дома » Рефераты » ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ ՍԻՍՏԵՄԱՏԻԿ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆԵՐ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ ՍԻՍՏԵՄԱՏԻԿ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆԵՐ

3.6. ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ ՍԻՍՏԵՄԱՏԻԿ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆԵՐ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum.

Рефераты. Редкие книги.

Հաշվապահական հաշվառման մեջ կատարվում են երկու տեսակի
գրանցումներ, ժամանակագրական և սիստեմատիկ: Հաշվետու ժամանակաշրջանի
ընթացքում կատարված բոլոր գործառնությունները գրանցվում  են գրանցման
օրագրում, որը հնարավորություն է տալիս պատասխանել այն հարցին, թե որ օրը,
ինչ բնույթի և ինչ գումարի գործառնություններ են կատարվել, և որքան է ամսվա
ընթացքում կատարված գործառնությունների հանրագումարը, այսինքն ամսվա
շրջանառության գումարը: Գրանցման օրագրում գրանցումները կատարվում են
ժամանակագրական կարգով, այսինքն ըստ կատարված գործառնությունների
ժամանակի հաջորդականության: Գրանցման օրագիրը ունի հետևյալ տեսքը.

3.6. ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ ՍԻՍՏԵՄԱՏԻԿ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆԵՐ

3.6. ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ ՍԻՍՏԵՄԱՏԻԿ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆԵՐ

Գ5ԱՊԱՏԿԵՐ 3.5. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐ6ԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ
ՕՐԱԳԻՐ

Գրանցման օրագրում գործառնությունները գրանցելուց հետո դրանք
գրանցվում են նաև այն հաշիվների դեբետներում և Կրեդիտներում, որտեղ
առաջանում են փոփոխություններ այդ գործառնությունների հետևանքով: Այս
կարգի գրանցումները կոչվում են սիստեմատիկ գրանցումներ: ժամանակագրական
և սիստեմատիկ գրանցումների համատեղ կատարումը երկու կարևոր նշանակություն
ունի, նախ հաշվապահական հաշվառումից տարաբնույթ տեղեկություններ
ստանալու և երկրորդ հաշիվներում կատարված գրանցումների ճշտությունը
հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում ստուգելու համար:
Սիստեմատիկ գրանցումների հետևանքով ժամանակաշրջանի ընթացքում
կատարված գործառնությունները խմբավորվում են ըստ դրանց տնտեսական
բովանդակության, հետևաբար կարող ենք առանձին հաշիվներում կատարված
գրանցումներից տեղեկություններ ստանալ ակտիվների և դրանց գոյացման
աղբյուրների առանձին խմբերի մնացորդների և շարժի վերաբերյալ: Օրինակ
«Հաշվարկային հաշիվ» հաշվից կարող ենք տեղեկություններ ստանալ
հաշվարկային հաշվում գտնվող գումարների մնացորդների և շարժի վերաբերյալ,
«Նյութեր» հաշվից նյութերի մուտքի, ելքի և մնացորդների վերաբերյալ և այլն:
ժամանակագրական և սիստեմատիկ գրանցումների միաժամանակյա
վարման ստուգողական նշանակությունը հետևյալն է. հաշվետու
ժամանակաշրջանի ընթացքում կատարված բոլոր գործառնությունների
գումարները գրանցվում են երկու անգամ, մի անգամ դեբետում և մի անգամ’
կրեդիտում, հետևաբար բոլոր հաշիվների դեբետների և բոլոր հաշիվների
Կրեդիտների հանրագումարները պետք է հավասար լինեն իրար և
ժամանակագրական գրանցման մատյանի հանրագումարին: Այս հավասարությունը
երաշխավորում է, որ հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում բոլեր
գործառնությունները գրանցված լինեն համապատասխան հաշիվներում կամ նույն
գումարը երկու անգամ գրանցված լինի հաշիվներում: Սիստեմատիկ և
ժամանակագրական գրանցումների ստուգողական նշանակությանը ավելի
մանրամասն կծանոթանանք հաջորդ հարցի ուսումնասիրման ժամանակ:

43 ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ ՍԻՍՏԵՄԱՏԻԿ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆԵՐ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика