дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱԼԵԶԱՐԴ (алезард)-ԱԾԽԱԾՆԱՎՈՐ(ацхацнавор).
Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱԼԵԶԱՐԴ (алезард)-ԱԾԽԱԾՆԱՎՈՐ(ацхацнавор).

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами.
ԱԼԵԶԱՐԴ (алезард)ԱԾԽԱԾՆԱՎՈՐ (ацхацнавор).

АРМЯНО-РУССКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ
А. А. СЕКОЯН 16200 слов

Главная страница Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

ՀԱՅ-ՌՈԻՍԵՐԵՆ ՈԻՍՈԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ
Ա.Հ. ՍԵԿՈՑԱՆ 16200 բառ

Урок 3 АРМЯНО-РУССКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ озвучка.

ԱԼԵԶԱՐԴ — алезард — прил седой, седоволосый.
ԱԼԵԽԱՌՆ- алехарн- с проседью.
ԱԼԵԾԱԾԱՆ-алецацан- прил. волнйстый, зыбкий.
ԱԼԵԾՈՒՓ- алецуп-  бурлйвый, волнующийся.
ԱԼԵԿՈԾ — алекоц-прил волнующийся, разбушевавшийся,
бурливый.
ԱԼԵԿՈԾԵԼ — алекоцел- волновать, взволновать.
Քամին ալեկոծում է ծովը — Камин алекоцум е цов — ветер вол-
нует море.
ԱԼԵԿՈԾՈՒԹՅՈՒՆ-алекоцутюн- волнение.
Ծովային ալեկոծություն — цоваин алекоцутюн- морское волнение.
ԱԼԵՀԱՏ — алеат- волнорёз.
ԱԼԵՀԵՐ- алеер- прил. седой, седоволосый.
Ալե֊հեր ծերունի — алеер церуни- седой старик.

1. ԱԼԵՎՈՐ-алевор-старик, старец.
2. ԱԼԵՎՈՐ — алевор- прил. 1. старый. 2. седой,
седоволосый.
ԱԼԻՔ -алик- волна.
Ծովի ալիքներ — цови аликнер — морские ВОЛНЫ.

ԱԼԿԱԼԻ алкали- хим. щёлочь ж.
ԱԼԿՈՀՈԼ-алкоол- алкоголь м.
ԱԼԿՈՀՈԼԱՄՈԼ- алкооламол- алкоголик.
ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ -алкоолаин-прил алкогольный.
Ալկոհոլային խմիչքներ-алкоолаин хмичкнер- алкогольные на-
питки.
ԱԼՄԱՍՏ-алмаст- алмаз.
ԱԼՄԱՍՏԵ — алмасте- алмазныи.
ԱԼՅՈՒՄԻՆ-алюмин- алюминий.
ԱԼ3ՈՒՐ- алюр- мука.
ԱԼՐԱԹԱԹԱԽ — алрататах-  прил обвалянный в муке.
ԱԼՐԵՂԵՆ — алреген- мучное.
ԱԼՐՈՏ — алрот-прил покрытый мукой, вмукё.
ԱԼՊԻԱԿԱՆ — алпиакан- то же, что ԱԼՊՅԱՆ — алпийский:
ԱԼՊԻՆԻԶՄ- алпинизм- альпинизм.
ԱԼՊԻՆԻՍՏԱԿԱՆ- алипинистакан- прил альпинйстский.
ԱԼՊՅԱՆ — алпян- прил альпийский.
Ալպյան մարգագետիններ — алпян маргагетиннер-альпййские луга.
ԱԼՐԱՂԱՑ- алрагац- мельница. 2. мукомольня.
ԱԽՈՅԱՆ-ахоян-г соперник, противник.

ԱԽՈՅԱՆՈՒ Թ Յ Ո Ւ Ն — ахоянутюн-соперничество.
ԱԽՈՌ-ахор- конюшня.
ԱԽՈՐԺԱԿ -ахоржак- аппетит.
Բարի ախորժակ — бари ахоржак- приятного аппетита!
ԱԽՈՐԺԱՀԱՄ — ахоржаам-прил аппетйтный, вкусный.
ԱԽՈՐԺԵԼԻ — ахоржели-аппетйтный, приятный.
Ախորժելի համ — ахожели ам-приятный вкус.
ԱԽՏ- ахт- 1. болезнь, недуг. 2. порок.
ԱԽՏԱՀԱՆԵԼ-ахтаанел-г дезинфицйровать
ԱԽՏԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆ- ахтаанутюн-дезинфекция.
ԱԽՏԱՀԱՆՈՒՄ-ахтаанум- дезинфицйрование.
ԱԽՏԱՆԻՇ-ахтаниш-  мед симптом.
Հի֊վանդության ախտանիշ -ивандутян ахтаниш-СИМПТОМ болёзни.
ԱԽՏԱՎՈՐ — ахтавор-прил порочный.
ԱԾԱԿԱՆ-ацакан- прилагательное.
Ածական անուն -ацакан анун-имя прилагательное.
ԱԾԱՆՑ-ацанц-язык. аффикс (префикс, инфикс,
суффикс).
ԱԾԱՆՑԱՎՈՐ- ацанцавор- прил язык производный.

1. ԱԾԱՆՑՅԱԼ-ацанцаял-г мат производная.
2. ԱԾԱՆՑՅԱԼ- ацанцял- прил мат производный.
Ածանցյալ մեծություն — ацанцял мецутюн-производная величина
ԱԾԱՆՑՈՒՄ-ацанцум- язык словопроизводство
(суффиксация, префиксация).
1. ԱԾԵԼ-ацел-  1. лить несов]
наливать || налйть; вливать || влить;
заливать || залйть.
2. сыпать несов՝, насыпать || насыпать;
ссыпать II ссыпать.
2. ԱԾԵԼ-ацел нести несов, класть яйца, нестйсь.
Հավը ձու է ածում — ав дзу э ацум-курица несёт яйца.
Հավն ածում է- авн ацум э- курица несётся.
ԱԾԻԼԵԼ-ацилел — брить || побрйть; сбривать
|| сбрить; выбривать || выбрить.
Մորուքն ածիլել -морукн ацилел-сбрить бороду.
ԱԾԻԼՎԵԼ — ацилвел-брйться || побрйться;
ԱԾԽԱԳՈՐԾ-ацхагорц- угольщик.
ԱԾԽԱԹԹՎԱՅԻՆ- ацхаттваин- прил хим углекйслый.
ԱԾԽԱԹԹՈՒ- ацхатту- углекислота.
ԱԾԽԱԾԻՆ-ацхацин- углерод.
ԱԾԽԱԾՆԱՅԻՆ — ацхаттваин-| прил углеродистый,
ԱԾԽԱԾՆԱՎՈՐ — ацхацнавор- углеродный.
Ած֊խածնային պողպատ -ацхацнаин похпат- углеродистая сталь.

стр. 11 Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱԼԵԶԱՐԴ (алезард)-ԱԾԽԱԾՆԱՎՈՐ (ацхацнавор).

Главная страница Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика