дома » Рефераты » ԻՆՉՊԵՍ ԱՆՄԻՋԱՊԵՍ ՆՎԱՃԵԼ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԱՄԱԿՐԱՆՔԸ
Դեյլ Քարնեգի

ԻՆՉՊԵՍ ԱՆՄԻՋԱՊԵՍ ՆՎԱՃԵԼ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԱՄԱԿՐԱՆՔԸ

ԻՆՉՊԵՍ ԱՆՄԻՋԱՊԵՍ ՆՎԱՃԵԼ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԱՄԱԿՐԱՆՔԸ

Рефераты. Словари. Редкие книги.

Ես հերթի էի կան գ նա ծ Նյոլ Յորքի 3 3 — ր դ փողոցի և 8 ֊ր դ ավ ե ն յո ւթ
անկյունի փո ստալի ն բա ժա ն մ ո ւ ն ք ո ւ մ պատվ ի ր ված նամակ ուղարկելու
հա մար ։ ն կա տ ե ց ի , որ պատվ ի ր ված հաղորդակցություն րնդո լնո ղ ծ ա ֊
սայո ղ ի ն ձ л/նձրացրե լ էր ի ր աշխատան քը * ծրարներ կշռել , դ ր ո շ մ ա ֊
նիշեր տալ , ման ր ը վերադարձնել , անդորրագրեր գ ր ե լ * տար ե ցտար ի
մի շտ նու յն ձանձրալի միապաղաղ ո ւթյո ւն ը ։ Եվ ահա ինքս ի ն ձ ասացի v
«Ես կփո րձեմ դուր գալ ա յդ ե ր իտասարդին։ նրան դուր գալու համար ,
ի հար կ ե , պետք է աս եմ ի ն չ ֊ո ր հաճելի բա ն ոչ թե ի մ մա ս ի ն , այ լ ի ր » ։
Այսպի սով , ես ինձ հարց տ վ ե ց ի , «Ե ՞ն չ կա նրա մեջ , որով ես կարող ե մ
անկեղծորեն հ իա նա լ » ։ Այդ հարցին պատասխան ե լը ե ր բ եմ ն դժվար է
լի ն ո ւմ , հատկապե ս , երբ խո ս քը ան ծան ոթ մար դ կան ց մասի ն է, բա յց
տվ յալ դ եպքում դա հեշտ ե ղավ ։ Ես անմիապես ն կատե ցի մի բան , ո ր ո վ
անկեղծորեն ս քան չացա։
Եվ ահա, երբ նա կշռում էր ի մ ծրարը, ես հ իացմ ո ւն ք ո վ նկսւտե—
ց Ւ՝ « ՛Շատ կ ուզենայի ձեր նման փարթամ մազ ե ր ունենալ» ։
նա, մի փոքր զա ր մա ցա ծ բ ար ձ րացր ե ց աչքերը, բա յց նրա դ ե մ ք ը
ո ղ ո ղ վ ե ց ժպ իտո վ ։ « Դե, դրանք արդեն այն քան էլ փարթամ չե ն , ի ն չ պես
մի ժամանակ էին» ,— համեստորեն ասաց նա։ Ես հավատաց ր ի ,
որ չնա յա ծ դրանք, հնարավոր է, որ մի փոքր կ ո ր ցրած լինեն ի ր ե ն ց
նսքխկին գ ե ղ ե ց կ ո ւթ յո ւն ը , բ ա յ ց , այն ո ւա մ ե նա յն ի վ , դեռևս հրաշալի ե ն ։
Նա անչափ գոհ էր։ Մենք իրար հետ հաճելի զ ր ո ւց ե ցի ն ք , և վ եր ջո ւմ
նսւ խ ո ստո վան ե ց . «Եմ մազ ե ր ը շատերին են դուր գալի ս » ։
Գրազ կ գամ , որ ա յդ օրը երիտասարդը նախաճաշելու գնալիս, ոտքերի
տակ գետինը չէր զ գ ո ւմ ։ Գրազ կ գամ , որ եր եկ ո յան տոլն վ ե ր ա ֊
դառնալով, նա ա՛յդ մասի ն պատմել է կնոջը։ Գրազ կ գամ , որ ն ա ֊
յե լո վ հայե լուն, նա բացական չե լ է , «Եսկապես, հիանալի փարթամ մ ա ֊
զեր ե ն » ։

113 ԻՆՉՊԵՍ ԱՆՄԻՋԱՊԵՍ ՆՎԱՃԵԼ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԱՄԱԿՐԱՆՔԸ: Դեյլ Քարնեգի:

Մի ան գամ ես հրապարակորեն պատմ ե ցի այս դեպքի մա ս ի ն ։ որից
Հ ետ ո մի մար դ ինձ հա ր ց ր ե ց . ((Իսկ դուք նրանից ի ՞ն չ էիք ո ւզ ո ւմ » ։
Ի՜նչ էի ես նրանից ո ւզո ւմ։ Ի՜նչ էի ես նրանից ուզում։
Եթե մ ե ն ք այն քան չնչին եսասերներ ե ն ք , որ չենք կարող մ ա ր դ ֊
.’կանց թե կ ո ւզ մի փոքր երջանկություն տալ և թե կ ո ւզ ի ն չ ֊ո ր չափո վ ըն-
դո լնել նրանց ար ժանիք ները , չփորձ ե լո վ փոխարեն ը ի ն չ -ո ր բան ստ ա նալ
, եթե մ ե ն ք փոքրոգի ենք, ի նչպես վայր ի խնձո րի թթվաշ պտո ւղ ն ե ր
ը , ապա մ ե ն ք դատապարտված ենք ան հաջողության, որին լիովփն ար-
մ՛անի ե ն ք ։
0 , այո , ես ի ն չ -ո ր բա ն ուզում էի ա յդ ե ր իտասար դ ի ց ։ Ես ուզում
(էի մի բա ն , որ գին չո լն ի ։ Եվ այն ստացա։ Դա այն գիտակ ցո ւթյո ւն ն էր,
որ ի ն չ -ո ր բան ար ե ցի նրա համար , այն ժամանակ , երբ ի ն ք ը հնարավ
ո ր ո ւթ յո ւն չուներ փոխարենր որևէ բան անելու ինձ համար ։ Այդպիսի
գ իտակ ցո ւթյո ւն ը դ ե ռ երկար ժամանակ մ ն ո ւմ է ձեր հ ի շողո ւթյան մեջ ,
մ ի ն չդ ե ռ ի ^ ք ը ՝ դ ր վագը , վաղուց արդեն ան ց յալ է դարձել ։
Գոյություն ունի մար դ կայի ն վար քագ ծի մի կարևորագու յն օր ե ն ք։
Ենթար կվ ե լո վ ա յգ օր ե ն քի ն , մ ե ն ք գր եթե ե ր բե ք փորձանքի մեջ չե ն ք
ը ն կ ն ո ւմ ։ Փաստորեն, հետևելով ա յդ օրենքին, մ ե ն ք ձեռք կ բե ր ե ն ք ան թ
ի վ բա ր ե կամ ն ե ր և կայուն երջանկություն։ Բա յց , բավա կա ն է, որ այն
խախտե ն ք և անմիջապես անվերջանալի փորձանքներ կհար ոլցենք մեր
ն կա տ մա մ բ ։ Այսպի սին է ա յդ օրենքը, ձեր զ ր ուցակ ցին մշտապես ներշնչեք
սեփական նշանակալիության գիտակ ցո ւթյո ւն ը : Ինչպես արդեն
նշել ենք, պրոֆեսոր թո ն Գյոլին ասում էր, որ մ ար դկային բ ն ա վ ո ր ո լ ֊
թ յա ն ը հատուկ մ ե ծագ ո ւ յն ձգտումը նշանակալի լինելու ցան կ ո ւթյո ւն ն
է, իսկ պր ոֆեսոր Ուիլյ ամ Ջ ե մ ս լ I պն դում էլ ((Մ արդկանց բնորոշ հ ի մ ֊
նական հ ատկությունը ըստ ար ժանվ ու յն գ նահատված լինելու կրր»
քոտ ձգտումն է » ։ Ինչպես ես արդեն ց ո ւ յց եմ տվե լ , հենց ա յդ ձգտումն
է զատում մ ե զ կ ե ն դան ի ն ե ր ի ց ։ Հ ե ն ց դա է ը ն կած քաղաքակ րթ ո ւթ յան
հիմ քում ։ ‘
Փիլիսոփաները հազարամ յակ ն ե ր շարունակ մտած ե լ են մա ր դ կ ա ֊
յի ն փոխհարաբ երությունների ընդհանուր կանոնների մա ս ի ն , և այդ
բ ո լո ր դատողությունների ց ձևավորվել է մ իա յն մի պատվ ի րան ։ Այն նոր
չ է ։ ն ո ւ յն քան հին է, որքան պատմ ո ւթ յո ւն ը ։ Զրադաշտը այն ներշնչում
էր կրակապաշտներին երեք հազար տարի առաջ Պարսկաստանո ւմ։
Կոնֆուցիոսը դասավանդում էր այն Չ ի նաստան ո ւմ քսանչորս հա ր յո ւ ր ֊
ամ յակ առաջ։ Լ ա ո ֊ց զ ի ն Հ դաոիզմի հ ի մ նադ ի ր ը f կտակել է այն ի ր հ ե ֊

114 ԻՆՉՊԵՍ ԱՆՄԻՋԱՊԵՍ ՆՎԱՃԵԼ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԱՄԱԿՐԱՆՔԸ: Դեյլ Քարնեգի:

տԼո րդներին Խան չան Հ ո վտո ւմ ։ Բուդդան քար ո զ ո ւմ էր աչն սուրբ Գ ա ն ֊
դեսի ափերին Քրիստոսի ծն ն դ ի ց Հ ի ն գ Հար յո ւր տարի առաշ ։ Հ ի ն դ ո ւ ի զ ֊
մ ի սուրբ գրքերը ս ո վ ո ր ե ցն ո ւմ էին ա յդ պատվիրանը դրանից Հա զա ր
տարի առաշ։ Հիսուսը Հ ռ չակ ե ց այն Հրե աստ անի քարքարոտ բլուրների
մ ոտ ճ տասնինը Հար յո ւրամ յակ առաշ։ Նա ը ն դ Հան րացր ե ց այն մի մտ ք ի
մ ե £ ա շ իա ր Հ ո լմ գուցե ամենակար և ո ր ս կզ բունքի մեշ* «Ա յն ա մ ե ն ը , ի ն չ
կ կամ ե նաք , որ մարդիկ ձեզ ան ե ն , այդպես և դուք արեք ն ր ա ն ց ն ։
Դուք ցան կան ո ւմ եք Հավան ո ւթյո ւն ստանալ այն մա ր դ կա ն ց ի ց r
որոնց Հետ շփվ ո ւմ ե ք ։ Ցան կան ո ւմ ե ք, որ ձեր ի ս կական ար ժանիքները
գ նա Հա տ վ ե ն ։ Ցանկանում ե ք գիտակ ց ե լ , որ ձեր փոքրիկ ա շ ֊
խար Հո ւմ կարևոր նշանակո ւթյո ւն ո ւնե ք ։ Չ ե ք ցան կան ո ւմ լսել է ժանագ ի ն
կ եղծ շո ղ ո ք ո րթ ո լթ յո ւն ը , բա յց կրքոտ կ ե րպով ցան կան ո ւմ եք , որ ա ն ֊
կեղծորեն գնահատեն ձեր ար ժան ի ք ն ե ր ը ։ Ցանկանում ե ք , որ ձեր բա ր
ե կամ ն ե ր ն ու գ ո ր ծը ն կ ե ր ն ե ր ը , ինչպես արտաՀայտվ ո ւմ է Ջարլզ Շ վ ա ֊
բ ը , լինեն «ա ն կ ե ղ ծ ‘ ի ր ե ն ց գնաՀ ատ ականում և շ ոա յ լ գովեստում) ) ։
Մենք բոլորս էլ ա յդ ենք ցա ն կա ն ո ւմ ։
Այդ պատճառ ո վ էլ պետք է Հետևել ոսկե օրենքին և ուրիշներին
տալ ա յն , ին չ որ կ ո ւզե նայի ք ստանալ ն րան ց ի ց ։
Ի ն չպե ՞ս ։ Որտե ՞ղ։ Ե ՞ր բ ։ Պատասխանը մ ե կ ն է* միշտ և ա մ ե ն ո ւ ֊
ր ե ք ։ .
ԱՀա ձեզ մի օր ի նակ , «Ռ ա դ ի ո ֊ս իտ ի ի » տեղեկատվական ծ ա ռ ա յ ո ւ ֊
թ յա ն աշխատակցին խն դ ր ե ց ի Հայտն ե լ Հենրի Սուվեյնի ա ռա ն ձ նա ս ե ն ֊
յա կ ի Հա մ արը։ Համա զ գ ե ստի մեշ ձ գ ված ա յդ մարդն ակնհսւյւոո ըեն
Հպարտանո ւմ էր տե ղեկություններ Հաղորդելու իր ձ և ո վ ։ նա պարզ և.
Հստակ պատասխան ե ց , «Հ ե ն ր ի Սուվեյն ( դա դա ր ) ։ Տաս նութերորդ Հարկ
( դա դա ր ի 1 8 1 6 ս ե ն յա կ » ։
Ես ն ետվ ե ց ի դեպի վ ե ր ե լակ ը , բա յց Հետո կանգ առա, վերադարձա՛
և ասացի . «Ես ցան կան ո ւմ եմ շնորՀ ակալութ յո ւն Հայտն ե լ ձ ե զ , որ
դուք այդ քան Հիանալի կերպով պատասխան ե ցի ք ի մ Հա ր ց ի ն ։ Ջեր պ ա ֊
տասխան ը շատ Հստակ և ճշգրիտ էր, դուք խո ս ո ւմ էի ք , ինչպես դ ե ր ա ֊
սան ։ Իսկ դա Հազվադ եպ է պ ա տաՀ ո ւմ » ։ • « .
Բավականությունից փայ լե լո վ , նա ինձ պատմ ե դ , թե ինչու էր այս
կամ այն դադարն անում և ինչու էր Հատկապես ա յդ ձև ով ա րտ ա սա ֊
նում յո ւրաքան չ յո ւր նախադաս ո ւթ յո ւն ը ։ Իմ մի քան ի խ ո ս քը նրան ս տ ի ֊
պե ցի ն ձգել փո ղ կապը , և տասնութերորդ Հարկ բարձ֊ր ւսն ալիս ա յ ն պ ի

115 ԻՆՉՊԵՍ ԱՆՄԻՋԱՊԵՍ ՆՎԱՃԵԼ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԱՄԱԿՐԱՆՔԸ: Դեյլ Քարնեգի:

djի զ գաց ո ւմ ունեի, որ այս օր ց ե ր ե կ ը մար դ կան ց տ վա ծ երջանկության
ըն դ հան ո ւր դում արին ես էլ մի նշու յլ ավ ե լաց ր ի ։
^ ռւՔ 1պ^տՔ է սպասե ք , մի ն չև որ դառնաք Ֆ րան ս իայի դեսպանը
կամ ծո վափին զ բո ս ա խն ջո ւ յք ն եր կազմակ երպո ղ «Եղջերվի ակ ո ւմ բ ի »
կ ոմիտեի նախագահ ը , որպեսզի սկսեք ձեր շրջապատի մար դ կան ց արժա
ն ի ք ն ե ր ը ճանաչելու այս փի լի ս ոփայո ւթյո ւն ը կ ի րառ ե լ ։ Նրա օգնու թ
յա մ բ դուք կարող եք հասնել կախարդական ար դյունքների համար յա
թե ամեն օր։
Օրինակ, եթե դուք պատվիրել եք տապակած կարտոֆիլ , բա յց մա-
տո ւցողոլհին բ ե ր ո ւմ է կարտոֆիլի պյո ւր ե , փորձեք նրան այսպե ս աս ե լ .
<(Ներեցեք ան հան գստացն ե լու համար , բա յ ց ես նախը նտրում եմ տ ա պ
ա կա ծ կա րտ ո ֆ ի լ » ։ Նա կպատասխան ի . ((Ոչ մի ան հան գստություն»
.և հաճ ո ւ յք ո վ կփսխի ճաշատեսակը, որով հետև դուք նրա հանդեպ հար գա
ն ք եք ց ո ւ ցա բ ե ր ե լ ։
Քաղաքավար ո ւթ յան այնպի ս ի արտահայտո ւթ յո ւն ն ե ր ը , ինչպիսիք
ե ն , (Гն ե ր ե ց ե ք ան հան գստացն ե լո ւ հա մար , , * » , «խ ն դ ր ե մ , , * » , ( (հԽմեցեք,
խ ն դ ր ե մ . . . » , « ե թ ե դ ե մ չ ե ք . . . » , «շնորհակալ ե մ , . . » , գ ե ղ ե ց կաց ն ո ւմ են
ձանձրալի ամ ե ն օ ր յա կ յան ք ի միապաղաղ ո ւթյո ւն ը և, ի մ ի ջ իա յ լո ց , հանդիսանում
են լավ դաստիարակության նշան։
Վերցնենք մեկ այ լ օր ի նակ ։ Ջեղ բա խ տ վ ի ճակվ ե ՞ լ է , ա ր դ յո ք , կար~
դալ Հոլ Ք ե յն ի վ եպե ր ի ց որևէ մ ե կ ը ‘ «Ք ր ի ստ ո ն յա ն » , «Դա տ ա վ ո ր ը » ,
«Մար դ ը Մեն կ ղ զ ո ւ ց » ։ Միլիոնավոր, ա ն թ ի վ ֊ անհ ամ ար մարդիկ են կար —
/Гացել նրա վ եպ ե ր ը ։ նա եղել է դարբնի տղա։ Ռղլ կ յան քի ը ն թա ց ք ո ւմ
սովորել է ը ն դամ ե ն ը ութ տարի, բա յց մա հա ցա վ որպես ե ր բև է աշխար հին
հայտն ի գրողն երից ամ են ահ արուս տ ը ։
Այսպիսին է նրա պատմ ո ւթ յո ւն ը ։ Հոլ Ք ե յն ը սիրում էր սոնետներ
ո ւ բալ լադ ն ե ր և հափշտակո ւթյամ բ կարդում էր Դանթե Դարրիեէ Ռուլ
ետտիի բանաստ ե ղ ծ ո ւթ յո ւն ն ե ր ը ։ նա նու յնիսկ Ռոսետտիի ստ ե ղ ծա գո
ր ծո ւթյո ւն ն ե ր ի գեղարվեստական արժեքը գ ո վաբան ո ղ հ ո ղ ված դրեց
i i դրա մի օրինակն ուղարկեց իրեն» բա նաստե ղ ծ ի ն ։ Վերշինս հ իացած
էր՝ «Երիտասարդը, որն այս քան բարձր է գնահատում ի մ ընդո ւնակու թ
յո ւ ն ն ե ր ը ,— հավանաբար ին ք ն իրեն ասաց Ռոսետտին,— պետք է
փայ լո ւն խե լք ի տեր լի ն ի » ։ Այդ պատճառո վ էլ նա դարբնի որդուն հ բ ա ֊
վ ի ր ե ց Լոնդոն’ դառնալու ի ր քարտուղարը։ Այդ հրավերը շրշա դարձա-
յ ի ն դարձավ Հո լ Ք ե յն ի կ յա ն ք ո ւմ , քանդյի, կատար ե լով իր նոր պ ա ր տական
ությունները, նա սկսեց հանդիպել այն ժամանակվա գ եղարվես-

116

mi ական գ րականության գործիչների հ ետ։ Օգտվելով նրանց խորհուրդներ
ր ի ց և ո գ ե շն չված նրանց խրախո ւսան քի ց , նա գնաց այն ո ւղ ո վ ։ որը
՛նրան բար ձրացր ե ց մի ն չև ե ր կ ի ն ք ։
Նրա տունըՀ Մեն կղզում գտնվող Դրիբե դ ղ յակը$ երկրագնդ ի ա մ ե ֊
նահ ե ռավ ո ր ան կյուններ ից եկող զբոսաշրջիկների համար դարձավ Մ ե ք ֊
_քա, իսկ նրա թ ո ղա ծ կարող ությո ւնը երկուս ուկես մի լի ո ն դոլար է։ Ա յ ֊
նուամ ե նա յն ի վ , ինչ ի մ անաս , նա կարող է մ ահ ան ալ ի բ ր և ան հայտ մի
չքավ ո ր , եթե չգրեր այն հոդ վածը , որտեղ արտ ահ այտ ել էր ականավ որ
մարդու հանդեպ իր հ իաց մ ո ւն ք ը ։
Այդպիսին է ո լժ ը ճ ապշեցուցիչ ուժը ան կ ե ղ ծ , սրտաբուխ գ նա հ ա ֊
.տակ ան ի ։
Ռոսետտին իրեն նշանակալի մար դ էր համ արում t Եվ դրանում ոչ
մ ի տարօրինակ բա ն չկա։ Գրեթե յո ւրաքան չ յո ւր ոք իրեն համար ում է
՜նշանակալի, շատ նշանակալի։
Ասենք, ի նչպես յո ւրաքան չ յո ւր ազ գ ։
Դուք, ար դ յո ք , չե՞ք կար ծ ո ւմ , որ ճապո նացի ն եր ի ց ավելի բարձր
ն ք կանգն ած ։ P ш յ g , ախր, ճիշտն աս ած f ճապոնացին երը կարծում են,
որ կան գնած են ձեզնից չափազան ց բար ձ ր ։ Ա յսպե ս , պահպանո ղաբար
տրամադ ր ված ճապոնացին կատաղում է ք տեսնե լո վ սպիտակ մարդուն
Iճապոնուհու հետ պարե լիս։ ՚ ,
Չ ե ՞ք մ տած ո ւմ , արդոք, որ Հ նդկաստանի հինդուսներից բար ձր եք
յ լա ն գ նա ծ ։ Դա ձեր իրավունքն է, բա յց մ իլիոնավոր հինդոլսներ իրենց
ձե զ ն ի ց այն քան բարձր կ դաս ե ն , որ չեն ցան կանա այն մակարդակին
Իջնել , որ դիպչեն այն սննդին, որը պղծել է ձեր այ լանդակ ստվ ե ր ը ճ
յ յն կ ն ե լո վ վ րան։
Չ ե կ գտնում, ար դ յո ք , որ էսկիմ ո սն եր ի ց բար ձ ր եք կանգնած ։ ՝ Դա
.դարձյալ ձեր իրավունքն է } սա կա յն t մ ի գո ւց ե ձեզ հետաքրքրում է ք թե
ձ ե ր մասի ն իՈնչ են մտած ո ւմ էս կիմ ո սն ե ր ը ։ Դե, ահա ո ւր եմն. է ս կ ի մ ո ս ֊
ների մեջ ե ր բ ե մ ն լի ն ո ւմ են թափառաշրջի կներ, աշխատել չ ց ա ն կ ա ֊
иց ո ղ անպիտան ծո ւ յ լե ր ։ էս կիմ ո սն եր ը նրանց անվանում են « սպ իտ ա կ ֊
ն ե բ )> f մի բա ռ , որը նրանց համար ծա ռայո ւմ է որպես խորին ա տ ե լո ւ ֊
թ յա ն արտահայտո ւթյո ւն ։
Յուրաքանչ յո ւր ազ գ իրեն բար ձր է դասում մ յո ւս ն ե ր ի ց ։ Դա ծնում
Հ հայր ենաս ի ր ո ւթյո ւն պատե րազ մ ն ե ր ։
§ գո ւնազար դ ված ճ շմարտությունն այն է, որ ձեզ հանդիպող գրեթե

117

յո ւրաքան չ յո ւր մա ր դ իրեն համ արում է ի ն չ ֊ո ր առումո վ ձ ե զանից բ ա ր ֊
ձը ր, ն դուք կ գտն ե ք նրա սիրտը տանող ճիշտ ուղին, եթե նրան առանցք
ձա՜նձրացնելու թ ո ւ յ լ տաք հաս կանալ , որ ընդունում եք սեփական փ ո ք ֊
րիկ աշխարհում նրա կարևոր դերը և այն կընդունեք ան կ եղ ծո ր են ։
Հ ի շե ք , թե ի ն չ էր ասում էմ ե ր ս ո ն ը . «Ւնձ Հանդիպող յուրաքանչ յուր:
մար դ ի ն չ ֊ո ր առ ո ւմո վ գ ե րազան ցո ւմ է ինձ, և աչդ ի մա ստո վ ես կարող
ե մ նրանից ս ո վ ո ր ե լ » ։
Եվ ամ են ա զար մ անալին այստե ղ ինչն է, որ այն մարդիկ,, որոնք•
սեփական ն վաճ ո ւմ ն ե ր ի ց գոհ լինե լու ամ ե նաք ի չ հ ի մ ք ե ր ն ունեն, հաճախ
սեփական թ ե րար ժ ե ք ո ւթ յան զ գաց ո ւմ ը փոխհատո լց ո լմ են աղ մ կարա
ր ո ւթ յա մ բ , ո ւնա յնամտո ւթ յա մ բ և պա ր ծ ե ն կ ոտո ւթ յա մ բ , որոնք տհաճի
տառացիո րեն նողկալի տպավորո ւթյո ւն են թ ո ղ ն ո ւմ ։
Ինչպես Շեքսպիրն էր աս ո ւմ.
« . . .Բ ա յ ց մար դ ը ,
Բայց մար գ ը , հպսւրտ, օժտված
Կսւրնատե. վ ե հ ո ւթ յամ բ ակ նթարթի
ե վ ինքնավստահ ա յն աստիճանի,
Որ չի է լ նիշում’ ինքը փխրուն է ապակու նման,
երկ նքի աոշե. ծա մա ծո վ ո ւմ է որպես չար կապիկ,
Այնպես, որ հրեշտակներն են ողբում վ րան »1:
Ես ցան կան ո ւմ եմ ձեզ պատմել երեք դեպք այն մասի ն, թե ի ն չ պես
ի մ դասը նթացի ն մաս նակ ցո ղ գործարար մարդիկ , կիրառ ե լով իրե՜նց
ուսուցանվող ս կ զ բո ւն ք ն ե ր ը , հասել են բացառ ի կ ար դ յո ւն ք ն ե ր ի ։ Նախ։
պատմ ե ն ք քո նեկտի կո ւտցի մի ի րավաբան ի մաս ի ն , որը խ նա յե լո վ իր
հա՜րազատների զ գաց մ ո ւն ք ն ե ր ը , նախը նտրում է, որ ի ր անունը չ հ ի ղա ֊
տակվփ։ Անվանենք նրան մի ստե ր Ռ.
Դասը նթաց ընդունվելուց շատ չա ն ցա ծ նա կնոջ հետ մ ե ք ե նա յո վ
գնաց Լոնգ Այ լենդ նրա հարազատն երին ա յց ե լո լթ յա ն ։ Կինը նրան թողել
էր շատախո ս ե լո լ իր ծեր հորաքրոջ հետ, իսկ ի նքը գնացե լ էր այցելելու
երիտասարդ հարազատն ե ր ի ց մ ե կ ի ն ։ Քանի որ ա յդ ի րավաբան ը պետք
է պարապմունքների ժամանակ ե լո ւ յթ ունենար և հաղորդեր, թ ե ի ն չ պես
է կ յանքո ւմ կիրառել ուրիշների արժանիքների գնահատման ս կ ը զ ֊
քունքը , որոշեց սկսել այդ ծեր կնոջից և տունն ուշադիր զ ն ն ե ր , ջա

118

նա լո վ տեսնել մի այնպիսի բա ն , որով կարողանար անկեղծորեն հ ի ա ֊
ն ա լ ։ ‘
<rԱյս տունը կառուցվել է մոտավ ո րապես 1 8 9 0 ՛ թ վական ի ն , ա յ ն ֊
պես չէ“ ) ) ,— Հար ց ր ե ց նա։
«Ա յո ,— պատասխան ե ց հո րաքո ւ յր ը, — հենց ա յդ ժա մ ան ակ էլ կ ա ֊
յ ւուցվ ե լ է » ։
«Սա ինձ հիշեցնում է այն տունը, ո րտեղ ե/t ծն վե լ ե մ ,— ասաց ի ր ա ֊
վա րա ն ը ։ — Հրաշալի տոլն է ։ Համաչափ կառ ո ւ ց ված ։ Ը ն դար ձակ։ Հ ի ֊
մա արդեն այսպի սի տներ չեն կառուցում))։
((Դուք ի րավացի ե ք ,— նրա հետ համաձայն ե ր ծե ր տի կինը։ —
Ներկայումս երիտասարդները չեն գնահատում գ ե ղ ե ցի կ տն ե ր ը ։ Այն
ли մ ե ն ն , ին չ նրանց հարկավոր է ‘ սառ նարանո վ փոքրիկ բնակարան ս տ ա ֊
նալն է, որից հետո նրանք ի ր ե ն ց ավտո մ ե ք ե նան ե ր ո վ գնում են որևէ
տ ե ղ » ։
((Սա հ ե ք իաթայի ն տուն է ,— շարունակեց նա, թանկ հ ի շ ո ղ ո ւթ յո ւն ֊
ն ե ր ի ց գ ողացո ղ ձա յն ո վ ։— Այն կառուցվել է սիրով ։ Ես և ամ ուսինս
նրա մասի ն եր աղել ենք երկար տար իներ, մ ի ն չև կառ ո ւց ե լը ։ Մենք
ճարտարապետ չո ւնեի նք։ Ինքներս ենք նախագծել ) ) ։
Հետո նա հյուրին ց ո ւ յց տվ ե ց ամբողջ տունը, և վերջինս ա ն կ ե ղ ծ ո ֊
( •են հիացավ այն բո լո ր չքնաղ գան ձերով , որոնք ա յդ կինը ձեռք էր
բ ե ր ե լ իր ճանապարհոր դությունների ժամանակ և պահպանել էր ողջ
յկյանքի ը նթա ց ք ո ւմ , Փե յս լխ ՔաՂաք ի 9 հին անգլիական
Բ եԺ սպասք, վ ե ջվուդյան ճ ենապակի, ֆրանսիական մահճակալներ և
աթ ո ռ ն ե ր , իտալական նկարներ և մ ետաքս ե լա յն ծալքե ր ո վ վա րա գ ո ւ յր ֊
ն ե ր , որ ժամանակի ն կախ վա ծ են եղել ֆրանսիական ի ն չ ֊ո ր մի’ դ ղ յա ֊
Jկում։ » ■
((Ամբողջ տունը ց ո ւ յց տալուց հ ետ ո ,— պատմ ո ւմ է Ռ ֊ն ,— նա ինձ
տ ա րա վ ավտոտնակ ։ Այնտեղ ճախարակների վ րա էր բա ր ձ րաց վա ծ
( (Փակարդ» մակնիշի գ ր եթե նոր մի ավտո մ ե ք ե նա։
«Ամուս ինս է գնել այս մ ե ք ե նան իր մահ ի ց մի փոքր առաջ ,— ասաց
՛նա կամացո ւկ ։— Նրա մահ ի ց հետո ես այն ոչ մի ան դամ չ ե մ օ գ տ ա ֊
գ ո ր ծ ե լ , , . Դուք հասկանում եք լավ իրերի ար ժ ե քը , և ես ցան կան ո ւմ ե մ
Հսյդ մ ե ք ե նան ձեզ ն վ ի ր ե լ » ։
((Դե, ի նչ եք ասում, հ ո րաքո ւ յր ,— ը ն դ դ ի մացա ե ս ,— ԴՈԼՔ Լա~
1 Քա ղա ք Շ ոտ լա ն դ իա յո ւմ , որտեղ քա շմ ի ր ե շալերի տիպի շաչեր էին պատրաստ-
Վռւմ։

119

фиг զան ց բար ի ե ք ։ Ես, իհարկ ե , գնահատում եմ ձեր առատ ա ձ ե ռ ն ո լ ֊
թյոժեը, թ ա13 ^ ա’ԳիՎ կար ո ղանամ օգտվել դ րան ի ց ։ Չ է որ ես նու յն-
փս՚Կ ձեր ազ գական ը չ ե մ ։ Ես նոր մ ե ք ե նա ունեմ, իսկ դուք’ շատ ա զ գա—
կաններ, որոնք կ ո ւզ ե նայի ն , որ ա յգ «Փակար դ ը » ի ր ե ն ց ը լի ն ե ր » ։
(ГԱզ գական ն ե ՜ր ,— բացական չե ց նա։ — Ա բ ։ > ես շատ ազ գական —
ներ ունեմ, որոնք մ իա յն ի մ մահ վան են սպասո ւմ, որպեսզի ստանան
ա յդ մ ե ք ե նա ն ։ Ոայց այն նրանց չի հա ս ն ի » ։
* «Եթե չեք ուզում նրանց նվիրել , դուք շատ հանգիստ կարող ե ր
ա յն վաճառ ե լ բա ն ե ց րա ծ ավտոմե ք ենաներ ի առևտրականին » ,— ասացի
ե ս ։
«Վ ա ճա ռ ե ՜ լ ,— ԳոԼեց նա ։— Կարծում եք, ես երբև է կ վաճառե՞մ
ա յդ մ ե ք ե նա ն ։ Կարծում եք, ես կ կար ո ղանա՞մ հանդուրժել , երբ տես—
ն եմ , թ ե ուրիշներն ինչպես են փո ղ ո ց ո վ շրշում այն մ ե ք ե նա յո վ , որը՝
գնել էր ինձ համար ամուսի նս։ Մտքովս էլ չի ան ցն ում վաճառ ե լ ։ Ես
այն ձեզ կտա մ ։ Դուք գիտեք գնահատել գ եղե ցիկ ի ր ե ր ը » ։
Իրավաբանը փորձում էր խուսափել անսպասելի ն վեր ից , Բա1§
չկար ո ղացավ ա յդ անել առանց վիրավորելւ ւ ձեր կնոջը։
Այդ ծեր տիկինը, որն ընդարձակ տանը մ նաց ե լ էր բոլո ր ո վ ի ն մ ե ֊
է։ակ Փե յս լի քաղաքի ց բ ե րա ծ իր շալերի, ֆրանսիական ինք նատիպ ի ր ն ֊
րի և հիշողությունների հ ետ, ծարավի Էր իր հանդեպ թ ե կ ո ւզև մի փո ք ր
ուշադրո ւթյան։ Ան ց յալո ւմ նա երիտասարդ Էր, գեղեցիկ և ցան կալի ։
« ի Ժամանակ նա կառուցել Էր տուն, որը եղել Էր սիրուց ջե ր մացած
և ողջ Եվ ր ոպայո վ մեկ իրեր Էր հավաքել այն գ ե ղ ե ցկաց ն ե լո ւ համար;
Ներ՛կայումս’ իր մ իայնակ ծե ր ո ւթ յան տ ար իներին, նա տենչում Էր
ստ՜անալ թեկուզ մի փոքր մար դ կայի ն ջերմություն, մի փոքր անկեղծ
ոՎէսդրություն, սակայն ոչ ոք նրան ա յդ չէր տալի ս ։ Երբ նա գտ ա վ
ա յդ ջերմությունն ու ու շադրությունը, ինչպես մի աղ բյուր անապատո ւմ ,
նա. «■Փակարդ» ա վտ ո մ ե ք ե նա յի ց փոքր բա ն չգտավ ի ր երախտագիտո ւ թյո
ւն ն արտահայտելու համար ։
Վերցնենք մեկ այ լ դ եպք ։ Այդ մասի ն պատմե լ է Նյու Յորքի նահանգի
Ռայ քաղաքո ւմ անտառաբ ո ւ ծո ւթ յա մ բ և դեկորատիվ ա յգ ե գ ո ր ծ
ո ւթ յա մ բ զ բաղ վ ո ղ «է յո լի ս էնդ Վե լե նտայն » ֆ ի ր մա յի կսւռավարիչ Դ ո ֊
նալդ Մ ա կ մագո նը։
(ГԻնչպես ձեռք բ ե ր ե լ բա ր ե կամ ն ե ր և ազդ ե ցո ւթյո ւն թ ո ղ ն ե լ մա ր դ կանց
վ րա» դաս ախ ո иո լթ յո լն ը լսելուց շատ չա ն ցա ծ ,— հա յտն ե ց Մ ա ֊
կա գոն ը ,— ես հարկադրված եղա դ ե կորատի վ այգ ե գ ո ր ծական աշխա-

120

лп ան ք ն ե ր կատարել մ ի հայտն ի ի րավարանի կալված ք ո ւմ ։ Կալվածքի
տերը մ ոտ ե ցա վ ի ն ձ , որպեսզի ի ն չ ֊ո ր ցո ւցո ւմ ն ե ր տա, թ ե որտեղ է
ցան կան ո ւմ տնկել ալպյան վարդերն ու ազալիան ե ր ը ։ Ես ասա ցի . «Կ ա ր ֊
ծո ւմ ե մ , դուք հրաշալի հ ո բ բի ո ւն ե ք ։ Ես հ իացած եմ ձեր սքանչելի շ ն ե ֊
,Րով ։ Որքան ինձ հայտն ի է , դուք ամեն տարի բա զ մա թ ի վ մ ր ցանակ ն ե ր
եք ստանում Մեդիսոն սկվեր զարդենի շների մ ե ծ ց ո ւցահան դ ե ս ո ւմ ս ։
Այդ փոքրիկ սիրալիրությունը ապշեցուցիչ ազ դ ե ցո ւթյո ւն ո ւ ն ե ֊
ցա վ ։
«Ա յո ,— պատասխան ե ց դատավ ո ր ը ,— ի մ շներն իս կապես ինձ մ ե ծ
м ւրախոլթլուն են պատճառ ո ւմ ։ Օւղո *լմ եք տեսնել ի մ շ նա ն ո ց ը » ։
Նա համար յա մի ամբողջ ժամ ց ո ւ յց էր տալիս ի ր շներին և նրանց
ստացած մ ր ցա նակ ն ե ր ը ։ Նույնիսկ նրանց տո հմաբանական վ կ ա յա կա ն ֊
ները ց ո ւ յց տվ ե ց և բա ցա տ ր ե ց , թ ե ինչպիսի ծագ ո ւմ նաբանական գ ծ ե ֊
ր ո վ են բա ց ատ բ վ ո ւմ նրանց գ ե ղ ե ցկո ւթ յո ւն ն ու խ ե լք ը ։
Վերջում, թրջվելով դեպի ինձ, հա ր ց ր ե ց *
« Դուք փոքր տղա ունեո,օ»։
«Ա յո » ,— պատասխան ե ցի ես։
■«Իսկ նա չ էՈր ուզենա շան ձագ ունենալ» ,— հար ցր ե ց դատավ ո ր ը ։
«Ա յն էլ ի ն չպե ՜ս , նա ուրախությո ւնից իրեն կ կ ո ր ց ն ի » ։
«Հ իանալի է, ես նրան մի ձագ ե մ նվիրում» ,— հայտարար ե ց դ ա ֊
աոավորը։
Նա սկսեց ինձ բա ցատ ր ե լ , թե ինչպես պետք է կերակրել շան ձ ա ֊
գ ի ն ։ Այնուհետև կանգ առավ ։ «Դուք կ լո ռա նա ք այն ամ ե ն ը , ին չ ձեզ
այստե ղ պ ա տ մ ե ց ի ։ Ավելի լավ է գ ր ե մ » Դատավորը գ նաց տուն, մ ե ք ե ֊
նա գ ր ե ց շան ձագի տո հմաբանական վ կայական ը և մի հոլշաթերթի1լ
ն րան կերակրելու մա ս ի ն ։ Նա ինձ նվ ի ր ե ց հարյուր դոլար ար ժ ե ցո ղ շան
•ձագ, ինչպես նաև մի ժա մ տասնհ ինգ րոպե ի ր թան կար ժ ե ք ժ ա մ ա ն ա ֊
ի ի ց ‘ գլխավորապես այն բանի հա մա ր t որ ես արտահայտե ցի ի մ ան կ ե ղ ծ
հիացմունքը նրա հորբիի և նվաճումները հա ն դ եպ » ։
Իր «Կոդակով» հռ չակված Ջորջ Իոթմեն ը հա յտնաբ ե ր ե ց թափան ցի կ
լուսանկարչական ժապավ են ը , որը հնարավոր դարձրեց կ ինոյի երևան
դա լը , հարյուր միլիոն դոլար կարողություն կուտակեց և դարձավ ա շ ֊
խար հ ի ամ են անշանավոր գործարար մար դ կան ց ի ց մ ե կ ը ։ Սակայն, չ ն ա ֊
յա ծ այս բո լո ր հ ս կայական սխրագ ո ր ծո ւթյո ւն ն ե ր ի ն . նա էլ մ ե զ պես
ծարավ ի էր իր արժանիքների թ ե կ ո ւզև մի փոքր գ նահատման ։
Ահա օրինակը։ Շատ տարիներ առաջ Իսթմենը զ բաղ վ ե ց Ռ ո չ ե ստ ե ֊

121

րում Ւսթմ ենի ան վան երաժշտական դպր ո ց ի , ինչպես նաև մ ո ր Հ ի շատակին
կառուցվող ((Քիլբոլրի Հ ո լ լ » թատր ո ն ի շ ի նարար ո ւթ յա մ բ ։ « Ա յ ո լ ֊
պիրիոր ս իթի ն գ ք ո մփը ն ի օֆ Նյոլ Յորք)) ֆ ի ր մա յի պր ե զիդ ենտ Ջ ե մ ս
Ադամսոնը ցան կան ո ւմ էր այդ շենքերի Համար թատերական բա զ կա թոռ
ների մատակարարման պատվեր ստանալ ։ Հ ե ռա խ ո ս ո վ կապվ ե լո վ
ճարտարապետի Հ ետ , Ադամսոնը պա յ մ տնավ ո ր վ ե ց Հանդ իպել Ւ ս թ մ ե ֊
նին Ռոչեստեր ում։
Երբ Ադամսոնը եկավ, ճարտարապետն ա սա ց * ((Ես գ իտե մ , ո ր
դուք ցան կան ո ւմ եք պատվ եր ստանալ , սակայն կարող եմ ա ն մ ի —
շապես Հայտն ե լ , որ դուք ամ ենաչնչին Հնարավոր ությունն ան գամ չե ք
ունենա դրա Համար , եթե Ջորջ Ւսթմենին զ բա ղ ե ց ն ե ք Հինդ ր ոպե ի ց
ավ ե լի ։ Նա բ ծախ ն դ ի ր և շատ զ բա ղ վա ծ մար դ է։ Այդ պատճառո վ արագ
Հայտն ե ք նրան ձեր գործի մասի ն և Հ ե ռա ց ե ք ))։
Ադամսոնը պատրաստվո ւմ էր Հ ե ն ց այդպե ս էլ վար վ ե լ ։
Երբ նրան Հրավ իրե ցին առա ն ձ նաս ե ն յակ , Ւսթմենը ն ստած էր’
կ ռա ցա ծ ս եղան ի ն’ թղթեր ի կու յտի վրա, սակայն , տեսնե լո վ այց ե լո ւ ն ե ֊
րին, բար ձ րաց ր ե ց Հա յա ց ք ը , Հան ե ց ակնոցը և ճարտարապետին ու
Ադամսոնին ընդառաջ գ նալո վ , ա սա ց « «Սարի առավ ոտ, պարոնայք, ,
ի ն չո *վ կարող ե մ ձեզ ծառայե լ ) ) ։
ճարտարապետը նրանց իրար ն ե ր կա յա ց ր ե ց , որից Հետո Ադամ—
սոնն ա սա ց .
Մի սթեր Ւսթմ ե ն , մ ի ն չ մ ե ն ք սպասում էինք, ես ս քանչացա ձեր՛
գ րաս ե ն յակ ո վ ։ Ւնքս էլ դ եմ չէի լինի աշխատել այսպի սի առան ձ նաս
ե ն յակ ո ւմ , եթե այգպի սի ն ո ւն ե նա յի ։ Ռուք գ իտե ք , որ ես ինքս զ բա ղ վո
ւմ ե մ շենքերի ներքին ձևավորման Համար փայտե ապրանքների արտադ
ր ո ւթ յամ բ , բա յց ի մ ողջ կյան քի ը նթաց ք ո ւմ ե ր բ ե ք չե մ տեսել ա յս քան
գեղեցիկ առանձնասենյակ) ) ։
((Ռուք ինձ Հ ի շե ց ն ո ւմ եք ա յն , ինչը ես գրեթե մ ո ռաց ե լ ե մ ։ Առանձնասե
ն յակ ն իսկապես լավն է, չ է * ։ Երբ ձևավորում ը նոր էին վերջացրել
այն ինձ շատ էր դուր դալիս։ (*ա19 հԻմ ա ես բա զ մա թ ի վ այ լ Հ ո գ ս ե ր
ունեմ և պատ աՀ ում է, որ շաբաթն ե ր շարունակ նու յնիսկ ուշադրութ
յո ւն չե մ դարձնում սենյակի վրա))։
Ադամսոնը մ ոտ ե ցա վ պատին և շ ո յե ց փայտե սալիկը։ ((Սա ան գ լիական
կաղնի է, այնպե ս չ է * » ։ Այն մ ի փոքր այ լ կառ ո ւց ված ք ունի,
քան իտալականը) ) ։
«Г Այ ո ,— պատասխան ե ց Ւ սթմ ե ն ը ։ — Ռա ն ե ոմ ո ւծված ան գլիական

122

iկաղնի է ։ Աչն ինձ համար ընտրել է փայտի ար ժ ե քավոր տեսակների
-մասնագ ետ ի մ բա ր ե կա մ ը » ։
Այնուհետև Ւսթմենն այցելուի հետ շրջեց ամբողջ ս ե ն յակ ո ւմ , վ ե ր ֊
ւ Ի ն ի и ուշադրությունը հ րավիրելո Վ նՐ ա համաչափո ւթյո ւն ն եր ի , ե ր ա ն ֊
գավ ո ըմ ան , այն զարդարող ձեռքի փորագրության և այ լ մ ան րամ ա ս ֊
‘ն ե ր ի վրա, որոնք մտած վ ե լ և իրագո ր ծվ ե լ էին իր մա ս նա կ ց ո ւթ յա մ բ ։
Առանձնաս ենյակում շրջելով և հիանալով նրա փայտե ձ ևա վ ո ր ո ւ ֊
մ ո վ , նրանք կանգ առան լուս ամ ուտ ի առջև, Ջորջ Ւսթմենն իրեն հ ա ֊
-տուկ հա մ ե ստ, պարզ ձևով Ադամ սոնին պատմ ե ց Ռոչեստերի համ ալս ա ֊
բա ն ի , ընդհանուր տեսակի հ ի վան դան ո ցի , հ ոմ եոպաթիկ բո ւժարան ի ,
.ման կատան և մանկական հիվանդանոցի մասի ն , որոնց մի ջո ցո վ նա
ձ գտո ւմ էր օգնել մար դ կ ո ւթ յան ը ։ Ադամ սոնը ջերմորեն շ ն ո ր հա կա լո ւ ֊
թյո ւն հա յտ ն ե ց , որ նա այդ քան ան շահախնդիր կերպով է օ գտագո ր ծո ւմ
Իր հարստությունը մ ար դկային տառապանքը թ եթ ևաց ն ե լո ւ հա մար t
ճ յ ն ուհետև Ւսթմ ենը բա նալի ո վ բա ց ե ց ապակ յա պահարանը և ա յ ն ֊
տե ղ ի ց հանե ց իր առաջին լուսանկարչական ապարատը ճ հա յտ նա գ ռ ր ծ ո ւ ֊
Ք յո ւ ն , որ նա գնել էր մի ան գ լիացո ւց ։
Ադամսոնը մանրամաս նո ր են հարցուփորձ արեց աշխատան քայի ն
կար ի ե րայի ս կ զ բո ւմ նրան բաժ ի ն ը ն կա ծ դժվա րությունն երի մա ս ի ն ,
և Ւսթմ ենը բնական ան կ ե ղ ծ ո ւթ յամ բ սկսեց պատմել չ քա վ ո ր ո ւ ֊
թ յա ն մասի ն , որի հետ ի նքը բա խ վ ե լ է ման կ ո ւթ յան տարիներին, այն
մաս ի ն , որ այր իա ցած մա յր ը պանսիոն է պահել , իսկ ի նքը օրը տ ա ս ն ֊
հ ի ն գ ց ե նտ ո վ ծա ռայե լ է ապահովագրական գրաս ե ն յակ ո ւմ որպես
գ րագի ր ։ Չ քավ ո ր ո ւթյան հ անդեպ ո ւն ե ցած վախը գիշեր ու ց ե ր ե կ հ ե ֊
4Л ապնդում էր նրան, և նա որոշեց բավականաչափ դրամ աշխատել ,
որպեսզի մա յր ը ստիպված չ լիներ պանսիոնո ւմ տքնել մ ի ն չև լիովին
-Iուժասպառվե լը։ Ադամսոնը շարունակում էր նրա գլխին հարցեր տ ե ֊
դալ և զ մա յ լվա ծ լսում էր չոր լուսանկարչական թ իթ ե ղ ն ե ր ո վ կա տ ա ր ֊
Ված փորձերի մաս ի ն ։ Ւսթմենը պատմ ե ց , թ ե ինչպես էր ամ բողջ ց ե ֊
բ ե կ ը աշխատում գ րաս ե ն յակ ո ւմ , իսկ հետո ե ր բե մ ն ամբողջ գիշեր փ ո ր ֊
ձ ե ր անում, պառ կ ե լո վ կարճ ժամանակ ո վ քնելու , մ ի ն չև որ տեղի էր
Ունենում ք իմ ի կատն ե ր ի ռ եակ ց իան , ը ն դ որում ե ր բ ե մ ն պատ ահ ում
Հ/7, նա աշխատում էր և ք ն ո ւմ առանց հանվելու , երեք օր շարունակ։
Ջ ե մ ս Ադամսոնին Ւսթմենի առան ձ նաս ե ն յակ տարան տասն անց
/տասնհինգ ր ոպե , նախազ գո ւշացն ե լո վ , որ նա Ւսթմեն ի ց հինգ ր ոպեից
ավելի ժամ ան ակ չ[ոլի, բա յց ան ցավ մեկ ժամ , ան ցավ երկոլ ժամ , իսկ
նրան ք դեռ զրուցում էին։

123

Վերջապեսք Ւ ս թ մ ե ն ը , Ադամսոնի կ ողմր շր1*Լելով։ ասաց* ((Երթ
վերջին ան գամ ճ ապոնի ա յօ ւմ Էի, այսսւեղ գ ն ե ցի մի քանի ար ո ս , բ ե ր ե ց
ի տուն և դրեցի ի մ ար ևաբո ւժարանո ւմ։ Բայց նրանց ներկը արևից
■ թա փ վ ե ց ։ Օրերս ես գնացի քա ղա ք , ներկ գ նե ցի և ինքս ն ե րկ ե ցի դ րան ք ։
Ուզոում եք տես նե լ , թ ե ես ի նչպես եմ կարողանում աթո ռ ներ կ ե լ ։ Հ իա նալի
Է։ Գնանք ինձ մոտ, միասին կ նախաճաշեն ք և դրանք ձեզ ց ո ւ յց
կտամ » ։
Նախաճաշից Հետո Ւսթմենը Ագամսո նին ց ո ւ յց տվեց ճապո ն իայի ց ՝
բ ե րա ծ ս.թ: ։ռ ներ ը. Դրանք ^,լ.ԴԼրն ՞աս, լ, մ եկ ։, լկ ես Գ»լ — 1՚1։Ա ՈԼ ավելի>
բա յց Ւ սթմ ե ն ը , որ Հարյուր միլիոն դոլար կարողություն Էր կ ուտակ ե լ ,
Հպարտանո ւմ Էր դ րանցով, ո ր ով Հետև ի ն ք ն Էր ն եր կ ե լ ։
Բազկաթո ռների պատվերը կազմո ւմ Էր իննսուն Հազար դոլար։ Եվ,
ձեր կար ծի քո վ , ո՞վ ստացավ այդ պա տվ ե ր ը . Ջ ե մ ս Ադամս ո ՞ն ը , թե՞՝
նրա մր ցակ ի ց ն ե ր ի ց որևէ մ ե կ ը ։
Այդ ժամանակ ի ց ի վեր և մի ն չև Ւսթմ ենի մաՀվան օրը նրան՛ք-
մտ ե ր ի մ բա ր ե կամ ն ե ր էին։
Որտե՞ղ պետք է մ ե ն ք սկսենք կիրառել ուրիշների արժանիքների՛
դնաՀատման ա յդ մո գական չափան ի շը ։ Ւնչո՞ւ չս կս ենք մ ե ր սեփական
տն ի ց ։ Ես մի այ լ վա յր չգ իտ ե մ , որտեղ այն ավելի անՀրաժեշտ լինի և
որտեղ այն ավելի անտե ս ե ն ։ Ձեր կինն, ան կասկած , ունի որոշ լա վ Հատկ
ություններ, ծա յրաՀ ե ղ դ եպքո ւմ , դուք մ ի ժամանակ այդպես եք կարծե
լ , այ լապե ս չէիք ամ ուսն ան ա նրա Հ ետ։ Սակայն որքա՞ն ժա մանակ
է անցել այն օրվան ի ց , երբ դուք Հիաց ե լ եք նրա ար ժան ի ք ն
ե ր ո վ ։ Որքա՞ն։ Որքա՞ն։
Մի քանի տարի առաջ ես ուղևորվեցի ձկնորս ութ յան Նյոլ Բ րա ն ֊
սուիկՀ Միրամի շի գետի ակունքի մ ոտ ։ Ես ապրում էի կան ա դա կ ան անտառի
խորքի ճամ բար ո ւմ մ ե ն -մ ե նա կ ։ Կարդալու միակ բա ն ը , որ ես
կարողացա այնտե ղ ՛ գտնե լ , դա տեղական թե րթ ի Համար ն էր ։ Ես այն՜
ծա յր ե ծա յր կար դացի ճ մ ի ն չև ան գամ Հայտարար ո ւթյո ւն ն եր ը և Դորո թ ի
Դիքսի Հ ո դ վա ծ ը ։ Դա այն քան լավ Հ ո դ վա ծ էր, որ ես այն կտրեցի և
պահ ե ցի : Դորո թի Դիքոը գրոլմ էր, որ ի ն ք ը ձանձրացել է անընդհատ
Հարսնացուների Համար դասախո ս ո լթ յո լն ն ե ր լսե լո ւց ։ Նա սլնդոլմ էր,
որ որևէ մ ե կ ը պետք է փեսացուին մի կ ո ղ մ տանի և Հ ետև յա լ ի մա ս տուն
խորհուրդը տա*
((Երբեք չամ ո ւս նանաք , մի ն չև չս ովոր ե ք շո ղ ո քո րթե լ ։ Հար սան ի ք ի ց
առաջ կնոջը ներ բո ղ ներ կարդալը կախված է հակո ւմ ի ց ։ Սակայն նրան
ներ բո ղ ներ կարդալը ամ ուսնանալուց Հ ետո , անՀ րաժեշտ ութ յոժե է, դե ու

124

ա վ ե լ ՛ն ‘ դրանից է կախ վա ծ սեփական ան վտան գո ւթ յո ւն ը ։ Ամուսնու թ
յա ն մեջ անհրաժեշտ է ոչ թե ան կ ե ղ ծո ւթյո ւն , այ / ‘ դ ի վանագ իտո ւ թ
յո ւ ն ։
Եթե д անկանում եք ամեն օր հրաշալի ձևով ս ն վ ե լ , եր բե ք մի ք ը ն ֊
նադատե ք ձեր կնոջը, որ նա վատ է վարում տնայի ն տնտեսությունը
և ա յդ առիթո վ ոչ մի վի ր ա վո ր ա կ ան համ եմատո ւթյո ւն ն ե ր մի արեք
նրա և ձեր մ ո ր մ ի ջև ։ Ը ն դ հակառակը, դուք պետք է գովեք նրա տնտ ե ֊
ս ոլթյո ւնը վար ե լի լ ըն դ ո լնակ ո լթ յո ւն ն ե ր ը և բար ձրաձայն շնորհավորեք
ձեզ, որ ամուսնացել եք այն միակ կնոջ հետ, որն իր մեջ զո ւգակ ցո ւմ
է Վ ե ն ե րա յի , Մի ներ վայի և կատար յալ տնտեսուհու բո լո ր ար ժանի ք ներ ը ։
Մի բո ղ ո ք ե ք , նու յնիսկ եթե բիֆ շտե ք ս ը նման է ներբանի կաշվի, ի ս վ
հացը վ ե րածվ ե լ է ածխ ի ։ Պարզապես նկատեք, որ այս օր ճաշը նրա
համար սովորական կատար ելության մ ակար դա կին չի գտն վ ո ւմ , և նա
կամավ ո ր կերպով կպառկի խո հան ո ցի սալօջախի զ ո հաբե ր ո ւթ յան խ ա ֊
ր ո ւ յկի ն , որպեսզի արժանի լինի իր մասի ն ձեր ի դ եալի ստական պատ֊
կ ե բացո ւմ ն ե ր ի ն » ։
Մի դիմեք գոր ծո ղ ո ւթյան այդպիս ի եղանակի չափազան ց ա ն ոպ ա ֊
սելիորեն, հակառակ դեպքում նա ի ն չ ֊ո ր բան կ կասկած ի ։
Р այց հենց այս օր ե ր ե կ ո յան կամ վաղը նրան ծաղիկ ներ կամ մ ի
տուփ կոնֆետ բ ե ր ե ք ։ Սի սահ մանափակ վ ե ք խ ո ստ ո վա ն ո ւթ յա մ բ . ((Այո,
ես պետք է դա վաղուց արած լի ն ե ի , այ լ արեք այդ ։ Եվ ի լրումն
պարգև ե ք նրան ժպիտ և սիրո մի քանի ջե ր մ խ ո ս ք ե ր ։ Հ ետաք ր քի ր է,,
մ ե զ մ ոտ ‘ Ռի ն ո յի 1 ժայռ ե ր ի վրա կփշրվե ՞ր, ար դ յո ք , վ ե ց ա մ ո ւս ն ո ւթ յո ւ ֊
նից մ ե կ ը , եթե ավելի շատ կանայք և ամ ուսիններ հետևեին այսպ ի ս ի
գ ո ր ծ ե լա կ ե րպի » ։
Ուզ ո ՞ ւմ եք ի մ ան ալ, թ ե ինչպես ստիպել կնոջը սիրահարվել ձ ե զ r
Դե, ի ն չ , ե и ձեզ կաս ե մ գաղտն ի քը ։ Այն լավ ար դյո ւնքն եր կտա։ Ա յգ
գաղափարն ի մ ը չ է ։ Ես այն վ ե ր ցր ե լ ե մ Դորոթի Դի ք ս ի ց ։ Մի ան գամ
նա հար ցազ ր ո ւ յց էր վարում բա զ մա թ ի վ •Ամուսնություններով հ ռ չա կ վա ծ
մի մարդու հետ, որը գրավել էր քսան ե ր ե ք կանանց սրտերը և խ ն ա յ ո ֊
ղական գր քո ւ յկ ն եր ը ։ (Ւ մ ի ջ իայ լռ ց , պետք է նշե լ , որ ա յդ հար ցազ ր ո ւ յ ց
ը նա վարել է բանտո ւմ ) ։ Երթ լրադրողուհին հարցրել է, թ ե նրան՜
’ 1 Ռ ի նո— քա ղա ք Նևադա նա հա ն գ ո ւմ , ո րտ ե ղ գա լի ս են շատ ա մ ե ր ի կա ցի ն ե ր ,
ո վ ք ե ր ցա ն կա ն ո ւմ են ստանալ ա պ ահարզան, որի ձևակերպումն ա յստ ե ղ կա պ վա ծ չ է
սով որա կա ն դ ժ վա ր ո ւթ յո ւն ն եր ի և քաշք շուկխ հ ետ ։

125

ֆ ն չպ ե ՞ ‘ս է հաջողվում ստիպել կանանց սիրահարվել ի ր ե ն , վերջինս
պա տ աս խ ան ել է, որ դա բո լո ր ո վ ի ն էլ դժվար չ է • կնոջ հետ պետք է
խ ո ս ե լ իր մասի ն , ահա այն ամ ե ն ն , ինչ պետք է ան ե լ ։
ն ո ւ յն ա յդ եղանակը կիրառելի է նաև տղամար դ կան ց համար ։
« Տ ղա մա ր դ ո ւ հետ խո ս ե ք հ ե ն ց իր մա ս ի ն ,— ասել է Ղիզրաելին, մ ի ժա մա
նա կ Բրիտանական կայսր ո ւթյո ւն ը կառավարող ամ ե նախե լաց ի
մ ար ղկանցից մ ե կ ը ,— աղամ արդու հետ խ ո ս ե ք հենց ի ր մաս ի ն , և նա
•ձեզ ժամ ե ր ո վ կլսի})։
Այսպի սով , եթե ցան կան ո ւմ եք դուր գալ մ ար ղ կան ց , կատարեք
վ ե ց ե ր ո ր դ կանոնը. —
Ներշնչեք ձեր զ րուցակ ցին իր նշանակալիության գ իտակ ցո ւթյո ւն ը
ե. արեք ա յ գ ան կեղծորեն:
Արդեն բավական երկար ժամանակ է, որ դուք կարդում ե ք այս
գ ի ր ք ը ։ Ա յժ մ փակ ե ք այն , թափ տվեք ձեր ծխամո ր ճի մ ոխի ր ը և ա ն մ ի ջապես
սկսեք ուրիշների ար ժանիքների ճանաչման ա յդ փիլիսոփայո
ւթ յո ւ ն ը կիրառել ձեղ ամ ե նամոտ մարդու ն կատ մա մ բ , հետո հետևեք
՛Ֆրա մո գական ա զ դ ե ց ո ւթ յան ը ։

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Վեց կանոն , որոնց կատարումը թ ո ւ յ լ է տալիս
դուր գալ մարդկանց:

Կանոն 1. Անկեղծորեն հետաքրքրվ ե ք ուրիշներով։
Կանոն 2 : ժպ տ ա ց ե ք ։
Կանոն 3 . Հի շե ք , որ մար դ ո ւ անունն ի ր համար ամ ե նադ յո ւթ ի չ
և ամ ենակար ևոր բառ ն է ցա ն կա ցա ծ [ե զ վ ո վ ։
Կանոն 4 . Եղեք լավ ունկնդիր։ Խրախուսեք ուրիշներինճ խոս ե լու
ի ր ե ն ց մա ս ի ն ։
Կանոն 5 . Խոսեք այն մասի ն , ի նչը հետաքրքրում է ձեր զ բ ո ւ ցա կ ֊
ց ի ն ։
Կանոն 6 . ներշնչեք ձեր զ ր ուցակցին իր ն շանակալի ո ւթյան գ ի տակ
ցությունը և արեք ա յդ ան կե ղ ծո ր ե ն ։

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика