дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱՄԲԻՈՆ(кафедра)-ԱՄՐԱԿՑԵԼ (прикреплять).
Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱՄԲԻՈՆ(кафедра)-ԱՄՐԱԿՑԵԼ (прикреплять).

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱՄԲԻՈՆ(кафедра)-ԱՄՐԱԿՑԵԼ (прикреплять).

АРМЯНО-РУССКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ
А. А. СЕКОЯН 16200 слов

Главная страница Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

ՀԱՅ-ՌՈԻՍԵՐԵՆ ՈԻՍՈԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ
Ա.Հ. ՍԵԿՈՑԱՆ 16200 բառ

Урок 7. АРМЯНО-РУССКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ озвучка.

ԱՄԲԻՈՆ — амбион -кафедра,
ռուսաց լեզվի ամբիոն -русац лезви амбион- кафедра русского языка.
Ամբիոն վարել — амбион варел — заведовать кафедрой.
Ամբիոնից խոսել  — амбиониц хосел -говорить с кафедры.
Ամբիոն բարձրանալ — амбион барцранал — взойти на кафедру.
ԱՄԲՈԽ- амбох — толпа.
ԱՄԲՈՂՋ — амбохч — прил 1. весь (вся, всё)
Ամբողջ ձայնով  — амбохч дзайнов -ВО ВЕСЬ ГОЛОС.
Ամբողջ գիշերը — амбохч гишер — ВСЮ НОЧЬ.
Ամբողշ օրերով — амбохч ореров — целыми днями.

ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ — амбохчакан — прил цельный, целостный.
Ամբողջական կտորից — амбохчакан кториц — из цельного куска.
ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ — амбохчаканутюн — цельность
ԱՄԲՈՂՋԱՊԵՍ — амбохчапес — нареч 1. всецело, целиком .
Ամբողջապես հավանություն տալ  — амбохчапес аванутюн тал — целикбм одобрить.
2. сплошь, полностью.
Պատն ամբողջապես ներկել — патн амбохчапес неркел — закрасить стену сплошь.
ԱՄԲՈՂՋՈվԻՆ то же, что ԱՄԲՈՂՋԱՊԵՍ

ԱՄեՆ — амен — мест.  всякий, каждый, любой.
Ամեն անգամ — амен ангам — ВСЯКИЙ раз.
Ամեն օր — амен ор — КАЖДЫЙ день.
Ամեն գնով — амен гнов — любой ценой.
1. ԱՄԵՆԱԳՆԱՑ — аменагнац — вездеход.
2. ԱՄԵՆԱԳՆԱՑ  — аменагнац — прил. вездеходный.
ԱՄԵՆԱԿեՐ — аменакер —  прил.  всеядный.
Ամենակեր կենդանի — аменакер кендани -всеядное животное.
ԱՄԵՆԱՀԱՍ — аменаhас — прил.  вездесущий, всюду поспевающий.
ԱՄԵՆԱՄԵԾ — аменамец —  наибольший, величайший.

ԱՄԵՆԱՄՅԱ — аменамя — прил. ежегодный.
ԱՄԵՆԱՄՍՅԱ — аменамся — прил. ежемёсячный.
ԱՄԵՆԱՊԱՐՓԱԿ — аменапарпак — прил. всеобъёмлющий.
ԱՄԵՆԱՓՈՔՐ — аменапокр —   наименьший.
Ամենափոքր բարձրությունը — аменапокр барцрутюн — наименьшая высота,

Ամենևին — аменевин — нареч вовсе, совсем, отнюдь,
нискблько, ничуть, нимало.
Ամենևին չտարբերվել — аменевин чтарберел -НИСКОЛЬКО НИ ОТЛИЧАТЬСЯ.
Ամենևին ոչ — аменевин воч — отнюдь нет, ничуть

ԱՄԵՆՈԻՐ — аменур —  нареч везде, всюду,
ԱՄԵՆՈԻՐԵՔ — аменурек —  повсюду, вездё и всюду.
ԱՄԵՆՔԸ — аменк — мест. все, все люди.
ԱՄԵՆՕՐՅԱ — аменоря — прил ежедневный, повседневный.
Ամենօրյա թերթ — аменоря терт —  ежедневная газета,
Ամենօրյա հոգսեր — аменоря огсер — повседневные заботы.
ԱՄԵՐԻԿԱԿԱՆ — америкакан — прил. американский,
ԱՄԵՐԻԿԱ8Ի — америкаци — американец.

ԱՄԻՍ — амис — месяц.
Ամիսը մեկ անգամ — амис мек ангам — раз в месяц.
ԱՄՈԹ — амот — стыд, срам.
ԱՄՈԹԱԼԻ — амотали — прил. стыдный, постыдный.
Ամոթալի արարք — амотали арарк —  СТЫДНЫЙ (ПОСТЫДНЫЙ) поступок.
ԱՄՈԹԱՆՔ — амотанк — СТЫД, срам.
Ամոթանք տալ — амотанк тал — ПРИСТЫДИТЬ.
ԱՄՈԹԽԱԾ — амотхац — прил застеичивый, стыдливый.
Ամոթխած պատանի — амотхац патани — СТЫДЛИВЫЙ
юноша.
ԱՄՈԹԽԱԾՈՐԵՆ — амотхацорен — нареч стыдливо.
Ա֊մոթխածորեն աչքերը կախ գցել — амотхацорен ачкер ках гцел -СТЫДЛИВО потупить взор.
ԱՄՈԹԽԱԾՈԻԹ3ՈԻՆ — амотхацутюн —  стыдливость ж, застенчивость ж.
ԱՄՈԹԱՆՔ — амотанк — 1. приправа, сдоба. 2. утешение.
ԱՄՈՔԵԼ — амокел — 1. утолять II утолить; унимать
|| унять. 2. исцелять || исцелить.

ԱՄՊ — амп — облако, туча.
ԱՄՊԱԿԱԼեԼ — ампакалел — заволакиваться тучами; покрываться (II покрыться) облаками.
ԱՄՊԱՄԱԾ — ампамац — прил облачный, пасмурный.
Ամպամած եղանակ — ампамац — облачная погода.
Ամպամած երկինք — ампамац еркинк — смурное  небо,
ԱՄՊԱՄԱԾՈԻԹ3ՈԻՆ — ампамацутюн —  облачность ж, пасмурность ж.
ԱՄՊԵԼ  — ампел — покрываться ( покрыться)
тучами; заволакиваться несов тучами.
ԱՄՊԵՐԱՉԱՓ — амперачап —  амперметр.
ԱՄՊՈՏ — ампот — прил облачный.
ԱՄՊՐՈՊ — ампроп — Гроза.
Գարնանային ամպրոպ -гарнанаин ампроп — весенняя гроза.

ԱՄՊՐՈՊԱՅԻՆ ամպեր — ампропаин ампер — грозовыеТУЧИ.
ԱՄՍԱԳԻՐ — амсагир — журнал, ежемёсячник.
ԱՄՍԱԹԻՎ — амсатив — число месяца, дата,ЧИСЛО.
Ամսաթիվ դնել — амсатив днел —  ПОСТАВИТЬ Дату.
ԱՄՍԱԿԱՆ — амсакан —  прил месячный, ежемёсячный, помесячный.
Ամսական դրույք — амсакан друйк — мёсячный оклад.
ԱՄՐԱԿԱԶՄ амраказм —  прил коренастый, крепко сложённый, плотный.
ԱՄՐԱԿԱՌՈԻՅՑ — амракаруйц — прил прочно построенный.
ԱՄՐԱԿՑԵԼ — амракцел — амракцел — прикреплять , прикрепить.

стр. 15 Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱՄԲԻՈՆ(кафедра)-ԱՄՐԱԿՑԵԼ (прикреплять).

Главная страница Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика