дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱՄՐԱՆԱԼ(амранал)-ԱՅԴՊԵՍ (айдпес).
Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱՄՐԱՆԱԼ(амранал)-ԱՅԴՊԵՍ (айдпес).

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱՄՐԱՆԱԼ(амранал)-ԱՅԴՊԵՍ (айдпес).

АРМЯНО-РУССКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ
А. А. СЕКОЯН 16200 слов

Главная страница Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

ՀԱՅ-ՌՈԻՍԵՐԵՆ ՈԻՍՈԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ
Ա.Հ. ՍԵԿՈՑԱՆ 16200 բառ

ԱՄՐԱՆԱԼ — амранал — 1. закрепляться или
закрепиться; укрепляться || укрепиться;
крепнуть , окрепнуть. 2. твердеть
|| затвердеть; затвердевать несов.
ԱՄՐԱՊՆԴԵԼ — амрапндел — крепить несов; закреплять
|| закрепить; укреплять || укрепить;
упрочивать || упрочить;
Խաղաղությունն ամրապնդել упрочить миор

ԱՄՐԱՊՆԴՎԵԼ — амрапндвел — укрепляться II укрепиться;
закрепляться || закрепиться;
упрбчиваться || упрочиться.
ԱՄՐԱՑՆԵԼ — амрацнел — крепить несов; укреплять
|| укрепить; закреплять || закрепить;
прикреплять || прикрепить; скреплять
|| скрепить.
Պաշտպանությունն ամրացնել — паштпанутюнн амрацнел —
укрепить оборону.
Կոթն ամ֊րացնել — котн амрацнел — закрепить рукоятку.
Հայելին ամրացնել պատին — аелин амрацнел патин — прекрепить зеркало к стене.
Քորոցներով ամրացնել — короцнеров амрацнел — скрпеить
булавками.
ԱՄՐԱՑՎԵԼ — амрацнел — крепйться несов; укрепляться
|! укрепиться; прикрепляться
|| прикрепиться; скрепляться || скрепиться.
ԱՄՐԱՑՈՒՄ — амрацум —  крепление, укрепление,
закрепление, прикрепление,
скрепление.
ԱՄՐՈՑ — амроц — крепость ж\ твердыня.
Միջ֊նադարյան ամրոց — миджнадарян амроц — средневековая крепость.
ԱՄՐՈՒԹ3ՈԻՆ — амрутян — 1. крепость ж,
прочность
որևէ բանի ամրությո ւնը
ստագել  — вореве бани амрутюнн стугел — проверить прочность (крёпость)
чего-либо. 2. укреплёние, твердыня.
Առափնյա ամրություններ — арапня амрутюннер — береговые ук-
реплёния.
ԱՄՈՒՍԻՆ — амусин — 1. супруг, муж. 2.
супруга, жена.
Երջանիկ ամուսիններ — ерджаник амусиннер —
счастливые супруги.
ԱՄՈՒՍՆԱԼՈՒԾԱԿԱՆ — амусналуцакан —  прил бракоразводный.

ԱՄՈՒՍՆԱԼՈՒԾՈՒԹ3ՈԻՆ — амусналуцутюн — развод,
расторжение брака.
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ прил — амуснакан —  супружеский;
брачный.
Ամուսնական կապեր — амуснакан капер — брачные
связи (узы).
ԱՄՈՒՍՆԱՆԱԼ — амуснанал — женьться 1| пожениться;
выходить (|| выйти) замуж;
вступать (II вступить) в брак.
ԱՄՈՒՍՆԱՑՆԵ Լ- амуснацнел — 1. женйть || поженить

ԱՄՈՒՍՆՈՒԹ3ՈՒՆ — амуснутюн — брак, супружество,
бракосочетание; женитьба;замужество.
Ամուսնության վկայական — амуснутян вкаякан —
свидетельство о браке.
ԱՄՈՒՐ — амур -1. прил прочный, крепкий,
твёрдый
Ամուր ջղեր — амур джгер — крепкие нервы.
Բնափայտի ամուր տեսակներ — бнапайти амур тесакнер — твёрдые сорта древесйны. 2. нареч крёпко, прочно, твёрдо.
Ձեռքը ամուր սեղմել — дзеркн амур сехмел —  Крёпко ПОЖЗТЬ руку.
1, ԱՄՈՒՐԻ — амури — 1. холостяк.
2. незамужняя жёнщина (девушка).
2. ԱՄՈՒՐԻ — амури — прил 1. холостой, неженатый,
безбрачный. Ամուրի տղամարդ
холостой (неженатый) мужчина. 2. незамужняя.
Ամուրի կին незамужняя женщина.
ԱՄՓՈՓ — ампоп —  прил сжатый, компактный.
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ- ампопагир — сводка.
Ամփոփագիր կազմել — ампопагир казмел — СОСТАВИТЬ СВОДКу.
ԱՄՓՈՓԵԼ — ампопел — 1. подытоживать || подытожить;
закруглять || закруглйть;
резюмйровать сов и несов, суммировать
Մտքերի փոխանակություն֊ներն ամփոփել — мткери поханакутюнерн ампопел — резюмйровать прёния. 2.
вмещать || вместйть.
ԱՄՓՈՓՎԵԼ — ампопвел — 1. подытбживаться
|| подытожиться; 2. замыкаться II замкнуться.
Ինքն իր մեջ ամփոփվել — инкн ир медж ампопвел — замкнутся  в себё.
ԱՄՓՈՓՈՒՄ — ампопум — резюмё, заключё-
ние, сводка.
Հոդվածի ամփոփում — одваци ампопум — резюмё
статьй.
ԱՅԲԲԵՆԱԿԱՆ — айббенакан — прил алфавитный, азбучный.
Այբբենական կարգով — айббенакан каргов — В алфавит-
ном порядке.
Այբբենական ցանկ — айббенакан цанк — алфа-
вйтный спйсок.
ԱՅԲԲԵՆԱՐԱՆ — айббенаран —  букварь, азбука.
ԱՅԲՈՒԲԵՆ — айбубен —  алфавйт, азбука.
ԱՅԳԱԲԱՑ — айгебац —
ԱՅԳԱԾԱԳ — айгацаг —  Рассвет
ԱՅԳԵԳՈՐԾ — айгегорц —  виноградарь , садовод.
ԱՅԳԵԳՈՐԾԱԿԱՆ — айгегорцакан —  прил садоводческий.
ԱՅԳԵԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒ Ն — айгегорцутюн —  садоводство;
виноградарство.
Այգեգործությամբ զբաղվել — айгегорцутямв збахвел — заниматься садовбдством.
ԱՅԳԵԿՈԻԹ — айгекут —   1. сбор винограда. 2.
период сббра винограда.
ԱՅԳԵՊԱՆ — айгепан —  1. садовник, 2. сторож
в саду.
ԱՅԳԻ — айги — сад; виноградник.
Մրգատու այգի — мргату айги — фруктовый сад.

ԱՅԴ — айд —  мест этот (эта, это).
Ա՜՜յդ էր պա֊կաս — айд эр пакас — этого не хватало!
ԱՅԴՉԱՓ — айдчап — мест. столько.
ԱՅԴՊԵՍ — айдпес —  нареч так.
Հենց այդպես — енц айдпес —  именно
так -.
այդպիսի — айдписи —  мест. такой,
ճիշտ այդպիսի — чишт айдписи — точпо такой.

стр. 17 Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱՄՐԱՆԱԼ(амранал)-ԱՅԴՊԵՍ (айдпес).

Главная страница Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика