտ, մութ, մռայլ, անփայլ
Պայծառանալ — Աղոտանալ, մթագնել
Պայծառորեն — Աղոտ, անփայլ կերպով
Պայծառություն — Անպարզություն,
անորոշություն
Պայմանական — Հիմնական
Պաշտել — Ատել, Արհամարհել, քա մահրել
Պաշտոնական — Ընկերական, մտերմիկ
Պաշտոնավոր — Անպաշտոն
Պաշտպան — Հարձակվող
Պաշտպանել — Մեղադրել, հարձակվել
Պաշտպանվել — Հարձակվել, մեղադրել
Պառկել — Կանգնել, վեր կենալ
Պատանեկան — Ծերունական
Պատանեկություն — Ծերություն
Պատանի — Ծերուկ, պառավ
Պ ա տ ա սխ ա նա տ վ ո ւթ յո ւն — Անպատասխանատվություն

288 ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 285-296 ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Պատեհ — Անպատեհ, դժպատեհ
Պատերազմ — Խաղաղություն
Պ ա տ երա զ մա ս եր — Խաղաղասեր,
պատերազմատյաց
Պատիվ — Անպատվություն, արհամարհանք,
քամահրանք
Պատիր — Անպատիր, անկեղծ, ազնիվ
Պատմական — Հակապատմական
Պատմելէ1 — Անպատմելի, անասելի
Պ ատվիրապահ — Պատվիրազանց
Պատվիրատու -Պատվիրառու
Պատշաճ — Անպատշաճ, անհարկի,
անտեղի
Պատվաբեր — Անպատվաբեր
Պատվավոր — Անպատիվ, պ ատվազուրկ
Պատրաստ — Անպատրաստ
Պատրաստի — Հւսնպատրաստի(ց)
Պարարտություն — Նիհարություն,
վտիտություն, լղարություն
Պարգև — Պատիժ, տույժ
Պարգևազրկում — Պարգևատրում
Պարգևատրել — Պատժել
Պարզ — Պղտոր, խառնակ, մութ, ամպոտ,
բարդ, զարդարուն, շքեղ,
ճոխ, շռայլ, դժվար
Պարզամիտ — Խորամանկ, խորամիտ
Պարզել ֊Խճճել, մթագնել
Պարզերես — Սևերես, աներես
Պարզեցնել — Բարդացնել, խճճել
Պարզորոշ — Անորոշ, խրթին
Պարզություն — Բարդություն, խրթինություն,
անորոշություն
Պարծանք — Ամոթ, ամոթխածություն
Պարկեշտ — Անպարկեշտ, անհամեստ,
լկտի, շվայտ, ցոփ, լիրբ
Պարկեշտություն — Անպարկեշտություն,
լկտիություն, անպատկառություն
Պարտապան — Պարտատեր
Պարտելիություն — Անպարտելիու-
թյուն
Պետ — Ենթակա, ստորադաս
Պետական ֊Սեփական, մասնավոր
Պ ետ քա կա ն — Անպետք, անօգուտ,
ավելորդ
Պերճ — Անշուք, հասարակ, պարզ
Պիղծ — Անպիղծ, մաքուր, սուրբ
Պինդ — Խախուտ, կակուղ, թույլ, ջրալի,
փափուկ, փխրուն
Պիտանի — Անպիտան, անպետք
Պլյուս — Մինուս
Պղծություն — Անպղծություն, սրբություն,
մաքրություն
Պղտոր — Պարզ, ջինջ, վճիտ, մաքուր,
թափանցիկ, պայծառ
Պղտորվել — Պարզվել, մաքրվել
Պճնասեր — Անպճնասեր, անպաճույճ,
պարզ
Պ նդա կա զ մ — Թուլակազմ, վտիտ,
տկար
Պնդանալ — Թուլանալ, ջրիկանալ,
փափկանալ
Պնդացնել — Թուլացնել, նվազեցնել
Պնդել — Բացասել, ժխտել, հերքել
Պնդերես — Փափկերես
Պնդում ֊ժխտում, բացասում, հերքում
Պոչավոր — Անպոչ, անագի
Պտղաբեր — Անպտուղ, անպտղաբեր,
անբերրի, ստերջ
Պտղատու — Անպտուղ
Ջ
Ջահել — Պառավ, ծեր, ահել, ծերուկ
Ջահելանալ ֊Պառավել, ծերանալ
Ջան — Չոռ, ցավ
Ջանասեր — Անփույթ, ծույլ, ավարա
Ջա նա սիրաբար — Ծուլորեն
Ջ ա տ ա գ ո վ — Հակառակորդ, թշնամի,
ախոյան
Ջերմ — Սառը, պաղ, ցուրտ
Ջերմաշունչ — Սառնաշունչ, ցրտաշունչ
Ջերմարյուն — Սառնարյուն
Ջերմացնել — Սառեցնել, պաղեցնել

289 ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 285-296 ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Ջերմություն — Սառնություն, պաղություն
Ջինջ — Անջինջ, պղտոր, մթագնաց
Ջլատել — Ամրապնդել, գոտեպնդել
Ջոկել — Խառնել, միացնել
Ջրազուրկ — Ջրառատ
Ջրալի — Թանձր, անջուր, պինդ
Ջ րաբնակ — Ցամաքաբնակ
Ջրային — Ցամաքային, օդային
Ջ րա ռա տ — Ջրասակավ, սակավաջուր
Ջրարբի — Անջրդի
Ջրովի — Անջրդի, չջրվող
Ջուր — Կրակ, ցամաք
Ռ
Դ ազմա կան — Ապառազմական
Ռեալ — Հեքիաթային, կախարդական,
ֆանտաստիկ
Ռուսական — Հակառուսական
Ռուսասեր — Ռուսատյաց
Ս
Սա — Այն, նա
Սակավ — Բազում, շատ
Ս ա հ մա նա դ րա կա ն — Հակասահմանադրական
Սա հմա նա փ ակ — Անսահմանափակ
Սահուն — Անսահ
Սա ղա րթա խ իտ — Տերևազուրկ
Սանձահարել — Սանձազերծել
Սառել — Տաքանալ, ջերմանալ
Սառը — Ջերմ, ջերմագին, տաք, ջերմորեն
Սառնորեն — Ջերմորեն
Սառնությամբ — Ջերմությամբ
Սառչել ֊Տաքանալ, ջերմանալ
Սաստիկ — Թույլ, թուլորեն, նվազորեն
Սաստկանալ — Թուլանալ
Սաստկացում — Մեղմացում, բթացում
Սար — Ձոր
Սարքել — Քանդել, փչացնել, ավերել
Սարքին — Անսարք, անսարքին, փչացած
Սարքովի — Պատահական, իրական,.
բնական
Սարքվել ֊Քանդվել, ավերվել
Սեթևեթ ■ Անսեթևեթ, Անպաճույճ
Սեղմ — Տարածուն, ծավալուն- արձակ,
նոսր
Սեր — Ատելություն, թշնամություն
Սերմանել — Հնձել, ոչնչացնել
Սերտ — Նոսր, ցանցառ
Ս եփական — Օտար, ուրիշի, պետական
Սթափ — Անսթափ, հարբած, թմրած,
ցրված
Սթափվել — Հարբել, արբենալ
Սթափություն — Գինովություն, թմրություն
Սինլքոր — Վեհանձն
Սիրահոժար — Ակամա, դժկամ
Սիրել — Ատել, քամահրել, չախորժել
Սիրելի — Ատելի, քամահրելի
Սիրուն — Տգեղ, գեշ, այլանդակ
Սխալ ֊ճիշտ, շիտակ, ուղիղ, անսխալ
Սխալություն ■ ճշտություն, շիտակություն,
անսխալություն
Ս կզբնա խա ղ — Վերջնախաղ
Ս կզբնական — Վերջին, վերջնական
Սկզբնակետ -Վերջնակետ, ֆինալ
Սկզբնավորում — Վերջ, վախճան, լուծում
Ս կզբունքա յին — Անսկզբունք, անսկզբունքային
Սկիզբ ֊Վերջ, ավարտ, վախճան
Սկսել ֊Վերջացնել, ավարտել
Սկսվել ֊Վերջանալ, ավարտվել
Ս նապ արծ — Համեստ
Սողալ — Քայլել, թռչել
Սովածանալ — Կշտանալ, հագենալ
Սովոր — Անսովոր
Սովորական — Անսովոր, արտասովոր,
բացառիկ

290 ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 285-296 ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Սովորովի — Բնական, բնատուր, բնածին
Սպանել — Վերակենդանացնել, հարություն
տալ
Սպանություն — Վերակենդանացում
Սպառազեն — Զինավառ, անզեն
Սպառազինվել — Զինաթափվել
Սպասելի — Անսպասելի, հանկարծակի
Սպիտակ — Սև
Սպիտակել — Սևանալ
Սպիտակություն — Սևություն
Սպիտակուց — Դեղնուց
Ստանալ — Կորցնել, վատնել
Ստեղծել — Ավերել, քանդել, ոչնչացնել
Ստեպ ստ եպ — Հազվադեպ, մեկ-մեկ,
երբեմն
Ստերջ — Բեղուն, բեղմնավոր
Ստոր — Վեհ, բարձր, վեր, ազնիվ
Ստ որադաս — Գերադաս, վերադաս
Ստորադրյալ — Պետ, մեծավոր, իշխանավոր
Ստորանալ — Վեհանալ
Ստորգետնյա — Վերգետնյա
Ստորերկրյա — Վերերկրյա
Ստորին — Վերին, գերագույն
Ստվար — Նոսր, բարակ
Ս տ վա րա ծա վա լ — Փոքրածավալ,
մանրածավալ
Ստրուկ — Տեր, ստրկատեր
Ստույգ — Անստույգ, երկբայական,
կասկածելի, անորոշ, տարտամ
Սրամիտ — Բթամիտ, տափակամիտ
Սրանալ — Բթանալ
Սրբել — Կեղտոտել, աղտոտել, ապականել,
ցեխոտել
Սրել — Բթացնել
Սրընթաց — Դանդաղընթաց, անշտապ
Սրվել — Բթանալ
Սրտաբաց — ժլատ, կծծի, ծածկամիտ,
տափուկ
Սրտակից — Անսիրտ, անտարբեր
Սև — Սպիտակ, ճերմակ
Սևագիր — Սաքրագիր
Սևամորթ — Սպիտակամորթ
Սևերես — Սպիտակերես, պարզերես
Սևանալ — Սպիտակել, ճերմակել
Սուր — Բութ, տափակ
Սուրբ — Անսուրբ, պիղծ
Ս քա նչա ցա ծ — Հիասթափված, հուսախաբված
Սքանչացում — Հիասթափություն, հուսախաբություն
Սքողել — Բացահայտել
Ս քո ղվա ծ — Անթաքույց, բացեիբաց
Վ
Վախ — Համարձակություն, քաջություն
Վախենալ — Արիանալ, քաջանալ,
սրտոտել
Վախկոտ ֊Անվախ, քաջ, արի, համարձակ
Վաղ — Ուշ, անագան
Վաղահաս — Ուշահաս
Վաղեմի — Նոր, նորագույն, արդի
Վաղորդյան — Երեկոյան, երեկոյի
Վաղուց — Նոր, հիմա
Վաճառել — Գնել, առնել
Վաճառորդ — Գնորդ
Վայել — Անվայել, անպատշաճ
Վայելուչ — Անվայելուչ, անվայել
Վայելք — Տառապանք
Վայրէջք — Վերելք
Վայրընթաց — Վերընթաց
Վանել — Ձգել, առինքնել
Վանում — Ձգողություն, ձգում
Վաչկատուն — Նստակյաց
Վառ — Աղոտ, անփայլ, դժգույն
Վառել ֊Մարել, հանգցնել, շիջել
Վառվել ֊Մարել, հանգչել
Վաստակել — Վատնել, շռայլել, մսխել
Վավերական — Անվավեր
Վավերացնել -Հերքել
Վատառողջ — Քաջառողջ, առողջ
Վատնել — Վաստակել, դիզել
Վար — Վեր

291 ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 285-296 ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Վարդերես — Գունատ, դալուկ, դժգույն
Վարժ — Անվարժ, անփորձ, խան (բրբ.)
Վեհ — Ստոր, նվաստ
Վեհանձն — Ստոր, նվաստ, տնարդի,
սինլքոր
Վեհացնել — Նվաստացնել, ստորացնել,
անարգել
Վեհերոտ — Անվախ, անվեհեր
Վեհություն — Ստորություն, անազնվություն
Վեր — Վար, ցած, ներքև, ստոր
Վերադառնալ — Մեկնել, հեռանալ
Վերակենդանացնել — Սպանել, մահացնել,
մեռցնել
Վերասլացք — Անկում, վայրընթաց
Վերացական — Թանձրացական, կոնկրետ,
նյութական
Վերացականություն — Թանձրացականություն,
կոնկրետոթյուն
Վերացարկում — Կոկրետացում
Վերելք — Վայրէջք
Վերընթաց — Վայրընթաց
Վերի(Օ) — Ներքի(ն)
Վերլուծական — Համադրական
Վերլուծություն — Համադրություն
Վերլուծում — Համադրում
Վերծանելի — Անվերծանելի
Վեր կենալ ֊Նստել, պառկել
Վերհիշել — Մոռանալ, չհիշել
Վերոհիշյալ — Ներքոհիշյալ
Վերջալույս — Արևածագ, արևագալ
Վերջապահ — Առաջապահ
Վերջավոր — Առաջավոր, անվերջավոր,
անվերջանալի
Վերջրյա — Ստորջրյա
Վերցնել — Դնել, տալ, հանձնել
Վերուստ — Ներքուստ
Վերև ֊Ներքև, ցած, ստորև
Վիթխարի — Թզուկ, գաճաճ
Վիճելի — Անվիճելի
Վհատ — Անվհատ, անվախ, քաջ, արի
Վհատեցնել ֊Քաջալերել, սրտապնդել
Վճարովի — Անվճար, ձրի
Վճիտ — Պղտոր
Վճռական — Անվճռական
Վնաս — Օգուտ, շատ
Վնասակար — Անվնաս, շահավետ, օգ տավետ
Վնասել — նպաստել
Վսեմ — Ցած, ցածրոգի, ստոր, անազնիվ
Վսեմացնել ֊Ցածրացնել, ստորացնել,
անարգել
Վսեմություն — Ստորություն, անազնը֊
վություն
Վստահ — Անվստահ, վարանոտ
Վստահելի ֊Անվստահելի, կասկածելի
Վտա նգավոր — Անվտանգ, անփորձանք
Վտիտ — Գեր, չաղ, մարմնեղ, պարարտ
Վրա — Տակ, ներքո
Վրդով — Անվրդով
Վրդովված — Խաղաղ, անվրդով, հանգիստ
Տ
Տագնապ — Խաղաղություն, հանդարտություն,
անդորրություն
Տագնապել — Խաղաղվել, հանդարտվել
Տալ — Առնել, ստանալ, ընդունել
Տակ — Վրա
Տաղանդ — Միջակություն
Տաղանդավոր — Անտաղանդ, ապաշնորհ,
անձիրք, անշնորհք
Տաղտկալի(ց) — Հաճելի, հետաքրքրական
Տամուկ — Չոր, ցամաք
Տանել — Բերել
Տանելի — Անտանելի
Տապ ֊Սառնամանիք, ցուրտ, սարսուռ,
դող
Տ ա րա բա խտ — Երջանիկ
Տ արազգեստ — Համազգեստ

292 ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 285-296 ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Տ ա րա ժա մա նա կ յա — Հա մա ժա մա նակյա
Տարախոհ — Համախոհ
Տարանջատ — Միաբան, միասին, անքակտելի
Տարանջատել — Միավորել
Տարբեր — Միատեսակ, միևնույն,
նման, նույն
Տարեսկիզբ — Տարեվերջ
Տարեց — Դեռահաս, պատանի, երիտասարդ
Տ արտա մ — Որոշ, որոշակի
Տարրալուծելի — Անտարրալուծելի
Տարօրինակ — Աովորական, բնական
Տաք — Պաղ, սառն, ցուրտ, հով, անարև,
զով
Տաքանալ ֊Պաղել, սառչել, ցրտել, հովանալ
Տաքարյուն — Աառնարյուն, պաղարյուն
Տաքացնել — Պաղեցնել, սառեցնել, հովացնել
Տաքություն — Սառնություն, պաղություն
Տաքուկ — Ցուրտ, սառը
Տգեղ ■ Գեղեցիկ, գողտրիկ, չնաշխարհիկ
Տգետ — Ուսյալ, գիտուն
Տեղացի — Եկվոր, օտարական
Տեղի — Անտեղի, զուր
Տեղյակ — Անտեղյակ
Տեսանելի — Անտեսանելի, աննշմար
Տեսնվել — Բաժանվել
Տեր — Հպատակ, ծառա, գերի, ստրուկ,
բանվոր, ծառայող, ճորտ
Տերևազուրկ — Աադարթախիտ
Տիվ — Գիշեր, ցայգ
Տիրել — Հնազանդվել, հպատակվել,
ենթարկվել
Տիրունի — Անտեր
Տկար — Առողջ, ուժեղ, զորեղ, զորավոր,
կորովալի
Տկարամիտ — Կորովամիտ, ընդունակ,
խելացի
Տկարանալ — Ուժեղանալ, զորեղանալ
Տհաճ — Դուրեկան, ախորժելի
Տղամարդ — Կին
Տմարդի — Վեհանձն, ներողամիտ
Տնաշեն — Տնավեր, տնաքանդ
Տնտեսել — Շռայլել, վատնել, մսխել,
ծախսել
Տնտեսող ■ Վատնող, շռայլ, ծախսող
Տոթ — Զով, հով, պաղ, սառը, ցուրտ
Տոնական — Աշխատանքային, ամենօրյա,
առօրյա
Տ րա մա բանական — Հակատրամաբանական,
անտրամաբանական
Տրամադիր — Անտրամադիր
Տրտմել — Ուրախանալ, զվարճանալ
Տրտմություն — Ուրախություն, զվարճություն,
անտրտմություն
Տրտում — Ուրախ, զվարթ
Տևական — Կարճատև, ժամանակավոր,
անցողիկ, վաղանցիկ
Ց
Ցած(ր) — Բարձր, վեհ, վսեմ, գոռոզ,
հպարտ, զիլ, սուր
Ցածրաձայն — Բարձրաձայն
Ցածրացում — Աճ, վերելք, բարձրացում
Ցամաք ■ Ջուր, ծով
Ցայգ — Գիշեր, գիշերամուտ
Ցայտունություն — Գունատություն,
դալկություն, դժգունություն, անգունություն
Ցանել — Հնձել, քաղել
Ցանկալի — Անցանկալի
Ցանցառ — Խիտ, թավ, ստվար
Ցանցառանալ — Խտանալ, թավանալ,
ստվարանալ
Ցերեկ — Գիշեր, երեկո
Ցերեկային — Գիշերային,
Ցնծալ — Տրտմել, տխրել, թախծել
Ցնծություն — Տխրություն, թախծություն

293 ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 285-296 ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Ցոլք — Ստվեր, շուք
Ցոփ — ժուժկալ, պարկեշտ, համեստ,
խնայող
Ցոփություն — Համեստություն, պարկեշտություն
Ցրել — Հավաքել, խմբել, կենտրոնացնել
Ցրվել — Խմբվել, հավաքվել, կենտրոնանալ
Ցուրտ — Շոգ, տապ, տաք
Ու
Ուժ — Թուլություն
Ուժեղ — Անուժ, թույլ, տկար
Ուժեղանալ — Թուլանալ, տկարանալ
Ուժեղություն — Թուլություն, տկարություն,
անզորություն
Ուղարկել — Ստանալ
Ուղիղ — Ծուռ, կոր, կեռ, խորդուբորդ,
դարուփոս, սխալ, թյուր, սուտ,
շինծու, զարտուղի, կողմնակի
Ուղղա գիծ — Կորագիծ, կեռագիծ
Ուղղագրություն — Սխալագրություն
Ո ւղղա խ ո ս — Սխալախոս, ստախոս,
թլվատ
Ուղղակի — Անուղղակի, անմիջապես
Ո ւղղահա յա ց — Հորիզոնական
Ուղղամիտ — Խորամանկ, կեղծավոր,
ապիկար, ապիրատ, նենգամիտ
Ո ւղղա փ ա ռ — Կաթոլիկ, անհավատ,
խարդախ, նենգ
Ուղղել ֊Ծռել, կորացնել, թեքել, կեռել,
սխալեցնել
Ուղղվել — Ծռվել, թեքվել, կեռվել, կորացնել
Ունևոր — Չունևոր, աղքատ, չքավոր
Ունևորություն — Կարիք, չքավորություն,
աղքատություն
Ուշադիր — Անուշադիր, ապուշ, ցրված
Ուշիմ — Անուշիմ, ցրված, անուշադիր
Ուռչել — Սմքել
Ուռուցիկ — Գոգավոր
Ուսյալ ֊Տգետ, անուս, թերուս
Ուսումնասեր — Ուսումնատյաց
Ուրագ — Սղոց
Ո ւրա խ — Տխուր, մռայլ, թախծոտ,
տրտում, վշտացած, անուրախ,
Ո ւրա խա լի — Տխրալի, թախծալի,
ձանձրալի
Ուրախալից — Թախծալից, տխրալից
Ուրախանալ — Թախծել, տխրել, տըրտ-
մել, ձանձրանալ, դառնանալ
Ուրախացնել — Տխրեցնել, վշտացնել,
դառնացնել
Ուրախություն — Տխրություն, դարդ,
տրտմություն, վիշտ, թախիծ
Ուրանալ — Խ ոստանալ , խոստովանել
Ուրանալի — Անուրանալի
Փ
Փաթաթել — Արձակել, քանդել
Փաթեթավորել — Բանալ, բացել
Փակ — Անփակ, բաց
Փակել — Բացել
Փակվել — Բացվել
Փ աղաքշա նք — Խստություն, կոպտություն
Փայլուն — Անփայլ, անշուք
Փայվւայանք — Կոպտություն, խստություն
Փ առաբանակա ն — Հայհոյական
Փառաբանել — Վատաբանել, պախա-
րակել, պարսավել, նվաստացնել
Փառաբանություն — Անպատվություն,
հայհոյանք, պարսավանք
Փառասեր — Համեստ
Փառասիրություն — Անփառասիրու-
թյուն, համեստություն
Փառավոր — Փառազուրկ, անփառունակ,
խայտառակ
Փառք — Անարգանք, խայտառակություն
Փաստորեն — Իրավաբանորեն
Փարթամ — Աղքատ, չքավոր
Փարթամանալ — Աղքատանալ

294 ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 285-296 ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Փափկանալ — Կոշտանալ, բիրտանալ,
կարծրանալ, պնդանալ
Փ ա փ կա ն կա տ — Անփափկանկատ,
աննրբանկատ
Փափկասիրտ — Խիստ, դժնյա, քա ր սիրտ
Փափկացնել — Կոշտացնել, պնդացնել
Փ ա փ կա ցո ւմ — Պնդացում, կոշտացում,
կարծրացում
Փափկություն — Կոշտություն, կարծրություն,
Փափուկ — Կոշտ, կարծր, չոր, պինդ,
բիրտ, կոպիտ
Փթթել — Թառամել, թոշնել
Փորկապություն — Փորլուծություն,
փորհարություն
Փորձառու — Անփորձ, անվարժ
Փոփ ոխա կա ն — Անփոփոխ, հաստատուն,
մնայուն, կայուն
Փոփ ոխա միտ — Հաստատամիտ, հաստատակամ
Փոփոխություն — Կայունություն
Փոքր — Մեծ, երկար, ընդարձակ,
բարձր, չափահաս, ավագ, երեց
Փրկարար — Կորստաբեր, աղետաբեր,
կործանարար
Փրկել — Կործանել, ավերել, ոչնչացնել
Փրկություն — ւ Մահ, մահացություն,
Փրկում — կորուստ, կործանում
Փութաջան — Անփույթ, հեղգ, ծույլ
Փութացնել — Պահել, ուշացնել, կանգնեցնել
Փութկոտ — Դանդաղկոտ, հանդարտ,
դանդաղաշարժ
Փուխր — Կարծր, պինդ
Ք
Քակտելի — Անքակտելի
Ք ա ղա քա կի րթ — Անքաղաքակիրթ,
բարբարոս
Ք ա ղա քա վա ր ի — Անքաղաքավարի,
կոպիտ, գռեհիկ
Քաղաքավարություն — Անքաղաքավարություն,
անկրթություն
Քաղցածանալ — Կշտանալ, հագենալ
Քաղցել — Հագենալ, կշտանալ
Քաղցր — Դառը, լեդի, կծու, թթու
Ք աղցրաժպիտ — Դառնաժպիտ
Քաղցրահամ — Դառնահամ
Քաղցրահնչյուն — Դառնահնչյուն
Ք ա ղա քա կի րթ — Անքաղաքակիրթ,
բարբարոս
Քաղցրանալ — Դառնանալ, թթվել
Քաղցրություն — Դառնություն, կծվություն,
թթվություն
Քամովի — Քաշովի
Քանքար — Անտաղանդ, ապաշնորհ,
բթամիտ
Քաջ — Վեհերոտ, երկչոտ, վախկոտ
Քաջաբար — Երկչոտությամբ, վեհերելով,
վախկոտաբար
Քաջարի ■ Երկչոտ, վախկոտ
Քաջասիրտ — Վախկոտ, վեհերոտ
Քաջություն — Երկչոտություն
Քառաձայն — Միաձայն
Քնել — Արթնանալ, զարթնել
Քնեցնել ֊Արթնացնել, զարթնեցնել
Քննադատելի — Անքննադատելի
Քննելի — Անքննելի
Քնքշալի — Խիստ, խստապահանջ, ան-
զիջող, կոպիտ
Քնքշանալ — Խստանալ, կոպտանալ,
բիրտանալ, կոշտանալ
Քնքշություն — Խստություն, բիրտություն,
կոպտություն
Քնքուշ — Կոպիտ, բիրտ, դաժան,
խիստ, ծանր
Քողարկել — Քողազերծել, բացահայ-
տել
Քոչվոր — Նստակյաց
Քրիստոնյա — Մահմեդական, հեթանոս
Քրիստոս — Նեռ, սատանա
Քրքիջ — Լաց, հեկեկոց
Քրքջալ — Լալ, հեծկլտալ
Քուն — Արթնություն, անքնություն

295 ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 285-296 ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

О
Օբյեկտ — Սուբյեկտ
Օբյեկտիվ — Սուբյեկտիվ
Օգնել — Վնասել, խանգարել
Օ գտ ա կա ր — Անօգտակար, վնասակար
Օ գտ ա վետ — Անօգտավետ, վնասակար
Օգտին — Ընդդեմ, հակառակ
Օգուտ — Վնաս
Օդային — Ցամաքային, ջրային, հակաօդային
Օժանդակել — Խանգարել, խոչընդոտել
Օժանդակություն — Արգելք, խոչընդոտ,
տաբու
Օժիտավոր — Անօժիտ, անբաժինք
Օտար — Հարազատ, հայրենի, բնիկ,
տեղացի
Օտարանալ — Հարազատանալ
Օրենք — Անօրինություն, ապօրինություն
Օրինական — Անօրինական, ապօրինի,
հակաօրինական
Օրինակելի — Անօրինակելի, այպանե-
ւԻ
Օրինաչափ — Անօրինաչափ
Օրինա չափ ություն — Պատահականություն
Օրինապահ — Օրինազանց
Օրինասիրություն — Օրինախախտություն,
օրինազանցություն
Օրինավոր — Անօրեն, ապօրինի
Օրինավորություն — Անօրինություն,
ապօրինություն
Օրհնանք — Անեծք, նզովք
Օրհնել — Անիծել, նզովել
Օրհնություն — Անեծք, նզովք
Ֆ
Ֆակուլտատիվ — Պարտադիր
Ֆանտաստիկ — Իրական, սովորական
Ֆեոդալական — Հակաֆեոդալական,
կապիտալիստական
Ֆեոդալիզմ — Կապիտալիզմ
Ֆիզիկական — Ստավոր, հոգևոր, հոգեկան
Ֆիզիկապես — Ստավորապես, հոգեպես,
բարոյապես
Ֆլորա — Ֆաունա

296 ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐ էջ 285-296 ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика