дома » Англо-русский и русско-английский словарь » ԱՊԱՇՆՈՐՀ (бездарный)-ԱՊՐԻԼՅԱՆ (апрельский)
Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

ԱՊԱՇՆՈՐՀ (бездарный)-ԱՊՐԻԼՅԱՆ (апрельский)

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский
Русскими буквами

ԱՊԱՇՆՈՐՀ (бездарный)-ԱՊՐԻԼՅԱՆ (апрельский).

АРМЯНО-РУССКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ

А. А. СЕКОЯН 16200 слов

Главная страница Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

ՀԱՅ-ՌՈԻՍԵՐԵՆ ՈԻՍՈԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ
Ա.Հ. ՍԵԿՈՑԱՆ 16200 բառ

Фаберлик Армения: Бизнес для Студентов

ԱՊԱՇՆՈՐՀ — апашнор -прил. бездарный.
ԱՊԱՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ — апаворакаворум — деквалификация.
ԱՊԱՌԱԺ — апараж — утёс, скала.
ԱՊԱՌԱԺՈՏ — апаражот — прил. скалистый, утёсистый.
ԱՊԱՌԻԿ -апарик — прил в кредит.
ԱՊԱՌՆԻ — апарик —
будущее (время).
Ապառնի ժամանակ — апарни жаманак -fбу-
дущее время.
ԱՊԱՍՏԱՆ — апастан -приют, убёжшце, прибежище,

 

ԱՊԱՍՏԱՐԱՆԵԼ — апастанел — — приютиться ,
найти убежище.
ԱՊԱՍՏԱՐԱՆ — апастаран — убежище, прибежище,
Пристанище, приют.
Ապաստարան տալ — апастан тал -дать Приют, Приютить.
Ապաստարան գտնել — апастаран гтнел — найти приют, приютйться.
ԱՊԱվԻՆեԼ — апавинел -полагаться, положиться,
уповать.
ԱՊԱՐ — апар — геол порода.
Հանքային ապար — анкаин апар — рудная порода.
ԱՊԱՐԱՆՋԱՆ — апаранджан -браслет.
ԱՊԱՐԱՆՔ — апаранк — палата, дворец.
ԱՊԱՐԱՏ — апарат — аппарат.
Լուսանկարչական ապարատ — лусанкарчакан апарат -фотографический аппарат.
Պետական ապարատ — петакан апарат — государственный аппарат.
Ապարդյուն — апардюн — прил безрезультатный,
безуспешный, бесплодный.
Ապարդյուն որոնումներ -апардюн воронумнер — безуспешные ПОИСКИ.
Ապարդյուն ջանքեր — апардюн джанкер — бесплодные усилия (старания).
ԱՊԱՑՈԻՅՑ — апацуйц — доказательство.
Համոզիչ ԱՊԱՑՈԻՅՑ — амозич апацуйц — убедительное доказательство.
Հակադարձ ապացույց — акадарц апацуйц — ДОКаЗа-
тельство от противного.
ԱՊԱՑՈՒՅեԼ- апацуцел — доказывать || доказать.
Ապացուցել իր իրավացիությունը — апацуцел ир иравациуцюн —
доказать СВОЮ npaватy.
Գործով ապացուցել — горцов апацуцел —  Доказать на деле ,
Թեորեմ ապացուցել — теорем апацуцел- доказывать теорему.

ԱՊԱՔԻՆՎԵԼ — апакинвел — исцелить; вылёживать || вылечить.
Ապերախտ մարդ — аперахт мард — неблагодарный человек.
ԱՊԵՐԱԽՏԱԲԱՐ — аперахтабар — нареч неблагодар-

ԱՊԽՏԵԼ — апхтел — коптить || закоптить; вялить
Провялить.
Ձուկ ԱՊԽՏԵԼ — дзук апхтел — КОПТИТЬ рыбу.
ԱՊՇԵԼ — апшел -1. поражаться || поразиться;,
изумляться || изумиться; удивляться
[| удивиться. 2. опешить сов.
ապշեցնել — апшецнел — поражать || поразить;
изумлять II изумить; удивлять Ц удивить.
ապշեցուցիչ — апшецуцич —  прил поразительный,
изумительный, удивйтельиый.
ապստամբություն — апстамбутюн — восстание
Զինված ապստամբություն — зинвац апстамбутюн -вооружённое восстание. ՛
ԱՊՏԱԿ — аптак -пощёчина.
Ապտակ հասցնել — аптак асцнел -дать пощёчину.

ԱՊՐԱՆՔ — апраек — товар.
Լայն սպառման ապրանքներ — лайн спарман апранкнер —
товары широкого потребления.
ԱՊՐԱՆՔԱԳԵՏ — апранкагет — товаровёд.
ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ — апранкаин -прил товарный.
Ապրանքային արաադյւություն — апранкаин артадрутюн -товарное производство
ԱՊՐԱՆՔԱՆԻՇ — апранканаш — этикетка, ярлык.
ԱՊՐԱՆՔԱՆՄ ՈԻՇ — апранканмуш — образен товара,
образчик.
ԱՊՐԱՆՔԱՏԱՐ -апранкатар -прил товарный,
Ապ֊րանքաաար գնացք — апранкатар гнацк -товарный поезд .
ապրել — апрел — жить
Երկար ապրել — еркар апрел — ДОЛГО ЖИТЬ,
Ուրիշի հաշվին ապրել — уриши ашвин апрел -ЖИТЬ на ЧуЖОЙ счёт.
Հույսերով ապրել — уйсеров апрел — ЖИТЬ надеждами.
Գիտությամբ ապրել — гитутямб апрел — ЖИТЬ наукой.
Իննսուն տարի ապրել — иннсун тари апрел — про-
жйть девяносто лет.
ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊ — апрелакерп — образ жизни.
ԱՊՐԵԼԱՏԵՂ — апрелатег — место жительство
ԱՊՐԵԼԱՎԱՅՐ — апрелавайр — место жительство.
ԱՊՐԻԼ — април — апрель м.
Ապրիլ ամսին — април амсин — в апреле.
ԱՊՐԻԼՅԱՆ — априлян -прил апрельский.

41  Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱՊԱՇՆՈՐՀ (бездарный)-ԱՊՐԻԼՅԱՆ (апрельский)

Английский русскими буквами.
Англо-русский словарь с транскрипцией.
Переводчик с армянского на русский русскими буквами.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика