дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » ԱՆՁՆՎԵՐ (беззаветный)-ԱՆՄԻՏ (бессмысленный)
Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

ԱՆՁՆՎԵՐ (беззаветный)-ԱՆՄԻՏ (бессмысленный)

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский
Русскими буквами

ԱՆՁՆՎԵՐ (беззаветный)-ԱՆՄԻՏ (бессмысленный).

АРМЯНО-РУССКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ

А. А. СЕКОЯН 16200 слов

Главная страница Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

ՀԱՅ-ՌՈԻՍԵՐԵՆ ՈԻՍՈԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ
Ա.Հ. ՍԵԿՈՑԱՆ 16200 բառ

ԱՆՁՆՎԵՐ прил беззаветный, самоот-
вёрженный, прёданный. Անձնվեր ծառայություն
հայրենիքին беззаветное служение
родине. Անձնվեր ընկեր прёданный
друг.
ԱՆՁՆՎԻՐԱԲԱՐ нареч самоотверженно,
преданно.
ԱՆՁՆՎԻՐՈԻԹՅՈՒՆ — самоотверженность
ж* преданность ж.
ԱՆՁՆՈԻՐԱՑ прил самоотверженный,
беззавётный. Անձնուրաց աշխատանք Са-
моотвёрженный Труд. Անձնուրաց ծառայություն
ժողովրդին беззаветное служение
народу.
ԱՆՁՐԵՎ — ДОЖДЬ М. Մանրաշաղ (ման-
րակաթիլ) անձրև мёл КИЙ ДОЖДЬ.
ԱՆՁՐԵՎԱԲԵՐ прил дождевой. Անձրև֊
վարեր ամպ дождевая туча.
ԱՆՁՐԵՎԱՅԻՆ прил дождливый, дождевой.
Անձրևային եղանակ дождливая
погода.
ԱՆՁՐԵՎԵԼ — ДОЖДИТЬ несов. Առավոտից
անձրևում է с утра ДОЖДИТ.
ԱՆՁՐԵՎՈՏ прил 1. дождливый. Անձրե-
վռտ աշուն ДОЖДЛЙВая ОСеНЬ. 2. МОКрЫЙ
от дождя.
ԱՆՁՐԵՎՈՐԴ — дождевой червь.
ԱՆՁՐԵՎՈՑ — дождевик. Անձրևոց հագնեք
надёть дождевик.
ԱՆՁՈՒԿ прил узкий, тесный.
ԱՆՃԱՆԱՉԵԼԻ прил неузнаваемый. Անճանաչելի
դառնալ стать неузнаваемым.
ԱՆՃԱՇԱԿ прил безвкусный. Անճաշակ
կահավորություն безвкусная обстановка.
Ա Ն ճ Ա Շ Ա Կ ՈԻ ԹՅՈԻՆ — без в к у си-
ца,
ԱՆՃԱՐ i прил беспомощный.
ԱՆՃԱՐԱԿ |
ԱՆՃ1|.ՐՈՒԹՅՈԻՆ- беспомощность
ж.
ԱՆՃԻՇՏ прил неточный; неверный,
неправильный.
ԱՆՃՇԳՐԻՏ при а неточный.
ԱՆՃՇՏԱԿԱՏԱՐ прил неисполнительный,
неаккуратный.
ԱՆՃՇՏԱՊԱՀ прил неаккуратный, непунктуальный,
неисправный. Անճշտապահ
աշխատող неаккуратный работник.
ԱՆՃՇՏՈՐԵՆ нареч ыетбчно.
ԱՆՃՈՌՆԻ прил неуклюжий, несуразный,
безобразный.
ԱՆՄԱՀ прил бессмертный. Լենին ի անմահ
գործը бессмертное дело Лёнина.
Անմահ հերոսներ бессмёртные герои. Ան-
մաՀ անուն бессмертное имя.
ԱՆՄԱՀԱՆԱԼ,-шдш обессмертиться
сов.
ԱՆՄԱՀԱՑՆԵԼ- обессмертить сов.
ԱՆՄԱՀՍ Ի ԹՅՈ Ին,-թյան бессмертие.
ԱՆՄԱՍՆԱԿԻՑ прил непричастный. Մի
բանի անմասն ակից լինել быть непричастным
к чему-либо.
ԱՆՄԱՏՉԵԼԻ прил 1. недоступный,
неприступный, недосягаемый. Անմատչելի
ժայռ неприступная скала. 2. недоступный,
ДОрОГОЙ. Անմատչելի գներ не-
доступные цёны,
ԱՆՄԱՐ ԳԱ Բ ՆԱ Կ прил необита ем ы й,
безлюдный. Անմարդաբնակ կղզի необитаемый
остров.
ԱՆՄԱՐԴԱՄՈՏ прил нелюдимый, необщительный.
ԱՆՄԱՐԴԿԱՅԻՆ прил бесчеловечный,
нечеловёчный.
ԱՆՄԱՐԵԼԻ прил неугасймый.
ԱՆՄԱՐՏՈՒՆԱԿ прил небоеспособный.
ԱՆՄԱՔՐԱԲԱՐՈ прил нечистоплотный,
Անմաքրաբարո վարմունք НеЧИСТОШЮТ-
ный поступок.
ԱՆՄԱՔՐԱՍԵՐ прил нечистоплотный,
неопрятный, неряшливый. Անմաքրասեր
մարդ неопрятный человёк.
ԱՆՄԵԿԻՆ прил неотлучный, неразлучный,
безотлучный. Անմեկին բարեկամներ
неразлучные друзья.
ԱՆՄԵԿՆԱԲԱՐ нареч неотлучно, безотлучно.
ԱՆՄԵԿՆԵԼԻ прил иеизъяснймый,
необъяснймый.
ԱՆՄԵՂ прил 1. невинный, безвинный.
Անմեղ զոհ невинная жёртва. 2. невинный,
найвный. Անմեղ երեխա невинный
ребёНОК. 3. беЗОбЙДНЫЙ. Անմեղ կատակ
безобйдная шутка.
ԱՆՄԵՂԱՊԱՐՏ прил невиновный.
ԱՆՄԵՂՈՐԵՆ нареч 1. невинно, безвинно.
2. безобидно.
ԱՆՄԵՂՈԻ ԹՅՈՒՆ,-թյան невинность
ж, безгрёшность ж.
ԱՆՄԻՋԱԲԱՐ см ԱՆՄԻՋԱԿԱՆՈՐԵՆ:
ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ прил 1. непосредственный,
ПРЯМОЙ. Անմիջական արդյունք не~
посрёдственный результат. Անմիջական
պարտականություն Прямая обяЗаННОСТЬ.
2. непосредственный. Անմիջական խառ-
նըվածք непосредственная натура.
ԱՆՄԻՋԱԿԱՆՈՐԵՆ нареч непосредственно,
прямо.
ԱՆՄԻՋԱԿԱՆՈԻԹ8ՈՒՆ- непо-
срёдственность Ж. Մանկական անմիջականությամբ
с детской непосредственностью.
ԱՆՄԻՋԱՊԵՍ нареч 1. сразу, сейчас
же, немедленно, тотчас. Անմիջապես մեզանից
հետո Сразу после нас. Անմիջապես
վերադարձրու сейчас же вернй. 2. непосредственно.
ԱՆՄԻՏ прил бессмысленный, неразумный,
глупый, вздорный, нелепый,
абсурДНЫЙ, беСТОЛКОВЫЙ. Անմիտ պա

стр. 32 Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱՆՁՆՎԵՐ (беззаветный)-ԱՆՄԻՏ (бессмысленный).

Английский русскими буквами.

,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика