дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » ԱՆԿԵՆԴԱՆ (безжизненный)- ԱՆՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻ (несовместимый)
Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

ԱՆԿԵՆԴԱՆ (безжизненный)- ԱՆՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻ (несовместимый)

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский
Русскими буквами

ԱՆԿԵՆԴԱՆ (безжизненный)- ԱՆՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻ (несовместимый).

АРМЯНО-РУССКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ

А. А. СЕКОЯН 16200 слов

Главная страница Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

ՀԱՅ-ՌՈԻՍԵՐԵՆ ՈԻՍՈԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ
Ա.Հ. ՍԵԿՈՑԱՆ 16200 բառ

ԱՆԿԵՂԾՈՒԹՑՈՒՆ — анкехцутюн — искренность, откровенность, чистосердечность ,

ԱՆԿԵՆԴԱՆ — анкендан — прил безжизненный, неживой, мёртвый, бездыханный.
Անկենդան բնություն — анкендан бнутюн — неживая природа
Անկենդան փողոցներ — анкендан похоцнер — мёртвые улицы.
ԱՆԿԵՆՍԱԳՈՐԾԵԼԻ — анкенсагорцели —  прил неосуществимый,
ԱՆԿԵՆՍԱԿԱՆ — анкенсакан —  прил нежизненный.
ԱՆԿԵՆՍՈՒՆԱԿ — анкенсунак — прил нежизнеспособный.
ԱՆԿԻԶԱՔԱՐ — анкизикар —  асбест.
ԱՆԿԻԶԵԼԻ — анкизели — прил несгораемый, неопалимый.
Անկիզելի պահարան — анкизели пааран —  несгораемый шкаф.
ԱՆԿԻՐԱՌԵԼԻ   — анкирарели — прил неприменимый.

ԱՆԿԻՐԹ — анкирт — прил 1. необразованный, невежественный.
2. невоспитанный.
ԱՆԿԻՐՔ — анкирк -прил бесстрастный.
ԱՆԿՅՈԻՆ -анкцун — 1. угол.
Փողոցի անկյունում — похоци анкюнум — на углу улицы .
Սենյակի անկյունում — сеняки анкюнум —  в  углу комнаты.
Սուր անկյուն — сур анкюн —  острый угол .
Թեքման անկյուն — текман анкюн — угол склонения
Անկման անկյուն — анкман анкюн — угол падения.
Կարմիր անկյուն — кармир анкюн — Красный уголок.
ԱՆԿՅՈՒՆԱԳԱԳԱԹ — анкюнагагат —  мат вершина угла.
ԱՆԿՅՈՒՆԱԳԻԾ — анкюнагиц —  мат диагональ ж.
ԱՆԿՅՈԻՆԱՅԻՆ — анкюнаин — прил угловой.
Անկյունային մաս — анкюнаин мас — угловая часть.
Անկյունային հարված — анкюнаин арвац — угловой удар.
ԱՆԿՅՈԻՆԱՏԱՓ — анкюнатап — 1. транспортир. 2. угломер.
ԱՆԿՅՈՒՆԱՎՈՐ — анкюнавор — прил угловатый, с углами;
Անկյունավոր քանոն — анкюнавор канаон — угольник.
ԱՆԿՅՈՒՆԱՔԱՆՈՆ — анкюнаканон —  угольник.
ԱՆԿՅՈՒՆԱՔԱՐ — анкюнакар — краеугольный камень.

ԱՆԿ ՇԻՌ — анкшир — при  невесомый.
ԱՆԿՇՌՈԻԹՅՈԻՆ — анкшрутюн —  невесомость
Անկշռության վիճակ — анкшрутян вичак — состояние невесомости.
ԱՆԿՇՏՈՒՄ — анкштум — прил ненасытный, жадный.

ԱՆԿՈՂԻՆ- анкогин — постель
Անկողին մտնել -анкогин мтнел — лечь в постель, лечь спать.
ԱՆԿՈՂՄՆԱԿԱԼ — анкогмнакал — прил беспристрастный
ԱՆԿՈՂՄՆԱՊԱՀ — анкогмнапа — объективный

ԱՆԿՈՐԾԱՆ — анкорцан —  прил несокрушимый
ԱՆԿՈՐԾԱՆԵԼԻ — анкорцанели —   неразрушимый.
Անկոչ — анкоч — прил незваный, непрошеный.
Անկոչ հյուր — анкоч юр —  незваный гость.
ԱՆԿՈՏՐՈՒՄ — анкотрум —  прил непреклонный, несгибаемый; упорный.

ԱՆԿՈՐՈՒՍՏ — анкоруст — прил без потерь.
ԱՆԿՐԿՆԵԼԻ — анкркнели — прил неповторимый.
ԱՆԿՈՒմ — анкум —  падение, упадок, спад
Գների անկում — гнери анкум — падение цен.
Ամրոցի անկում — амроци анкум — падение крепости .
Ուժերի անկում — ужери анкум —  упадок сил.
Անասունների անկում — анасуннери анкум — падёж скота .

ԱՆԿՈՒՇՏ — анкушт — прил ненасытный.
Անկուշտ գազան — анкушт газан — ненасытный зверь.
ԱՆԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ — анкусакцакан -прил беспартийный.
ԱՆՀԱԳ — анаг —  прил ненасытный, неутолимый.
Անհագ ծարավ — анаг царав — неутолимая жажда.
ԱՆՀԱԳՈՒԹՅՈԻՆ — анагутюн — ненасытность ж, жадность ж, алчность ж.

ԱՆՀԱՂԹ — анахт — прил непобедимый.
Անհաղթ սովետական բանակը — анахт советакан банак — Hепобедимая  Советская Армия.
ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ — анахтаарели — прил непреодолимый, неодолимый.
Անհաղթահարելի Դժվարություններ  — анахтаарели джварутюннер — непреодолимые трудности.
ԱՆՀԱՂԹԵԼԻ — анахтели —  прил непобедимый.

ԱՆՀԱՂՈՐԴԱՍԵՐ — анахордасер —  прил необщительный.
ԱՆՀԱՃՈ — аначо — прил неприятный.
ԱՆՀԱՄ — анам — прил 1. безвкусный, невкусный.  2. банальный, пошлый.
Անհամ ճաշ — анам чаш —  невкусный обед.
ԱՆՀԱՄԱԿԱՐԳ — анамакарг — прил бессистемный.
ԱՆՀԱՄԱԿՐԵԼԻ — анамакрели — прил антипатичный.
ԱՆՀԱՄԱՀՈՒՆՉ — анамаунч —  прил не созвучный.
ԱՆՀԱՄԱՁԱՅՆ — анамадзайн — прил несогласный.
Անհամաձայն լինել — анамадзайн линел —  быть  несогласным .
ԱՆՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ — анамадзайнутюн — несогласие, разногласие,  несогласованность , разлад.
Անհամաձայնություն աշխատանքի մեջ — анамадзайнутюн ашхатанки медж — разлад в
работе. 2. язык несогласованность, отсутствие согласования.
ԱՆՀԱՄԱՄԱՍՆ — анамамасн -прил непропорциональный.
.
ԱՆՀԱՄԱՉԱՓ — анамачап — прил непропорциональный, несоразмерный; асимметричный (асимметрический).
ԱՆՀԱՄԱՉԱՓԵԼԻ — анамачапели —  прил несоизмеримый.
Անհամաչափելի մեծություններ — анамачапели мецутюннер —  несоизмеримые  величины.
ԱՆՀԱՄԱՉԱՓՈՐԵՆ — анамачапорен —  нареч непропорционально, несоразмерно.
ԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ — анамапатасхан —  прил несоответственный, несообразный.
ԱՆՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻ — анаматегели — прил несовместимый.
Անհամատեղելի հասկացություններ — анаматегели аскацутюннер -несовместимые понятия,

стр. 28 Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱՆԿԵՆԴԱՆ (безжизненный)- ԱՆՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻ (несовместимый).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика