дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱՆԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿ (анашхатунак)-ԱՆԱՐԴԱՐ (анардар).
Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱՆԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿ (анашхатунак)-ԱՆԱՐԴԱՐ (анардар).

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱՆԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿ (анашхатунак)-ԱՆԱՐԴԱՐ  (анардар).

АРМЯНО-РУССКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ
А. А. СЕКОЯН 16200 слов

Главная страница Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

ՀԱՅ-ՌՈԻՍԵՐԵՆ ՈԻՍՈԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ
Ա.Հ. ՍԵԿՈՑԱՆ 16200 բառ

ԱՆԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿ — анашхатунак — прил. нетрудоспособный.
Ընտանիքի անաշխատունակ ան֊դամներ — нтаники анашхатунак андамнер -нетрудоспособные члены семьи.
ԱՆԱIԽԱՏՈՒՆԱԿՈԻԹՅՈԻ Ն — анашхатунакутюн -нетрудоспосббность ж.
ԱՆԱՉԱՌ — аначар — прил. беспристрастный, объективный.
Անաչառ դատավճիռ — аначар датавчир —  беспристрастный приговор.
Անաչառ գնահատական — аначар гнаатакан — объективная оценка.
ԱՆԱՉԱՌԱԲԱՐ — аначарабар —  нареч. беспристрастно
ԱՆԱՉԱՌՈՐԵՆ — аначарорен —  объективно.
ԱՆԱՉԱՌՈԻԹՅՈԻՆ — аначарутюн — беспристрастие, беспристрастность ж, объективность ж.
ԱՆԱՊԱԿ — анапак -прил чистый; несмешанный, цельный.
ԱՆԱՊԱՀՈՎ — анапаов -прил 1. небезопасный. 2. необеспеченный.
ԱՆԱՊ ԱՀ ՈՎՈ Ի Թ3Ո Ի Ն — анапаовутюн —  —  необеспеченность ж.

ԱՆԱՊԱՍՏԱՆ- анапастан  —  прил. бездомный, беспризорный.
ԱՆԱՊԱՏ — анапат — пустыня.
ԱՆԱՊԱՏԱՅԻՆ — анапатаин —  прил. пустынный.
Անապատային քամի — анапатаин ками — пустынный ветер,
ԱՆԱՊԱՑՈԻՅՑ — анапацуйц — прил. бездоказательный.
Անապացույց մեղադրանք — анапацуйц мехадранк — бездоказательное обвинение.
ԱՆԱՊԱՑՈԻ8ԵԼԻ — анапацуцели — прил. недоказуемый.
1. ԱՆԱՌԱԿ — анарак — развратник, распутник.
2. ԱՆԱՌԱԿ — анарак — прил. развратный, беспутный.

ԱՆԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ — анараркаякан —  прил. беспредметный.
ԱՆԱՌԱՐԿԵԼԻ — анаркели — прил беспрекословный, непререкаемый.
ԱՆԱՌԱՐԿԵԼԻՈՐԵՆ — анаркелиорен —  перен. беспрекословно, безоговброчно.
ԱՆԱՌԻԿ — анарик —  неприступный.
Անառիկ ամրոց — анарик амроц —  неприступная крепость.
ԱՆԱՌՈՂՋ — анарохч —  прил. нездоровый, болезненный.
Դեմքի անառողջ գույն — демки анарохч гуйн — нездоровый цвет лица.
Անառողջ մթնոլորտ — анарохч мтнолорт — нездоровая атмосфера.
Անառողջ երևույթներ — анарохч еревуйтнер —  болезненные явления.

ԱՆԱՍԵԼԻ — анасели — прил. несказанный, непередаваемый, невероятный, неописуемый, невыразимый.
Անասելի հաջողություն — анасели аджогутюн — невероятный успех.
Անասելի գեղեցկություն — анасели гехецкутюн — невыразимая красота.
ԱՆԱՍԵԼԻՈՐԵՆ — анаселиорен —  нареч. несказанно.
Ես անասելիորեն ուրախ եմ — ес анаселиорен урах ем —  я несказанно рад.

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ — анаснабужакан —  прил. ветеринарный.
Անասնաբուժական ինստիտուտ — анаснабужакан институт — ветеринарный институт.
ԱՆԱՍ ՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈԻՆ- анаснабужутюн — ветеринария.
ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԾԱԿԱՆ — анаснабуцакан — прил. животноводческий, скотоводческий.
Անասնաբուծական սովխոզ — анаснабуцакан совхоз — животноводческий совхоз.
Անասնաբուծական ֆերմա — анаснабуцакан ферма — животноводческая ферма.
ԱՆԱՍՆԱԲՈՒՅԺ- анаснабуйж — ветеринар.
ԱՆԱՍՆԱԲՈԻ3Ծ- анаснабуйц —  животновод, скотовод.
ԱՆԱՍՆԱԿԱՆ — анаснакан — прил. 1. ЖИВОТНЫЙ.
Անասնական զգացմունք  — анаснакан згацмунк — ЖИВОТНОЕ  ЧУВСТВО. 2. СКОТСКИЙ.
Անասնական վերաբերմունք որևէ մեկի նկատմամբ  — анаснакан верабермунк вореве меки нкатмамб — скотское отношение к кому-либо.

ԱՆԱՍՆԱՊԱՀ — анаснапа I. скотник, 2. скотовод.
ԱՆԱՍՆԱՊԱՀԱԿԱՆ — анаснапаакан — прил. скотоводческий.
Անասնապահական շրջան — анаснапаакан шрджан — скотоводческий район.
ԱՆԱՍՆԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ  — анаснапаутюн — скотоводство.
Մսամթերատու անասնապահություն — мсамтерату анаснапаутюн — мясное скотоводство.
ԱՆԱՍՆՈՑ — анасноц — загон для скота.

ԱՆԱՍՏՂ — анастг -прил. беззвёздный.
Անաստղ երկինք — анастг еркинк — беззвёздное нёбо.
1. ԱՆԱՍՏՎԱԾ — анаствац — безбожник, атеист; безбожница.
2. ԱՆԱՍՏՎԱԾ — анаствац — прил. безбожный.
ԱՆԱՍՏՎԱԾՈՐԵՆ — анаствацорен -нареч. безбожно.
ԱՆԱՍՈԻՆ — анасун — 1. животное 2. скот, скотина.
Կաթնատու անասուն — катнату анасун — МОЛОЧНЫЙ СКОТ.
Բանող անասուն баног анасун —  рабочий скот.
ԱՆԱՎԱՐՏ — анаварт —  прил. неоконченный, незаконченный, недоконченный, незавершённый, недоделанный.
Անավարտ վեպ — анаварт веп -неоконченный роман.
Անավարտ միտք — анаварт митк — незаконченная мысль.

ԱՆԱՏԱՄ — анатам —  прил. беззубый.
Անատամ ծերունի — анатам церуни — беззубый старйк.
Անատամ քննադատության — анатам кннадатутюн — беззубая критика.
ԱՆԱՐԱՏ — анарат -прил. непорочный, чистый, нетронутый.
ԱՆԱՐԳԱԲԱՐ см ԱՆԱՐԳՈՐԵՆ:
ԱՆԱՐԳԱԿԱՆ — анаргакан — прил. оскорбительный.
ԱՆԱՐԳԱՆՔ — анарганк — I. оскорблёние. 2. поругание, надругательство.
1. ԱՆԱՐԳԵԼ, — анаргел — 1. оскорблять, оскорбить. 2. позорить || опозорить; бесчестить| обесчестить; надругаться сов.
2. ԱՆԱՐԳԵԼ — анаргел — прил. беспрепятственный.
Անարգել մուտք — анаргел мутк — бесприпятственный вход
ԱՆԱՐԳՈՐԵՆ — анаргорен — нареч. бесчестно, позорно.
ԱՆԱՐԳՈԻՄ- анаргум —   надругательство.

ԱՆԱՐԴԱՐ — анардар —  прил. неправый, несправедливый
ԱՆԱՐԴԱՐԱՑԻ — анардараци -несправедливо

стр. 20 Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱՆԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿ (анашхатунак)-ԱՆԱՐԴԱՐ  (анардар).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика