дома » Рефераты » Աշխատանքների ցանկ
ԲՈԳԴԱՆ ՍԱԼԹԱՆՈՎ | Богдан Салтанов

Աշխատանքների ցանկ

ԲՈԳԴԱՆ ՍԱԼԹԱՆՈՎ | Աշխատանքների ցանկ

ԲՈԳԴԱՆ ՍԱԼԹԱՆՈՎ Աշխատանքների ցանկ

Գլխավոր էջ ԲՈԳԴԱՆ ՍԱԼԹԱՆՈՎ

ԲՈԳԴԱՆ ՍԱԼԹԱՆՈՎ | Богдан Салтанов

ԲՈԳԴԱՆ ՍԱԼԹԱՆՈՎ | Богдан Салтанов

ԳԵՂԱՆԿԱՐ

1670
Փրկչի պ ա տ կ եր ը : Պղինձ, յուղ.1 :
Ա ստ վա ծա մա յր : Պղինձ, յուղ.
1671
Ա ստ վա ծա մա յր ը մա ն կա ն հետ: Փայտ, յուղ.
Հփ ն գ դ իմա ն կա ր : Կտ. յուղ.
1674
Առակ’ Եսթ երի գ րք ի ց: Կտ. յուղ., Ի Բ ե զ մինի և Դ. Երմոլաևի հետ:
Թ ա գա վ որա կա ն ն որ պ ա լա տ ի ձ ե ղ նա հա ր կ ի համա ր:
Մովսեսի ա ռա կ ը: Կտ. յուղ., Ի. Բ ե զ մինի և Դ. Երմոլաևի հետ:
Թ ա գա վ որա կա ն նոր պ ա լա տ ի ձ ե ղ նա հա ր կ ի համա ր:
ճ ո վ ն ա ն մա ր գա ր ե ի ա ռա կը: Կտ. յուղ., Ի. Բ ե զ մ ին ի և Դ. Երմոլաևի հետ:
Թ ա գա վ որա կա ն Նոր պ ա լա տ ի ձ ե ղ նա հա ր կ ի հա մա ր:
Ալեքսեյ Մ իխա յլովիչ թ ա գա վ ո ր ի պալատի ձ ե ղ նա հա ր կ ի Նկարները: Կտ. յուղ.
1676
խա չելութ յուն: Կտ. յուղ.. Ալեքսեյ Մ իխա յլովիչ թ ա գա վ ո ր ի սենյա կի համա ր:
1677
Կ ե ն սա հա ստ ա տ խա չը (Կ ո ստ ա նդ ի ն ը, ճ ե ղ ի ն ե ն ): Կտ. տ եմպ երա , 122X87:
Մոսկվա, Կրեմլ, XVII դ. կ իրա ռա կա ն ա րվ ե ստ ի և կ են ցա ղի թ ա ն գա րա ն :
Կ ե ն սա հա ստ ա տ խա չը (Կոնստւսնդինը, ձ ե ղ ի ն ե ն , Ալեքսեյ Միխա յլովիչը, Ա ա րինա Իլյինիշնա ն U Նիկոնը): Կտ.
յուղ., 11 8X77:
Մոսկվա, Պ ետ ա կա ն Տ րետ յա կ ո վ յա ն պ ա տ կ ե րա ս րա հ :
Ավետում: Պղինձ, յուղ.
Մ ո ւտ ք Ե րուսաղեմ: Պղինձ, յուղ,
խ ո ր հ ր դա վ ո ր ը ն թ ր ի ք : Պղինձ, յուղ.
1678
Խ աչելություն: Պղինձ, յուղ*
խ ա չելութ յուն: Պղինձ, յուղ.
1 Կտ .-կտ ավ, յուղ.֊յուղաներկ: Պ ա հպ ա ն մա ն վա յր ը չ ն շ վա ծ ստ ե ղ ծա գ ո ր ծ ո ւթ յո ւն ն ե ր ի տ եղ ն ա ն հա յտ է:

79

ԲՈԳԴԱՆ ՍԱԼԹԱՆՈՎ Աշխատանքների ցանկ

1679
խա չելութ յուն: Կտ. յուղ.
Թ ա գա վորի սենյա կի համա ր:
Քրիստոս: Կտ. յուղ., 143X28:
Ֆյոդոր Ալեքսեևիչ թ ա գ ա վ ո ր ի ս ենյա կի հա մա ր:
Ֆյոդոր Ալեքսեևիչ թ ա գա վ ո ր ի դ իմա ն կա ր ը : Կտ. յուղ., 204,5X108,3:
խա չելութ յուն: Կտ. յուղ.: Ի. Բ ե զ մինի հետ:
Կ ե ն սա հա ստ ա տ խ ա չը (Կ ո նստ ա ն դ ի նը , ձ ե ղ ի ն ե ն , Ալեքսեյ Միխա յլովիչը, Մարիա Իլյինիշնա, Ալեքսեյ Ալեք-
սեևիչ և Նիկոն): Փայտ, տեմպ.:
Ա վ ետ ա րա նա կա ն ա ռա կ նե ր : Կտ. յուղ.: Ի. Բ ե զ մ ի ն ի հետ:
Պ ա տ մա կա ն տ եսա րա ն ն եր : Կտ. յուղ.: Ի. Բ ե զ մինի և Ի. Զոլոտ որև ի հետ:
խա չելութ յուն: ԿՏ. յուղ.: Ի. Բ ե զ մինի և Ի. Զ ոլոտ որև ի հետ:
խա չելութ յուն: Կտ. յուղ., Աբ. Ե վդ ո կիա յի ե կե ղ ե ցո ւ հա մա ր:
Փրկիչը: Կտ. յուղ.:
խ ա չելութ յուն: Պղինձ, յուղ.:
Ֆյոդոր Ալեքսեևիչ թ ա գա վ ո ր ի ս են յա կ նե ր ի համա ր:
Ա նձե ռա կ ե րտ Դ ա ստ ա ռա կը : Պղինձ, յուղ.:
Ֆյոդոր Ալեքսեևիչ թ ա գա վ ո ր ի ս են յա կ նե ր ի հա մա ր:
ճ ո վ հ ա ն Աստվածւսթան: Կտ. կ երպ ա ս, յուղ., 233X57:
Մոսկվա, Կրեմլ, խ ա չե լո ւթ յա ն եկեղեցի:
Ա ստ վա ծա մա յր : Կտ. կ երպ ա ս, յուղ., 233X57:
Մոսկվա, Կրեմլ, խ ա չե լո ւթ յա ն եկեղեցի:
խ ա չի ց իջեցում: Կտ. կ երպ ա ս, յուղ., 165X93:
Մոսկվա, Կրեմլ, խ ա չե լո ւթ յա ն եկեղեցի:
Չ ա ր ութ յո ւն : Կտ. կերպ աս, յուղ., 165X93:
Մոսկվա, Կրեմլ, խ ա չե լո ւթ յա ն եկեղեցի:
Ահեղ Դ ա տ ա ստ ա ն : Կտ. կերպ աս., 165X93:
Մոսկվա, Կրեմլ, խ ա չե լո ւթ յա ն եկեղեցի:
Ա ստ վա ծա մա յր ը հ րե շտ ա կ նե ր ի հետ (Մե ծա սց ո ւց ե ա ն ձ ն իմ տեր…):
Մոսկվա, Կրեմլ, խ ա չե լո ւթ յա ն եկեղեցի:
Առակներ: Կտ. յուղ.
Ա ր քա յա դ ստ ր ե ր ի սեն յա կ նե ր ո ւմ և ձեղնւսհա րկերում:
1680
Կ ո ն ստ ա ն դ ի ն ի խա չի տ եսիլքը: Կտ. յուղ.:
Up. Ե վդոկիա յի եկեղեցու «Պոլոցկյան Ա ստ վա ծա մոր» ը նդ օ րի նա կո ւմ ը .
Ֆյոդոր Ալեքսեևիչ թ ա գ ա վ ո ր ի հա մա ր:
ճա մ բա ր ձ ո ւմ : Կտ. կերպ ա ս, յուղ., 165X93:
Մոսկվա, Կրեմլ, խ ա չե լո ւթ յա ն եկեղեցի:
Մ ա նուկների կոտ որա ծը: Կտ. յուղ.:
հա մ բա ր ձ ո ւմ : Կտ. յուղ., 285X2145:
Մոսկվա, Կրեմլ, Իոհան Բ ելո գ րա դ ս կո ւ և Չ ա ր ո ւթ յա ն ե կե ղեցու մ ի ջա ն ց ք ի հա մա ր:
Ա վ ետ ա րա նա կա ն ա ռա կ նե ր : Կտ. յուղ.,: Ի. Բ ե զ մ ին ի հետ:
Մոսկվա, Կրեմլ, Ա ն ձեռա կերտ Դ ա ստ ա ռա կ ի եկե ղ ե ցո ւ համա ր:
Մեծ ի շխ ա ն Վլադիմիրի մ կրտ ութ յունը: Կտ. յուղ:
Մոսկվա, Կրեմլ, Ա ն ձե ռա կ ե րտ Դ ա ստ ա ռա կ ի և up. Ե վ դ ո կիա յի ե կե ղ ե ցի ն ե րը կա պ ո ղ մ ի ջա ն ց ք ի հա մա ր:
Իջումն դ ժ ո խ ք : Կտ. յուղ., 213,5X245:

80

ԲՈԳԴԱՆ ՍԱԼԹԱՆՈՎ Աշխատանքների ցանկ

Մոսկվա, Կրեմլ, Ա ն ձեռա կերտ Դ ա ստ ա ռա կ ի U up. Ե վդ ո կիա յի ե կե ղ ե ցի ն ե րը կա պ ո ղ մ ի ջա ն ց ք ի հա մա ր:
Քրիստոսի հա յտ ն ութ յո ւն ը Մ ա ր իա մ Մւսգթւսղինա ցուն: Կտ. յուղ.:
Մոսկվա, Կրեմլ, Ա նձե ռա կ ե րտ Դ ա ստ ա ռա կ ի U սբ. Եվդոկիա ւի Եկեղեցիները կա պ ո ղ մ ի ջա ն ց ք ի հա մա ր:
ձ իս ո ւս ի զրույցը ա ռա ք յա լն ե ր ի հետ: Կտ. յուղ., Ի. Բ ե զ մ ին ի հետ:
Ա ր քա յա ղ ստ ր ե ր ի սեն յա կ նե ր ի հա մա ր:
«Ի՞նչ ես ի նձ հորջորջում, օ, բա ր ե շնորհ երկինք» : Կտ. յուղ.: Ի. Բ ե զ մ ին ի հետ:
Ա ր քա յա ղ ստ ր ե ր ի սենյա կներում:
1681
Տ ոնա կա ն տ եսա րա ն ն եր : Կտ. յուղ.:
1682
Ալեքսեյ Մ իխա յլովիչ թա գա վ ո ր ի դ իմա ն կա ր ը : Կտ. յուղ., 117X^4:
Մոսկվա, Պ ետ ա կա ն պ ա տ մ ո ւթ յա ն թ ա ն գա րա ն :
ձ ւսրութ յուն: Կտ. կ երպ ա ս, յուղ., 54X22,6:
Ֆյոդոր Ալեքսեևիչ թ ա գ ա վ ո ր ի հա մա ր:
Հա ր ո ւթ յո ւն : Ապակի, յուղ.:
Ֆյոդոր Ալեքսեևիչ թ ա գա վ ո ր ի համա ր:
խա չելութ յուն: Կտ. յուղ., 498X374:
խա չելութ յուն: Կտ. յուղ., 536X285:
1685
Ֆյոդոր Ալեքսեևիչ թ ա գա վ ո ր ի դ իմա ն կա ր ը : Փայտ, տ եմպ երա , 244X119:
Մոսկվա, Պ ա տ մ ո ւթ յա ն պ ետ ա կա ն թ ա ն գա րա ն :
1688
Գ ե ղա ն կա ր չա կա ն ա շխ ա տ ա ն ք ն ե ր :
Ա ր քա յա դ ո ւստ ր Մոֆյա Ալեքսեևնայի քա ր ե սենյա կում:
խ ա չելութ յուն: Կտ. յուղ.:
Ն ա տ ա լյա Կ իրիլովնա թա գ ո ւհ ո ւ սեն յա կ նե ր ի հա մա ր:
Խւսչից իջեցում: Կտ. յուղ.:
Ն ա տ ա լյա Կիրիլովնա թա գ ո ւհ ո ւ սեն յա կ նե ր ի հա մա ր:
Դ ա գ ա ղ դնելը: Կտ. յուղ.:
Ն ա տ ա լյա Կ իրիլովնա թա գ ո ւհ ո ւ ս են յա կ նե ր ի հա մա ր:
1896
ճ ա կ ա տ ա մ ա ր տ ի տ ե սա րա ն ն եր : 23 հատ : Չ ա փ եր ը ‘ 161X107: Օ գ նա կա ն ն ե ր ի ու ա շա կե րտ նե ր ի հետ
միա սին:
Մոսկվա, Ազովի գ րա վ մ ա ն ա ռ թ ի վ կա ռ ո ւցա ծ հ ա ղ թ ա կա մա ր ի հա մա ր:

ՄՈՆՈՒՄԵՆՏԱԼ ՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

1 668-1 671
Կոլոմենսկոյե ա մա ռա յի ն պ ա լա տ ի ն կա րա զա ր դ ո ւմ ն ե ր ը : U. Ուշա կովի, Ի. Բ ե զ մինի և օ գ ն ա կա ն ն ե ր ի հետ:

81

Ն ա տ ա լյա Կիրիլովնա թա գ ո ւհ ո ւ պ ա լա տ ի ձ ե ղ նա հա ր կ ի ն կա րա զա ր դ ո ւմ ն ե ր ը :
1674
Մոսկվայի թ ա գա վ ո րա կա ն ն որ պ ա լա տ ի ն կա րա զա ր դ ո ւմ ն ե ր ը : Ի. Բ ե զ մինի և Ի. Զ ոլոտ որև ի հետ:
1676
Մոսկվայի Կրեմլի թ ա գ ա վ ո րա կ ա ն սեն յա կ նե ր ի ն կա րա զա ր դ ո ւմ ը :
Ֆյոդոր Ալեքսեևիչ թ ա գ ա ժ ա ռ ա ն գ ի ս են յա կ նե ր ի ձ ե ղ նա հա ր կ ե ր ի ն կա րա զա ր դ ո ւմ ն ե ր ը :
1677
«Գա ղտնի խորհրդի» ս ենյա կների ն կա րա զա ր դ ո ւմ ն ե ր ը :
1 678
Սբ. Ե վդոկիա յի եկե ղ ե ցո ւ ն կա րա զա ր դ ո ւմ ն ե ր ը :
Սբ. Ե վդ ո կիա յի եկե ղ ե ցո ւ գա վ թ ի ն կա րա զա ր դ ո ւմ ն ե ր ը :
Ա ն ձեռա կերտ Դ ա ստ ա ռա կ ի եկեղեցու շրջա կա կա ռ ո ւյց ն եր ի ն կա րա զա ր դ ո ւմ ն ե ր ը :
Սպ ա սկի տ ա ճա ր ի գա վ թ ի ն կա րա զա ր դ ո ւմ ը :
9-րանավիտայւս պ ա լա տ ի գա վ թ ի ն կա րա զա ր դ ո ւմ ն ե ր ը :
Քարե պ ա լա տ ի նոր գա վ թ ի ն կա րա զա ր դ ո ւմ ն ե ր ը :
Քարե պ ա լա տ ի Նոր սա ն դ ղա մ ո ւտ ք ի Ն կա րա զա րդումները:
Թ ա գա վ որա կա ն ն որ պ ա լա տ ի փ ա յտ յա ս ա ն դ ղա մ ո ւտ ք ի Ն կա րա զա րդումները:
1679
Կ ե ն սա հա ստ ա տ խ ա չը (Կ ո նստ ա ն դ ի նը , ճ ե ղ ի ն ե ն , Ալեքսեյ Միխայլովիչը, Ալսեքսեյ Ալեքսեևիչը և Նիկոնը):
Վասկրեսենսկիի (Նոր Ե րուսա ղեմ) Գ ո ղ գ ո թա յի եկեղեցում: Պ ա հպ ա ն վ ե լ է Մարիա Իլյինիշնայի դ ի մա նկա
րը:
Իստրա, Նոր Ե ր ո ւսա ղ ե մ վ ա ն ք ի թա ն գա րա ն :
Իոհան Բ ե լոգրա դսկու ե կե ղեցու պ ա տ ե ր ի Ն կա րա զա ր դո ւմ ն ե րը :
Իոհան Բ ե լո գրա դսկու և Չ ա ր ո ւթ յա ն ե կե ղեցիների մ ի ջա ն ց ք ն ե ր ի Ն կա րա զա ր դո ւմ ն ե րը : Ի. Բեզմինի, Ի. Մա-
խ ո վ ս կո ւ և ա շա կե րտ նե ր ի հետ:
Ա ն ձե ռա կերտ Դ ա ստ ա ռա կ ի եկեղեցու Ն կա րա զա րդումները:
1680
Թագուհի Ագաֆյա Ս եմյոն ո վ նա յի սեն յա կ նե ր ի պ ա տ ե ր ի Նկարազւսրդոււ Ները: Ի. Բ ե զ մինի հետ:
1682
Փայտե Նոր պ ա լա տ ի Ն կա րա զա րդումները:
Փայտե նոր պ ա լա տ ի թա գ ուհո ւ սենյա կի ձ ե ղ նա հա ր կ ի ն կա րա զա ր դ ո ւմ ն ե ր ը : Ի. Բ ե զ մինի հետ:
Ալեքսեևսկ գյուղի պ ա լա տ ի Ն կա րա զա ր դո ւմ ն ե րը : Ի. Բ ե զ մինի հետ:
1683
Սոֆյա Ալեքսեևնա ա ր քա յա դ ստ ե ր փ ա յտ յա ե ր ե ք սենյա կների լուսա մուտ ների, դ ռների և շրջա կա լների
Ն կա րա զա ր դո ւմ ն ե րը Ի. Բ ե զ մինի հետ:
1684
«Երկնային վա զ ք» տ ե սա րա ն ը Սոֆյա Ալեքսեևնայի վա րի սենյա կի ձ ե ղ նա հա ր կո ւմ : Ի. Բեզմինի հետ:
Սոֆյա Ալեքսեևնայի սենյա կների ա ռա ստ ա ղ ն ե ր ի ն կա րա զա ր դ ո ւմ ը :
Կ ոլոմենսկոյե ա մա ռա յի ն պ ա լա տ ի ք ա յք ա յվ ա ծ ո ր մ նա ն կա ր ն ե ր ի վ երա կա ն գ նո ւմ ը : Ի. Բ ե զ մինի հետ:

82

1685
«խա չելություն» ն կա ր ը ե կա տ ե ր ի նա Ալեքսեևնա յի սենյա կում:
« Հ ով հա ն ն ե ս Մկրտիչ» ն կա ր ը Ե կա տ ե ր ի նա Ալեքսեև նա յի սենյա կում:
1686
Ա ր քա յա դ ո ւստ ր Ե կա տ ե ր ի նա Ալեքսեևնա յի քա ր ե ս ե ն յա կ ն ե ր ի ն կ ա ր ա զ ա ր դ ո ւ մ ն ե ր ի վ ե րա ն ո ր ո գ ո ւմ ը :
Սոֆյա Ալեքսեևնա յի քա ր ե ս են յա կ նե ր ի ն կա րա զա ր դ ո ւմ ն ե ր ի վերա ն որ ո գ ումը :
Կրեմլի պ ա լա տ ա կա ն ե կե ղ ե ցո ւ ն կա րա զա ր դ ո ւմ ն ե ր ի վերա ն որ ո գ ումը :
1687
Մոսկվայի Նովոդևիչի վա ն ք ի ո րմ նա ն կա ր ն ե ր ի վերա ն որ ո գ ումը :
1688
Պ ա լա տ ա կա ն Չ ա ր ութ յո ւն ե կե ղեցու ն կա րա զա ր դ ո ւմ ն ե ր ի վերա ն որ ո գ ումը : Օ գ նա կա ն ն ե ր ի հետ:
Ե կա տ ե ր ի նա Ալեքսեևնայի միջին սեն յա կ նե ր ի ո րմ նա ն կա ր ն ե ր ի վերա ն որ ո գ ումը :
«Երկնային վա զ քը» ի շխ ա ն ո ւհ ի Տ ա տ յա նա Մ իխ ա յլով նա յի Փ ա յտ ե ն ա խ ա ս ե ն յա կ ի ձ ե ղ նա հա ր կո ւմ :
«Մովսեսի ա ռա կը» և «Մելիքսեդեկի ա ռա կը» ի շխ ա ն ո ւհ ի Տ ա տ յա նա Մ իխա յլովնա յի նա խ ա ս ե ն յա կ ի պ ա տ ե րի ն :
Աողոմոնի « ե րգ երգոցից» չորս ա ռա կ ա ր քա յա դ ո ւստ ր ե կա տ ե ր ի նա Ալեքսեևնա յի քա ր ե սեն յա կ նե ր ի պ ա տերին:
Ս ողոմոնի «Երգ երգոցից» չորս ա ռա կ ա ր քա յա դ ո ւստ ր Ե կա տ ե ր ի նա Ալեքսեևնա յի քա ր ե սեն յա կ նե ր ի պ ա տ
երին:

ՁԵՌԱԳՐԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

1673
Սիբիլաների գ իր քը: Տ ասներկու սիբիլա ների դ ի մա ն կա ր ն ե ր ը : Կտ., կերպ ա ս, յուղ.:
Մոսկվա, Վ. Ի. Լենինի ա ն վա ն պ ետ ա կա ն գ րա դա րա ն : Ձ ե ռա գ րա յի ն ֆոնդ, № 426:
Վասիլիոլոգիոն: Թ ա գա վորների 26 նկա ր : Կտ., կերպ աս, յուղ.:
Մոսկվա, Չ ի ն ա կտ ե րի պ ետ ա կա ն կ ե նտ ր ո նա կա ն ա րխ իվ , 5-րդ բա ժին, 2-րդ ե ն թ ա բա ժ ի ն ,
գ ո ր ծ № 44: Ն կարները հ ա ն վ ա ծ են:

ՔԱՆԴԱԿ

1 681 1
Ա ստ վա ծա մա յր : Գ ո ւնա զա ր դ վա ծ փ ա յտ , 87X42:
Մոսկվա, Կրեմլ, Չ ա ր ո ւթ յա ն եկեղեցի:
Չ ո վ հա ն Ա ստ վա ծա բա ն : Գ ո ւնա զա ր դ վա ծ փ ա յտ , 87X42:
Մոսկվա, Կրեմլ, Չ ա ր ո ւթ յա ն եկեղեցի:
խ ա չելութ յուն: Գ ո ւնա զա ր դ վա ծ փ ա յտ , 168X91:
Մոսկվա, Կրեմլ, Չ ա ր ո ւթ յա ն եկեղեցի:
1 Այս ա շխ ա տ ա ն ք ն ե ր ը վերջերս հա յտ նա բ ե ր ե լ և ն յո ւթ ը մ ե զ է տ րա մա դ ր ե լ Մոսկվայի կրեմլի պ ա լա տ ա կա ն
եկե ղ ե ցի ն ե րի գ լխ ա վ ո ր պ ա հ պ ա ն ո ղ Ն. Ա. Վյուևան, որին մեր շ ն ո ր հա կա լութ յո ւն ն ե ն ք հայտ նում:

83

1687
խա չելութ յուն: Գ ո ւնա զա ր դ վա ծ փ ա յտ :
Մոսկվա, Կրեմլ, խ ա չե լո ւթ յա ն եկեղեցի:
Գ ող գ ո թա : Գ ո ւնա զա ր դ վա ծ բա ր ձ րա քա ն դա կ :
Մոսկվա, Կրեմլ, Զ ի ն ա պ ա լա տ :

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏ

1668
Ալեքսեյ Մ իխա յլովիչ թ ա գա վ ո ր ի ճա ն ա պ ա ր հ ո ր դ ա կ ա ն վ րա ն ի վ եր ի ն մա ս ի ն կա րա զա ր դ ո ւմ ը : Ք ա թան, յուղ.,
դա ջ տ րա ֆ ա րետ ով:
Մոսկվա, Կրեմլ, Զ ի նա պ ա լա տ :
1670
Աեղանի ն կա րա զա ր դ ո ւմ :
Արկղիկի ն կա րա զա ր դ ո ւմ :
Փ այտ յա ձվերի ն կա րա զա ր դ ո ւմ : 50 հատ :
Փա յտյա ձ վե ր ի ոսկ ե զ օծ ո ւմ : 1 00 հատ:
1671
Ն կա րա զա ր դո ւմ , ինչպես նա և վ ե րա ն ո ր ո գ ո ւմ է Ն ատ ա լյա Կիրիլովնա յի տ ա ս ն եր կ ո ւ ա ր կ ղ ի կ ո վ զա ր դա —
տ ուփը:
1672
Ն կա րա զա ր դ ո ւմ է 5 հա տ խ ա ղա լի ք -ո չխ ա ր ‘ Ֆյոդոր Ալեքսեևիչ թ ա գ ա ժ ա ռ ա ն գ ի համա ր:
Ն կա րա զա ր դ ո ւմ է 2 հա տ խ ա ղա լի ք -ա յծ ‘ Ֆյոդոր Ալեքսեևիչ թ ա գ ա ժ ա ռ ա ն գ ի հա մա ր:
Ն կա րա զա ր դ ո ւմ է 2 հա տ խ ա ղա լի ք -լւսխ տ ի ‘ Ֆյոդոր Ալեքսեևիչ թ ա գ ա ժ ա ռ ա ն գ ի համար:
1673
Հ ո ւ նա կ ա ն «Փրկիչը» ս ր բա պ ա տ կ ե ր ի տ ա պ ա նա կ ի ն կա րա զա ր դ ո ւմ ը : Ն ատ ա լյա Կ իրիլովնա թա գ ո ւհ ո ւ համա ր:
Հ ո ւ նա կ ա ն «Աստ վածամայր» ս ր բա պ ա տ կ ե ր ի տ ա պ ա նա կ ի ն կա րա զա ր դ ո ւմ ը : Ն ա տ ա լյա Կիրիլովնա թա գ ո ւհ ո ւ
հա մա ր:
Հ ո ւ նա կ ա ն «Սբ. Ե կա տ ե ր ի նա յի չա ր չա րա ն ք նե ր ը» ս ր բա պ ա տ կ ե ր ի տ ա պ ա նա կ ի ն կա րա զա ր դ ո ւմ ը : Նատ ա լ-
յա Կիրիլովնա թա գ ո ւհ ո ւ համա ր:
Ն ա տ ա լյա Կիրիլովնայի զա ր դա ր կ ղ ի ն կա րա զա ր դ ո ւմ ը :
Ն ա տ ա լյա Կ իրիլովնա յի զա ր դա ր կ ղ ի ն կա րա զա ր դ ո ւմ ը :
ճ.արյուրյակի դրոշի ն կա րա զա ր դ ո ւմ ‘ Մ ի քա յել հ ր ե շտ ա կա պ ետ ի ն կա ր ո վ: Կտ. յուղ., 160X158:
Մոսկվա, Կրեմլ, Զ ի նա պ ա լա տ :
Հա ր յո ւրա կ ի դրոշի ն կա րա զա ր դ ո ւմ ‘ Մ ի քա յել հ ր ե շտ ա կա պ ետ ի ն կա ր ո վ:
ճ ա շա ս ե ղ ա ն ի տ ա խ տ ա կ ի ն կա րա զա ր դ ո ւմ : Ալեքսեյ Մ իխա յլովիչ թ ա գա վ ո ր ի համար:
ճ ա շա ս ե ղ ա ն ի տ ա խ տ ա կ ի ն կա րա զա ր դ ո ւմ : Ալեքսեյ Մ իխա յլովիչ թ ա գա վ ո ր ի հա մա ր:
Ձ վ ե ր ի ոսկ ե զ օծ ո ւմ ‘ Ալեքսեյ Մ իխա յլովիչ թ ա գ ա վ ո ր ի հա մա ր:
1674
Սեղանի ն կա րա զա ր դ ո ւմ : Ալեքսեյ Միխա յլովիչ թ ա գա վ ո ր ի հա մա ր:
ճ ա շ ա տ ա խ տ ա կ ի ն կա րա զա ր դ ո ւմ : Թ ա գա ժա ռա ն գ Ֆյոդոր Ալեքսեևիչի հա մա ր:
84

խւսղալիք-թմբուկի նկարազարդում: Թագավորազն Պյոտր Ալեքսեևիչի համար:
խաղալիք-աղեղների նկարազարդում:
Ձվերի նկարազարդում:
Վոզնեսենսկի վանքի խաչվառի Փայտի նկարազարդումը:
Հարության տաճարի խաչվառի փայտի նկարազարդումը:
ձարյուրյակի տասը դրոշի նկարազարդում’ սրբերի պատկերներով:
1675
ճարյուրյսւկի դրոշ’ Ալեքսանդր Նևսկու նկարով: Կտ. յուղ., 155X55:
Մոսկվա, Կրեմլ, Զինապալատ:
Դրոշի նկարազարդում’ «Լոգին սոտնիկը Փրկչի խաչի մոտ» նկարով:
Դրոշի նկարազարդում’ «Իշխան Դովմոնտ Պսկովսկին» նկարով:
Դրոշի նկարազարդում’ «Միքայել հրեշտակապետը» նկարով:
Դրոշի նկարազարդում’ «Իշխան Դեորգի Վլադիմիրսկին» նկարով: Կտ., յուղ., արծաթ:
ճարյուրյակի դրոշ’ «Սբ. Սեբաստիանը» նկարով: Կտ. յուղ, արծաթ, 1 56X1 56:
Մոսկվա, Կրեմլ, Զինապալատ:
Ձվերի նկարազարդում: 1 7 հատ:
ճաշատախտակի նկարազարդում* «Թագավոր Կոստանդինի գերվելը պարսիկներից և նրա ազատումը իր
զինվորների կողմից» նկարով: Ֆյոդոր Ալեքսեևիչ թագաժառանգի համար:
ճաշատախտակի նկարազարդում:
Արկղիկի նկարազարդում:
Փայլարով ծածկված արկղիկի նկարազարդում’ 40 ձվի պատկերով: Ալեքսեյ Միխայլովիչ թագավորի համար:
Արկղիկի նկարազարդում: Նատալյա Կիրիլովնա թագուհու համար:
Արկղիկի նկարազարդում: Նատալյա Կիրիլովնա թագուհու համար:
ճանապարհորդական երկու դրոշների նկարազարդումները: Ալեքսեյ Միխայլովիչ թագավորի համար:
Սնդուկի նկարազարդում: Ալեքսեյ Միխայլովիչ թագավորի համար:
1676
Արկղիկի նկարազարդում: Արքայազն Պետրոս Ալեքսեևիչի համար:
Պահարանի նկարազարդում: Նատալյա Կիրիլովնա Թագուհու համար:
Ալեքսեյ Միխայլովիչ թագավորի աղոթքի տախտակի նկարազարդումը: 2 հատ:
Աթոռի նկարազարդում:
Ոտքի տակի փոքր աթոռի նկարազարդում թագավորի համար:
Փոքր սեղանի նկարազարդում:
ճաշատախտակի նկարազարդում թագավորի համար:
ճանապարհորդական արկղիկի նկարազարդում:
Զարդատուվփ նկարազարդում:
ճաշատախտակի նկարազարդում’ «Սողոմոն թագավորի երեք առակները» նկարով:
Ֆյոդոր Ստրատիլատի եկեղեցու խորանի խաչկալի նկարազարդումը:
Թռչունների բույների նկարազարդում:
խաղսւլիք-ոչխարների նկարազարդում: Արքայազն Պետրոս Ալեքսեևիչի համար:
85

խլսղալիք-հոլերի նկարազարդում: Արքայազն Պետրոս Ալեքսեևիչի համար:
խւսղալիք-գայլի նկարազարդում:
Մանկական աղեղի նկարազարդում:
Փոքր շախմատի նկարազարդում:
խաղալիք-թռչունների նկարազարդում:
Թնդանոթ-խաղալիքի նկարազարդում:
Մոմերի նկարազարդում:
Արքայազն Պետրոս Ալեքսեևիչի սենյակների լուսամուտների փայլարների նկարազարդումը:
1677
Գրակալի նկարազարդում Ֆյոդոր Ալեքսեևիչ թագավորի համար:
Դրոշմի պատրաստում: Փայտ: Ֆյոդոր Ալեքսեևիչ թագավորի համար:
ճաշատախտակի նկարազարդում: Ֆյոդոր Ալեքսեևիչ թագավորի համար:
Բազկաթոռի ոսկեզօծում: Ֆյոդոր Ալեքսեևիչ թագավորի համար:
ճաշասեղանի տախտակի վրա ձվերի պատկերումներ: Ֆյոդոր Ալեքսեևիչ թագավորի համար:
Նկարների շրջանակների ոսկեզօծում և արծաթազօծում:
1678
Զանազան պետությունների գերբերի և կնիքների պատկերում: Ի. Բեզմինի հետ:
Մոմերի նկարազարդում: Սբ. Եվդոկիայի եկեղեցու համար:
1679
Արկղիկի նկարազարդում: Ֆյոդոր Ալեքսեևիչ թագավորի համար:
Արկղիկի նկարազարդում: Թագուհի Նատալյա Կիրիլովնայի համար:
Արկղիկի նկարազարդում: Սեծ իշխանուհի Իրինա Միխայլովնայի համար:
Սնդուկի նկարազարդում: Զինապալատի թագուհու ասեղնագործական արվեստանոցի համար:
Հ֊այելու շրջանակի նկարազարդում:
18 մոմի նկարազարդում: Ֆյոդոր Ստրատիլատի եկեղեցու համար:
Պրապորներ: 1 5 հատ: Ի. Բեզմինի հետ:
Արկղիկի նկարազարդում: Ֆյոդոր Ալեքսեևիչ թագավորի համար:
ճանապարհորդական արկղի նկարազարդում:
Փայտյա դազգահի նկարազարդում:
Գրակալի նկարազարդում: Ֆյոդոր Ալեքսեևիչ թագավորի համար:
Դրոշների նկարազարդում: Ի. Բեզմինի հետ:
Գրքերի սնդուկների նկարազարդում:
Բազմաթիվ արկղիկների նկարազարդում:
«Իվերսկի» աստվածամոր պատկերակալի նկարազարդումը: Սբ. Եվդոկիայի եկեղեցու համար:
խաչաձև լագալիշչայի նկարազարդում: Թագուհի Նատալյա Կիրիլովնայի համար:
խաչաձև լագալիշչայի նկարազարդում: Իշխանուհի Աննա Միխայլովնայի համար:
Կախովի մոմերի նկարազարդում: Սբ. Եվդոկիայի եկեղեցու համար:
1 679-1 680
Իզմայիլովո գյուղի եկեղեցու բոլոր սրբապատկերների պատկերակալների նկարազարդումները: Աշակերտների
հետ:
86

Միքայել հրեշտակապետի տաճարի պատկերակալի նկարազարդումը:
Արիյանգելսկի տաճարի պատկերակալի նկարազարդումը:
Սրետենսկի տաճարի դռների նկարազարդումը: Ի. Բեզմինի հետ:
ձիսուն ձվի նկարազարդում:
1681
ձւսրյուրսւկի դրոշի նկարազարդում՛ Ալեքսանդր Նևսկու պատկերով: Կտ. յուղ., 156X156: Ֆյոդոր
Ալեքսեևիչ թագավորի համար:
1683
Երեք արկղիկի նկարազարդում: Արքայադուստր Եկատերինա Ալեքսեևնայի համար:
Արքայադուստր Սոֆյա Ալեքսեևնայի սենյակների դռների ու լուսամուտների նկարազարդումները:
1687
Պրասկովյա Ֆյոդորովնա թագուհու մեծ մահճակալի նկարազարդումը և ձևավորումը:
Ամանեղենի պահարանի նկարազարդում: Փայտ, յուղ., 143X88X105:
14 արկղիկով պահարանի նկարազարդում:
1688
Արքայադուստր Եկատերինա Ալեքսեևնայի երեք փոքր մահճակալների նկարազարդումները:
1690
Դրոշների նկարազարդումներ: 25 հատ: Պետրոս Ալեքսեևիչ թագավորի համար:
Նկարների շրջանակների նկարազարդումներ:
Մեծ շաֆի նկարազարդում: Եկատերինյան պալատի եկեղեցու համար:
Լորենուց պատրաստված սնդուկի նկարազարդում: Թագուհի Նատալյա Կիրիլովնայի համար:

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1696
Ազովի գրավման առթիվ Մոսկվայում կառուցած առաջին հաղթակամարի նախագիծն ու կառուցողական աշխատանքների
ղեկավարությունը:
1680
1702
Մոսկվայի Կրեմլի Յեխհաուզի (Զինանոցի) աշխատանքների ղեկավարումը: Մ. Չեգլոկովի հետ:

87

#Բոգդան_Սալթանով #Богдан_Салтанов

ՀՈՄԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱԿԱՆԻՇՆԵՐԻ, ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԻ, ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ-ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика