дома » Рефераты » ԾԱԽՄՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼԱՑՄԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴԸ
Նորմատիվային մեթոդով ինքնարժեքի կալկուլյացիա

ԾԱԽՄՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼԱՑՄԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴԸ

24.5. ԾԱԽՄՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼԱՑՄԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴԸ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum.

Рефераты. Редкие книги.

Ледниковый период. Екатерина Варнава и Максим Маринин — «Ari Im Sokhag». — Արի իմ սոխակ:

Արտադրության ծախսումների հաշվառման և արտադրանքի ինքնարժեքի
կալկուլացմսւն նորմատիվային մեթոդը կիրառվում է վերամշակող
արդյունաբերության ճյուղերում’ բարդ տեխնոլոգիա ունեցող զանգվածային և
սերիական արտադրություններում: Այս մեթոդի դեպքում արտադրանքի թողարկման
համար անհրաժեշտ առանձին ծախսումները հաշվւսռվում են նորմատիվային
կալկուլյացիաներով նախատեսված ընթացիկ նորմաներով: Թողարկված
արտադրանքի փաստացի ինքնարժեքը որոշվում է ընթացիկ նորմաներով որոշված
նորմատիվային ծախսումների, նորմայից շեղումների և նորմաների
փոփոխությունից գոյացած տարբերությունների հանրահաշվական գումարով:
Հաշվարկը կատարվում է հետևյալ բանաձևով.
ԻՓ= Իօ+Շօ+Նփ,
որտեղ’
հփ-թողարկման փաստացի ինքնարժեքը,
հ օ _ նորմատիվային ինքնարժեքը,
Շօ — նորմատիվային ծախսումներից շեղումները(+,-),
Նփ -նորմաների փոփոխության ազդեցությունը^,-):
Արտադրության ծախսումների նորմատիվային մեթոդի կիրառման
անհրաժեշտ պայմաններն են.
• նորմատիվային տնտեսության ստեղծումը (նորմաների
սահմանումը),
• նորմայից շեղումների հաշվառումը և վերլուծություն’ ըստ
պատճառների և մեղավորների
• նորմաների փոփոխությունների հաշվառումը
• ըստ ծախսումների ձևավորման կենտրոնների և ըստ
կալկուլյացիայի օբյետների ինքնարժեքի հաշվարկումը:
Նորմատիվային տնտեսությունը յուրաքանչյուր կալկուլյացիոն օբյեկտի
ինքնարժեքում ներառվող բոլոր ծախսումների (հիմնականում փոփոխուն)
նորմատիվային մեծությունների սահմանումն է դրամական արտահայտությամբ:
Նորմատիվների հաշվառման համար օգտագործում են տեխնիկական,
տեխնոլոգիական, նախագծային, ֆինանսական փաստաթղթերում պարունակվող
տեղեկատվությունը: Նյութական ծախսուների գծով նորմաների հաստատման
ժամանակ հաշվի է առնվում օգտագործվող նյութի որակը, տեխնոլոգիական
կորուստները և տվյալ ծախսի վրա օբյեկտիվորեն ազդող այլ գործոնների
ազդեցությունը: Հաշվի առնելով օգտագործվող նյութերի նկատմամբ ներկայացված
պահանջները կազմակերպության գնումների բաժինը որոշում է օգտագործվող

490 ԾԱԽՄՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼԱՑՄԱՆ
ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴԸ 

նյութերից յուրաքանչյուրի գինը: Քանակի և գնի արտադրյալը նորմատիվս#
ծախսի մեծությունն է: Աշխատանքային ծախսումների գծով նորմատիվներ
սահմանվում են ըստ առանձին գործառույթների (օպերացիների): Նմանասփպ
նորմատիվներ են սահմանվում արտադրանքի պատրաստման համս*
օգտագործվող սարքավորումների, մեքենաների մսւշվածության, նորոգմս^,
սպասարկման և այլ ծախսումների համար: Նորմատիվների սահմանման Ժամանս4|
հաշվի չեն առնում խոտանի, պարապուրդների և ժամանակի \պլ
անարտադրողական կորուստների ազդեցությունը:
Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին սահմանված նորմատիվների հիմսճ
վրա կազմվում Է միավոր արտադրանքի նորմատիվային կալկույացիան, ուտ
օգտագործվում Է թողարկման ծավալի նորմատիվային ինքնարժեքը որոշել*
համար:
Հաշվետու ժամանակաշրջանում ահազանգող փաստաթղթերի հիման վրա
(արտադրական զեկուցագրեր, արտաժամյա աշխատանքի տսսբելներ, խոտաէ
արտադրանքի ակտեր, պարապուրդի հաշվառման թերթիկներ և այլն) հաշվարկվող
են նյութերի, աշխատավարձի և այլ ծախսումների գծով շեղումներն ա.
կորուստները, և վերլուծվում’ ըստ առաջացման պատճառների և մեղավորների:
Փաստացի ինքնարժեքը հաշվելիս հաշվի են առնում նաև նորմաներ
փոփոխության ազդեցությունը, որը կարող է լինել դրական կամ րացասակսք
կախված առանձին գործոնների ազդեցության չափից: Օրինակ’ եթէ
կազմակերպությունը օգտագործի ավելի նոր տեխնոլոգիա, ապա հնարավոր I
նյութերի, աշխատավարձի կամ այլ ծախսումների նորմաների կրճատում: Նյութեի
ձեռք բերման գների, ծառայությունների սակագների, կամ աշխատավարձ
վարձաչափերի աճը կհանգեցնի համապատասխան ծախսումների գծով նորմանեյփ
աճին:
Արտադրական ծախսումների սինթետիկ հաշվառումը կազմակերպվում է
համապատասխան կալկույացիոն հաշիվներով: Սկզբում 811 «Հիմնակսճ
արտադրություն» հաշվում կուտակվում Է նորմատիվային ինքնարժեքը’
ծախսումների համապատասխան կալկուլյացիայի հոդվածներով : Որից հեսա
կատարվում Է նորմատիվային ինքնարժեքի ճշգրտումը’ կախված նորմաների
փոփոխության և նորմայից շեղումների հետ (դրական կամ բացասական նշանով):
Կառավարչական հաշվառման հաշիվների կազմում նորմատիվային ծախւՓց
շեղումների և նորմաների փոփոխության ազդեցության հաշվառման համսփ
առանձին սինթետիկ հաշիվներ նախատեսված չեն: Հետևաբար, ինքնարժեքի
ճշտումը և փաստացի ինքնարժեքի ամփոփ հաշվարումը պետք է կատարվի 811
«Հիմնական արտադրություն» հաշվում, իսկ անալիտիկ հաշվառման մեջ կարելի !
նույն կալկուլյացիայի օբյեկտի համար նախատեսել երեք առանձին հաշիներ.
1. նորմատիվային ծախսումներ,
2. նորմատիվային ծախսումներից շեղումներ,
3. նորմաների փոփոխության ազդեցություն:
Յուրաքանչյուր հաշվի տակ հաշվառումը տարվում Է ըստ ծախսումներ
համապատասխան հոդվածների:
Ըստ հաշվային պլանի ընձեռնած հնարավորությունների կազմակերպություն
կարող է 8-րդ դասի հաշիվների կազմում ավելացնել համապատասխան սինթետ|4|
հաշիվներ նորմատիվային ինքնարժեքից շեղումները արտացոլելու և 811
«Հիմնական արտադրություն» հաշվին վերագրելու համար:

491 ԾԱԽՄՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼԱՑՄԱՆ
ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴԸ 

Նորմատիվային մեթոդով ինքնարժեքի կալկուլյացիա

Նորմատիվային մեթոդով ինքնարժեքի կալկուլյացիա

Ծախսումների հաշվառման նորմատիվային մեթոդի առանձին տարրեր
կիրառելի Են մյուս մեթոդներով ինքնարժեքի հաշվառման և կալկուլացման
ժամանակ:
Արտադրության ծախսումների հաշվառման և կալկուլացման նորմատիվային
մեթոդի կիրառման առնձնահատկությունները ներկայացնենք հետևյալ օրինակով:
«Գարուն» ԲԲԸ-ն մասնագիտացվել է տղամարդու վերնաշապիկների
արտադրության մեջ: Ըստ արտադրական ծրագրի հաշվետու ժամանակաշրջանում
պետք է թողարկվի 200 վերնաշապիկ: Փորձարարական լաբորատորիան և
տեխնոլոգիական բաժինք սահմանել են նյութածւսխսի նորմաները և աշխատանքի
վարձատրության վարձագները ըստ տեխնոլոգիական գործառնությունների:
Միատեսակ ֆոնդսւտարության պատճառով, կարի մեքենաների և օգտագործվող
մյուս սարքավորումների մաշվածության, նորոգման և տեխնիկական սպասարկման
ծախսումները’ ըստ արտադրատեսակների բաշխվում են թողարկման ծավալի
հարաբերակցությամբ, իսկ մյուս անուղղակի արտադրական ծախսումները
ուղղակի արտադրական ծախսումների հարաբերակցությամբ: Թողարկված
վերնաշապիկների ինքնարժեքի հաշվարկը ներկայացնենք 24.6 աղյուսակում:
Ըստ նախապատրաստական արտադրամասի պետի զեկուցագրի
արտադրական ծրագրի կատարման համար անհրաժեշտ քանակի գործվածքի

492 ԾԱԽՄՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼԱՑՄԱՆ
ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴԸ 

բացակայության պատճառով ձևարան է ուղարկվել նմանատիպ գործվածք, որի Ш
նախատեսվածից թանկ է 250 դրամով: Ըստ հաշվարկների 200 վերնաշասփ|>
հաշվով գերածախսի գումարը եղել է 50 000 դրամ: Գործվածքի փոխեք*
պատճառով 2 տեխնոլոգիական օպերացիա կրճատվել է, որի հետևանքի
աշխատանքային ծախսումները միավորի հաշվով կրճատվել են 100դրաճտ1
հետևաբար 200 վերնաշւսպիկինը’ 20.000 դրամով: Մնացած ծախսումները մնսւցյկ
են նույնը: Հաշվետու ժամանակաշրջանում վերանայվել են օժանդակ նյութեի,
ծախսի նորմաները (1 միավորի համար ավելացել է 30 դրամով)’ կապւխէ
օժանդակ նյութերի գների բարձրացման հետ: Հոսքային գծի վերկառուցճա1
հետևանքով նվազել է կարի մեքենաների սպասարկման ծախսերը (մեկ միավոր
համար նվազել 140 դրամով):
Կառավարչական հաշվառման մեջ կատարված ծախսումների հաշվառումը Լ
փաստացի ինքնարժեքի ձևավորումը կատարվում Է հետևյալ թղթակցություններով
Հաստատված նորմաներով թողարկման ծավալի նորմատիվս#
ինքնարժեքի ձևավորումը.
Դտ 811 «Հիմնական արտադրություն» 970.0®
Կտ 211 «Նյութեր» 640.001
Կտ 527 «Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր 200.008
աշխատավարձի և այլ կարճաժամկետ հատուցումների
գծով»
Կտ 525 «Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր պարտադիր
սոցիալական ապահովագրության գծով» 30.008
Կտ 521 «Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով» 60.0®
Կտ 813 «Անուղղակի արտադրական ծախսումներ» 40.008
Նորմատիվայինից փաստացի ծախսումների շեղումների գումար*!
ձևակերպվում Է.
Դտ 811 «Հիմնական արտադրություն» 27.000
Կտ 211 «Նյութեր» 50.008
Կտ 527 «Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր (20.00fi|
աշխատավարձի և այլ
կարճաժամկետ հատուցումների գծով»
Կտ 525 «Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր պարտադիր (3.00Ц
սոցիալական ապահովագրության գծով»
Տեխնոլոգիական նորմաների փոփոխության արդյունքում ձևավորվօէ
տարբերությունների գումարով ձևակերպվում է.
Դտ 811 «Հիմնական արտադրություն» (2.00fi|
Կտ 211 «Նյութեր» 6.008
Կտ 813 «Անուղղակի արտադրական ծախսումներ» (8.00Տ|
Վերոհիշյալ ձևակերպումների արդյունքում 811 «ՀիմնակաՏ
արտադրություն» հաշվի դեբետում կուտակված ծախսումները թողարկփւ*
արտադրանքի փաստացի ինքնարժեքն Է:

493 ԾԱԽՄՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼԱՑՄԱՆ
ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴԸ 

Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum. Karavarchakan hashvarum. Kalkuliacman normativayin method.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика