дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » ԱՆԴԱԴԱՐ (беспрестанный)- ԱՆԴՐՔԱՂԱՔԱՅԻՆ (загородный)
Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

ԱՆԴԱԴԱՐ (беспрестанный)- ԱՆԴՐՔԱՂԱՔԱՅԻՆ (загородный)

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский

Русскими буквами ԱՆԴԱԴԱՐ (беспрестанный)- ԱՆԴՐՔԱՂԱՔԱՅԻՆ (загородный).

АРМЯНО-РУССКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ
А. А. СЕКОЯН 16200 слов

Главная страница Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

ՀԱՅ-ՌՈԻՍԵՐԵՆ ՈԻՍՈԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ
Ա.Հ. ՍԵԿՈՑԱՆ 16200 բառ

ԱՆԴԱԴԱՐ — анададар — прил. беспрестанный,
ԱՆԴԱԴՐՈՒՄ — анададрум — непрестанный, неустанный, безостановочный; беспрерывный,
непрерывный,
Անդադար կրկնել — анададар кркнел — беспрестанно повторять.

ԱՆԴԱՄ — андам  — член,
Արհմիության անդամ — армиутян андам — член профсоюза.
Ընտանիքի անդամ — нтаники андам —  член семьи.
Նախադասության անդամ — нахадасутян андам —  язык член предложения.
ԱՆԴԱՄԱԳՐԵԼ — андамагрел —  записывать ( записать) в члены.
ԱՆԴԱՄԱԳՐՎԵ Լ — андамагрвел —  записываться (|| записаться) в члены.
ԱՆԴԱՄԱԼՈՒՅԾ — андамалуйц — сущ. и прил.  паралитик, разбитый параличом.
ԱՆԴԱՄԱՀԱՏԵԼ — андамаател —  ампутировать
Ոտքն անդամահատել — воткн андамаател —  ампутировать ногу.
ԱՆԴԱՄԱՎՃԱՐ — андамавчар — членский взнос,
ԱՆԴԱՄԱՏՈՄՍ- андаматомс — членский билет.
ԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ  — андамутюн —  членство .

ԱՆԴԱՌՆԱԼԻ — андарнали — прил безвозвратный, невозвратный, бесповоротный.
Անդառնա֊լի կորուստ — андарнали коруст — безвозвратная утеря.
Անդառնալի Ժամանակներ — андарнали жаманакнер —  невозвратные времена.
ԱՆԴԱՌՆԱԼԻՈՐԵՆ — андарналиорен — нареч. безвозвратно, бесповоротно.
Անդառնալիորեն կորչել — андарналиорен корчел — пропасть безвозвратно.

ԱՆԴԱՍԱԿԱՐԳ — андасакарг — прил. бесклассовый.
Անդասակարգ հասարակություն — андасакарг асаракутюн — бесклассовое общество.
ԱՆԴԱՍՏԻԱՐԱԿ — андастирак — прил. невоспйтанный.
ԱՆԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈԻԹՅՈ Ի Ն — андастиракутюн — невоспитанность

ԱՆԴԱՎԱՃԱՆ — андавачан — прил. неизменный.
Անդավաճան բարեկամ — андавачан барекам — неизменный друг.
ԱՆԴԱՐՁ — андардз — прил. безвозвратный, невозвратный, бесповоротный.
ԱՆԴԱՐՁՈՐԵՆ — андардзорен -парен. бесповоротно, безвозвратно.
ԱՆԴԵՄ — андем — прил.  безликый, бездичный
Անդեմ բայեր — андем баер — безличные глаголы.

ԱՆԴԻՄԱԴՐԵԼԻ — андимадрели —  прил. неотразимый, непреодолимый.
Անդիմադրելի գրոհ — андимадрели гро — неотразимая атака.
Անդիմադրելի ուժ — андимадрели уж — непреодолимая сила.
ԱՆԴԻՄԱ8ԿՈԻՆ — андимацкун — прил. непрочный, нестойкий.
Անդիմացկուն կոշիկ — андимацкун -непрочная обувь.
Անդիմացկուն ներկ — андмацкун нерк —  нестойкая краска
ԱՆԴԻՄՈԻԹՅՈՒՆ — андимутюн —  отсутствие лица, безликость
1. ԱՆԴՈՐՐ — андорр — покой, тишина
Որևէ մեկի անդորրը խանգարել  — вореве меки андорр хангарел — нарушить чей либо покой,
2. ԱՆԴՈՐՐ — андорр —  прил. покойный, спокойный, тихий
Անդորր գիշեր — андорр гишер — тихая НОЧЬ.
ԱՆԴՈՐՐՈՒԹՅՈԻՆ — андоррутюн — спокойствие, тишина, покой, затишье.
Հասարակական անդորրություն — асаракакан андоррутюн — общественное спокойствие
Գիշերային անդորր — гишераин андорр — ночная тишина.

ԱՆԴՐԱԴԱՌՆԱԼ — андрадарнал — 1. отражаться II отразиться.
Արձագանքը անդրադարձավ լեռներում — ардзаганкн андрадардзав лернерум —   эхо отразилось в горах.
ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ — андрадардз — прил. возвратный. 2. отклик
Անդրադարձ բայ — андрадардз бай —  возвратный глагол.
ԱՆԴՐԱԴԱՐՁՆԵԼ — андрадардзнел — отражать || отразить.
Արևի ճառագայթներն անդրադարձնել — ареви чарагайтнерн андрадардзнел — отразить лучи сблнца.
ԱՆԴՐԱԴԱՐՁՈՒՄ — андрадардзум  — отражение
Ձայնի անդրադարձում — дзайни андрадардзум -отражение звука (отзвук). 2. отклик.

ԱՆԴՐԱԿԱՐՄԻՐ — андракаримир — ультракрасный.
1. ԱՆԴՐԱՁԻԳ — андрадзиг — мат.  гипербола.
2. ԱՆԴՐԱՁԻԳ — андрадзиг — прил. перекидной.
Անդրաձիգ կամուրջ — андрадзиг камурдж — перекидной мост
ԱՆԴՐԱՄԱՆՈՒՇԱԿԱԳՈՒՅՆ — андрманушакагуйн — прил. ультрафиолетовый.
ԱՆԴՐԱՆԻԿ — андраник —  прил первенец, первый
Անդրանիկ որդի — андраник ворди — сын-первенец.

ԱՆԴՐԱՎԱՐՏԻՔ — андравартик — брюки.
ԱՆԴՐԴՎԵԼԻ — андрдвели — прил непоколебимый, непреклонный.
Անդրդվելի կամք — андрдвели камк — непреклонная воля.
ԱՆԴՐԴՎԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ — андрдвелиутюн -непреклонность

ԱՆԴՐԵՆԱԾԻՆ — андреацин — абориген.
ԱՆԴՐԺԵԼԻ — андржели — прил ненарушимый, нерушимый.
Անդրժելի երդում — андржели ердум — нерушимый обет.
ԱՆԴՐԻ — андри — статуя.
ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍՅԱՆ — андрковкасян — прил. закавказский.
Անդրկովկասյան հանրապետություններ — андрковкасян анрапетутюннер — кавказские республики.
ԱՆԴՐԿՈՒԼԻՍՅԱՆ — андркулисян — прил закулисный.
Անդրկուլիսյան կյանք — андркулисян кянк — закулисная жизнь.
Անդրկուլիսյան բանակցություններ — андркулисян банакцутюннер —  закулисные переговоры.
ԱՆԴՐՔԱՂԱՔԱՅԻՆ — андркахакаин —  прил. загородный.

стр. 23 Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквамиԱՆԴԱԴԱՐ (беспрестанный)- ԱՆԴՐՔԱՂԱՔԱՅԻՆ (загородный).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика