дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱՅԴՏԵՂ(айдтег)-ԱՅՏ(айт)
Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱՅԴՏԵՂ(айдтег)-ԱՅՏ(айт)

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱՅԴՏԵՂ(айдтег)-ԱՅՏ(айт).

АРМЯНО-РУССКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ
А. А. СЕКОЯН 16200 слов

Главная страница Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

ՀԱՅ-ՌՈԻՍԵՐԵՆ ՈԻՍՈԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ
Ա.Հ. ՍԵԿՈՑԱՆ 16200 բառ

ԱՅԴՏԵՂ — айдтег -нареч. в этом месте, там.
Ելքն այդտեղ է — елкн айдтег е — выход там.
ԱՅԴՔԱՆ — айдкан — мест. столько.
ԱՅԺՄ — айжм — нареч. сейчас, теперь, в настоящее
время.
Ես այժմ զբաղված եմ — ес айжм збахвац ем — я сейчас
занят.
ԱՅԺՄԵԱԿԱՆ — айжмеакан — прил современный, актуальный.
Այժմեական լինել — айжмеакан линел — быть  совремённым.
ԱՅԺՄԵԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  — айжмеаканутюн —  современность
ж, актуальность ж.
ԱՅԺՄՅԱՆ — айжмян —  прил теперешний, нынешний;
настоящий.
Այժմյան սերունդը — айжмян серунд — нынешнее поколение.
ԱՅԼ — айл — 1. прил. другой, иной, прочий.
Մի այլ մարդ — ми айл мард — кто-то другой.
Այլ խոսքերով ասած — айл хоскеров асац -иными словами говоря
ԱՅԼԱԲԱՆԱԿԱՆ — айлабанакан — прил иносказательный,
аллегорйчный.
Այլաբանական արտահայտություն — айлабанакан артаайтутюн —
иносказательное выражение.
ԱՅԼԱԲԱՆՈՐԵՆ — айлабанороен —  нареч аллегорически,
иносказательно.
ԱՅԼԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ — айлабанутюн — аллегория,
иносказание.
ԱՅԼԱՆԴԱԿ — айландак  — прил безобразный, уродливый.
Այլանդակ դեմք — айландак демк —  безобразное лицо.
ԱՅԼԱՆԴԱԿԵԼ — айландакел —  уродовать || изуродовать;
безобразить, обезображивать ||
обезобразить; калечить || искалечить.
Բնավորությունն այլանդակել — бнаворутюнн айландакел —  искалечить  характер.
ԱՅԼԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ — айландакутюн — уродливость ж, уродство, безобразие.
ԱՅԼԱՊԵՍ — айлапес — 1. нареч. иначе . 2.союз. иначе (йначе), а то, в протйвном
случае.
Վազի’ր, այլապես կուշանաս — вазир, айлапес кушанас — беги,
иначе опоздаешь.
ԱՅԼԱՍԵՐ — айласер —  альтруист.
ԱՅԼԱՍԵՐՎԵԼ — айласервел —  вырождаться || выродиться.
Կապիտալիզմը այլասերվում է — капитализмн айласервум е —
капитализм вырождается.
ԱՅԼԱՍԵՐՈՒՄ — айласерум — вырождение; дегенерация.
Բուրժուական մշակույթի այլասերում — буржуакан мшакуйти айласерум —
вырождение буржуазной культуры.
ԱՅ ԼԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ- айласирутюн —  альтруизм.
ԱՅԼԱՓՈԽԵԼ — айлапохел — переиначивать || переиначить.
Պատմվածքը այլափոխել — патмвацкн айлапохел — переиначить рассказ.
ԱՅԼԵՎ — айлев —  союз. также, но и, притом.
ԱՅԼԵՎԱՅԼ — айлевайл — прил. разный, разлйчный.
Այլ և այլ նկատառումներով — айл ев айл нкатарумнеров — по различным соображениям.
ԱՅԼԵՎՍ — айлевс — нареч. больше, уже.
Նա այլևս չի գա — на айлевс чи га —  он больше не придёт.
Նա այլևս այստեղ չի ապրում  — на айлевс айстех чи апрум — Он ужё здесь не живёт.
ԱՅԼԵՐԿՐԱՑԻ — айлеркраци —  инозёмец, иностранец
ԱՅԾ — айц — козёл, коза.
Այծի կաթ — айци кат — козье молоко.
ԱՅԾԵՂՋԵՐՈՒ см ԱՅԾՔԱՂ:
ԱՅԾՅԱՄ — айцям —  косуля (козуля).
ԱՅԾՔԱՂ — айцках —  антилопа.
ԱՅՆ — айн — мест. тот (та, то).
ԱՅՆԻՆՉ — айнинч —  союз между тём как, тогда как.
ԱՅՆՉԱՓ — айнчап — мест.настолько, столько, столь.
ԱՅՆՊԵՍ — айнпес — мест так.
Այնպես որ — айнпес вор — так что, так чтобы.
Այսպես թե այնպես — айспес те айнпес — так или иначе.
Այնպես էլ ուշ է — айнпес эл уш э — и так поздно.
ԱՅՆՊԻՍԻ — айнписи — мест. такой.
ԱՅՆՏԵՂ — айнтег  — нареч. там; туда.
Նա այնտեղ է ապրում — на айнтег э апрум — ОН ЖИВЁТ ТАМ. Մենք գնում ենք այնտեղ — менк гнум енк айнтег — мы идём туда.
ԱՅՆՈՒԱՄԵՆԱՅՆԻՎ — айнуаменайнив —  союз- тем не менее,
всё-таки, однако же, однако.
Այնուամենայնիվ ես իրավացի եմ  — айнуаменайнив ес ираваци ем — тем не мёнее я прав.
ԱՅՆՈՒՀԱՆԴԵՐՁ — айнуандердз — союз вмёсте с тем.
ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՎ — айнуетев — нареч затём, далее, потом,
после.
ԱՅՆՔԱՆ -айнкан — мест настолько, столько, СТОЛЬ.
Այնքան էլ կարևոր չէ — айнкан эл каревор че -Не СТОЛЬ ВАЖ-
но.
ԱՅՈ — айо —  да.
ԱՅՍ — айс — мест этот (эта, это).
Այս ափին — айс апин — На ЭТОМ берегу.
Այս կամ այն — айс кам айн —  тот или этот..
ԱՅՍԻՆՉ — айсинч —  мест такой-то.
ԱՅՍԻՆՔՆ — айсинкн — союз то есть, а именно.
ԱՅՍՊԵՍ — айспес — мест. так.
Այսպես թողնել չի կարելի — айспес тохнел чи карели — оставить так нельзя.
Այսպես չէ՞ — айспес чэ? -Не ТАК ЛИ?
Այսպես թե այնպես — айспес те айнпес — ТАК ЙЛИ
иначе.
Այսպես ասած — айспес асац — так сказать.
ԱՅՍՊԻՍԻ — айсписи — мест такой.
ԱՅՍՊԻՍՈվ — айсписов — нареч таким образом, и так.
Այսպիսով ամեն ինչ պարզ է — айсписов амен инч парз э — И ТАК, всё ясно.
ԱՅՍՏԵՂ — айстег — нареч здесь, тут; сюда.
Այստեղ լավ է — айстег лав э —  здесь хорошо.
Բեր այստեղ — бер айстег — принесй сюда.
ԱՅՍ ՏԵՂԱՑԻ — айс тегаци —  здешний, местный.
Նա այստեղացի չէ — на айстегаци че —  Он не здещний, Он не местный.
ԱՅՍՈՒԱՄԵՆԱՅՆԻՎ см ԱՅՆՈՒԱՄԵՆԱՅՆԻՎ:
ԱՅՍՈՒՀԵՏԵՎ — айсуетев — нареч впредь, отныне.
Այսուհետև ուշադիր եղիր — айсуетев ушадир егир — впредь будь
внимателен.
ԱՅՍՔԱՆ — айскан —  мест столько, столько-то.
Որտեղ էիր այս քան ժամանակ — вортег еир айскан жаманак -ГДЕ ТЫ бЫЛ столько врёмени?
1. ԱՅՍՕՐ — айсор —  сегодня.
Այսօրվա համար — айсорва амар — на сегодня.
2. ԱՅՍՕՐ — айсор — нареч сегодня.
Այսօր գիշերը — айс гишер -сегодия ночью.
ԱՅՏ — айт — щека.
Կարմիր այտեր — каримр айтер — румяные
щёки.

стр. 18 Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱՅԴՏԵՂ(айдтег)-ԱՅՏ(айт).

,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика